MEDICAL. Market. Unitãþi cu profil sanitar din România SIEMENS

Size: px
Start display at page:

Download "MEDICAL. Market. Unitãþi cu profil sanitar din România SIEMENS"

Transcription

1 Unitãþi cu profil sanitar din România MEDICAL Market ediþia a XIII-a 2008 ORTHOMED GRUP dealer SIEMENS spitale din reþeaua de stat ºi privatã unitãþi medicale ambulatorii furnizori pentru sectorul medical

2

3

4

5 C U P R I N S CUPRINS CAPITOLUL 1 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE MINISTERUL SÃNÃTÃÞII 17 AUTORITATEA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ A MUNICIPIULUI BUCUREªTI ªI DIN ÞARÃ 17 CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE 24 CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE A MUNICIPIULUI BUCUREªTI 24 CASE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE JUDEÞENE 25 CASA ASIGURARILOR DE SÃNÃTATE A APÃRÃRII, ORDINII PUBLICE, SIGURANÞEI NAÞIONALE ªI AUTORITÃÞII JUDECÃTOREªTI 28 COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 29 COLEGIUL FARMACIªTILOR DIN ROMÂNIA 32 INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICÃ BUCUREªTI 33 INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICA PROF. DR. LEONIDA GEORGESCU 33 INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICÃ PROF. DR. IULIU MOLDOVAN 34 ªCOALA NAÞIONALÃ DE SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT SANITAR (SNSPMS) 34 AGENTIA NAÞIONALÃ A MEDICAMENTULUI (ANM) 35 SOCIETATEA NAÞIONALÃ DE CRUCE ROªIE DIN ROMÂNIA 35 CENTRUL DE STATISTICÃ SANITARÃ ªI DOCUMENTARE MEDICALÃ 35 ACADEMIA DE ªTIINÞE MEDICALE 36 UNIVERSITÃÞI DE MEDICINÃ ªI FARMACIE 36 ASOCIAÞII ªI SOCIETÃÞI MEDICALE 37 OFICIUL PENTRU EXPERTIZÃ BUCUREªTI 38 CENTRE DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ 41 COMPLEXE BALNEARE ªI DE TRATAMENT 44 CENTRUL NAÞIONAL DE PERFECÞIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR 46 CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREªTI 47 CASE DE PENSII JUDEÞENE 47 Editor Aleea Negru Vodã nr. 6, bl. C3, sc. 3, parter, sector 3, Bucureºti Tel.: ; Fax: redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, ISBN: Desktop Publishing: Omni Press & Design, art@opd.ro Tipar: Monitorul Oficial Notã: Reproducerea integralã sau parþialã a articolelor sau a imaginilor apãrute în revistã este permisã numai cu acordul scris al editurii Fin Watch 1

6 CUPRINS CAPITOLUL SPITALE DIN REÞEAUA PUBLICÃ - BUCUREªTI CENTRUL CLINIC DE URGENÞÃ DE BOLI CARDIOVASCULARE DR. CONSTANTIN ZAMFIR 50 CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE DR. ION STOIA 51 CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINÃ AL MUNICIPIULUI BUCUREªTI 52 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 53 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE PROF. DR. C.C. ILIESCU 65 INSTITUTUL NAÞIONAL DE NEUROLOGIE ªI BOLI NEUROVASCULARE 66 INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. DR. MATEI BALª 67 INSTITUTUL NAÞIONAL DE DIABET, NUTRIÞIE ªI BOLI METABOLICE PROF. DR. N. PAULESCU 72 INSTITUTUL NAÞIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C. I. PARHON 72 INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE ªI CHIRURGIE FUNCÞIONALÃ O.R.L. PROF. DR. DORIN HOCIOTÃ 74 INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA 75 INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE ªTEFAN S. NICOLAU 78 INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ªI ªTIINÞELOR BIOMEDICALE VICTOR BABEª 79 INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE ªI IMUNOLOGIE CANTACUZINO I.N.C.D.M.I CANTACUZINO 81 INSTITUTUL NAÞIONAL DE GERONTOLOGIE ªI GERIATRIE ANA ASLAN 83 INSTITUTUL NAÞIONAL DE GERONTOLOGIE ªI GERIATRIE - SEDIUL OTOPENI 85 INSTITUTUL NAÞIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA PROF. DR. C. T. NICOLAU 86 INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ AERONAUTICÃ ªI SPAÞIALÃ GENERAL DOCTOR AVIATOR VICTOR ANASTASIU 87 INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ LEGALÃ PROF. DR. MINA MINOVICI 90 INSTITUTUL NAÞIONAL DE RECUPERARE, MEDICINÃ FIZICÃ ªI BALNEOCLIMATOLOGIE 92 INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU 93 INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI ALFRED D. RUSESCU 96 SPITALUL CLINIC CARITAS - ACAD. DR. N. CAJAL 97 SPITALUL CLINIC COLENTINA 98 SPITALUL CLINIC COLÞEA 102 INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ªI ªTIINÞELOR BIOMEDICALE VICTOR BABEª 104 SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU, BUCUREªTI 106 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR.CAROL DAVILA 107 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE PROF. DR. PANAIT SÎRBU 108 SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE ªI TBC OSTEOARTICULAR FOIªOR 110 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. AL. OBREGIA 111 SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ BAGDASAR-ARSENI 114 SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ, DE CHIRURGIE PLASTICÃ, REPARATORIE ªI ARSURI 116 SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ BUCUREªTI 117 SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA 122 2

7 SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 130 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MARIA SKLODOWSKA CURIE 133 SPITALUL CLINIC DE URGENÞà SF. IOAN 136 SPITALUL CLINIC DE URGENÞà SF. PANTELIMON 138 SPITALUL CLINIC DE URGENÞE OFTALMOLOGICE 142 SPITALUL CLINIC DE UROLOGIE PROF. DR. THEODOR BURGHELE 142 SPITALUL CLINIC PROF. DR. SCARLAT LONGHIN 144 SPITALUL CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO 145 SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 148 SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA 150 SPITALUL CLINIC PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU 151 SPITALUL CLINIC SF. MARIA 153 SPITALUL DE BOLNAVI CRONICI ªI GERIATRIE SF. LUCA 154 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ªTEFAN 155 SPITALUL DE URGENÞà PROF. DR. DIMITRIE GEROTA 156 SPITALUL CLINIC C.F. NR. 2 BUCURESTI 159 SPITALUL CLINIC NR. 1 CÃI FERATE WITING 162 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENÞà BUCUREªTI 164 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENÞà ELIAS 167 SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALà PROF. DR. DAN THEODORESCU 169 CENTRUL DE EVALUARE ªI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF. STELIAN 171 SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. CONSTANTIN GORGOS 172 CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE DR. ION STOIA 172 INSTITUTUL NAÞIONAL PENTRU MEDICINà COMPLEMENTARà ªI ALTERNATIVà BUCUREªTI 173 CUPRINS 2.2 SPITALE DIN REÞEAUA PUBLICà - PROVINCIE JUDEÞUL ALBA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà ALBA-IULIA 175 SPITALUL MUNICIPAL AIUD 175 SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 175 SPITALUL MUNICIPAL SEBEª 176 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 176 SPITALUL ORêENESC ABRUD 177 SPITALUL ORêENESC CÂMPENI 177 SPITALUL ORêENESC OCNA MUREª 177 SPITALUL ORêENESC ZLATNA 177 SPITALUL ORêENESC CUGIR 177 SANATORIUL TBC CÂMPENI 177 3

8 CUPRINS JUDEÞUL ARAD SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN ARAD 177 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD 178 SPITAL DE BOLI CRONICE LIPOVA 179 SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª 179 SPITAL ORêENESC INEU 179 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE DR. SALVATOR VUIA ARAD 180 SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA 180 SPITALUL TERITORIAL GURAHONÞ 180 SPITALUL DE PSIHIATRIE CÃPÃLNAª 180 SPITALUL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE DR. CORNELIU BÂRSAN 180 SPITALUL ORêENESC SÂNTANA 180 JUDEÞUL ARGEª SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PITEªTI 181 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG 181 SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEª 181 SPITALUL ORêENESC REGELE CAROL I COSTEªTI 181 SPITALUL ORêENESC SFÎNTUL SPIRIDON MIOVENI 181 SPITALUL DR. TEJA PAPAHAGI DOMNEªTI 181 SPITALUL CÃLINEªTI 181 SPITALUL DE PEDIATRIE PITEªTI 181 SPITALUL DE BOLI CRONICE MOZÃCENI 182 SPITALUL DE BOLI CRONICE RUCÃR 182 SPITALUL DE BOLI CRONICE ªI GERIATRIE C-TIN BÃLÃCEANU STOLNICI-ªTEFÃNEªTI 182 SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL 182 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CRONICI 182 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SFÂNTUL ANDREI VALEA IAªULUI 182 SPITALUL DE PSIHIATRIE SFÂNTA MARIA VEDEA 183 SPITALUL DE RECUPERARE BRÃDEÞ 183 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ILIE PITEªTI 183 JUDEÞUL BACÃU SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà BACÃU 183 SPITALUL MUNICIPAL ONEªTI 184 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞà MOINEªTI 184 SPITALUL ORêENESC BUHUªI 184 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU 184 SPITALUL ORêENESC IOAN LASCÃR COMÃNEªTI 184 SPITALUL DE PEDIATRIE BACÃU 184 4

9 JUDEÞUL BIHOR SPITAL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà ORADEA 186 SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA MARGHITA 187 SPITALUL MUNICIPAL E. N. POPOVICI BEIUª 188 SPITALUL MUNICIPAL SALONTA 188 SPITALUL CLINIC DE NEUROLOGIE ªI PSIHIATRIE ORADEA 188 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE 188 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 188 DR. GAVRIL CURTEANU ORADEA 188 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA 189 SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET 189 SPITALUL ORêENESC ALESD 189 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ORADEA 189 SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI PENTRU MÃSURI DE SIGURANÞà ªTEI 190 CENTRUL DE SÃNÃTATE BRATCA 190 CUPRINS JUDEÞUL BISTRIÞA-NÃSÃUD SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà BISTRIÞA 190 SPITALUL ORêENESC DR. GEORGE TRIFON NÃSÃUD 192 SPITALUL ORêENESC BECLEAN 192 CENTRUL DE SÃNÃTATE RURALà TEACA 192 JUDEÞUL BOTOªANI SPITALUL JUDEÞEAN MAVROMAÞI BOTOªANI 193 SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 194 SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA 195 SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA 195 SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE BOTOªANI 195 SPITALUL DE COPII BOTOªANI 195 SPITALUL DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE BOTOªANI 195 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOªANI 195 SPITALUL DE PSIHIATRIE BOTOªANI 196 SPITALUL ORêENESC DARABANI 196 SPITALUL ORêENESC SÃVENI 196 SPITALUL COMUNAL TRUªEªTI 196 JUDEÞUL BRAªOV SPITALUL JUDEÞEAN BRAªOV 196 SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 197 5

10 CUPRINS SPITALUL MUNICIPAL FÃGÃRAª 197 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE 198 SPITALUL DE COPII BRAªOV 198 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICà GINECOLOGIE DR. IOAN AUREL SBÂRCEA BRAªOV 199 SPITALUL DE BOLI CRONICE VICTORIA 200 SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE BRAªOV 200 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV 200 SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI NEUROLOGIE BRAªOV 200 SPITALUL ORêENESC DR. C.T. SPARCHEZ ZÃRNEªTI 200 SPITALUL ORêENESC RUPEA 200 SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL 200 JUDEÞUL BRÃILA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà BRÃILA 200 SPITALUL OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE BRÃILA 201 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA 201 SPITALUL DE PSIHIATRIE SF. PANTELIMON BRÃILA 202 SPITALUL ORêENESC FÃUREI 202 JUDEÞUL BUZÃU SPITALUL JUDEÞEAN BUZÃU 202 SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SÃRAT 202 SPITALUL DE BOLI CRONICE PÃTÂRLAGELE 202 SPITALUL ORêENESC NEHOIU 203 SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI 204 SPITALUL COMUNAL VINTILà VODà 204 SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI PENTRU MÃSURI DE SIGURANÞà SAPOCA 204 CENTRUL DE SÃNÃTATE PÂRSCOV 204 JUDEÞUL CÃLÃRAªI SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà CÃLÃRAªI 204 SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA 204 SPITALUL ORêENESC BUDEªTI 204 SPITALUL ORêENESC LEHLIU GARà 204 SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE CÃLÃRAªI 204 SPITALUL DE PSIHIATRIE SÃPUNARI 204 JUDEÞUL CARAª-SEVERIN SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà REªIÞA 205 6

11 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞà CARANSEBEª 206 SPITALUL DE BOLI CRONICE BOCªA 206 SPITALUL COMUNAL BOZOVICI 206 SPITALUL ORêENESC ANINA 206 SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA 206 SPITALUL ORêENESC MOLDOVA NOUà 207 SPITALUL ORêENESC OÞELU ROªU 207 CUPRINS JUDEÞUL CLUJ SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CLUJ 207 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ NAPOCA 212 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII 213 SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 213 SPITALUL MUNICIPAL DEJ 213 SPITALUL MUNICIPAL TURDA 214 SPITALUL ORêENESC HUEDIN 216 SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PROF.DR. OCTAVIAN FODOR CLUJ NAPOCA 216 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE CLUJ NAPOCA 217 SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ NAPOCA 217 SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZOLOGIE LEON DANIELLO CLUJ NAPOCA 218 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ NAPOCA 218 SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORªA 218 INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. I. CHIRICUÞà CLUJ NAPOCA 218 INSTITUTUL INIMII NICOLAE STÃNCIOIU CLUJ NAPOCA 218 INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ªI TRANSPLANT RENAL CLUJ NAPOCA 218 CENTRUL CLINIC DE DIAGNOSTIC ªI TRATAMENT CLUJ 218 JUDEÞUL CONSTANÞA SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CONSTANÞA 220 SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 221 SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA 221 SPITALUL ORêENESC CERNAVODà 221 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE CONSTANÞA 221 SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE CONSTANÞA 221 SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA 222 SPITALUL DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALà -EFORIE SUD 222 SPITALUL ORêENESC HÂRªOVA 222 SPITALUL CLINIC RECUPERARE, MEDICINà FIZICà ªI BALNEOLOGIE EFORIE NORD 222 7

12 CUPRINS SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 222 SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA 222 CENTRUL DE SÃNÃTATE BÃNEASA 222 JUDEÞUL COVASNA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà DR. FOGOLYAN KRISTOF SF.GHEORGHE 222 SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESC 225 SPITALUL ORêENESC COVASNA 225 SPITALUL DE CARDIOLOGIE COVASNA 226 SPITALUL ORêENESC BARAOLT 226 CENTRUL DE PATOLOGIE NEUROMUSCULARà DR. RADU HORIA VÂLCELE 226 JUDEÞUL DÂMBOVIÞA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà TÂRGOVIªTE 227 SPITALUL MUNICIPAL TÂRGOVIªTE 228 SPITALUL ORêENESC MORENI 228 SPITALUL ORêENESC GÃEªTI 229 SPITALUL ORêENESC PUCIOASA 229 SPITALUL ORêENESC TITU 229 SANATORIUL TBC MOROIENI 229 CENTRUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE GURA OCNIÞEI 229 JUDEÞUL DOLJ SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA 229 SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 230 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 231 SPITALUL MUNICIPAL BÃILEªTI 232 SPITALUL FILIªANILOR - FILIAªI 232 SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEºTI DÃBULENI 232 SPITALUL ORêENESC SEGARCEA 232 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR. VICTOR BABEª CRAIOVA 232 SPITALUL CLINIC NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 233 SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE LEAMNA 233 SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE 233 CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA 233 JUDEÞUL GALAÞI SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà SF. APOSTOL ANDREI GALAÞI 234 SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI 236 8

13 SPITALUL DE BOLI CRONICE IVEªTI 236 SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SF. CUVIOASà PARASCHEVA GALAÞI 236 SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII SF. IOAN GALAÞI 237 SPITALUL DE OBSTETRICà - GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAÞI 237 SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE GALAÞI 238 SPITALUL DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA GALAÞI 238 SPITALUL ORêENESC TG. BUJOR 238 CUPRINS JUDEÞUL GIURGIU SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà GIURGIU 239 SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE IZVORU 239 SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE 240 SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI 241 SPITALUL DE PSIHIATRIE VADU-LAT 241 CENTRUL DE SÃNÃTATE GHIMPAÞI 241 JUDEÞUL GORJ SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà TG. JIU 241 SPITALUL MUNICIPAL MOTRU 243 SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU COMUNA RUNCU 243 SPITALUL ORêENESC BUMBEªTI JIU 243 SPITALUL ORêENESC NOVACI 244 SPITALUL ORêENESC ROVINARI 244 SPITALUL ORêENESC TG. CÃRBUNEªTI 244 SPITALUL ORêENESC TURCENI 244 JUDEÞUL HARGHITA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà MIERCUREA CIUC 244 SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI 245 SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA 245 SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 246 SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEª 247 JUDEÞUL HUNEDOARA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà DEVA 247 SPITALUL MUNICIPAL BRAD 248 SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 249 SPITALUL MUNICIPAL ORêTIE 249 SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 250 9

14 CUPRINS SPITALUL MUNICIPAL A. SIMIONESCU HUNEDOARA 250 SANATORIUL DE PNEUMFTIZOLOGIE BRAD 250 SANATORIUL DE PNEUMFTIZOLOGIE GEOAGIU 251 SPITALUL DE BOLI CRONICE PETRILA 251 SPITALUL DE URGENÞà PETROªANI 251 SPITALUL ORêENESC HAÞEG 252 SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 252 CENTRUL DE SÃNÃTATE CÃLAN 252 JUDEÞUL IALOMIÞA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA 252 SPITALUL MUNICIPAL FETEªTI 253 SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 253 SPITALUL ORêENESC ÞÃNDÃREI 254 JUDEÞUL IAªI SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà SF. SPIRIDON IAªI 254 SPITALUL MUNICIPAL PAªCANI 254 SPITALUL CLINIC DR. C. I. PARHON IAªI 255 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE SF. PARASCHIVA IAªI 256 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE CUZA-VODà IAªI 256 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE ELENA DOAMNA IAªI 256 SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZOLOGIE IAªI 256 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAªI 256 SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PROF. DR. N. OBLU IAªI 256 SPITALUL CLINIC DE URGENÞE SF.IOAN IAªI 256 SPITALUL CLINIC DE URGENÞE PENTRU COPII SF. MARIA IAªI 257 SPITALUL ORêENESC HÂRLÃU 257 SPITALUL ORêENESC TG. FRUMOS 257 INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE ªI HEPATOLOGIE IAªI 257 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE PROF. DR. GEORGE I. M. GEORGESCU IAªI 257 SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI PENTRU MÃSURI DE SIGURANÞà PÃDURENI -GRAJDURI 257 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IAªI 257 PREVENTORIU TBC COPII DELENI 257 JUDEÞUL ILFOV SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà ILFOV 258 SPITALUL ORêENESC DR. MARIA BURGHELE BUFTEA 258 SPITALUL COMUNAL PERIª 258 SPITALUL DE PSIHIATRIE DOMNIÞA BÃLAªA

15 JUDEÞUL MARAMUREª SPITALUL DE BOLI CRONICE BAIA SPRIE 259 SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE DERMATO-VENEROLOGIE ªI PSIHIATRIE BAIA-MARE 259 SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà DR. CONSTANTIN OPRIª BAIA MARE 260 SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU-MARMAÞIEI 262 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA MARE 263 SPITALUL DE PSIHIATRIE CAVNIC 264 SPITALUL ORêENESC TG. LÃPUª 264 SPITALUL ORêENESC VIªEU DE SUS 265 CENTRUL DE SÃNÃTATE POIENI 265 SPITALUL DE RECUPERARE BORªA 265 CENTRUL DE SÃNÃTATE ªOMCUTA MARE 266 CUPRINS JUDEÞUL MEHEDINÞI SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà DROBETA TR. SEVERIN 266 SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA 268 SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà 268 SPITALUL ORêENESC STREHAIA 268 SPITALUL ORêENESC VÂNJU MARE 268 JUDEÞUL MUREª SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN MUREª 269 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE ªI TRANSPLANT TG. MUREª 274 SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA 274 SPITALUL MUNICIPAL REGHIN 275 SPITALUL MUNICIPAL TÂRNAVENI 276 SPITALUL ORASENESC LUDUª-MURES 276 CENTRUL DE SÃNÃTATE MIERCUREA NIRAJ 278 CENTRU DE SÃNÃTATE SANGEORGIU DE PADURE 278 CENTRUL DE SÃNÃTATE SARMASU 278 CENTRUL DE SÃNÃTATE SOVATA 278 PREVENTORIU TBC GORNEªTI 278 JUDEÞUL NEAMÞ SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PIATRA NEAMÞ 279 SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 278 SPITALUL ORêENESC TG NEAMÞ 278 SPITALUL ORêENESC BICAZ

16 CUPRINS SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI 280 SPITAL DE BOLNAVI PSIHICI CRONICI ADULÞI GÃDINÞI 280 JUDEÞUL OLT SPITALUL JUDEÞEAN SLATINA OLT 280 SPITAL MUNICIPAL CARACAL 281 SPITAL ORêENESC CORABIA 282 SPITALUL ORêENESC BALª 281 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI 282 SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 283 CENTRUL DE SÃNÃTATE DRAGOTEªTI OLT 283 JUDEÞUL PRAHOVA SPITALUL JUDEÞEAN URGENÞà PLOIEªTI 283 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA 283 SPITALUL OBSTETRICà GINECOLOGIE PRAHOVA 284 SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE PLOIEªTI PRAHOVA 284 SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA 285 SPITALUL DE ORTOPEDIE ªI TRAUMATOLOGIE AZUGA 285 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI 285 SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA PRAHOVA 285 SPITALUL MUNICIPAL NR1 SCHULLER 285 SPITALUL ORêENESC BÃICOI 285 SPITALUL ORêENESC MIZIL 285 SPITALUL ORêENESC SINAIA 285 SPITALUL ORêENESC VÃLENII DE MUNTE 285 CENTRUL DE SÃNÃTATE BÃLTEªTI 285 CENTRUL DE SÃNÃTATE PLOPENI 285 JUDEÞUL SÃLAJ SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà ZALÃU 286 CENTRUL DE CERCETARE ªI ASISTENÞà MEDICALà ªIMLEU SILVANIEI 286 SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA 286 SPITALUL ORêENESC CEHU SILVANIEI SÃLAJ 286 SPITALUL ORêENESC JIBOU 286 SPITALUL ORêENESC ªIMLEU SILVANIEI 286 JUDEÞUL SATU MARE SPITALUL JUDEÞEAN SATU MARE 286 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 286 SPITALUL MUNICIPAL CAREI

17 SPITALUL ORêENESC NEGREªTI OAª 286 SPITALUL ORêENESC TêNAD 286 JUDEÞUL SIBIU CUPRINS SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà SIBIU 287 SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª 287 SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE SIBIU 287 SPITALUL DE PSIHIATRIE DR. GH. PREDA SIBIU 287 SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 288 SPITALUL ORêENESC AGNITA 289 SPITALUL ORêENESC CISNÃDIE 289 JUDEÞUL SUCEAVA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SF. IOAN CEL NOU SUCEVA 290 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 291 SPITALUL MUNICIPAL FÃLTICENI 291 SPITALUL MUNICIPAL RÃDÃUÞI 291 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI 292 SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA 292 SPITALUL DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC 292 SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET 292 SPITALUL ORêENESC GURA HUMORULUI 292 SPITALUL ORêENESC SIRET 292 JUDEÞUL TELEORMAN JUDEÞEAN DE URGENÞà ALEXANDRIA 292 SPITALUL MUNICIPAL CARITAS-ROªIORII DE VEDE 292 SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA 292 SPITALUL DE PNEUMFTIZOLOGIE ROªIORII DE VEDE 292 SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI BALACI 293 SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA CENTRUL DE SÃNÃTATE CERVENIA 293 CENTRUL DE SÃNÃTATE REGELE CAROL I DEPARAÞI 293 CENTRUL DE SÃNÃTATE FURCULEªTI 293 JUDEÞUL TIMIª SPITALUL CLINIC DE URGENÞà JUDEÞEAN TIMIªOARA 293 SPITALUL CLINIC DE URGENÞà MUNICIPAL TIMIªOARA 294 SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ 296 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE DR. D. POPESCU TIMIªOARA 297 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE V. BABEª TIMIªOARA

18 CUPRINS SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII L. ÞURCANU TIMIªOARA 298 SPITALUL DE PSIHIATRIE GÃTAIA 301 SPITALUL DE PSIHIATRIE ªI PENTRU MÃSURI DE SIGURANÞà JEBEL 301 SPITALUL DR. K. DIEL JIMBOLIA 301 SPITALUL ORêENESC DETA 301 SPITALUL ORêENESC FÃGET 301 SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE 302 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIªOARA 302 CENTRUL MEDICAL CLINIC DE EVALUARE ªI RECUPERARE PENTRU COPII ªI ADOLESCENÞI CRISTIAN ªERBAN BUZIAª 302 CENTRUL DE SÃNÃTATE BUZIAª 302 JUDEÞUL TULCEA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà TULCEA 302 SPITALUL ORêENESC MÃCIN 303 SPITALUL ORêENESC BABADAG 303 SPITALUL TICHILEªTI (LEPROZERIE) 304 JUDETUL VALCEA SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà RÂMNICU VÂLCEA 306 SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRÃGêANI 306 SPITALUL DE OBSTETRICà - GINECOLOGIE RÂMNICU VÂLCEA 306 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE C. ANASTASATU MIHÃEªTI 306 SPITALUL DE PSIHIATRIE DRÃGOIEªTI 307 SPITALUL ORêENESC BÃLCEªTI 307 SPITALUL ORêENESC BREZOI 307 SPITALUL ORêENESC HOREZU 307 JUDETUL VASLUI JUDEÞEAN DE URGENÞà VASLUI 308 SPITALUL MUNICIPAL DE ADULÞI BÂRLAD 308 SPITALUL MUNICIPAL HUªI 308 SPITALUL DE COPII SF. NICOLAE BÂRLAD 308 SPITALUL DE BOLI CRONICE DR. I.T. NICOLAESCU TUTOVA 308 SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI 308 SPITALUL ORêENESC NEGREªTI 309 JUDETUL VRANCEA 309 SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 309 SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRÃVENI 309 SPITALUL ORêENESC MÃRêEªTI 309 SPITALUL ORêENESC ODOBEªTI

19 SPITALUL ORêENESC PANCIU 309 SPITALUL COMUNAL VIDRA 309 SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SF. PANTELIMON FOCªANI 310 CUPRINS 2.3 SPITALE PRIVATE CENTRUL MEDICO-CHIRURGICAL UNIVERSITAR INTERSERVISAN 311 LIFE MEMORIAL HOSPITAL 311 SAINT LUKAS HOSPITAL 311 CLINICA ANGIOMED 312 CLINICA GINE-MED 312 CENTRUL DE EVIDENÞà ªI TRATAMENT A TOXICO-DEPENDENÞILOR PENTRU TINERI SF. STELIAN 312 SPITALUL EUROCLINIC BUCUREªTI 312 SC MUNPOSAN 94 SRL SPITALE MILITARE PROVINCIE SPITALUL MILITAR DE URGENÞà REGINA MARIA BRAªOV 315 SPITALUL MILITAR DE URGENÞà DR. CONSTANTIN PAPILIAN CLUJ-NAPOCA SPITALE CF SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ NAPOCA 319 SPITALUL CLINIC C.F. CONSTANÞA 321 SPITALUL CLINIC CÃI FERATE CRAIOVA 323 SPITALUL GENERAL CÃI FERATE DROBETA TR. SEVERIN 325 SPITALUL GENERAL CÃI FERATE GALAÞI 326 SPITALUL CLINIC CÃI FERATE IAªI 329 SPITAL CLINIC CF. ORADEA 331 SPITALUL GENERAL CÃI FERATE PAªCANI 331 SPITALUL GENERAL C.F. PLOIEªTI 332 SPITALUL GENERAL C.F. SIBIU 333 SPITALUL GENERAL CÃI FERATE SIMERIA 334 SPITALUL CLINIC C.F. TIMIªOARA 335 SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ NAPOCA CENTRE MEDICALE PRIVATE CENTRE MEDICALE BUCUREªTI 337 CENTRE MEDICALE PROVINCIE INFORMATICà MEDICALà FINANÞATORI DIN SECTORUL MEDICAL FURNIZORI DIN SECTORUL MEDICAL DEZINFECTANÞI INDEX SERVICII MEDICALE INDEX PEDIATRIE 473 INDEX REUMATOLOGIE

20 LISTÃ INSERENÞI PUBLICITATE LISTÃ INSERENÞI PUBLICITATE Aesthetic Line 349 Medical Finance Alpha Leasing cop 1 Mediclass 353 Ana Aslan 480, cop 3 Medika H&S 455 Angiomed 369 Medist 17 Avena Medica 463 Meditrade 456 Balmed 62, 453 Medix CO 359 Banca Transilvania - Mensana 465 divizia pentru medici cop 1 Metecus 457 C.K. Pharma Distribution 465 Mondo Medica 464 Coramed 433 Neotech 457 Demophorius - divizie Montero 65 Novaintermed 433 Ditaro International 451 ORTHOMED cop 1, semn carte, 49 Ecomed Clinic 350 PAPAPOSTOLOU 129 Ecotec 465 PharmEc Software 428 Egis Pharmaceuticals 65 Pro Life 337 Ena Farma 467 Procardia 459 EuroTrans Chem 465 PROMEDICA24 CE 433 Fefrom/Dezimed 469 Radiusmed 1, cop 1 Hemodinamic Centru Medical 350 Recumed 350 Hill Interplast 129 Replant 62, 271 HIPERDIA supracopertã, cop 1 ROMASTRU(WYETH) cop 1, cop 2, 475, 477 IHS 353 Romexpo/ Rommedica 49 Ienzymed 468 RSC 433, 440 Info World 433 SANADOR Centrul Medical semn carte Institutul de cercetare dezvoltare Sante International 129, 469 pentru apiculturã 466 Silva Trading 460 Laboratoarele Elidor 467 Sivel Scientific 452 Latodis 454 SOS MEDICAL cop 1 Lisimed Centru Medical 407 Synevo 17, 49, 337 MED AS Centru Medical cop 4 Synttergy Consult 461 Medcenter 349 Tunic Prod 61 Medical Care 349 Ultrasound 65 16

21 Intr. Cristian Popiºteanu, nr. 1-3, sector 1, cod , Bucureºti Telefoane centralã: , Fax: TEL VERDE: Ministru - Gheorghe Eugen Nicolãescu tel: ; fax: ministru@ms.ro Secretar de Stat pentru Relaþia cu Parlamentul - Ervin-Zoltan Szekely tel: ; fax: szervin@ms.ro Secretar de Stat pentru Integrare Europeanã - Vlad Iliescu tel: ; fax: viliescu@ms.ro Secretar de Stat pentru Asistenþã Medicalã - Virgil Str. Avrig 72-74, sector 2, Bucureºti Tel. Centrala: ; ; ; Tel Secretariat: Fax: DIRECTOR EXECUTIV: CONF. DR. ADRIAN NEACSU DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE: EC. FLORENTA PASCU DIRECTOR ADJUNCT: DR. MARIA NITESCU RELATII PUBLICE OFITERI DE SERVICIU DSMB Jur. Bors Eugenia MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE Ec. Diana Trandafir; Ref. Ana MAria Dobrota MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE Ref. Carmen Toma; Ec. Bianca Bartha R.U.N.O.S Ec. Cristina Mândrut; Ref. Viorica Mandache R.U.N.O.S. - BIROU SALARIZARE Ec. Iftenie Elisabeta; Ref.Elena Stanciu; Doina Miclea; Paunescu tel: ; fax: Secretar de Stat - Preºedinte CNAS - Cristian Vladescu tel: , ; fax: cristianvladescu@casan.ro Secretariatul General - Diga George - secretar general tel: ; fax: Neagoe Adela Petrina - secretar general adjunct tel: ; fax: aneagoe@ms.ro Directia Generala Buget si Credite Externe Bãrbuþã-Renea Cristina Maria - director general tel: ; fax: Erhan Eugenia - director general adjunct Ref. Mariana Bone R.U.N.O.S. - CONCURSURI - STAGII Dr. Pintilie Aurel; Dr. Gabriela Ghinea; Dr. Monica Stanciu MAGAZIE Bolea Nuti; Vlaicu Gabriela AUTORIZATII STUPEFIANTE Dr. Gules Carmen CENTRALA TELEFONICA Ciolan Claudia REGISTRATURA Geamana Daniela DIRECTOR ADJUNCT MANAGEMENTUL ASISTENTEI MEDICALE Dr. Tismana Gheorghe; Ref. Tudor Floarea BIROU PRESA Dr. Pascu Eugen Horatiu; Dr. Ludu Viorica Nicolescu FINANÞE CONTABILITATE Ilie Roxana; Silea Valentina R.U.N.O.S. Ec. Doina Buzi; Ionescu Gabriela - Mariana SERVICIUL CONTABILITATE FINANTE Mocanu Miriam; Ref. Mirela Angelescu; Ref. Elena Dumitrescu MEDIC INSPECTOR Dr. Horia Georgescu MINISTERUL SÃNÃTÃÞII tel: ; fax: Directia Generala Farmaceutica si Aparatura Medicala Carmen Zaman - director general tel: , ; fax: Directia de Resurse Umane ºi Dezvoltarea Profesionala Mircea Bourceanu - director tel: ; fax: Directia generala de asistenta medicala, structuri sanitare si salarizare - Buraga Ioan - director general tel: ; fax: iburaga@ms.ro Direcþia de sãnãtate publicã - Costinea Rodica - director tel: ; fax: costinea@ms.ro AUTORITATEA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ A MUNICIPIULUI BUCUREªTI SECRETARIAT Vizitiu Mihaela FINANCIAR - CONTABILITATE Ec. Petruta Sofelea; Ec. Ileana Popescu OFICIUL JURIDIC Dr. Ulmeanu Mariana; Dr.Toma Adrian SERVICIUL INVESTITII Ing. VOICU NICOLIDE; Ing. Ciurciubisi Adriana; Ing. Viulet Venera; Jur. Marin Cristina RELATII PUBLICE Ec. Tase Cristina SERVICIUL AUDIT Husariu Veronica BIROU BUGET Ec. Basamac Andreea; Ec. Harda Stelica; Viulet Vali; Marcu Mihaela; Ec. Vladescu Anca ADMINISTRATIV - APROVIZIONARE Ing. Buduroi Emil; Ec. Ionescu Mihai SEDIILE SI SERVICIILE ASPMB Str. Spiru Haret nr. 14 Biroul de Avize si Autorizatii Sanitare Microbiologie Birou Tehnic Directia Generala de Integrare Europeana si Relatii Externe Laurenþiu Teodor Mihai - director general tel: fax: Daniela Mãnuc - director general adjunct tel: fax: dmanuc@ms.ro Serviciul relaþii publice ºi administrativ tel: ; fax: ; dirrp@ms.ro Serviciul juridic - Daniela Mihailescu - sef serviciu tel: fax: Compartimentul relatii cu presa tel: fax: presams@ms.ro Tel. Centrala: ; ; ; Fax: Str. Stirbei Voda nr. 89 Compartiment Igiena Alimentatiei tel ; fax: Compartiment Epidemiologia Bolilor Transmisibile si Netransmisibile tel: Laborator Microbiologie tel: Compartiment Igiena Mediului tel , Str. Luca Stroici nr. 40 Laborator Igiena Radiatiilor tel: Str. Henry Coanda nr. 36 Compartiment Igiena Scolara tel: Compartiment Epidemiologia Bolilor Transmisibile si Netransmisibile tel: Laborator Entomologie tel: B-dul. Grivita nr Compartiment Medicina Muncii tel: ; ; ; fax: INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 17

22 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE Laborator Toxicologie tel: Compartiment Epidemiologia Bolilor Transmisibile si Netransmisibile ; B-dul. Pache Protopopescu nr. 39 Laborator Microbiologie tel: ; fax Laborator Chimie Sanitara tel: fax Compartiment Epidemiologia Bolilor Transmisibile si Netransmisibile ; Str. Precupetii Vechi nr. 1 Serviciul Promovarea Sanatatii si Programe pentru Sanatate tel: Serviciul Relatii Publice Comunicare si Presa - Sala de Conferinte tel: Str. Reconstructiei nr. 6 Serviciul de Statistica si Informatica Medicala tel: ASP ALBA Str. Revoluþiei nr. 23, Alba Iulia, jud. Alba Telefon centralã secretariat: 0258/835244, 0258/835245, 0258/ Telefon director: 0258/ Fax: 0258/ dspj.licitatii@alba.astral.ro Director General: Dr. Munteanu Ion, medic primar reumatologie Director adj. Supravegherea Stãrii de Sãnãtate, Programe Medicinã Preventivã ºi Laboratoare Dr. Elena Vãcaru, medic specialist igienã telefon: 0258/825547, 0258/ Medici inspectori: Dr. Butnaru Anton, med. primar med.gen. Dr. Galoº Cristina, med. med. gen. ASP ARAD Str. Spitalului nr. 2-4, 2900, Jud. Arad Tel , Dir. de med. pr ; ; Director executiv: Mârza Nicolae Director adj. executiv: Cionca Arghir Angela Director adj. executiv: Zârle Gabriela ASP ARGEª Str. Exerciþiului, nr. 39 bis, Piteºti, jud. Argeº Tel.: 0248/627928, , , Tel./Fax: 0248/ Director General Dr. Adrian Tase, medic specialist cardiologie Dir. Exec. Adj. Med. Preventiva: Dr. Bucur Mioara Tel: ; Mobil: 0723/ Dir. Exec. Adj. Fin-cont: Ec. Rodica Besliu Tel: ; Mobil: ; dspj.arges@dsparges.ro ASP BACÃU STR. V. ALECSANDRI NR. 45, TELEFON 0234/ , FAX. 0234/ , dspjbacau@dsp.mic.ro 0234/ SECRETARIAT: 0234/ NR. FAX.: 0234/ dspj.bacau@dsp.mic.ro DIRECTOR EXECUTIV DR. MHAELA POPESCU - MEDIC PRIMAR MEDICINA DE FAMILIE DIRECTOR ADJ. SUPRAVEGHEREA STARII DE SANATATE - DR. MARIN BUªTUC - MEDICINA PRIMARA EPIDIMIOLOGIE DIRECTOR ADJ. STRATEGIE, DEZVOLTARE SI MANAGEMENT DR. CECILIA RUGINÃ - MEDICINA PRIMARA O.R.L. COMPARTIMENT DE SÃNÃTATE PUBLICÃ ONEªTI STR. V. BABES, NR. 1: TEL.: 0234/ COMPARTIMENT DE SÃNÃTATE PUBLICÃ MOINEªTI STR ZORILOR, NR. 2, BL. 14, PARC TEL.: 0234/ FAX: 0234/ ASP BIHOR Telefon centrala: 0259/434565; Tel./Fax: 0259/ Oradea, Str. Republicii 33, Cod Bihor: dirsan@rdsor.ro Director Executiv Dr. Ritli Ladislau Director exec. adj. Dr. Kricsfalussy Clara Director exec. adj. Dr. Zoia Bitea Director Executiv Adjunct Economic Ec. Florin Muresan Serviciul RUNOS si Informatica Tel. direct: 0259/ Oradea, Str. Republicii 33, Cod runos@dspjbihor.rdsor.ro informatica@dspjbihor.rdsor.ro Compartimentul statistica Tel. direct:0259/ Oradea, Str. Republicii 33, Cod statistica@dspjbihor.rdsor.ro Compartimentul legislatie si contencios Tel. direct: 0259/ Oradea, Str. Republicii 33, Cod juridic@dspjbihor.rdsor.ro Serviciul Investitii, Aprovizionare, Intretinere Tel. direct: 0259/ Oradea, Str. Republicii 33, Cod Sãnãtate Publicã Telefon centralã: 0259/418639; Tel./Fax: 0259/ Oradea, Str. Libertatii 34, Cod medprevbh@rdsor.ro Serviciul Inspectia Sanitara de Stat Judeteana Tel. direct: 0259/ Oradea, Str. Primariei 2, Cod iss@rdsor.ro Biroul Epidemiologie Tel. direct: 0259/418171; 0259/ Oradea, Str. Libertatii 34, Cod ASP BISTRIÞA NÃSÃUD Sediul I Administrativ Bistrita, Strada Granicerilor Nr. 5 Tel.: ; Fax: dspj.bistrita_nasaud@dspbn.elcom.ro Sediul II MEDICINA PREVENTIVA ªI INSPECTIA SANITARA DE STAT Bistrita, Strada Zimbrului Nr. 5 Tel.: ; ; Fax: dpetri@dspbn.elcom.ro briciu@dspbn.elcom.ro Sediul III - Laborator Teritorial Nãsãud Nasaud, Strada Granicerilor Nr. 19 Tel. fax: Director executiv: dr. Anton Constantin Director executiv adj. Medicina Preventiva dr. Petri Doina Georgeta Director executiv adj. Managementul Asistentei Sanitare: dr. Andritoiu Anca Roxana Director executiv adj. Financiar ec. Scridonesi Flavia Inspector sef Inspectia Sanitara de Stat dr. Hriscu Costel Serviciul Inspecþia Sanitarã de Stat ªef serviciu dr. Costel Hriscu Cristea, medic primar medicina muncii dr. Lucia Viorica Basa, medic primar igiena alimentaþiei Gertruda Luisa Lazãr, chimist specialist Serviciul Supravegherea Stãrii de Sãnãtate ªef serviciu dr. Cristina Delia Roman, medic primar epidemiologie dr. Ioan Suciu, medic specialist igienã ºcolarã Compartiment Promovarea Sãnãtãþii dr. Corina Anca Ernszt, medic primar sãnãtate publicã Managementul Asistenþei Medicale dr. Felicia Triºcã, medic primar medicinã generalã pediatrie dr. Emanuela Natalia Pintea, medic primar medicinã de familie Compartiment statisticã dr. Aida Colda, medic primar epidemiologie Laboratoare ªef laboratoare: Paul Erhardt Roth-Gross, chimist principal Compartiment microbiologie ªef compartiment: dr. Felicia Viorica Nicula, medic primar microbiologie dr. Antoaneta Maria Duzinschi, medic primar microbiologie dr. Felicia Borgovan, medic primar microbiologie Maria Liana Vieru, chimist principal Rica Grama, biolog specialist Compartiment chimie sanitarã ºi toxicologie Cornelia Smaranda Udrescu, chimist principal Iftenia Cãilean, chimist principal Nastaca Mariºca Mujdar, chimist specialist 18

23 Compartiment teritorial de sãnãtate publicã Nãsãud ªef compartiment, Dr. Adina Maria Buºiþã, medic primar epidemiologie ASP BOTOªANI Strada Marchian Nr.7 Telefon: Fax: Director Executiv: Dr.Rodica Bontas Director Adj. Insp. Sanitara: Dr. Mihaela Pujina Director Adj. Sanatate Publica Dr. Doina Bucsa Director Adj.Fin.Contabil: Ec. Lila Lungulescu ASP BRÃILA Sediul 1 Str. Radu S. Campiniu nr. 23 cod , Braila Telefon centrala: 0239/ , 0339/ , dspj.braila@dspbr.ro Director executiv dr. Lucica Scutaru Director executiv adjunct financiar ec. Simona Popescu Sef serviciu R.U.N.O.S. ec. Ionelia Dragomir Sef serviciu administrativ, aprovizionare, intretinere si investitii ec. Joita Cucuringu Sef birou administrativ ing. Mihaela Gojgaru Sediul 2 str. Grãdina Publicã nr. 2 cod , Brãila Telefon centrala: 0339/ dspbr2@dspbr.ro Director executiv adjunct de Sãnãtate Publicã dr. Delia Rasnoveanu Sef serviciu Inspectia de Sanatate Publica dr. Lavinia Craioveanu Sef birou Supraveghere/ Control boli transmisibile dr. Andreia Gavrilescu Sef serviciu Evaluarea factorilor de mediu, Avizare/Autorizare sanitara dr. Mihaela Lupu Sef Laborator microbiologie dr. Livia Popity ASP BRAªOV DIRECTOR EXECUTIV dr. Ioan Alexandru Grigo Telefon: Fax: dspj.brasov@rdslink.ro DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MANAGEMENTUL ASISTENTEI MEDICALE dr. Crina Filoti Telefon: Fax: dspj.brasov@rdslink.ro DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MEDICINA PREVENTIVA dr. Elena Dîrstaru Telefon: Fax: dspbvsss@rdslink.ro DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT FINANCIAR CONTABIL ec Radu Eugen George Telefon: int.34 Fax: dspj.brasov@rdslink.ro DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE PURTÃTOR DE CUVANT dr. Emil Chefneux Telefon: Fax: PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA CF. 544/2001 Veronica Constantinescu Telefon: Fax: PUNCTE DE LUCRU Calea Bucuresti Str. Al.I.Cuza nr. 20 B-dul Saturn nr. 43 mun. Fagaras, Str. Ghioceilor nr. 1 ASP BUZÃU Bd. Gen. Averescu, nr. 1-2, Buzãu, jud. Buzãu Tel./Fax: 0238/ dspbz@mail.ols.ro Director executiv: Dr. Toader Celine medic primar medicina muncii Director adjunct: Gradinaru Antonina medic primar pediatrie Director adjunct Axinte Venera medic primar igiena Director economic: ec. Ion Gabriela ASP CÃLÃRAªI Str. Eroilor, nr. 1, Cãlãraºi, jud. Cãlãraºi Tel.: 0242/ Fax: 0242/ Director executiv Dr. ªebe Corina Director executiv adj. Managementul Asistentei Medicale Dr. Truicã Cornelia Director executiv adj.financiar Contabilitate: Ec. Ilie Mariana ASP CARAª-SEVERIN Str. Spitalului, nr. 36, Reºiþa, jud. Caraº-Severin Tel.: 0255/ Fax: 0255/ dspcs@cs.ro Director executiv: Dr. Bucur Liliana Director executiv adj. Managementul Asistentei Medicale: Dr. Albota Radu Director executiv adj. Financiar Contabilitate Ec. Popovici Marinela Director executiv adj. Inspectia Sanitara de Stat Dr. Borcau Mircea ASP CLUJ Str. Constanta nr. 5, CLUJ-NAPOCA Secretariat Tel dspj.cluj@dspcluj.ro Director Executiv Prof. Dr. Florin Stamatian Director Executiv Adjunct Supravegherea Stãrii de Sãnãtate Dr. Deleanu Nicolae Director Executiv Adjunct Strategie, Dezvoltare ºi Management Dr. Duma Dorina Director Executiv Adjunct Financiar-Contabil Ec. Domocos Angela COMPARTIMENT RUNOS Tel runos@dspcluj.ro COMPARTIMENT BUGET Tel buget@dspcluj.ro COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL Tel contabilitate@dspcluj.ro COMPARTIMENT OFICIUL JURIDIC Tel juridic@dspcluj.ro COMPARTIMENT OFICIUL DE CALCUL Tel informatica@dspcluj.ro COMPARTIMENT STATISTICA Tel informatica@dspcluj.ro COMPARTIMENT MIS Tel mis@dspcluj.ro Inspecþie Sanitarã de Stat Tel inspectiesanitara@dspcluj.ro Igiena scolara Tel inspectiescolara@dspcluj.ro COMPARTIMENT EPIDEMIOLOGIE Tel epidemiol@inspphcj.ro Educatie Sanitara si Promovarea Sanatatii Tel dspj.cluj@dspcluj.ro ASP CONSTANÞA Str. M. Eminescu nr.2 Tel: Fax: dspjct@softhome.net SERVICIUL MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE Str. M.Eminescu nr.2 Tel: SERVICIUL DE PROMOVARE A SANATATII SI PROGRAME DE EDUCATIE PENTRU SANATATE Str. N.Iorga 89 Tel: , , LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA Str. N.Iorga 89 Tel: , , ªef laborator: Eleonora Rãileanu, chimist pr. LABORATOR IGIENA RADIATIILOR NUCLEARE Str. N.Iorga 89 Tel: , , ªef laborator: Dr. Mirela Calboreanu, m. pr. igiena mediului LABORATOR ENTOMOLOGIE Str. N.Iorga 89 Tel: , , ªef laborator: Adrian Anghel, biolog pr. LABORATOR DE MICROBIOLOGIE Str. N.Iorga 89 Tel: , , ªef laborator: Dr. Maria Ghelberg-Talmacel, m. pr. microbiologie INSPECTIA SANITARA DE STAT COMPARTIMENTUL INSPECTIA CONDITIILOR DE IGIENA Str. N.Iorga 89 Tel: , , INSPECTIA SANITARA DE STAT COMPARTIMENTUL DE INSPECTIA UNITATILOR SANITARE SI FARMACEUTICE Str. N.Iorga 89 Tel: , , INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 19

24 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE INSPECTIA SANITARA DE STAT COMPARTIMENT DE INSPECTIA CONDITIILOR DE MUNCA Str. N.Iorga 89 Tel: , , EPIDEMIOLOGIA BOLILOR TRANSMISIBILE SI PROGRAME DE SANATATE Str. N.Iorga 89 Tel: , , COMPARTIMENTUL DE IGIENA SCOLARA Str. N.Iorga 89 Tel: , , COMPARTIMENT IGIENA MEDIULUI Str. N.Iorga 89 Tel: , , ªef laborator: Dr. Anca Cleponea, m. pr. igiena mediului COMPARTIMENT IGIENA ALIMENTATIEI Str. N.Iorga 89 Tel: , , ªef laborator: Dr. Maria Dragomir, m. pr. igiena alimentaþiei BIROUL AVIZE AUTORIZATII Str. N. Iorga nr.89 tel: , , Compartiment Teritorial de Sãnãtate Publicã Mangalia ªef compartiment: Dr. Mariana Petre, m. pr. epidemiologie Compartiment Teritorial de Sãnãtate Publicã Medgidia ªef compartiment: Dr. Alina Moineagu, m. sp. epidemiologie ASP COVASNA Sfântu Gheorghe Str. Nicolae Iorga nr. 10/A Tel.: Fax: Inspecþia Sanitarã Adresa poºtalã: Sfântu Gheorghe Str. Gödri Ferenc nr. 15 Telefon: Fax: Director executiv dr. Deme Judit, medic primar ORL Director adjunct Inspecþia Sanitarã de Stat dr. Drãgoiu Lavinia, medic primar Director adjunct Managementul Serviciilor de Sãnãtate dr. ªtefan Mereuþã Gheorghe, medic specialist SERVICIUL RUNOS ªef serviciu ing. Ingineru Váncsa Erzsébet COMPARTIMENT CONTENCIOS jurist Beke Judit Magda COMPARTIMENT AUDIT SERVICIUL DE STATISTICA SI INFORMATICA ªef serviciu - fiz. Szakács Béla INSPECTIA SANITARA DE STAT LABORATOR MICROBIOLOGIE ªef laborator - medic primar Barcaceanu Valeria Ghizela LABORATOR CHIMIE SANITARÃ ªef laborator - chimist principal Ugron János LABORATOR DE IGIENA RADIAÞIILOR COMPARTIMENT IGIENA ªCOLARÃ COMPARTIMENT IGIENA MEDIULUI ªef compartiment - medic primar dr. Szabó Rodica COMPARTIMENT IGIENA ALIMENTAÞIEI COMPARTIMENT MEDICINA MUNCII COMPARTIMENT EPIDEMIOLOGIE STRATEGIE ªI MANAGEMENT COMP. MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SÃNÃTATE ªI ACREDITARE, UNIT. SANIT., CAB. MEDICALE, PROFESIU- NILOR MEDICALE PROGRAME DE PROMOVARE A SÃNÃTAÞII ªI EDUCAÞIE PT. SÃNÃTATE PROGRAME DE ASISTENTA MEDICALA medic Andrei Carmen ASISTENÞÃ FAMILIALÃ ªI SOCIALÃ medic Popescu Carmen MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRILOR DE SÃNÃTATE COMPARTIMENT ADMINISTRA- TIV, APROVIZIONARE, ÎNTREÞINERE ªI INVESTIÞII COMPARTIMENT BUGET BIROUL CONTABILITATE- FINANCIAR ASP DÂMBOVIÞA Str. Tudor Vladimirescu nr , Târgoviºte, jud. Dâmboviþa Tel.: 0245/ Fax: 0245/ Director executiv: Dr. Lavinia Ionescu Director adj: Dr. Chetanu Ovidiu Director adj: Ionescu Cornelia Director economic: ec. Neagu Marioara ASP DOLJ CRAIOVA, Str. Tabaci nr. 1, cod postal: Telefon: Fax: dspj_dolj@oltenia.ro Director Executiv Prof. Dr. Dan Gabriel Mogoº Director Executiv Adj. Medicinã Preventivã Dr. Tãtar Dolores medic primar Director Executiv Adjunct Managementul Asistenþei Medicale Dr. ªtefan Popescu Director Executiv Adjunct Finanþe-Contabilitate Ec. Marin Albu ASP GALAÞI Str. Brãilei nr. 177, Galaþi Tel.: 0236/ Fax: 0236/ dspj.galati@geniusnet.ro Director general: Dr. Sorin Ungureanu Director adj: Dr. Liliana Moise, m. pr. igiena Director adj: Dr. Sorin Ungurianu Director Economic: ec. Pintilie Angelica Inspectia Sanitara de Stat Judeteana Dr. Marlena Bebesel, m. pr. igiena Dr. Mihaela Ghiurca, m. pr. igiena Compartimen Microbiologie Dr. Eugenia Tiron, m.pr. microbiologie, sef laborator Dr. Maria Hancu, m. pr. microbiologie Dr. Virginia Bourceanu, m. pr. microbiologie Compartiment Chimie Sanitara si Toxicologie Laborator Igiena Radiatiilor Dr. Constanta Apostu, m. pr. igiena mediului Compartiment Igiena Alimentatiei si Igiena scolara Birou Igiena Mediului si Medicina Muncii Dr. Elena Vrabie, m. pr. igiena Birou Epidemiologie Dr. Mihaela Debita, m. pr. epidemiologir, boli infectioase Dr. Mariana Ioan, m. pr. epidemiologie Compartiment Teritorial de Sanatate Publica Tecuci Dr. Daniela Cristina Mircea, m. pr. epidemiologie Dr. Viorica Vasiliu, m. pr. microbiologie, m. spec. lab. clinic Strategie si Management Dr. Costinela Georgescu, m. spec. med. familie, competenta geriatrie, director DJSP Galati ASP GIURGIU Str. Bucuresti nr. 82 Giurgiu Tel: ; Fax: secretariat@dspgiurgiu.ro Director Executiv: Dr. Coporan Salomeea Director Financiar: Ec. Oancea Emilia ASP GORJ Tg-Jiu, Str. Progresului nr.18. telefon: 0253/ fax: 0253/ centrala: 0253/ dspj.gorj@intergorj.ro Dr. Aristica Morosanu - Director executiv Dr. Nicolae Dineata - Director executiv adj. Medicina Preventiva Managementul Asistentei Medicale Ec. Constantin Burlica - Director Executiv adj. Financiar Contabil Inspecþia sanitarã de stat Compartiment microbiologie Compartiment chimie sanitarã si toxicologie Laborator entomologie Laborator igiena radiaþiilor Compartiment de igienã ºcolarã Compartiment inspectia mediului Compartiment inspectia alimentului Biroul igiena mediului si medicina muncii Compartiment epidemiologie Compartiment inspectia unitatilor sanitare Compartiment igiena alimentatiei Compartiment promovarea sanatatii Compartiment de produse antiepidemice Strategie ºi management Compartiment managementul serviciilor de sãnãtate, înregistrare, acreditare si control Compartiment de asistenþã medicalã si programe Compartiment asistenþã familialã ºi socialã Compartiment managementul îngrijirilor de sãnãtate si comunitare Medici: Dr. Morosanu Aristica medic primar pediatrie Dr. Bãleanu Ana, m. pr. gerontologie 20

25 Dr. Roibu Aurelia, m. pr. microbiologie Dr. Alãman Doina, m. pr. igienã Dr. Dineaþã Nicolae, m. pr. igienã Dr. Pãtru Adela, m. sp. epidemiologie Dr. Trocan Olimpia, m. pr. medicina muncii Dr. Gãrãiacu Mariana, m. pr. microbiologie ºi parazitologie Dr. Ivaºcu Leontina, m. pr. microbiologie ºi parazitologie Dr. Tunsoiu Felicia, m. sp. igienã Dr. Mãrãºescu Dorin, m. sp. sãnãtatea mediului ambient Dr. Rîjniþã ªtefan, m. pr. igienã Dr. Sfîrleazã Elena, m. sp. igiena alimentaþiei Dr. Sfichi Mariana, m. pr. epidemiologie Dr. Drãgotoiu Maria, m. pr. epidemiologie Dr. Boeriu Marius, m. sp. medicinã generalã Dr. Cîrstoiu Elena, m. pr. pediatrie ASP HARGHITA Miercurea-Ciuc, Str. Mikó Nr.1. COD POSTAL: tel: , fax: , nextra.ro; nextra.ro Director executiv: Dr. Bustya Attila- Botond medic primar chirurgie Director executiv adjunct Dr. Miron Cornelia medic primar epidemiologie Director executiv adjunct supravegherea stãrii de sãnãtate ºi medicinã preventivã Dr. Éltetõ Csaba Levente medic primar epidemiologie Director executiv adjunct financiar-contabilitate Ec. Péter Gyöngyi Laura economist tranzacþii internaþionale ASP HUNEDOARA Str. Victoriei, nr.14 SECRETARIAT: fax: CONTABILITATE: RUNOSI: ADMINISTRATIV: STATISTICA: MEDICINA PREVENTIVA: , EPIDEMIOLOGIE: CENTRUL de PERMANENTA: , fax: CENTRALA: , , MEDICINA LEGALA: fax: DIRECTOR EXECUTIV dr. Dan Adrian Magheru DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT FINANCIAR CONTABIL ec. Monica Cinda DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MEDICINA PREVENTIVA dr. Otilia Luminita Sfetcu ASP IALOMIÞA Strada: Decebal, nr. 1, Cod postal: Telefon: Fax: Director executiv: Dr. Manaila Ioan Director adjunct: Dr. Dumitrescu Mihaela Director economic: Ec. Neacsu Daniela ASP IASI Str. V. Conta nr. 2-4, Jud. Iasi Tel Fax Director General Dr. Mihnea Hurmuzache Director adjunct Management - Dr. Eugen Popescu Director adjunct Medicina preventiva - Dr. Irina Mitroi Activitati: evalueaza starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat,participa la elaborarea Raportului starii de sanatate si a nevoilor de servicii de sanatate identifica principalele probleme de sanatate publica si aloca fonduri si resurse umane pentru rezolvarea lor implementeaza strategii de dezvoltare ale sistemului de sanatate implementeaza programe de sanatate coordoneaza activitatea unitatilor sanitare din teritoriu asigura cu personal de specialitate toate structurile sistemului sanitar judetean colaboreaza cu alte institutii descentralizate si organizatii neguvernamental ASP ILFOV Str. Av. Popisteanu Nr. 46, Sector 1,Bucuresti Tel / Fax ilfovdsp@yahoo.com secretariat@aspilfov.ro Director ASP Ilfov: Dr. DAN BLENDEA Dir. Adj. Dr. Minerva Ghinescu Asistenta Medicala Dir. Adj. Ec. Daniela Dumitru - Financiar-Contabilitate Dir. Adj. Dr. Julieta Marmandiu Sanatate publica Inspector Sanitar Sef Dr. Ileana Popa - Inspectia Sanitara de Stat Compartimentul Managementul Asistentei Medicale DR. IORGULESCU ADRIANA DOINA, Consilier Asistenta Mamei si Copilului DR. BESCIU RODICA, Consilier Managementul Serviciilor de Sanatate - Inregistrare, Acreditare si Control DR. RADOI LAURA CRENGUTA, Inspector Managementul Asistentei Medicale Compartimentul Medicina Preventiva DR. RUSU ANTOANETA OTILIA - medic primar igiena mediului Compartimentul Igiena Mediului DR. LACATUSU SIMONA medic specialist epidemiologie Comp. Epidemiologie DR. COSTACHE VERONICAmedic specialist epidemiologie Comp. Epidemiologie DR. CIRSTEA GICA - medic primar igiena, Inspector ISS DR. MATEI CRISTINA - medic specialist epidemiologie, Inspector ISS DR.VICTOR EDUARD SAVINmedic MG, Inspector ISS ASP MARAMUREª Strada George Cosbuc nr. 31 TEL FAX mpddsp@sintec.ro DIRECTOR EXECUTIV - Dr. Micle Dorina DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT STRATEGIE MANAGEMENT Dr. ALEXANDRU ILIES TEL FAX DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT financiar contabilitate - Ec. Miclea Carmen tel SERVICIUL BUGET CONTABILITATE SI FINANCIAR TEL dspmm@sintec.ro SERVICIU RESURSE UMANE SI INFORMATICA TEL runos@sintec.ro SERVICIU INVESTITII APROVIZIONARE INTRETINERE SI ADMINISTRATIV TEL COMPARTIMENT LEGISLATIV SI CONTENCIOS TEL juridic@sintec.ro COMPARTIMENT AUDIT INTERN TEL int.240 Strada Victoriei nr.132 TEL ; FAX: ispm@sintec.ro DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MEDICINA PREVENTIVA Dr. CARMEN SIMA LABORATOR MICROBIOLOGIE microbiologie@labdsp mm.sintec.ro LABORATOR CHIMIE SANITARA /TOXICOLOGIE INDUSTRIALA chimie@labdspmm.sintec.ro COMPARTIMENT STATISTICA statistica@labdspmm.sintec.ro BIROU EPIDEMIOLOGIE epidemiologie@ labdspmm.sintec.ro Strada Victoriei nr. 126 BIROU IGIENA ALIMENTATIEI TEL interior 14/15 BIROU IGIENA MEDIULUI TEL interior 11 BIROU IGIENA SCOLARA TEL interior 14/15 BIROU MEDICINA MUNCII TEL interior 13 BIROU IGIENA RADIATIILOR TEL interior 13 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 21

26 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE COMPARIMENT PRODUSE ANTIEPIDEMICE TEL interior 16 Bulevardul Bucuresti nr. 6A SERVICIUL INSPECTIA SANITARA DE STAT TEL/FAX COMPARTIMENTUL PROMOVAREA SANATATII TEL COMPARTIMENTE EXTERIOARE SIGHETU MARMATIEI Str. Avram Iancu nr. 22 TEL BORSA Str. Libertatii nr. 16 TEL VISEU DE SUS 22 Decembrie nr. 1 TEL TARGU LAPUS Str.Tineretului nr.9-11 TEL ATRIBUTII organizeaza si controleaza punerea in aplicare a programelor nationale de sanatate publica la nivel local; organizeaza si supravegheaza activitatea de medicina preventiva din teritoriul judetului; in colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, organizeaza actiuni de educatie pentru sanatatea populatiei; exercita atributii specifice de inspectie sanitara de stat prin personalul imputernicit in conditiile legii; coordoneaza serviciile de salvare din teritoriu, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite; organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale, intocmesc rapoarte care sunt puse la dispozitia Ministerului Sanatatii si autoritatilor locale, potrivit legii, respectandu-se confidentialitatea datelor referitoare la persoane; la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectueaza servicii privind sanatatea publica, sevicii pentru care percepe tarife stabilite prin ordin al Ministerului Sanatatii ASP MEHEDINTI DROBETA TR. SEVERIN Str. Traian nr. 115 Tel: 0252/ Fax: 0252/ dspmh@severin.rdsnet.ro Administrare WEBCITE: Ing. Brinas Mihai DIRECTOR EXECUTIV DR. FIRU STELA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MEDICINA PREVENTI- VA DR. STOIAN MARINICA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MANAGEMENTUL ASISTENTEI MEDICALE DR. IONOVICI ROMANITA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT FIN. CONTABIL EC GRIGORE DOINA ASP MUREª Tg. Mureº, Str. Gheorghe Marinescu nr Secretariat: , /Fax: secretariat@dspms.ro ASP NEAMÞ Piatra Neamþ, B-dul Dacia, nr. 4A Cod poºtal: Telefon: Fax: dspj.neamt@sant.ro, sant@sant.ro Director general: Dr.Cobanu Lacramioara Director adj. strategie ºi management: Dr. Cãescu Maria Director adjunct S.S.S.: Dr. Gafencu Cecilia Director adjunct I.S.S.: Dr. Mucileniþa Elena Director adjunct fin. contab.: Dr. Oprea Constantin ASP OLT Str. Criºan nr.9-11, Slatina jud. Olt Telefon 0249/ / Fax: 0249/418517; dspj.olt@rdslink.ro Director executiv Dr. Colea Dana relusimi@rdslink.ro Director executiv adjunct Dr. Popescu Mãdãlina-Gabriela Director executiv adjunct Dr. Diaconescu Victorita Director executiv adjunct financiar contabil: ec. Fulga Maria ASP PRAHOVA Strada Tache Ionescu nr. 13 Tel , fax Strada Transilvaniei nr. 2 Medicina Preventivã (Sanepid) Tel , fax Director executiv Dr. Nica Bogdan Cristian Director executiv adjunct Dr. Strîmbeanu Adrian Director executiv adjunct Dr. Dobrescu Anca Director executiv adjunct Financiar Contabil Ec. Ilie Paula Purtãtor de cuvânt Dr. Dan Decebal RUNOS ºi Informaticã runos@dspph.ro Audit Intern audit@dspph.ro Legislaþie ºi Contencios juridic@dspph.ro Statisticã statistica@dspph.ro; dspph_statistica@yahoo.com Toxicologie toxicologie@dspph.ro Avize ºi Autorizaþii Sanitare Inspecþia Sanitarã de Stat Managementul Serviciilor de Sãnãtate Buget bugetdsp@yahoo.com; droberto@ .ro Contabilitate ºi Financiar Investiþii Aprovizionare, Întreþinere ºi Administrativ dspj.prahova@mmc.ro Medicina Preventivã Centrala Sanepid ASP SALAJ Zalãu - Str. Corneliu Coposu, nr. 1, cod poºtal Telefon: , , Contabilitate , Epidemiologie , Laboratoare Informaticã ºi Statisticã Fax: dspsalaj@artelecom.net dspsjstat@artelecom.net dspsjconta@artelecom.net dspsalaj@yahoo.com Director executiv: Dr. Pop Olimpia Dana Director adj. executiv Medicina Preventiva: Stanca Sanda Director economic: Olimpia Muresan ASP SATU-MARE Str. Avram Iancu, nr. 16, Satu-Mare, jud. Satu-Mare Tel.: 0261/ , , Fax: 0261/ Director executiv: Dr. Gyorg Agoston Director Economic: Ec. Selek Ecaterina ASP SIBIU , Sibiu, str. Gh. Bariþiu nr. 3 tel.: , ; fax: ; dspj.sibiu@rdslink.ro Director executiv: prof. dr. Ioan Manitiu Director executiv adjunct financiar contabil: ec. Mirela Tãtaru Director Executiv Adj. de medicinã preventivã dr. Dorina Pãcuraru Serviciul RUNOSI tel Compartiment Legislaþie- Contencios Serviciul Buget, Financiar Contabilitate tel Serviciul administrativ, aprovizionare, întreþinere ºi investiþii tel Biroul audit tel Biroul avize ºi autorizaþii sanitare tel ; fax: Compartimentul de statisticã tel Serviciul inspecþie sanitarã de stat judeþeanã tel Compartimentul igiena alimentaþiei tel Compartimentul igiena mediului tel Compartimentul igiena ºcolarã tel Compartimentul medicina muncii tel Compartimentul epidemiologie tel Compartimentul de produse antiepidemice tel Laboratorul microbiologie 22

27 tel Compartimentul chimie sanitarã ºi toxicologie tel Compartimentul asistenþã medicalã ºi programe tel , /105 Compartimentul managementul îngrijirilor de sãnãtate ºi comunitare tel Sibiu, Str. G. Coºbuc nr. 5 Compartimentul promovarea sãnãtãþii tel Sibiu, str. P. Onofreiu nr. 2 Laboratorul igiena radiaþiilor tel Mediaº, Str. Cloºca nr. 2 Compartiment exterior Mediaº tel , ; fax: Agnita, Str. Spitalului nr. 1 Compartiment exterior Agnita tel , ; fax: ASP SUCEAVA Telefon: 0230/ Fax: 0230/ dspsv@dspsv.ro Director executiv Dr. Paziuc Alexandru 0788/ Director executiv adjunct medicinã preventivã Dr. Nicolae Odette 0788/ Director executiv adjunct managementul asistenþei medicale Dr. Lãzãreanu Alexandru 0788/ Director executiv adjunct financiar contabilitate Ec. Bosancu Firuþa 0788/ ASP TELEORMAN Str. Al. Colfescu, nr. 79, Alexandria, jud. Teleorman Tel.: 0247/ , Fax: 0247/ aaii@dsptr.ro Director executiv: Dr. George Calota Director adjunct: Dr. Alexandru Stefanescu ASP TIMIª Str. N. Lenau, nr. 10, COD POSTAL , Timiºoara tel. 0256/494680, , fax. 0256/ dspj.timis@lasting.ro Director: Prof.dr. Horia Vermesan Director adj.: Dr. Bold Valeriu Inspecþia Sanitarã de Stat Str. Beethoven nr. 5 tel fax.0265/ Director adj.: Dr. Melania Arion Director adj.: Dr. Viorica Dumitru Director Financiar contabil: Ec. Sorin Dinulescu ASP TULCEA STR. VIITORULUI NR. 50 TEL: 0240/ FAX: 0240/ dspj.tulcea@x3m.ro Director Executiv Dr. Adriana Elena Argetoianu - Medic Primar Igienã ASP VÂLCEA STR. CALEA LUI TRAIAN, NR 221, RM VALCEA, JUDETUL VALCEA TEL: 0250/ FAX: 0250/ dspj.valcea@ivex.ro dspvalcea_strategie@hotmail.com Director executiv: dr. ADRIANA GHENIþã, medic primar medicinã generala; Director executiv adj. Medicina Preventiva dr. MIHAIL ION, medic primar epidemiologie; Director executiv adj. dr. MARI- ANA POPA, medic specialist sanatate publica si management sanitar Director executiv adj.financiar contabilitate: ec. DUMITRU ªTEFÃNESCU; DIRECTII PRINCIPALE DE ACTIUNE Supravegherea starii de sanatate a populatiei din punct de vedere al respectarii normelor de igiena si sanatate publica Aplicarea politicilor si strategiilor guvernamentale in teritoriu Coordonarea activitatii unitatilor sanitare din judet Verificarea modului de aplicare a legislatiei din domeniul sanitar in unitatile medicosanitare din judeþ Implicarea activa a comunitatii in functionarea retelei sanitare SERVICIUL RUNOS SI INFORMATICA Pãsat Eleonora, economist Teodorini Cristina Melania, economist Burtescu Gabriela Silvia, analist Cristescu Mihaela Luminiþa, economist COMPARTIMENTUL LEGISLATIE SI CONTENCIOS Consilier juridic Marinescu Gheorghe, jurist BIROUL AVIZE SI AUTORIZATII SANITARE Dr. Roibu Gabriela, medic primar epidemiologie COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN Cãbulea Gheorghe, economist COMPARTIMENTUL STATISTICA Dr. Gâlea Valeriu, medic primar sanatate publica SERVICIUL INSPECTIA SANITARA DE STAT JUDETEANA COMPARTIMENT INSPECTIA MEDIULUI Dr. Coban Maria, medic primar igiena COMPARTIMENT INSPECTIA ALIMENTULUI Dr. ªtefanescu Nelly Adina, medic primar ig alim si nutritie COMPARTIMENT INSPECTIA UNITATILOR SANITARE Dr. Mãrgãritescu Lorena Lucia, medic primar epidemiologie SERVICIUL SUPRAVEGHEREA STARII DE SANATATE BIROUL IGIENA ALIMENTATIEI SI IGIENA SCOLARA Dr. Rada Steluþa, medic primar igiena alimentatiei Dr. Murãruº Maria, medic primar med gen adulti Dr. Dumitrescu Camelia, medic primar ig alim si nutritie BIROUL MEDICINA MUNCII SI IGIENA MEDIULUI Apostolescu Luminiþa Constanþa, medic primar igiena mediului BIROUL EPIDEMIOLOGIE Dr. Danciu Iosefina, medic primar epidemiologie COMPARTIMENT PROMOVAREA SANATATII Dr. Gandacioiu Cristiana, medic specialist med gen adulti COMPARTIMENT MICROBIOLOGIE Dr. Niþã Rodica, medic primar microbiologie Dr. Ciocan Mirela, medic primar microbiologie Dr. Neamu Georgeta, medic primar microbiologie si parazitologie Dr. Stoica Maria, medic specialist microbiologie Pãvãloiu Iuliana, biolog Ionescu Ludovica, chimist COMPARTIMENT CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE Georgescu Catrinel Sanda, chimist Hãbean Mihaela Aurelia, chimist Creangã Rodica Liliana,chimist MANAGEMENTUL ASISTENTEI MEDICALE COMPARTIMENTUL ASISTENTA MEDICALA SI PROGRAME Dr. Matei Elena, medic primar med gen adulti Truscã Carmen Constanþa, economist ECONOMICO-FINANCIAR BIROUL BUGET, CONTABILITATE SI FINANCIAR Jora Gheorghe, economist Deaconu Liliana Dana, economist SERVICIUL INVESTITII, APROVIZIONARE, INTRETINERE SI ADMINISTRATIV Aslan Alexandru subinginer Mihãescu Nicolae tehnician Leotescu Mioara secretar dactilograf Lotreanu Elena secretar dactilograf ASP VASLUI Vaslui, Strada Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 26, cod Telefon: 0235/ ; 235/ ; 0235/ Fax: 0235/ contact@dspvs.ro Director executiv - Dr. Costache Luminita Inspector sanitar sef - Dr. Chirosca Adrian Director executiv adjunct medical - Dr. Dumitrache Corneliu Director executiv adjunct financiar contabil - Ec. Clim Ofelia Doina Sef serviciu programe de sanatate judetean - Bioinginer Vlada Mihaela Purtator de cuvant - Bioinginer Vlada Mihaela ASP VRANCEA FOCªANI, Bulevardul Gãrii nr. 14, cod poºtal , Judeþul Vrancea Tel FAX dspvn@gmx.net Director executiv adjunct sãnãtate publicã - Consilier Dr. Maiorov Marina Ludmila Director executiv adjunct medical Consilier Dr. Costin Vasile Director executiv adjunct financiar contabil Consilier Ec. Mircea Iuliana INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 23

28 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE Misiune: Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate administreazã, gestioneazã ºi asigurã funcþionarea unitarã ºi coordonatã a sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate ca principal sistem de finanþare a ocrotirii sãnãtãþii populaþiei care asigurã accesul la un pachet de servicii de bazã pentru asiguraþi, în vederea aplicãrii politicilor ºi programelor Guvernului în domeniul sanitar, pe baza principiilor solidaritãþii ºi subsidiaritãþii în constituirea ºi utilizarea Fondului naþional Unic de Asigurãri Sociale de Sãnãtate, a universitãþii, echitãþii ºi nediscriminãrii în asigurarea protecþiei asiguraþilor. Calea Cãlãraºilor nr. 248, bloc S19, Sector 3, Bucureºti Mijloace de transport: 1, 16, 17, 34, 40 Autobuze: 104, 135, 311 Staþia P-þa Hurmuzachi (fostã Piaþa Muncii) Relaþii cu Asiguraþii Tel Fax Str. Brânduºelor nr. 2-4, sector 3, Bucureºti Tel , Fax: TELVERDE Conducere Preºedinte - Director General: Dr. Adina GEANÃ Director Executiv Economic: Ec. Cristina CIBOTARU Director Executiv Planificare, Dezvoltare, Relaþii cu Furnizorii ºi Prognozã: Ec. Iuliana IONESCU Director Executiv Adjunct Medic ªef: Dr. Anamaria NIÞULESCU Purtãtor de Cuvânt: Cristina CÃLINOIU CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE Tel-verde: relpublas@casan.ro PREªEDINTE VASILE CIURCHEA VICEPREªEDINTE VALERIU SIMION VICEPREªEDINTE DUMITRU CHIRIÞÃ DIRECTOR GENERAL LILIANA LUKACS DIRECTOR GENERAL ECONOMICÃ Director General Adjunct Ec. Leana STOEA DIRECÞIA GENERALÃ RELAÞII CU FURNIZORII, PLANIFICARE ªI PORGNOZÃ Director General Adjunct Ec. Victoria EREMIA MEDIC ªEF DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Dr. Anci IONESCU Sediul Central tel , Conducere Registratura generalã Purtãtor de Cuvânt ºi Relaþii Mass-Media Aprobarea prescripþiilor medicale pentru: Hepatite cronice de etiologie viralã (cu HBV, HCV), Ciroza hepaticã, Epilepsie, Parkinson, Poliartrita reumatoidã ºi artropatie psoriazicã Regulamente ºi Acorduri Internaþionale formulare europene Urmãrire colectare contribuþii adeverinþe de asigurat Asistenþã spitaliceascã, de urgenþã, transport sanitar ºi îngrijiri la domiciliu aprobãri pentru îngrijiri la domiciliu ºi ambulanþe Evaluare furnizori de servicii medicale Juridic Contencios Resurse Umane, Organizare, Salarizare, Evaluare, Perfecþionare DIRECÞIA RESURSE UMANE Director Ec. Cãtãlina Liþu CORP CONTROL Director Ec. Rãzvan Vulcãnescu DIRECÞIA RELAÞII MEDIA, RELAÞII PUBLICE, PURTÃTOR DE CUVÂNT Director Ing. Mariana Pãcurariu DIRECÞIA AUDIT PUBLIC INTERN Director Ec. Georgeta Peter DIRECÞIA JURIDIC CONTENCIOS Director Cons. Jur. Ovidiu Munteanu DIRECÞIA PROGRAME NAÞIONALE Director Dr. Oana Costan CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE A MUNICIPIULUI BUCUREªTI Tehnologia Informaþiei Control, Constatare contravenþii Buget, Finanþe, Contabilitate Administrativ ºi dotãri Sediul Walter Mãrãcineanu tel Strada Valter Mãrãcineanu, nr. 1-3, sector 1 Dispozitive medicale (orteze, proteze) Depunerea raportãrilor pentru furnizorii de dispozitive medicale, asistenþã de recuperare, reabilitare Evidenþã asiguraþi Cardul European de Asigurãri Sociale de Sãnãtate DIRECÞIA BUGET, CREANÞE, INDEMINIZAÞII ªI CONCEDII MEDICALE Director Ec. Mihaela Constantin DIRECÞIA FINANCIAR- CONTABILITATE ªI SALARIZARE Director Ec. Elisabeta Birãu DIRECÞIA ADMINISTRATIV ªI DOTARI Director - Ing. Sorin Duþã DIRECÞIA NORME ªI METODOLOGII, CONTRACTARE ªI RELAÞII CU FURNIZORII Director Jur. Valentina Diaconu DIRECTA EVALUARE FURNIZORI Director Dr. Marian Emanuel Cojoacã DIRECÞIA TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI Director Ing. Mihai Bejat Sediul Gorjului tel , Intr. Capelei, nr. 9-11, sector 6 Depunerea declaraþiilor de cãtre angajatori cu sediul social/domiciliul fiscal în sectoarele 5 ºi 6 Plata asigurãrilor sociale de sãnãtate ºi depunerea declaraþiilor privind obligaþiile de platã pentru persoanele fizice din sectoarele 5 ºi 6 Evidenþã carnete de asigurat, vignete Depunerea raportãrilor lunare pentru furnizorii de servicii farmaceutice Depunerea confirmãrilor generate la raportarea online Sediul Pantelimon tel , ªos. Pantelimon, nr. 292, sector 2 Depunerea raportãrilor pentru furnizorii de servicii medicale în asistenþa primarã Sediul Vasile Lascar tel Str. Vasile Lascãr, nr. 27, sector 2 Depunerea raportãrilor pentru furnizorii de servicii medicale de stomatologie Depunerea raportãrilor pentru furnizorii de servicii medicale de analize de laborator 24

29 Depunerea raportãrilor pentru furnizorii de servicii medicale de ambulatoriu de specialitate Sediul Vitan tel , Calea Dudeºti, nr , sector 3 Depunerea declaraþiilor CAS ALBA Loc. ALBA IULIA STRADA VASILE GOLDIª NR 5 COD POªTAL TELEFON FAX PREªEDINTE - DIRECTOR GENERAL EC. GHEORGHE ªTEF DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA PLANIFICARE DEZVOLTARE SI RELATII CU FURNIZORII: DR. GHEORGHE MUNTEAN DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA MANAGEMENT SI ECONOMIC: EC. ADELA MATEI MEDIC ªEF DR. ALEXANDRINA ANDONE CAS ARAD Adresa Bd. Revoluþiei nr 45 Telefoane Centrala (Romtelecom) Telefoane Centrala (RDS) Telefoane TelVerde Fax DR. GHEORGHE DOMSA - PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL EC. ANGELA COSMA - DIRECTOR EXECUTIV MANAGE- MENT SI ECONOMIC DR. STELUTA GRADA - DIRECTOR EXECUTIV PLANIFI- CARE,DEZVOLTARE SI RELATII CONTRACTUALE DR. PRECUP IOAN - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - MEDIC SEF CAS ARGEª Adresa Aleea Spitalului nr. 1, Piteºti, Argeº telefon , , , telefon Tel Verde: de cãtre angajatori cu sediul social/domiciliul fiscal în sectoarele 3 ºi 4 Depunerea confirmãrilor generate la raportarea online Sediul Moºilor tel Calea Moºilor, nr. 274, etaj 2, sector 2 (clãdirea Nufarul ) Direcþia Medic ªef fax Preºedinte - Director General Valeriu ACATRINEI Director Executiv Planificare Dezvoltare si Relatii cu Furnizorii Dr. Ion DORDEA Director Executiv Management si Economic Ec. Cristina CIOCANAU Medic Sef Dr. Daniel MUSAT CAS BACÃU Str. Mãrãºeºti nr. 13 Localitatea Bacãu Judeþul Bacãu Cod Tel Fax relpubl@casbc.ro Tel verde: Tioc Maria Virginia Presedinte - Director General C.A.S. Bacau Membri: Bontas Dumitru Prorector Universitatea George Bacovia Bacau reprezentant U.G.I.R. Chiriac Manole Presedinte S.L.I Bacau reprezentant C.S.D.R. Chelaru Oana Daniela Consilier judetean - reprezentant Consiliul Judetean Bacau Manea Mioara Director Executiv reprezentant Institutia Prefectului Bacau Fain Vasile Presedinte B.N.S. Bacau reprezentant B.N.S. Mironeasa Marinel Reprezentant U.G.I.R Huluta Ghiorghe Presedinte U.J.S. Bacau - Reprezentant CNSLR FRATIA Macarascu Valeria Director Economic SC. LETEA SA Bacau reprezentant CONPIROM Iosub Gheorghe - reprezentant al Consiliului Aprobarea prescripþiilor medicale pentru: Plavix (stent), Oncologie circuit deschis leucemii, limfoame, aplazie medularã, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferãri cronice ºi tumori maligne) Oncologie circuit închis ( hematologie, oncologie / Interferoni, Mabthera, Glivec, Herceptine), Scleroza multiplã, Demenþe, Pemfigus, Boala Gaucher, Boli endocrine CASE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE JUDEÞENE Judetean al Persoanelor Varstnice Draghici Iordache - reprezentant al Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice CAS BIHOR ªos. Borºului km. 4 Municipiul Oradea Judeþul Bihor, Cod Tel. 0259/476830; Fax 0259/ casbh@rdslink.ro Presedinte - Director General Ec. Ardelean Simona Director executiv direcþia planificare, dezvoltare ºi relaþii cu furnizorii Dr. Nasta Mircea Marius Director executiv economic Ec. Hasegan Florica Director executiv adjunct - Medic Sef Dr. Moldoveanu Elena CAS BISTRIÞA NÃSÃUD Adresa: Bistrita, Str. Granicerilor nr. 5, jud. Bistrita-Nasaud. Telefon: 0263/213256; ; ; ; ; ; Tel-verde: Fax: 0263/ Adresa lili@cjasbn. bistrita.astral.ro PREªEDINTE - DIRECTOR GENERAL ec. RAÞIU MIRCEA IOAN DIRECTOR EXECUTIV - DIRECÞIA MANAGEMENT SI ECONOMIC ec. RUSU SILVIA DIRECTOR EXECUTIV - DIREC- ÞIA PLANIFICARE DEZVOLTARE, RELAÞII CU FURNIZORII ec. SZEKELY VILHELM DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - MEDIC SEF dr. ORTAN VOICHIÞA Plata asigurãrilor sociale de sãnãtate ºi depunerea declaraþiilor privind obligaþiile de platã pentru persoanele fizice din sectoarele 1, 2, 3 ºi 4 Depunerea declaraþiilor de cãtre angajatori cu sediul social/domiciliul fiscal în sectoarele 1 ºi 2 Depunerea confirmãrilor generate la raportarea online CAS BOTOªANI Adresa Bd. Mihai Eminescu Nr.52 Telefon Tel Verde casbt@botosani.rdsnet.ro Dr. Rodica HUTULEAC Presedinte Director General Ec. Sorin ONCERIU Director Executiv Directia Management si Economic Ec. Carmen NICOLAU Director Executiv - Directia Planificare, Dezvoltare si Relatii cu Furnizorii Dr. Angela TURCANU Medic Sef CAS BRÃILA Str. Roºiori Nr.395, BRÃILA; Tel: / Fax: Tel. verde: casbr@casbr.ro PRESEDINTE-DIRECTOR GEN- ERAL Dr. TARACHIU MARIANA DIRECTOR ECONOMIC Ec. VOREL ALEXANDRINA DIRECTOR RELATII CONTRAC- TUALE Dr. NEDELCU CAMELIA MEDIC SEF Dr. IANCU CARMEN CAS BRAªOV Bdul Mihai Kogalniceanu, nr. 11 Brasov Tel: 0(268) Fax: 0(268) Tel Verde: Paul Becheanu Preºedinte Augustin Brânduºe Membru Bucur Cojanu Membru Viorel Drãgan Membru Constantin Matran Membru Dan Dumitrache Membru Pasinel Otel Membru Cãlin Rãuþea Membru Lucia Lazãr Membru Claudiu Roºculeþ Membru INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 25

30 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE CAS BUZÃU Str. Crizantemelor nr. 18, cod 5100, Buzãu, jud. Buzãu Tel.: ; Fax: ,108 Tel.verde: Presedinte-Director general: Dr. Podeanu Aurelian Director executiv directia management si economica: Ec. Matei Oana Corina Director executiv directia planificare, dezvoltare si relaþii cu furnizorii: Dr. Teslic Simina Maria Medic ºef: Dr. Nina Mihai CAS CÃLÃRAªI STR. INDEPENDENTEI, nr. 51 TEL/FAX / Presedinte-Director General Ec. Camelia Ghiveciu Director Executiv Economic Ec. Constantina Moisescu Director Executiv Relatii Contractuale Jr. Emil Musat Medic Sef Dr. Silviu Dragan Relatii cu publicul Jr. Adrian Sencu CAS CARAª-SEVERIN Resita, Str.Spitalului nr.36 Tel. 0255/ Fax. 0255/ Tel. Verde: Preºedinte-Director General Dr. Sorin Stanciu Director Executiv Economic Ec. Gheorghe Dumitraºcu Director Relaþii cu Furnizorii Ec. Mirela Zeman Medic ªef Dr. Elena Daneasa CAS CLUJ Str. Constanþa Nr. 5, Cluj-Napoca Cod poºtal: Telefon: ; ; ; Fax: TelVerde: Presedinte Director-General Dr. Mircea MOROªAN Director Executiv Directia Management si Economica Ec. Genþiana Lãcrãmioara RÃDULESCU Director Relaþii Contractuale Dr. Ludovic HEGEDUS Medic Sef Dr. Adriana VLAD Compartimentul de evidenta, control si urmarire creantelor Biroul evidenta asigurati Serviciul medical Serviciul de acreditare, control, statistica si evaluare a serviciilor medicale acreditari@cascluj.ro Serviciul de contractare a serviciilor medicale pe domenii de asistenta medicala contractari@cascluj.ro Serviciul de decontarea serviciilor medicale pe domenii de asistenta medicala decontari@cascluj.ro Serviciul de buget, finante, contabilitate contabilitate@cascluj.ro Serviciul de audit intern audit@cascluj.ro Biroul juridic si contencios juridic@cascluj.ro Serviciul resurse umane, salarizare, evaluare, perfectionare resurseumane@cascluj.ro Serviciul tehnologia informatiei si statistica sisi@cascluj.ro Biroul administrativ si dotari administrativ@cascluj.ro CAS CONSTANÞA Bd. Mamaia nr C.P , Constanþa Secretariat Tel.: , , , Secretariat Fax: Tel VERDE Preºedinte - Director General Dr. Liviu Mocanu Direcþia Management ºi Economicã Director Executiv - Ec. Marinel Ciobanu Direcþia Planificare, Dezvoltare ºi Relaþii cu Furnizorii Director Executiv Dr. Belu Nicolae Medic ªef - Dr. Mihaela Vranceanu CAS COVASNA Sf. Gheorghe, Str. Vasile Goldiº Nr. 2 Jud. Covasna Telefon/Fax: , , , , Telefonul asiguratului (gratuit 24 ore): cascov@cascov.ro Preºedinte - Director General Dr. MITREA IOAN Director Executiv - Direcþia Management ºi Economicã Ec. DIMITRIU VIOREL Director Executiv - Direcþia Planificare, Dezvoltare ºi Relaþii cu Furnizorii Ec. TATU DRAGOª Medic ªef Dr. MINDRU ALEXANDRU CAS DÂMBOVIÞA Bdul. Libertatii C2-C3 Targoviste Dambovita CP Tel Fax Presedinte Director general EC. GEORGETA ZAHARIA Director executiv Directia Management si Economica EC. AGNES DINCA Director executiv Directia Planificare, Dezvoltare si Relatii cu Furnizorii DR. CORNEL CRACIUN Director executiv adjunct Medic Sef DR. MONICA MOCANU CAS DOLJ Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Craiova; Telefon: , , Fax: Telefonul Asiguratului: Relatii cu publicul: PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL: EC. AURA GABRIELA MILITARU DIRECTOR ECONOMIC: EC. LINA PERIETEANU DIRECTOR REL. CONTRAC- TUALE: EC. NICOLAE MARGARIT MEDIC SEF: DR. OCTAVIAN PREDESCU CAS GALAÞI Galaþi Strada Mihai Bravu, Nr. 42 Cod postal Tel.: ; ; ; Fax : ; casgalati@casgl.ro Tel. verde: Preºedinte - Director General Farmacist primar Olimpia BUZIA Director Economic Ec. Sãftica ENACHI Medic ªef Medic stom. Dr. Marta JINGA Director Executiv Planificare, Dezvoltare ºi Relaþii cu furnizorii Dr. Costina AXENTE Colegiul farmaciºtilor Preºedinte: Farm. Alexandru Bayer Preºedinte: As. Daniela Artimof Str. Siderurgiºtilor bl. SD5B Tel./Fax: Colegiul Asistenþilor Str. Eroilor nr.34 Tel.: /249 Fax: CAS GIURGIU Adresa Vlad Þepeº bl. MUV 1 Parter Telefon 0246 / , Fax 0246 / Tel Verde office@casgr.ro Preºedinte - Director General - Ec. Florentina Popescu Director Executiv Economic - Ec. Aurelia Popa Director Relaþii Contractuale - Ec. Mariana Bârsã Medic Sef - Dr. Maria Criºan CAS GORJ Adresa: Tîrgu Jiu, Str. Grivitei, nr. 30 Tel:0(253) , 0(253) Fax:0 (253) Tel Verde: casj-gj@intergorj.ro colectarea contribuþiei de asigurãri de sãnãtate la F.A.S.S. ºi recuperarea creanþelor restante la contribuþii pentru fond administrarea bugetului propriu de venituri ºi cheltuieli promovarea intereselor angajaþilor promovarea prin toate mijloacele a Strategiei ºi politicii CASJ Gorj pentru buna funcþionare a sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate promovarea ºi consolidarea imaginii pozitive a CASJ Gorj promovarea politicii de îmbunãtãþire continuã a calitãþii serviciilor medicale pe care furnizorii le acordã asiguraþilor Presedinte Director General Ec. Gheorghe Cocina Director Executiv - Directia Management si Economica Ec. Elena Cojocaru 26

31 Director Executiv - Directia Planificare Dezvoltare si Relatii cu Furnizorii Ec. Nicolae Somanescu Director Executiv Adjunct- Medic Sef Dr. Luciana Roventa Subunitãþi Serviciul Medical Dr. Bobic Liliana, consilier cat. A, cls. I, gr. I Serviciul CSMDAM Dr. Dragomir Cristian, consilier cat.a, cls.i, gr.i Dr. Rãduþoiu Iuliana Mirela, consilier cat. A, cls. I, gr. I Biroul ACSESM Dr. Rîjniþã Georgeta, ºef birou, consilier cat. A, cls. I, gr. I Dr. ªipanu Daniela Liliana, consilier cat. A, cls. I, gr. I Dr. Sîncã George, consilier cat. A, cls. I, gr. I CAS HARGHITA Str. Patinoarului nr. 3 Miercurea Ciuc jud. Harghita C.P Tel.: ; Fax: Relatii cu publicul: relpub@cashr.ro Secretariat: cjashr@cashr.ro PREªEDINTE DIRECTOR GENERAL Ec. Biro Rodica DIRECTOR EXECUTIV Direcþia Planificare, Dezvoltare ºi Relaþii cu Furnizorii Dr. Vargyas Lehel DIRECTOR EXECUTIV Direcþia Management ºi Economic Ec. Bucur Anna Maria DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Medic ªef Dr. Singeorzan Lidia Purtãtorul de cuvânt al CAS Harghita Dr. Vargyas Lehel CAS HUNEDOARA Deva, str.1 Decembrie, nr. 16, c.p Tel.: 0254/219280, Fax : 0254/ relpubl@cjashd.ro Tel. verde CAS IALOMIÞA SLOBOZIA, Str. MATEI BASARAB nr. 175, cod 8400 Telefon:0243/231665; 0243/ Fax: 0243/ ilfoil@gamatl.ro Ec. Mihai Geanta Preºedinte Director general Ec. Stan Doina Director economic Director adj. executiv Roºoiu Niculae medic sef CAS IAªI Str. Gheorghe Asachi 18-20, C.P Iaºi tel: fax: tel-verde: PREªEDINTE - DIRECTOR GENERAL Dr. Iulian ªERBAN DIRECÞIA MANAGEMENT ªI ECONOMICÃ DIRECTOR EXECUTIV Ec. Cristian LÃPUªNEANU DIRECÞIA PLANIFICARE, DEZVOLTARE ªI RELAÞII CU FURNIZORII DIRECTOR EXECUTIV Dr. Florin LUNGULEAC MEDIC ªEF Dr. Dana SCUMPU ASP ILFOV Str. Av. Popisteanu Nr. 46, Sector 1, Bucuresti Tel / Fax ilfovdsp@yahoo.com; secretariat@aspilfov.ro Director ASP Ilfov: Dr. DAN BLENDEA Dir. Adj. Dr. Minerva Ghinescu Asistenta Medicala Dir. Adj. Ec. Daniela Dumitru - Financiar-Contabilitate Dir. Adj. Dr. Julieta Marmandiu Sanatate publica Inspector Sanitar Sef Dr. Ileana Popa - Inspectia Sanitara de Stat CAS MARAMUREª Baia Mare, Maramures Str. Gheorghe Bilascu Nr. 22A C.P Telefon: , Fax: TelVerde maramures.casmm@sintec.ro CONDUCEREA PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL Marinel Costantin Zoicas DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA MANAGEMENT SI ECONOMICA Alexandru Bondre DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA PLANIFICARE, DEZVOLTARE SI RELATII CU FURNIZORII Carmen Prodan DIRECTOR EXECUTIV MEDIC SEF Stela Turdeanu CAS MEHEDINÞI Drobeta Turnu Severin Str. Antoninii nr. 4, jud. Mehedinti Telefon: 0252/328766, 0252/ Fax: 0252/ CAS MUREª Adresa: TG. MUREª, Str. AUREL FILIMON, Nr. 19 Telefon: 0265/250040, Tel-verde: 0265/ Fax: 0265/250031, casmures@rdslink.ro PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL - MANAGER: DR. CSIKI IREN ZSUZSANNA DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA MANAGEMENT SI ECONOMICA: EC. BUTIULCA MANUEL AUGUSTIN DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA PLANIFICARE, DEZVOLTARE, RELATII CU FURNIZORII: DR. FLOREA ANCA MARIELA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MEDIC SEF: DR. POPA LUCIA RODICA CAS NEAMÞ STR. LT. DRAGHESCU NR. 4B, Piata Neamþ Tel: ; ; Fax: ; Tel verde: E -mail: cjas@casnt.ro PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL JR. SOROCEANU DANIELA DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI MANAGEMENT SI ECONOMICA Ec. ATOMULESEI MARIEANA DIRECTOR EXECUTIV AL DIREC- TIEI PLANIFICARE, DEZVOLTARE SI RELATII CU FURNIZORII Ec. ZAMFIR VALERIA GABRIELA MEDIC ªEF Dr. CIOBANU LACRAMIOARA CARMEN CAS OLT Aleea Muncii, nr. 1-3, Slatina Tel. centr Fax: Tel. verde: info@casot.rdscv.ro MATEESCU TIBERIU-FLORIAN PREªEDINTE DIRECTOR GENERAL DRÃGUÞ MIRCEA DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI MANAGEMENT SI ECONOMIC CIOBANU ORTANSA MEDIC SEF DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT OSTROVEANU DRAGOS DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI PLANIFICARE, DEZVOLTARE SI RELATII CU FURNIZORII CAS PRAHOVA Ploieºti, Strada Praga, nr. 1 Telefoane utile: Fax: info@casph.mmc.ro Presedinte - Director General Dr. Ec. Gheorghe ALEXANDRU dgen@casph.mmc.ro Director Economic Ec. Constantin FRONOIU direc@casph.mmc.ro Director Relatii Contractuale Ec. Bucur Oana dircontr@casph.mmc.ro Medic Sef Dr. Irina DRIDEA medicsef@casph.mmc.ro CAS SÃLAJ Str: UNIRII Nr:20, ZALÃU, jud. SÃLAJ Tel: , Fax: Tel. verde cas@cassalaj.ro PRESEDINTE - DIRECTOR GE- NERAL: Dr. PENCIUC CORIN DIRECTOR EXECUTIV-DIRECTIA MANAGEMENT SI ECONOMICA: Ec. NAE GHEORGHE GABRIEL DIRECTOR EXECUTIV-DIRECTIA PLANIFICARE,DEZVOLTARE, RELAÞII CU FURNIZORII: Dr. TAUTU MARIUS DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - MEDIC ªEF: Dr. CORDEA DANIELA OTILIA CAS SATU MARE B-dul Lucian Blaga Nr.64 Tel Fax cas@cassam.ro Presedinte Director General Dr. Liviu Dragos Director Executiv Directia Management si Economica Ec. Georgeta Pop Dezvoltare si Relatie cu Furnizorii Dr. Tudor Solomon Medic Sef Dr. Smaranda Lazin CAS SIBIU Bulevardul Mihai Viteazu nr 4 Tel.: , Tel. verde: cjassb1@rdslink.ro, cjassb2@rdslink.ro INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 27

32 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE Presedinte Director General: Conf. Dr Cojan Adela Director Economic: ec. Ionescu Costin Director Relatii Contractuale: ec. Fechete Calin Medic Sef: dr. Pridie Cristina CAS SUCEAVA Str. Prof. Morariu Leca 17C Tel.0230/ Tel. mobil centrala Fax. 0230/ CONDUCEREA PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DR. CRISTINA IORDACHEL DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA MANAGEMENT SI ECONOMICA EC. MICHAELA PELEPCO DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA PLANIFICARE, DEZVOLTARE SI RELATII CU FURNIZORII EC. CARMEN BADOI MEDIC SEF DR. ORTEZA BARSAN-HARTIE Principalele atribuþii: Administreazã împreunã cu CNAS Fondul Naþional Unic de Asigurãri Sociale de Sãnãtate Controleazã respectarea drepturilor asiguraþilor la servicii medicale, medicamente ºi materiale sanitare Incheie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice ºi de dispozitive medicale destinate corectãrii ºi recuperãrii deficienþelor organice sau funcþionale ori corectãrii unor deficienþe fizice în limita condiþiilor legale Deconteazã furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice ºi de dispozitive medicale contravaloarea serviciilor medicale contractate ºi prestate asiguraþilor, pe baza formularelor de raportare stabilite prin Ordin al Preºedintelui CNAS Printre obiectivele propuse ºi realizate se numãrã: acoperirea cerinþelor asiguraþilor ºi respectarea dreptului acestora la o asistenþã medicalã de calitate ºi încheierea a 675 contracte cu furnizori din întregul judeþ atenta supraveghere a derulãrii contractelor cu furnizorii de servicii medicale desfãºurarea unei susþinute activitãþi de îndrumare ºi control a furnizorilor de servicii mrdicale privind calitatea actului medical validarea pacienþilor prin verificarea directã ºi integralã a evidenþei persoanelor asigurate la cabinetele medicilor de familie CAS TELEORMAN Alexandria, Teleorman Str. Libertatii, Nr. 200A, Cod Postal Tel.: 0247/317084, 0247/316954, 0247/316964, 0247/ Fax: 0247/ Tel. Verde: info@castr.ro Preºedinte - Director General Ec. ILIESCU ALEXANDRU Director Executiv - Direcþia Management ºi Economicã Ec. GANEA ANETA Director Executiv - Direcþia Planificare ºi Relaþii cu Furnizorii Dr. VÂRTOPEANU GEORGETA Director Adjunct Executiv - Medic ªef Dr. NICA MARIUS CAS TIMIª Str. Corbului nr. 4 (Martir I. Tanase), Timiºoara, cod 1900, jud. Timiº Tel.: ; ; Fax: ; info@cjast.dnttm.ro Presedinte Director General Dr. Horia Cristian Director Executiv - Directia Management si Economic Ec. Claudia Isac Director Executiv - Directia Planificare, Dezvoltare si Relatii cu Furnizorii Dr. Dana Vlad Medic Sef Dr. Sanda Iancu CAS TULCEA Str. Isaccei, nr. 6, mun. Tulcea, cod postal: Telefoane: 0240/512449; 0240 / Fax 0240 / office@castl.x3m.ro, pdg_secr@castl.x3m.ro, info@castl.x3m.ro TEL. VERDE Presedinte - Director General Manager al Sistemului Local Ec. Drd. DUMITRU LASCU Director Executiv - Directia Management si Economica Ec. MIHAELA SENCIUC Director Executiv - Directia Planificare, Dezvoltare, Relatii cu Furnizorii Ec. GRIGORAS IORDANA Director Executiv - Medic Sef Dr. LUCHICI MARGARETA CAS VÂLCEA Strada General Magheru nr. 27, Râmnicu Vâlcea, Tel. verde Secretariat: Fax: Presedinte director general ec. Rodica MARGINEAN Director executiv - Directia management ºi economicã ec. Roxana PARASCHIV Director executiv - Direcþia planificare, dezvoltare ºi relaþii cu furnizorii jr. Nicolae OLTEANU Medic sef dr. Costicã PLEªOIANU CAS VASLUI Str. STEFAN CEL MARE NR. 131 Tel.: , , Fax: , Tel verde: PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL Ec. Stefanescu Constantin DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA MANAGEMENT SI ECONOMIC Ec. Vlasici Maria DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA PLANIFICARE, DEZVOLTARE SI RELATII CU FURNIZORII Ec. Chitariu Mihaela MEDIC SEF Dr. Petrisor Maricica CAS VRANCEA Str. ªtefan cel Mare nr. 27, Focºani Tel: ; ; Fax: ; Tel verde: cas@bbs.ro PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL Dr. BERCEA GHEORGHE DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC Ec. TRUS EMILIA DIRECTOR EXECUTIV RELAÞII CONTRACTUALE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - MEDIC ªEF Dr. STOICA DANIELA CASA ASIGURARILOR DE SÃNÃTATE A APÃRÃRII, ORDINII PUBLICE, SIGURANÞEI NAÞIONALE ªI AUTORITÃÞII JUDECÃTOREªTI Str.Popa Savu Nr. 45, Sector 1, Cod Postal , Bucuresti Telefon: Telverde: Fax: casaopsnaj@aopsnaj.ro 28

33 BD. TIMIªOARA, NR. 15, SECTOR 6, BUCUREªTI, COD Tel: , Fax: http//: Preºedinte: Prof. Dr. Mircea Cintezã Secretar General: Prof. Dr. Vasile Astãrãstoae, coordonator al Dep. acreditãri-avizãri, financiar-contabil Vicepreºedinte: Dr. Marcela Vidican Vicepreºedinte: Dr. Constantin Cârstea, coordonator al Dep. economico-social ºi asigurãri sociale de sãnãtate Vicepreºedinte: Dr. Gheorghe Borcean, coordonator al Dep. Jurisdicþie Listã Reprezentanþi în Consiliul Naþional ALBA - George Haber ARAD - Dorin Florin Begher ARGES - Valentin Banica BACAU - Milena Ionescu BIHOR - Marius Bembea BISTRITA - Ioan Danut Cocoi BOTOSANI - Vasile Isaila BUCURESTI - Mircea Cinteza, Sorin Oprescu, Ionel Sinescu BRAILA - Liliana Elena Chitanu BRASOV - Constantin Carstea BUZAU - Karmencita Pricop CALARASI - Doina Olteanu CARAS-SEVERIN - Gheorghe Borcean CLUJ - Marcela Vidican CONSTANTA - Vlad Iustin Tica COVASNA - Lucia Seres DAMBOVITA - Adrian Stefan DOLJ - Mirela Profir GALATI - Dumitru Cristea GIURGIU - Gelu Popescu Guinea GORJ - Florin Mergea HARGHITA - Soos Szabo Klara HUNEDOARA - Carmen Grindeanu IALOMITA - Nicolita Buiuc IASI - Vasile Astarastoae ILFOV - Minerva Ghinescu MARAMURES - Ioan Antohi MEHEDINTI - Monica Mortun MURES - Beatrix Kovacs NEAMT - Letitia Damoc OLT - Ion Viorel Radulescu PRAHOVA - Zenaida Mocanu SATU MARE - Virgil Enatescu SALAJ - Dan Medve Coltofeanu SIBIU - Calin Remus Cipaian SUCEAVA - Draga Buimistriuc TELEORMAN - Alice Zacheu TIMIS - Florin Miclea TULCEA - Emilia Stamate VASLUI - Mircea Zavate VALCEA - Ana Marii Marinescu VRANCEA - Mugurel Andronache Misterul Apararii Nationale Carmen Adella Sirbu Ministerul Justitiei Diana Caramelea Ministerul de Interne Florin Bucovici Ministerul Transporturilor Victoria Iacob COLEGIUL MEDICILOR COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA DIN MUNICIPIUL BUCUREªTI Str. Avram Iancu nr.1, sector 2, cod postal , Bucuresti tel./fax : , , , cmb@cmb.ro Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu Presedinte Prof. Dr. Maria Dorobantu Vicepresedinte Prof. Dr. Vladimir Belis Vicepresedinte Prof. Dr. Calin Giurcaneanu Vicepresedinte Prof. Dr. Alexandru Ciocalteu Secretar Reprezentanti in Consiliul National al CMR Prof. Dr. Sorin Oprescu Prof. Dr. Ioanel Sinescu Prof. Dr. Alexandru Ciocalteu Director Executiv: Dr. Emanuil Stoicescu Departamentul Profesional- Stiintific Coordonator Prof. Dr. Maria Dorobantu Director de departament: Dr. Raluca Vasilescu Expert Dr. Mircea Ciuca Departamentul Studii si Strategii de Dezvoltare Coordonator Profesor Dr. Sorin Mircea Oprescu Centrul de Resurse si Comunicatii Internet Coordonator, webmaster: Dr. Tiberiu Staniea Expert medic: Dr. Razvan Ioan Trascu Administrator sistem: Ing. Razvan Jianu Departamentul Economico- Social, asigurari sociale de sanatate Coordonator: Profesor Dr. Sorin Mircea Oprescu Director de departament: Dr. Radu Costea Departamentul Jurisdictie profesionala si litigii Coordonator Prof. Dr. Vladimir Belis Director de departament: Dr. Liana Ples Expert: Dr. Sorin Paun Expert: Dr. Carmen Iordachescu Referent: Dr. Roxana Novitchi Departamentul Imagine, relatii interne si internationale, birou de presa Coordonator Profesor Dr. Sorin Mircea Oprescu Dr. Gabriela Rizea - jurnalist Dragos Bradean - jurnalist Departamentul Avizari si acreditari Coordonator Prof. Dr. Calin Giurcaneanu Director: Dr. Ion Oprea Expert: Dr. Catalin-Iulian Chiurciu Referent: Iulia Ghitea Referent: Mariana Raduna CM ALBA Str. Revolutiei nr. 23,CP: Alba Iulia, Jud.: ALBA Tel.: Fax: colegiul.medicilor@alba.astral.ro cmr_alba@apulum.ro Preºedinte: Gheorghe Vieru Secretar:Maria Olteanu Vicepreºedinþi: Dan Pahonþu Flaviu Anghel Mircea Rãu CM ARAD Str. Vasile Goldis nr. 3, CP: Arad, Jud.: ARAD Tel.: Fax: colmedar@inext.ro colmedar@rdsar.ro Preºedinte: Titus Ududec Secretar: Dr. Goran Gliºici Vicepreºedinþi: Marius Eugen Cãpãþînã Ion ªerban Adrian Dãrãbanþiu CM ARGEª Str. Negru Voda nr. 53, CP: Piteºti, Jud.: ARGEª Tel.: Fax: cmedag@pitesti.ro colmedbc@yahoo.com Preºedinte: Valentin George Banica Secretar: Viorel Patrascu Vicepreºedinþi: Mariana Bosneag Dumitra Velcea Liliana Angela Gagiu CM BACÃU Str. Spiru Haret nr 2-4, CP: Bacãu, Jud.: BACÃU Tel.: Fax: Preºedinte: Elena Antoaneta Stîngã Secretar: Miftode Maria Vicepreºedinþi: Adrian Cotârleþ Coneac George Ioan Costin Þintaru CM BIHOR Calea Republicii nr. 35, CP: Oradea, Jud.: BIHOR Tel.: Fax: colmedbh@rdsor.ro www2.cmb.ro/colmedbh Preºedinte: Conf. Dumitru Mohan Secretar: Marius Bocaniciu Vicepreºedinþi: Conf. Marius Bembea Conf. Mircea Popescu Maria Cristea CM BISTRIÞA NÃSÃUD P-ta Petru Rares nr. 2 et.1,cp: Bistriþa, Jud.: BISTRIÞA NÃSÃUD Tel.: Fax: cmbistrita@clicknet.ro Preºedinte: Corneliu Puiu Secretar: Otilia Elena Tãnase Vicepreºedinþi: Tiberiu Podani Ioan Dãnuþ Cocoi Emil Ciurdãreanu CM BOTOªANI B-dul Mihai Eminescu nr. 76, CP: Botoºani, Jud.: BOTOªANI Tel.: Fax: cmrbt@qualt.ro Preºedinte: Teodor Tãnase Secretar: Romicã Coºovanu Vicepreºedinþi: Mihail Hamburda Doru Culiceanu Anton Pârvu INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 29

34 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE CM BRAªOV Str. Piata Sfatului nr. 27,CP: Braºov, Jud.: BRAªOV Tel.: Fax: Preºedinte: C-tin Cârstea Secretar: ªerban Stroescu Vicepreºedinþi: Prof. Sorin Buzinschi Octavian Hriscu Prof. Iosif Samotã CM BRÃILA Spit. Jud. poarta a II-a Sos Buzaului nr. 2,CP: Brãila, Jud.: BRÃILA Tel.: Fax: cmbr@flex.ro braicteh@flex.ro Preºedinte: Mariana Tarachiu Secretar: Liliana Elena Chiþanu Vicepreºedinþi: Dorina Tite, Florin Ioan Aurelia Galiþi CM BUZÃU Str. G-ral Averescu nr. 2, CP: Buzãu, Jud.: BUZÃU Tel.: Fax: colegiul_medicilor@ bz.softnet.ro Preºedinte: Dr. Ioniþã Victor Secretar: Dr. Bunea Doina Maria Vicepreºedinþi: Dr. Albu Maria, Dr. Citrea Mircea. Dr. Enache Nicolae CM CARAª-SEVERIN Str. Spitalului Nr. 36,CP: Reºiþa, Jud.: CARAª-SEVERIN Tel.: Fax: cmcs@cs.ro spitalcb@cs.ro Preºedinte: Gavril Soran Secretar: Gelu Mircea Cheregi Vicepreºedinþi: Daniel Popovici, Felicia Quint Iosif Secasan CM CÃLÃRAªI Str. Eroilor Nr. 1,CP: Cãlãraºi, Jud.: CÃLÃRAªI Tel.: Fax: colmed@c.med.lsv.cledu.ro Preºedinte: Dr. Alexandra Cârã Secretar: Dr. Petricã Pociovãliºteanu Vicepreºedinþi: Dr. Cãtãlin Sava Petrencic Dr. Mihaela Nicoleta Tomescu Dr. Vica Secãtureanu CM CLUJ Str. Clinicilor Nr. 8,CP: Cluj-Napoca, Jud.: CLUJ Tel.: Fax: colmedcj@artelecom.net Preºedinte: Prof. Mircea Bârsan Secretar: Dr. Mihaela Beuran Vicepreºedinþi: Prof. Radu Cãpâlneanu Prof. Dr. Aurel Andercou Dr. Cornel Pop CM CONSTANÞA Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 31, Bl. L28 sc. D, ap 42, parter, CP: Constanþa, Jud.: CONSTANÞA Tel.: Fax: cmr_ct@yahoo.com Preºedinte: Gabriela Dascãl Secretar: Doina Lazãr Jinga Vicepreºedinþi: Conf. Constantin Tica Conf. Adrian Creangã Conf. Sorin Ruginã CM COVASNA Str. Grigore Balan, nr. 1, CP: , Sfântul Gheorghe, Jud.: COVASNA Tel.: Fax: cdoc@cosys.ro Preºedinte: Dr. Kerekes Jenõ Secretar: Dr. Mild Edit Vicepreºedinþi: Dr. Albert István Dr. Kelemen András Dr. Ágoston István CM DÂMBOVIÞA Str. Nicolae Iorga nr. 2, CP: Targoviste, Jud.: DÂMBOVIÞA Tel.: Fax: cjmdb@romwest.ro Preºedinte: Jean Popescu Secretar: Mihail Dumitrescu Vicepreºedinþi: Ion Dobândã Ion Alexandru ªtefan Grapã CM DOLJ Str. Corneliu Coposu nr. 107,CP: Craiova, Jud.: DOLJ Tel.: Fax: cmdj@rdscv.ro colmedgl2001@yahoo.fr Preºedinte: Doru Mihai Dobrescu Secretar: George Beþiu Vicepreºedinþi: Conf. Viorela Enãchescu Valentin Bugeac Eduard Armeanu CM GALAÞI ªos. Brãilei Nr. 177, CP: , Galati, Jud.: GALAÞI Preºedinte: Conf. Dumitru Cristea Secretar: Gabriela Anton Vicepreºedinþi: Conf. Nicolae Bacalbaºa Ginel Baciu, Mihai Polinschi CM GIURGIU Sos. Bucuresti nr. 82, CP: Giurgiu, Jud.: GIURGIU Tel.: Fax: comedgr@xnet.ro/ comedgr@pcnet.ro Preºedinte: Ladislau Pick Secretar: Elisabeta Bene Vicepreºedinþi: Petre Mihai, Gelu Guinea Popescu, Felicia Maftei CM GORJ Str. Progresului nr. 18,CP: Targu-Jiu, Jud.: GORJ Tel.: Fax: colegium@intergorj.ro Preºedinte: Dumitru Butulescu Secretar: Elena ªomãnescu Vicepreºedinþi: Valentin Ciungu C-tin Pãlivan, Florin Mergea CM HARGHITA Str. Harghita nr.6,cp: Miercurea Ciuc, Jud.: HARGHITA Tel.: Fax: office@cmhr.topnet.ro Preºedinte: Levente Nagy Secretar: Iosif Olvedi Vicepreºedinþi: Alexandru Fazakas, Istvan Csaba Csedo, Zsuzsanna Marc CM HUNEDOARA Bd. Mihai Kogalniceanu, bloc F4 sc. 1 ap2,cp: Deva, Jud.: HUNEDOARA Tel.: Fax: cmhd@comser.ro Preºedinte: Mircea Artean Secretar: Al. Marin Negruþiu Vicepreºedinþi: Gh. Vasile Basarab Elisabeta Irimie Grigore Criºan CM IALOMIÞA Str. Decebal nr. 1,CP: Slobozia, Jud.: IALOMIÞA Tel.: Fax: office.ss@bialtrec.ro Preºedinte: Tudor Panturu Secretar: Doru Didita Vicepreºedinþi: Doina Solomon Cornel Dumitrescu Laurentiu Spireanu CM IAªI Bd. Copou nr. 4, et. 3, CP: Iasi, Jud.: IAªI Tel.: Fax: colegium@iasi.mednet.ro Preºedinte: Prof. Vasile Astãrãstoae Secretar: Dan Doru Pletea Vicepreºedinþi: Prof. Gabriel Ungureanu Tania Bernstein Anca Deleanu CM ILFOV Str. Aviator Popisteanu nr. 6, sector 1, CP: Bucuresti, Jud.: ILFOV Tel.: Fax: ferarugeorge@yahoo.com Preºedinte: Georgeta Mihãilescu Secretar: Simina Christea Vicepreºedinþi: Roxana Badea Ion Florescu Doina Sima CM MARAMUREª Str. Narciselor nr. 2,CP: , Baia Mare, Jud.: MARAMUREª Tel.: Fax: colmed@conseco.ro 30

35 Preºedinte: Augustin Bâlc Secretar: Veronica Mandel Vicepreºedinþi: Dan Florescu, Gh. Daniel Pop Vasile ªtefanca CM MEHEDINÞI Bd. Mihai Viteazu nr. 21, Bl. A2, Sc. 7, Ap. 3,CP: , Drobeta Turnu Severin, Jud.: MEHEDINÞI Tel.: Fax: Preºedinte: Tronea Carmen Mariana Secretar: Mitra Simpãlean Vicepreºedinþi: Traºcã Emil, Marian Pop Gh. Frântu CM MUREª Str. Gh. Marinescu nr. 38, CP: Târgu Mureº, Jud.: MUREª Tel.: Fax: Preºedinte: Vasile Bud Secretar: Prof. Ioan Muntean Vicepreºedinþi: Bela Szabo, Conf. Sanda Copotoiu, Angela Lazãr Gliga CM NEAMÞ Str. Traian nr. 1,CP: Piatra Neamþ, Jud.: NEAMÞ Tel.: Fax: Preºedinte: Iosif Koszeghi Secretar: Valeriu Andrita Vicepreºedinþi: Sorin Ciobanu, Romulus Caranfil, Constantin Nanu CM OLT Spitalul Judetean Slatina, Str. Crisan 9-11,CP: Slatina, Jud.: OLT Tel.: Fax: Preºedinte: Cornel Moisã Secretar: Emilia Rãileanu Vicepreºedinþi: Petru Grigore Costache Marinache Ion Viorel Rãdulescu CM PRAHOVA Str. Ana Ipatescu nr. 59, CP: Ploieºti, Jud.: PRAHOVA Tel.: Fax: Web: Preºedinte: Sanda Maria Boºovei Secretar: Dorin Niculae Popescu Vicepreºedinþi: Zenaida Mocanu Adrian Cãrãmidã Simona Schnelbach CM SATU MARE Str. Tudor Vladimirescu nr. 7, CP: Satu Mare, Jud.: SATU MARE Tel.: Fax: Preºedinte: Grosz Gyula Secretar: Sava Toader Viorica Vicepreºedinþi: Ando Otto, Bidilean Nicolae Calin Bumbulut CM SÃLAJ Str. Kossuth nr. 71, CP: Zalãu, Jud.: SÃLAJ Tel.: Fax: Preºedinte: Liviu Oroian Secretar: Stefan Papp Vicepreºedinþi: Stefan Angelescu Ioan Feder, Andrei Todea CM SIBIU Str. Piata Mare nr. 12, CP: Sibiu, Jud.: SIBIU Tel.: Fax: Preºedinte: Prof. Ioan Baier Secretar: Loredana Piloff Vicepreºedinþi: Dr. Doina Pãtruºel Dr. Daniel Sora Dr. Calin Remus Cipaian CM SUCEAVA Str. 6 noiembrie nr. 28 bl. S28 sc. A ap. 4,CP: Suceava, Jud.: SUCEAVA Tel.: Fax: colegiulsuceava@xnet.ro Preºedinte: Gh. Þeudan Secretar: Draga Buimistriuc Vicepreºedinþi: Mirela Oniceanu, Sorin Hâncu Ioan Miheþiu CM TELEORMAN Str. Dunarii nr. 51 bl. L3 sc. B ap. 15,CP: Alexandria, Jud.: TELEORMAN Tel.: Fax: cmrtr@starnets.ro Preºedinte: Alice Zacheu Secretar: Florea Predilã Vicepreºedinþi: Olimpia Creþu, Mariana Pãnculescu, Liviu Haita CM TIMIª Str. Prof.Dr. Iosif Bulbuca nr. 156,CP: Timiºoara, Jud.: TIMIª Tel.: Fax: colegmed@mail.dnttm.ro Preºedinte: Prof. Doru Bordoº Secretar: Petru Boiborean Vicepreºedinþi: Prof. Milan Dressler Conf. Constantin Costea Prof. Aurel Mogoºeanu CM TULCEA Str. Salciilor nr. 4,CP: Tulcea, Jud.: TULCEA Tel.: Fax: colegiu@mail.x3m.ro Preºedinte: Emilia Stamate Secretar: Dumitru Valcu Vicepreºedinþi: Mihai Romila Liliana Andrei Constantin Ciureanu CM VÂLCEA Str. Radu de la Afumati Bl. 51A sc A ap 3,CP: Râmnicu Valcea, Jud.: VÂLCEA Tel.: Fax: colmedvl@ivex.ro Preºedinte: Adrian Pãtrulescu Secretar: George Brânzan Vicepreºedinþi: C-tin Diaconu C-tin Dumitrescu Ana Maria Marinescu CM VASLUI Str. Stefan cel Mare nr. 233,CP: Vaslui, Jud.: VASLUI Tel.: Fax: sjuvs@easynet.ro Preºedinte: Dan Mircea Zavate Secretar: Stoica Elena-Violeta Vicepreºedinþi: Gabriela Rusu Grigorovici Gregor Mioara Dascau CM VRANCEA Str. Cuza Voda nr. 50,CP: Focºani, Jud.: VRANCEA Tel.: Fax: colegiulmedicilor@artelecom.net Preºedinte: Maria Sapunaru Secretar: Ana Bontas Vicepreºedinþi: Florentin Bengus Elena Busila Gh. Georgescu INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 31

36 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE Str. Viitorului nr. 4, sector 2, Bucureºti, Cod postal: Tel.: BIROUL EXECUTIV AL C.F.R.: Preºedinte: Prof. Dr. Farm. LUPULIASA DUMITRU Vicepreºedinþi Farm. Pr. POPESCU ELENA Farm. Pr. STOICA FEVRONIA Farm. Pr. VULCIU AURELIA Secretar General: Farm. Pr. TOPALU IULIA COMISIA PROFESIONAL - ªTIINÞIFICÃ ªI ÎNVÃÞÃMÂNT: Preºedinte: Prof. Dr. Farm LUPULIASA DUMITRU Membri: Farm. UIVAROªI IOAN Farm. RASDEACONU AURELIA Farm. STREIT GABRIELA Farm. MARCU EUGEN COMISIA ACREDITÃRI - AVIZÃRI: Preºedinte: Farm. POPESCU ELENA Membri: Farm. CÃLIN ELENA Farm. VÂLCU SAMOIL Farm. CEL MARE LUCIA Farm. IONAªCU STELA COMISIA DE JURISDICÞIE PROFESIONALÃ ªI LITIGII: Preºedinte: Farm. VULCIU AURELIA Membri: Farm. IACOB SPERANÞA Farm. CÃRÃUª CONSTANTIN Farm. HAMZA EUGENIA Farm. BARBU DANIELA Farm. CICIOC SIMONA Farm. VASILE IONEL COMISIA ADMINISTRATIV FINANCIARÃ ªI CONTABILÃ: Preºedinte: Farm. TOPALU IULIA Membri: Farm. MITREA LUMINIÞA Farm. COCRIª DOINIÞA - NELA Farm. CAZACU MARICICA Farm. ROªCA FELICIA COMISIA DE STUDII ªI STRATEGII DE DEZVOLTARE: Preºedinte: Farm. COVACS SANDOR Membri: Farm. BOTEZATU MARIA Farm. VUAP ROZALIA Farm. VAS IUSTINA Farm. ILIEªI ECATERINA COMISIA ECONOMICO - SOCIALÃ ÎN RELAÞIA CU CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE: Preºedinte: Farm. STOICA FEVRONIA COLEGIUL FARMACIªTILOR DIN ROMÂNIA Membri: Farm. CÂLB LUCIA Farm. DUMITRESCU ALECSANDRINA Farm. CONSTANTINOIU PROFIRA Farm. ALEXANDRU ECATERINA Farm. SÂRBU ANA Farm. PELENEAGRÃ ANA Farm. BOªCU CORNELIA COMISIA DE IMAGINE, RELAÞII INTERNE ªI EXTERNE: Preºedinte: Prof. Dr. Farm LUPULIASA DUMITRU Membri: Farm. Pr. POPESCU ELENA Farm. Pr. STOICA FEVRONIA Farm. Pr. VULCIU AURELIA Farm. Pr. TOPALU IULIA Colegiile Judeþene ale Farmaciºtilor Farm. AL FARCO Str. Vasile Goldiº nr. 40, ALBA IULIA Tel./Fax: 0258/ / , 0744/ Preºedinte: Bâcu Clara Farm. GROZESCU Str. ªtefan Cicio Pop nr.16, cod ARAD Tel. / Fax: 0257/ , 0722/ Preºedinte: Barbu Daniela Farm. MONA Str. Crinului nr.15, cod 0300, PITEªTI JUD. ARGEª Tel. / Fax: 0248/ , 0248/ , 0248/ , 0722/ , 0744/ Preºedinte: Burnei Ion Farm. CELAFARM Str. Aprodu Purice nr.7, cod 5500, BACÃU Tel. / Fax: 0234/ , 0234/ Preºedinte: Cel Mare Lucia COLEGIUL FARMACIªTILOR BIHOR Str. Republicii nr. 26 ORADEA, BIHOR Tel./Fax: 0259/ , 0259/ , 0722/ Preºedinte: Hamza Eugenia Farm. HYGEEA B-dul Independenþei nr. 1, cod 4400, BISTRIÞA Tel. Fax: 0263/ , 0745/ Preºedinte: Vasile Ionel SC FITOFARM SRL B-dul Griviþei nr. 105, bl. 8, sc. A, ap.2, BRAªOV Tel./Fax:0268/ , 0740/ , 0268/ Preºedinte: Botezatu Maria Farm. ELFA Str. Bucovina nr. 11, cod 6800, BOTOªANI Tel./Fax: 0231/ , 0744/ Preºedinte: Cazacu Maricica Farm. IRIS Str. Cãlãraºi, bl. 11C, cod 6100, BRÃILA Tel./Fax: 0239/ Preºedinte: Constantinoiu Profira Facultatea de Farmacie Str. Traian Vuia nr. 6, sector 2 - BUCUREªTI Tel/Fax: 021/ Preºedinte: Lupuliasa Dumitru Farm. JENI PHARM Str. Ana Ipãtescu nr. 2, BUZÃU Tel / Fax: 0238/ Preºedinte: Simache Jeni Farm. REFARM Str. I. L. Caragiale nr. 5, REªIÞA JUD. CARAª SEVERIN Tel./Fax: 0255/ , 0744/ Preºedinte: Boºcu Cornelia Farm. FLORA Str. Dobrogei nr.37, CÃLÃRAªI Tel./Fax: 0242/ , 0723/ Preºedinte: Gheorghe Florica COLEGIUL FARMACIªTILOR CLUJ Str. Pasteur nr. 4, cod 3400, CLUJ NAPOCA Tel./Fax: 0744/ , 0740/ , 0264/ , 0264/ Preºedinte: Iacob Speranþa Farm. HYPOCRAT B-dul 1 Mai nr. 84, cod 8700, CONSTANÞA Tel./Fax: 0241/ Preºedinte: Mitrea Luminiþa COLEGIUL FARMACIªTILOR COVASNA B-dul 1 Decembrie 1918, bl.18, cod 4000, SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA Tel./Fax: 0267/ , 0744/ , 0267/ Preºedinte: Kovacs Sandor Farm. BELLADONA B-dul Independenþei, bl. H3, cod 0200, TÂRGOVIªTE, DÂMBOVIÞA Tel./Fax: 0245/ , 0245/ Preºedinte: Bâte Carmen Mihaela Farm. ELMAFARM Calea Bucureºti, bl. U11, parter, cod 1100, CRAIOVA, DOLJ Tel./Fax: 0251/ , 0744/ , 0251/ Preºedinte: Cãlin Elena Farm. PARACELSUS Str. Sf. Spiridon nr. 1, GALAÞI Tel./Fax: 0236/ , 0744/ , 0236/ Preºedinte: Marcu Eugen Farm. REGAL Str. Policlinicii nr.7-8, GIURGIU Tel./Fax:0246/ , 0721/ Preºedinte: Pãun Elena Farm. IMEDICA Str. 1 Decembrie 1918, bl. D5, parter, cod: 1400 TG. JIU, JUD. GORJ Tel./Fax: 0253/ , 0726/ Preºedinte: Dumitrescu Ileana Alecsandrina SC CALENDULA SRL Str. M. Sadoveanu nr. 38, cod 4100, MIERCUREA CIUC JUD. HARGHITA Tel./Fax: 0266/ , 0266/ Preºedinte: Vuap Sofia Rozalia Depozit REMEDIA Str. Dorobanti nr. 43, cod 2700, DEVA, jud. Hunedoara Tel./Fax: 0254/ , 0745/ Preºedinte: Cãrãuº Constantin SC FARMADEP SRL Str. Lacului nr. 2 A, cod 8400 SLOBOZIA, IALOMIÞA Tel./Fax: 0243/ , 0722/ Preºedinte: Alexandru Ecaterina SC SANOFARM SRL Aleea Sadoveanu nr. 4A, bl. A1, parter, cod 6600, IAªI Tel./Fax: 0232/ , 0722/ Preºedinte: Streit Gabriela COLEGIUL FARMACIªTILOR ILFOV Str. Studioului nr. 12 bis, bl.34, ap.1, BUFTEA, JUD. ILFOV Tel./Fax: 021/ , 0740/ Preºedinte: Cosma Georgeta 32

37 Str. Dr. Leonte nr. 1-3, sector 5, cod Bucureºti Tel. centralã: Fax: Director: Dr. Sorin Popovici Serviciul de Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare ºi Juridic Biroul de Salarizare Tel. : Serviciul Financiar Contabilitate Biroul Financiar Biroul Contabilitate Biroul de Aprovizionare, Tehnic si Administrativ Depozit Chimicale si Reactivi Compartimentul Juridic Compartimentul Audit Intern Compartimentul de Igiena Radiaþiilor Ionizante Director de proiect Fizician Dr. Constantin Milu Sef Laborator Compartiment Igiena Radiatiilor Bd.Dr.Victor Babes nr , Timisoara Cod Postal Telefon: Fax: Director: Conf. Dr. Emilian Damian Popovici, Medic primar epidemiolog Sef disciplina Epidemiologie, U.M.F. Victor Babes Timisoara SECTIA EPIDEMIOLOGIE Sef Sectie: Dr. Chicin Gratiana, medic primar epidemiolog, Doctor în medicina Compartiment Epidemiologie, Sef compartiment: Dr. Bot Ella, medic primar epidemiolog Dr. Dan Negrea, medic primar epidemiolog, Doctor în medicina Dr. Berinde Ana-Maria, medic primar epidemiolog Dr. Stochin Nicoleta, medic specialist epidemiolog Ing. Popescu Cristian, cercetator INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICÃ BUCUREªTI Telefon: Doina Obreja - Biolog doina.obreja@ispb.ro Alina Dumitrescu - Fizician dozimetrie@ispb.ro Raluca Gheorghe - Fizician rgheorghe@ispb.ro Cristina May - Medic cristina.may@ispb.ro Compartimentul de Management al Calitatii Compartimentul Igiena Radiatiilor Centrul National de Supraveghere ºi Control al Bolilor Transmisibile Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile are in principal urmatoarele atributii: coordoneaza din punct de vedere metodologic si operativ reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile; fundamenteaza, supravegheaza si evalueaza programul national de imunizari; coordoneaza sistemul national de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmsibile; asigura direct si prin intermediul retelei de supraveghere si control al bolilor transmisibile interventia rapida in cazul aparitiei unor epidemii sau evenimente care pot favoriza dezvoltarea acestora; gestioneaza sistemul informational in comunicarea bolilor transmsibile. </TD< tr> - Compartimentul de Supraveghere si Raspuns Rapid - Compartimentul Formare Profesionala, Studii, Proiecte si Programe Boli Transmisibile - Compartimentul Comunicare si Gestiune a Informatiei - Compartimentul Regional de Supraveghere Boli Transmisibile Centrul Naþional de IEC în Sãnãtate Compartimentul de Promovare a Stilului de Viata Sanatos Compartimentul Informare INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICA PROF. DR. LEONIDA GEORGESCU Girjoaba Valeria, asistent cercetare Iancu Valentina, asistent medical principal Compartiment Diagnostic Medical Preventiv Sef compartiment: Dr. Claici Camelia, medic primar epidemiolog, Doctor în medicina claici.camelia@ispt.ro Conf. Dr. Liker Monica, medic primar laborator clinic, Doctor in medicina Dr. Abdulachim Reihan, medic primar anatomo-patolog Dr. Siska Ioana, medic primar explorari functionale, Doctor in medicina Ing. Vlad Rodica, inginer I A chimist Ing. Baltaceanu Octavia, inginer chimist Potcovaru Monica, asistent medical principal Laborator Microbiologie Sef Laborator: Dr. Brehar Cioflec Dana, medic primar laborator clinic, Doctor in medicina cioflec.dana@ispt.ro Prof. Dr. Moldovan Roxana, medic primar microbiolog, Doctor in medicina Chim. Perta Doina, cercetator ºtiinþific II Biol. Stanoiev Jivomir, biolog Ing. Mareº Teodora, inginer specialist gr. I Albu Ilinca, asistent medical principal Blaj Horensia, asistent medical principal Hora Paraschiva, asistent medical principal Orosfoian Doru, asistent medical principal Tiriteu Lia, asistent cercetare Miklos Elisabeta, asistent cercetare IGIENA MEDIULUI, ALIMENTATIEI SI COLECTIVITATILOR Sef Sectie: Dr. Ioana-Rodica Lupsa, MD PhD Medicina Muncii si Familiei Dr. Rosca Stefania sef sectie, medic primar, Cercetator stiintific I Dr. Calciu Mihaela medic specialist medicina muncii IN. de Sanatate Publica Sectia de Sanatate Publicã ºi Management Compartimentul Epidemiologie Boli Netransmisibile Compartimentul Management Programme de Sanatate Sectia de Sãnãtate în Relaþie cu Mediul Laboratorul Chimia Mediului si Alimentului Laboratorul Microbiologie Mediu si Aliment Compartimentul Sanatate in Relatie cu Mediul Compartimentul Sanatate in Relatie cu Alimentul Laborator Toxicologie Laborator Combatere Vectori si regim Pesticide Secþia de Medicina Muncii Laboratorul de Toxicopatologie Profesionalã Compartimentul de Patologie Profesionalã Compartimentul de Radiopatologie Profesionalã CNCMI Boli Profesionale Dr. Malczyk Mariana medic specialist epidemiologie Dr. Milos Ion-Petru medic specialist sanatate publica si management Chim. Principal Oros Carmen - cercetator stiintific III Ing.chim. Sirb Liliana Chim. Fieraru Maria Asist. Andone Cornelia asistent medical principal Toarta Felicia asistent cercetare I Igiena Radiatiilor Dr. Mihaela Noditi, doctor în stiinþe medicale, medic primar Igiena Mediului Dr. Laszlo Toro, fizician, CPII, expert acreditat CNCAN Ing. Mihaela Bragea, chimist, CP III, doctorand Ing. Codruta Grigorescu, chimist, cerc. stiintific Biol. Liane Draghia Asist. Pric. Maria Birovescu, asistent laborator Comisia de evaluare laboratoare apa potabila Presedinte: Chim. Rodica VLAD Loctiitor: Ing. Chim. Gabriela BRINZEI INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 33

38 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE Membrii: Chim. Constantin NENIU Ing. Chim. Camelia LUNGU Ing. Chim. Gabriela BRINZEI Ing. Chim. Zora MARIN Farm. Gabriela PAPOE Secretar: Dr. Ileana FAZAKAS-TODEA Str. Louis Pasteur Nr. 6, Cod Postal Cluj- Napoca, Romania Tel.: Fax: , Director: Prof. Dr. Ioan Stelian Bocsan SECTIA DE EPIDEMIOLOGIE SI SANATATE PUBLICA Sef de sectie: Dr. Molnar B. Geza Compartimentul de evaluare si Contact: Str. Vaselor nr. 31, sect. 2 Bucureºti, Telefon: / Fax: office@snspms.ro DIRECTOR GENERAL Prof. Univ. Dr. Petru ARMEAN armeanp@snspms.ro DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Dr. Carmen ANGHELUÞÃ cangheluta@snspms.ro CENTRU DE FORMARE ÎN DOMENIUL SÃNÃTÃÞII PUBLICE, ADMINISTRAÞIEI ªI MANAGEMENTULUI SANITAR Director: Dr. Mona MOLDOVAN mmoldovan@snspms.ro CENTRUL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR DE SÃNÃTATE Director: Constanþa Mihãescu PINÞIA cmpintia@snspms.ro CENTRUL DE CERCETARE Loctiitor: Ing. Chim. Gabriela BRINZEI Sediul comisiei: Institutul de Sanatate Publica Prof. Dr. Leonida Georgescu Timisoara B-dul Victor Babes 18 promovare a sanatatii Sef compartiment - Dr. Rodica Radu Compartimentul Supraveghere epidemiologica si controlul bolilor Sef compartiment - Dr. Molnar B. Geza Laborator diagnostic de microbiologie medicala Sef compartiment - Dr. Stefan Maximencu SECTIA DE MEDICINA MEDIULUI SI A COLECTIVITATILOR Sef de sectie: Dr. Mariana Vlad Compartimentul de Igiena a Mediului Timisoara Cod postal Telefon: Fax: Cod fiscal: Cont bancar (in lei): RO80 TREZ INSTITUTUL DE SÃNÃTATE PUBLICÃ PROF. DR. IULIU MOLDOVAN Sef de Compartiment: Dr. Edit Vartic Laborator de Igiena Alimentatiei si Nutritiei Sef de laborator - Dr. Mariana Vlad Laborator de Igiena Copilului si Adolescentului Sef de laborator - Dr. Ileana Mirestean Laborator de Evaluare a Riscurilor Comunitare Sef de laborator - Dr.Daniela Moga Sectia de Medicina Muncii Sef de sectie: Dr. Didi Surcel Compartimentul Medicina muncii ªCOALA NAÞIONALÃ DE SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT SANITAR (SNSPMS) ªI EVALUARE A SERVICIILOR DE SÃNÃTATE (DRG) Director: Ing. Marian LUPAN mlupan@snspms.ro CENTRUL NAÞIONAL DE PROMOVARE A SÃNÃTÃÞII Director: Dr. Daniela VÂLCEANU dvalceanu@snspms.ro COMPARTIMENTUL RELAÞII PUBLICE ªI MASS-MEDIA Jurnalist: Mariana NEGOIÞÃ mnegoita@snspms.ro ªCOALA NAÞIONALÃ DE SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANA- GEMENT SANITAR (SNSPMS) are o lungã tradiþie de formare ºi cercetare în domeniul sãnãtãþii publice ºi a managementului sanitar, începând din 1992, când a fost înfiinþatã în cadrul programului finanþat de Banca Mondialã. Actuala denumire dateazã din 2006, când a fost reorganizat Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Sãnãtate (INCDS). SNSPMS are o tradiþie de cooperare si consultanþã cu Ministerul Sanatatii Publice ºi Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, fiind o permanenta sursã de expertizã, analize ºi recomandãri pentru decidenti. Misiune-viziune Viziunea noastrã este sã contribuim la crearea unui sistem de sanatate în care fiecare cetãþean sã aibã acces la îngrijiri medicale de calitate în funcþie de nevoile specifice. Valori -Profesionalism -Comunicare -Inovare -Integritate Domenii principale de activitate -formare postuniversitarã în sãnãtate publicã ºi management sanitar -cercetare în domeniul sãnãtãþii publice ºi al serviciilor de sãnãtate -asistenþã tehnicã atât pentru instituþii româneºti, cât ºi strãine, în ceea ce priveºte reforma serviciilor de sãnãtate Servicii oferite Activitãþi de formare 120XXXXX Banca: Trezoreria Municipiului Timisoara Persoana de contact: Dr. Ileana FAZAKAS-TODEA Etaj I, Cam. 57A Tel: /int. 25 Sef compartiment - Dr. Didi Surcel Laboratorul de Toxicologie Sef compartiment - Chim. Aurel Mocan Laborator de Igiena radiatiilor ionizante Sef compartiment - Dr. Rita Burkhardt SECTIE ECONOMIC ADMINISTRATIV Sef sectie: Economist Aurica Damian Sef birou RUNOS Economist Rodica Mancas Sef birou contabil - financiar Economist Agi Katalin Szilagyi Cursuri de management spitalicesc (pentru managerii de spital, pentru directorii economici ºi financiar contabili, pentru directorii de îngrijiri ºi asistenþi ºefi) Cursuri de Atestat în managementul serviciilor de sãnãtate Cursuri pentru managerii serviciilor de ambulanþã judeþene ºi a municipiului Bucureºti Cursuri pentru managementul cabinetului medical Cursuri tematice de scurtã duratã (Comunicare, Managementul proiectelor etc) Activitãþi de cercetare ºtiinþificã ºi consultanþã în domeniul sãnãtãþii publice Analiza activitãþii spitalelor ºi evaluarea raportului cost-eficienþã Studii cu privire la nevoile în sãnãtate, cresterea accesului la servicii, cresterea cost-eficientei serviciilor, influenta factorilor de risc asupra sanatatii, etc. Evaluarea calitãþii serviciilor medicale, inclusiv investigarea satisfacþiei pacienþilor ºi a furnizorilor de servicii medicale; 34

39 Activitãþi tehnice DRG (Diagnosis Related Groups) Colectarea datelor clinice la nivel de pacient din spitalele din România Asistenþã tehnicã Analiza solicitãrilor spitalelor Str. Av. Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti Telefoane: ; ; ; ; Fax: PRESEDINTE Farmacist Primar Magdalena Badulescu VICEPRESEDINTE Farmacist Primar Rodica Badescu OFITER DE PRESA Farmacist primar Daniela Enache Misiune Agentia Nationala a Medicamentului contribuie la protejarea si promovarea sanatatii publice prin: - evaluarea la cel mai inalt nivel de competenta stiintifica a documentatiei de autorizare in vederea punerii pe piata a unor medicamente de buna calitate, sigure si eficace ; - supravegherea sigurantei medicamentelor aflate in circuitul terapeutic prin activitatea de inspectie si farmacovigilenta; - asigurarea pentru pacienti si Str. Biserica Amzei nr. 29, Sect. 1 Bucureºti, cod Telefon: ; Telefon Alternativ: Telefon secretariat Connex: 0726/194795; Orange: 0741/ Fax crr@crucearosie.ro Analiza solicitãrilor privind adãugarea de module noi in aplicaþia DRG Naþional 2008, facilitarea colectãrii datelor, analizã si raportare cãtre alte instituþii Activitãþi de promovare a sãnãtãþii Dezastre Telefon: int. 154 Logisticã Telefon: int. 146 Relaþii Internaþionale Telefon: int. 137 Tineret, Proiecte, Programe Telefon: int. 119 Sãnãtate Telefon: int. 122 Social Telefon: int. 143 Campanii de informare, educare, comunicare (IEC) în domeniul sãnãtãþii Promovarea sãnãtãþii prin activitãþi de instruire Promovarea responsabilitãþii sociale pentru sãnãtate AGENTIA NAÞIONALÃ A MEDICAMENTULUI (ANM) personalul medico-sanitar a accesului la informatii utile si corecte privind medicamentele cu drept de circulatie in Romania ; - asigurarea eficacitatii si eficientei administrative a institutiei si transparentei practicilor si procedurilor utilizate. Atributii Agentia Nationala a Medicamentului este autoritatea competenta in domeniul medicamentului de uz uman si are urmatoarele atributii legale: -autorizarea de punere pe piata a medicamentelor de uz uman -aprobarea variatiilor la autorizatia de punere pe piata pentru medicamentele de uz uman -inspectia pentru buna practica de fabricatie, inspectia pentru buna practica in studiul clinic, inspectia pentru buna practica de laborator, inspectia pentru buna practica de laborator analitic, inspectia de farmacovigilenta -autorizarea studiilor clinice care se efectueaza cu medicamente de uz uman -activitatea de farmacovigilenta pentru medicamente de uz uman -aprobarea materialelor publicitare pentru medicamentele de uz uman -stabilirea modului de eliberare a medicamentelor de uz uman (pe prescriptie medicala sau fara prescriptie medicala) -elaborarea si editarea anuala a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman -elaborarea Farmacopeei Romane Structura organizatorica Agentia Nationala a Medicamentului are in structura urmatoarele subunitati functionale: -Departamentul evaluare-autorizare -Departamentul de control materii prime si produse finite -Departamentul de evaluare si control produse biologice -Departamentul inspectie farmaceutica -Departamentul integrare europeana, farmacopee, juridic, legislatie -Departamentul administratie generala si patrimoniu -Departamentul economic -Departamentul resurse umane -Serviciul de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca -Biroul audit intern -Biroul asigurarea calitatii Parteneri internationali -Agentia Europeana a SOCIETATEA NAÞIONALÃ DE CRUCE ROªIE DIN ROMÂNIA PR & Fundraising Telefon: int. 104 Economic Telefon: int. 155 Informare Organizare Telefon: int. 143 Cãutari Persoane Telefon: int. 137 Program Prevenire Dezastre Telefon: int. 150 Program Trafic Persoane Telefon: int. 137 Asistenþã tehnicã ºi formare în dezvoltarea serviciilor integrate de asistenþã medicalã comunitarã. Organizare de evenimente Simpozioane medicale Conferinþe de presã Medicamentului (European Medicines Agency = EMEA) -Comisia Europeana -Consiliul European -Consiliul Europei -Directoratul European pentru Calitatea Medicamentului (European Directorate for the Quality of Medicines =EDQM) -Comisia Farmacopeei Europene -Reteaua Laboratorelor Oficiale de Control al Medicamentului (Official Medicines Control Laboratories = OMCL) -Schema de Cooperare in domeniul Inspectiilor Farmaceutice (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) -Organismul intitulat Sefii Agentiilor Medicamenului -Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) -Centrul colaborativ OMS pentru supravegherea reactiilor adverse CENTRUL DE STATISTICÃ SANITARÃ ªI DOCUMENTARE MEDICALÃ Str. George Vraca, nr. 9, sect. 1, cod , Bucureºti Telefon centralã: Director: Dan Ursuleanu INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 35

40 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE Sos. Stefan cel Mare, nr , sector 2, Bucureºti, cod Secretariat general Tel/fax: (+4) , , UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANÞA b-dul Mamaia nr. 124, Constanta, 8700 FACULTATEA DE MEDICINÃ GENERALÃ Str. Ion Voda nr. 58 Telefon Decan Prof. Univ. Dr. Petru Bordei Prodecan Prof. Univ. Dr. Bordeianu Ion Prodecan Conf. Univ. Dr. Tica Vlad Secretar StiintificProf. Univ. Dr. Ceamitru Nicolae Director Colegiu Conf. Univ. Dr. Rugina Sorin Administrator - Sef S.L. Dr. Voinea Felix FACULTATEA DE MEDICINÃ DENTARÃ ªI FARMACIE Str. Ilarie Voronca nr. 7 Telefon Prof. Univ. Dr. Amariei Corneliu - Decan Prof. Univ. Dr. Þarãlungã Gheorghe - Prodecan Prof. Univ. Dr. Drãghici Gheorghe - Prodecan Prof. Univ. Dr. Bratu Mihaela- Mirela Conf. Univ. Dr. Negreanu-Pârjol Ticuþa S.L. Drd. Bucur Laura - Secretar ºtiinþific pe Facultate S.L. Drd. ªtefãnescu Corina - Responsabil Compartiment Calitate Conf. Univ. Dr. Roman Constantina - ªef catedrã I Prof. Univ. Dr. Ungureanu Luiza ªef de catedrã II Conf. Univ. Dr. Zaharia Agripina ºef de catedrã III Preºedinte: Acad. Prof. Dr. LAURENÞIU POPESCU SECTII ªTIINÞIFICE ALE ACADEMIEI DE ªTIINÞE MEDICALE Secþia de cercetãri biomedicale ACADEMIA DE ªTIINÞE MEDICALE Secþia de cercetãri clinice ºi medicinã internã Secþia de chirurgie clinicã ºi experimentalã Secþia de pediatrie ºi dezvoltarea copilului Secþia de medicinã preventivã ºi sãnãtate publicã UNIVERSITÃÞI DE MEDICINÃ ªI FARMACIE Prof. Univ. Dr. Haþieganu Elena ºef de catedr? IV Prof. Univ. Dr. ªtefãnescu Eufemia ºef de catedrã V UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI FARMACIE TÂRGU MUREª Gh. Marinescu, 38, Târgu Mureº, Mureº, , ROMANIA telefon: ; fax: Rector: Prof. Dr. Constantin Copotoiu rectorat@umftgm.ro Prorector didactic: Prof. Dr. Nagy Ors prorectoratd@umftgm.ro Prorector ºtiinþific: Conf. Dr. Klara Brânzaniuc prorectorats@umftgm.ro Cancelar: Prof. Dr. Ioan Nicolaescu cancelar@umftgm.ro Decan Medicinã Generalã: Conf. Dr. Virgil Gliga decanatmg@umftgm.ro Decan Medicinã Dentarã: Prof. Dr. Sorin Popºor decanatstoma@umftgm.ro Decan Farmacie: Prof. Dr. Maria T. Dogaru decanatfarma@umftgm.ro UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI FARMACIE VICTOR BABES TIMIªOARA Piata Eftimie Murgu Nr. 2, Timisoara, Romania Telefon: Cabinetul Rectorului Telefon: 0256/ Fax: 0256/ rectorat@umft.ro Secretar Sef Universitate Telefon: 0256/ Fax: 0256/ Secretariat Facultatea de Medicinã Telefon: 0256/220484; 0256/204400, interior 459 Fax: 0256/ decanat_mg@umft.ro UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI FARMACIE IULIU HAÞIEGANU, CLUJ-NAPOCA Str. Emil Isac Nr. 13, , Cluj Napoca, Romania Telefon: , Fax: decanat_mg@umfcluj.ro RECTOR Prof. dr. Marius Traian Bojita SECRETAR SEF - Mihai Gudea SEF CABINET- Andreea Toncean FACULTATEA DE MEDICINÃ GENERALÃ Telefon: , Fax: decanat_mg@umfcluj.ro DECAN Prof. dr. Nicolae Miu PRODECANI Prof. dr. Nicolae Costin Conf. dr. Sorin Dudea Conf. dr. Stefan Florian SECRETAR STIINTIFIC Prof. dr. Ana Nadia Schmidt REPREZENTANT STUDENTI ADMINISTRATOR SEF Ing. Birau Nicolae FACULTATEA DE MEDICINÃ DENTARÃ Telefon : , Fax : ; decanat_stoma@umfcluj.ro Decan Conf. dr. Alin Serbanescu Secþia de medicinã comparatã Secþia de medicinã dentarã Secþia de cercetãri farmaceutice Secþia de tehnologia investigaþiilor paraclinice aserbanescu@umfcluj.ro Prodecan Conf. dr. Radu Septimiu Campeanu rcampian@ .com Secretar stiintific Conf. dr. Lucia Hurubeanu hurubeanulucia@yahoo.com Secretariatul facultatii Aurelia Popovici - secretar sef Elena Pop - secretar facultate Gheonea Ligia - referent UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI FARMACIE GR. T. POPA IAªI Adresa: Str.Universitatii nr Iasi, Romania Centrala UMF: 0232/ si 0232/ Rectorat: 0232/ / si 0232/ Programe europene: 0232/ Rectorat: rectorat@umfiasi.ro RECTOR: Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir Secretar stiintific: Prof. Univ. Dr. Mircea Covic Birou Senat: Prof. dr. Cristian Dragomir Prof. dr. Gheoprghe Petrescu - Prorector cu probleme didactice Prof. dr. Ursula Stanescu - Prorector cu probleme de cercetare. Prof. dr. Gabriel Ungureanu - Prorector cu probleme de invatamant postuniversitar Conf.dr. Dragos Negru - Prorector cu probleme economico-financiare si probleme sociale studentesti Prof. dr. Florin Topoliceanu - Prorector cu strategia de dezvoltare academica Prof. dr. George Ioan Pandele - Prorector cu relatii Internationale 36

41 FACULTATEA DE FARMACIE Tel: , (267623)/117 DECAN Prof. dr. Rodica Cuciureanu Profesor de Chimia Mediului si Alimentului SECRETAR STIINTIFIC Prof. dr. Ursula Helena Stanescu Profesor de Farmacognozie - Fitoterapie FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALÃ Str. Kogalniceanu nr 9-13, IASI, Tel/fax: decanat@bioinginerie.ro ASOCIAÞIA MEDICALÃ ROMÂNÃ Str. Ionel Per Bucureºti Tel./Fax: 021 / , , amr@medica.ro, amr@itcnet.ro Preºedinte: Prof. Dr. IONESCU TÂRGOVIªTE CONSTANTIN Secretar General: Prof. Dr. DORIN SARAFOLEANU Vicepresedinþi: Dr. RADU DOP Prof. Dr. DAN CHEÞA Prof. Dr. CORNELIU SABETAY Membrii: Prof. Dr. CONSTANTIN DUMITRU Prof. Dr. MARIAN NEGUÞ Dr. SORIN TIPLICÃ Dr. MIRCEA IORGA Dr. CHIRA CONSTANTIN Ing. PRUNÃ SIMION CENTRUL DE INFORMARE HIV/SIDA BUCUREªTI Adresa: Str Dr Leonte nr 1-3, parter, Bucureºti, România Telefon: 021/ interior 179 office@informathiv.ro SOCIETATEA ROMÂNÃ DE REUMATOLOGIE Clinica Reumatologicã Str. Clinicilor nr Cluj-Napoca Decan: Conf. dr. Dan Zaharia dan.zaharia@bioinginerie.ro Prodecan: Prof. dr. fiz. Octavian Baltag octavian.baltag@bioinginerie.ro Secretar ºtiinþific: Sef lucr. ing. Radu Ciorap radu.ciorap@bioinginerie.ro UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI FARMACIE CAROL DAVILA BUCUREªTI Strada Dionisie Lupu nr. 37 Telefoane: Fax: Rector Prof. Univ. Popa Florian Chirurgie - Sp. Cl. Sf. Pantelimon Prorector Prof. Univ. Arion Constantin Virgiliu Tel.: Fax: meddoi@cluj.astral.ro Preºedinte: Prof. Dr. Horaþiu D. Boloºiu Secretar general: Conf. Dr. Simona Rednic SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA Preºedinte: Prof. Dr. Dan Tulbure Clinical Institute Fundeni Anaesthesia and Intensive Care Department Sos. Fundeni nr. 258, sect. 2 Bucharest Tel-fax: president@srati.ro dantulbure@home.ro Vice-presedinte, Prof. Dr. ªerban Marinescu Central Military Clinical and Emergency Hospital Anaesthesia and Intensive Care Department Calea Plevnei nr. 134, sect. 1 Bucharest Tel /395, 243 Fax: vice-president@srati.ro serban.marinescu@k.ro Secretariat Dr. Dan Corneci Central Military Clinical and Emergency Hospital Anaesthesia and Intensive Care Department Calea Plevnei nr. 134, Pediatrie - Institutul Cl. Fundeni Prorector Prof. Univ. Coculescu Mihail Endocrinologie - Institutul C.I. Parhon Prorector Prof. Univ. Lascar Ioan Chirurgie Plastica si Reconstructiva - Sp. Cl. de Urgenta Prorector Prof. Univ. Sinescu Ioanel Chirurgie Urologica - Institutul Cl. Fundeni Prorector Conf. Univ. Pop Monica Daniela Oftalmologie - Sp. Cl. Oftalmologie Cancelar Prof. Univ. Streinu - Cercel Adrian Boli Infectioase - ASOCIAÞII ªI SOCIETÃÞI MEDICALE sect. 1 Bucharest Tel /395, 243 secretary@srati.ro dcorneci@hotmail.com SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ªTIINÞE FIZIOLOGICE Catedra de Fiziologie Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Tg. Mureº Str. Gh. Marinescu Tg Mureº Tel: int 174 Fax: srsf@umftgm.ro SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ACUPUNCTURÃ Preºedinte: G-ral Dr. CONSTANTIN DUMITRU Spitalul Militar Central - Neurologie Str. Mihai Vulcanescu 86-88, Bucureºti, amr@itcnet.ro tel: Dr. MOLDOVAN CORNELIU tel: SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ANGIOLOGIE ªI CHIRURGIE VASCULARÃ Preºedinte: Prof. Dr. AUREL ANDERCOU (Cluj Napoca) Str. Clinicilor 4-6, 3400 Cluj-Napoca Inst. de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals FACULTATEA DE MEDICINÃ B-dul Eroilor Sanitari nr. 8 Telefoane: Fax: Decan: Prof. Dr. Mircea Cinteza FACULTATEA DE MEDICINÃ DENTARA Adresa: Calea Plevnei nr. 5 Telefon: Decan: Prof. Dr. Augustin Traian FACULTATEA DE FARMACIE Adresa: Str. Traian Vuia, nr. 7 Telefoane: Decan: Prof. Dr. Mirceoiu Traian SOCIETATEA ROMÂNÃ DE CHIRURGIE Director Prof. Dr. Popa Florin Spital Sf Pantelimon Bucureºti -Sos Pantelimon 340 tel: Revista: Prof. Dr. Irinel Popescu SOCIETATEA ROMÂNÃ DE CHIRURGIE PLASTICÃ ªI ESTETICÃ Preºedinte: Prof Dr IOAN LASCAR Spitalul de Urgenta FLOREASCA tel: sau 962 SOCIETATEA ROMÂNÃ DE DERMATOLOGIE Prof. Dr. DAN FORSEA tel: Spitalul Clinic Colentina - Clinica Dermatologie Sos. Stefan cel Mare 19-21, Bucureºti Director Executiv Societate: Dr. Sorin Tiplica tel: sau romsocderm@yahoo.com SOCIETATEA ROMÂNÃ DE DIABET, NUTRIÞIE, BOLI METABOLICE Preºedinte: Prof. Dr. Dan Cheta Institutul de Diabet, Nutritie ºi Boli Metabolice N.C. Paulescu INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 37

42 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE Str. Ion Movila 5-7, Bucureºti tel: SOCIETATEA ROMÂNÃ DE EPIDEMIOLOGIE Preºedinte: Dr. GEZA MOLNAR tel: Institutul de Sãnãtate Publicã- Secþia Epidemiologie Str. Pasteur 6, Cluj-Napoca 3400 SOCIETATEA ROMÂNÃ DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ ªI RECUPERARE A CAPACITÃÞII DE MUNCA Preºedinte: Prof. Dr. NICOLAE SARJITA Secretar: Livia Dumitrascu Institutul de Expertiza ºi Recuperare a Capacitãþii de Muncã, Str. Romulus 62, Bucureºti tel: SOCIETATEA ROMÂNÃ DE FARMACOLOGIE TERAPEUTICÃ ªI TOXICOLOGIE CLINICÃ Preºedinte: Prof. Dr. VICTOR VOICU Centrul de cercetari ºtiinþifice medico-militare Str. C.A. Rosetti 37, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ DE GERONTOLOGIE ªI GERIATRIE Secretar: Conf. Dr. Maria Georgescu Casuta Postala Bucureºti, tel: SOCIETATEA ROMÂNÃ DE IGIENÃ ªI SÃNÃTATE PUBLICÃ Preºedinte: PROF. DR. BRIGITE VLAICU Str Carvunarilor 19 Timiºoara Tel: SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ALERGOLOGIE ªI IMUNOLOGIE CLINICÃ Preºedinte: Prof. Dr. JEANA RODICA RADU Spitalul Clinic N. Malaxa Sos. Vergului 12, Bucureºti tel: SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ISTORIE A MEDICINII Preºedinte: Prof. Dr. NICOLAE MARCU Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia Sos. Berceni 10-12, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ DE MEDICINÃ FIZICÃ ªI RECUPERARE MEDICALÃ Preºedinte: Prof. Dr. LIVIU POP Secretar General: Conf. Dr MIHAI BERTEANU tel: Spital Elias Spitalul de Recuperare Medicala UMF Cluj - Str Viilor mberteanu@fx.ro SOCIETATEA NAÞIONALÃ DE MEDICINÃ A FAMILIEI/ MEDICINÃ GENERALÃ Preºedinte: Dr. HABER NICOLAE tel: Preºedinte Filiala Bucureºti: Dr. Iorga tel: sau SOCIETATEA ROMÂNÃ DE MEDICINÃ INTERNA Preºedinte: Prof. Dr. IONICA BRUCKNER tel: Spitalul Clinic Colþea clinica medicalã B-dul Ion Bratianu 1, Bucureºti Secretar General: Conf. Dr. Isacoff Danut SOCIETATEA ROMÂNÃ DE MEDICINÃ LEGALÃ Preºedinte: Prof. Dr. VLADIMIR BELIS tel: Institutul de Medicinã Legala Prof. Dr. Mina Minovici Sos. Vitan Barzesti 11, Bucureºti contact@legmed.ro SOCIETATEA ROMÂNÃ DE MEDICINÃ SPORTIVÃ Preºedinte: Dr. ANCA IONESCU tel: ; inms@cmb.ro Secretar: Dr. ILEANA BARBU Institutul de Medicinã sportivã B-dul Basarabia 37-39, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ DE MICROBIOLOGIE Preºedinte: PROF. DR. MARIAN NEGUT tel: ; tel: Institutul Cantacuzino Str, Independentei 103, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ DE MORFOLOGIE NORMALÃ ªI PATOLOGICÃ Preºedinte: Prof. Dr. FLORIN BOGDAN Tel: Centrul pentru Studii de Morfologie Microscopica si Imunologie UNF Craiova Str. Petru Rares 4 SOCIETATEA ROMÂNÃ DE NEURO-CHIRURGIE Preºedinte: Prof Dr. ALEXANDRU VLADIMIR CIUREA tel: / Spitalul Clinic de Urgenta Prof Dr. D. Bagdasar Sos. Berceni 10, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ DE NEUROLOGIE Prof. Dr. OVIDIU BAJENARU Tel: Spitalul Universitar de Urgenta Bucureºti - clinica Neurologie Splaiul Independentei 169 SOCIETATEA ROMÂNÃ DE OFTALMOLOGIE Preºedinte: Prof. Dr. BENONE CARSTOCEA Spitalul Clinic Militar Central - clinica Oftalmologie Str. Mircea Vulcanescu 86-88, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ONCOLOGIE Preºedinte: Prof. Dr. ION BALANESCU Institutul Oncologic Prof Dr Alexandru Trestioreanu Sos. Fundeni 252, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ORTOPEDIE ªI TRAUMATOLOGIE Preºedinte: Prof. Dr. NAGY OROS tel: Spitalul De Ortopedie Tg Mures Str. Mihai Viteazu 31 ASOCIAÞIA SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ORL ªI CHIRURGIE CERVICO-FACIALÃ Preºedinte: Prof. Dr. COTULBEA STAN tel: Clinica ORL Timisoara, B-dul Revolutiei 6 Secreatr General: Prof. Dr. Cristian Popescu Director Sp. Coltea mst@xnet.ro SOCIETATEA NAÞIONALÃ OMÂNÃ DE BOLI INFECÞIOASE Preºedinte: Prof Dr LUDOVIC PAUN tel: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Prof Dr V. Babes Sos Mihai Bravu 281, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ DE PEDIATRIE Preºedinte: Prof. Dr. DRAGOMIR DIMITRIE tel: Revista: Prof. Dr Valeriu Popescu tel: Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu B-dul Basarabia 21, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNÃ DE PNEUMOLOGIE Sos. Viilor 90, Bucureºti stoicescup@yahoo.com tel: tel: Presedinte: Conf. Dr. Florin Dumitreu Mihaltan Vicepreºedinte: Prof Dr. PAUL STOICESCU Institutul National de Pneumologie Prof. Dr. Marius Nasta Prof. Dr. DIDILESCU tel:

43 SOCIETATEA ROMÂNà DE STOMATOLOGIE Preºedinte: Prof. Dr. EMILIAN HUTU tel: Facultatea de Stomatologie clinica Protetica Str. Ionel Perlea 12, Bucureºti ASOCIATIA ROMÂNà DE UROLOGIE Preºedinte: Prof Dr IOANEL SINESCU tel: Spitalul Clinic Fundeni - clinica Urologie, Sos Fundeni 258, Bucureºti ASOCIAÞIA PSIHIATRICà ROMÂNà Preºedinte: Prof Dr. I PRELIPCEANU tel: Spitalul Clinic de Psihiatrie Al Obregia, Sos Berceni 10, sect. 4 SOCIETATEA ROMÂNà DE PALIATOLOGIE ªI TANATOLOGIE Prof Dr. CONSTANTIN BOGDAN srpt@art.ro Spitalul de Bolnavi Cronici si Geriatrie Sf. Luca Sos Berceni 12, 7562 Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNà DE RADIOLOGIE ªI IMAGISTICà MEDICALà Preºedinte: Prof. Dr. Serban Georgescu tel: Spitalul Clinic Fundeni Sos Fundeni 258, Bucureºti INSTITUTUL DE EXPERTIZà MEDICALà ªI RECUPERARE A CAPACITÃÞII DE MUNCà Sos. Panduri nr. 22, sector 5, Bucuresti Tel.: ; ; Fax: inersecretariat@b.astral.ro SOCIETATEA ROMÂNà DE CARDIOLOGIE Preºedinte: Prof. Dr. RADU CAPALNEANU tel: Director Institutul Inimii N. Sancioiu - Calea Motilor 19-21, Cluj-Napoca SOCIETATEA ROMÂNà DE ENDOCRINOLOGIE Preºedinte: Prof. Dr. MIHAI COCULESCU Tel: Institutul de Endocrinologie C.I. Parhon B-dul Aviatorilor 34-36, Bucureºti intsparhon@artelcom.net SOCIETATEA ROMÂNà DE MEDICINà ESTETICÃ, DERMATOLOGIE COSMETICà ªI CHIRURGICALà Preºedinte: Dr. MIHAELA LEVENTER mihaela.leventer@dermastyle.ro Hotel Diplomat. Str Sevastopol et. 1 ap. 204 Bucureºti sector 1 SOCIETATEA DE NEUROLOGIE ªI PSIHIATRIE PENTRU COPII ªI ADOLESCENÞI DIN ROMÂNIA Preºedinte: Dr. LUPU CONSTANTIN tel: Clinica NPCA, Str. Corbului 9, Timisoara OFICIUL DE EXPERTIZà SOCIETATEA ROMÂNà DE MEDICINà DE LABORATOR Vicepreºedinte: Dr. MANOLE COJOCARU tel: Spitalul Colentina: Sos Stefan cel Mare ANA ASLAN INTERNATIONAL ACADEMY OF AGING Preºedinte: Dr. LUIZA SPIRU tel: , Pta Mihail Kogalniceanu 1 sect. 5 SOCIETATEA ROMÂNà DE MEDICINà TRANSFUZIONALà Preºedinte: Dr. FLORENTINA VLADAREANU tel: / Centrul de Transfuzie Sanguina Str. C. Caracas 2, Bucureºti SOCIETATEA ROMÂNà DE PARAZITOLOGIE Preºedinte: Dr. CARMEN CRETU tel: Sectia Clinica de Parazitologie Spitalul Colentina: ªos Stefan cel Mare SOCIETATEA ROMÂNà DE GASTRO-ENTEROLOGIE ªI HEPATOLOGIE Preºedinte: Prof Dr. OPROIU ALEXANDRU Tel: int. 6135/6141 Spitalul Militar de Urgenta Prof. Dr. Agripa Ionescu OFICIUL PENTRU EXPERTIZà BUCUREªTI MEDICALà BUCUREªTI SECTORUL 1 Str Plevnei, nr.42 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala Sector 1 Dr. ªerbãnicã Daniela, m. pr. expertizã medicalã, CM Povernei, ªef serviciu expertizã sector 1 Dr. Amãrãºteanu Silvia, m. pr. expertizã medicalã, CM Povernei directorul Institutului de expertizã medicalã, Dr. Andrei Rodica, m. pr. expertizã medicalã, CM Povernei Dr. Troncea Carmen, m. pr. expertizã medicalã, CM Batiºtei CABINET NR.1 Str Plevnei, nr.42 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza SOCIETATEA ROMÂNà DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAÞIE SANITARà Preºedinte: Ec. CONSTANTIN EPUREANU Str Ionel Perlea 10, sector 1 SOCIETATEA DE OBSTETRICà ªI GINECOLOGIE DIN ROMÂNIA Preºedinte: Prof. Dr. ANCAR VIRGIL tel: Spit. Sf. Pantelimon Sef Sectie OG FUNDAÞIA PROF DR. DIMITRIE GEROTA Preºedinte: Dr. CHIRA CONSTANTIN tel: B-dul Ferdinand 50, sector 2 gerota@fx.ro ASOCIAÞIA TRANSILVANà DE MEDICINà INTEGRATà ªI CUANTICà Preºedinte: Dr. IOSIF MEZEI tel: Str. Ilarie Chendi nr Sighisoara, jud. Mures ASOCIAÞIA NAÞIONALà ROMÂNà DE STROKE Preºedinte: Acad. Prof. Dr. CONSTANTIN POPA Tel: Prof.Dr. Vlad Voiculescu Sos. Berceni 10-12, sector 4 FILIALA AMR CRAIOVA Preºedinte: Prof. Dr. CORNELIU SABETAY Tel: Str. Tabaci 1, Clinica de Pediatrie si Chirurgie Pediatrica Craiova medicala: bd. N.Titulescu, Cal.Grivitei, zona Gara de N, Basarab, partial Bd. Turda, I.Mihalache, Spitale: Polizu, Stomatologie (Plevnei), Witting, CF 2, Chirurgie Plastica si Reparatorie Medici: Serbanica Daniela Sef Oficiu, m.pr. Opran Daiana, asist. med. INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 39

44 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE CABINET NR.2 Sos. Panduri, nr. 22, sector 5 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Sos Chitilei, zona Damaroia,cartierele Pajura, Bucurestii Noi, partial bd. Turda, Ion Mihalache Medici: Amarasteanu Silvia, m.pr. Manciu Mihaela Valeria, asist. med. soc. CABINET NR.3 Str. Tudor Arghezi nr.28, etaj 5 sect.2 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: zona Aviatiei, zona Calea Victoriei, Cismigiu, Spit. Urgenta Floreasca, Spit. Oftalmologie Medici: Troncea Carmen, m.pr. Sfetcu Simona, asist. social Virtopeanu Marioara, asist. med. soc CABINET NR. 4 Str. Povernei nr. 42, etaj 4, sect.1 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza m edicala: Spitale: Sf.Maria, Filantropia, Carol Davila, Sos Kiselff, zona statuia Aviatorilor, Baneasa, sos. Buc.-Ploiesti, b-dul Magher, Piata Romana Medici: Andrei Lacrimioara R., m.pr. Barbas Ileana, asist.med. OFICIUL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUCUREªTI SECTORUL 2 Str. Dr.Grozovici nr.3 Telefon: /int 5711 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Sector 2 Bucuresti Medici: Dr. Silvia Anghel, m. pr. expertizã medicalã, ªef serviciu expertizã sector 2, CM Grozovici- amb. spit. Colentina Dr. Carmen Sandu, m. pr. expertizã medicalã, amb spit. Colentina Dr. Bãlaº Maria, m. pr. expertizã medicalã, amb spit. Colentina Dr. Albu Angela, m. pr. expertizã medicalã, CM Iancului Dr. Nicolae Coþofanã, m. pr. expertizã medicalã, CM Iancului Nazare Magdalena, asist. med.soc. Opran Daiana, asist.med. CABINET NR.1 Str: Dr.Grozovici nr.3 Telefon: /int 5711 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Strazi: Sos. Andronache, Fundeni, D-na Ghica, Teiul Doamnei, Spitale: Colentina, Tunari, RATB Medici: Balas Maria, m.pr. Saila Doina, asist. med.soc. CABINET NR. 2 Str. Dr.Grozovici nr.3 Telefon: /int 5711 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Sos. Stefan cel Mare, Calea Floreasca, Bd. Lacul Tei, Ghica Tei, Calea Mosilor (numere fara sot), Bd. Dacia. Spitale: Fundeni, Cantacuzino, Centrul de Reumatologie Medici: Sanda Claudia, m.pr. Cojenel Vioric Ref.tr.1 CABINET NR. 3 Sos. Iancului nr.3 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala Sos Dobroiesti, Morarilor, Pantelimon,Vergului, Basarabiei, Pantelimon Dudesti, Bd. N. Grigorescu, 1 Dec Spitale: Malaxa, Sf.Pantelimon, INEMRCM Medici: Albu Angela Dosta, m.pr. Radulescu Maria Asistent med soc CABINET NR. 4 Telefon: Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Sos Mihai Bravu, Bd. Ferdinand, Bd. Pache Protopopescu, Sos. Iancului, Bd. Garii Obor, Sos Electronicii, Calea Calarasilor, Calea Mos.(nr.cu sot). Spitale: Foisor, Judetan Ilfov, Gerota Medici: Cotofa Nicolae, m.pr. Botocu Mariana, asist. med.soc. OFICIUL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUCUREªTI SECTORUL 3 Pol. Vitan, Calea Dudesti nr.104 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Sector 3 Medici: Dr. Antoaneta Gavril, m. pr. expertizã medicalã, ªef serviciu expertizã sector 3, CM Vitan Dr. Antoaneta Apostolescu, m. pr. expertizã medicalã, CM Vitan Dr. Bedreag Raluca Ileana, m. pr. expertizã medicalã, CM Vitan Dr. Graþiela Curaliuc, m. pr. expertizã medicalã, CM Vitan Dr. Rãzvan Sãsãreanu, m. sp. expertizã medicalã, CM Vitan Rosu Gheorghita, asist. med. CABINET NR.1 Pol. Vitan, Calea Dudesti nr.104 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Dristor, Camil Ressu, Th Pallady, Spital Malaxa, INEMRCM Medici: Bedreaga Raluca Ileana, m.pr. Bucuroiu Niculina, assist. med.soc. CABINET NR.2 Pol. Vitan, Calea Dudesti nr.104 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Bd. I.C Bratianu, Unirii, Mihai Bravu, Calea Calarasi, Sos. Dudesti-Pantelimon, Cartier 23 August. Spitale: Coltea, Caritas, Sahia, V.Babes Medici: Apostolescu Antoneta, m.pr. Papa Florea, asist. med. soc. CABINET NR.3 Pol. Vitan, Calea Dudesti nr.104 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Nic.Grigorescu, Ozana, 1 Dec.1918, Baraje. Spitale: Psihiatrie Titan Dr. C-tin Gorgos Medici: Sasareanu Razvan, m.pr.; Nitan Anica Anca Ref.tr.2 CABINET NR.4 Pol. Vitan, Calea Dudesti nr.104 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Calea Vitan, Fizicienilor, M.Bravu 430, INRMFB Medici: Curlaiuc Gratiela, m.pr. Constantinescu Aurelia Ref.tr.1 OFICIUL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUCUREªTI SECTORUL 4 Sp. Clinic Prof. Dr. Alex. Obregia, Sos. Berceni nr Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: sector 4 Medici: Dr. Marinela Teodorescu, m. pr. expertizã medicalã, ªef serviciu expertizã sector 4, Spit. Al. Obregia Dr. ªtefan Creþu, m. pr. expertizã medicalã, Spit. Al. Obregia Dr. Gabriela Ion, m. pr. expertizã medicalã, amb. Spit. Bucur Dr. Marinela Constantinescu, m. pr. expertizã medicalã, amb. Spit. Sf. Ioan Tunaru Alexandru, asist. social CABINET NR.1 Str. Bucur nr.21 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Zona Parcul Carol, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. C-tin Brancoveanu, Tineretului, Calea Vacaresti, Sos. Giurgiu Medici: Ion Iudita Gabriela, m.pr. Pasol Rica, asist. social CABINET NR. 2 Spit. Clinic Prof. Dr. Alex. Obregia, Sos. Berceni nr Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Zona Nitu Vasile, Sos. Berceni, Bd. Metalurgiei, Emil Racovita, Bd. Dumitru Petrescu, Bd. Alex Obregia Medici: Cretu Stefan, m.pr. Tonef Veronica, asist. social CABINET NR 3 Pol. Sf. Ioan Sos. Vitan Barzesti nr.13 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Sos. Oltenitei, zona Aparatorii Patriei, Luica, Lunca Barzesti, Uioara, Drumul Bercenarilor, Sos. Vitan Barzesti Medici: Constantinescu N., m.pr. Marilena Nistor Laura, asist. social OFICIUL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUCUREªTI SECTORUL 5 Str. Malcoci, nr. 4 Telefon: , int.117 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: sector 5 Medici: Dr. Liliana Viºoiu, m. pr. expertizã medicalã, ªef serviciu expertizã sector 5, CM Rahova Dr. Ioana Lãzãriuc, m. pr. expertizã medicalã, CM Rahova Dr. Ioana Soare, m. pr. 40

45 expertizã medicalã, CM Rahova Dr. Cãtãlina Samargiu, m. pr. expertizã medicalã, CM Rahova CABINET NR.1 Str. Malcoci, nr.4 Telefon: , int.116 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Zona Cotroceni-Eroilor, Calea Victoriei, Bd. Kogalniceanu, Splaiul Independentei, zona Casa Poporului, Piata Chirigiu, Academia Militara, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, zona Viilor- Progresului Medici: Ioana Soare, m.pr. Simona Casangiu, asist.medico-social CABINET NR.2 Str. Malcoci, nr.4 Telefon: , int.117 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Str. Malcoci, str.garoafei, str. Buzoeni, str. Craisorului, Sos. Bucuresti-Magurele, str. Glicinelor, str. Focsani, str. Teius, str. Barca, str. Barnova SERVICIUL JUDEÞEAN DE EXPERTIZà MEDICALà ALBA Spitalul Judeþean de Urgenþã Alba, bld. Revoluþiei 1989, nr. 23, cam. 10, Alba Telefon: 0258/ Medic primar expertizã medicalã Dr. Cosma Simona Adina Asistent medical principal Buhoi Ana Nicoleta Cabinetul I Expertizã Medicalã Alba Spitalul Judeþean de Urgenþã Alba, bld. Revoluþiei 1989, nr. 23, cam.12 Telefon: 0258/ int. 108 Medic primar expertizã medicalã Cosma Simona Adina Asistent medical principal Oprea Viorica Cabinetul II Expertizã Medicalã Alba Spitalul Judeþean de Urgenþã Alba, bld. Revoluþiei 1989, nr. 23, cam. 13 Medici: Croitoru Lucica, asist. medico-social CABINET NR.3 Str. Malcoci, nr. 4 Telefon: , int.116 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Sos. Alexandria, Prel. Ferentarilor, Aleea Livezilor, str. Zetarilor, str. Anghel Dogaru, str. Lacul Bucura, Aleea Imasului, str. Petre Tunsu, Aleea Stogului, str. Farcasanca Medici: Samargiu Catalina, m.pr. Dica Cristina, asist. medicosocial CABINET NR. 4 Str. Malcoci, nr.4 Telefon: , int.227 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Cal. Ferentari, cal. Rahovei, sos. Salaj, str. Margeanului, str. Crizantemelor, str. Petre Ispirescu, str. Trompetului, str. Pucheni, str. Dumbrava Noua, str. Zabrautilor Medici: Lazariuc Ioana, m.pr. Telefon: 0258/ int. 178 Medic primar expertizã medicalã - Sicoe Florina Asistent medical principal Pogan Claudia CABINETUL EXPERTIZà MEDICALà AIUD Spitalul Municipal Aiud, Str. Spitalui, nr. 2, Alba Telefon: 0258/ int. 188 Fax: 0258/ Medic primar expertizã medicalã Sicoe Florina Asistent medical principal Pogan Claudia CABINETUL EXPERTIZà MEDICALà SEBEª Policlinica Sebeº, Str. Spitalui, nr. 28, Alba Telefon: 0258/ Medic primar expertizã medicalã Luca Iolanda Marcela Asistent medical principal Fulea Monica Oancea Frusina, asist. medico-social OFICIUL DE EXPERTIZà MEDICALà BUCUREªTI SECTORUL 6 CMD Regie Bld. Regie 6-8 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: sectorul 6 Medici: Dr. Felicia Oprea, m. pr. expertizã medicalã, ªef serviciu expertizã Bucureºti ºi sector 6, CMRegie Dr. Voichiþa Ciocea, m. pr. expertizã medicalã, CM Drumul Taberei Dr. Iulia Popescu, m. pr. expertizã medicalã, CM Regie Dr. Ligia Bãlan, m. pr. expertizã medicalã, CM Drumul Taberei CABINET NR. 1 CMD Regie Bld. Regie 6-8 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Strazile cuprinse intre Bd. Timisoara si Bd. Iuliu Maniu Medici:Oprea Felicia, m.pr. Popescu Suciu Georgeta, asist. social CENTRE DE EXPERTIZà MEDICALà CABINETUL EXPERTIZà MEDICALà CÂMPENI Spitalul Orãºensec Câmpeni, Str. Horea, nr.63, Alba Telefon: 0258/ Medic primar expertizã medicalã Rotaru Virgil Asistent medical principal Puiuleþ Viorica SERVICIUL DE EXPERTIZà MEDICALà ARAD ARAD STR. ANDRENYI KAROLY NR. 2-4 CAM. 109 Telefon: 0257/ Int. 147 MEDIC COORDONATOR Dr. MICLÃUª ªTEFANA CABINET I DE EXPERTIZà MEDICALà ARAD ARAD, B-DUL REVOLUÞIEI NR.45 ET.II CAM.202 Telefon: 0257/ INT.116 MEDIC PRIMAR EXPERTIZà Dr. MICLÃUª ªTEFANA STATISTICIAN MEDICAL SUCIU CORINA CABINET NR. 2 CMD Regie Bd. Regie 6-8 Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Zona Veteranilor, Cringasi si Giulesti Medici: Ciocea Voichita, m.pr. Micu Adriana, asist. social CABINET NR 3 CMD Dr. Taberei 34, Str. Pravat nr. 12 Telefon: Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Zona Parcul Moghioros, Valea Ialomitei, Orizont, Str. Brasov, Str. Sibiu Medici: Popescu Iulia, m.pr. Badescu Adriana, referent CABINET NR 4 CMD Dr. Taberei 34, Str. Pravat nr. 12 Telefon: Denumire strazi arondate la cabinetele de expertiza medicala: Zona Bd. Timisoara, Bd. Ghencea, Bd. Dr. Taberei MEDICI: Balan Ligia, m.pr. Oprea Maria, assist. social CABINET II DE EXPERTIZà MEDICALà ARAD ARAD, B-DUL GEN. DRAGALINA, NR.16 Telefon: 0257/ MEDIC SPECIALIST EXPERTIZà DR. LUJANSCHI GHEORGHE REFERENT SUCIU FLORICA CABINET III DE EXPERTIZà MEDICALà ARAD ARAD, B-DUL GEN. DRAGALINA NR. 16 Telefon: 0257/ MEDIC PRIMAR EXPERTIZà DR. BÃTAE MONICA ASISTENT MEDICAL NICOARà LAVINIA CABINET IV DE EXPERTIZà MEDICALà ARAD ARAD, B-DUL GEN. DRAGALINA NR. 16 Telefon: 0257/ MEDIC PRIMAR EXPERTIZà DR. PÃTRU DIONISIE ASISTENT SOCIAL IUONAª LOREDANA INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 41

46 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE CABINET DE EXPERTIZà MEDICALà INEU INEU, STR. DUNÃRII NR. 13, ET.I CAM.28, Arad Telefon: 0257/ MEDIC SPECIALIST EXPERTIZà DR. CISMAª ALEXANDRU ASISTENT SOCIAL ANTA DANA OFICIUL DE EXPERTIZà MEDICALà ARGEª Piteºti, Policlinica nr. 2, Str. I.C.Bratianu Telefon: Sef/medic primar Barbulescu Cristian Asist. med. pr. SSD Popa Carmen CABINET I DE EXPERTIZà MEDICALà PITEªTI Piteºti, Policlinica nr. 2, str. I.C.Bratianu Telefon: Medic primar Dr. Toma Filofteia asist. Med. Pr. Popa Irina CABINET II DE EXPERTIZà MEDICALà PITEªTI Piteºti, Policlinica nr. 2, str. I. C.Bratianu Telefon: Medic primar Dr. Mihai Iulia CABINET III DE EXPERTIZà MEDICALà PITEªTI Piteºti, Policlinica nr. 2, str. I. C. Bratianu Telefon: Medic primar Dr. Tonita Gabriela Asistent medical - Serban Ionela CABINET IV DE EXPERTIZà MEDICALà PITEªTI Piteºti, Policlinica nr. 2, str. I.C.Bratianu Telefon: Medic primar doctor Dr. Sandulescu Camelia Asistent med.pr. - Radu Florica CABINET DE EXPERTIZà MEDICALà CURTEA DE ARGEª Curtea de Arges, str. Cuza Voda nr. 6-8, Arges Telefon: Medic primar - Dr.Stancu Filofteia Asistent medical pr. Anghel Filofteia CABINET DE EXPERTIZà MEDICALà CÂMPULUNG Cimpulung, str. Poenaru Bordea nr. 12, Arges Medic primar - Dr. Damian Olga Asistent medical pr. - Lambescu Daniela OFICIU DE EXPERTIZà MEDICALà BACÃU Calea Mãrãºeºti 13 Demisol, Bacau Telefon: Sef serviciu- Medic primar - Paun Raluca Cabinetul de EXPERTIZà MEDICALà Bacãu 1 Calea Marasesti 13 Demisol, Bacau Telefon: Medic primar - Savin Doina Asistent medical principal Manea Aurelia Cabinetul de EXPERTIZà MEDICALà Bacau 2 Calea Marasesti 13 Demisol, Bacau Telefon: Medic primar - Ivan Silviu Cristian Asistent medical principal Nicolae Elena Cabinetul de EXPERTIZà MEDICALà Bacau 3 Calea Marasesti 13 Demisol, Bacau Telefon: Medic primar - Laptoiu Oana Asistent medical principal Preda Ramona Cabinetul de EXPERTIZà MEDICALà Oneºti Onesti, Str. Perchiului nr.1/52, jud. Bacau Telefon: Medic specialist - Stamate Melania Asistent medical - Bulai Radu Marinela Cabinetul de EXPERTIZà MEDICALà Moinesti Moinesti, Str. Zorilor, Bl.17, parter, Jud. Bacau Telefon: Asistent medical principal Luca Olga SERVICIUL EXPERTIZà MEDICALà CABINET NR. 1 ORADEA ORADEA, str. DUNAREA NR.6 CAM.27 Telefon: /161 Medic primar - DR.GUT ANA Asistent medical principal COSA VIOLETA DORINA SERVICIUL EXPERTIZà MEDICALà CABINET NR. 2 ORADEA ORADEA, Str. DUNAREA NR.6 CAM.23 Telefon: /160 Medic primar DR.GRIGORESCU ANCA DOMNICA SERVICIUL EXPERTIZà MEDICALà CABINET NR. 3 ORADEA ORADEA, Str. DUNAREA NR.6 CAM. 34 Telefon: /162 Medic specialist DR. PLESA OVIDIU Asistent medical principal IGNAT MONICA TEODORA SERVICIUL EXPERTIZà MEDICALà CABINET NR. 4 ORADEA ORADEA, Str. DUNAREA NR.6 CAM. 33 Telefon: /164 Medic primar - DR. CUN EMILIA Asistent medical principal TIGAN GIANIANA Asistent medical principal MIHAIELA ADRIANA SERVICIUL EXPERTIZà MEDICALà CABINET TERITORIAL BEIUª BEIUS Str. Samuil Vulcan nr. 16, Jud. Bihor Telefon: Medic primar DR.SZATMARY BUJOR IOAN Asistent medical principal DAVID FLOARE SERVICIUL EXPERTIZà MEDICALà CABINET TERITORIAL MARGHITA MARGHITA, Str. EROILOR NR. 10, Judetul Bihor Telefon: Medic specialist DR. GALU MIRCEA IOSIF Asistent medical principal BORSI DACIANA CARMEN CABINET I DE EXPERTIZà MEDICALà BISTRITA Policlinica Bistrita, Str. Garii nr. 8, jud. Bistrita-Nasaud Telefon: 0263/ medic primar exp Salisteanu Traian asistent soc.pr. Ivan Gheorghe asistent med.pr. Sarmasan Rodica CABINET II DE EXPERTIZà MEDICALà BISTRITA Policlinica Nasaud Str. Tudor Vladimirescu nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud Telefon: 0263/ medic primar exp Glasiu Gh.Ilie asistent med.pr. Petruse Victoria asistent med.pr. Varvari Ilie SERVICIUL JUDEÞEAN DE EXPERTIZà MEDICALà BOTOªANI Str. Marchian, nr. 91, et. I, Cab.74-75, localitatea Botoºani Telefon: ªef serviciu cu delegaþie dr. Ceucã Urma Teodora Asistent social principal Babei Mihai Cabinet nr. I Expertizã Medicalã Botosani Str. N. Iorga nr. 3 A, localitatea Botoºani Telefon: 0231/ Medic primar expert dr.teodoriu Liliana Asistent social principal Ivan Viorica Cabinet nr. II Expertizã Medicalã Botosani Str. N. Iorga nr.3 A, localitatea Botoºani Telefon: 0231/ Medic primar expert dr.isailã Alexandrina Asistent social principal Honciuc Brînduºa Cabinet de expertizã medicalã Dorohoi Ambulatoriul de specialitate, 42

47 cam. 23, B.dul Victoriei, nr. 75, localitatea Dorohoi, judeþul Botoºani Telefon: 0231/ int. 41 Medic primar expert dr. Ceucã Urma Teodora Asistent social - Rãus Ioan CABINETUL I DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BRÃILA Strada Plevnei nr. 296, Braila Telefon: Tel: , Fax: Medic Primar ANGHELESCU VICTORITA Asistent medical principal Gutoi Maria CABINETUL II DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BRÃILA Strada Plevnei nr. 296, Braila Telefon: Tel: , Fax: Medic Primar TONE RODICA Asistent medical CHIRITA DANIELA CABINETUL III DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BRÃILA Strada Plevnei nr. 296, Braila Telefon: Tel: , Fax: Medic Primar - BOALA ANA Asistent medical - TUDOSE GABRIELA CABINETUL IV DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BRÃILA Strada Plevnei nr. 296, Braila Telefon: Tel: , Fax: Medic Primar - ANDREICUT CRISTINEL Asistent medical principal IUGULESCU ANICA OFICIUL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BRAªOV POLICLINICA ASTRA, Str. Saturn nr. 43 cam. 210, Brasov Telefon: 0268/ ªEF SERVICIU - MEDIC PRIMAR EXPERT DR. NÃSTASE VALENTIN ASISTENT SOCIAL CABINET MOTOC DANIELA ASISTENT SOCIAL TEREN STOIAN MAGDALENA-DANIELA CABINET I DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BRASOV MEDIC CABINET- MEDIC PRIMAR EXPERT DR. NEGRU VALENTINA CABINET II DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BRASOV REFERENT CABINET MIRONESCU VALERIA CABINET III DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BRASOV POLICLINICA TRACTORUL, Str. Olteþ nr.2 cam. 23, Brasov Telefon: 0268/ MEDIC CABINET- MEDIC PRIMAR EXPERT DR. BORDI EDITA - MARIA ASISTENT SOCIAL CABINET MALEC ADINA - VICTORIA CABINET IV DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BRASOV POLICLINICA ASTRA, Str. Saturn nr. 43 cam. 219, Brasov Telefon: 0268/ MEDIC CABINET- MEDIC PRIMAR EXPERT DR. AVRAM VICTORIA REFERENT CABINET GÂLMEANU LIANA CABINET DE EXPERTIZA V FÃGÃRAª POLICLINICA FÃGÃRAª, Fãgãraº Str.Ghioceilor, Brasov Telefon: 0268/ MEDIC CABINET- MEDIC PRIMAR EXPERT DR. IENEA ADRIAN REFERENT CABINET GHEÞEA CONSTANÞA SERVICIUL EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUZÃU Policlinica Buzau Str.Nicolae Titulescu nr. 18 camera 14, Buzau Telefon: 0238/ Sef serviciu-medic primar Toma Emil Petru Asistent medical principal Berindei Iulia CABINET I DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUZÃU Policlinica Buzau Str. Nicolae Titulescu nr. 18 camera 12, Buzau Telefon: 0238/ Sef serviciu medic primar Toma Emil Petru Asistent medical Stefan Diana Luminita CABINET II DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUZAU Policlinica Buzau Str. Nicolae Titulescu nr. 18 camera 12, Buzau Telefon: 0238/ Medic primar Toma Gabriela Asistent medical principal Marin Magdalena CABINET III DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUZAU Policlinica Buzau Str. Nicolae Titulescu nr. 18 camera 39, Buzau Telefon: 0238/ Medic specialist - Ilie Valentina Asistent medical pricipal - Tatu Ana CABINET IV DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUZAU Policlinica Buzau Str.Nicolae Titulescu nr. 18 camera 35, Buzau Telefon: 0238/ Medic primar - Coleasa Valentin Asistent medical principal Toader Doina CABINET V DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ BUZAU Policlinica Rm. Sarat Str. Nicolae Balcescu nr. 2 camerele 33 si 34, Buzau Telefon: 0238/ Medic specialist - Mindru Iolanda Asistent medical principal Ene Vasilica OFICIUL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ CÃLÃRAªI B-dul Eroilor nr. 1-3, Cãlãraºi Telefon: 0242/314472/276 Medic pr. expert - Dima Ileana Asistent social - Stan Julieta CENTRUL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ LEHLIU Str. Policlinicii nr.1-2, Cãlãraºi Medic pr. expert - Dima Ileana Asistent Medical - Barbu Paula CENTRUL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ OLTENIÞA Str. Argeºului nr.123 Telefon: Medic expert - Bustan Laura Asistent medical - Duta Veronica SERVICIUL DE EXPETIZÃ MEDICALÃ REªIÞA Resita, Str. Spitalului nr. 36, Caras-Severin Telefon: 0255/ medic specialist Dr. TELBIS SEBASTIAN asistent med. princ DOINEA ANGELA CABINETUL DE EXPETIZA MEDICALA CARANSEBEª Caransebes, Str.Gradinilor nr.12, Caras-Severin Telefon: 0255/ medic specialist - Dr. UNGUR IOAN CABINETUL DE EXPETIZÃ MEDICALÃ MOLDOVA NOUÃ Moldova Noua, Str. Sf. Varvara nr. 1, Caras- Severin Telefon: 0255/ medic specialist - Dr. CENDA IOAN Punct de lucru expetiza medicala Moldova Noua Oravita, Str. Closca nr. 9, Caras-Severin Telefon: 0255/ medic specialist - Dr. CENDA IOAN INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 43

48 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE VATRA DORNEI S.C. DORNA TURISM S.A. Judet: Suceava, Loc. Vatra Dornei, 20 Adresa: Str. Republicii nr. 5 A, Cod postal: Tel: , Fax: office@dornaturism.ro rezervari@dornaturism.ro S.C. GIMIL S.R.L. Judet: Suceava, Loc. Vatra Dornei 20 Adresa: Str. Revolutiei nr.3, Cod postal: Tel: Fax: hotelcaroldorna@yahoo.com S.C. INTUS S.R.L. Judet: Suceava, Loc. Vatra Dornei Adresa: Str. Republicii nr. 5 B, Cod postal: Tel: Fax: intus12@hotmail.ro SÂNGEORZ BÃI Apele minerale de la Sângeorz-Bãi sunt benefice in tratamentul: afectiunilor tubului digestiv (gastrita hipoacida cronica si hiperacida, gastrita cronica, ulcer duodenal, sechele dupa operatii de ulcer efectuate pe stomac, colita cronica, constipatie cronica) bolilor hepato-biliare (dischinezie biliara, colicistita calcaroasa sau necalcaroasa, stari postoperatorii ale ficatului, hepatita cronica, pancreatita cronica) bolilor metabolice si nutritionale (diabet melitus, hiperuricemie, hiperlipemie, obezitate, guta cu manifestari la nivelul articulatiilor). bolilor reumatismale degenerative si diartritice. BORªA Statiunea dispune de izvoare cu ape minerale carbogazoase, sau continand fier, calciu, magneziu, recomandate in: bolile cronice ale tubului digestiv bolile renale tratamentul nevrozelor astenice si al tulburarilor respiratorii. DURÃU Statiunea este recomandata pentru odihna si tratament al nevrozelor astenice, a starilor de slabiciune, a anemiei, pentru refacerea dupa eforturi psihice sau intelectuale BORSEC Statiunea Borsec este recomandata in: tratamentul bolilor cardiovasculare ( insuficienta mitrala compensatorie si insuficienta cardiaca, hipertensiune, varice) tratamentul bolilor endocrine (hipertiroidie, boala Basedow, starea de prepubertate la copii supraponderali) tratamentul dischinezie biliara, boli digestive (gastrita cronica hipoacida, constipatie cronica, colita cronica nespecifica) colicistita cronica necalcaroasa tulburari renale si ale aparatului urinar nevroza astenica boli dermatologice, metabolice si de nutritie, etc. TUªNAD COMPLEXE BALNEARE ªI DE TRATAMENT Statiunea este recomandata pentru tratamentul: bolilor sistemului nervos central (nevroza astenica, stari astenice secundare, stres fizic si intelectual) bolilor cardiovasculare (infarct miocardic, hipertensiune, arteriopatie periferica, stari postflebite, varice) bolilor sistemului urinar (litiasa renala, inflamatii) si al unor boli inrudite (boli digestive, endocrine, ginecologice etc.). S.C. IRIS TOURISM S.R.L. Judet: Harghita, Loc. Baile Tusnad Adresa: Str. Apor nr. 22, Cod postal: Tel/Fax: Tel: irispanzio@topnet.ro S.C. KONTACT TURISM Judet: Harghita, Loc. Baile Tusnad Adresa: Str. Oltului nr.102, Cod postal: Tel: Fax: kontaktturism@hr.astral.ro S.C. TUSNAD S.A. Judet: Harghita, Loc. Baile Tusnad Adresa: Str. Aleea Sfanta Ana nr. 18, Cod postal: , Tel: , Fax tusnad@topnet.ro S.C. UNIVERS TOURIST S.R.L. Judet: HARGHITA, Loc. Baile Tusnad Adresa: Str. Vointa nr. 18, Cod postal: Tel: Fax universturist@kabelkon.ro univers.turist@gmail.com S.C. VICALITE S.R.L. HOTEL FORTUNA Judet: Harghita, Loc.Baile Tusnad Adresa: Str. Kovacs Miklos nr. 68, Cod postal: Tel: Fax: office@hotelfortuna.ro COVASNA Numeroasele izvoare (in jur de 1.000) cu apa minerala carbogazoasa, bicarbonata, sau continand diversi compusi ai fierului, iodului, bromului sau clorului sunt recomandate in: tratamentul bolilor carrdiovasculare ( infarctul miocardic, nu mai devreme de trei luni dupa iesirea din spital, cardiopatie ischemica, insuficienta aortica, hipertensiune arteriala, refacere dupa flebita superficiala sau profunda, varicose ulcers, valvulopatii operate) disfunctii hepatobiliare (disfunctii ale bilei, colecistite cronice fara calcule, refaceri dupa operatii la ficat, pancreatita cronica) boli digestive (gastrite cronice hiperacide, ulcere cronice gastrice sau duodenale) si boli asociate (obezitate cu complicatii cardiovasculare, nevroze respiratorii, nevroze astenice, etc) S.C. TURISM COVASNA S.A. Judet:Covasna, Loc. Covasna Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1-2, Cod postal: Tel: , Fax: secretariat@turismcovasna.ro SC TURISM ªI AGREMENT OLTUL SA Judet: Covasna, Loc. Sfantul Gheorghe Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Cod postal: Tel: Fax: hotelbodoc@yahoo.com SLÃNIC MOLDOVA Statiunea Slanic Moldova asigura tratament pentru: tulburari digestive (gastrite cronice hipo - si hiperacide, ulcere gastrice si duodenale, la un interval de cel putin 3 ani de la faza dureroasa, afectiuni stomacale postchirurgicale, colite cronice atipice, colon inflamabil, constipatie cronica) boli hepatobiliare (dischinezie biliara, colicistita cronica cu sau fara calculi, stari postoperatorii in boli ale ficatului) boli metabolice si nutritionale (diabet melitus, forme usoare si intermediare, obezitate) boli ale rinichiului si urinare (stari de dupa tratamentul infectiilor urinare, acolo unde nu au existat leziuni sau dereglari renale) tratamentul bolilor reumatismale degenerative si diartritice, al celor cardiovasculare si respiratorii (astma alergica, traheobronsite cronice, rinosinuzite cronice, emfizem pulmonar) tratamentul bolilor endocrine (stari prepubertale la copii hiperreactivi) boli ginecologice ( sindrom ovarian menopauzal) si al altor boli. S.C. PERLA TURISM S.A. Judet: Bacau, Loc: Slanic Moldova Adresa: Str. Nicolae Balcescu nr. 2, Cod postal: Tel : Fax:

49 SLÃNIC PRAHOVA Izvoarele cu apa minerala ce contine compusi ai calciului, clorului, sodiului, sulfului si lacurile (Baia Baciului, Baia Rosie, Baia Porcilor, Lacul Verde) cu concentratie mare de sare, sunt folosite la: tratarea unor boli reumatismale degenerative si diartritice (spondiloze cervicale, dorsale si lombare, artroza, poliartroza, tendinita, tendimiozita, periartrita scapulohumerala) tratarea celor aflati in stari posttraumatismale (dupa entorse, luxatii si fracturi ale membrelor, tratate prin metode chirurgicale si vindecate, dupa artroze) tratarea celor acuzand boli ale sistemului nervos periferic (pareze usoare, sechele vechi ale poliomelitei, urmari dupa polinevroze) tratarea bolilor ginecologice (insuficienta ovariana, cervicita cronica, metrosalpingita cronica) tratarea bolilor respiratorii (bronsita cronica si traheobronsita, astmul alergic) tratarea bolilor dermatologice (psoriasis, ichthyosis incipient, dermatita keratotica) -tratarea bolilor vasculare (varice incipientes, erythremelalgia). S.C. VALDOR S.R.L. Judet: Prahova, Loc. Slanic Prahova, Adresa: Str. 23 August nr. 28 Tel: Fax: SOVATA Statiunea este indicata in principal pentru: tratamentul bolilor ginecologice (insuficienta ovariana, cervicita cronica, metrosalpingita cronica, sterilitate) afectiuni degenerative, inflamatorii si reumatismale (spondiloza cervicala, dorsala si lombara, artroza, poliartroza, dureri articulare, tendinite, tendimiozita, poliartrita scapulohumerala) stari posttraumatismale (dupa operatii vindecate la articulatii, muschi, oase, dupa luxatii si entorse) -boli ale sistemului nervos periferic (pareze usoare, sechele ale poliomielitei, polinevrite) tulburari endocrine (hipotiroidie, urmare unui tratament endocrinologic) boli cardiovasculare (ulceratii, acrocianoza). S.C. BALNEOCLIMATERICA SOVATA S.A. Judet: Mures, Loc. Sovata Adresa: Str. Trandafirilor nr. 82 Tel: Fax: CÃLIMANEªTI CÃCIULATA Statiunea este indicata in: tratamentul bolilor digestive (gastrita cronica cu hipoaciditate, constipatie cronica, colita cronica) tratamentul bolilor hepatobiliare (dischinezie biliara, colicistita cronica care prezinta sau nu calculi, hepatita cronica, pancreatita cronica, starii postoperatorii in bolile ficatului) boli ale sistemului renal si urinar (litiasa la rinichi, pielonefrita cronica hermal = 41 C, and hyperthermalaparatului digestivin, infectii urinare) tulburari metabolice si nutritionale (diabet melitus, stari hiperuremice, obezitate) afectiuni respiratorii (bronsita, traheobronsita cronica) boli ale sistemului nervos periferic (pareza, sechele ale poliomielitei) stari reumatismale (spondiloza, artroza, poliartroza, tendinita) stari posttraumatismale (dupa entorse, luxatii si fracturi) boli ginecologice (sindrom ovarian cauzat de menopauza) boli O.R.L. (rinosinuzita cronica, laringita cronica alergica etc.) boli dermatologice, cardiovasculare si de alta natura S.C. CÃLIMÃNEªTI- CÃCIULATA S.A Judet: Valcea, Loc. Calimanesti, Adresa: Str. Calea lui Traian, nr. 413 Tel: Fax: , calimanesticaciulata@xet.ro GOVORA Statiunea este recomandata in: tratamentul bolilor respiratorii (astm bronsic, bronsite cronice, enfizem pulmonar, pneumopatii microbiene sau virale, rinite, sinuzite, faringite etc.) tratamentul bolilor degenerative (spondiloze, artroze, poliartroze) si a bolilor reumatice articulare (tendonite, periatrite scapulohumerale) tratamentul disfunctiilor neurologice periferice si centrale (pareze usoare, sechele dupa poliomelite etc) tratamentul unor disfunctionalitati post-traumatice si boli asociate (ginecologice, endocrinologice, cardiovasculare, digestive, urinare etc) VOINEASA Recomandat pentru tratamentul neuro-asteniilor, organismului slabit, suprasolicitare fizica si intelectuala, anemii secundare etc HERCULANE Statiunea este recomandata pentru: tratamentul durerilor reumatismale degenerative (artroza, poliartroza, spondiloza etc.) tratamentul bolilor inflamatorii (spondilita) si diartrozelor (tendonita, tendomiosita, periartrita scapulohumerala) tratamentul bolilor sistemului nervos periferic (pareze, paralizii) tratamentul unor boli asociate (ginecologice, respiratorii, ORL, dermatologice, obezitate etc.). S.C. HERCULES S.A. Judet: Caras-Severin, Loc. Baile Herculane Adresa: Str. Izvorului nr. 5 Tel: Fax: schercules@yahoo.com MONEASA Izvoarele de ape bicarbonatate, continand calciu, magneziu, sodiu, cele oligominerale, mezotermale (24-32 C) sunt recomandate pentru: tratamentul bolilor reumatismale degenerative (forme simple de spondiloza cervicala, lombara si dorsala) diartroze (periartrita scapulohumerala) tratamentul bolilor sistemului nervos periferic si central (pareza usoara recenta, in curs de recuperare dupa un tratament specific, sechele ale poliomielitei, anumite forme de semipareza si parapareza, urmand sfatul medicului) tratamentul bolilor ginecologice (dereglari genitale minore datorate unei nervozitati extreme) tratamentul bolilor metabolice si de nutritie (diabet mellitus, obezitate) etc MONEASA HOTEL-COMPLEX BALNEAR Judet: Arad, Loc. Moneasa cod postal: tel/fax: hotelmoneasa@yahoo.com LACU SÃRAT Lacu Sarat contine importante rezerve de namol sapropelic si apa minerala hipertonica continand compusi ai sulfului, clorului, sodiului, magneziului, bromului (mineralizare g/litru), sunt indicate in: tratamentul bolilor reumatismale degenerative, inflamatorii (spondiloze cervicale, dorsale sau lombare, artroze, poliartroze, tendonite, tendimiozite, periartrite scapulohumerale) boli ginecologice (insuficienta ovariana, cervicita cronica) boli dermatologice (psoriasis, ichthyosis,dermatita keratotic, neurodermatite, etc.) boli endocrine (benigne, hipotiroidism,hipoovarianism pubertal) afectiuni ale sistemului nervos periferic (pareze usoare, neurite, sciatica si sechele dupa poliomelita) starile post-traumatice (dupa operatii pe muschi, tendoane si articulatii, dupa luxatii si fracturi) boli respiratorii (bronsite cronice, traheolaringite, laringite) si alte boli AMARA Statiunea este recomandata in: tratamentul bolilor reumatismale degenerative (spondiloza, artroza, poliartroza) tratamentul bolilor reumatismale inflamatorii (reumatismul articular) INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 45

50 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE bolile ginecologice (metrosalpingita cronica, insuficienta ovariana, sterilitate secundara) si a disfunctiilor asociate (dermatologice, endocrine). S.C. AMARA S.A. Judet: Ialomita, Loc. Amara Adresa: Str. Ana Ipatescu nr. 1 Tel: , Str. Bodeºti, nr. 1, sector 2, Bucureºti, ROMÂNIA directorgeneral@perfmed.ro contact@perfmed.ro Director General Adjunct (cu atribuþii de Director General): Dr. Aurora PRUNESCU Director General Adjunct: ªef Lucrãri Dr. Camil Laurenþiu BOHILTEA Director General Adjunct: Conf Dr. Corin Virgil BADIU Director Financiar-Contabil: Ec. Mihaela DELEANU Serviciul EDUCAÞIE MEDICALÃ CONTINUÃ, PERSONAL STUDII SUPERIOARE, STAGII PRACTICE ºef serviciu: Dr. Lavinia NANU, tel Biroul EDUCAÞIE MEDICALÃ CONTINUÃ, PERSONAL STUDII SUPERIOARE, LECTORI-INSTRUCTORI Fax: office@amara-parc.ro GOVORA Statiunea este recomandata in: tratamentul bolilor respiratorii (astm bronsic, bronsite cronice, enfizem pulmonar, pneumopatii microbiene sau virale, rinite, sinuzite, faringite etc.) tratamentul bolilor degenerative (spondiloze, artroze, poliartroze) si a bolilor reumatice articulare (tendonite, periatrite scapulohumerale) tratamentul disfunctiilor CENTRUL NAÞIONAL DE PERFECÞIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR ºef birou: Dr. Adrian DUMITRESCU, tel Serviciul EVALUARE ªI PROMOVARE PROFESIONALÃ ºef serviciu: Biol. Rodica TUDORAN, tel Serviciul ATESTATE, PROGRAME DE PREGÃTIRE COMPLEMENTARÃ ºef serviciu: Dr. Adrian NEDELCIU, tel Serviciul SPECIALIZARE PRIN REZIDENÞIAT, PREGÃTIRE A DOUA SPECIALITATE ºef serviciu: Dr. Liliana MARINEANU, tel int. 111 Biroul SPECIALIZARE PRIN REZIDENÞIAT, PREGÃTIRE A DOUA SPECIALITATE ºef birou: Dr. Anca POP, tel int. 110 Serviciul PREGÃTIRE ªI EVALUARE ASISTENÞI MEDICALI ºef serviciu: As.Med.Pr. Constanþa TIERU-HATU, tel Biroul INTEGRARE EUROPEANÃ ºef birou: Dr. Mircea GAICULESCU, tel Serviciul INFORMATICÃ, DOCUMENTARE, BIBLIOTECÃ ELECTRONICÃ ºef serviciu: Ec. Valentin VUCEA, tel int. 102 neurologice periferice si centrale (pareze usoare, sechele dupa poliomelite etc) tratamentul unor disfunctionalitati post-traumatice si boli asociate (ginecologice, endocrinologice, cardiovasculare, digestive, urinare etc) Serviciul ADMINISTRATIV ºef serviciu: Ing. Aurel GEORGESCU, tel int. 105 Biroul RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE ºef birou: Vasilica CRISTEA, tel int. 122 Serviciul FINANCIAR CONTABIL ºef serviciu: Ec. Ileana VUCEA, tel int. 119 Compartimentul AUDIT INTERN ºef compartiment: Ec. Gabriel SEMENTOV, tel int. 128 Compartimentul LEGISLAÞIE-CONTENCIOS ºef compartiment: Jurist Theodor SIMION, tel int

51 Calea Vitan nr. 6, Sector 3, Kanovits Mihaela, Director Executiv Telefon: 021/ fax: 021/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII ALBA Str. Regina Maria 2, Alba-Iulia, cod: Mihaila Ionel, director Executiv Telefon: 0258/ fax: 0258/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII ARAD Str. Gheorghe Lazar, nr. 20, Arad Vasil Mihaela Adriana, director Executiv Telefon: 0257/ fax: 0257/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII ARGEª B-dul. I.C.Bratianu, nr. 38, Pitesti, cod: Carlan Maria, director Executiv Telefon: fax: CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII BACÃU Str. Ionita Sandu Sturza, nr. 78, Bacau Liviu Cretu, director Executiv Telefon: 0234/ , fax: 0234/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII BIHOR Str. Dunarea, nr. 6, Oradea Szarka Arpad, director Executiv Telefon: 0259/ fax: 0259/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII BISTRIÞA-NÃSÃUD Bd. Republicii, nr. 22, Bistrita Nasaud, cod: Ciui Terente, director Executiv Adjunct Telefon: 0263/ fax: 0263/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII BOTOªANI Str. Calea Nationala, nr. 85, Botosani Livadaru Gheorghe director Executiv Telefon: 0231/ fax: 0231/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII BRÃILA Str. Calea Calarasilor, nr. 19, Brãila Enache Sorin, director Executiv Temporar Telefon: 0239/ fax: 0239/ CASA JUDEÞEANÃ CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREªTI pmb@cnpas.org ªerbanescu Mariana, Director Executiv Adjunct Stabiliri Telefon: 021/ fax: 021/ DE PENSII BRAªOV Str. Nicolae Balcescu, nr.67, Brasov Bugnar Camelia, director Executiv Telefon: 0268/ fax: 0268/ camelia.bugnar@cnpas.org CASE DE PENSII JUDEÞENE mariana.serbanescu@cnpas.org Stãnescu Robert Iulian, director executiv adjunct economic Telefon: 021/ /56 fax: 021/ robert.stanescu@cnpas.org CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII BUZÃU Aleea Industriilor, nr.1, Buzãu Gioarsã Viorel director executiv Telefon: 0238/ fax: 0238/ viorel.gioarsa@cnpas.org CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII CÃLÃRAªI Str. Plevna, nr.243, Calarasi Crãciunicã Gabriela, director executiv Telefon: 0242/ fax: 0242/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII CARAª SEVERIN Str. Traian Lalescu, nr. 27, Resita Cretan Vasile, director executiv Telefon: 0255/ fax: 0255/ vasile.cretan@cnpas.org CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII CLUJ Str. Cosbuc, nr. 2, Cluj-Napoca, cod: Dolean Vasile, director executiv Telefon: 0264/ fax: 0264/ vasile.dolean@cnps.org CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII CONSTANÞA Str. Decebal, nr. 13C, Constanta cjp-cta.forte.ro Benes Ioan Oscar, director executiv Antoniu Claudia Adela, director executiv adjunct evidenþã stagii Telefon: 021/ /56 fax: 021/ antoniu.claudiu@cnpas.org Telefon: 0241/ fax: 0234/ ioan.benes@cnpas.org CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII COVASNA Str. Grigore Balan 14, Sf. Gheorghe, cod: Bartok Gabriela, director executiv adjunct Telefon: 0267/ fax: 0267/ gabriella.bartok@cnpas.org CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII DÂMBOVIÞA Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, Targoviste cjp-dambovita.minisat.ro Badea Mihail Marius, director executiv adjunct Telefon: 0245/ fax: 0245/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII DOLJ Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 14, Craiova Ciutan Ileana, director executiv adjunct Telefon: 0251/ , fax: 0251/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII GALAÞI Str. Domneasca, nr.98, Galati Modiga Georgeta, director executiv adjunct Telefon: 0236/ fax: 0236/ geogeta.modica@cnpas.org INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE 47

52 INSTITUÞII ªI ORGANIZAÞII DE REGLEMENTARE DIN SECTORUL MEDICAL, ÎNALTE FORURI PROFESIONALE CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII GIURGIU Str. Independentei, nr , Giurgiu Iorga Ion, director executiv adjunct Telefon: 0246/ , fax: 0246/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII GORJ Sediul 1: Str. Republicii, bl. 14 Sediul 2: Bd. Republicii, Bl. 7, Parter, Tg. Jiu Ghimis Rodica, director executiv adjunct Telefon: 0253/ , fax: 0253/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII HARGHITA Str. Kossuth Lajos, nr. 94, Miercurea Ciuc Ban Katalin, director executiv Telefon: 0266/ , fax: 0266/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII HUNEDOARA Bd. Decebal, bl. A1, Sc. B, parter, Deva Ciobanu Ionel, director executiv Telefon: 0254/ , fax: CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII IALOMITA Str. Lacului 10, Slobozia, cod: Dumitru Ion, director executiv Telefon: 0243/ , fax: 0243/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII IAªI Str. Anastasie Panu, nr , Iasi Bd. Ghica Voda, sc. 2A-2B, Iaºi Grecu Adriana, director executiv Telefon: 0232/ fax: 0232/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII ILFOV Str. Lacul Tei, nr. 17, sector 2, Bucuresti, cod: Câmpeanu Mariana, director executiv Telefon: 021/ fax: 021/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII MARAMUREª Str. Hortensiei 1/A, Baia Mare, cod: 4800 Telefon: 0262/ fax: 0262/ Pop Lucia, director executiv Telefon: 0262/ fax: 0262/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII MEHEDINÞI Bd. Carol I, nr. 3, Drobeta Turnu Severin Giurescu Nicolae, director executiv Telefon: 0252/ fax: 0252/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII MUREª Str. Tudor Vladimirescu, nr. 60, Tg. Mures cjpasms.alfarit.ro Morent Ileana, director executiv Telefon: 0265/ fax: 0265/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII NEAMÞ B-dul Republicii 6, Piatra Neamt, cod: Puiu Marin. director executiv Telefon: 0233/ fax: 0233/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII OLT Str. Al.Tineretului, nr. 1A, Slatina, cod: Drãghici Silvia, director executiv Telefon: 0249/ fax: 0249/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII PRAHOVA Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Ploiesti, cod: Ion Dumitru, director executiv Telefon: 0244/ , fax: 0244/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII SALAJ Bd. Mihai Viteazul, nr. 85, Zalau Bojan Dumitru, director executiv Telefon: 0260/ fax: 0260/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII SATU MARE Str. Vasile Lucaciu, nr. 4-6, Satu Mare Muncean Gheorghe, director executiv Telefon: 0261/ fax: 0261/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII SIBIU Calea Dumbravii, nr. 17, Sibiu Aldea Dorel, director executiv Telefon: 0269/ fax: 0269/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII SUCEAVA Str. Ilie Ilascu, Suceava, cod: Marian Robert Gabriel, director executiv Telefon: 0230/ fax: 0230/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII TELEORMAN Str. Dunarii, nr. 1, Alexandria Bomboe Florea Emilian, director executiv Telefon: 0247/ fax: 0247/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII TIMIª Str. Andrei Saguna, bl. U6, Timisoara Caprariu Ioan, director executiv Telefon: 0256/ fax: 0256/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII TULCEA Str. Babadag 118, Tulcea, cod: Ranete Aurora, director executiv Telefon: 0240/ fax: 0240/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII VALCEA Str. Calea lui Traian , Rm. Valcea, cod: Andreescu Gabriel Dan, director executiv Telefon: 0250/ fax: 0250/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII VASLUI Str. Andrei Muresan nr. 22, Vaslui, cod: Banceanu Emil, director executiv Telefon: 0235/ fax: 0235/ CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII VRANCEA Str. Bd. Brailei, nr. 3 bis, Focsani, cod: Coman Andrei, director executiv Telefon: 0237/ fax: 0237/ coman.andrei@cnpas.org 48

53

54 SPITALE BUCUREªTI Centrul Clinic de Urgenþã de Boli Cardiovasculare Dr. Constantin Zamfir Calea Plevnei nr. 134, sector 1, Bucureºti Tel.: ; interior 270, 191, 206, 510 Fax: Comandant - ªef lucrãri col. dr. Viorel Goleanu m.pr. chirurgie cardiovascularã, dr.in st.med., competenþã chirurgie cardiacã pediatricã, supraspecializãri în Austria, Olanda, Italia. Secþia Clinicã Chirurgie Cardiacã adulþi ªef secþie clinicã: ªef lucrãri col. dr. Constantin Viorel Goleanu, m. pr. chirurgie cardiovascularã, dr. în ºt. med. Lt. col. dr. Doru Mustaþã, m. pr. chirurgie cardiovascularã Dr. Andreea Cristina Teodorescu m. sp. cardiolog Lt. col. Matei Popa Cherecheanu - m. sp. chirurgie cardiovascularã Dotare: aparate de asigurare a circulaþiei extracorporale (cord - plãmân artificial), aparate de administrare oxid nitric, aparate de determinare debit cardiac CARDIODINAMIX, aparate de ventilaþie mecanicã cu suport respirator pozitiv în presiune, aparate dializã aparate încãlzire suprafaþã pacient, balon de contra pulsaþie intraaorticã, bloc operator cu 4 sãli de operaþii, cell-server pentru autotransfuzie, defibrilator extern ºi intern, ecograf INTER SPECxL, electrocardiograf Hellige EK 531, cubator pentru nou-nãscuþi, LEVEL (aparat de administrat perfuzie rapidã), monitoare de transport, monitor pentru funcþiile respiratorii ºi cardiovasculare (noninvaziv ºi invaziv), monitor pentru nou-nãscuþi, pace-maker temporar, proteze vasculare sintetice variate pentru by-pass vascular, ventilator de transport Serviciile medicale acordate: operaþii pe cord deschis, pe cord bãtând, pericard, vase mari ºi periferice, by-pass aorto-coronarian, chirurgia hipertensiunii arteriale reno-vasculare, chirurgie mediastinalã, tumori mediastinale, cura chirurgicalã a anevrismului de ventricul stâng, cura chirurgicalã a cardiopatiilor congenitale, cura chirurgicalã a tumorilor intracardiace, drenaj pericardic subxifoidian, operaþii pe cord deschis, pericardectomie anterioarã subtotalã interfrenicã, protezãri mono-, bi- ºi trivalvulare, reconstrucþie geometricã de ventricul stâng, tratamentul urgenþelor cardiace chirurgicale Clinica Chirurgie Cardiacã Pediatricã ªef secþie clinicã: Lt. col. dr. Iancu Mocanu, m. pr. chirurgie cardiovascularã, dr. în ºt. med. Lt. col. dr. Marian Butuºinã, m. pr. cardiologie, drd. Mr. dr. Ovidiu Lazãr, m. sp. ATI, drd. Mr. dr. Gheorghe Lucian, m. sp. chirurgie cardiovascularã Dotare: aparat pentru circulaþie extracorporalã (cord - plãmân artificial), aparat de administrare oxid nitric, aparat de determinare debit cardiac CARDIODINAMIX, aparate de ventilaþie mecanicã cu suport respirator pozitiv în presiune, aparate dializã aparate încãlzire suprafaþã pacient, aparat mobil pentru angiografie intraoperatorie, balon de contra pulsaþie intraaorticã bloc operator cu 4 sãli de operaþii bronhoscop, cell-server pentru autotransfuzie, defibrilator extern ºi intern, incubator pentru nounãscuþi, monitoare de transport, monitor pentru funcþiile respiratorii ºi cardiovasculare (non-invaziv ºi invaziv), monitor pentru nounãscuþi, pace-maker extern bicameral Servicii medicale acordate: chirurgia hipertensiunii arteriale renovasculare, chirurgie mediastinalã, tumori mediastinale, cura chirurgicalã a anevrismului de ventricul stâng, cura chirurgicalã a cardiopatiilor congenitale, curã chirurgicalã a tumorilor intracardiace, drenaj pericardic subxifoidian, intervenþii chirurgicale curative în afecþiunile vasculare cronice ºi acute la copii ºi adulþi, operaþii pe cord deschis, pericardectomie anterioarã subtotalã interfrenicã, protezãri mono-, bi- ºi trivalvulare, reconstrucþie geometricã de ventricul stâng, tratamentul urgenþelor cardiace chirurgicale Clinica Chirurgie Vascularã ªef secþie: Col. dr. Gheorghe Gh. Dumitraºcu, m. pr. chirurgie cardiovascularã, Lt. col. dr. Ionel Droc, m. pr. chirurgie cardiovascularã Dotare: bloc operator cu sãli de operaþii (una cu circuit separat pentru urgenþe) dotate cu: filtru, aer condiþionat, lampã sciliaticã oferind iluminare optimã, cell-server pentru autotransfuzie, defibrilator extern ºi intern, monitor pentru funcþiile respiratorii ºi cardiovasculare (non-invaziv ºi invaziv), proteze vasculare sintetice variate pentru by-pass vascular, aparat de congelat in vapori de azot lichid, cuva de stocare a produselor bilogice in azot lichid(- 1450), vas de transport a produselor biologice, sistem computerizat de gestiune a informatiilor Servicii medicale: chirurgia de angioacces, chirurgia hipertensiunii arteriale reno-vasculare, cura chirurgicalã a anevrismelor de aortã abdominalã ºi artere periferice, a sindromului de arc aortic cura chirurgicalã a varicelor membrelor inferioare, restabilirea fluxului arterial ºi venos la nivelul abdomenului, extremitãþii cefalice ºi al membrelor superioare ºi inferioare tratamentul urgenþelor vasculare chirurgicale, furnizarea si stocarea de homogrefe crioconservate viabile Clinica Cardiologie Intervenþionalã ºi Preoperatorie ªef clinicã: Col. dr. Vasile Greere, m. pr. cardiologie, competenþe ecografie generalã, dr. în ºt. med. Gl. mr. (r) prof. univ. dr. Ion Þintoiu, m. pr. cardiologie, competenþe ecocardiografie normalã ºi specialã, electrofiziologie ºi implantare de cardiostimulatoare cardiace ºi defibrilatoare cardiace implantabile, dr. în ºt. med., membru corespondent al Academiei de Medicinã, membru al Societãþii Române de Cardiologie Lt. col. dr. Gheorghe Neagoe, m. pr. cardiologie, competenþe ecografie generalã Dotare: aparate de determinare debit cardiac CARDIODINAMIX, aparat Holter BIOTRACE BETA BIOTRONIK, balon de contra pulsaþie intraaorticã, bicicletã ergometricã cu electrocardiograf, cardiostimulator pentru stimulare temporarã externã, defibrilatoare implantabile, defibrilator extern, ecocardiograf cu Doppler color ºi sondã transesofagianã, electrocardiograf BIOSET - 3 canale, injectomate electrice, laborator de testare de stres (efort fizic ºi farmacologic), laborator ecocardiografie ºi ecografie abdominalã monitoare de transport, monitor pentru funcþiile respiratorii ºi cardiovasculare (non-invaziv ºi invaziv), monitor portabil SIRE- CUST 6000 pentru adulþi ºi copii, pace-maker permanent, sondã de cardiostimulare externã, stimulatoare cardiace VVI, VDD, stimulator temporar, unitate de terapie intensivã coronarianã cu monitorizare centralã cu supraveghere invazivã ºi neinvazivã a parametrilor vitali SIEMENS-SIRECUST, ventilator de transport Servicii medicale: revascularizaþie miocardicã farmacologicã (fibrinolizã), analiza tulburãrilor de ritm ºi conducere, arteriografii ale tuturor teritoriilor arteriale, asistenþã cardiologicã de urgenþã, neinvazivã, cardiostimulãri temporare ºi permanente, cateterism cardiac drept ºi stâng, chemoembolizãri hepatice, oronarografii defibrilãri si conversii ale ritmului cardiac, diagnosticul ºi evaluarea bolilor cardiovasculare, diagnosticul ºi tratamentul urgenþelor cardiace, sindroamelor coronariene acute, dilatãri coronariene pe artere native ºi by- passuri, dilatãri de vase periferice, eco Doppler vase, cord, embolizãri arteriale în situaþii particulare, embolizãri de fistule coronariene, expertize cardiologice pentru dializã ºi transplant renal, implantãri de filtre cave, implantãri de stenturi coronariene, mielogramã (puncþie sternalã), proceduri de rotablaþie pe leziuni complexe, resuscitare cardiorespiratorie, septotomii atriale, test de stres ecocardiografie, pericardocentezã, toracocenteze, paracenteze în scop evacuator ºi diagnostic, tratament anticoagulant minutat, tratamente trombolitice, valvuloplastii mitrale, pulmonare 50

55 Clinica Cardiologie, Aritmologie ªi Electrofiziologie ªef secþie: ªef lucrãri col. dr. Gabriel Cristian, m. pr. cardiologie, competenþã ecocardiografie, electrofiziologie, implantare de cardiostimulatoare ºi defibrilatoare cardiace, circulaþie extracorporalã ºi asistare circulatorie Mr. dr. Liviu Chiriac, m. pr. cardiologie, competenþe ecografie, electrofiziologie ºi implantare stimulatoare Mr. dr. Adriana Gârjau, m. pr. cardiologie Mr. dr. Romi Bolohan, m. pr. cardiologie, competenþã ecografie, electrofiziologie Dr. Corina Grosu, m. sp. cardiolog Dotare: bicicletã Hellige pentru proba de efort, cardiostimulator pentru stimulare temporarã externã, defibrilator extern ºi intern, ecocardiograf cu Doppler color ºi sondã transesofagianã, ecograf cu sondã transtoracicã, transesofagianã ºi Doppler vase, electrocardiograf portabil, electrocardiograf Hellige cu înregistrare potenþiale tardive ventriculare, pompe ºi injectomate automate, sistem de mapping endocavitar EnSite 3000 Medtronic, sistem de monitorizare pentru pacienþi în unitatea de terapie intensivã, sondã de cardiostimulare externã, sonde ºi aparate de ablaþie, stimulatoare cardiace VVI, VDD, stimulator cardiac extern, unitate de terapie intensivã coronarieni, aborator complet echipat pentru studii ºi tratamente electrofiziologice Secþia Anestezie-Terapie Intensivã ºi Urgenþe Cardiovasculare ªef secþie: Lt. col. dr. Vasile Murgu, m. pr. ATI, dr. în ºt. med. Col. (r) dr. Virgil Roºu, m. pr. ATI Mr dr. Ovidiu Lazãr, m. sp. ATI Dr. Beatris Labonþ, m. sp. ATI Lt. col. dr. Gabriel Hila, m. pr. cardiologie Lt. col. dr. Jenicã Roateºi, m. pr. cardiologie Dr. Laura Dumitru, m. sp. ATI Laborator Hematologie ºi Biochimie ªef laborator: Col.(r) dr. Cristian Rãdulescu, m. pr. medicinã de laborator Dotare: aparat ISE-LYTE Na/K, aparat electroforezã pe AGAROZA cu densimetru CLINI-SCAN II Helena Laboratoires, analizor automat de biochimie Beckman Coulter Synchron CX7, analizor hematologie COULTER ONYX, analizor pentru determinarea concentraþiei gazelor în sânge CIBA CORNING 288, densimetru Helena Laboratoires, coagulometru IL ACL-200, linie DIAMED coloanã de gel: grup sanguin, Rh, compatibilitate Servicii medicale: investigaþii hematologice de rutinã, investigaþii biochimice din ser, plasmã, sânge, urinã, LCR, lichide de puncþie Laborator Angiografie ºi Cateterism Cardiac ªef laborator: Dr. Florina Pinte, m. pr. cardiologie, supraspecializãri cardiologie intervenþionalã, implantare stimulatoare cardiace, explorare hemodinamicã copii ºi nou-nãscuþi, dr. în ºt. med. Dr. Niþã Daniel, m. sp. cardiolog Dotare: angiograf Philips (2 buc.), bloc cu 2 sãli de cateterism, cardiostimulator pentru stimulare temporarã externã, defibrilator extern ºi intern, defibrilator sincronizat, electrocardiograf portabil injectomate electrice, linie monitorizare - posturi Philips, stimulatoare cardiace VVI, VDD Servicii medicale: coronarografii si cateterism cardiac, arteriografii ale tuturor teritoriilor arteriale, PTCA coronare, cu implantare de stent, rotablatie, aterectomie directionala, cateterisme cardiace in malformatii congenitale la copii, implantare de umbrele Amplatzer pentru DSA, PCA si DSV, valvuloplastii cu balon : pulmonar, mitral si aortic, PTA pentru stenozele arterelor periferice Laborator Imagisticã, Radiologie RMN, CT ªef laborator: Lt. col. Dr. Furdu Iustinian Porfir, m. pr. radiolog Dr. Ana Popescu, m. pr. radiolog Dotare: aparat mobil Philips (Rg, Rx), ecograf (simplu ºi Doppler), instalaþie CT spiral Servicii medicale: examene radiologice (pt. orice localizare), examene ecocardiografice (cord, abdomen), CT: cap, torace, abdomen Laborator Anatomie Patologicã ªef laborator: Lt. col. dr. Maria-Carmen Oprean, m. pr. anatomie patologicã Farmacie ªef secþie: Lt. Florin Dumitru, farmacist principal CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE DR. ION STOIA Str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2, Bucuresti Telefon: 021/ ; Fax: 021/ Manager: Catalin Codreanu m. pr. reumatolog, dr. în st. med. Director Medical: Dr. Camelia Magdalena Enache m. pr. reumatolog Director Financiar-Contabil: Ec. Carmen Popa economist Dotare generala unitate: unitate spitaliceasca cu paturi, cu internari în regim continuu (100 paturi) si spitalizare de zi (20 paturi) cu ambulatoriu integrat. SECÞIA I REUMATOLOGIE - 25 paturi ªef secþie: Dr. Emilia Maria Georgescu m. pr. reumatologie si balneofizioterapie Dr. Bogdan Horia Chicos m. pr. reumatologie, m. pr. medicina internã Dr. Carmen Adine Petcu m. pr. reumatologie SECÞIA II REUMATOLOGIE - 25 paturi ªef secþie Dr. Carmen Michaela Zainea m. pr. reumatologie ºi balneofizioterapie Dr. Florin Radulescu m. pr. reumatologie Dr. Denis Demira Marculescu m. pr. reumatologie SECÞIA III REUMATOLOGIE ªef secþie: Dr. Catalin Codreanu m. pr. reumatologie, dr. în st. med. Dr. Ileana Ganea m. pr. reumatologie si balneofizioterapie, înlocuitor ºef secþie Dr. Camelia Magdalena Enache m. pr. reumatologie Dr. Rodica Stefania Daia m. pr. reumatologie Dr. Alina Radulescu m. pr. reumatologie Dotãri: unitate medicalã cu 50 paturi. Servicii medicale comune celor 3 secþii de reumatologie: diagnosticul ºi tratamentul bolilor reumatice, inclusiv cu corticosteroizi, tratamentul bolilor reumatice cu produse biologice etc.), investigaþii suplimentare pentru afecþiuni asociate, diagnosticul ºi tratamentul osteoporozei, recuperare medicala în bolile reumatice. SERVICIUL SPITALIZÃRI DE ZI Dotãri: compartiment cu 20 paturi; baza proprie de fizioterapie ºi kinetoterapie; laborator radiologie, laborator analize medicale, osteodensitometrie si ECG comune cu ale spitalului. Servicii: internãri de zi pentru: monitorizarea pacientilor cu reumatisme de tip inflamator; recuperare medicala a pacientilor cu reumatisme de tip inflamator si degenerativ; tratament ambulatoriu cu medicatie biologica. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE Medic coordinator: Dr. Denis Demira Marculescu Servicii: dispensarizarea bolnavilor cronici; tratament local al afectiunilor reumatismale cu corticosteroizi si infiltratii locale cu alte substante medicamentoase, evacuare lichid sinovial; tratament complex de recuperare (electroterapie, masaj, kinetoterapie). SPITALE BUCUREªTI 51

56 SPITALE BUCUREªTI SERVICIUL FIZIOTERAPIE, KINETOTERAPIE SI MASAJ Echipa medicalã: Dr. Anisoara Stela Gavrila m. pr. recuperare, medicinã fizicã ºi balneofizioterapie profesor kinetoterapie Leonard Dinca Kineoterapeut Cinca Luminita Fiziokinetoterapeut Georgescu Dan Andrei; Echipa de asistenti balneofizioterapeuþi, maseuri Dotãri: aparatura pentru electroterapie de joasã medie ºi înaltã frecvenþã; aparat de terapie unde scurte CURAPULS 970; aparat de unde scurte Siemens; aparat de ultrasunet în apã; aparat magnetoterapie; aparat BTL cu curenti interferentiali; aparat multistimulator ST 26; instalaþie pentru termoterapie parafinã; sala de kinetoterapie; kinetoterapie activo-pasiva la pat. Servicii: electroterapie analgeticã, antiinflamatorie, decontracturanta si de stimulare musculara; laserterapie; magnetodiaflux antiinflamator si sedative; ultrasunet continuu si cu impulsuri; masaj general si pe segmente efectuat la pat. LABORATOR ANALIZE MEDICALE ªef laborator: Dr. Irina Monica Iana m. pr. medicina de laborator Biolog Marinescu Lucia biolog principal Dotãri: analizor hematologie automat Pentra 120 si HMX; analizor biochimie FLEXOR, Hitachi 912; aparat eletroforeza serica; aparat imunologie ELISA; analizor chemiluminiscenta ACCESS; nefelometre ARRAY si MININEPH; cititor automat urini URYXXON 200; laborator de microbiologie Servicii: investigatii biochimice curente din ser, plasma, sânge, urina; analize hematologice uzuale; determinari imunologice: FR, CRP, FAN, Ac. anticcp, Ag HBs, Ac. antihcv, fractiuni de complement, imunograma, crioglobuline, CIC, celule lupice, ASLO ; determinari din lichidul sinovial; determinari microbiologice. LABORATOR RADIOLOGIE ªef laborator: Dr. Nicoleta Cavache m. pr. radiologie si imagistica medicala CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINÃ AL MUNICIPIULUI BUCUREªTI Str. Constantin Caracaº nr. 2-8, cod , sector 1, Bucureºti Tel ; Fax ; Director Dr. Vuculescu Olti Doina, medic primar medicinã de laborator, supraspecializare medicinã transfuzionalã, competenþe instructor formator în medicinã transfuzionalã. Servicii generale unitate: producerea ºi distribuþia de sânge ºi componente sanguine conforme cu standardele U.E. Laborator Colectã prin Aferezã ªef laborator: Dr. Ecaterina Negoiþã medic primar hematologie, drd Servicii: Citafereza la donator pentru obþinerea concentratului unitar de trombocite CUT numai la cererea medicului prescriptor ºi la alte solicitãri plasmaferezã la donator pentru obþinerea plasmei terapeutice. Laborator colectã sânge total Dr. Doina Elena Goºa, medic medicinã generalã; Dr. Marilena Popa, medic principal medicinã generalã; Dr. Ana-Maria Florea, medic specialist medicinã generalã; Dr. Cristea Iuliana Bogdana, medic principal medicinã generalã. Dr. Cirstea Adela, medic specialist medicinã generalã, competenþã ecografie. Servicii: consultaþii medicale ale donatorilor de sânge ºi a altor categorii. Laborator Imunohematologie Alexandra Zãgrean, biolog principal. Servicii: grupa sanguinã ABO-D; fenotipaj extins Rh-Kell; elucidare dificultãþi de grup; diagnostic de variante antigenice slabe ABO-D; determinare anticorpi imuni, titrare anticorpi, identificare; determinare O periculos; depistare anticorpi iregulari antieritrocitari; teste Coombs; dozare ac. Anti-Rh gravide probe de compatibilitate Laborator Maladii Transmisibile prin Sânge Rãchita Irina, biolog specialist; Popescu Aniºoara, biolog specialist 52 Dotãri: aparat de roentgen diagnostic PHILIPS cu amplificator de imagine. Servicii: radiografii ale scheletului osos, în ortostatism ra-diografii funcþionale, clinostatism ºi incidente speciale. LABORATOR DE OSTEODENSITOMETRIE ªef laborator: Dr. Cãtãlin Codreanu m. pr. reumatologie, dr. în st. med. Dotãri: osteodensitometru tip LUNAR DPX PRO; osteodensitometru cu ultrasunete ACHILES Servicii: diagnosticul osteoporozei, evaluarea riscului fracturar; monitorizarea terapiei antiosteoporotice. LABORATOR ELECTROCARDIOGRAFIE Dotãri: aparat cu taste multifunctionale cu 6 canale BTL 08 FARMACIE Diriginte Ana Roset, farmacist spec. Servicii: determinare AgHBs hepatita B, determinare ac. Anti HCV hepatita C, determinare ac. Anti HIV ½ - SIDA, determinare ac. Anti HTLV I/II, determinarea nivelului ALT/GPT transaminazei, serologia sifilisului, examene biochimice complete. Laborator Predonare Agustina Olteanu Panã, biolog principal Laborator Preparare, Validare ºi Distribuþie a Produselor Sanguine Labile PSL : Maria Grusea, biolog principal; Constanþa ªtefan, biolog principal; Dorina Voicu, chimist principal. Servicii: fracþionarea sângelui total ºi obþinerea de PSL: concentrat eritrocitar resuspendat, concentrat eritrocitar resuspendat sãrãcit în leucocite, concentrat eritrocitar deleucocitat, concentrat trombocitar standard, plasmã proaspãtã congelatã, plasmã decrioprecipitatã, crioprecipitat de factor VIII; grupaj sanguin ABO-D validarea finalã a sângelui ; controlul bacteriologic al sãngelui ºi derivatelor de sânge, distribuþia sângelui ºi componentelor sanguine.

57 Laborator Radiologie ªef laborator Dr. Cornelia Streza, medic primar radiologie, supraspecializare ecografie Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice; explorãri radiologice ale tubului digestiv ; radiografii abdominale; radiografii craniofaciale, radiografii osoase; radioscopii si radiografii pulmonare Recoltare: Dr. Florianda Neagu medic specialist medicinã generalã, competenþã medicina muncii. INSTITUTUL CLINIC FUNDENI ªoseaua Fundeni nr. 258, sector 2, Bucureºti; Tel. centralã: ; ; Tel. secretariat: ; Fax: fundeni@cmb.ro Manager Dr. Constantin Nicolae Popa Director medical Conf.Dr. Cristian Gheorghe Director administrativ ing. Teodor Timariu Director îngrijiri As. Alloub Arina Asociaþia Româna de Urologie - ARU Tel./Fax: , aru@aru.ro txfundeni@easynet.ro Preºedinte: Prof. Dr. I. Sinescu. REVISTA ROMÂNA DE UROLOGIE - RRU Singurul organ de presã oficial al Asociaþiei Romane de Urologie. În excelente condiþii grafice sunt publicate articole de specialitate, editoriale, anunþuri ºi calendarul evenimentelor naþionale ºi internaþionale de peste an. Centrul de Anestezie ºi Terapie Intensivã ªos. Fundeni 258, sector 2, Bucureºti; atifundeni@hotmail.com ªef secþie: Prof. Dr. Dan Tulbure medic primar ATI, doctor în medicinã, membru corespondent al Academiei Oamenilor de ªtiinþã Medici încadraþi UMF Carol Davila : Prof. Dr. Dan Tulbure, medic primar ATI, doctor în ºtiinþe medicale; ªef Lucrãri Dr. Arleziana Florescu, medic primar ATI, doctor în medicinã; As. Univ. Dr. Dana Tomescu, medic primar ATI, doctorand; As. Univ. Dr. Gabriela Droc, medic primar ATI, doctorand. Compartiment cercetare: Dr. Mihaela Ungureanu, medic specialist ATI, asistent cercetare ºtiinþificã; Dr. Ovidiu Gostian, medic primar ATI, cercetãtor ºtiinþific; Dr. Andrei Cristea, medic specialist ATI, cercetãtor ºtiinþific; Dr. Horaþiu Popescu, medic specialist ATI, asistent cercetare ºtiinþificã; Dr. Cristian Boroº, medic primar ATI, cercetãtor ºtiinþific. Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Ruxanda Tulbure, medic primar ATI, ºef secþie ATI chirurgie urologicã ºi transplant renal; Dr. Mihai Brînzan, medic primar ATI; Dr. Dorina Enescu, medic primar ATI; Dr. Laura Dumitru, medic specialist ATI; Dr. Daniela Ungureanu, medic primar ATI; Dr. Laura Popa, medic specialist ATI; Dr. Antoanteta Alama, medic primar ATI; Dr. Carmen Savu, medic primar ATI ; Dr. Liliana Domnisor, medic specialist ATI; Asistent ªef: Claudia Pantelin. Dotãri: Secþia Terapie Intensivã Interdisciplinarã acordã asistenþã medicalã de specialitate bolnavilor provenind din seviciile de chirurgie generalã, urologie, medicalã, gastroenterologie, neurologie, pediatrie, hematologie ºi cardiologie; capacitate de 18 paturi echipate cu saltele antiescarã, dotate cu sisteme de monitorizare hemodinamica invazivã ºi non-invazivã, aparate de ventilaþie mecanicã performante; ecograf, aparate EEG ºi ECG, aparate mobile de radiologie, sisteme de epurare extrarenalã ºi plasmaferezã, minilaborator pentru evaluare biochimicã ultrarapidã, secþia este climatizatã. Secþie ATI chirurgie generalã ºi transplant hepatic Bloc operator cu 5 sãli de operaþie (una de urgenþã) dotate cu aer condiþionat cu flux laminar, aparate de anestezie de ultimã generaþie, sisteme de monitorizare moderne (ºi monitorizare invazivã), sisteme de autotransfuzie, aparaturã menitã sã asigure terapia oricarei urgenþe (defibrilatoare, stimulatoare cardiace interne ºi externe, sisteme de repletie volemicã rapidã, fibrobronhoscop); siteme de încãlzire a pacietului; microlaborator de urgenþã în cadrul blocului operator; compartimente de supraveghere postoperatorie de 1, 2, 3 ºi 4 paturi, cu o capacitate totalã de 19 paturi complet monitorizate la standarde internaþionale. Secþie ATI chirurgie urologicã ºi transplant renal Capacitate de 22 paturi dotate cu sisteme de monitorizare hemodinamicã invazivã ºi non-invazivã, aparate de ventilaþie mecanicã performante, aparat ECG, aparat mobil de radiologie, sisteme de epurare extrarenalã, minilaborator pentru evaluare biochimicã ultra-rapidã; bloc operator cu 4 sãli de operaþie, 2 sãli de endoscopie ºi 2 sãli de PNL dotate cu aer condiþionat cu flux laminar, aparate de anestezie de ultimã generaþie, sisteme de monitorizare moderne (ºi monitorizare invazivã), sisteme de autotransfuzie, defibrilatoare, stimulatoare cardiace interne ºi externe, sisteme de repletie volemicã rapidã, siteme de încãlzire a pacietului. Servicii: Anestezie generalã sau loco-regionalã ºi terapie intensivã perioperatorie pentru chirurgie generalã ºi de transplant hepatic ºi chirurgie urologicã ºi de transplant renal; Anestezie pentru proceduri endoscopice (colonoscopii, ERCP, ecoendoscopii) ºi radiologie intervenþionalã; Terapie intensivã postoperatorie în transplantul hepatic ºi în transplantul renal; Plasmafereza în circuit continuu; Epurare extrarenalã în insuficineþã renalã acutã (hemofiltrare, hemodiafiltrare, hemoadsorbþie); Ventilaþie mecanicã convenþionalã în moduri controlate ºi asistate în presiune sau volum; Terapie modernã cu oxid nitric a plamânului de ºoc; Tratamentul insuficienþelor hepatice acute - epurare hepaticã. Centrul de Chirurgie Generalã ºi Transplant Hepatic Tel int.1160, 1123, 1161, 1155; Tel.: ºi fax ccgth@icfundeni.ro ªef secþie: Prof. Dr. Irinel Popescu - medic primar chirurg, doctor în ºtiinþe medicale, expert al Consiliului Europei în probleme de transplant, membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare ºi Inovaþie al Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii (ºeful comisiei de sãnãtate), membru al CNCSIS (Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior), preºedinte Romtransplant. Medici încadraþi UMF Carol Davila : Prof. Dr. Irinel Popescu, medic primar chirurg, doctor în ºtiinþe medicale; Conf. Dr. Mihnea Ionescu, medic primar chirurg, doctor în ºtiinþe medicale; SPITALE BUCUREªTI 53

58 SPITALE BUCUREªTI Conf. Dr. Cãtãlin Vasilescu, medic primar chirurg, doctor în ºtiinþe medicale; ªef lucrãri Silviu Ciurea, medic primar chirurg, doctor în ºtiinþe medicale; ªef lucrãri Victor Tomulescu, medic primar chirurg ; As. Univ. Gabriel Mitulescu, medic primar chirurg; As. Univ. Aurel Tonea, medic primar chirurg; As. Univ. Patricia Sârbu- Boeþi, medic specialist; As. Univ Leonard David, medic specialist; As. Univ. Sorin Alexandrescu, medic specialist; Prep. Univ. Bogdan Dorobanþu, medic resident. Compartiment cercetare: Dr. Simona Dima, Cercetãtor principal gradul III, medic primar chirurg; Dr. Viorica Vidu, Cercetãtor principal grad III, medic primar chirurg; Dr. Cezar Stroescu, Cercetãtor ºtiinþific, medic primar; Dr. Dan Cacoveanu, Asistent cercetare, medic specialist; Dr. Radu Zamfir, Asistent cercetare, medic specialist; Dr. Dinu Ungureanu, Asistent cercetare, medic specialist; Dr. Dan Andronesi, Asistent cercetare, medic specialist; Dr. Sorin Andrei, Asistent cercetare, medic specialist; Dr. Oana Stanciulea, Asistent cercetare, medic resident; Dr.Traian Dumitraºcu, Asistent cercetare, medic rezident, doctorand; Dr. Matei Emil, Asistent cercetare, medic rezident. Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Vicenþiu Popescu, medic primar chirurg; Dr. Ali Alloub, medic primar chirurg; Dr. Doina Hrehoreþ, medic specialist. Compartiment chirurgie toracicã: Dr. Mãdãlina Grigoroiu, medic primar chirurgie toracicã; Dr. Codruþ Stãnescu, medic primar chirurgie toracicã; Corina Comaniciu, kinetoterapeut. Compartiment Endoscopie Digestivã: Dr. Dorin Pietrãreanu, medic primar chirurg Compartiment Ecografie: Dr. Mirela Boroº, medic specialist radiologie Compartiment stomaterapie: Georgeta Pãsãrin, asistentã medicalã Compartiment chimioterapie ambulatorie: Georgeta Pãsãrin, asistentã medicalã Dotare: Bloc operator alcãtuit din 6 sãli de operaþie, recent dat în folosinþã, într-o formã arhitecturalã ºi o dotare modernã, asigurând prin condiþiile sale (aer condiþionat, iluminare, filtre etc) desfãºurarea în condiþii optime a actului chirurgical; sistem de climatizare WEISS (specific sãlilor de operaþie - cu creeare de suprapresiune ºi sistem de filtrare pânã la filtru HEPA); lampi scialitice (Dr. MACH, SEWARD, HANNAU-LUX); mese de operaþie radiotransparente (STERIS-AMSCO, AXIS, OPERA MERIVARA, EASTERN MEDICA); modul spãlare apã sterilã STERIS AMSCO; lãmpi bactericide ITKALUX BT 90S; echipament spãlare instrumentar cu ultrasunete ELMA TRNSSONIC 820H; aparat sterilizare ethylen-oxid 3M STERI-VAC 5XL; aparat sterilizare cu abur (electric) STERI VAP- BMT Dotare specialã a sãlilor operatorii cu: instrumentar chirurgical pentru chirurgie deschisã (clasicã); microscop chirurgical ZEISS Z 8; generatoare electrochirurgicale (VALLEYLAB, ESCHMANN); generatoare laser chirurgical (MARTIN MCO 50 ºi DORNIER MEDILAS 5060), dispozitive pentru distrucþie hipertermicã a tumorilor hepatice (generator microunde MICROTAZE-AESCO OT 110M, generator radiofrecvenþã RADIONICS TYCO COOL-TIP RF SYSTEM ); generator electrochirurgical ºi argon - SORING ARCO 3000; generator sigilat vase VALLEYLAB LIGA SURE; generator ultrasunete ETHICON ULTRACISION; generator ultrasunete VALLEYLAB CUSA-EXCEL; pompe circulaþie extra corporealã (DEL- PHIN SARNS 3M ºi MEDTRONIC BIO-MEDICUS 550); aparat de autotransfuzie intraoperatorie tip cell-server; aparate de încãlzire a soluþiilor perfuzate; sistem de transfuzie rapidã; sternotom GEISTER, o lãmpi individuale (LIFE OPTICS ºi PILLING), instrumentar chirurgical pentru chirurgie deschisã (clasicã); instrumentar pentru chirurgie laparoscopicã (3 truse - OLYMPUS ENDO- ALPHA camerã digitalã, STORZ camerã digitalã, DANSON) ºi toracoscopicã; instrumentar pentru suturi digestive mecanice, posibilitãþi de diagnostic ºi urmãrire postoperatorie cu ajutorul a: 2 ecografe (ecografie intraoperatorie, intervenþionalã ºi la patul pacientului); 2 endoscoape flexibile (pentru endoscopie digestivã superioarã ºi inferioarã), cu posibilitãþi intervenþionale (polipectomie, tratament leziuni hemoragice acute º.a.); Aparat pentru colangiografie intraoperatorie SIEMENS SIREMOBIL 2000; flow metru TRANSONIC SYSTEMS INC. HT 312 Servicii: Transplant hepatic: Program de transplant hepatic pentru pacienþii înscriºi pe lista de aºteptare ºi pentru urgenþe; se practicã: transplant hepatic ortotopic cu ficat de la donator cadavru; transplant de segmente hepatice de la donator viu; transplant hepatic cu ficat împãrþit sau redus; transplant hepatic domino. Chirurgia hepato-bilio-pancreaticã: toate tipurile de hepatectomii majore pe cale clasicã (hepatectomii pentru tumori benigne ºi maligne); rezecþii hepatice laparoscopice; distrucþia prin hipertermie localã a tumorilor hepatice nerezecabile; chirurgia hipertensiunii portale (toate tipurile de derivaþii porto-sistemice, operaþii de devascularizare pentru varice esofagiene sâgerânde); intervenþii pentru chist hidatic hepatic; tratament endoscopic al litiazei cãii biliare principale (în colaborare cu Centrul de Gastroenterologie); intervenþii ºi reintervenþii reconstructive pe cãile biliare; pancreatectomii parþiale ºi totale pentru cancer sau pancreatitã cronicã; tratamentul chistelor pancreatice; plasare de ace pentru brahiradioterapie în cancerele pancreatice nerezecabile. Chirurgie generalã: Procedee curente de chirurgie generalã: gastrectomii pentru ulcer gastro-duodenal complicat; apendicectomii; cura hemoroizilor; mastectomii; histerectomii; cura herniilor ºi eventraþiilor; protezare cu plasã; montare catetere pentru dializã peritonealã. Chirurgie laparoscopicã ºi toracoscopicã: o colecistectomie laparoscopicã; rezecþii hepatice laparoscopice; cura laparoscopicã a chistului hidatic hepatic; chirurgie laparoscopicã colo-rectala; cura laparoscopicã a herniilor hiatale; cura laparoscopicã a achalaziei; laparoscopii ºi toracoscopii exploratorii ºi bioptice; splenectomie laparoscopicã, splenectomie parþialã; suprarenalectomie laparoscopicã; chirurgia laparoscopicã a anexelor (trompe uterine, ovare); timectomie toracoscopicã în miastenii ºi tumori timice. Chirurgie oncologicã (operaþii complexe pentru): Neoplasme digestive (esofag, stomac, duoden, intestin subþire, colon-rect);rezecþii esofagiene complexe cu esofagoplastie; gastrectomii radicale; duodenopancreatectomii; colectomii radicale; operaþii cu conservare sfincterianã pentru cancerele rectale; Neoplasme genitale (col ºi corp uterin, ovar, sân); Tumori retroperitoneale (inclusiv suprarenala). Preocupãri speciale: Transplant hepatic ºi chirurgie hepato-biliopancreaticã; Chirurgia polipozei familiale ºi a rectocolitei ulcerohemoragice (operaþii care permit un tranzit pe cãi naturale pentru bolnavii operaþi); Chirurgia timusului (tratamentul miasteniei gravis timectomia pe cale toracoscopicã); Tratamentul infecþiilor intraabdominale grave (peritonitã acutã, pancreatitã cronicã); Reintervenþii abdominale corectoare pentru complicaþii sau sechele postoperatorii consecutive unor intervenþii premergãtoare insuficiente ca indicaþie, tactico-tehnic sau urmate de complicaþii. Centrul de Chirurgie Urologicã, Dializã ºi Transplant Renal Tel./Fax: ; txfundeni@easynet.ro ªef centru: Prof. Dr. Ioanel Sinescu - medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale, preºedinte al Asociaþiei Române de Urologie Medici încadraþi UMF Carol Davila :, Prof. Dr. Ioanel Sinescu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale ºef secþia I, 54

59 Conf. Dr. Lucian Iliescu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale ºef secþia II, Conf. Dr. Gabriel Glück, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Dr. Radu Constantiniu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale ºef secþia III, ªef Lucrãri Dr. Marcian Antonio Manu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Dr. Emil Angelescu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. Bogdan ªerbãnescu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. Sebastian Voinea, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale, Prep. Univ. Dr. Cristian Surcel, medic specialist urolog, doctorand, Prep. Univ. Dr. Sorin Pãtrãºcoiu, medic specialist urolog, doctorand, Prep. Univ. Dr. Robert Stoica, medic specialist urolog. Compartiment cercetare: Dr. Rucsandra Manu, medic primar urolog, doctorand, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Marinela Antonesi, medic specialist urolog, asistent cercetare, Dr. Ruxandra Caisan, medic specialist, imunologie-transplant renal, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Denise Daia, medic specialist ATI, cercetãtor ºtiinþific. Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Mihai- Cristian Hârza, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale Dr. Nicolae Vlaicu, medic primar urolog, doctorand, Dr. Constantin Gîngu, medic primar urolog, doctorand, Dr. Bogdan Chibelean, medic specialist, doctorand, Dr. Eminëe Kerezsy, medic primar medicina internã ºi nefrologie, Dr. Dorina Tacu, medic primar nefrolog, doctorand, Dr. Ruxanda Ioana Tulbure medic primar ATI ºef secþie ATI Chirurgie Urologica ºi Transplant Renal, Dr. Liliana Domniºor, medic primar ATI, Dr. Vangheliþa Zogaº, medic primar chirurgie plasticã ºi reparatorie, Dr. Cerempei Vasile, medic specialist, Asistent ªef: Laura Codoiu. Dotãri: Secþia I - se aflã la etajul II (corpul E + D1) ºi etajul IV (corpul A1), dispune de 66 de paturi Departamentul de Transplant Renal ºi Dializã se aflã la etajul II (corpurile E+D2), dispune de 32 de paturi (11 paturi ATI) Secþia a II-a se aflã la etajul IV (corpul A2) ºi dispune de 35 de paturi Secþia a III-a se aflã la etajul I (corpul A2) ºi dispune de 35 de paturi. Secþia de Anestezie ºi Terapie Intensivã proprie se aflã la etajul IV (corpurile E + D2), dispune de 22 de paturi. Blocul Operator se aflã la etajul IV, dispune de o dotare tehnicã de vârf, de aer condiþionat filtrat bacterian ºi are în compunere: 4 sãli de chirurgie urologicã deschisã ºi transplant renal; 2 sãli de endourologie joasã ; 2 sãli de endourologie înaltã (cu unitãþi de fluoroscopie) ; 1 salã de endoscopie ambulatorie. Unitatea de Litotriþie Extracorporealã cu Unde de ªoc (ESWL) se aflã la etajul IV (corpul C) Laboratoarele de Echografie se aflã la etajul IV (corpul C) Laboratorul de Urodinamicã se aflã la etajul IV (corpul C) litotritor Lithostar Multiline (Siemens) Laboratoarele de Echografie: ecograf Elegra Siemens cu transducere de 3,5 ºi 7 Mhz, cu posibilitate de examinare Doppler ºi de puncþie biopsie prostaticã (cu reconstrucþie tridimensionalã), un ecograf Sonoline Siemens cu transducere de 3,5 ºi 7- Mhz ºi unul transrectal cu sistem de puncþie biopsie prostaticã. Laboratorul de Urodinamicã - douã echipamente ultramoderne, computerizate de mãsurãri complexe urodinamice (Libra MMS+ ºi Duet Logic). Servicii: Transplantare renalã. Chirurgie onco-urologicã complexã. Chirurgie vascularã urologicã majorã. Chirurgie reconstructivã aparat urinar. Endourologie aparat urinar inferior. Endourologie aparat urinar superior. Chirurgia litiazei aparatului urinar. Laparoscopie urologicã. Chirurgie urologicã infantilã. Uro-ginecologie. ESWL. Explorãri urodinamice. Andrologie. Diagnosticul ºi tratamentul disfuncþiilor erectile. Imagisticã urologicã Proceduri standard: Chirurgie urologicã clasicã (gamã completã). Chirurgie endoscopicã de aparat urinar (gamã completã) Proceduri speciale: Transplantare renalã (prioritate naþionalã). Chirurgie uro-oncologicã de exerezã ºi reconstructivã complexã (prioritate naþionalã). Chirurgia extensiei cavo-cardiace a trombozei neoplazice în cancerul renal (prioritate ºi exclusivitate naþionalã). Chirurgia glandei suprarenale (prioritate naþionalã). Chirurgie reconstructivã complexã de aparat urinar superior ºi inferior. Microchirurgia infertilitãþii masculine (prioritate ºi exclusivitate naþionalã). Terapia minim invazivã a litiazei renoureterale (ureteroscopie antero- ºi retrogradã, nefrolitotomie percutanatã). Drenaj intern (sondã Cook) ºi extern (nefrostomie percutanatã) de cãi urinare superioare, fluoro- sau ecoghidate. Terapia non-invazivã a litiazei renale prin litotriþie extracorporealã (prioritate naþionalã). Explorare urodinamicã ºi terapia complexã a vezicii neurologice (exclusivitate naþionalã). Chirurgie urologicã infantilã (oncologicã ºi reconstructivã). Terapia non-agresivã a litiazei urinare la copil. Vezicã de substituþie (dupã cistectomie radicalã). Tratamentul complex al incontinenþei de urinã la bãrbat ºi la femeie (inclusiv injectãri de colagen). Tratamentul multimodal complet al cancerului testicular (prioriate naþionalã). Terapia nonintervenþionalã (neoperatorie) a adenomului prostatic. Tratamentul complex (farmacodinamic ºi chirurgical) al impotenþei organice la bãrbat. Explorarea ecograficã a aparatului urinar ºi genital cu posibilitatea de puncþie - biopsie ºi drenaj ecoghidat. Centrul de Dializã ªos. Fundeni 258, sector 2, Bucureºti med2fundeni@cmb.ro ªef centru: Dr. Dimitrie Capºa medic primar medicinã internã ºi nefrologie, doctor în medicinã Dr. Laura Mitea, medic primar nefrologie, Dr. Cãtãlin Tacu, medic specialist nefrologie, Dr. Carmen Gheorghiu, medic specialist nefrologie, Asistent ªef: Maria Motea SPITALE BUCUREªTI Bloc operator: 4 truse- complete de instrumentar complex + 2 linii video pentru operaþiile de endourologie înaltã, incluzând 2 litotritoare endoscopice de contact (Storz ºi Olympus). 6 truse complete + 2 sisteme video pentru operaþiile deendourologie joasã (Storz ºi Olympus) ; 3 sisteme radiologice mobile,- multifuncþionale (Siemens Izo C ). Microscop operator pentru operaþii- pediatrice, de chirurgie vascularã sau andrologicã (infertilitate- masculinã, impotenþã organicã vasculogenicã, revascularizaþii peniene, autotransplant testicular, etc). Trusã completã, inclusiv linie video,- pentru chirurgie laparoscopicã urologicã. Bisturie electrice ºi cu Argon pentru secþiune ºi coagulare; 20 de truse complete de instrumentar chirurgical (inclusiv truse de chirurgie digestivã, vascularã, transplant renal, etc). Cell-saver, infuzomate, 4 aparate de anestezie Julian, aspiratoare chirurgicale, mese chirurgicale moderne, lãmpi operatorii duble în fiecare salã, etc. Unitatea de Litotriþie Extracorporealã cu Unde de ªoc (ESWL): Dotãri: Pentru hemodializã: 15 aparate de hemodializã, repartizate în 3 sãli (5 aparate/salã): 12 aparate Baxter SPS 1550 ºi 3 aparate Baxter Althin Tina. Staþia de purificare a apei prin osmozã inversã, Temak, cu debit de 800 litri/ora, livreazã apa ultrapurã, cu o conductivitate de 2-5 µs/cm, sterilã, apirogenã. Sãlile de dializã au mobilier modern, paturi tip terapie intensivã, surse de oxigen, aer condiþionat, televizoare. Dializoarele se folosesc o singurã datã ºi sunt de eficacitate bunã, cu membrane din triacetat de celulozã ºi din polietersulfona cu suprafaþã de 1,3 m2 ºi 1,5 m2, sterilizate cu raze gamma ºi din polisintan, cu suprafaþa de 1,4 m2, sterilizate cu raze gamma. Soluþiile concentrate de hemodializã - concentrat acid ºi concentrat de bicarbonat - se preparã în cadrul centrului de dializã, de personal farmaceutic, folosindu-se sãruri Soludia - Franþa. Pentru dializa peritonealã: Dializa peritonealã continuã ambula- 55

60 SPITALE BUCUREªTI torie se aplicã cu tehnica twin bag cu soluþii de dializã Baxter, în pungi de 1,5 L, 2,0 L ºi 2,5 L ºi concentraþii de dextrozã de 1,5 g/dl, 2,5 g/dl ºi 4,25 g/dl. Centrul de dializã dispune de 10 aparate pentru dializa peritonealã automatã, tip HomeChoice- Baxter, cu care sunt trataþi 9 bolnavi la domiciliu prin dializã peritonealã automatã nocturnã intermitentã sau dializa peritonealã ciclicã continuã. Se folosesc pungi cu soluþie peritonealã Baxter de 5 litri ºi 2 litri. Sala de dializã peritonealã pentru tratamentul ºi antrenamentul pacienþilor este înzestratã cu mobilierul necesar ºi dispune de program pe calculator pentru învaþarea tehnicii dializei automate de cãtre bolanvi. Eficacitatea terapiei prin dializa peritonealã este urmaritã periodic cu ajutorul calculatorului, prin programul Adequest-Baxter. Servicii: Centrul de dializã asigurã asistenþa nefrologicã, inclusiv terapia prin hemodialize iterative sau dializa peritonealã, pentru bolnavii cu insuficienþã renalã cronicã, având repartizat ca teritoriu sectorul 2 din Bucureºti. Hemodializele ºi dializa peritonealã se desfãºoarã sub supravegherea permanentã cel puþin a unui medic, care se aflã în unitatea de dializã pe toatã durata activitãþii zilnice. În acest fel tratamentul este adaptat în funcþie de evoluþia zilnicã a pacienþilor. Calitatea aparaturii ºi a materialelor consumabile utilizate, precum ºi calificarea înaltã a personalului asigurã efectuarea hemodializelor fãrã incidente sau accidente, cu eficacitatea adecvatã conform prescripþiilor internaþionale. Centrul de Gastroenterologie ºi Hepatologie Tel/Fax: Medici încadraþi UMF Carol Davila : Profesor Dr. Mircea Diculescu, medic primar medicinã internã ºi gastroenterologie, doctor în ºtiinþe medicale ªef Secþia II, Conf. Dr. Gheorghe Cristian medic primar medicinã internã ºi gastroenterologie, doctor în ºtiinþe medicale - ªef Sectia I, ªef Departament Endoscopie Digestivã, Conf. Dr. Liana Gheorghe medic primar gastroenterologie, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Secþia III, ªef Lucrãri Dr. Mircea Manuc, medic primar gastroenterologie, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Dr. Gabriel Becheanu, medic primar anatomopatolog, doctor în ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. Carmen Preda, medic primar gastroenterologie, As. Univ. Dr. Mihai Ciocîrlan, medic specialist gastroenterologie, As. Univ. Dr. Rãzvan Iacob, medic specialist gastroenterologie, doctorand, As. Univ. Dr. Cosmin Ciora, medic specialist gastroenterologie Compartiment cercetare: Dr. Ion Bãncilã, medic specialist gastroentrologie, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Iuliana Pârvulescu, medic specialist gastroenterologie, cercetãtor ºtiinþific, doctorand, Dr. Letiþia Þugui, medic specialist gastroenterologie, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Roxana Vãdan, medic specialist gastroenterologie, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Mirela Ciocîrlan, medic specialist gastroenterologie, asistent cercetare ºtiinþificã, Dr. Speranþa Iacob, medic specialist gastroenterologie, doctorand, asistent cercetare ºtiinþificã, Dr. Adriana Andrei, medic specialist gastroenterologie, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Florina Pãtraºcu, medic specialist oncologie medicalã, doctorand, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Mona Dumbravã, medic specialist anatomopatologie, doctor în ºtiinþe medicale, cercetãtor ºtiinþific, Dr. Bogdan Cotruþã, medic rezident gastroenterologie, asistent cercetare ºtiinþificã. Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Corina Angelescu, medic primar gastroenterologie, Dr. Viviana Boboc, medic primar gastroenterologie, Dr. Ion Calin, medic primar gastroenterologie, Dr. Tudor Constantin, medic primar gastroenterologie, Dr. Mihai Cordun, medic primar gastroenterologie, Dr. Adina Croitoru, medic primar oncologie medicalã, Dr. Ioana Luca Ciurea, medic primar oncologie medicalã, Dr. Teohari Marinescu, medic primar gastroenterologie, Dr. Dan Piþigoi, medic primar gastroenterologie, Dr. Iulia Simionov, medic primar gastroenterologie, Dr. Ioana Stanel, medic primar gastroenterologie, Dr. Narciza Zamfirescu, medic primar gastroenterologie, Asistent ªef: Cristina Sava Dotãri: Centrul de Gastroenterologie ºi Hepatologie Fundeni dispune de un numãr de 180 de paturi distribuite în cele 50 de saloane (de 1-4 paturi) ºi repartizate egal în cele 3 secþii. Cele 3 secþii din cadrul Centrului de Gastroenterologie ºi Hepatologie ocupã 3 etaje a câte 2 tronsoane din Corpul B al Institutului Clinic Fundeni. Departamentul de Endoscopie Digestivã ocupã un alt tronson din cladirea B ºi cuprinde: 1 salã de sterilizare-dezinfecþie a endoscoapelor ºi accesoriilor; 2 sãli de aºteptare pentru pacienþi; 1 salã pentru pregãtire pre-procedurã a pacienþilor ºi recuperare postproceduri endoscopice intervenþionale; 3 sãli de investigaþie endoscopicã; 1 salã de phmetrie esofagianã ºi manometrie digestivã superioarã ºi inferioarã, arhiva departamentului de endoscopie ; 3 sãli aparþinând Laboratorului de Histopatologie, o Histotecã. Compartimentul pentru servicii medicale în ambulator este situat în policlinica aflatã la parterul clãdirii B ºi cuprinde 3 cabinete de consultaþii, o camerã destinatã serviciului de gardã, o camerã destinatã recoltãrii de analize ºi alta constituind Laboratorul de Ecografie pentru ambulatori. În cadrul Departamentului de Oncologie Digestivã, începând cu anul 2004, funcþioneazã un Serviciu de asistenþã medicalã în ambulator ºi Spitalizare de zi cu 9 paturi. El este de asemenea localizat în policlinica aflatã la parterul clãdirii B. Începând cu anul 2004 Centrul dispune de un sistem computeizat de evidenþã a pacienþilor internaþi în clinicã. Biroul de înregistrare a datelor personale este situat la parterul clãdirii B. Sistemul utilizeazã o aplicaþie proprie de stocare a datelor medicale dezvoltatã în conformitate cu normele legislative în vigoare ce privesc confidenþialitatea datelor pacienþilor. DOTARE: Aparatura medicalã de care dispune Centrul de Gastroenterologie ºi Hepatologie cuprinde, între altele : videoendoscoape (Olympus), sistem de explorare cu videocapsulã (Olympus), ecoendoscop Olympus, 3 ecografe, cu posibilitãþi de examinare Doppler color ºi power, unul cu posibilitatea efectuãrii de sonoelastografie, sistem de coagulare cu plasmã de argon ERBE, microscoape (Nikon ºi Olympus). În departamentul de Oncologie Digestivã se trateazã adjuvant ºi paliativ afecþiuni maligne digestive, dupã protocoale proprii de tratament sau în cadrul unor trialuri internaþionale, existând în acest scop dotãri specifice. Centrul posedã mijloace moderne de comunicare - centralã telefonicã digitalã, cu legãturi interne ºi internaþionale, fax, numeroase computere conectate la Internet, precum ºi intranet pentru înregistrarea datelor clinice ºi facilitarea programelor ºtiinþifice. Întreaga clinicã a fost renovatã, secþia de Gastroenterologie ºi Hepatologie unde sunt îngrijiþi pacienþii pre- ºi post - transplant beneficiind de un standard superior (rezerve, instalaþii sanitare moderne, paturi multifuncþionale). Servicii: Terapie intensivã gastroenterologie ºi hepatologie: Depistarea precoce activã a cancerului gastric la pacienþii simptomatici ºi asimptomatici. Depistarea precoce activã a cancerului colorectal: cromodiagnostic, endoscopie digestivã superioarã, prelevare de endobiopsii multple, screening periodic pentru: pacienþii asimptomatici; pacienþii cu polipi adenomatoºi gastrici; pacienþii cu stomac rezecat la peste 15 ani de la momentul intervenþiei; pacienþii cu ulcer gastric; stocarea datelor ºi chemarea periodicã la control a pacienþilor. Depistarea precoce activã a cancerului intestinal: formele ereditare de cancer colorectal; pacienþii cu antecedente familiale de cancer colorectal; pacienþii cu boli inflamatorii intestinale nespecifice (rectocolitã ulcero-hemoragicã ºi boala Crohn); pacienþii cu polipi adenomatoºi colorectali; pacienþii cu polipi sau cancere colorectale în antecedente. 56

61 Nutriþie enteralã sau parenteralã: în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (rectocolitã ulcero-hemoragicã ºi boala Crohn) forme extinse, pusee severe de activitate, non-responsive la tratamentul patogenic, pre-operator; sindroame de malabsorbþie severe la pacienþii cu afecþiuni hepatice cronice ºi denutriþie asociatã. Tratamentul encefalopatiei hepatice: administrarea de Flumazenil pentru combaterea/superficializarea encefalopatiei ºi obþinerea cooperãrii pacientului pentru investigaþii ºi tratament; administrarea de suplimente orale, enterale sau parenterale de aminoacizi cu catenã ramificatã ; administrarea unei diete hipercalorice, hiperproteice, bazatã pe proteine vegetale ºi lactate; aspiraþie nazo-gastricã în cazul hemoragiei digestive superioare active, variceale sau non-variceale, la cirotici; clisme acide evacuatorii la fiecare 6-8 ore, administrarea pe sondã jejunalã plasatã endoscopic de dizaharide non-resorbabile (lactulozã, lactilol) ºi antibiotice/chimioterapie Tratamentul de urgenþã al hemoragiei digestive inferioare siv superioare: Embolizarea leziunilor hemoragice în Departamentul de Cateterism Cardiac ºi Cardiologie Intervenþionalã al Institutului de Cardiologie C. C. Iliescu, sub îndrumarea specialistului gastroenterolog; coagulare cu plasmã de argon a leziunilor hemoragice non-variceale ; injectarea de agenþi sclerozanþi în leziunile hemoragice ale tractului digestiv inferior. Dotãri: Spaþiu ºi aparaturã adecvate metodelor de lucru menþionate, precum ºi areal compartimentat pentru Biologie Molecularã conform Standardelor Federaþiei Europene de Imunogeneticã (EFI). Servicii: 1. Diagnostic virusologic complet : Anti- VHA IgM, Anti- VHA IgG, Detectie de HBsAg, Anti-HBc IgM, AntiHBc IgG, AgHBe, Anti-HBe, Anti-HBs, PCR pentru detecþia cantitativã a ADN VHB seric, Genotipare VHB, Rezistenþã la Lamivudine, Mutanþi în PreCore- Core, Anti-VHD, Anti-VHC, RIBA anti-vhc 3.0 SIA, RT-PCR pentru detecþia cantitativã a ARN VHC seric, Genotipare VHC, Anti-HTLV 1+2, Anti- HIV 1+2, Anti-CMV IgM, Anti-CMV IgG, PCR pentru detecþia cantitativã a ADN CMV seric, Anti-HSV 1+2 IgM, Anti- HSH 1 Ig G, Anti-HSV 2 Ig G, Anti EBV VCA Ig M, Anti-EBV VCA Ig G, Anti - Toxoplasma Gondi Ig M (Obligatoriu în transplantul cardiac ºi hepatic), Anti - Toxoplasma Gondi Ig G (Obligatoriu în transplantul cardiac ºi hepatic), Anti-Rubella Ig M (Obligatoriu în transplantul cardiac), Anti-Rubella Ig G (Obligatoriu în transplantul cardiac); Anti- VZV Ig M (Obligatoriu în transplantul medular ºi cardiac) ; Anti VZV Ig G (Obligatoriu în transplantul medular ºi cardiac). 2. Diagnostic Imunologic: Imunologia Transplantului; Teste de histocompatibilitate: HLA, HLA B27 ; Biologie Molecularã : SSO (sequence specific oligomer probe), SSP (sequence specific primers); Anticorpi citotoxici ELISA screening, -identificare; Crossmatch prin CDC (citotoxicitate dependentã de complement)cu AHG prin ELISA; Auto - crossmatch: CDC, ELISA; Genotipare Gene KIR; Polimorfism Gene Citokine. SPITALE BUCUREªTI Tratamentul de urgenþã al hemoragiei superioare variceale ºi non-vericeale: coagulare cu plasmã cu argon a leziunilor hemoragice non-variceale; endoscopie ºi endoterapie de urgenþã (scleroterapie ºi ligaturã endoscopicã a varicelor esofagiene); injectare de substanþe sclerozante în ulcere hemoragice, leziuni angiodisplazice hemoragice); terapie farmacologicã în scop hemostatic strict monitorizatã. Diagnosticul ºi tratamentul modern al afecþiunilor digestive cu mare morbiditate: cirozã hepaticã, hepatitele cronice, litiazã biliarã, ulcerul gastric ºi duodenal. Evaluarea pacienþilor în vederea includerii pe lista de transplant hepatic ºi urmãrirea acestora post transplant, secþia de gastrohepatologie fiind o componentã a Centrului de Transplant Hepatic din Institutul Clinic Fundeni. Diagnostic endoscopic prin tehnici de vârf: cromodiagnostic colangiopancreatografie endoscopicã retrogradã, ecoendoscopie, terapie endoscopicã. Terapie ghidatã ecografic: alcoolizarea tumorilor hepatice, drenaj ecografic al colecþiilor abdominale, drenaj ecografic al pseudochistului de pancreas, drenaj ecografic de urgenþã al cãilor biliare destinse la pacienþi cu colangitã. Terapie oncologicã în Compartimentul de Oncologie Digestivã: chimioterapie pre- ºi post-operatorie la pacienþii diagnosticaþi ºi stadializaþi în Centrul de Gastroenterologie ºi Hepatologie Fundeni ºi operaþi în Clinica Chirurgie Generalã Fundeni. Centrul de Imunogeneticã ºi Virusologie CENTRU DE REFERINÞÃ ÎN IMUNOLOGIA TRANSPLANTULUI PEN- TRU ROMÂNIA CENTRU ACREDITAT DE CÃTRE FEDERAÞIA EUROPEANÃ DE IMUNOGENETICÃ (EFI) ªEF CENTRU: Conf. Dr. Ileana Constantinescu, medic primar virusologie, imunologie, medic specialist endocrinologie, doctor în ºtiinþe medicale. Anca Tica, cercetãtor ºtiinþific principal gradul II, fizician principal; Marilena Zaharia, biochimist principal; As. medicali: Mihaela Sora; Daniela Nedelcu; Adela Toader; Sanda Turcu 3. Imunosupresie: Dozare cantitativã în sânge total a Tacrolimusului (Prograf) prin metoda MEIA. Dozare cantitativã în sânge total a Ciclosporinei (Neoral) prin metoda MEIA. Dozare cantitativã în sânge total a Sirolimusului (Rapamune) prin metoda MEIA. 4. Autoimunitate 4.1.Autoimunitate (Ficat) ELISA: Anticorpi antimitocondriali Anticorpi antinucleari, Anticorpi anti-lkm1, Ceruloplasmina, á 1 antitripsina, Anti-SLA 4.2.Autoimunitate diabet zaharat. Centrul de Medicinã Internã-Nefrologie Tel./Fax.: mih@xnet.ro ªef secþie: Prof. Dr. Mihai Voiculescu, medic primar medicinã internã, medic primar nefrologie, doctor în ºtiinþe medicale ªef lucrãri: Dr. Alecse Valerian Diþoiu, medic primar medicinã internã, medic primar gastroenterologie, doctor în ºtiinþe medicale; Asistenþi univeristari: Dr. Copaci Ionel, medic primar medicinã internã, medic primar gastroenterologie, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Iliescu Laura, medic specialist medicinã internã, medic specialist gastroenterologie, doctorand în ºtiinþe medicale, Dr. Ionescu Camelia, medic primar nefrologie, doctorand în ºtiinþe medicale, Dr. Luca Adina, medic primar medicinã internã, doctorand în ºtiinþe medicale, Dr. Motoi Otilia, medic primar medicinã internã, doctorand în ºtiinþe medicale Preparatori universitari: Dr. Ismail Gener, medic specialist nefrologie Medici cercetãtori ºtiinþifici: Dr. Bobeica Raluca, medic rezident nefrologie, Dr. Caceaune Nicu, medic specialist medicina interna, doctorand în stiinte medicale, Dr. Ioanitescu Simona, medic specialist medicina interna, Dr. Luca Laurentiu, medic primar medicina interna, doctor în stiinte medicale, Dr. Micu Diana, medic specialist nefrologie, Dr. Micu Laurentiu, medic rezident medicina interna, doctorand în stiinte medicale, Dr. Mihaila Mariana, medic primar medicina interna, doctorand în stiinte medicale, Dr. Nitoiu Dana, medic specialist medicina interna, doctor în stiinte medicale, Dr. Popescu Adriana, medic primar medicina interna, doctor în stiinte medicale, Dr. Rusu Elena, medic rezident nefrologie. MEDICI SALARIATI AI MINISTERULUI SANATATII ºi FAMILIEI, Dr. Dimulescu Radu, medic primar nefrologie, doctorand în stiinte medicale, Dr. Dimulescu Theodora, medic primar nefrologie, Dr. Marcu Silvia, medic primar medicina interna. DOCTORANZI CU FRECVENTA, Dr. Eugenia Buzatu, medic rezident medicina interna 57

62 SPITALE BUCUREªTI Dotãri: DEPARTAMENTUL DE MEDICINÃ INTERNÃ INTEGRATIVÃ 1.1. Compartimentul primire, înregistrare, triaj: trusã de recoltare, tensiometru, oftalmoscop, electrocardiograf, instalaþie de oxigen, mascã ºi balon pentru ventilaþie, sonde de aspiraþie, sonde pentru tamponament (Sangstaken-Blakemore, Linton), glucometru Laborator examene endoscopice ºi biopsii: videoendoscop Olympus GIF V2, endoscop cu vedere axialã Pentax FG 29V, endoscop cu vedere lateralã Olympus, 3 rectoscoape rigide, surse de luminã aferente endoscoapelor menþionate, pense biopsie endoscop de diferite profile, pense biopsie rectoscop, ace sclerozare varice esofagiene, cuve de spãlare endoscoape, soluþii pentru spãlarea þi dezinfecþia endoscoapelor Laboratorul de ecografie ºi biopsii ecoghidate: aparaturã - ecograf Siemens sonoline LX, pistol bioptic ºi ace BARD MAG- NUM; materiale consumabile: ace Menghini 14G, 16G, 19G, ace Trucut 14G, 16G, ace Chiba fine. Servicii: Diagnosticul clinic ºi paraclinic, tratamentul ºi dispensarizarea pe termen lung al bolilor interne, cu preocupãri speciale pentru: diagnosticul, stadializarea, tratamentul ºi prevenirea evolutiei bolilor renale cronice: glomerulare, tubulo interstiþiale, vasculare, metabolice, congenitale. IRA: algoritm de investigaþie ºi tratament. Terapii substitutive renale continue în IRA asociatã unor stãri comorbide severe. Stadializarea ºi stabilirea indicaþiei de tratament substitutiv cronic în IRC: hemodializã, dializã peritonealã, transplant renal. Utilizarea curentã a procedurilor de substituþie renalã cronicã: hemodializã, hemodiafiltrare ºi dializã peritonealã. Stadializarea glomerulopatiilor. Diagnosticul histologic al bolilor renale. Diagnosticul rejetului acut sau cronic al grefei renale. Prelucrarea digitala a imaginilor histologice. Evaluare aspectelor histopatologice, complicatiilor ºi tratamentui sindroamelor nefrotice, în vederea stabilirii implicatiilor prognostice ºi terapeutice. Tratamentul sindroamelor de retenþie hidro-salinã - sd. nefrotic, ascitã refractarã - neresponsive la tratament. Cercetarea particularitãþilor evolutive ºi de tratament în HTA renovascularã ºi parenchimatoasã renalã. Evaluarea, tratamentul ºi dispensarizarea HTA refractare la tratament. Nefropatia rapid progresivã: cauze ºi tratament. Nefropatiile vârstei înaintate. Depistarea endoscopicã preoce a leziunilor gastrice displazice. Dializa hepaticã prin utilizarea sistemului MARS. Evaluarea, tratamentul ºi dispensarizarea afecþiunilor hepatice cronice: hepatite cronice virale ºi autoimune, ciroze hepatice de diferite etiologii, sindroame colestatice cronice, tezaurismoze hepatice. Aprecierea evoluþiei bolnavilor cu hepatite cronice virale nonresponderi. Monitorizarea pe termen lung a bolnavilor cu sindrom hepatocitolitic de etiologie iniþial nedeterminatã. Evaluarea metabolismului fierului în afecþiunile hepatice cronice. Afectarea tractului digestiv în bolile de colagen. Monitorizarea pacienþilor cu hepatite cronice virale pentru depistarea precoce a cancerului hepatic primitiv. În Clinica Medicalã - Nefrologie se efectueazã în mod curent la nivelul laboratoarelor ºi cabinetelor de profil numeroase manopere ºi manevre medicale, atestate prin examene de competenþã: biopsia rinichilor nativi ºi a grefei renale. biopsia hepaticã pentru evaluarea histologicã a hepatitelor cronice ºi a altor afectãri hepatice apãrute în context deosebit - bolnavi uremici incluºi sau nu în program de substituþie renalã cronicã. Biopsie pleuralã diagnosticã. Hemodializa intermitentã ºi continuã. Hemofiltrare continuã. Hemodiafiltrare intermitentã ºi continuã. Plasmafereza. Dializa hepaticã MARS. Ecografie abdominalã ºi dopplermetrie renalã. Endoscopie digestivã superioarã diagnosticã ºi terapeuticã. Rectoscopie ºi colonoscopie diagnosticã ºi terapeutica. Montare de catetere pentru dializã - hemodializã, dializa peritonealã. Evaluãri ºi monitorizãri a fistulelor arteriovenoase ºi a cateterelor venoase centrale: dopplermetrie, critline. Determinare microalbuminuriei. 15. Determinare a 10 parametri urinari uzuali. Spirometrie. Electrocardiografie ºi oscilometrie. Monitorizare EKG 24/h; TA/24h; TA+EKG/24h. Determinare digitalã a intervalului QT. Defibrilare. Biopsii de alte organe, cavitãþi ºi þesuturi normale sau patologice. Examen oftalmoscopic. Clinica de Hematologie Tel/Fax: ; / 2117 ªef Clinicã: Prof. Dr. Dan Coliþã - medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale; Medici încadraþi UMF Carol Davila, Prof. Dr. Dan Coliþã, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale ºef secþia I, Conf. Dr. Adriana Coliþã, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale ºef secþia II, ªef Lucrãri Dr. Adriana Moicean, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Dr. Daniel Coriu, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Dr. Daniela Ostroveanu, medic primar medicinã laborator, doctor în ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. Iulia Ursuleac, medic primar hematologie, doctorand, As. Univ. Dr. Aurelia Tatic, medic specialist hematologie, doctorand, As. Univ. Dr. Camelia Dobrea, as. univ. hematopatolog, medic primar anatomo-patolog, doctorand, As. Univ. Denisa Bratu, medic specialist medicinã laborator. 58 Monitorizarea factorilor agravanþi nondiabetici în nefropatia diabeticã. Diagnosticul, tratamentul ºi supravegherea nefropatiilor cu mecanism patogenic imunologic. Experimentarea clinicã a unor noi imunosupresive în tratamentul nefropatiilor imunologice. Plasmafereza în tratamentul nefropatiilor autoimune. Diagnosticul ºi tratamentul afectãrii renale în: bolile hepatice virusale, ciroza hepaticã, sindrom hepato-renal, nefropatia IgA, bolile hematologice, mielomul multiplu, limfoame. Diagnosticul ºi tratamentul rejetului acut ºi cronic al grefei renale. Evaluarea diagnosticã ºi evolutivã, clinicã, biologicã ºi histologicã a infecþiilor limfotrope ºi hepatotrope la pacienþii transplantaþi renal. Tratamentul ºi dispensarizarea sindromului hepato-renal ºi a ascitei refractare. Diagnosticul ºi tratamentul modern al astmului bronsic. Depistarea cancerului bronhopulmonar în stadii precoce. Evaluarea bolnavilor hepatici potenþial transplantabili în vederea includerii pe lista de asteptare. Tratamentul intervenþional endoscopic al hemoragiilor variceale la cirotici. Compartiment cercetare: Dr. Radu Gologan, cercetãtor ºtiinþific principal grad I, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Otilia Georgescu, cercetãtor ºtiinþific principal grad II, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Rãzvan Stoia, cercetãtor ºtiinþific principal grad II, medic primar hematologie, docotor în ºtiinþe medicale, Dr. Anca-Ioana Moþoiu, cercetãtor ºtiinþific principal grad II, medic primar medicinã laborator, Dr. Valentina Uscãtescu, cercetãtor ºtiinþific principal grad I, medic primar medicinã laborator, doctor în medicinã, Dr. Viorica Iacob, medic primar medicinã laborator, Dr. Ecaterina Didona Vasilache, cercetãtor ºtiinþific, medic specialist medicinã laborator, Biochimist Monica Dogaru, cercetator, doctorand, Biolog Tatiana Puºcariu, cercetãtor ºtiinþific gradul I, biolog principal, doctorand, Biolog Adriana-Mariana Dumitrescu, cercetãtor ºtiinþific principal grad I, biolog principal, doctor în biologie, Biolog Georgeta Niþu, biolog, doctorand, masterat în biologia comparatã a celulei normale ºi tumorale

63 Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Radu Niculescu, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale - ºef secþia III, Dr. Anca Maria Popp, medic primar hematologie, medic primar medicinã internã, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Emilia Niculescu Mizil, medic primar hemtologie, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Aristica Poenaru Smântânã, medic primar hematologie, Dr. Mariana Vasilicã, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Leny Caban, medic primar hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Bogdan Ionescu, medic primar hematologie, doctorand, Dr. Domnica Milcoveanu, medic specialist hematologie, Dr. Adrian Alexandru Burcã, medic specialist hematologie, As. Sef : Doina Mircea Dotãri: Clinica funcþioneazã cu 153 de paturi, un Departament de Transplant Medular ºi un Departament de laboratoare de înaltã specializare care sunt prezentate în continuare. Clinica de Neurologie Mareº Bulandra ªef clinicã: Conf. Dr. Ana Câmpeanu medic primar neurologie, doctor în ºtiinþe medicale Medici încadraþi UMF Carol Davila : Prof. Dr. Ion Virginia, medic primar neurologie, doctor în medicinã, ºef secþie II, Conf. Dr. Ana Câmpeanu, medic primar neurologie, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Dr. Emil Tufãnoiu, medic primar neurologie, doctor în ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. Crisanda Vîlciu, medic primar neurologie, Prep. Univ. Daniela Anghel, medic specialist neurologie, doctorand Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Dumitru Ionescu, medic primar neurologie, Dr. Iustin Ionescu, medic primar neurologie, Dr. Sanda Vîlciu, medic primar neurologie, Dr. Constanþa Banica, medic specialist neurologie, Dr. Alina Mihaela Stuparu, medic specialist neurologie, Dr. Dana Mihaela Popescu, medic specialist neurologie, Psiholog Paula Dumitru, Bogdan Ene, Prof CFM, Asistent ªef: Lucreþia Panã Dotãri: Douã secþii cu 90 de paturi dispuse în 12 saloane ºi 10 rezerve cu 1-3 paturi. Spatiul hotelier, grupurile sanitare sunt amenajate fiind competitive cu cele europene. Departamentul Naþional de Miastenia Gravis, în cadrul sectiei II. Laborator EEG - ºef laborator Dr.Crisanda Valciu. Laborator EMG - ªEF LABORA- TOR Dr.Tufãnoiu Emil. EKG portabil care este utilizat de orice asistenta a clinicii. 2 Sãli de recuperare motorie ºi fizioterapie care constitue nucleul viitorului departament de recuperare. Cabinet psihologic pentru evaluãri psihologice, psihoterapie ºi terapie recuperatorie. Ambulator - Dr.Constanþa Bãnicã - unde sunt examinaþi ºi diagnosticaþi aproximativ de bolnavi/an. Servicii: Servicii standard: Diagnosticul ºi tratamentul bolilor neurologice, cu experienþã ºi înaltã calificare a colectivului clinicii in: Boala vascularã cerebralã, Bolile inflamatorii ale sistemului nervos central ºi periferic - ex. scleroza multiplã, poliradiculonevrita Miastenia Gravis - unde sunt diagnosticaþi, monitorizaþi ºi dispensarizaþi aproximativ bolnavi de Miastenia Gravis din toatã þara, Bolile degenerative ale sistemului nervos - ex.boala Parkinson, demenþe, Urgenþe neurologice, Epilepsie, Tumori cerebrale Servicii speciale: Asistenþã medicalã de înaltã specialitate bolnavilor cu: Miastenia Gravis în colaborare cu Clinica ATI-Prof. Dr. Dan Tulbure, Clinica Chirurgie - Prof.Dr. Irinel Popescu - unde se efectueazã timectomiile - Dr.Tomulescu, în urgenþe neurovasculare în colaborare cu Clinica ATI, Cardiologie, Chirurgie cardiovascularã pentru tratamentul medical ºi intervenþional - angioplastie sau endarterectomie - al bolnavilor cu indicaþie precisã. Bolnavii cu patologie oncologicã primarã sau secundarã prin colaborare cu I.O.B ºi Secþia de radioterapie -Institutul Clinic Fundeni - Dr.Bujor, Clinica Hematologie - Prof.Dr.Coliþã Patologia neuropediatricã - prin colaborare cu Clinica Pediatrie - Prof. Arion Activitatea de consultanþã neurologicã a bolnavilor din toate specialitãþile Recuperare ºi reabilitare motorie a bolnavilor atât în faza postacutã cât ºi cronicã a bolilor neurologice, Evaluãri ale statusului psihologic precum psihoterapie singularã ºi în grup a bolnavilor neurologici Recuperare ºi reabilitare a bolnavilor afazici folosindu-se cele mai moderne metode de reabilitare ale limbajului. Clinica de Radiologie, Imagisticã Medicalã ºi Medicinã Nuclearã ªos. Fundeni 258, sector 2, , Bucureºti, ªef clinicã: Prof. Dr. ªerban Georgescu, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, doctor în ºtiinþe medicale Medici încadraþi UMF CAROL DAVILA : Prof. Dr. ªerban Georgescu, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, doctor în ºtiinþe medicale, Conf. Dr. Ioana Lupescu, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, doctor în ºtiinþe medicale, ªef Lucrãri Mihai Lesaru, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, doctor în ºtiinþe medicale, As. Univ. Dr. Rãzvan Capºa,medic specialist radiologie ºi imagisticã medicalã, As. Univ. Dr. Nicoarã Câmpeanu, medic specialist radiologie ºi imagisticã medicalã, As. Univ. Dr. Mugur Grasu, medic specialist radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment cercetare: Dr. Mirela Boroº, cercetãtor principal, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, Dr. Alina Pitrop, cercetãtor principal, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, Dr. Cristina Nicolae, cercetãtor principal, medic specialist radiologie ºi imagisticã medicalã. Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Cornelia Popescu, ºef de lucrãri, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, Dr. Gheorghe Goldiº, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, Dr. Gelu Popa, medic specialist radiologie ºi imagisticã medicalã, Dr. Cristina Dobromir, medic specialist radiologie ºi imagisticã medicalã, Dr. Dan Stanescu, medic primar imagisticã - medicinã nuclearã, doctor în ºtiinþe medicale, ºef departament medicinã nuclearã ºi ecografie, Dr. Anca Chirion, medic primar imagisticã - medicinã nuclearã, Dr. Claudiu Stan, medic specialist medicinã nuclearã Dotãri: Centrul de Radiologie, Imagisticã Medicalã ºi Medicinã Nuclearã Fundeni, înfiinþat în anul 2000 funcþioneazã cu 3 departamente:, Departamentul de Radiologie ºi Imagisticã Informatizatã Clãdirea A, ªef departament Prof. Dr. ªerban Alexandru Georgescu, Departamentul de Radiologie ºi Imagisticã Medicalã II Clãdirea B, ªef departament Dr. Gheorghe Goldiº, Departamentul de Medicinã Nuclearã ºi Ecografie Clãdirea A, ªef departament Dr. Dan Stãnescu. Dotarea tehnicã actualã: Departamentul de Radiologie ºi Imagisticã Informatizatã Clãdirea A, ªef departament Prof. Dr. ªerban Alexandru Georgescu, IRM 1 aparat de 1,5 T (General Electric), CT 1 aparate (Philips), Angiograf 1 aparat (Siemens), Radiografie digitalã directã 1 aparat (SwissRay), Masã telecomandatã digitalã 1 aparat (Philips), Posturi de radioscopie / grafie telecomandate analoge 2 aparate (Philips, Marconi), Mamograf 1 aparat (General Electric), Posturi de radiografie convenþionalã 3 aparate (Siemens, Dornier), Aparate mobile 6 aparate (Siemens), Departamentul de Radiologie ºi Imagisticã Medicalã II Clãdirea B, ªef departament Dr. Gheorghe Goldiº, Radiografie digitalã directã 1 aparat (SwissRay), Masã telecomandatã digitalã 1 aparat (Philips), Ecograf 1 aparat (ATL), Posturi de radioscopie / grafie telecomandate analoge 1 aparat (Philips) Posturi de radiografie convenþionalã 1 aparat (Siemens) Servicii: Tehnici de vârf practicate în clinicã:, IRM, tehnici uzuale, inclusiv angio-rm, cardio-rm, spectroscopie-rm, CT orice tehnicã uzualã, tehnici intervenþionale, Angiografie visceralã ºi perifericã, arterialã ºi venoasã, Manevre intervenþionale dirijate radiologic, ecografic sau CT (biliare, urinare, abdominale, toracice, etc.), Ecografie standard ºi Doppler, diagnosticã ºi terapeuticã, Manevre endoscopice digestive, dirijate radiologic Serviciile de radiologie sunt integral digitalizate ºi conectate la o reþea internã de prelucrare ºi transmisie de imagini ºi dotate cu o instalaþie PACS pentru stocare ºi transmisie de imagini la distanþã. SPITALE BUCUREªTI 59

64 SPITALE BUCUREªTI Departament de Hemobiologie Transfuzii Preparare Grefon Medular - HBTGM Tel.: , interioare :2192 (medic), 2193 (distributie sânge), 2311 (donatori), 2316 (virusologie), 2337 (imuno-hematologie); Fax : virginiamir@ .ro Medic coordonator: Dr. Virginia Mirea, medic primar hematologie, supraspecializãri de medicinã transfuzionalã ºi transplant medular. Dotãri: fotolii ºi paturi pentru donarea de sânge ºi terapia de aferezã, Hemo-mixere pentru recoltare sânge total, separatoare Haemonetics PCS Plus, MCS Plus ºi Baxter CS 3000 sisteme de aferezã în flux discontinuu a componentelor sanguine, HemoCue pentru determinarea fotometricã a hemoglobinei din picãtura de sânge recoltatã din deget, centrifugi de pungi pentru separarea sângelui recoltat în produse labile de sânge, presã manualã de separare produse C), camere C, -140 C, -80 C, - 40 C), congelatoare (-20 sânge, frigidere (+4 C) pentru stocarea produselor sanguine validate, termostatate cu agitatoare (+22 ºi nevalidate, ºi pentru stocarea reactivilor ºi serotecii, balanþã electronicã, Hemo sealer sudeoze fixe ºi portabile pentru sudare tubulaturi ºi pungi de sânge, aparat de sudurã tubulaturã prin conexiune sterilã, hotã cu flux laminar, aparat de selecþie imuno-magneticã ISOLEX 300i, decongelatoare termostatate de tip Bain Marie, sistem de stocaj exterior azot lichid ºi linie de transfer azot C, congelator programabil în lichid, cuve de conservare în azot lichid la -197 azot lichid, linie semiautomatã ELISA pentru testãrile virusologice (incubatoare pentru microplaci, spãlãtoare automate pentru microplaci, spectrofotometru ELISA cu citire informaticã), linie automatã BIO RAD CODA Automated EIA Analyzer pentru teste virusologice, testarea imuno-hematologicã cu sisteme semiautomate ORTHO AUTOVUE SYSTEM ºi SCANGEL, agitatoare orizontale pentru microplãci ºi pentru celule, centrifugã Vortex, centrifugi pentru tubi ºi microplaci, aparate de iradiere produse sanguine IBL 437C CIS biointernaþional ºi Gammacell 1000 Elite MDS Nordion, sistem informatic ca bazã de date în anumite sectoare de activitate, sisteme de aer condiþionat în anumite sectoare. Servicii: consultaþii medicale ºi recoltare de sânge total cu separare prin centrifugare ºi obþinere de produse sanguine: CER (concentrat eritrocitar resuspendat), PPC (plasma proaspatã congelatã), CT (concentrat trombocitar), CER-SL (concentrat eritrocitar resuspendat-saracit în leucocite), Crioprecipitat; prelevare prin aferezã (plasmaferezã, concentrat trombocitar de aferezã, concentrat granulocitar de aferezã); afereze terapeutice (plasmã exchange, leucaferezã terapeuticã, trombaferezã terapeuticã, celule stem hematopoietice periferice pentru auto- ºi allotransplant, autotransfuzia programatã); transformarea calitativã a produselor sanguine (deleucocitare în sistem deschis sau prin conexiune sterilã a CER ºi CT, deplasmatizarea CER sau CT, reducerea de volum pentru adaptarea la nevoile pediatrice, iradierea produselor sanguine); diagnosticul serologic pe baza reacþiilor ELISA al infecþiei HIV/ SIDA (depistare Ag P24-Ac HIV), al infecþiei cu virusul hepatitei B (depistare Ag HBs, anti HBs, anti HBc, confirmare Ag HBs), al infecþiei cu virusul hepatitei C (depistare anti HCV, Ag HCV core, test RIBA de confirmare a serologiei pozitive), al infecþiei cu virusul limfotropic uman HTLV (depistare anti HTLV), infecþiei cu virusul hepatitei D (depistare Ag HDV, anti HDV), determinare de anticorpi în infecþia cu Treponema Pallidum (TPHA); determinarea grupului sanguin ABO- D, fenotipare Rh, Kell, Kidd, Duffy, P, MNSs, Lewis, Cw, depistarea ºi identificarea anticorpilor iregulari, titrarea anticorpilor iregulãri antieritrocitari (anti D, etc.), depistarea ºi titrarea anticorpilor naturali ºi imuni anti A ºi anti B, teste de compatibilitate pretransfuzionale, test Coombs Direct, Test Coombs Indirect, identificare ºi titrare aglutinine reci, hemolizine bifazice, auto- ºi allo-absorbþie, depistare de anticorpi anti-leuco-trombocitari; protocol de investigare a incidentelor post-transfuzionale; protocol de supraveghere a nou nãscuþilor la solicitare; protocol de supraveghere a femeilor insãrcinate; monitorizare imuno-hematologicã post-transplant medular; distribuþia de produse de sânge pentru asigurarea terapiei transfuzionale adaptate patologiei pacientului, inclusiv transfuzia pacienþilor transplantaþi (medular, hepatic, renal) (ST, CER, SL, PPC, Crio, CT, CL, CTA, CLA, PL, produse speciale deleucocitate, fenotipate, compatibilizate, deplasmatizate, reduceri de volum, iradiate) ; prepararea ºi congelarea programatã a celulelor stem hematopoietice în vederea crioconservãrii; selecþia imunomagneticã de celule CD34+, participarea la activitãþile ºtiinþifice ºi cursurile de perfecþionare legate de tematica transfuzionalã ºi de transplant medular Departament Microbiologie - Laborator Analize Medicale Bacteriologie: Medic rezident/as.cercetare Jeni-Laura Vlad, Biolog Isar Cãtãlina, Biolog Vatu Luminiþa, Biolog Groza Florentina, Chimist Toader Mihaela. Imunoserologie: Dr. Dima Ileana, ªef Laborator Analize Medicale Dr. Ion Anca Medic Primar, Biolog ªtefan Gheorghiþã, Chim. Borcan Elvira, Chim. Ghiþã Venera 6. Chim. Anton Carmen Angela. Parazitologie: Biolog Marian Ghervan Gogoaºe Dotãri: Bacteriologie: Bactec Becton Dichison; Phoenix Becton Dichison; Uro - Quick - Becton Dichison; Sceptor; Microscoape Nikon ºi Optech Imunoserologie: Cobas Core II; ACS 180; Linie ELISA automatã; Elecsys; Nefelometru BN; ProSpec; Microscoape cu UV; Microscop Nikon; Centrifugi Parazitologie: Linie ELISA semiautomatã Servicii: Examen bacteriologic din sânge, urinã, materii fecale, exudat faringian, exudat nazal, secreþii uretrale, secreþii vaginale, secreþii de plagã, sputã, lichid de ascitã, lichid pleural, lichid pericardic, LCR. Imunofluorescenþã; Markeri virali ; Markeri tumorali; Hormoni; Anticorpi antieritrocitari; Teste serologice sifilis Departamentul de Anatomie Patologicã ºi Prosecturã ªos. Fundeni, nr. 258, II, Bucureºti ªef departament: Dr. Vlad Herlea, medic primar anatomopatolog, doctor în ºtiinþe medicale Colectiv: Dr. Vlad Herlea, medic primar anatomopatolog, doctor în ºtiinþe medicale, ºef departament ; Dr. Monica Hortopan, medic primar anatomopatolog, doctorand ; Dr. Mihaela Mihai, medic primar anatomopatolog ; Dr. Elena Stoica Mustafa, medic specialist anatomopatolog ; Biol. Principal Ariadna Rãdulescu Capacitate: 9 camere (laboratoare, birouri, salã necropsii, camerã frigorificã ºi anexe) Dotarea tehnicã: microscoape (Nikon, Zeiss, IOR), microscoape de cercetare cu analizã computerizatã a imaginii; criostate (2) cu lame ºi cuþit; ladã frigorificã pentru stocare produse biologice ; histochinete (2)-procesor automat de þesuturi; aparat automat de colorare, o etuvã termostat (2); aparat automat de colorare imunohistochimicã; dispozitiv de includere la parafinã ; dispenser parafinã; centrifugã automatã; balanþã analiticã Serviciul de Anatomie patologicã ºi prosecturã deserveºte: Clinica de Chirurgie generalã ºi Transplant hepatic, Clinica de Chirurgie urologicã, Transplant renal ºi dializã, Clinica de medicinã internã ºi nefrologie, Clinica ATI, Clinica de neurologie, Clinica de pediatrie, Clinica de Radiologie ºi Tomografie computerizatã, Clinica de Radiobiologie Servicii medicale: examene histopatologice efectuate din piese operatorii, puncþii-biopsii, biopsii endoscopice, produse patologice (aprox de preparate histologice examinate/an) ; examene citologice (aprox preparate/an) ; îmbãlsãmãri ºi necropsii (aprox. 800/an) ; consulturi preparate histopatologice ºi prelucrarea pieselor recoltate în alte unitãþi sanitare. 60

65

66 TEG 5000 trombelastograf computerizat spitale de stat ºi private centre medicale furnizori aparaturã medicalã ºi farmaceuticã servicii de asistenþã medicalã la domiciliu cabinete medicale stomatologii medici de familie laboratoare CD bazã de date Trombelastograf pentru analiza elasticitãþii cheagului de sânge, sensibil la interacþiunile între componentele celulare ºi plasmatice, factori de coagulare ºi fibrinolizã. Aparatul mãsoarã proprietãþile mecanice ale dezvoltãrii ºi lizei cheagului de sânge. Aparatul este prevãzut cu 2 canale de mãsurã independente, cu control independent al temperaturii pe fiecare canal. Distribuitor în România Balmed srl Bdul Burebista nr. 1, bl. D15, sc. 4, ap. 126 Tel./Fax: office@balmed.ro

67 Departamentul de Transplant de Celule Stem Hematopoietice ªos.Fundeni nr.258, sector 2, Bucureºti; Tel: ; / 1265; Secretariat Clinica de Hematologie; Secretariat Clinica de Pediatrie Coordonatori: Prof. Dr. Dan Coliþã, ªeful Clinicii de Hematologie, Prof.Dr.Constantin Arion, ªeful Clinicii de Pediatrie Medici:, ªef lucrãri Dr.Andreea Moicean, m. pr. hematologie clinicã, dr. ºt. med., Dr. Szofia Varady, m. sp. hematologie, docto-rand, Dr. Alina Tãnase, m. sp. hematologie, dr. ºt. med., Dr. Luminiþa Dumitrache, m. pr. pediatrie, supraspecializare în oncologie pediatricã, dr. ºt. med., Dr.Anca Coliþã, m. sp. pediatrie, supraspecializare în oncologie pediatricã, dr. ºt. med. Dotãri: 1. Secþie de spitalizare -7 paturi, cu aer condiþionat steril ºi circuite de apã sterilizatã, aparaturã de monitorizare ºi terapie intensivã, post de radiologie mobil; 2. Laboratoarele specializate ale Clinicii de Hematologie : morfologie, fenotipare, culturi celulare, citogeneticã - vezi descriere; 3. Departamentul de Hemobiologie - Transfuzii - Dr.Virginia Mirea, m.primar hemobiologie, doctorand: a) recoltarea, prelucrarea, congelarea ºi crioconservarea CSH. b) furnizarea de produse sanguine labile iradiate, securizate. Servicii: terapie mieloablativã urmatã de grefã autologã sau allogeneicãde celule stem hematopoietice (CSH). Department Biochimie - Laborator Analize Medicale Echipa medicalã: Dr. Biolog Popescu Mihaela Virginia, Biolog Pr. Niþu Gheorghe, Biolog Pr. Raduþ Mirela,Biolog Pr. Tischler Cornelia, Biolog Pr. Tugui Vica,Biochimist Stancu Doina. Dotãri: Aeroset - chimie umedã, Dimension A.R. - chimie umedã, Vitros - Ektachem 750- chimie uscatã, Hyris Hyrasys, Clinitek Atlas. Servicii: Toatã gama de analize de biochimie efectuate din sânge, urinã, lichid de ascitã, lichid puncþie pleuralã, lichid tub de dren, LCR ºi electroforezã proteine serice ºi lipoproteine. Department Hematologie - Laborator Analize Medicale Echipa medicalã: 1. Dr. Lazureanu Tatiana, medic primar 2. Dr. Asan Minodora, medic primar 3. Dr. Gheorghe Anca, medic primar 4. Biolog Bãculescu Angela 5. Biolog Grãdinaru Dumitra 6. Biolog Alexandrescu Magda 7. Chimist Antal Cristina Dotãri: Cell Dyn 4000 Cell Dyn SMS Genius Seac Nihon Kohden Celtac Sedy System Microscoape Nikon ºi ML4 Electra 1600 STA Compact Servicii: Toatã gama de analize de hematologie, VSH, examen citochimic; Analize de coagulare: Coagulograma standard, Antitrombina III, Proteina C, Proteina S APC-R, Heparina circulantã, Timp reptilazã, D-dimeri test, Dozare factori -VIII c, V.Wilebrand. Laborator Analize Medicale ªef Laborator Analize Medicale Dr. Ileana Dima, Medic primar medicinã de laborator, doctor în ºtiinþe medicale. Laborator de dializã pediatricã - Centrul de Hemodializã Pediatricã ªef laborator, ªef lucrãri Dr. Gheorghe Chirac-Baebi, m.pr.pediatrie, m.sp.nefrologie, supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, dr.în ºt. med., As. univ. Dr. Cristina Stoica, m.pr. pediatrie, supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, drd., Dr. Mariana Vasilescu m. pr. pediatrie, supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, drd., Dr. Carmen Dincã, m. sp. pediatrie, supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, drd. Dotãri: 37 paturi pentru copii ºcolari ; 2 paturi Laborator de dializã pediatricã ºi Hemofiltrare + 5 paturi hemodializã cr. în Centrul de Dializã Fundeni, 5 aparate de dializã peritonealã ºi hemofiltrare, plasmaferezã 1 aparat, defibrilator electric, electrocardiograf portabil. laborator de ecografie pediatricã, monitoare, serviciu de radiologie propriu dependent de Clinica de Radiologie ºi Imagisticã Medicalã -2 posturi- radioscopie ºi radiografie. Laboratorul de Anatomie Patologicã - Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii Dr. Camelia Dobrea, asist.univ.hematopatolog, m.pr.anatomopatolog, doctorand Dotãri: Microscop, microtom, anticorpi monoclonali ptr. diagnosticul pe tesut limfoid ºi hematopoietic. Servicii: Laborator cu profil de hematopatologie; diagnostic histopatologic ºi imunohistochimic cu anticorpi monoclonali pe tesut limfoid -limfoganglion, splinã, timus ºi hematopoietic, punctii, biopsii de mãduvã hematogenã; diagnostic pozitiv ºi diferenþial histopatologic, dgn.imunohistochimic în limfoame maligne Hodgkiniene ºi nonhodgkiniene, sindroame mieloproliferative ºi limfoproliferative acute ºi cronice, sindroame mielodisplazice, etc. Laboratorul de Citogeneticã Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii Dr. Motoiu Anca-Ioana, medic primar medicinã de laborator, cercetãtor ºtiinþific principal II. Dotãri: Sistem complet de kariotipare; Fotomicroscop Zeiss- Opton - microscop, accesorii; Hta MSC 9 Jouan. Servicii: Diagnostic citogenetic în sindroamele mieloproliferative cronice ºi acute; Diagnostic citogenetic în sindroamele limfoproliferative acute; Monitorizarea citogeneticã a terapiei hemopatiilor maligne; Depistarea precoce a recaderilor hemopatiilor maligne; Boala minimã rezidualã în vederea transplantului medular. Laboratorul de Citometrie în Flux - Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii 1. Adriana-Mariana Dumitrescu, biolog principal, specialitatea imunologie, cercetãtor ºtiinþific principal gr.i, doctor în biologie, supraspecializare: citometrie în flux. 2. Georgeta Niþu, biolog, masterat în biologia comparatã a celulei normale ºi tumorale, doctorand în biologie. Dotãri: Douã citometre în flux: FACSCan ºi FACSCalibur - Becton Dickinson; Echipamente necesare pentru prepararea probelor - centrifugi cu rotor basculant, hotã cu flux laminar, pipete automate, dispensere, baie de apã ultratermostat, microscop Zeiss, IOR. Servicii: 1. Diagnosticul imunologic al hemopatiilor maligne - leucemii ºi limfoame; 2. Detectarea bolii minime reziduale; 3. Evaluarea populatiilor limfocitare; 4. Numãrãtoarea de celule stem hematopoietice -CD34+- -monitorizarea recoltãrii grefonului, controlul calitãþii grefonului. Laboratorul de Citomorfologie Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii Echipa medicalã: Dr. Daniela Ostroveanu, ºef de lucrãri., m.primar medicinã de laborator, doctor în ºtiinþe medicale; Dr.Bratu Denisa, as.univ., m.sp.medicinã de laborator ; Dr.Viorica Iacob, m.primar medicinã de laborator ; Dr.Vasilache Didona, m.sp.medicinã de laborator. Dotãri: Microscoape ºi analizor hematologie COULTER ONYX; analizor automat VSH -VESMATIC; analizor Becton-Dickinson; analizor hematologic SYSMEX XT 2000i Servicii: Ex.morfologice din sângele periferic ºi mãduva osoasã; Teste citochimice: mieloperoxidaze, PAS, esteraze, Negru Sudan, fosfataza acidã, hemosiderina medularã ºi urinarã. Teste siclizare. Microscopie contrast fazã. Fragilitate osmoticã. Cytospin. Numãrãtori + ex.sediment lichide biologice, LCR, pleural, ascitã. SPITALE BUCUREªTI 63

68 SPITALE BUCUREªTI Laboratorul de Hematopoiezã - Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii Biol. Tatiana Puþcariu, biolog principal, doctorand, cercetãtor st.gr.i Dotãri: Hotã cu aer laminar pt.culturi celulare, centrifugã Jouan, poupinel, termostat cu CO2, congelator ºi frigider, microscop optic, microscop optic inversat, lampi UV. Servicii: Specializãri în: Cultivarea celulelor stem hematopoietice; dozarea unor factori de creºtere hematopoietici; marcarea ADN celular cu izotopi radioactivi - T3H - ºi extracþia lui la cald; Prepararea unor medii de culturã lichide; Cito-morfologie hematologica. Preocupãri medicale actuale: 1. Clonarea în vitro a celulelor progenitoare hematopoietice -CFC-GM, CFC-E, CFC-EB- în medii semisolide - agar, metilcelulozã. Obiective: 1.a. stabilirea rolului prognostic al formãrii coloniilor din celule stem hematopoietice în sindroamele mielodisplazice, bolile mieloproliferative cronice, leucemiile acute; 1.b.obþinerea coloniilor eritroide endogene ºi rolul lor în diagnosticul diferenþial al poliglobuliilor; 1.c. aprecierea calitãþii grefonului în transplantul de mãduvã osoasã/sânge periferic prin verificarea proliferãrii celulare înainte ºi dupã crioconservare. 2. Mãsurarea nivelului seric al eritropoietinei pentru evaluarea pacienþilor cu policitemia vera, anemie ºi insuficienþã renalã, precum ºi mãsurarea altor factori de creºtere - interleukine, VEGF etc. prin tehnici imunologice. 3. Corelarea valorilor eritropoietinei serice cu creºterea coloniilor eritroide pentru diagnosticul diferenþial al poliglobuliilor. Laboratorul de Hemostazã - Fibrinolizã - Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii Dr. Valentina Uscãþescu, m.primar medicinã de laborator, cercet. ºt. gr. I, doctor în medicinã Dotãri: Coagulometre: DIAGNOSTICA STAGO STA COMPACT, BCT BEHRING DG, CK 10; Agregometru : CHRONO-LOG; Vascozimetru: Schott Gerate AVS 26, KC300; Nefelometru: Behring; Baie termostatãri; centrifugi refrigerare; congelatoare: -70 -C; -40C-; distilatoare apa diverse puritãþi. Servicii: Teste pentru dgn. stãrii de hipercoagulabilitate tip inhibitori naturali de coagulare; teste ptr.dgn.statusul de fibrinoliza primarã ºi secundarã; teste ptr.dgn. de laborator al diatezelor hemoragice - sindroame hemofiloide primare, dobândite, pseudo vw, hemofiloid like; dozarea unitãþilor Bethesda de inhibitori; teste de monitorizare a heparinoterapiei; teste de adezivitate plachetarã; teste de release trombocitar; teste plachetare; teste de rezistenþã la heparinã; teste de depistare a purtatoarelor HA, HB, BvW, parahemofilii, trombofilii; dgn.ptr.vascozimetrie; diagnosticul sindromului antifosfolipidic; anticorpi antitrombocitari. Laboratorul de Imunologie - Nucleul de Cercetare ºi Investigaþii Dr. Daniel Coriu, sef. de lucrãri, dr. în ºtiinþe medicale ; Biochimist specialist Monica Dogaru, cercetãtor, doctorand Dotãri: spectrofotometru JOUAN VP10.12 ; densitometru DE300 BIOMIDI ; aparat de electroforezã DS2CORMAY ; aparat de cromatografie de lichide de înaltã performanâã (HPLC) ; BIO-RAD pentru depistarea talasemiilor ºi hemoglobinopatiilor ; nefelometru BECKMAN dublã difuzie a proteinelor BENCE JONES ; determinarea calitativã a rioglobulinelor; electroforeza hemoglobieni ºi determinarea rezistenþei alkaline ; determinarea sideremiei, a capacitãþii totale, capacitãþii latente de legare afierului ºi determinarea coeficientului de saturaþie ; determinarea cantitativã a HbA, HbA2, HbF, S,C,D,E, prin cromatografie de lichide de înaltã performanþã - HPLC Secþia de Radiobiologie - Centrul de Cercetãri ªtiinþifice Medico-Militare Sef sectie: Dr. Gabriel A. Popescu, medic primar medicinã internã, c. st. pr. gr III Servicii: Determinãri de radioactivitate (consecutivã contaminãrii) pentru probe alimentare (orice tip de hranã solidã sau lichidã), biologice (sânge, urinã, sputã) ºi de mediu (apã, aer, sol), efectuate în laborator ºi în teren., Diagnosticul clinic, de laborator ºi tratamentul bolii de iradiere., Evaluarea computerizatã a dozelor încorporate iniþial de persoanele contaminate radioactiv intern, pe baza mãsurãtorilor directe antropogamametrice sau pe probe biologice ulterioare., Evaluarea computerizatã a dozelor primite de organe sau þesuturi ºi a dozei efective în contaminãrile interne umane cu radionuclizi., Evaluarea computerizatã a riscului ºi a detrimentului medical în contaminãrile interne umane cu radionuclizi., Evaluarea dozei de iradiere internã ºi a riscului pentru sãnãtate, consecutiv contaminãrii interne umane, în condiþii de laborator sau teren., Radioterapia ºi chimioterapia tumorilor maligne, Tratamentul iradierilor accidentale profesionale. Secþia Pediatrie I - Clinica de Pediatrie Tel/Fax ªef clinicã: Prof. Dr. Constantin Arion medic primar pediatrie, doctor în ºtiinþe medicale Medici încadraþi UMF Carol Davila :, Prof. Dr. Constantin Arion medic primar pediatrie, doctor în ºtiinþe medicale, supraspecializare oncologie pediatricã, ºef secþia I, ªef Lucrãri Dr. Gheorghe Chirac-Babei, medic primar pediatrie, medic specialist nefrologie, supraspecializare nefrologie pediatricã, doctor în stiinþe medicale, ºef Centrul de Hemodializã Pediatricã, ªef lucrãri Dr. Dorin Bleahu, medic primar pediatrie, supraspecializare oncologie- pediatrie, doctor în stiinþe medicale, As. univ. Dr. Rodica Sbora, medic primar pediatrie, supraspecializare oncologie pediatricã, doctorand, As. univ. Dr. Anca Coliþã, medic primar pediatrie, supraspecializare oncologie pediatricã, doctor în ºtiinþe medicale, As. univ. Dr. Cristina Stoica, medic primar pediatrie, supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, doctorand, Dr. Adriana Sarsan, medic specialist pediatrie, doctorand, Dr. Steluþa Boroghina, medic specialist pediatrie Compartiment cercetare: Dr. Alin Nicolescu, medic specialist cardiologie-pediatrie, doctorand, cercetãtor ºtiinþific Medici încadraþi în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii: Dr. Tatiana Iuga-Badea, medic primar pediatrie, supraspecializare oncologiepediatri, doctorand, Dr. Tudor Neamtu, medic primar pediatrie, doctorand, Dr. Luminiþa Dumitrache, medic primar pediatrie, supraspecializare oncologie pediatricã ºi hematologie, doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Ritivoiu Aurelia, medic primar pediatrie doctorand, Dr. Alexnadrina Constantinescu, medic primar gastroenterologie, doctorand, Dr. Mariana Vasilescu, medic primar pediatrie, supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, doctorand, Dr. Carmen Dinca, medic primar pediatrie, supraspecializare nefrologie pediatricã, competenþã dializã, doctorand. 64 Servicii: determinarea proteinelor totale ; electroforezã, pe gel de agarozã, a proteinelor serice ; electroforeza pe gel agarozã a proteinelor urinare ; imunofixarea proteinelor serice ; imunofixarea proteinelor urinare ; determinarea cantitativã a imunoglobulinelor prin imunodifuzie radialã; determinarea calitativã prin Dotãri: Secþiile I ºi II:, 15 paturi de sugari, din care 3 pentru terapie intensivã, 8 paturi - Secþia de Chimioterapie - H.D., 6 paturi - Centrul Pilot de Diagnostic ºi tratament al Thalassemiei la copil ºi adolescent, 6 paturi rezerve thalassemie., 4 paturi în Departamentul de Transplant Medular (posttransplant), 32 paturi pentru copii preºcolari ºi scolari, aparat de testare a funcþiei res-

69 piratorii, electrocardiograf portabil, laborator propriu de ecografie, laborator propriu de explorãri hematologice, serviciu de radiologie propriu. Centrul de Hemodializã Pediatricã 37 paturi pentru copii ºcolari, 2 paturi Laborator de Dializã pediatricã ºi Hemofiltrare + 5 paturi hemodializã cr. în Centrul de Dializã Fundeni, 5 aparate de dializã peritonealã ºi hemofiltrare, plasmaferezã 1 aparat., defibrilator electric, electrocardiograf portabil, laborator de ecografie pediatricã, monitoare serviciu de radiologie propriu dependent de Clinica de Radiologie ºi Imagisticã Medicalã (2 posturi : radioscopie ºi radiografie) Servicii: Activitãþi de îngrijire a bolnavilor pediatrici, în special a acelora cu malignitãþi, boli hematologice nemaligne, afecþiuni renale, boli inflamatorii ale þesutului conjunctiv, malformaþii congenitale cardiace, infecþiile nou-nãscutului ºi sugarului, s.a., Hemato-oncologie pediatricã, Nefrologie ºi dializã pediatricã, Cardiologie pediatricã, Thalassemie / Hemofilii Transplant medular, Gastroenterologie pediatricã, Sugari, Laborator hematologie, Asistenþã psihologicã Secþia Pediatrie II - Clinica de Pediatrie Echipa medicalã: Dr. Tatiana Iuga-Badea, m.pr. pediatrie, supraspecializare oncologie-pediatrie, drd., Dr. Alin Nicolescu, m. sp. cardiologie-pediatrie, drd. cc. ºt. INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE PROF. DR. C.C. ILIESCU Sos. Fundeni nr.258, sector 2, Bucuresti, Tel.: , Fax: ibcardio@gmail.com Manager - Prof.Univ.Dr. Macarie Cezar Eugen Director medical Conf. Univ.Dr.Bubenek-Turkoni Serban-Ion Director cercetare - dezvoltare - Conf. Univ. Dr. Filipescu Daniela Director financiar - contabil - Ec.Tapu Mocanu Elena Director administrativ cu delegatie - Ing. Dumitrescu Gheorghe Director de ingrijiri Asist. Serhei Maria Secþia Clinicã Cardiologie I Echipa medicalã: Dr. Carp Andrei, medic pr. cardiolog, asist. univ. UMF, ºef secþie cu delegaþie Dr. Stãnescu Cioranu Rodica Valentina, medic pr. cardiolog, doctor în medicinã Dr. Chioncel Ovidiu Dragomir, medic pr. Cardiologie Dr. Tepes Piser Ileana, medic pr. cardiologie Secþia Clinicã Cardiologie II Echipa medicala: Prof.Univ.Dr. Apetrei Eduard, medic pr. cardiologie, dr. în ºt. medicale, membru al Academiei de ªtiinþe Medicale Dr. Boanta Ildiko Melania, medic pr. Cardiologie Dr. Rugina Mihaela, medic pr. cardiologie ºi medicinã internã, dr. în ºt. Medicale Dr. Mihaila Mihaela, medic pr. Cardiologie Dr. Matei Costel, medic spec. cardiologie, asist. univ. UMF Dr. Mereuta Adrian, medic pr. cardiologie, asist. univ. UMF Dr. Bostan Ion, medic pr. cardiologie Dr. Rotareasa Monica, medic pr. cardiologie, asist. univ. UMF Secþia Clinicã Cardiologie III Echipa medicala: Prof.Univ. Dr.Ginghina Carmen, ºef secþie, medic pr. cardiolog, dr. în ºt. medicale, UMF Dr. Arsenescu Ileana Octavia, medic pr. cardiolog ºi medicinã internã Dr. Popa Aura, medic pr. cardiologie ºi medicinã internã, dr. în ºt. medicale Dr. Serban Marinela, medic pr. Cardiologie Dr. Gheorghiu Ioana Adriana, medic pr. pediatrie Secþia Clinicã Cardiologie IV Echipa medicala: Conf. Dr. Coman Ioan Mircea, ºef secþie, medic pr. cardiologie, dr. in ºt. medicale, UMF Dr. Marin Mihaela, medic pr. Cardiologie Dr. Serban Irina, medic pr. cardiologie Secþia Clinicã Chirurgie Cardiovascularã I Echipa medicala: Conf.Dr. Moldovan Horatiu, ºef secþie, medic pr. chirurgie cardiovascularã, UMF, dr. în ºt. Medicale Dr. Vasile Rãsvan, medic pr. chirurgie cardiovascularã, assist. Univ. UMF, dr. în ºt. medicale Dr. Iliuþã Luminiþa, medic pr. cardiologie, asist. univ. UMF, dr. în ºt. Medicale Dr. Radulescu Bogdan Constantin, medic pr. chirurgie cardiovascularã, asist. univ. UMF, dr. în ºt. Medicale Dr. Vasilescu Alexandru, medic spec. chirurgie cardiovascularã, asist. univ. UMF Biolog Epure Constanta biolog principal Sectie Clinica Chirurgie Cardiovasculara II Echipa medicala: Conf.Dr. Iliescu Vlad Anton, medic pr. chirurgie cardiovascularã, UMF, dr. în ºt. medicale, secretar de stat MSP Dr. Iosifescu Andrei, medic pr. chirurgie cardiovascularã, asist. univ. UMF, dr. în ºt. medicale, ºef secþie cu delegaþie Dr.Barsan Andrei Nicolae, medic spec. chirurgie toracica Dr. Cornea Alexandru, medic pr. chirurgie cardiovascularã, asist. univ. UMF, dr. în ºt. medicale Dr. Rotareasa Bogdan, medic pr. chirurgie cardiovascularã Dr. Maximeasa Sorin Cãtalin, medic spec. cardiologie Dr. Anca Mihai Traian, medic pr. Pediatrie Dr. Stiru Ovidiu, medic spec. chirurgie cardiovascularã, asist. univ. UMF Secþia Clinicã Chirurgie Vascularã Echipa medicala: Dr. Pacescu Jana Marina, ºef secþie, medic pr. chirurgie generalã ºi chirurgie cardiovasculara, dr. în ºt. Medicale Dr. Baila Sorin, medic pr. chirurgie cardiovascularã, doctor în ºt. Medicale Dr. Barzoi Dan Florin, medic pr. chirurgie cardiovascularã Dr. Stoica Adina Liliana, medic spec. cardiologie Dr. Oprea Isabella Georgina, medic spec. chirurgie vasculara Dr. Halpern Rafael, medic spec. chirurgie cardiovascularã ATI I Echipa medicala: Conf. Dr. Bubenek-Turconi Serban-Ion, medic primat ATI, dr. în ºt. medicale, UMF Dr. Miclea Ioan Basarab, medic pr. ATI, dr. în st. medicale, ºef secþie cu delegaþie Dr. Giurgiuman Maria Luminþa, medic pr. ATI Dr. Mitcov Daniela, medic pr. ATI Dr. Matache Florentina, medic spec. ATI Dr. Boros Cristian, medic pr. ATI Dr. Craciun Mihaela Cornelia, medic pr. ATI Dr. Timofiev Lavinia Graþiela, medic spec. ATI Dr. Scarlat Costin Radu, medic spec. ATI Dr. Popa Diana Clementina, medic spec. ATI ATI II Echipa medicala: Conf. Dr. Filipescu Daniela, medic pr. ATI, dr. în ºt. medicale, UMF Dr. Luchian Mihail, medic pr. ATI, ºef secþie cu delegaþie Dr. Marinica Ioana, medic pr. ATI Dr. Marin Laura Simona, medic spec. ATI Dr. Ghenu Oana, medic pr. AT Dr. Cãlugãreanu Marilena Alina, medic spec. ATI Laborator Analize Medicale Echipa medicala: Dr. Dima Laura, medic spec., sef laborator cu delegatie Dr. Uscatescu Valentina Marusia, medic pr. laborator, dr. în ºt. Medicale Biolog Banu Otilia, biolog specialist Laborator Anatomie Patologicã Dr. Parascan Liliana, medic pr. anatomie patologica Laborator Explorãri Funcþionale Neinvazive I Dr. Stoian Ioana, medic pr. cardiologie, sef laborator, sef lucrari UMF Laborator Explorãri Funcþionale Invazive II Compartiment cateterism cardiac ºi cardiologie interventionalã Echipa medicala: Dr. Deleanu Dan, medic pr. cardiologie, sef laborator cu delegatie Dr. Zarma Lucian, medic pr. Cardiologie Dr. Platon Pavel, medic pr. Cardiologie Dr. Bucsa Adrian Constantin, medic spec. Cardiologie Dr. Croitoru Marian Doru, medic pr. Cardiologie Dr. Postu Marin, medic spec. radiologie imagistica Compartiment Electrofiziologie ºi Pacemaker Echipa medicala: Dr. Ciudin Radu, medic pr. cardiologie, dr. in st. medicale, asist. univ. UMF Dr. Capraru Cristian, medic pr. cardiologie. SPITALE BUCUREªTI 65

70 SPITALE BUCUREªTI Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã Dr. Folescu Claudia Melania, medic spec. radiologie Compartiment de Prevenire ºi Combatere a Infecþiilor Nosocomiale Dr. Ghita Mihaela Camelia, medic pr. epidemiologie Farmacie Farmacist Primar Guleac Betia, farmacist sef cu delegatie Ambulatoriul de specialitate Chirurgie vascularã: Dr. Cosa Francisc, medic pr. chirurgie cardiovasculara Dr. Diaconescu Ion, medic pr. chirurgie cardiovasculara; Cardiologie: Babiceanu Crina, medic spec. cardiologie Dr. Sandulescu Andreea, medic spec. cardiologie Centrul Regional Ambulatoriu de Cardiologie Preventiva ºi Reabilitare Cardiologicã: Dr. Gherasim Daniel, medic pr. cardiologie Unitatea de Primire Urgenþe: Dr. Ceck Cristina Doina, medic pr. cardiologie, sef UPU cu delegatie Colectiv cercetare cardiologie Dr. Selaru Andrei, cercetator stiintific, medic spec. Cardiologie Dr. Stoica Emanuel, cercetator stiintific, medic spec. Cardiologie Dr. Patrascoiu Magda Antoanela, asist. cercetare, medic spec. cardiologie Dr. Popescu Daniela, cercetator stiintific, medic pr. cardiologie Dr. Kulcsar Iulia Daniela, cercetator stiintific principal gr.iii, medic pr. cardiologie Colectiv cercetare chirurgie cardiovasculara Dr. Tesoiu Nicolae Jianu, cercet. stiintific principal gr.iii, medic pr. cardiologie Dr.Somacescu Tiberiu, cercet. stiintific principal gr. III, medic spec. cardiologie INSTITUTUL NAÞIONAL DE NEUROLOGIE ªI BOLI NEUROVASCULARE SOS. BERCENI NR.10-12, SECTOR 4, BUCURESTI Tel: Centralã: , , /1150 Fax: , ibcv.cp@hotmail.com; aprovizionare.ibcv@gmail.com; DIRECTOR ONORIFIC Acad. Prof. Dr. Constantin Popa MANAGER Ec. Sanda Iordache manager_ibcv@yahoo.com DIRECTOR MEDICAL Dr. Corneliu Toader - Medic primar neurochirurg DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL Ec. Ligia Ionescu SECÞIA CLINICÃ DE NEUROLOGIE ªEF CLINICÃ: Acad. Prof. Dr. Constantin Popa - Medic primar neurologie SEF DE LUCRARI Dr. George Lugoji, medic primar neurologie Conf. Dr. Sorin Tuta, medic primar neurologie Asist.univ. Dr. Bogdan Dumitriu, medic primar neurologie Asist. univ. Dr. Radu Gabriel Ionescu, medic primar neurologie Asist. univ. Dr. Anca Popescu, medic primar neurologie Dr. Mihai Alaicescu, medic primar neurologie Dr. Ileana Geana, medic primar neurologie Dr. Gheorghe Lazar, medic primar neurologie Dr. Marieta Macovei, medic primar neurologie Dr. Gheorghe Popa, medic primar neurologie Dr. Maria Rotaru, medic primar neurologie Dr. Marin Vasile, medic primar neurologie. DOTARE: Laboratoare de neurosonologie pentru examenul Doppler, Laborator de EEG, EMG si potentiale evocate. SERVICII MEDICALE: Investigatii preoperatorii în leziunile arterelor cervico - cerebrale si în special carotidiene, tratament fibrinolitic în infarctul cerebral acut. UNITATE DE URGENTE NEUROVASCULARE (Unitate de STROKE) SECÞIA CLINICÃ DE NEUROCHIRURGIE VASCULARÃ ªEF LUCRÃRI: Dr. Florin Stefanescu, medic primar neurochirurgie Acad. Prof. Dr. Leon Danaila, medic primar neurochirurgie, doctor în stiinte medicale, membru al Academiei Române Asist. univ. Dr.Corneliu Toader, medic primar neurochirurgie Dr. Lidia Gheorghitescu, medic primar neurochirurgie Dr. Razvan Olteanu, medic specialist neurochirurgie Dr. Daniel Petrescu, medic primar neurochirurgie SERVICII MEDICALE: Tratamentul chirurgical al tumorilor cerebrale, tumorilor intraorbitare, angioamelor cerebrale, afectiunilor vasculare cerebrale, nevralgiei de trigemen, hidrocefaliei, epilepsiei. SECÞIA TERAPIE INTENSIVÃ ªEF SECÞIE: Conf. Dr. Andrei Nistorescu, medic primar neurolog, doctor în stiinte medicale Dr. Balescu Arion Carmen, medic specialist A.T.I. Dr. Nicolae Popescu, medic primar A.T.I. Dr. Rodica Fugaciu, medic primar A.T.I. Dr. Daniela Rosu, medic specialist A.T.I. SERVICII MEDICALE: Monitorizarea conurilor de angajare cerebrala; monitorizarea Doppler a vasospasmului cerebral din HAS - punerea indicatiei de decompresie chirurgicala în accidentul vascular acut sau de endarterectomie carotidiana. DEPARTAMENTUL DE IMAGISTICA (CT si RMN) Manager: Dr. Medrea Mircea DEPARTAMENTUL DE NEUROSONOLOGIE ªef departament: Conf. Dr. Andrei Nistorescu DEPARTAMENTUL DE LABORATOR CLINIC ªef departament: Biolog Luminita Sulger DEPARTAMENTUL DE ELECTROENCEFALOGRAFIE ªI POTENÞIALE EVOCATE ªef departament: Dr. Monica Nisipeanu DEPARTAMENTUL DE ELECTROMIOGRAFIE ªef departament: Dr. Constantin Vasilescu, medic primar neurolog LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICÃ ªef Laborator: Dr. Arsene Dorel, medic primar anatomie patologicã DEPARTAMENTUL DE CARDIOLOGIE ªef departament: Dr. Vladimir Moldoveanu, medic primar medicinã internã; medic primar cardiologie FARMACIE Diriginte: Lenuta Dima - Farmacist sef LABORATOR DE RADIOLOGIE ªef laborator: Dr. Indra Mihaita - Medic primar radiologie 66

71 INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. DR. MATEI BALª Str. Dr. Grozovici nr. 1, sector 2, Bucureºti, Tel. centralã: ; Tel./Fax secretariat: ; ; Conducere Unitate: Manager: Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel Director dezvoltare medicalã: Dr. Sorin Petrea Director medical: Dr.Rodica Bacruban Director financiar-contabil: Daniela Dumitraºcu Director administrativ: Vasile Chircã Director RUNOS: Florenþa Niculescu Director pentru managementul calitãþii: Psih. Odette Chirilã Director ingrijiri: Steluta Popovici Centrul antirabic Coordonator: Dr. Colþan Gabriel, m. pr. boli infecþioase. Servicii: profilaxie antirabicã (pre- ºi post-expunere) ºi antitetanicã în regim de urgenþã 24 de ore din 24 pentru Municipiul Bucureºti, S.A.I. ºi toate judeþele, pt. cetãþeni români sau strãini. Camera de gardã Coordonator: Dr. Colþan Gabriel, m. pr. boli infecþioase, drd. Dr. Violeta Marinescu, m. pr. boli infecþioase copii Dr. George Tocan, m. pr. boli infecþioase adulþi Servicii: consulþatii, internãri, primiri urgenþe copii ºi adulþi. Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infecþie HIV, HBV, HCV; Testare HIV cu consiliere pre ºi post-testare Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. Rodica Bacruban, m. pr. epidemiologie ºi boli infecþioase; ªef de Lucrãri Dr. Daniela Piþigoi, m. pr. epidemiologie. Servicii: vaccinãri la cerere, în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri, ºi anume, vaccinare: antihepatita A (copii ºi adulþi), anti-hepatita B (copii ºi adulþi), antihepatita A ºi B (adulþi), anti-rujeolã-rubeolã-oreion, anti-varicelã, anti-papiloma-virus uman, anti-meningococica A+C, anti-pneumococica (copii ºi adulþi), anti-haemophilus influenzae tip b, anti-diftericã, anti-tetanos, anti- tuse convulsivã, anti-poliomieliticã, antigripalã. Centrul de consiliere ºi testare HIV Coordonator: ªef de Lucrãri Dr. Daniela Piþigoi, m. pr. Epidemiologie. Servicii: testare HIV cu consiliere pre ºi post-testare, în regim de confidenþialitate pt. grupuri cu risc de infecþie HIV Compartiment pentru monitorizarea ºi evaluarea infecþiei HIV/SIDA în România Coordonator: Dr. Mariana Mãrdãrescu, m. pr. Boli infecþioase, doctor în ºtiinþe medicale Dr. Ionel Iosif, bio-statisticã ªef de Lucrãri Dr. Daniela Piþigoi, m. pr. epidemiologie. Activitãþi: centralizarea informaþiilor privind infecþia HIV/SIDA din România; monitorizarea incidenþei ºi prevalenþei la nivel naþional a infecþiei HIV/SIDA; monitorizarea tratamentului specific antiretroviral al persoanelor cu HIV / SIDA; Cabinet medicina muncii Dr. Anca Petcu, m. sp. Farmacie Farmacist ªef: Laurenþia Alecsandru Laborator Analize Medicale ªef de laborator: Dr. Dan Oþelea, m. sp. laborator clinic ºi microbiologie. Servicii: investigaþii de laborator în domenile: bacteriologie, virusologie, micologie, imunologie, geneticã molecularã, hematologie, biochimie. Laborator Bacteriologie Coordonator laborator: Conf. dr. Alexandru Rafila, m. pr. medicinã de laborator, specialist sãnãtate publicã ºi management, doctor în medicinã Prof. dr. Olga Dorobãt, m. pr. medicinã de laborator, doctor în medicinã; Dr. Ioana Bãdicuþ, m. pr. medicinã de laborator, doctor în medicinã; Dr. Smaranda Botea, m. pr. medicinã de laborator; Dr. Mona Popoiu, m. sp. medicinã de laborator; Dr. Marcela Furtunã, m. sp. medicinã de laborator. Dotãri: BacT-Alert120 (2006) sistem automat hemoculturã; Sistem MB-Bact120(2006); Analizor automat ID/AST VITEK2(2007); Analizor automat ID/AST Microscan WA 40(2004); Analizor automat ID/AST Phoenix BD 100; Analizor semiautomat ID/AST ATB Expression (2005) Servicii: BACTERIOLOGIE: -ID/AST* bacterii aerobe/anaerobe, fungi, ID Mycobacterium spp., ex citologic; * Antibiogramã difuzimetricã, în sistem automat, determinarea producerii de beta-lactamazã, ESBL, metalo-beta-lactamaze, determinare CMI; Antifungigramã; - detectare antigene bacteriene/fungige în diverse lichide; SEROLOGIE: Sifilis - RPR, TPHA, teste de sarcinã; PARAZITOLOGIE: ex. Coproparazitologic Laborator Biochimie Coordonator laborator: Chim.pr. Leoveanu Viorica Biol. pr. Mutu Carmen; Chim. pr. Orbiºor Maria; Chim. sp. Funieru Georgeta; Chim. sp. Honþaru Silviu; Chim. sp. Gibescu Adriana Dotari: VITROS 950, VITROS FUSION, DIMENSION RxL, CAPIL- LARYS - electroforeze proteine serice ; HYDRASYS - electroforeze proteine serice pe geluri de agaroza ; GEMPREMIER 3000 echilibru acido-bazic; AEROSET-ABBOTT; URITEST-300- determinãri calitative din urinã. Servicii: investigaþii de laborator din urmãtoarele produse biologice: Teste biochimice standard din sânge: Bilirubina delta, Bilirubina neonatalã, CTLFe, Colinesterazã, Imunoelectroforeza, Lipaza, Transferina, Zn, Cu, Alpha 1 anititripsina, Hemoglobinã glicozilatã, Troponina I, Echilibru acido-bazic NT- pro BNP, Myoglobina, Determinãri ISO-LDH, Imunofixare Bence-Jones, Fibromax, Fibrotest; Din urinã:acid uric,amylaza, Creatinina, Densitate, ph, Glucozã, Uree, Na, K,Ca, Mg, Fosfor, Proteine urinare, Droguri ( Amfetaminã, Barbiturice, Benzodiazepine, Canabinoide, Metabolitii cocainei, Metadonã, Fenciclidinã, Opiu), Imunofixare Proteinurie, Determinãri curina strip (ph, nitrite, glucozã, acid ascorbic, densitate, hematii, proteinã, bilirubinã, urobilinogen, corpi cetonici, leucocite), examinare microscop, Zn, Cu; Din LCR:Glucoza, Proteine, Clor, Imunofixare; Din lichid pleural:glucoza, Amylaza, LDH, Proteine; Din lichid sinovial:glucoza, Proteine, LDH, Amylaza; Din lichid de ascitã:amilazã, Glucozã, Proteine, LDH Laborator Geneticã Molecularã ªef laborator: Dr. Dan Oþelea, m. pr.medicinã de laborator Magdalena Dinu, biolog specialist Daniela Maxim, biolog specialist; Simona Paraschiv, biolog; Emil Neaga, biochimist specialist. Dotãri: Linii integrate pentru stocarea probelor biologice, extracþia, amplificarea ºi analiza acizilor nucleici: a) generice: congelator -80 C Heraeus, hote cu flux laminar clasa 2, centrifugã cu rãcire, echipament secvenþiere Applied Biosystem Avant, echipament PCR Applied Biosystem Geneamp 9700, echipament electroforezã în gel de agaroza CBS Scientific, Real Time Light Cycler(Roche), ABI PRISM 7000, spectrofo- SPITALE BUCUREªTI 67

72 SPITALE BUCUREªTI tometru UV/VIS, incubatoare diverse; b) linii închise de diagnostic molecular: Cobas Amplicor-Roche-Cobas Taqman Roche-;m 2000sp/rt Servicii: Încãrcãturi virale HCV, HIV, HBV COBAS Amplicor, COBAS Taqman, m 2000; Genotipare rezistenþa HIV la tratament ARV prin secvenþiere -Applera/Abbott-; Genotipare rezistenþã HBV la tratament cu Lamivudina, mutaþii precore, genotipare epidemiologicã; Încãrcãturi virale: HDV, CMV; Încãrcãtura viralã ºi genotipare HPV Laborator Hematologie Coordonator: Dr. Carmen Crãciun, m. pr. laborator clinic Dr. Tatiana Colþan, m. pr. laborator clinic. Dotãri: COULTER STKS-BECKMANN COULTER; COULTER GENS- BECKMANN COULTER; NIHON KOHDEN-CELLTAC F; VESMATICH; ELECTRA 1600-C-JOHNSON-JOHNSON; FACS CALIBUR-G3-BEC- TON DICKINSON; FACS CALIBUR-G6-BECTON DICKINSON Servicii: hemoleucograme complete, frotiu sânge periferic, reticulocite, picãtura groasã, latex-aglutinare pt. malarie, TP, CP, APTT, PDF, fibrinogen, VSH, flowcitometrie fenotipare limfocitarã CD3/CD4/CD8, Laborator Imunologie Coordonator: Mãdalina Popa, biol. pr. Dotari: analizor automat de imunologie Architect I 2000 SR metoda CMIA; analizor automat de imunologie BN II metoda nefelometrie; analizor automat de imunologie ADVIA Centaur metoda chemiluminiscentã ; analizor semi-automat de imunologie EVOLIS metoda Elisa. Servicii: dozãri ºi determinãri de markeri hepatici : AgHBs, Anti HBc, Anti HBs, Anti HBc IgM, Anti HBe, Ag HBe, Anti HAV IgM, Anti HCV, Anti VHD, Ag VHD, Anti VHD IgM, Anti HCV IgM, Anti HEV IgM; dozãri ºi determinãri de markeri tumorali ºi tiroidieni : AFP, CEA, CA 125, CA 19-9, CA15-3, PSA TOTAL, PSA FREE, TOTAL T3, TOTAL T 4, FREET4, FREE T3, TSH; dozãri ºi determinãri imunologice : IgG, IgA, IgM, C3, C4, FR, ASLO, CRP, CIC, Haptoglobina, Macroglobulina, Apolipoproteina; determinãri markeri implicaþi în boli autoimune : Anti Ro, Anti La, SCL 70, Anti Jo, Anti dsdna, Anti Sm, Anti Sm RNP, Anti PR3( panca), Anti MPO(cANCA), Anti Centromere, Anti Mitocondria, Anti Histone, ENA Profile, ENA Screen, Anti Cardiolipinici, Anti LKM, Anti ASMA, Anticorpi Trombocitari, SLE; investigaþii gastrice (test serologic IgG): Helicobacter Pylori Departament Imagisticã ªef Departament: Dr. Georgeta Popa, m. pr. radiologie imagisticã, competenþã în CT; dr. în ºt. med. Servicii: radiologie standard, tomografie computerizatã, rezonanþã magneticã nuclearã, ecografie generalã Laborator Radiologie Coordonator: Dr. Georgeta Popa, m. pr. Radiologie Imagisticã, competenþã în CT; dr. în ºt. med. Dr. Mihai-Gheorghe Ionescu, m. pr. Radiologie, licenþiat al Facultãþii de Psihologie, dr. în ºt. med.; Dr. Argentina Elena Petre, m. pr. Radiologie - Imagisticã, competenþã ecografie abdominalã; Dr.Mihai Lazar, m. sp. Radiologie-Imagisticã, competenþã ecografie. Dotãri: 3 instalaþii de rontgendiagnostic tip DUOA DIAGNOST, MULTIX COMPACT ºi TELE DIAGNOST; Instalaþie mobilã de roentgendianostic tip POLYMOBIL PLUS SERVICII: efctuarea de radiografii în servicii ºi pe secþie (la patul bolnavului) Examinãri radiologice cu substanþã de contrast per os ºi i.v. Serviciul Computer Tomograf (în colaborare cu Centrul Medical MIPET) Dr. Georgeta Popa, m. pr. radiologie imagisticã, competenþã în CT, dr.în ºt. med Dotãri: Computer Tomograf SOMATOM Volum Zoom multi slice Servicii: examinãri CT nativ/ cu substanþã de contrast nonionicã i.v.: craniu, sinusuri, gât, torace, abdomen, pelvis, sistem osos; Prelucrare de imagini cu RECON :3D,MPR, MIP, Volum, dyneva, Pulmo Serviciul Rezonanþã magneticã nuclearã (în colaborare cu Clinica de Diagnostic Phoenix) Manager: Dr. Nicolae Bolog; Director Cercetare: Dr. Irinel Oancea; Director Medical: Dr. Angelica Mangrau; Coordonator: Rãzvan Muiner. Dotãri: Aparat Rezonanþã Magneticã Siemens Avanto TIM 1,5T, an fabricaþie 2007; Sistem stocare imagini DID PACS. Servicii medicale: orice tip de examinare prin rezonanþã magneticã: examinãri RM whole-body (screening de metastaze la pacientii oncologici), examinãri RM cerebrale, angiografie RM cerebralã cu/fãrã substanþã de contrast), examinãri RM sfera ORL, examinãri RM coloana vertebralã, examinãri RM ortopedie, examinãri RM pãrþi moi, examinãri RM abdomen superior (ficat dublu contrast, cãi biliare- colangiografie-rm, splinã, pancreas, suprarenale, rinichi, urografie RM), examinãri RM pelvis ºi organe genitale, examinãri RM tract gastro-intestinal, examinãri RM de cord, angiografie ºi flebografie RM (cu/ fãrã substanþã de contrast); examinãri RM sâni. Second opinion la cerere pentru examinãri RM, CT sau pentru stabilirea unui diagnostic ºi tratament. Serviciul de ecografie Dr. Argentina Elena Petre, m. pr. Radiologie - Imagisticã, competenþã ecografie abdominalã; Dr.Mihai Lazar, m. sp. Radiologie- Imagisticã, competenþã ecografie; Dr. Georgeta Constantinescu, m. pr. boli infecþioase, competenþã ecografie; Dr. Marilena Palaghita, m. pr. boli infecþioase, competenþã ecografie; Dr. Livia Hara, m. pr. epidemiologie, m. sp. boli infecþioase, ªef de Lucrãri, Dr. în ºt. med. ºi competenþã ecografie Dotãri: Ecograf DOPPLER color, Ecograf tip MEGAS Servicii medicale: Ecografie generalã (abdomen / pelvis), de organ, Doppler pentru vase, puncþii cu ghidaj ecografic. Laborator Virusologie Coordonator Dr. Mihaela Iosipenco, m. pr. laborator clinic Claudia Riciu, biochim. Dotari: 3 Automate ELISA:EVOLIS 1, EVOLIS 2, BEP Aparat semiautomat pentru Western-Blot Sanofi Pasteur Linie semiautomatã ELISA: incubator WELLCOME, READER HUMAN, SPÃLÃTOR SANOFI PASTEUR. Servicii: reacþii serologice tip ELISA -EIA:ELISA virusologie: adenovirus IgM, Coxsackie-virus IgM, Echo-virus IgM, Cytomegal-virus IgM ºi IgG, Herpes simplex-virus 1+2 IgM ºi IgG, Epstein-Barr virus IgM, virus rujeolic IgM ºi IgG, virus urlian IgM ºi IgG, virus rubeolic IgM ºi IgG, influenza-virus A IgA, influenza-virus B IgA, parainfluenza-virus 1,2,3 IgA, varicella-zoster-virus IgM ºi IgG, antigen p24 ºi anticorpi HIV 1+2, anticorpi HTLV 1+2;Bacteriologie: leptospire IgM, Borrelia Burgdorferi IgM, Coxiella Burnetti IgM, Chlamydia pneumoniae IgM, Chlamydia trachomatis IgM, Mycoplasma pneumoniae IgM, Legionella pneumophila IgM, Yersynia IgA; Parazitologie: Toxoplasma gondii IgM, Trichinella spiralis IgG, Toxocara IgG, Echinococcus IgG; Reactii serologice de tip: Western-blot HIV 1, Western-blot HIV 2, Teste rapide HIV 1+2, Teste rapide influenza virus A&B, Teste rapide influenza virus H5, Quantiferon- TB-Gold. Laborator Anatomie Patologica Prof. Dr. Florica Stãniceanu, m. pr. anatomie patologicã, dr. în ºt. med. Punct transfuzii Coordonator: Dr. Olariu Mihai, m. sp. Hematologie 68

73 Dotãri: linie OrthoBioVue Servicii: determinare de fenotip Rh/Kell; efectuare de Test Coombs direct/indirect; efectuarea de Aglutinine la rece; efectuarea de compatibilitãþi pretransfuzionale; punctie biopsie osoasã din creasta iliacã. Secþia de Terapie Intensivã Adulþi Echipa medicalã: ªef secþie: As.univ. Dr. Doina Iovãnescu, m. pr. boli infecþioase, drd.; As.univ. Dr.Cãtãlin Apostolescu - m. pr. boli infecþioase, Dr. Cleo-Nicoleta Roºculeþ, m. pr. boli infecþioase, doctor în ºtiinþe medicale; Dr. Ivan Monica m. sp. boli infecþioase, Dr. Bãlãiþã Elisabeta - m. sp. ATI, Dr. Robitu Ioana - m. sp. ATI, Dr. Rodica Sirghie - m. sp. ATI, Tãnase Nicuºor Fiziokinetoterapeut. Servicii: Asigurarea terapiei intensive la pacienþii critici cu boli infecþioase; Diagnosticul clinic, paraclinic (radiologic, ecografic) ºi de laborator (bacteriologic, virusologic,imunologic) în patologia bolilor infecþioase limitatoare de viaþã (neuroinfecþii virale, bacteriene, micotice, parazitare; infecþia HIV/SIDA; stãri febrile de etiologie neprecizatã) cu monitorizarea în dinamicã Secþia de Terapie Intensivã Copii ªef secþie: Conf. Dr. Luminiþa-Monica Luminos, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; As. Univ.Dr. George Jugulete m. pr. boli infecþioase, drd.; Dr. Anca Drãgãnescu m. spec. pediatrie, drd.; Dr. Magda Vasile m.spec. neurologie ped. Dotãri: Aparate de ventilaþie mecanicã dotate cu circuite de ventilaþie de unicã folosinþã; Instrumentar ºi echipamente medicale de unicã utilizare, monitoare, umidificatoare, nebulizatoare, aspiratoare de secreþii din arborele respirator, injectomate. Servicii: Asigurãm diagnosticul ºi tratamentul urmãtoarelor urgenþe pediatrice: come de etiologie infecþioasã, colaps, SIDA, convulsii, insuficienþã hepaticã acutã prin hepatite acute virale-a, B, C ºi D, insuficienþã respiratorie acutã, sepsis sever ºi soc septic, sindromul socului toxic stafilococic ºi streptococic, eritem polimorf forme severe (sd. Stevens-Johnson, sd. Lyell), encefalite, tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã, endocardite acute bacteriene, infecþii acute severe ale sistemului nervos central, poliradiculonevrite forme ascendente, poliomielitã asociatã vaccinãrii antipolio forme severe cu IRA, rabie, tetanos, botulism, infecþii nozocomiale severe transferate din alte spitale, salmoneloze sistemice severe, purpure ºi vasculite intrainfecþioase severe, trichinelozã forma severã cu encefalitã. Secþia Clinicã Boli infecþioase I - Adulþi ªef de secþie: Dr. Florin Alexandru Cãruntu, m. pr. Boli infecþioase, ªef de Lucrãri, dr. în ºt. med.; Dr. Simona Iacob, m. pr. boli infecþioase, ªef de Lucrãri, dr. în ºt. med.; Dr. Gabriel Colþan, m. pr. boli infecþioase, drd.; Dr. Livia Hara, m. pr. epidemiologie, m. sp. boli infecþioase, ªef de Lucrãri dr. în ºt. med.; Dr. Loredana Benea, m. spec. boli infecþioase; Dr. Cristina Marin, m. spec. boli infecþioase. Dotãri: 13 rezerve cu câte 3 paturi; laborator ecografic cu aparat performant ºi truse pt. efectuarea puncþiilor biopsice hepatice; instalaþie de aspirare secreþii din tractul respirator; aspirator portabil; injectomat; Aparat EKG. Servicii: Diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea hepatitelor acute ºi cronice (virale ºi de altã naturã) prin:- markeri serologici virali, - determinarea încãrcãturilor virale în dinamicã, - teste neinvazive de evaluare a ANI ºi fibrozei (Actitest/Fibrotest), - PBH; Diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiei HIV/SIDA; Diagnosticul ºi tratamentul bolilor infecþioase ale aparatului respirator, urogenital, digestii, SNC, piele ºi þesuturi moi; Diagnosticul ºi tratamentul bolilor febrile prelungite de cauzã neprecizatã; Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infecþie HIV, HBV, HCV. Secþia Clinicã Boli Infecþioase II Adulþi ªef de secþie: Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; Dr. Marilena Palaghita, m. pr. boli infecþioase, drd.; As. univ. Dr. Liliana Preotescu, m. pr. boli infecþioase, drd.; As. univ. Dr. Doina Ranga, m. pr. boli infecþioase, drd.; Dr. Alexandra Popescu, m. pr. boli infecþioase; Dr. Rodica Bacruban, m. pr. Epidemiologie; Dr. Magdalena Motoi, m. sp. boli infecþioase; Dr. Anca Streinu-Cercel, m. rez. boli infecþioase; Dr. Ruxandra Tãnãsescu, m. rez. boli infecþioase; Catrinel Ioana Cercel, psiholog Raluca Popescu, psiholog clinician sp.; Alina Ghergu, as. Soc Dotãri: 51 paturi - 17 rezerve a câte 3 paturi; sistem de aspiraþie secreþii patologice în circuit închis, aspirator portabil; electrocardiograf portabil, lampã de examinare; fibroscan pt. elastomestrie (determinare neinvazivã a fibrozei hepatice); trusã oftalmoscop, otoscop, laringoscop; laborator de urgenþe medicale cu profil de bacteriologie clinicã pentru monitorizarea terapiei antibacteriene. Servicii: 1. Asistenþã medicalã de vârf în patologia bolilor infecþioase, cu monitorizarea în dinamicã a parametrilor clinico-biologici ºi microbiologici: Hepatite acute ºi/sau cronice cu virusuri hepatitice sau de altã naturã diagnosticate prin: * markeri serologici, determinarea încãrcãturilor virale în dinamicã * puncþie biopsie hepaticã; Meningoencefalite infecþiose; Endocardite infecþioase, miocardite; Afecþiuni infecþioase ale aparatului respirator - la toate nivelurile; Infecþii ale tractului urinar; Infecþii ale pielii ºi þesuturilor moi, etc.; Diagnosticul bolilor febrile prelungite de cauzã neprecizatã; 2. Sistem de monitorizare continuã a antibioticoterapiei pentru precizarea necesarului de antibiotic -cantitate, modalitate de administrare, interval de administrare, eficienþã; 3. Consult psihologic, consiliere psihologica ºi psihoterapie; 4. Asistenta socialã: consiliere pre ºi posttestare HIV; monitorizarea bolnavilor; perfuzii de imunoglobuline; training medical; transfuzii de sânge ºi de preparate de sânge; tratamente specifice ale bolilor asociate ºi de susþinere imunitarã; tratament specific al infecþiei HIV; 4. Profilaxia antirabicã ºi antitetanicã în plãgile prin înþepare ºi prin muºcãtura de animale; 5. Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infecþie HIV, HBV, HCV. Secþia Clinicã Boli Infecþioase III - Adulþi ªef de secþie: Conf. Dr. Victoria Aramã, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; Prof. Dr. Mircea Chiotan, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; ªef lucrãri Dr. Adrian Hristea, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Cristina Popescu, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Ruxandra Moroti, m. sp. boli infecþioase, drd.; Dr. Mihaela Raluca Nãstase, m. pr. boli infecþioase; Dr. Violeta Molagic, m. sp. boli infecþioase, drd. Dotãri: 51 paturi: 17 rezerve a câte 3 paturi, cu grup sanitar propriu, secretariat complet informatizat; sistem de aspiraþie secreþii patologice în circuit închis; sistem de oxigen în circuit închis; electrocardiograf portabil; trusã oftalmoscop, otoscop, laringoscop. Servicii: Asistenþã medicalã înalt specializatã pentru diagnosticarea, tratarea ºi monitorizarea urmãtoarelor boli infecþioase: 1. Hepatite acute ºi/ sau cronice virale: efectuarea de markeri serologici, încãrcãturi virale, puncþii biopsie hepaticã, monitorizare tratamentului antiviral cu interferon; 2. Infecþii sistemice (sepsis, endocardite etc); 3. Infecþii ale sistemului nervos central ºi periferic; 4. Infecþii ale tractului respirator superior ºi inferior ORL.; 5. Infecþii de tract urinar superior ºi inferior; 6. Infecþii ale pielii ºi þesuturilor moi; 7. Infecþii osteoarticulare; SPITALE BUCUREªTI 69

74 SPITALE BUCUREªTI 8. Infecþii digestive ºi infecþii intra-abdominale; 9. Infecþii la pacienþi imunodeprimaþi prin: boli maligne de sânge, neoplazii, transplante de organe, colagenoze, SIDA, corticoterapie, chimioterapie etc.; 10. Infecþii cu virusuri herpetice (herpes labial, herpes genital, varicelã, herpes zoster, infecþii cu virus citomegalic, infecþii cu virus Epstein Barr); 11. Infecþii genitale; Infecþii în timpul sarcinii, postpartum ºi postabortum. 12. Diagnosticul ºi tratamentul plãgilor prin muºcãturã de animale (seroprofilaxie antirabicã ºi profilaxie antitetanicã). 13. Infecþii asociate cãlãtoriei 14. Diagnosticul ºi tratamentul infecþiilor cu bacterii multirezistente ºi al infecþiilor nozocomiale 15. Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infectie HIV, HBV, HCV. Alte servicii: Activitate de cercetare ºtiinþificã în domeniul medical; Activitate didacticã universitarã ºi post-universitarã; training medical pentru cadrele medii. Secþia Clinicã Boli Infecþioase IV Adulþi ªef secþie: ªef de lucrãri Dr. Anca Mihaela Drãgoi, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; AS.univ. Dr. Sorinela Diaconu, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; Dr. Felicia Georgescu, m. pr. boli infecþioase; Dr. Doina Clementina Antonicã, m. spec. boli infecþioase, Dr. Nicoleta Irimescu, m. sp. boli infecþioase. Dotãri: 51 paturi: 15 rezerve cu 3 paturi cu baie ºi grup sanitar proprii ºi o rezervã cu 6 paturi; Aparat de aspirare secreþii; Trusã oftalmoscop; Instalaþie centralizatã de oxigen Servicii: Asistenþã medicalã de calitate în specialitatea de boli infecþioase cu monitorizarea în dinamicã a datelor clinice ºi de laborator: Diagnosticul ºi tratamentul bolilor infecþioase ale aparatului respirator ºi ORL, ale aratului cardio-vascular, digestiv, renal, ale pielii ºi þesuturilor moi, al plãgilor prin muºcãturã de animale; seroprofilaxie, ale sistemului nervos central ºi periferic; diagnosticul bolilor febrile prelungite de cauzã neprecizatã; diagnosticul ºi tratamentul bolilor eruptive; hepatite acute ºi cronice: diagnosticare (markeri serologici, determinarea încãrcãturii virale, puncþie-biopsie hepaticã), tratament antiviral ºi monitorizare; infecþii sistemice: diagnisticare, tratament ºi monitorizare; diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiei HIV/SIDA, al infecþiilor micotice; diagnosticul ºi tratamentul zoonozelor; activitate de cercetare ºtiiþificã Secþia Clinicã Boli Infecþioase V - Adulþi Conf. Dr. Elisabeta Benea, m. pr. boli infecþioase, doctor în ºtiinþe medicale; ªef lucrãri Dr. Gabriel Popescu, m. pr. boli infecþioase, doctor în ºtiinþe medicale; As. univ. Dr.Roxana Dumitriu, medic primar boli infecþioase; Dr. Manuela Podani, medic primar boli infecþioase, doctorand; Dr. Daniela Camburu, medic specialist boli infecþioase, doctorand; Dr. Ducu Georgeta, medic specialist boli infecþioase. Dotãri: 48 paturi; 6 rezerve cu 3 paturi, 5 rezerve cu 4 paturi; aparat EKG portabil, instalaþie de aspirat secreþiile din cãile respiratorii, aspirator portabil, injectomat, instalaþie de oxigen Servicii: Diagnosticul ºi tratamentul bolilor infecto-contagioase; diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiilor sistemice la gazde imunocompetente ºi imunocompromise; diagnosticul ºi tratamentul neuroinfecþiilor: virale, bacteriene,tb, micotice, parazitare; diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiilor acute ºi cronice cu virusuri hepatitice, inclusiv PBH, markeri virali ºi încãrcãturã viralã; diagnosticul ºi tratamentul în bolile febrile prelungite de cauzã neprecizatã; diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiilor sistemice sau de organ, al infecþiei HIV- SIDA ºi a infecþiilor oportuniste asociate acesteia; diagnosticul ºi tratamentul infecþiilor fungice sistemice sau de organ; diagnosticul ºi tratamentul zoonozelor; Recoltãri de diverse produse patologice: sputã, coproculturi, uroculturi, exudate faringiene, secreþii purulente, puncþionãri de colecþii; EKG; Consult psihologic, consiliere psihologicã ºi psihoterapie Asistenþã socialã: Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infecþie HIV, HBV, HCV.; profilaxia antirabicã ºi antitetanicã Secþia Clinicã Boli Infecþioase VI Adulþi ªef secþie: Dr. Florin Duna, m. pr. boli infecþioase, doctor în ºtiinþe medicale; Dr. Adrian Abagiu, m. pr. boli infecþioase, doctor în ºtiinþe medicale; Dr. Georgeta Preda, m. pr. boli infecþioase; Dr. Cristina Rãdulescu, m. pr. boli infecþioase Dotari: lampã ultraviolete; truse oftalmoscop, otoscop, laringoscop, negatoscop, sistem de aspirare a secreþiilor în circuit închis, aspirator portabil, sistem de oxigen în circuit închis Asistenþã medicalã: 1. hepatite acute ºi cronice cu virusuri hepatitice sau de altã naturã diagnosticate prin:- markeri serologici, determinarea încãrcãturilor virale în dinamicã; - puncþie biopsie hepaticã; 2. meningoencefalite infecþioase; 3. endocardite infecþioase, miocardite; 4. afecþiuni infecþioase ale aparatului respirator; 5. infecþii ale tractului urinar; 6. infecþii ale pielii ºi þesuturilor moi, etc.; 7. diagnosticul bolilor febrile prelungite de cauzã neprecizatã; 8. consiliere pre ºi posttestare HIV ºi a toxicodependenþelor; 9. monitorizarea bolnavilor pe perioada internãrii ºi prin dispensarizare; 10. tratamente specifice ale bolilor oportuniste; 11. tratament specific al infecþiei HIV 12. Consult psihologic, consiliere psihologicã ºi psihoterapie; 13. Profilaxia antirabicã ºi antitetanicã; 14. Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infecþie HIV, HBV, HCV. Secþia Clinicã Boli Infecþioase VII - Adulþi - Spitalizare de zi Coordonator secþie: Conf Dr. Elisabeta Benea, medic primar boli infecþioase, doctor în ºtiinþe medicale.; Dr. Alina Cozma, medic specialist boli infecþioase; Dr Mihaela Ionicã, medic specialist boli infecþioase. Dotãri: cabinete de consultaþii de specialitate: ORL-Dr. Ioan Boriceanu, m. pr.; Oftalmologie- Dr. Carmen Chiotan, m. sp.; Dermato-venerologie- Dr. Lia Cavaropol, m. sp.; chirurgie -Dr. Robert Arba, m. sp. chirurgie pediatricã; Dr. Dorin Petru Birzu, m. sp. chirurgie generalã; neurologie Dr. Cecilia Burciu, m. sp.; consiliere psihologicã Psih. Iulia Oprea. Servicii: Diagnosticul bolilor infecþioase forme clinice care nu impun spitalizare continuã; Monitorizarea bolilor infecþioase în perioada de convalescenþã; Evaluarea iniþialã, tratament ºi monitorizarea infecþiilor cronice cu virusuri hepatice, HIV-SIDA ºi a infecþiilor oportuniste asociate acesteia, ale afecþiunilor ORL, oftalmologice, dermato-venerologice, chirurgicale, neurologice; Consiliere psihologicã; Recoltãri de diverse produse patologice: sputã, coproculturi, uroculturi, exudate faringiene, secreþii purulente, puncþionãri de colecþii; EKG; Profilaxia antirabicã ºi antitetanicã în plãgile prin înþepare ºi prin muºcãtura de animale; Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infectie HIV, HBV, HCV. Secþia Clinicã Boli Infecþioase VIII - Copii - Imunodepresie ªef de secþie: Dr. Mariana Mardarescu, m. pr. boli infecþioase dr. ºt.med; Dr. Petre Cristina Roxana, m. pr. boli infecþioase; Dr. Neagu Drãghicenoiu Ruxandra, m. spec. pediatrie; Dr. Ungurianu Rodica, m. spec. pediatrie; Matei Carina, psiholog clinician pr. Dotãri: saloane ºi rezerve, totalizând 51 paturi, cabinet EKG, izolare cu incubator pt. ingrijirea nou-nãscuþilor, cabinet de studii 70

75 clinice, cabinet psihologic, salã de curs pt. copii ºcolarizaþi în sistem itinerant. Servicii: Diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea infecþiei HIV/SIDA la copii ºi adolescenti, diagnosticul, tratamentul, profilaxia primarã ºi secundarã a infecþiilor oportuniste, profilaxia transmiterii materno-fetale a infecþiei HIV, monitorizarea profilaxiilor postexpunere accidentalã HIV,VHB,VHC, diagnosticul, monitorizarea ºi tratamentul altor tipuri de imunodepresii (congenitale sau dobîndite), consiliere psihologicã ºi psihoterapie, învãþãmânt pt pre-ºcolari ºi ºcolari. Secþia clinicã Boli Infecþioase IX Copii ªef de secþie: Dr. Rozina Iagaru, m. pr. boli infecþioase; Dr. Adina Stãncescu, m. pr. boli infecþioase; Dr. Cristina Popescu, m. spec. boli infecþioase; Dr. Luminiþa Marin, m. spec. pediatru, rezident boli infecþioase. Dotãri: 6 rezerve de câte 4,5 ºi 8 paturi, cu douã bãi ºi douã grupuri sanitare comune;instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. Servicii: Administrarea serului antirabic ºi a vaccinului antirabic în cadrul profilaxiei antirabice; Depistarea ºi tratamentul sindroamelor poststreptococice, purpurei Henoch Schonlein, reumatismului articular acut ºi a carditei reumatismale; Diagnosticul, etilogia ºi tratamentul anginelor ºi stomatitelor acute; Diagnosticul, etilogia ºi tratamentul bolilor diareice acute: cu E. coli, dizenterie bacterianã, salmonele, yersinia, rotavirusuri, toxiinfecþii alimentare; Diagnosticul, etilogia ºi tratamentul bolilor eruptive: eritem polimorf, herpes simplex, herpes zoster, rujeola, rubeola, scarlatina, stafilacocii cutanate; Diagnosticul, etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã; Bronhopneumonii ºi pneumonii; Viroze respiratorii cu virusuri gripale, paragripale ºi adenovirusuri; Diagnosticul, etilogia ºi tratamentul hepatitelor cronice B,C ºi D; Depistarea TBC de primã infecþie; Testare imunitate postvaccinalã, imunoprofilaxiept. infecþiile cu: VHB, VHA, pneumococ, meningococ, H Influenzae tip b. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X Copii ªef secþie: Conf. Dr. Luminiþa-Monica Luminos, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; Dr. Ruxandra Mãntescu, m. pr. boli infecþioase; Dr. Roxana Matei, m. spec. pediatrie; Dr. Angelica Viºan, m. spec. boli infecþioase. Alte boli virale ºi complicaþiile acestora (infecþia cu virus urlian parotiditã, orhitã, pancreatitã; mononucleoza acutã infecþioasã; Endocardite acute bacteriene; Hepatite acute virale-a, B, C ºi D; Infecþii acute ale sistemului nervos central (encefalite acute virale, meningite acute virale ºi bacteriene, meningoencefalite acute virale ºi bacteriene, sindroame encefalitice, sindrom Reye, poliradiculonevrite, poliomielita asociatã vaccinãrii antipolio oral) ; Infecþii nozocomiale transferate din alte spitale; Infecþii sistemice severe (salmoneloze sistemice, sepsis ºi sepsis sever cu soc endotoxinic, sindromul socului toxic stafilococic ºi streptococic); Purpure ºi vasculite intrainfecþioase; Sindroame febrile prelungite; Trichineloza ºi a alte parazitoze intestinale (giardiazã, oxiurazã, ascaridiazã); Tratamente specifice pentru pacienþii cu imunodepresii diverse ( tratamentul specific al imunodepresiei HIV, tratamente specifice cu seruri ºi imunoglobuline intravenoase). Secþia Clinicã Boli Infecþioase XI - Pediatrie ªef secþie: Dr. Dorina Duma, m. sp. boli infecþioase; Dr. Georgeta Constantinescu, m. pr. boli infecþioase; Dr. Elena Gheorghe, m. pr. boli infecþioase. Dotãri: 14 rezerve de 3 ºi 4 paturi; 2 rezerve de 3 paturi ºi grup sanitar comun, instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobronsice. Servicii: Diagnosticul, etiologia ºi tratamentul bolilor diareice acute ºi cu sindromul de deshidratare acutã, al bolilor eruptive, al bolilor respiratorii acute, al hepatitelor acute virale (A,B,C,D) ºi a insuficienþei hepatice acute, al infecþiilor nozocomiale transferate din alte spitale, al sindroamelor febrile prelungite de etiologie neprecizatã, al trichinelozei ºi a altor parazitoze intestinale; depistarea activa a infecþiei HIV/SIDA, luesului ºi tuberculozei, depistarea ºi tratamentul sindroamelor poststreptococice; diagnosticul ºi tratamentul paraliziilor faciale; profilaxia antirabicã ºi antitetanicã Secþia clinicã de zi pentru copii - XII - Floarea soarelui Coordonator secþie: Dr. Sorin Petrea, m. pr. boli infecþioase, m. sp. epidemiologia bolilor transmisibile; As. univ. Dr. Ana-Maria Tudor, m. pr. boli infecþioase; Odette Chirilã, psiholog clinician pr.; Cristian Anghelina, as. soc pr.; Violeta Gheorghe, as. soc pr.; Ileana Leu, as. soc pr. Dotãri: cabinete medicale, cabinet psihologic, birou asistenþã socialã, unitate mobilã cu dotãri speciale pentru stomatologie, micã chirurgie, dermatologie, sterilizare; otoscop, oftalmoscop. Servicii: Evaluare medicalã clinicã ºi de laborator în sistem de secþie de zi. SPITALE BUCUREªTI Dotãri: Instrumentar ºi echipamente medicale de unicã utilizare, plinte pentru sursa continuã de oxigen, monitoare, umidificatoare, nebulizatoare, aspiratoare de secreþii din arborele respirator; Camere cu 2-3 paturi. Servicii: Stabilirea diagnosticului de boalã infecþioasã pe baza datelor oferite de ex. clinic, de laborator ºi investigaþiile paraclinice; Consiliere ºi imunizãri conform programului naþional de vaccinare ºi opþionale; Profilaxia antirabicã ºi antitetanicã. Diagnostic ºi tratament specific pentru: boli eruptive (eritem polimorf, herpes simplex, herpes zoster, rujeola, rubeola, scarlatinã, stafilococii cutanate, varicela complicatã); boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã, bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã, bronºiolite acute cu virus sincital respirator, laringite acute obstructive, viroze respiratorii cu: virusuri gripale, paragripale ºi adenovirusuri, sindrom pertussis viral); Monitorizare ºi tratament boli infecþioase; Diagnostic, monitorizare ºi tratament infecþie HIV, HBV, HCV; Imunizãri conform programului naþional ºi speciale pentru pacienþii cu imunodepresie; Profilaxie primara ºi secundara a infecþiilor oportuniste din cadrul infecþiei cu HIV; Testare HIV cu consiliere pre ºi posttestare; Consulturi interdisciplinare; Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infecþie HIV, HBV, HCV; Profilaxia transmiterii materno-fetale a infecþiei HIV, HBV, HCV; Profilaxia antirabicã ºi antitetanicã a plãgilor; Consult psihologic, consiliere psihologicã ºi psihoterapie; Asistenþã socialã; Educaþie sanitarã. Secþia Clinicã M.A.N. - sub jurisdictia Spitalului Clinic Militar Central ªef secþie: Dr. Vasile Marian, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; Dr. ªtefan Ioan, m. pr. boli infecþioase, drd.; Dr. Bogdan Cârciumaru, m. pr. boli infecþioase, dr. în ºt. med.; Dr. Simona Ionescu, m. pr. boli infecþioase drd; Dr. Octavian Dunãreanu, m. pr. boli infecþioase; Dr. Ioana Pandrea, m. pr. boli infecþioase; Dr. Cristina Bãnicã, m. sp. boli infecþioase. Servicii: Asistenþã medicalã de specialitate oferitã cadrelor militare ºi familiilor acestora. Monitorizarea în dinamicã a parametrilor clinico-biologici ºi microbiologici prin cele mai noi tehnici de laborator ºi scheme terapeutice în bolile infecþioase acute ºi cronice, inclusiv boli tropicale. Profilaxie post-expunere profesionalã, cu risc de infectie HIV, HBV, HCV. Profilaxie antirabicã ºi antitetanicã. 71

76 SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL NAÞIONAL DE DIABET, NUTRIÞIE ªI BOLI METABOLICE PROF. DR. N. PAULESCU Str. Ion Movilã nr. 5-7, sector 2, Bucureºti; Tel. centralã: , ; Tel. secretariat : int.101; Fax: Conducere Unitate: Manager Jr. Agafiþei Robert int.161 Director medical Dr. Alina Nicolau, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, c. st. pr. gr.ii int.231 Director cercetare-dezvoltare Prof. Dr. Dan-Mircea Cheta, m.pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, dr. în ºt. med., membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale int. 113 Centrul de Hemodializã ªef centru: Dr. Cristian Serafinceanu, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, m. sp. nefrologie, competenþã hemodializã int.111; Dr. Corina Popescu, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, m. sp. nefrologie, competenþã hemodializã; Dr. Adriana Raita, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, m. sp. nefrologie, competenþã hemodializã. Secþia Clinicã Terapie Intensivã - Urgenþe Metabolice ªef secþie: Dr. Tiberius-Viorel Mogoº, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, m. sp. medicinã internã, dr. in st. med. int. 131 Dotãri: 15 paturi Secþia Spitalizare de zi Adresa subunitate: str. I.L. Caragiale nr.12 tel: Dr. Mihai-Mircea Grigorescu, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice Dotãri: 25 paturi Dr. Farcaºiu Eugenia: Farmacie: Doina Ionescu : Statisticã: Dotãri: 12 aparate pentru hemodializã ºi hemofiltrare on line FRESENIUS 4008E staþie apã FRESENIUS Compartiment cardiologie -pentru diabetici Dr. Viorel Mihai, m. pr. Cardiologie int.128 Dotãri: 10 paturi; electrocardiograf; ecocardiograf; Holter ECG; Holter TA; Test efort; Doppler periferic. Compartiment nefrologie diabetologicã Dr. Ileana Teodoru, m. sp. Nefrologie int. 123 Dotãri: 19 paturi, din care dializa peritonealã 4 paturi Laborator de Anatomie Patologicã Dr. Daniela Elena Guþu, m. sp. anatomie patologicã int. 224 Laborator Explorãri Funcþionale Dr. Cristina Zamfir, m. sp. Oftalmologie int. 227 Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã Dr. Paul-Liviu Teodorescu, m. sp. radiologie ºi imagisticã medicalã int. 121 Secþia Clinica I Diabet, nutritie ºi boli metabolice Prof. Dr. Constantin Ionescu, m. pr. medicinã internã, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, dr. în ºt. med., membru corespondent al Academiei Române, membru al Academiei de ªtiinþe Medicale, preºedintele Asociaþiei Medicale Române int. 202 ; Prof. Dr. Radu Lichiardopol, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, m. sp. endocrinologie, dr. în ºtiinþe medicale, ºef secþie int. 206 ; Dr. Rodica Teodora Strãchinariu, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, dr. în ºt. med., c. ºt. pr. gr. II; As. univ. Dr. Anna Maria Tinu, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice; As.univ.Dr.Constanþa Dragomirescu m.pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice. Dotãri: 58 paturi Secþia Clinicã II Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice ªef secþie: Dr. Mirela Culman, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice; Prof. Dr. Dan-Mircea Cheta, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, dr. în ºt. med., membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale ; Dr. Alina Nicolau, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, c. ºt. pr. gr. II, director general adjunct ; Dr. Gabriela Radulian, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice, dr. în ºt. med. Dotãri: 55 paturi Secþia Clinicã III Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice Adresa subunitate: str. Grigore Manolescu nr.22 tel: Dr. Nicolae-Alexandru Barnea, m. pr. diabet, nutriþie ºi boli metabolice tel: Dotãri: 25 paturi INSTITUTUL NAÞIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C. I. PARHON Adresa: Bd. Aviatorilor nr , Sector 1, Bucureºti Telefoane utile: centrala ; secretariat: ; (fax) intsparhon@artelecom.net Comitetul Director Manager Dr.Diana Loreta Pãun, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Director medical Dr.Daniel Grigorie, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Director de cercetare - dezvoltare Dr. Adina Ghemigian, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Director de îngrijiri As. Saftica Pecsi Director financiar - contabil Ec.Mariana Boc Director resurse umane: Jurist Cristi Coruþ Director administrativ Ing. Marieta Simion Compartiment cronici terapie izotopicã - 12 paturi ªef compartiment: Dr. Goldstein Andrei, m. sp. medicinã nuclearã, cerc. ºt. Servicii: terapia izotopicã a cancerului tiroidian diferenþiat ºi a hipertiroidiei. Laboratorul de cercetare pentru studiul guºei endemice ºi utilizarea radioizotopilor în endocrinologie - Unitatea Nuclearã gradul IV ªef laborator: chimist Florin Alexiu, cercet. ºt. princ.ii, dr. în ºt. Dr. Belgun Maria m. sp. radiologie si imagisticã medicalã, m. sp. endocrinologie, cerc. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt. med. Colectivul de radiometrie; Colectivul pentru studiul biochimic, hormonal, citologic ºi epidemiologic al guºei endemice; Colectivul de cronobiologie; Colectivul de statisticã ºi informaticã a guºei endemice; Colectiv pentru studiul morbiditãþii endocrine în ambulatoriu Servicii: iodocaptare si scintigramã cu 131Iod; scintigrame Gamma-camerã cu 131Iod (tiroidianã si whole body), cu Technetiu (tiroidianã, paratiroidianã, osoasã, de organ); dozãri hormonale cu metodele RIA, IRMA, chemiluminescenþa, electroluminescenþã, ELISA

77 Secþia clinicã I - guºa endemicã si complicaþii - 26 paturi ªef secþie: Conf. Dr. Ioan Horia Ursu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Mihaela Simescu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Mãdãlina Muºat, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Secþia clinicã II - patologia tiroidianã de corelaþie - 26 paturi ªef secþie: Conf. Dr. Corin Virgil Badiu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. ªef secþie cu delegaþie: Dr. Alina ªucaliuc, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med, asist. univ. Dr. Elena Balmeº, m. pr. endocrinologie Secþia clinicã III patologie endocrino-metabolicã -53 paturi ªef secþie: Dr. Daniel Grigorie, m. pr. endocrinologie, ºef lucrãri, dr. în ºt. med. ªef secþie cu delegaþie: Dr. Emilia Gudovan, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Petricã Muºeþeanu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med.; Dr. Daniela Viorica Pãunescu, m. sp. endocrinologie Secþia clinicã IV patologie suprarenalã, gonadicã si osoasã - 83 paturi ªef secþie: Prof. Dr. Constantin Dumitrache, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Catãlina Boantã, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med., ºef lucrãri Dr. Adina Ghemigian, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med., ºef lucrãri Dr. Diana Loreta Pãun, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med., asis. univ. Dr. Ileana Marinescu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med.; Dr. Corina Neamþu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Mioara Mazilu, m. pr. Endocrinologie Dr. Roxana Roºca, m. sp. endocrinologie, dr. în ºt. med. Secþia clinicã V patologie hipofizarã si neuroendocrinã - 61 paturi ªef secþie: Prof. Dr. Mihail Coculescu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Cãtãlina Poianã, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med., conf. univ. Dr. Constantin Cucu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med, asist. univ. Dr. Monica Gheorghiu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med, asist. univ. Dr. Rene Baloescu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Secþia clinicã VI endocrinologie pediatricã - 56 paturi ªef secþie: Dr. Camelia Procopiuc, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Cristina Dumitrescu, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Dr. Mircea Popa, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med. Secþia VII chirurgie endocrinã - 62 paturi ªef secþie: Dr. Mircea Ghemigian, m. pr. chirurgie, dr. în ºt. med. Dr. Mihaela Ionescu, m. pr. chirurgie, dr. în ºt. med. Dr. Bogdan Stãnescu, m. pr. chirurgie, dr. în ºt. med. Dr. Crinel Vartolomei, m. pr. chirurgie, dr. în ºt. med. Servicii: chirurgie tiroidianã, chirurgie paratiroidianã, chirurgie suprarenalã (suprarenalectomie uni/bilateralã pe cale de abord lombarã). A.T.I. Dr. Anca Iliescu, m. pr. A.T.I. Dr. Mãrioara Cristina Corneci, m. sp. A.T.I. Laborator de Anatomie Patologica si Citologie Dr. Dumitru Lucian Ioachim, m. pr. anatomie patologicã Dr. Dana Cristina Terzea, m. sp. anatomie patologicã, asis. univ. Servicii: histopatologie (patologia chirurgicalã a tiroidei, paratiroidelor); citopatologie prin puncþie cu ac subþire a leziunilor nodulare tiroidiene si a altor tumori cervicale; examen citologic al secreþiei mamare. Secþia spitalizare de zi - 12 paturi Dr. Mirela Irina Ivan, m.pr. endocrinolog, Laborator de studiu radic, izotopic si biochimic al biologiei osului Prof. Dr. Constantin Dumitrache, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med., membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale, c. ºt. pr. gr.i Dr. Grigorie Daniel, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt. med., ºef lucrãri Colectivul DEXA ºi ecografie. Colectivul markeri osoºi. Colectivul culturi de þesuturi. Colectivul geneticã endocrinã Compartimentul de studiu al patologiei endocrine a osului ªef laborator: Dr. Daniel Grigorie, m.pr endocrinologie, dr. în ºt. med. Servicii: densitometrie osoasa prin absorbþie duala cu raze X- DEXA; markeri osoºi Laborator markeri osoºi Chimist: Neacºu Elena, cercet.ºt.princ.ii Servicii: osteocalcina sericã, cross-laps seric, parathormon seric, 25-OH vitamina D sericã Laboratorul pentru cercetarea hormonilor polipeptidici ºi steroizi ªef laborator: Olga Ianaº, biochimist principal, c. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt.med. Colectivul de biochimie ºi fiziologie pinealã; Colectivul pentru studiul hormonilor steroizi ºi polipeptidici; Biobaza Servicii: dozãri hormonale Laboratorul de cercetare privind studiul biochimiei metabolismului intermediar, catecolaminelor si farmacodinamiei tisulare Dr. Ana Maria ªtefãnescu, c. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt. med.; Colectivul pentru studiul catecolaminelor; Colectivul pentru studiul biochimiei metabolismului intermediar; Colectivul de farmacodinamie tisularã Servicii: dozãri metanefrine urinare ºi plasmatice, acid vanilmandelic urinar, serotonina plasmaticã, cromograninã. Laborator hormonologie Chimist: Caragheorgheopol Andra, cercet.ºt.princ.ii, dr. în ºt. med. Servicii: dozãri hormonale - RIA, IRMA, DELFIA, ELISA Laborator imunologie Biolog Dumitriu Ecaterina, cercet. ºt. princ.ii, Servicii: dozãri hormonale, imunologie tiroidianã Laborator hematologie Biolog principal - Ionescu Liana Laborator biochimie Chimist principal - Giurcãneanu Mihaela Servicii: analize biochimice complete din sânge ºi urinã Laborator biochimie tiroidianã Chimist principal - Sava Mariana Servicii: dozare iod urinar Laborator Radiologie si Imagisticã Medicalã Specialitatea: Radiologie - Imagisticã Medicalã Echipa medicalã: Dr. Maria Iacob, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Servicii: servicii radiologice paraclinice Colectiv de imagisticã-tomografie computerizatã Dr. Dan Cristian Hortopan m. pr. Radiologie ºi Imagisticã Medicalã, dr. în ºt. med. Dr. Anda Dumitraºcu - m. pr. Radiologie ºi Imagisticã Medicalã, dr. în ºt. Med. Laborator andrologie Dr. Dinu - Drãgãnescu Dana cercet. ºtiintific, dr. în ºt. med. Servicii: consult andrologic, spermogramã. SPITALE BUCUREªTI 73

78 SPITALE BUCUREªTI Ambulatoriu integrat de specialitate Cabinet cardiologie - Dr. Mariana Constanþa Dobrescu, m. pr. cardiolog, dr. în ºt.med. Servicii: consultaþie, ecocardiografie, EKG Cabinet oftalmologie - Dr. Daniela Alexandrescu, m. pr. oftalmolog Servicii: consult pol anterior, tonometrie, examen fund de ochi, exoftalmometrie, examen pentru diplopie, perimetrie Goldmann si computerizatã, tratamente locale. Cabinet ginecologie - Dr.Elena Ermina Gheorghiu, m. sp. ginecolog Servicii: consultaþie de specialitate. Cabinet psihologie - Psiholog Joja Oltea Daniela, cercet. ºt. princ. II, dr. în ºt. med. Servicii: examen psihologic, psihoterapie Cabinet Endocrinologie: Dr. Amalia Ritivoiu, m.pr.endocrinologie Dr.Denisa Hodarnescu, m. pr. endocrinologie Dr.Ancuþa Gãlãþeanu - Gheorghiºan, ºef lucrãri, m. pr. endocrinologie, dr. în ºt.med. Dr.Simona Galoiu, m. sp. endocrinologie, asis. univ. Dr. ªerban Radian, m. sp. endocrinologie, asis.unv., dr. în ºt.med. Dr. Cristina Cãpãþîna, m. sp. endocrinologie, asis.univ. Servicii medicale ecografie Dr. Daniel Grigorie, m. pr. endocrinolog Dr.Emilia Gudovan, m. pr. endocrinolog Dr.Corina Neamþu, m. pr. endocrinolog Dr. Mirela Irina Ivan, m.pr. endocrinolog Dr.Andrei Goldstein, m.sp. medicinã nuclearã Dr. Amalia Ritivoiu, m. pr. endocrinolog Servicii: ecografii ale tiroidei, paratiroidei, regiunii cervicale anterioare, examen color flow-doppler tiroidian, examen ecografic abdomen total, pelvis, utero- ovarian, prostatã, sân, testicul, suprarenale; ecografie endovaginalã. INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE ªI CHIRURGIE FUNCÞIONALÃ O.R.L. PROF. DR. DORIN HOCIOTÃ Str. Mihail Cioranu, nr. 21, sector 5, Bucuresti Telefon: , , Fax: Manager: Ec. Pantazoglu Gabriela Florentina Director medical: Dr. Popescu Adina Director financiar-contabil: Ec. ªue Cristina Mihaela Director Administrativ: Bangiu Mihail Adrian Secþia clinicã I Microchirurgie ORL ºi Foniatrie/Recuperarea Vocii ªef secþie: Prof. Dr. Cãlãraºu Romeo - m. pr.orl, dr. in ºt. med Dr. Ion Carms Dr. Vrînceanu Mãdãlina m. pr. ORL, cercet. ªtiinþific Dr. Marinescu Andreea m. pr. ORL Dotare: 60 paturi; Cabinet foniatrie; Cabinete logopedice; Cabinet psihologie Secþia clinicã II Chirurgie Oncologicã ORL (chirurgie cervico-facialã ºi oncologie laringianã ) ªef secþie: Dr. Alina Bacalbaºa Dr. Ilie Dumitru m. pr. ORL, dr. in ºt. med. Dr. Ciobotariu Anca m. pr. ORL, drd, cercet. ªtiinþific Dr. Chiþac Marius m. pr. ORL, drd., cercet. ªtiinþific Dr. Neculai Dorin m. spec. ORL Dotare: 62 paturi Secþia clinicã III Chirurgie Audiologicã ºi Rinologicã ªef secþie: Prof. dr. Zainea Viorel, m. pr.orl, dr. in ºt. med. Dr. Rãdulescu Marian m. pr. ORL, asist. univ. Dr. Anghel Elena m. pr. ORL, dr. in ºt. med. Dr. Popescu Novac - m. pr. ORL, dr. in ºt. med. Dr. Iliescu Anca - m. pr. ORL, dr. in ºt. med., cercet. Stiinþific Dr. Negrilã Mihaela - m. pr. ORL, dr. in ºt. med., cercet. Stiinþific Dr. Hainãroºie Rãzvan - m. rezident ORL, drd, asist. univ. Dr. Weisman Arthur Emanuel m. spec. ORL, dr. in ºt. med. Dotare: 60 paturi Secþia clinicã IV Microchirurgie otologicã (compartiment Implant cohlear ) ªef secþie: Prof. dr. Ataman Traian, m. pr.orl, dr. in ºt. med Dr. Georgescu Gabriela m. pr. ORL, dr. in ºt. med. Dr. Popescu Adina Oana - m. pr. ORL, drd, cercet. ªtiinþific Dr. Burtea Flavian Eugen - m. pr. ORL, drd, asist. univ. Dotare: 48 paturi din care 5 paturi compartimentul de Implant Cohlear Secþia clinica V A.T.I. ªef secþie: Dr. Ioan Ruse, m. pr. ATI Dr. Stãnescu Daniela - m. pr. ATI Dr. Zoican Olimpia m. spec. ATI Dr. Joldescu Anka Iuliana m. spec. ATI Dotare: 20 paturi, punct de transfuzie Secþia clinica VI Recuperarea Preºcolarului cu Dizabilitãþi de Vorbire ºi Dizabilitãþi de Auz - Vorbire ªef secþie: Dr. Dumitrescu Ioana m. pr. Pediatrie Buzu Steluþa logoped Rãdulescu Florenþa logoped Dotare: 2 cabinete de logopedie Bloc Operator 11 sãli, cu dotarea necesarã Servicii medicale (pentru toate secþiile clinice): chirurgie clasicã ORL ºi cervico facialã; oncochirurgie ORL ºi cervico facialã; video chirurgie endoscopicã nazalã, faringianã, laringianã, esofagianã ºi trahealã; urgenþe ORL; chirurgie LASER; chirurgie plasticã ºi reparatorie a feþei ºi gâtului; chirurgia supuraþiilor otice, cofochirurgie (secþie unicã de profil în þarã), intervenþii din chirurgia stapedovestibularã pentru tratamentul otosclerozei, osteogenezei imperfecte; metode operatorii timpanoplastice pentru tratamentul sechelelor postotitice, posttraumatice ºi al malformaþiilor urechii medii; procedee chirurgicale pentru supleerea disfuncþiei tubare, pentru tratamentul otitei seroase ºi otitei adezive; diagnostic video endoscopic ºi video stroboscopic; chirurgia implantului cohlear ºi a protezelor implantabile osos tip BAHA. Evaluare diagnosticã a afecþiunilor laringelui prin metode obiective: analizã computerizatã a vocii ºi a vorbirii; tratament foniatric al diverselor afecþiuni ale laringelui cu monitorizarea recuperãrii foniatrice; recuperarea vocii la profesioniºtii vocii vorbite ºi cântate; recuperare audio verbalã la copilul cu deficienþã auditivã ºi tratament ortofonic; recuperarea audio verbalã la copilul cu tulburãri de vorbire; recuperarea vocii la bolnavul laringectomizat; implant cohlear; protezare auditivã (probã de protezare, adaptare proteticã); tratamentul surditãþii brusc instalate; tratamentul medicamentos ºi chirurgical în sindroamele labirintice, paralizia perifericã de nerv facial; determinarea grupei sanguine ºi administrarea de sânge ºi derivate; îngrijirea bolnavilor cu sondã alimentarã de medie ºi lungã duratã; îngrijirea bolnavilor în stare criticã ºi postoperator; îngrijire pacienþi cu canulã trahealã 74

79 Laboratorul de Explorãri Audio-vestibulare, Expertizã audiologicã ºi a Protezelor auditive ªef secþie: Dr. ªerban Simona m. pr. ORL, ºef lucrãri, dr. in ºt. med. Dr. Pascu Alexandru m. pr. ORL, cercet. ºt. gr. I, dr. in ºt. med. Dr. Georgescu Mãdãlina m. pr. ORL, ºef lucrãri, dr. in ºt. med. Zamfir Mihaela logoped Filimon Silvia logoped Popovici Cecilia psiholog Dotare: Audiometrie: audiometre clinice; echipamente pentru teste electrofiziologice ( toate tipurile de potenþiale evocate auditive: electrocohleografie, precoce, cu latenþã medie, corticale); echipamente ºi materiale pentru examene de audiometrie comportamentalã la copii; Protezare auditivã: echipament pentru audiometrie proteticã în câmp liber pentru validarea protezãrii auditive ºi a capacitãþii de stereoaudiþieîn cazul protezãrii bilaterale Vestibulometrie: echipament pentru cranio corpografie; echipament pentru electronistagmografie; echipament pentru evidenþierea ºi înregistrarea nistagmusului spontan cu camerã TV în infraroºu, reeducare vestibularã asistatã de calculator; echipament pentru posturografie dinamicã computerizatã; echipament pentru testul de apreciere a verticalei subiective; Restaurãri protetice faciale ºi auriculare din silicon: pavilioane auriculare; glob ocular, piramidã nazalã; defecte faciale posttraumatice sau post-chirurgicale ( lipsã de substanþã ) Dr. Marcu Andrei drd Dr. Burtea Flavian m. pr. ORL Laborator Audio Video TV INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA ªos. Viilor nr. 90, Sector 5 Bucureºti, cod Tel Tel./Fax secretariat: nasta@mariusnasta.ro SPITALE BUCUREªTI Servicii medicale: audiometrie vocalã ºi tonalã, audiometrie comportamentalã la copii, probe supraliminare; evidenþierea ºi înre-gistrarea nistagmului spontan; impedancemetrie: timpanogramã, reflex stapedian, RDT (reflex decay test), probe de funcþionalitate a trompei lui Eustachio; electrocohleografie, potenþiale auditive evocate precoce, cu latenþã medie ºi corticale; posturografie dinamicã computerizatã, cranio corpografie, test de apreciere a verticalei subiective; protezare auditivã: examene pentru audiometrie proteticã în câmp liber pentru validarea protezãrii auditive, examene pentru aprecierea capacitãþii de stereoaudiþie dupã protezarea bilateralã; vestibulometrie: electronistagmografie Secþia Microproducþie ºi Protezare Auditivã ªef secþie: Dr. Simona ªerban m. pr. ORL, ºef lucrãri, dr. in ºt. med. Daniela Mirodot tehnician Servicii medicale: asamblarea componentelor protezelor auditive, confecþionarea de olive; cabinete de protezare auditivã; confecþionarea de canule pentru bolnavii laringectomizaþi service Laborator Clinic ªef laborator: Dr. Silvia Brânzeu m. pr. medicinã de laborator Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã ªef compartiment: Dr. Ancuþa Cristina m. sp. radiodiagnostic, dr. in ºt. med. Dotare: instalaþie Rontgen diagnostic Siemens Tridoros 5-S cu multiplanigraf, craniograf ORBIX ºi KLINOGRAF Laborator Anatomie Patologicã ªef laborator: Dr. Sãraru Constantin m. sp. anatomie patologicã Farmacie ªef compartiment: Trandafirescu Liliana farmacist Laborator EPITEZE Manager: Conf.Dr.Nicolae Galie, m.pr. chirurgie toracicã, dr.în ºt.med., conf. Catedra de Anatomie ºi Embriologie UMF Carol Davila Bucureºti, conf. Catedra de Chirurgie Facultatea de Medicinã Universitatea Ovidius Constanþa, competenþe în bronhologie, managementul serviciilor de sãnãtate publicã. Director Medical: Dr.Emilia Criºan, m.pr. pneumolog, cercet.ºt.gr.i, dr.în ºt.med., competenþã în bronhologie, competenþã în managementul sanitar, vicepreº. al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Director Financiar-Contabil: Ec. Gheorghe Baltã Director Administrativ: Ing.Radu Iordãchel Director de Îngrijiri Medicale : As. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr.Irina Strâmbu m. pr. pneumolog, ºef de lucrãri Catedra de Pneumologie UMF Carol Davila, dr. în ºt. med. CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinicã: Prof. Dr. Bogdan Miron Alexandru m. pr. medicinã internã ºi pneumologie, ºef catedrã pneumologie UMF Carol Davila, competenþã endoscopie toracicã, dr. în ºt. med., vicepreº. Societãþii Române de Pneumologie. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie I ªef secþie: Conf. Dr. Constantin Marica m. pr. pneumolog, dr. în ºt. med., vicepreº. SRP, master în managementul serviciilor sanitare publice, coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Dr. Elisabeta Petreasa m. pr. pneumolog, dr. în ºt. med. Dr. Mihaela Tãnãsescu m. sp. pneumolog Asis.ºef Dana Trandafir - asist.med.pr.gen. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie II Sef secþie: As. Univ. Dr. Anca Macri m. pr. pneumolog, dr. în ºt. med. Prof. Dr. Emil Corlan, m. pr. pneumolog, dr. în ºt. med., membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale Dr. Ileana Rohan - m. pr. pneumolog Asis.ºef Mioara Marinache - asist.med.pr.gen. Secþia Clinicã de Pneumoftiziologie III ªef secþie: Conf. Dr. Florin Mihãlþan, m. pr. pneumolog, supraspecializãri homeopatie, acupuncturã, coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu, somnografie, sevraj tabagic, dr. în ºt. med., competenþã în pneumologie pediatricã. Dr.Antonela Dragomir m. sp. pneumolog, drd. Asis.ºef Margareta Oproiu - asist.med.pr.gen. 75

80 SPITALE BUCURE{TI Secþia Clinicã Pneumoftiziologie IV ªef secþie: Prof. Dr. Bogdan Miron Alexandru m. pr. medicinã internã ºi pneumologie, ºef catedrã de pneumologie UMF Carol Davila, competenþã endoscopie toracicã, dr. în ºt. med., vicepreº. SRP ªef lucrãri: Dr. Dragoº Bumbãcea m. pr. pneumologie, dr. în ºt. med. As. univ.: Dr. Cornelia Tudose m. sp. pneumologie, drd. As. univ. Dr. Stefan Dumitrache-Rujinski m. sp. pneumolog, drd. Dr. Vladimir ªerban Ghinescu m. pr. pneumolog, dr. în ºt. med. As. univ.: Dr. Claudia Toma m. sp. pneumolog, drd. Asis.ºef Nicoleta Preda - asis.med.gen. Secþia Clinicã de Pneumoftiziologie V ªef secþie: Dr. Delia Liana Marta m. pr. pneumolog, dr. în ºt. med. ªef lucrãri Dr.Irina Strâmbu m. pr.pneumolog, dr. în ºt. med., competenþã în management sanitar As. Univ. Dr. Casandra Cîlþ - m. pr. pneumolog, drd. Dr. Elena Dalia Manolache - m. sp. pneumolog Dr. Cristian George Popa m. sp. pneumolog, drd. Asis.ºef Daniela Bastar - asist.med.pr.gen. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VI Str. ªerban Vodã nr. 289, Sector 4, Bucureºti Tel.: , ªef secþie: Dr. Mihaela-Carmen Mitrea - m. pr. pneumolog As.univ. Dr. Radu Chiotan m. pr. pneumolog, drd. Dr. Ioana Varachiu m. pr.pneumolog Asist.ºef Nicoleta Moise - asist.med.pr.gen. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VII Str. ªerban Vodã nr. 289, Sector 4, Bucureºti Tel.: , ªef secþie: Dr.Ana-Maria Sasu, m. pr. pneumolog, competenþã homeopatie Dr. Cristina Iacobescu, m. pr. pneumolog Dr. Emilia Elena Andrei, m. pr. pneumolog, competenþã homeopatie Asist.ºef Camelia Marin - asist.med.pr.gen. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. ªerban Vodã nr. 289, Sector 4, Bucureºti Tel.: , Sef sectie Dr. Emilia Tabacu m. pr. pneumolog, drd., master în managementul sanitar Dr. Dan Avramescu m. pr. pneumolog Asist. ºef Ovidiu Ioniþã - asis.med.pr.gen. Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str.Lacul Bucura nr.40, Sector 5, Bucureºti tel ; ªef. Secþie - Dr. Jeni Mihaela Petrea m. pr. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatricã Dr. Eugenia Aurora Constantinescu m.pr. pneumolog Dr. Micapora Neagos m. pr. pediatru cu competenþã în pneumologie Dr. Gabriela Otel - m. pr. pediatru Asist.ºef Aura Cernica - asist.med.pr.gen. Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str.Lacul Bucura nr. 40, Sector 5, Bucureºti tel ; Dotãri: aparat de aerosoli PARIPLUS, aparaturã pentru determinarea rezistenþelor ca flux, volum rezidual, volum gazos intratoracic, aparaturã pentru determinarea transferului gazos, aparaturã video-endoscopie toracicã ºi endoscopicã, aspiratoare pleurale, compartiment terapie intensivã cu paturi ºi monitorizare cu 3 canale HELLIGE, endoscop cu vedere axialã PENTAX FX 29V, bronhoscop rigid pentru bronhoscopie interventionala, flow-screen JAEGER, instrumente biopsie pleuralã, pense de biopsie endoscop de diferite profile, ph-metru, pletismograf body-test JAEGER cu compliance-test, polisomnograf, sonde de radiologie propriu, trusã de prim ajutor cu defibrilator, videoendoscop Olympus GIF V2 EVIS Servicii medicale: diagnosticul si terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC, bilanþul preoperator sau prechimioterapic în neoplasmele bronhopulmonare, monitorizarea evoluþiei si tratamentului unor boli respiratorii cronice ca: astm bronºic, BPOC, FID, bronºiectazii etc., aerosolo-terapie (in scop diagnostic sau terapeutic), oxigenoterapie-intermitentã sau de lungã duratã, efectuarea PCR din produsele patologice paucibacilare, evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional, testare farmodinamicã bronºicã (teste bronhoconstrictoare, bronhodilatatoare), testarea capacitãþii de adaptare la efort, testarea forþei de contracþie a muºchilor respiratorii, determinãri de rezistenta la flux, volum rezidual si volum gazos intratoracic prin metoda pletismograficã, determinarea factorului de transfer gazos prin membrana alveolo-capilara, examene bronhoscopice, prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã, instilaþii intratraheale (spalaturi bronsice), bronhografii, citologia ºi imunocitologia lichidului de lavaj bronhoalveolar pentru diagnosticul bolilor pulmonare interstiþiale, coloraþii speciale histochimice ºi pentru Pneumocystis Carinii, aplicaþii de proteze endotraheale, examinare endobronºicã în autofluorescenþã, LASER-terapie endobronºicã, termocoagulare endobronºicã, determinarea angiotensin-covertazei serice pentru diagnosticul sarcoidozei, determinarea fenotipurilor limfocitare, diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulomare nespecifice, microradiografii, tomografii plane ºi în plan bronºic, tomografie axiala computerizata, fistulografii pentru fistulele esobronºice, rezolvarea m1arilor urgenþe pneumologice: hemoptizii, pneumotoraxuri, pleurezii masive, dozarea gazelor sanguine ºi a echilibrului acido-bazic CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Conf.Dr. Ioan Cordoº m. pr. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã, supraspecializãri mediastinoscopie, chirurgie laparoscopicã, chirurgie toracicã, dr. în ºt. med. ªef secþie chirurgie toracicã: Interimar Dr. Mihnea George Orghidan m.pr. chirurgie toracicã, competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie, drd. As. univ. Dr. Cristian Paleru m. pr. chirurgie toracicã, supraspecialitate, chirurgie toracoscopicã, competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie, drd. Dr. Radu-Dragoº Posea m. pr. chirurgie toracicã, supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã, competenþe chirurgie toracoscopicã, pneumologie intervenþionalã, dr. în st. med. Dr. Codin Theodor Saon m. pr. chirurgie toracicã, competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie, chirurgia traheei, drd. Asist.ºef Anca Pavel - asist.med.pr.gen. 76 ªef secþie: Dr. Gheorghe Murgoci m. pr. pneumoftiziologie pediatricã, competenþe ecografie generalã, homeopatie, alergologie, dr.în ºt. med. Dr. Daniela Mihãilescu, m. pr. pneumolog. Dr. Viorica Filipescu - m. sp. pediatru cu competenþã în pneumologie Asist.ºef - Mihaela Bãdulescu - asist.med. pr.gen. Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. secþie As.Univ.Dr.Victor Spînu med. primar pneumolog Dr.Cristina Popa m.pr. pneumolog, drd. Asist.ºef Daniela Mariana Anghelescu asist.med.pr.gen. Andreea Dumitrescu psiholog. Dotãri: mediastinoscop, instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii medicale: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale, asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace, chirurgie de graniþã toraco-abdominalã, cervico-toracicã, chirurgie toracicã video asistatã, extragere corpi strãini intrabonºici, mediastinoscopie, toracoscopie, toatã gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale, chirurgie esofag.

81 SECÞIA A.T.I. ªI COMPARTIMENTUL T.I. ªef secþie: Dr. Radu Stoica m. pr. A.T.I., competenþã bronhologie, dr. în ºt. med. Dr. Genoveva Cadar m. pr. A.T.I., drd. Dr. Simona Bliorþ m. sp. A.T.I. Dr. Iolanda Ion m. sp.ati Kinetoterapeut: Cãtãlina Lucia Marinescu Kinetoterapeut: Alexandru Pahonþu Asist.ºef Anita Bumbãnac - asist.med.pr.gen. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENÞELOR (CPU) Medic coordonator: Dr. Mirela Ciontu m. sp. pneumolog Asist. coordonator: Constanþa Dumitru asist.med.pr.gen. Dotãri: 5 paturi supraveghere, echipament medical, ventilator, nebulazitor, sac mascã valvã, electrocardiiograf 3 canale, monitor / defibrilator, injectomat, instrumentar micã chirurgie, atele, coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice ªef laborator: Dr. Nicoleta Bâscã m. pr. pneumologie, competenþe: explorãri funcþionale respiratorii speciale, pneumologie pediatricã, cerc. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt. med. Dr. Diana Ioniþã m. pr. pneumolog, cerc. ºt. gr. III, dr. în ºt. med., competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. Roxana Nemeº m.pr. pneumolog, cerc. ºt. gr. III, drd., competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dotare: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolo-capilare (transfer gazos), aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine, cicloergometru, bodypletismograf, electrocardiograf portabil BIOSET 3700, flowscreen, nebulizator pentru testul bornhomotor, spirograf, Servicii medicale: examen pletismografic, factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã, indici de elasticitate pulmonarã, teste bronhomotor (bronhoconstrictor, bronhodilatator), teste de efort, presiuni musculare Colectiv Bacteriologie detalierea dotãrilor ºi a serviciilor medicale cuprinsã în cadrul Laboratorului de Analize Medicale SPITALE BUCURE{TI Coordonator: Prof. Asoc. Dr.Cristian Nicolae Didilescu m. pr. pneumolog, competenþã endoscopie bronºicã, cerc. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt. med., coordonator ambulator de specialitate, master în managementul serviciilor de sãnãtate Dr. Mirela Þigãu cerc. ºt., m.pr. pneumolog Dr. Ruxandra Spãtaru cerc.ºt.pr.gr.iii m.pr. pneumolog Dr. Domnica Ioana Chiotan cerc.ºt.pr.gr.i, m. pr. pneumolog, dr. in ºt. med. Dr. Ileana Dediu cerc.ºt. m. pr. pneumolog Dr.Elmira Ibraim - cerc.ºt.gr.ii, m. pr. pneumolog Dr.Iuliana Husar - cerc.ºt., m. sp. pneumolog Dr. Claudina Maria Mangu asist. cercetare, m. medicinã generalã cu competenþã în medicina de întreprindere, rezident MF Prof.dr. Emil Corlan - cerc.ºt.pr.gr.i, m.pr. pneumolog, dr. în ºt. med. Dr. Ioana Munteanu cerc. st., m. pr. pneumolog Dr. Ileana Stoicescu asist. cercetare, m. sp. pneumolog Colectiv lavaj bronhoalveolar activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. chim.aneta ªerbescu, chimist principal, supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar, cerc. ºt. pr. gr.i, secretar ºt., dr. în chimie Dr. Luminiþa Iuliana Cerviº m. pr. pneumolog, cerc. ºt. gr. III Cristina Maria Teleagã - chimist spec., cerc. ºt. gr. III Servicii medicale: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar, coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar, imunocitologia lavajului bronhoalveolar, dozarea angiotensin-convertazei serice, dozarea fosfatazei acide, dozarea adenozin-dezominase, Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale, bronºice biopsie pulmonarã transbronºicã aplicare de proteze (stenturi) endotraheale Colectiv endoscopie bronºicã - activitatea de cercetare si asistenþã medicalã (detaliatã mai jos) Coordonator: Dr. Emilia Criºan m. pr. pneumolog, cerc.ºt.pr.gr.i, dr. în ºt. med., competenþã în bronhologie, competenþã în managementul sanitar, preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. Dr.Mihai Alexe m. pr. pneumolog, cerc.ºt.pr.gr.iii, competenþã în bronhologie, competenþã formator pneumologie, drd. Colectiv Fiziopatologie Respiratorie - Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale activitate de cercetare si asistenta medicalã Olga Moldovan biolog principal, cerc.ºt.gr.i, dr. în biologie Dorina Bãnicã biolog principal, cerc.ºt.gr.i., dr. în biologie Colectiv endoscopie bronºicã Coordonator: Dr.Emilia Criºan - m. pr. pneumolog, cerc.ºt.pr.gr.i, dr. în ºtiinþe med., competenþã în bronhologie, competenþã în managementul sanitar, preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie Dr.Mihai Alexe m. pr. pneumolog, cerc.ºt.pr.gr.iii, competenþã în bronhologie, competenþã formator pneumologie, drd. Dr.Ruxandra Ulmeanu m. pr. pneumolog, competenþã în bronhologie, dr. în ºt. med. Dr.Petronela Grigore m. sp. pneumolog ºi medicinã generalã / medicinã de familie, competenþã în bronhologie, competenþã în ecografie generalã, drd. Servicii medicale: fibrobronhoscopie, bronhoscopie rigidã cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation, laser terapie Nd- Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale, broºaj (periaj) bronºic pentru prelucrãri citologice, biopsie bronºicã, puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici, bronhoaspiraþii, lavaj bronhoalveolar, termocoagulare endobronºicã, protezare endobronºicã. SERVICIUL DE RADIOLOGIE ªI IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr. Tudor Cipruþ m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, dr. în ºt. med., competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanta magnetica tomografie Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. Dorina Victoria Roºca m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã tomografie computerizatã Dr. Svetlana Vasile-Bugarin m. sp. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparat radioscopie/grafie, aparat Röntgen D6 Post I, scopie Eltex 400, aparat Röntgen digital ddr MULTi-SYSTEM SWISSRAY Elveþia, aparat Röngen MRF mobil pe autocaravanã Philips M40 MULLER, computer-tomograf Servicii medicale: examene radiologice la angajare sau examene periodice, explorãri radiologice ale tubului digestiv, radiografii abdominale, radiografii osoase, radioscopii ºi radiografii pulmonare, tomografii plane, urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE: Laborator Bacteriologie si Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei 77

82 SPITALE BUCURE{TI Sef laborator: Olga Moldovan biolog pr., cerc. ºt. pr. gr. I, dr. in biologie Monica Bendorf biolog pr. Aurica Georgeta Rãduþa Stan biolog pr.microbiologie Dr. Georgeta Cristea m. sp. laborator Laborator flora nespecificã Sef laborator: Prof. Dr. Olga Mihaela Dorobãþ, prof. univ. la Facultatea Titu Maiorescu, m. pr. în spec. laborator, dr. în ºt. med. Dr. Adriana Moisoiu - m.sp. microbiologie Dotãri: agitator Vortex, analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii, aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice (linii semiautomate, congelator 800 C, pipete automate electronice ºi semiautomate), compartiment de sterilizare, echipamente electroforezã: HELENA (cu scanner ºi computer) USA, instrumentar de unicã folosinþã, LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare, Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice, medii de culturã: IC, BD, microscoape cu fluorescenþã, termostate Servicii medicale: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice, diagnostic de laborator, dozãri ºi determinãri de imunoglobuline, complement, proteine patologice, determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice Laborator Diagnostic PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã - biolog pr., cerc. ºt.gr.I, dr. în biologie pneumolog, competenþã homeopatie, master în managementul serviciilor de sãnãtate Dr. Dan Gãinaru, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Marilena Rãileanu m. pr. pneumoftiziolog, drd., master în managementul serviciilor de sãnãtate Dr. Felicia Brânzoi m. pr. pneumoftiziolog, competenþã homeopatie Dr. Denisa Moian m. pr. pneumoftiziolog, master în managementul serviciilor de sãnãtate Dr. Mihai Tirea, m. pr. pneumoftiziolog Dr. Anca-Cristina Cazacu m. pr. pneumoftiziolog, competenþã explorãri funcþionale, master în managementul serviciilor de sãnãtate Dr.Ileana Rãdulescu m.pr. pneumolog Dotare: explorãri funcþionale respiratorii, laborator bacteriologie, radiologie Servicii medicale: efectuare radiografii toracice, efectuare tomografii plane, ex. Microscopice pentru BK din sputã, culturi BK din sputã FARMACIE INSTITUT Diriginte: Otilia Petrescu - farmacist principal Minodora Chirilia - farmacist pr. Florica Andrei - farmacist pr. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR DE CONTROL AL TUBERCULOZEI (U.I.P.) Director coordonator: Dr.Manuela Gheorghiu-Brãnaru m. pr. pneumolog, master în managementul serviciilor de sãnãtate CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU RENUNÞAREA LA FUMAT Dr. Magdalena Ciobanu, m.sp. pneumolog 78 Servicii medicale: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie moleculara PCR AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL INSTITUTULUI DE PEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Dispensar de Pneumoftiziologie Sector 4 ªos.Viilor, Nr. 90, Sector 5 Tel Fax: Coordonator dispensar: Prof. Asoc. Dr. Cristian Nicolae Didilescu, m. pr. pneumolog, competenþã endoscopie bronºicã, cerc. ºt. pr. gr. I, dr.în ºt.med., master în managementul serviciilor de sãnãtate Cabinete consultaþii medicale: Dr. Doinita Lugoji m. pr. pneumolog Dr. Mariana Popescu m. pr. pneumologie Dr. Carmen Teoibas m. pr. pneumologie Dr. Palaghianu Tudor m. pr. pneumolog Dispensar de Pneumoftiziologie Sector 5 Str. Malcoci nr. 4 Cabinete consultaþii pneumologie Medic coordonator: Dr. Georgeta-Gilda Popescu m. pr. pneumolog Dr. Luminiþa Palaghianu m. pr. pneumolog Dr. Daniela Arboreanu-Negreanu m. pr. pneumolog Dr. Mihaela Ghiran m. pr. pneumolog Dr. Lucian Tulus m. sp. medicinã generalã ºi pneumolog Servicii medicale: efectuare radiografii toracice, efectuare tomografii plane, ex. microscopice pentru BK din sputã, culturi BK din sputã, Dispensar de Pneumoftiziologie Sector 6 Str. Intrarea Aurora nr.17e Cabinete consultatii pneumologie Medic coordonator: Dr. Manuela Gheorghiu-Brãnaru m. pr. INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE ªTEFAN S. NICOLAU Conducere Unitate: Director onorific: Prof. Dr. Costin E. Cernescu, m. pr. medicinã de laborator, dr. în ºt. med., membru corespondent al Academiei Române, expert evaluator al Uniunii Europene Director executiv: Dr. Mihai Stoian, medic pr. lab.clinic (microbiologie, parazitologie, virusologie), doctor în ºtiinþe medicale - specialitatea virusologie. Departamentul Inginerie genicã viralã Utilizarea tehnicilor de inginerie genicã pentru obþinerea unor proteine himerã. Markeri genetici ºi a modificãri epigenetice în oncogenezã (diagnostic, prognostic, tratament). Screening ºi management în infecþia genitalã a cu HPV. Diagnostic viral prin tehnici moleculare. ªef Departament: Dr. Gabriela Anton CS Dr. Adriana Plesa CS III Drd. Anca Botezatu - CS; Cristina Daniela Goia; Irina Huica as. Cercetare; Carmen Sencovici technician; Iulia Iancu technician Departamentul terapie antiviralã ªef department: Dr. Carmen C. Diaconu CS II Dr. Florica Topârceanu CS II; Dr. Mihaela Chivu CS III; Dr. Coralia Bleotu CS III; Drd. Irina Alexiu CS III; Drd. Laura Dragomir CS; Drd. Ana Iulia Neagu CS Elaborare strategii de screening, identificare de gene, SNP-uri ºi/sau haplotipuri cu importanþa în managementul terapiei antivirale, antitumorale, post - transplant etc. Design/identificare raþionalã ºi screening/testare preclinicã de medicamente. Izolare ºi expansiune ex vivo a celulelor stem adulte în vederea iniþierii procedurilor de terapie celularã la pacienþi cu maladii maligne, congenitale sau cu insuficienþã hepaticã; Identificare/izolare virusuri din probe biologice.

83 Departamentul Viroze Emergente ªef department: Dr. Antipa Constanþa CS II Dr. Dragodan Anda, CS Consultanþã, diagnostic de laborator ºi screening în infecþii cu Chlamydia trachomatis ºi Mycoplasme uro-genitale (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis). Consultanþã, diagnostic de laborator ºi screening în boli cu transmitere sexualã de etiologie viralã (HSV 1 & 2), HPV. Consultanþã ºi diagnostic de laborator în infecþii virale ºi chlamydiene ocular. Consultanþã ºi diagnostic de laborator în infecþii virale congenitale ºi perinatale. Introducerea tehnicilor de biologie molecularã în diagnosticul de laborator al infecþiilor virale, chlamydiene ºi mycoplasmice Centrul de Imunologie Coordonator: Dr. Lorelei Irina Braºoveanu CS I Colectiv: Dr. Cecilia Galatiuc, CS I; Dr. Viviana Roman, CS II; Dr. Marinela Bostan, CS III; Dr. Mirela Hirt, CS III; Drd. Mia Camelia Hotnog, CS; Drd. Dan Hotnog, CS Tehnici de citometrie în flux: imunofenotipare, analiza fazelor ciclului cellular, studiul apoptozei, evaluarea expresiei antigenice membranare ºi intracelulare. Testarea activitãþii unor compusi biologic activi în vitro prin teste de viabilitate, proliferare celularã, citotoxicitate celularã ºi mediate de complement (citometrie în flux, tehnici colorimetrice ºi fluorimetrice). Evaluarea nivelului de expresie al unor antigene solubile prin tehnici imunochimice (ELISA, dot blotting). Utilizarea tehnicilor de biochimie ºi biologie molecularã (SDS-PAGE, Western blotting, RT-PCR, Real-time PCR) în scopul caracterizãrii unor biomarkeri. Grupul de Bioinformaticã ºi Hardware Studii pe sisteme nanostructurate cu aplicaþii în diagnosticul medical Baze de date generale ºi specializate pentru cercetãri virusologice în domeniul transplantului de organ, al diagnosticului virusologic ºi terapiei antivirale etc.; Studii epidemiologice ºi de management al informaþiilor referitoare la morbiditatea în viroze respiratorii; Dezvoltarea de cunoºtinþe în domeniul riscurilor actuale ºi emergente cauzate de agenþi biologici? Managementul, intreþinerea ºi dezvoltarea echipamentelor de calculator ºi procesare a informaþiilor ºi serviciilor de Internet. Coordonator: dr. Corneliu Nicolae Zaharia CS I Colectiv: Dr. ªtefan Prodescu, CS; Dr. Loretta Ichim, CS III; Eugen Mihu informatician; Daniela Niculescu operator PC Centrul Internaþional de Excelenþã pentru cercetãri în domeniul HIV/SIDA, colaborare între Baylor College of Medecine Texas Children s Hospital, BIPAI, Abbot Foundation, Houston, USA ºi Institutul de Virusologie ªtefan S.Nicolau, Bucureºti Caracterizarea profilului de rezistenþã la antiretrovirale a tulpinilor HIV. Monitorizarea imunologicã ºi virusologicã a evoluþiei naturale ºi sub tratament a infecþiei HIV. Evaluarea impactului imunosupresiei HIV induse asupra evoluþiei hepatitelor virale cronice B ºi C. Evaluarea genotipurilor VHB ºi VHC la pacienþi coinfectaþi HIV hepatite virale. Diagnostic molecular al infecþiilor oportuniste în infecþia HIV. Director ºtiinþific Conf. Dr. Simona Ruþã Colectiv: dr. Camelia Sultana, dr. Loredana Manolescu, biolog Camelia Grancea, dr. Mihai Cornitescu, dr. Codruþa Vagu, dr. Aura Temereanu Dotãri: Thermocyclere; centrifugi ºi ultracentrifugi, echipamente electroforezã acizi nucleici ºi proteine; analizor biochimie; echipamente ELISA, chemiluminometre, spectrofluorimetre; microscoape optice; analizor hematologie; flowcitometre etc. Servicii: Consultanþã în diagnosticul ºi monitorizarea principalelor sindroame de etiologie viralã. INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ªI ªTIINÞELOR BIOMEDICALE VICTOR BABEª Splaiul Independenþei nr , sector 5, Bucureºti Tel. centralã: ; , Tel. secretariat: Tel. contabilitate/fax: , info@vbabes.ro Director general: Acad. Dr. Laurenþiu Mircea Popescu, cercetãtor ºtiinþific gr.i, doctor în medicinã Director: Conf. Mihai Hinescu, cercetãtor ºtiinþific gr.i, doctor în medicinã Director: Dr. Caius Traian Dragomir, cercetator ºtiinþific gr.i, medic primar, doctor în medicina Director economic: Mariana Georgescu, economist 1A Secþia de Anatomie patologicã ªef secþie: Prof. Dr. Carmen Maria Ardeleanu - medic primar anatomie patologicã, cercetãtor ºtiinþific gr.i, doctor în medicinã Laboratorul de Histopatologie ºi Histochimie anatopat@vbabes.ro ªef laborator: Conf. Dr. Maria Sajin - medic primar anatomie patologicã, cercetãtor ºtiinþific gr.ii, doctor în medicinã Gabriel Becheanu - medic primar anatomie patologicã, doctor în medicinã; Mariana Costache - medic primar anatomie patologicã, doctor în medicinã; Camelia Vabie - medic primar anatomie patologicã, doctor în medicinã; Cristina-Ileana Iosif - medic specialist anatomie patologicã, doctorand; Dana Terzea - medic specialist anatomie patologicã, doctor în medicinã; Camelia Dobrea - medic specialist anatomie patologicã, doctor în medicinã; Georgeta Butur - biolog specialist, cercetator principal gr. III; Florina Vasilescu medic principal anatomie patologicã, doctorand; Dorel Arsene - medic principal anatomie patologicã, doctor în medicinã; Mihaela Mihai - medic principal anatomie patologicã; Florin Andrei - medic principal anatomie patologicã, doctorand; Mihai Ceauºu medic specialist anatomie patologicã, doctor în medicinã; Simona Enache medic specialist anatomie patologicã; Alina Georgescu medic, asistent cercetare; Diana Teletin cercetãtor ºtiinþific; Maria Neagu - biolog, doctorand. Servicii medicale: citopatologie: citopatologia produselor recoltate prin puncþie-aspiraþie (ganglion limfatic, sân, patologie O.R.L., os ºi pãrþi moi); citopatologie exfoliativã bronºicã; citopatologie exfoliativã ginecologicã; tehnici curente de diagnostic ºi tehnici imunocitochimice (receptori pentru estrogeni ºi progesteron, citokeratine pentru evidenþierea micrometastazelor tumorilor epiteliale); tehnici de imunocitochimie pentru caracterizarea celulelor tumorale; tehnici imunocitopatologice pentru aprecierea incidenþei tipului de infecþie viralã (HPV) sau a gradului de dife-renþiere a neopla-ziilor colului uterin; histopatologie; imunohistochimie (IHC): evidenþierea markerilor neuroendocrini în proliferãrile epiteliale; evidenþierea tisularã a agentului etiologic (viral, bacterian, parazitar sau fungic) sau a unor componente proteice ale acestuia; identificarea factorilor tisulari de prognostic al SPITALE BUCURE{TI 79

84 SPITALE BUCURE{TI unor tumori; identificarea receptorilor tisulari specifici pentru hormonii steroizi; precizarea originii histogenetice a unor tumori nedife-renþiate (limfoane nediferenþiate, carcinoame nediferenþiate, melanoame acrome); tehnici IHC pentru localizarea markerilor tumorali pe secþiuni histologice cu ajutorul anticorpilor monoclonali; hibridizare in situ: în fluorescenþã (FISH), pentru: - amplificarea genei her2 în cancer mamar ºi de vezicã urinarã, -mutaþii ale genei EGFR2 (în cancerul pulmonar); -detectarea HPV în luminã transmisã, pentru: - virusul EBV (în carcinom nediferenþiat de cavum ºi în limfoame); ARNm al precursorilor de amiloid; tehnica de polimerizare în lanþ (PCR), pentru: - bacilul Koch (MT) ºi alte bacterii atipice (MOTT); - mutaþii punctiforme in GIST (exon 9 ºi 11); - mutaþii ale genei Kras; -mutaþii ale genei HGF; - mutaþii ale genei PDGFa; - LOH (lost of heterozigosity) pentru cromozomul 10; - APOE 1; - RT-PCR pentru mutaþii ale genei ret Laboratorul de Patologie Ultrastructuralã empathol@vbabes.ro ªef laborator: Dr. Eugen Mandache - medic primar anatomie patologicã, cercetãtor ºtiinþific gr.ii doctor în medicinã; Prof. Dr. Elena Moldoveanu - biochimist, cercetator ºtiinþific gr.i, doctor în chimie; Mihaela Gherghiceanu - medic anatomie patologicã, doctor în medicinã ; Daciana Marta - biochimist, cercetãtor ºtiinþific gr. III, doctor în ºtiinþe; Gabriela Manea biochimist, cercetãtor ºtiinþific gr. III. Servicii medicale: microscopie electronicã: analizã ultrastructuralã pe material biopsic uman pentru diagnostic în diverse tumori, boli ereditare, inflamaþii cronice; puncþii biopsii renale (în glomerulonefrite primitive ºi secundare); puncþii hepatice. Laborator Biochimie bioch@vbabes.ro ªef laborator: Dr. Cristiana Tãnase - medic primar medicinã de laborator ºi microbiologie, doctor în medicinã; Eleonora Codorean biochimist specialist, cercetãtor ºtiinþific gr.iii, doctorand; Radu Albulescu biochimist, PhD, cercetãtor ºtiinþific gr.i, doctor în ºtiinþe; Elena Raducan biolog, doctorand, cercetãtor ºtiinþific gr.iii; Ionela Daniela Popescu chimist, doctorand, asistent de cercetare; Maria Arabela Tãnase biochimist, masterand, asistent de cercetare; Lucian Albulescu biochimist, asistent de cercetare; Simona Mihai medic rezident (medicinã de laborator), asistent de cercetare; Mihnea Ioan Nicolescu - medic, doctorand, asistent de cercetare. Servicii medicale: Biochimie; Determinãri hormonale ; Markeri tumorali; Examenul sumar de urinã. Secþia Imunologie ªef secþie: Dr. Cornel Ursaciuc, medic primar, cercetãtor ºtiinþific gr.ii, doctor în medicinã. Laborator Imunobiologie imunoc@vbabes.ro ªef laborator: Dr. Monica Neagu, biochimist, cercetãtor ºtiinþific gr.ii, doctor în biochimie - supraspecializãri imunologie fundamentalã, autoimunitate; Gina Manda, fizician, cercetãtor ºtiinþific gr.ii, doctor în fizicã - supraspecializãri dozimetrie ºi radioprotecþie, informaticã medicalã, imunologie fundamentalã, autoimunitate; Carolina Constantin, biochimist, asistent de cercetare, doctor în ºtiinþe ; Ionela Neagoe biochimist, asistent de cercetare. Laboratorul de Imunopatologie imunop@vbabes.ro ªef laborator: Dan Ciotaru, biolog, cercetãtor principal. gr.iii; Mihaela Surcel, chimist, cercetãtor ºtiinþific gr.iii ; Radu Huica medic, cercetãtor ºtiinþific, doctorand; Doina Barac, biolog principal; Adriana Munteanu, biochimist,, cercetãtor ºtiinþific; Maria Dobre, biolog, cercetãtor ºtiinþific; Gina Isvoranu, biolog, cercetãtor ºtiinþific; Ioana Pârvu chimist, asistent cercetare. Servicii medicale: Teste de imunologie (ANCA, Anti - ADN dublu catenar, Anti-gliadinã, Anti-LKM, Anti-LMA, Anti - muºchi striat, ASLO, Autoanticorpi anti-nucleari (ANA), anti-mitocondriali (AMA), anti - muºchi neted (ASMA), anti - celulã parietalã (APCA), Complement C3 ºi C4, C1 inhibitor, Celule lupice, Complexe imune circulante, Crioglobuline, Electroforezã în gel, Factor reumatoid, Fagotest, Imunoelectroforezã, Imunoelectroforezã + Electroforezã în gel, Imunofenotipare limfocitarã, Imunoglobiline (IgG, IgA, IgM, IgE), Proteina C- reactivã, Proteine Bence-Jones, PSA (Antigen prostatic specific), TTL (Testul de transformare limfocitarã) la PPD, TTL (Testul de transformare limfocitarã) la mitogeni ºi PPD) ; Teste hematologice; Teste de microbiologie Unitatea pentru creºterea ºi îngrijirea animalelor de laborator ªef colectiv: Gheorghe Savi - biolog, cercetãtor ºtiinþific gr.iii competenþe în imunologie, imunopatologie, ºtiinþa animalelor de laborator, modele experimentale; Ileana Savi biolog principal - competenþe în imunologie, imunopatologie, culturi de celule, modele experimentale. Servicii: modele experimentale pe animale de laborator; studii preclinice de patologie, oncologie, imunologie, imunopatologie, farmacologie; studii preclinice privind modularea relaþiilor gazdãtumorã cu produse de diverse origini (extracte naturale, bioproduse, produse de sintezã, modificatori ai rãspunsului imun, vitamine, microelemente); teste de toxicologie: studiu de toxicitate asupra dezvoltãrii intrauterine (teratogenicitate); Mutagenicitate testul in vivo de micronucleu pe eritrocite de mamifere; Test in vivo de sintezã neprogramatã a ADN pe celule hepatice de mamifere Secþia Biologie ªef secþie: Conf.Dr Mihai Hinescu, cercetãtor ºtiinþific gr.i, medic primar, doctor în medicinã Laborator Geneticã Medicalã genetica@vbabes.ro ªef laborator: Agripina Lungeanu - biolog, cercetator ºtiinþific gr. I, doctor în biologie - specializare în geneticã ºi citogeneticã tumorilor maligne umane ºi animale, supraspecializãri citogenetica cancerului ºi citogeneticã molecularã; Aurora Arghir - medic specialist hematologie, doctorand; Georgeta Cardoº biolog, asistent cercetare, doctorand; Mihaela Sorina Chirieac ing. biotehnolog, asistent cercetare. Servicii medicale: Examene de cariotipare pentru detectarea anomaliilor cromozomiale numerice ºi structurale în: Hemopatii maligne (pentru confirmarea diagnosticului; încadrarea în scheme de clasificare ºi grupe de risc; monitorizarea terapiei); Sindroame cu determinism cromozomial; Infertilitate; Intersexualitate Laborator de Biologie 80

85 INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE ªI IMUNOLOGIE CANTACUZINO I.N.C.D.M.I CANTACUZINO Bucureºti, Splaiul Independenþei 103, Sector 5, C.P ; Centrala: ; Director General: ; Fax: ; office@cantacuzino.ro; mpanait@cantacuzino.ro Conducerea Unitãþii: Conf. Univ. Dr. Dorel Lucian Radu, medic primar, CSI - Director General Dr. Viorel Ion Alexandrescu, medic primar, CSII - Director General Adjunct Dr. Maria ªtefãnescu, chim. pr.,csi - Director Centru de Studii Avansate (CSA) ªef de lucrãri Dr. Anda Bãicuº, medic primar - Director Centru Naþional de Expertizã în Microbiologie Medicalã (CNEMM) Dr. Margareta Mazilu, medic primar - Director Centrul Naþional pentru Produse Biologice (CNPB) Ec. Violeta Olimpia Pârvu - Director Economic Dr. Aurora Sãlageanu, chim. pr., CSII - Preºedinte Consiliu ªtiinþific. Servicii generale: Cercetare fundamentalã ºi aplicativã în microbiologie ºi imunologie (CSA); Supraveghere microbiologicã, diagnostic boli transmisibile (CNEMM); Producþie de seruri - vaccinuri, imunomodulatori, reactivi de diagnostic, medii de culturã bacterianã ºi celularã, animale de experienþã (CNPB); Consultanþã tehnicã ºi metodologicã prin contract cu unitãþi de profil, participare la reþele de supraveghere naþionale ºi internaþionale; Analize de laborator pentru populaþie, companii de asigurãri etc. (LAM); Creºtere ºi comercializare animale de laborator (modele experimentale). Laborator Receptori Celulari ªef laborator: Dr. Cristiana Matache biofiz., CSI ; Dr. Maria ªtefãnescu, chim. pr., CSI ; Gina Pistol, bioch., CS ; Leontina Mirela Bãnicã, chim., as. cerc. ; Cristina Chitonu, bioch., as. cerc.; Carmen Maria Marica, bioch., as. cerc. ; Andrei Rãzvan Gãmãnuþ, biofiz., as. cerc. Ref./Cercetare/CSA Laborator Imunitate Celularã ªef laborator: Dr. Crina Stãvaru medic primar, CSIII; Conf. Dr. Dorel Lucian Radu, medic primar, CSI ; Melania Grosu, medic ve-terinar, CS ; Adina Daniela Iancu, biol., as. cerc. Ref./Cercetare/CSA Laborator Imunitate Antiinfecþioasã ªef laborator: Dr. Aurora Sãlãgeanu chim. pr., CSII; Iuliana Caraº, bioch., CSIII ; Florentina Alina Dumitru, medic specialist, CS ; Lucian Lerescu, medic rezident, as. cerc.; Raluca Boghean, bioch., as. cerc,; Cãtãlin Þucureanu, bioch., as. cerc.; Carmen Ghenu, bioch., as. cerc. Ref./Cercetare/CSA Laborator Imunomodulare ªef laborator: Dr. Lidia Cremer chim. pr., CSII; Dr. Ana Cãlugãru, biol. pr., CSII ; Dr. Geza Szegli, chim. pr, CSI; Andreea Roxana Lupu, biol., CS ; Mihaela Maria Bãdulescu, bioch., as. cerc. ; Natalia Simona Bârzu, bioch., as. cerc., Ref./Cercetare/CSA Laborator Enzimologie ºi Microbiologie Aplicatã ªef laborator: Dr. Nadia Bucurenci chim. pr., CSI ; Dr. Adrian Onu, fiz., CSI ; Adriana Costache, bioch., CS ; Florina Toma, chim., as. cerc. ; Ana-Maria Ruxandra Eftimie, chim., as. cerc., Ref./Cercetare/CSA Laborator Patologie Experimentalã ªef laborator: Bogdan Marinescu, medic veterinar, Ref./Cercetare/CSA Laborator Dezvoltare Biofarmaceutice, Biotehnologie ºi Studii Pilot ªef laborator: Dr. Adrian Onu, fiz. CSI ; Dr. Aurora Sãlãgeanu, chim. pr., CSII ; Ing. Alina Mihalcea ; Ing. Marcela Purcaru ; Ing. Tatiana Cârstoiu, Ref./Biofarmaceutice/Biotehnologie/Studii pilot/csa Platforma Tehnologicã ªef laborator: Roxana Pispiris, chim., CS ; Mihaela - Cristina Gheorghe, chim., as. cerc. ; Dr. Francisc Czobor, ing. chim., CSIII, Ref./Cercetare/CSA Infecþii respiratorii virale ªef laborator: Dr. Viorel Ion Alexandrescu medic primar, CSII ; Dr. Emilia Lupulescu medic primar, CSIII ; Dr. Cristina Þecu, medic primar, CSIII ; Emil Ioniþã, biol. pr. CSIII ; Maria Elena Mihai, bioch. pr., CS ; Claudiu Edward Sbârcea, medic rezident, as. cerc. ; George Necula, biol., as. cerc, ; Alina Elena Bãeþel, biol., as. cerc. ; Mihaela Lazãr, biol., as.cerc. Ref./Dg. gripã/cercetare/supraveghere/cnemm Centrul Naþional de Gripã face parte din reþeaua OMS; Dr. Emilia Lupulescu medic primar, CSIII ; Dr. Nicoleta Teletin, medic primar, Ref./Dg. rujeolã, rubeolã/cnemm Infecþii respiratorii bacteriene ªef laborator: Dr. Vasilica Ungureanu, medic primar ; Anca Maria Petrini, medic rezident, as. cerc., Ref./Dg. streptococi/cnemm; Dr. Veronica Alecu, medic primar, Ref./Dg. hemofili/cnemm; Dr. Georgeta Mihai, medic primar, Ref./Dg. Bordetella/CNEMM; Dr. Marina Panã, medic primar, Ref./Dg. pneumococi/cnemm; Maria Ghiþã, biol. pr., Ref./Dg. enterococi/cnemm; Dr. Angela Diaconescu, medic primar; Ana Petric, biol. pr. ; Dr. Cerasela Dragomirescu, medic specialist, Ref./Dg. difterie ºi alte specii de Corynebacterium/CNEMM Infecþii respiratorii bacteriene ªef laborator: Dr. Vasilica Ungureanu, medic primar ; Anca Maria Petrini, medic rezident, as. cerc., Ref./Dg. streptococi/cnemm; Dr. Veronica Alecu, medic primar, Ref./Dg. hemofili/cnemm; Dr. Georgeta Mihai, medic primar, Ref./Dg. Bordetella/CNEMM; Dr. Marina Panã, medic primar, Ref./Dg. pneumococi/cnemm; Maria Ghiþã, biol. pr., Ref./Dg. enterococi/cnemm Dr. Angela Diaconescu, medic primar; Ana Petric, biol. pr. ; Dr. Cerasela; Dragomirescu, medic specialist, Ref./Dg. difterie ºi alte specii de Corynebacterium/CNEMM Infecþii enterice virale ªef laborator: Dr. Ana Ioana Persu medic primar; ªef de lucrãri Dr. Anda Bãicuº, medic primar; Simona Stavri, biol., as. cerc. Ref./Dg. enterovirusuri (poliovirusuri, virusuri Coxsackie, ECHOvirusuri), Dg. rotavirusuri/cnemm Infecþii enterice bacteriene ªef laborator: Dr. Dorina Tatu-Chiþoiu medic primar ; Prof. Dr. Marian Neguþ, CSI ; Simona Adriana Ciontea, biol. ; ªtefania Ceciu, biol., as.cerc.,ref./dg. enterobacterii: Salmonella, E. coli, Yersinia, fagi enterici/cnemm Dr. Lucia Ciudin, medic, CSI ; Daniela Cristea, biol., as. cerc., Ref./Dg. dizenterie, producþie vaccin dizenteric/cnemm ºi CNPB; Dr. Anca Israil, medic primar, CSI ; Conf. Dr. Mariana Carmen Chifiriuc, biol. sp., CSIII ; Cristina Delcaru, biol., as. cerc. Ref./Dg. vibrio/cnemm Infecþii transmise sexual ªef laborator: Dr. Dan Ionescu, medic primar ; Conf. Dr. Adrian Bãncescu, medic primar ; Dr. Mirel Becleanu, medic specialist ; Dr. Georgiana Berechet, medic specialist, Ref./Dg. sifilis, infecþii gonococice ºi cu chlamydii, HIV(SIDA), HPV/CNEMM Hepatite virale ªef laborator: Dr. Monica Bãlteanu, medic primar ; Andreea Jidovu, biol., as.cerc. Ref./Dg. hepatite virale/cnemm SPITALE BUCURE{TI 81

86 SPITALE BUCURE{TI Zoonoze ªef laborator: Dr. Dana Magdalena Caplan, medic primar, CSI Ref./Dg. antrax ºi alte zoonoze/cnemm; Dr. Nicoleta Andreescu, medic primar Ref./Dg. leptospire/cnemm Infecþii cu germeni anaerobi Dr. Daniela Lemeni, medic primar ; Sabina Macovei, biol., as. cerc. Ref./Dg. germeni anaerobi/cnemm Infecþii transmise prin vectori ªef laborator: Dr. Daniela Bãdescu, medic primar ; Ani Ioana Cotar, biol. pr., CSIII ; Raluca Pãnculescu, bioch., as. cerc., Ref./Dg. ricketsioze, legionelozã/cnemm; Dr. Sanda Hristescu, biol. pr., CSIII, Ref./Dg. boreliozã/cnemm; Dr. Cornelia Ceianu, biol. pr., CSI, Ref./Dg. infecþii cu virus West Nile, Hantavirus, virus Chikungunya, encefalita de cãpuºã/cnemm Infecþii nosocomiale ºi rezistenþã la antibiotice ªef laborator: Conf. Univ. Dr. Irina Codiþã, medic primar, CSI; Dr. Ileana Luminiþa Coldea, medic rezident, as. cerc. ; Carmina Drãgulescu, biol., as. cerc., Ref./Dg. infecþii cu stafilococi/cnemm ; Dr. Ana Maria Petrescu, medic specialist ; Brânduºa Elena Lixandru, biol., Ref./Dg. Pseudomonas aeruginosa/cnemm Infecþii micotice ªef laborator: Rodica Oancea, biol. pr., CSIII ; Mariana Constantin, biol., as. cerc., Ref./Dg. infecþii cu fungi, testare dezinfectanþi/cnemm Entomologie medicalã ªef laborator: Dr. Gabriela Nicolescu, biol. pr., CSI ; Dr. Filip Alexandru Vladimirescu, biol., CSII ; Valeria Purcãrea Ciulacu, biol., CSIII; Elena Claudia Coipan, biol., CS ; Elena Fãlcuþã, biol, as.cerc. ; Florian Liviu Prioteasa, biol., as. cerc., Ref./Dg. entomologie medicalã/cnemm Parazitologie ªef laborator: Prof. Dr. Dan Steriu Ianulle, biol., CSII; Dr. Mariana Pop, chim., CSII ; Dr. Vasile Bugarin, medic primar ; Ionela Neagoe, biol., as. cerc., Ref./Dg. parazitologic/cnemm Microbiologie molecularã ªef laborator: Dr. Maria Damian, biol. pr., CSI; Dr. Monica Strãuþ, chim. pr., CSI; As. univ. Dr. Codruþa-Romaniþa Usein, medic primar; Mihaela Oprea, bioch., CS ; Silvia Creþoiu, biol., CS ; Andi Palade, biol., CS Ref./Bacteriologie molecularã/cnemm; Dr. Gabriela Opriºan, biol. pr., CSII ; Camelia Szmal, biol., as. cerc.; Sorin Dinu, bioch., as. cerc., Ref./Virusologie molecularã/ CNEMM Unitate preparare medii / soluþii Ana Neagu, biol., CS, Ref./Medii reactivi diagnostic microbiologic/cnemm Laborator culturi microbiene ªef laborator: Rodica Oancea, biol. pr., CSIII ; Olguþa Drãcea, biol., CS ; Iuliana Rãut, biol., as. cerc., Ref./Prod. microorganisme liofilizate ºi Stearotest 1200C/CNPB Linia tehnologicã vaccin pertussis ªef linie tehnologicã: Dr. Georgeta Mihai, medic primar; Dr. Veronica Alecu, medic primar; Adrian Cotro, biol., CS ; Lavinia Cocoru, biol., as. cerc., Ref./Producþie vaccin pertussis/cnpb Medii Mari - Rodica Coºereanu, chim. pr., Ref./Medii reactivi diagnostic microbiologic/cnpb Semifabricate - Ing. Constantin Vlãdescu, chim. pr., Ref./Medii reactivi diagnostic microbiologic/cnpb Maican, chim. pr., CS; Mariana Stãnilã, bioch. ; Raluca Donciu, ing. chim., Ref./Producþie reactivi de diagnostic in vitro/cnpb Seruri de diagnostic - Margareta Brotac, biol. pr., Ref./Producþie reactivi de diagnostic in vitro/cnpb Linia tehnologicã vaccin gripal trivalent purificat ºi inactivat - Dumitra Mihailã, biol. sp., Ref./Producþie vaccin gripal/cnpb Linia tehnologicã vaccin rujeolos - Dr. Emil Gomoiu, biol. pr., CSII Ref./Producþie vaccin rujeolos/cnpb Laborator BCG Mariana Lixandru, biol. sp., CSIII; Carmen Iordache, biol., CS; Dr. Gabriela Taºcã, medic primar; Luminiþa Baca, biol. pr.; CSIII; Marilena Zaharie, biol., as.cerc., Ref./Producþie vaccin BCG liofilizat ºi imunostimulent BCG liofilizat/cnpb Linia tehnologicã imunomodulatori Cantastim Dr. Aurora Sãlãgeanu, chim. pr., CSII (responsabil produs) ; Ing. Alina Mihalcea (ºef linie tehnologicã) ; Ing. Marcela Purcaru ; Ing. Tatiana Cârstoiu, Ref./Producþie Cantastim/PROD Linie tehnologicã antigene mycobacteriene PPD Dr. Henriette Stavri, fiz. pr., CSI ; Irina Ulea, bioch., as. cerc. Ref./Producþie PPD IC-65/Cercetare/CNPB Linie tehnologicã vaccin difteric Dr. Angela Diaconescu, medic primar ; Ana Petric, biol. pr. ; Andreea Savu, bioch., as. cerc., Ref./Vaccin diftero-tetanic adsorbit (VCDT) ºi vaccin difteric pentru adulþi (dt)/ CNPB Tetanos Filiala Iaºi Dr. Elena Rang, medic primar, Ref./Tetanos/CNPB Conservare biopreparate Beatrice Burghelea, fiz. pr. ; Sofia Belei, farm. pr. ; Roxana Sandulovici, farm., Ref./Condiþionare/CNPB Biobaza - Filiala Bãneasa Dr. Cristin Coman, medic veterinar, Ref./Creºtere animale de laborator/cnpb Control intern Testare pentru controlul calitãþii produse farmaceutice proprii ºi externe, produse de diagnostic in vitro: teste microbiologice (de sterilitate) ; teste microbiologice (încãrcãturã microbianã, teste de eficienþã) ; teste fizico-chimice; teste biologice Dr. Denisa Mihai, medic primar, Ref./Testare produse/cnpb Asigurarea calitãþii ªef colectiv - Roxana Dimitriu, bioing. medical; Ioana Comes, biolog ; Dr. Anca Ciubotaru ; Ionuþ Apetrei, ing. bioteh., Ref./Dg./Management/Asigurarea calitãþii produselor INCDMI Cantacuzino Laborator Analize Medicale ªef LAM - Asist. univ. Dr. Ionescu Gabriel, medic primar; Recoltãri, recepþie probe: Dr. Mihaela Gheorghe, medic primar; Bacteriologie: Dr. Olivia Vizitiu, medic primar ; Dr. Ruxandra Niþescu, medic primar ; Dr. Raluca Georgescu, medic primar ; Dr. Laura Grigore, medic primar; Mirela Graure, biol. sp. ; Hematologie: Loreta Nyerges, medic primar; Biochimie Dr. Maria Petcovici, chim. pr., CSI; Imunoserologie: Dr. Monica Bãlteanu, medic primar ; As. univ. Dr. 82 Unitate preparare medii de culturã, produse de diagnostic in vitro - Ana-Cornelia Mihalca, chim. pr., CSIII, Ref./Medii reactivi diagnostic microbiologic/cnpb Producþie reactivi de imunochimie in vitro - ªef laborator Anca Alexandra Nãºcuþiu, medic sp., manager calitate; Citologie: Nina Coman, biol. pr. Ref./Dg. Microbiologie, Hematologie, Biochimie, Serologie, Imunologie/LAM

87 Compartiment Medicina Muncii Dr. Liliana Rapas, medic primar Ref./Supravegherea stãrii de sãnãtate a lucrãtorilor în raport cu riscul professional Centrul de Învãþãmânt ºi Documentare Jacques Monod Dr. Gabriela Opriºan, biol. pr., CSII Biblioteca Rodica Seserman, bibliotecar Relaþii cu publicul ºi comunicare Dr. Mircea Panait, CSIIIolecularã ªef laborator: Dr. Bogdan Popescu medic, cercetãtor ºtiinþific gr. II,doctor în medicinã, specializare neurologie; Raluca Colesniuc biolog, cercetãtor ºtiinþific gr.iii, doctorand; Graþiela Chelu medic specialist, asistent cercetare. Laboratorul de Biologie Celularã sbotea@vbabes.ro ªef laborator: Dr.Mircea Leabu chimist, cercetãtor ºtiinþific gr. III, doctor în ºtiinþe, specializare biologie celularã; Simona Botea - biolog, cercetator ºtiinþific gr.ii, doctor în biologie, secretar ºtiinþific; Cãtãlin Filipescu chimist, cercetator ºtiinþific gr.iii, doctorand; Mariana Deleanu chimist, cercetãtor ºtiinþific gr.iii; Iuliana Gherasim medic rezident, asistent de cercetare ; Andreea Oana Urs chimist, asistent cercetare, doctorand. Laborator de Radiobiologie daria@vbabes.ro ªef laborator: Dr. Daria Mihalache - biolog, cercetãtor ºtiinþific gr. II, doctor în biologie - competenþe biologie celulatã, radiobiologie, toxicologie/teste de mutagenecitate ; Vasile Preoteasa, fizician, cercetator principal gr. III; Paul Dragomir medic specialist, doctor în medicinã; Angela Petrescu ing. sistem, doctor în ºtiinþe. Servicii medicale: Test micronuclei pentru evaluarea nivelului de genotoxicitate; Depistarea fenilchetonuriei la nou-nãscuþi ; Sterilizarea ºi neutralizarea produselor biologice infecte Centrul de diagnostic tel: ªef Centru diagnostic: Georgeta Butur biolog, cercetãtor prinicipal gr.iii. Cea mai mare parte a serviciilor medicale se desfãºoarã prin Centrul de Diagnostic, cu sediul în Splaiul Independenþei , Bucureºti. Centrul de Diagnostic are în prezent contract cu diferite Case de Asigurãri medicale ºi alte firme: LA ROCHE, CASMB, OPSNAJ, CAST, UMF Carol Davila subcontract terþi VIASAN, Fizica Laserilor - subcontract terti CEEX, NOVARTIS, Pfizer, Fundaþia Dr. «Victor Babes», MEDICOVER, TOP-DERM u.n.i., Cabinet Medical Individual Prof. Dr. I Bãlãnescu. INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE ªI GERIATRIE ANA ASLAN Localitatea: BUCURESTI Tipul unitatii: institut national de specialitate; Adresa: Sediul Central: Bucuresti, Str. Manastirea Caldarusani nr. 9, sector 1 Telefon unitate: Tel.: ; ; ; ; ; Fax unitate: Fax ; anaaslanmanager@yahoo.com; geriatrie@ana-aslan.ro Conducere Unitate: Manager Dr. Ochiana Viorel, m.pr. reumatologie si specialist geriatrie si gerontologie Director medical Sef Lucrari Dr.Prada Gabriel-Ioan, dr.in st.med., m.pr. geriatrie si gerontalogie, m.pr. medicina interna, competenta in echografie generala, managementul serviciilor de sanatate, supraspecializare psihogeriatrie - sef disciplina geriatrie si gerontologie Director financiar-contabil: Ec. Marinescu Mihaela Director de ingrijiri : Spataru Elena, asist. medical principal Director admninistrativ: ing.miliganu Nicolae Director cu managementul calitatii: Dr. Niculescu Antigona Dotare generala unitate: aparate ecodiagnostic - ecografie generala, ecocardiografie, Doppler vascular-, Doppler transcranian, Doppler pentru Index Glezna-Brat, Holter - EKG si TA, aparatura complexa pentru determinari imunobiologice si hormonale, aparatura de radiologie si imagistica medicala, osteodensitometru cu ultrasunete, osteodensitometru DEXA, EEG, oscilometre, spirometre Hellige, aparatura de electroterapie si recuperare, fitness Servicii generale unitate: asistenta medicala de geriatrie - spitalizare continua si consultatii ambulatorii, evaluarea varstei biologice, evaluarea starii de sanatate, evaluarea functiei cognitive, evaluarea starii nutritionale, de dependenta si autonomie, tratamentul dupa metoda Ana Asian, infiltratii peri- si intraarticulare, tratamente de fizioterapie si recuperare medicala, masaj, fitness, EEG cu posibilitate de evidentiere potentiaie evocate auditive si vizuale, mapping cerebral, probe functionale respiratorii - investigatii de laborator -hematologie, biochimie, imunologie. Consultatii de specialitate: geriatrie si gerontologie; cardiologie; medicina interna; reumatologie; psihiatrie; neurologie; diabet, nutritie, boli metabolice; endocrinologie; recuperare medicala, medicina fizica si balneologie; oftalmologie; dermatologie; ORL; gastro-enterologie; psihologie. Specific: terapia Prof.Dr.Ana Aslan : Metoda dr. Ana Aslan cu produse eutrofice originale romanesti, medicamentul Gerovital H3. SPITALE BUCURE{TI 83

88 SPITALE BUCURE{TI Sectia I Sediul Central - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Doina State, dr.in st.med., m.pr. medicina interna, m.pr. geriatrie si gerontologie, spec. cardiologie, competenta echografie cardiaca Dr. Raluca Ionica, m.pr. geriatrie si gerontologie, spec. cardiologie si spec. medicina interna Dr. Violeta Bogdaneanu, m.pr. geriatrie si gerontologie, spec. medicina de familie Dr. Doina Ditoiu, m.pr. recuperare, medicina fizica si balneologie, spec. geriatrie si gerontologie Dr.Victoria Jugravu, m.spec. geriatrie si gerontologie, reumatologie Sectia II Sediul Central - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Echipa medicala: Sef Sectie: Dr. Antoaneta Bucur, m.pr. medicina interna, geriatrie si gerontologie, Dr. Monica Maria Barsan, dr.in st.med., m.pr. geriatrie si gerontologie, reumatologie, recuperare medicina fizica si balneologie, competenta managementul serviciilor de sanatate, ecodiagnostic mio-entezo-osteoarticular gerontologie Dr. Ileana Jugurica, m.pr. medicina interna, m.pr. geriatrie si gerontologie Dr. Adriana Dragomir, m.pr. medicina interna, spec. geriatrie si gerontologie Dr. Luminita Nania Tronaru, m.pr. reumatologie, spec. geriatrie si gerontologie Sectia III Sediul Central - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Magda Ivan, m.pr. medicina interna, geriatrie si gerontologie Dr. Tudora Suloc, dr.in st.med., m.pr. geriatrie si gerontologie, m.pr. endocrinologie Dr. Doina Tutu Pata, m.pr. recuperare, medicina fizica si balneologie, spec. geriatrie si gerontologie Sectia IV Sediul Central - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Echipa medicala: Sef Sectie: Dr. Gabriela Mehedintu, m.pr. medicina interna, m.pr. geriatrie si gerontologie Sef Lucrari Dr. Prada Gabriel Ioan, dr.in st.med., m.pr. geriatrie si gerontologie, m.pr. medicina interna, competenta in echografie generala, managementul serviciilor de sanatate, supraspecializare psihogeriatrie Dr. Mihaela Grigorie, m.pr. medicina interna, geriatrie si gerontologie, competenta echografie generala Dr. Marcela Covic, m.pr. psihiatrie, m.pr. geriatrie si gerontologie Dr.Anca Eugenia, m.spec. geriatrie si gerontologie, recuperare medicina fizica si balneologie Cabinet de consultatii interdisciplinare Echipa medicala: Dr. Petruta Mihailescu, m.pr. oftalmologie Dr. Mardirosevici Maria Luciana, m.spec. neurologie Draghici Rozeta, psiholog principal, drd. Laborator radiologie si imagistica medicala Specialitatea: Radiologie - Imagistica Medicala Echipa medicala: Dr.Adriana Gabriela Digulescu, m.pr. radiodiagnostic, competenta, echografie generala Laborator recuperare medicina fizica si balneologie Specialitatea: Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Echipa medicala: Paul Nimereanu, prof. principal CFM Boruzescu Elena Daniela, prof. principal CFM Cioroiu Razvan, kinetoterapeut debutant Laborator analize medicale Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Sef laborator: Dr.Cecilia Gainaru, m.pr. medicina de laborator Emanuela Constantinescu, chimist principal Petru Gherasim, biochimist specialist Compartiment anatomie patologica, morga si prosectura Specialitatea: Anatomie Patologica Echipa medicala: Dr.Crina Carazanu, m.pr. anatomie patologica, cercet. stiintific Compartiment explorari functionale EEG Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Emanuela Dinca, biolog principal Farmacie Specialitatea: Farmacie Generala Echipa medicala: Sef sectie: farmacist Speranta Petria Prada, dr. st. farmaceutice, farmacist pr. ACTIVITATE DE CERCETARE Sectia Biologia Imbatranirii Specialitatea: Gerontologie Echipa de cercetare: Sef sectie: Dr.Raluca Parcalabu, dr.in st.med., m.pr. geriatrie si gerontologie, cercet.st. principal gr.ii Laborator cercetare Evaluarea varstei biologice - Sectia Biologia Imbatranirii Specialitatea: Gerontologie Echipa de cercetare: Daniela Gradinaru, dr. biochimie, biochimist pr., cercet.st. principal gr.ii Dr. IIeana Raducanu, m.spec. geriatrie gerontologie, cercet.st. principal grad III Dr. Bogdan Morosanu, m.spec. medicina interna, cercet.st. Dr. Anca Rodica Hnidei, m.spec. geriatrie si gerontologie, asist.cercetare Gianina Ioana Constantin, chimist specialist, cercet.st. Laborator cercetare Studiul biochimiei, metabolismului intermediar si al farmacodinamiei tisulare - Sectia Biologia Imbatranirii Specialitatea: Gerontologie Echipa de cercetare: Elena Lupeanu, dr. biologie, biolog principal, cercet.st. pr.gr.ii Anton Valuch, dr.biochimie, biochimist principal, cercet.st. principal gr.ii Claudia Borsa, chimist principal, cercet.st. principal III Ionescu Cristina, biolog principal,cercet.st. pruincipal III Opris Simona biochimist principal, cercet.st. Colectiv de cercetare: Biologie celulara si moleculara - Sectia Biologia Imbatranirii Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa de cercetare: Floarea Revnic, dr. biologie, biolog princip., cercet. st. pr.i Mariana Rachita, dr. biologie, biolog pr., cercet. st. pr. II Amalia Gabriela Diaconeasa, biolog spec. 84

89 Colectiv de cercetare: Imunologie Sectia Biologia Imbatranirii Specialitatea: Alergologie si Imunologie Clinica Echipa de cercetare: Victoria Andrei, biolog principal, cercet. st. pr.ii Dr. Catalina Pena, m.pr. medicina de laborator, cercet. st.pr.iii Dr. Irina Dumitrescu, medic- asist.cercetare. Laborator de cercetare: Gerontologie sociala Sectia Biologia Imbatranirii Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Echipa de cercetare: Adelina Bojan, dr. psihologie, psiholog principal, cercet.st.pr.gr. II Catalin Popescu, dr.economie, cercet.st.pr.grad II Dr. Doina Elena Roditis, m.spec. sanatate publica, cercet.st.pr. gr.iii Dorina Claudia Lazar, psiholog, asist. cercetare INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE - SEDIUL OTOPENI Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Adresa subunitate: Str.Calea Bucurestilor, Nr.307, Otopeni Telefon subunitate: Tel.: ; ; ; / ; MANAGER: Dr. Ochiana Viorel, m.pr. reumatologie si spec. gerontologie si geriatrie Director Medical: sef Lucrari dr. Prada Gabriel Ioan, dr.in st.med., m.pr. geriatrie si gerontologie, m.pr. medicina interna competenta in echografie generala, managementul serviciilor de sanatate, supraspecializare psihogeriatrie - sef disciplina geriatrie si gerontologie Director Ingrijiri : Spataru Elena, asist.med.pr. Director Financiar-Contabil: Ec. Marinescu Mihaela Director Administrativ: ing.miliganu Nicolae Director cu Managementul Calitatii: Dr.Niculescu Antigona Dotari: aparat ecodiagnostic - ecografie generala, Doppler vascular, osteodensitometru DEXA, aparatura complexa pentru determinari imunobiologice si hormonale, spirometru Hellige, ecograf portabil, oscilometre, autorefractometru cu keratometru -dioptron, aparatura de radiologie si imagistica medicala, aparatura de electroterapie si recuperare, hidroterapie, laser, aparatura hidrotermo-terapie, electroterapie, kinetoterapie Servicii: evaluarea varstei biologice, evaluarea starii de sanatate, evaluarea functiei cognitive, evaluare nutritionala, tratamentul obezitatii, tratamente de remodelare corporale si estetica faciala si corporala, tratamente de hidro-fizioterapie si recuperare medicala, masaj, fitness, recuperare medicala si fizioterapie,laserterapie, electro-hidroterapie, kinetoterapie, masaj, infiltratii peri si intraarticulare, examen al capacitatii vizulale prin examene otalmologice performante, EEG cu posibilitate de evidentiere potentiale evocate auditive si vizuale, mapping cerebral, probe functionale respiratorii, Radiologie si imagistica, Osteodensitometrie DEXA Specific: terapia Dr. Ana Aslan: Metoda Dr. Ana Aslan produse eutrofice originale romanesti: medicamentul Gerovital H3 Sectia I Institutul National de Gerontologie si Geriatrie - Sediul Otopeni Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Adresa subunitate: Str.Calea Bucurestilor, Nr.307, Otopeni Telefon subunitate: Tel.: ; ; ; / ; Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Adina Ioana Petrea, m.pr. neurolog, spec. geriatrie si gerontologie, competenta in ultrasonografie Doppler vascular Dr. Adriana Luminita Predescu, m.spec. geriatrie si gerontologie Dr. Ioana Mihaela Sincu, m.pr. geriatrie si gerontologie Dr.Liliana Gutiu, m.pr. geriatrie si gerontologie, competenta in echografie generala Sectia II Institutul National de Gerontologie si Geriatrie - Sediul Otopeni Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Adresa subunitate: Str. Calea Bucurestilor, Nr.307, Otopeni Telefon subunitate: Tel.: ; ; ; / ; Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Anca Maria Domocos, m.pr. medicina interna, gerontologie si geriatrie, competenta echografie generala, management servicii de sanatate, supraspec. psihogeriatrie Dr. Domocos Doina Carmen, m.pr. pshiatrie, spec. geriatrie si gerontologie, epidemiologie, competenta in management servicii de sanatate, supraspec. psihogeriatrie Dr. Stanica Mariana, m.spec. geriatrie si gerontologie Dr. Graur Liviu Ionut, m.spec. geriatrie si gerontologie Dr. Adrian Stanescu, m.spec. geriatrie si gerontologie Sectia III Institutul National de Gerontologie si Geriatrie-Sediul Otopeni Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Adresa subunitate: Str.Calea Bucurestilor, Nr.307, Otopeni Telefon subunitate: Tel.: ; ; ; / ; Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Maria Cristina Valcea, m.pr. geriatrie si gerontologie, spec. medicina interna si gastroenterologie, competenta echografie generala Dr. Doina Alexandrina Nicodin, m.pr. medicina interna, m.pr. geriatrie si gerontologie, competenta in echografie generala Dr. Preduna Sonia Carmen, m.spec. geriatrie si gerontologie Dr. Mariana Dercaci, m.pr. medicina de familie, m.spec. geriatrie si gerontologie, supraspecializare psihogeriatrie Sectia IV Institutul National de Gerontologie si Geriatrie - Sediul Otopeni Specialitatea: Geriatrie si Gerontologie Adresa subunitate: Str.Calea Bucurestilor, Nr.307, Otopeni Telefon subunitate: Tel.: ; ; ; / ; Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Georgeta Popescu, m.pr. geriatrie si gerontologie, medicina interna, spec. cardiologie Dr. Radu Viorel Ionica, m.pr. geriatrie si gerontologie Dr. Sanda Cezarina Pirvu, m.pr. geriatrie si gerontologie Dr. Denis Nicoleta Lungu, m.spec. geriatrie si gerontologie, competenta echografie generala Dr.Gaiculescu Mircea, m.pr. geriatrie si gerontologie, m.pr. medicina de familie Cabinet de consultatii interdisciplinare - Sediul Otopeni Echipa medicala: Dr. Matache Liliana, m.pr. oftalmologie Dr. Neacsu Daniela, m.spec. ORL Enescu Gheorghe, psiholog pr. Laborator analize medicale Otopeni Specialitatea: Medicina de Laborator Adresa subunitate: Str.Calea Bucurestilor, Nr.307, Otopeni Echipa medicala: Feleaga Daniela, biochimist spec. Laborator radiologie si imagistica medicala Otopeni Specialitatea: Radiologie - Imagistica Medicala Adresa subunitate: Str.Calea Bucurestilor, Nr.307, Otopeni Telefon subunitate: Tel.: ; ; ; / ; SPITALE BUCURE{TI 85

90 SPITALE BUCURE{TI Echipa medicala: Dr. Carmen Movileanu, m.spec. radiolog Farmacie Otopeni Specialitatea: Farmacie Generala Adresa subunitate: Str.Calea Bucurestilor, Nr.307, Otopeni Telefon subunitate: Tel.: ; ; ; / ; Echipa medicala: Manuela Andrei, farmacist Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie Otopeni Specialitatea: Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Adresa subunitate: Str.Calea Bucurestilor, Nr.307, Otopeni Telefon subunitate: Tel.: ; ; ; ; Echipa medicala: Sef laborator: Dr. Simona Ghiorghe, m.spec. recuperare medicala, medicina fizica, si balneologie Dr. Levodeanschi Jana, m.spec. recuperare medicala, medicina fizica si balneologie Dr. Angela Munteanu, m.spec. recuperare medicala, medicina fizica, si balneologie Mariana Grigoruta, profesor pr.cfm Gheorghe Manciu, profesor pr. CFM Elena Andrei, kinetoterapeut pr. INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA PROF. DR. C. T. NICOLAU Str. Constantin Caracas nr. 2-8, cod 78156, sector 1, Bucuresti Tel. centrala: ; Fax: , Director: Dr. Mihaela-Liliana Hoinarescu, m. pr. medicina de laborator, drd., c. st., supraspecializare medicina transfuzionala, competenta imunohematologie si hemostaza, comp. instructor formator in medicina transfuzionala Cabinet Consiliere si promovare donare benevola de sange Antoaneta Bugner,psiholog,cerc.st.pr.III ; Victoria Irimia - asist. med. Servicii: promovare donare benevola de sange ; Consiliere HIV/SIDA - donatori de sange ; Consiliere pacienti boli de sange ; Cercetare, metodologie Laborator Central de Imunohematologie Sef laborator: Dr. Silvia Sirian, cerc.st.pr.gr.i, supraspecializare medicina transfuzionala, instructor formator medicina transfuzionala; Maria Radulian, biolog pr., cerc. st. pr. gr. II; Dr. Daniela Cristina Marinescu, m.pr.hematologie, supraspecializare medicina transfuzionala, dr. in st. med. Dotari: Aparatura si reactivi moderni, de mare sensibilitate pentru determinari imunoserologice -linii semiautomate DiaMed, Ortho BioVue, Scangel, Congelator - 80oC, pipete automate electronice si semiautomate etc.- ; cercetare stiintifica- imunohematologie eritrocitara- ; invatamant ; metodologie, consultanta ; evaluare reactivi, aparatura de imunologie eritrocitara -la cererecu plata- Servicii: precizari grupe sanguine OAB si Rh, cercetare anticorpi anieritrocitari -depistaj, titrare, probe de compatibilitate transfuzionala Beneficiari: gravide, lehuze, nou-nascuti, bolnavi cu diverse hemopatii, bolnavi primitori de sange, alte grupe populationale pentru precizari de grupe OAB, Rh; producatori si distribuitori reactivi si aparatura pentru imunohematologie eritrocitara - pentru evaluare reactivi; personal medico-sanitar -invatamant imunohematologie eritrocitara-. Laborator de microproductie - reactivi de diagnostic - derivati ai sangelui Sef laborator: Dr. Laura Cazacu, m. pr. medicina de laborator, m.spec. imunologie si fractionare industrial-farmaceutica, supraspecializare medicina transfuzionala Ileana Cotlarciuc, biolog principal ; Dana Ungureanu, biolog principal. Dotari: conform normelor GMP Servicii: Conditionare -fiolare + ambalare- produse pentru diagnostic, proprii sau ale altor producatori ; Productie de reactivi pentru determinarea grupelor sanguine OABsi RhD ; Productie si desfacere reactivi de coagulare Laboratorul central de control de calitate a produselor sanguine labile Sef laborator: Dr. Ovidiu Coban, m. pr. medicina de laborator, supraspecializare medicina transfuzionala, instructor formator medicina transfuzionala Maria Dobreanu, biolog principal, Rodica Caracas, chimist principal Dotari: Analizor de biochimie VITROS, Compartiment de control bacteriologic Compartiment de control biochimic Compartiment de control hematologic Hota cu flux laminar, Microscoape optice Servicii: Controlul eficientei parametrilor materialelor utilizate in obtinerea de produse sanguine labile -pungi de recoltare pentru sange, filtre de deleucocitare- ; Control hematologic, bacteriologic si biochimic de calitate a produselor sanguine labile preparate in Municipiul Bucuresti si in reteaua transfuzionala din tara ; Investigatii hematologice pentru donatorii de sange, investigatii biochimice si bacteriologice pentru donatorii de sange, pentru bolnavii aflati in evidenta INHT, cat si pentru alte categorii, la cerere, cu plata ; Invatamant, metodologie, consultanta Laboratorul central de referinta pentru virusurile transmise prin sange Sef laborator: Dr. Mihai Pecec, cerc. st. pr. gr. II, supraspecializare medicina transfuzionala; Adriana Necula, biochimist principal, cerc. st. pr. gr. II Dotari: Echipamente pentru executarea tehnicilor de serologie de tip EIA/ELISA si IMUNOBLOT -Western blot, RIBA, dot- si slotblot- ; Cercetare stiintifica axata pe modernizarea metodologiei de diagnostic ; Controlul de calitate/ evaluare eficientei activitatii de triere din CTSJ ; Evaluare reactivi si aparatura la cerere, invatamant, consultanta Servicii: Diagnostic serologic al VTS ; Diagnosticul serologic de confirmare a infectiilor cu HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II, EBV, HBV, HCV, CMV la donatorii de sange Laboratorul de diagnostic hematologic si Laboratorul central de diagnostic, tratament, prevenire si control al talasemiilor Sef laborator: Dr. Mihaela-Liliana Hoinarescu, m. pr. medicina de laborator, drd., c. st., supraspecializare medicina transfuzionala, 86

91 competenta imunohematologie si hemostaza, comp. instructor formator in medicina transfuzionala Dr. Iulia Constantinescu, m. pr. medicina interna, supraspecializare medicina transfuzionala, instructor formator medicina transfuzionala, dr.in st.med. Dr. Daniela Voicu, m.spec. hematolog Dotari: echipamente moderne de diagnostic hematologic. Servicii: Controale hematologice la pacientii tratati in alte unitati medicale; Diagnostic boli de sange - consultatii si analize; Dispensarizarea si consilierea hemoglobinopatiilor; Teste pentru diagnostic hematologic - hemograme, fosfataza alcalina leucocitara, VSH, electroforeza hemoglobinei, hemoglobina alcalino-rezistenta, dozare folati si Vitamina B12 etc; Transfuzii in ambulatoriu pentru bolnavii cu talasemie majora monitorizarea tratamentului transfuzional si chelator de fier- si cu alte anemii severe ; Invatamant, metodologie, evaluare reactivi si aparatura Laboratorul de diagnostic si tratament pentru diateze hemoragice Coordonator Ioana Culea,biolog principal,cerc.st.gr.i,dr. in biologie Dr. Luminita Rusen, m.pr.hematologie, competenta diagnosticul si tratamentul diatezelor hemoragice, drd. Dotari: Analizor automat pentru hemostaza, Frigider, Centrifuga cu racire, Congelator-80oC, Baie termostat, Aer conditionat, Sistem al calitatii informatizate Laboratorul de Histocompatibilitate HLA Sef laborator: Dr. Doina Ilinca, cerc.stiintific gr.i, m.pr. anat.pat., supraspecializare medicina transfuzionala, dr. in st. med. Dr. Monica Dutescu, m. pr. hematologie, supraspecializare medicina transfuzionala, dr.in st.med.; Raluca Tranulis, fizician pr., cerc. st. pr. gr. II; Alina Bardan, biolog pr., dr. in biologie; Lorena Ulea, m.spec. hematologie INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ AERONAUTICÃ ªI SPAÞIALÃ General doctor aviator VICTOR ANASTASIU CENTRU DE EXCELENÞÃ PENTRU ACTIVITÃÞI MEDICALE Bucureºti, Str. Mircea Vulcãnescu nr. 88, sector 1, Tel./fax: , Tel. centralã: , , Director general: Conf. univ. dr. Marian MACRI, ªeful Clinicii de Medicinã Aeronauticã ºi Spaþialã, med. pr. dermatovenerologie, doctor în ºtiinþe medicale, supraspecializare în medicinã aerospaþialã, Preºedinte al Societãþii de Medicinã Aeronauticã din România, membru al Academiei Internaþionale de Medicinã Aerospaþialã, membru al Asociaþiei de Medicinã Aerospaþialã din SUA. SPITALE BUCURE{TI Dotari: Dotare tehnica pentru investigarea histocompatibilitatii pentru grefe de tesuturi si organe-serologie- ; Centrifugi ; Congelatoare - 20oC,-80oC ; Echipament de informatizare ; Microscoape optice ; Microscop inversat cu contrast de faza ; Microscop inversat pentru citire in dubla fluorescenta ; Minicentrifuga ; Cercetare stiintifica,activitate metodologica, evaluare,invatamant. Servicii: Fenotipare HLA cls.i,clsii ; Fenotipare HLA cls.ii ; Screening de anticorpi anti HLA la primitorii grefatehnicicdc,elisa- ; Compatibilitate directa primitor-donator organe solide -cross mach- ; Selectarea donatorilor HLA compatibili de maduva osoasa cu familia ; Fenotipare HLA compatibil cu donator de maduva osoasa inruditi Laboratorul de plasma industriala Sef laborator: Ioana Licaret, biolog principal, Larisa Nitu, biolog Dotari: Aparat Im x System - pentru determinarea de feritina, Vit.B12,acid folic; Pipete automate electronice semiautomate; Aparat automat pentru determinarea vascozitatii serului Serviciul documentare - Biblioteca Medicala INHT Servicii: acces pentru informare-documentare in domeniul medicinii transfuzionale pentru specialistii din INHT, din reteaua teritoriala de transfuzie, cursanti -medici rezidenti, specialisti din reteaua transfuzionala si spitaliceasca, alte cadre medicale interesate de problematica transfuzionala. Prezentare generalã unitate Institutul Naþional de Medicinã Aeronauticã ºi Spaþialã a fost înfiinþat în anul 1920 (fiind a IV a instituþie de acest gen din lume) iar prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 4 din 2000 ºi Legea nr. 279 din 2001 primeºte actuala titulaturã. Este unica instituþie medicalã cu acest profil din þarã. Atribuþii: efectueazã selecþia ºi expertiza medicalã ºi psihologicã pentru personalul aeronautic militar ºi civil ºi elaboreazã documentele de certificare prevãzute de reglementãrile naþionale ºi internaþionale; asigurã fundamentarea ºtiinþificã ºi elaboreazã normele tehnico-metodologice de expertizã medicalã privind capacitatea de exercitare a atribuþiilor în activitãþi aeronautice ºi spaþiale cu asigurarea condiþiilor de siguranþã; asigurã asistenþã medicalã primarã, de specialitate în ambulatoriu ºi one day surgery pentru toþi asiguraþii, conform prevederilor Ordonanþei de Urgenþã nr. 150 din 31 octombrie 2002, privind organizarea ºi funcþionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate. Sistemul de management al calitãþii La INMAS este implementat primul sistem de management al calitãþii EN ISO 9001:2000 din România (din anul 2003), cu recunoaºtere internaþionalã, privind selecþia ºi expertiza medicalã ºi psihologicã a personalului aeronautic, asistenþa medicalã primarã ºi de specialitate, cercetarea ºtiinþificã ºi învãþãmântul, conform recertificãrii Organismului de Certificare 87

92 SPITALE BUCURE{TI TÜV CERT al TÜV Thüringen e.v. nr /2006 ºi a Organismului Militar de Certificare, Acreditare ºi Supraveghere nr. 221/1 din Protecþia mediului reprezintã o preocupare importantã a echipei manageriale a INMAS. Astfel din anul 2006 a fost certificat sistemul de management de mediu ISO de cãtre acelaºi organism de certificare internaþional. Din anul 2005, prin Hotãrârea Guvernului României nr , a devenit Centru de Excelenþã pentru Activitãþi Medicale, în decembrie 2005 a primit Diploma pentru promovarea excelenþei manageriale iar în decembrie 2006 Trofeul Premiul Român pentru Calitate din partea Fundaþiei Premiului Român pentru Calitate J.M. JURAN. Secþia de expertizã ºi asistenþã medicalã de specialitate ªef secþie: Dr. Rãsvan HRISTEA, med pr. chirurgie generalã, competenþã medicinã aerospaþialã, supraspecializare endoscopie digestivã. Medicinã internã: Dr. Florica NÃFTÃNÃILÃ-MALI, med. pr. medicinã internã, med. spec. gastroenterologie, competenþe în medicinã aerospaþialã ºi endoscopie digestivã. Dr. Mirela ANGHEL, med. pr. medicinã internã, med. spec. cardiologie, doctor în ºtiinþe medicale, competenþã medicinã aerospaþialã ºi ecografie generalã ºi cardiacã. Dr. Mihai ºotcan, med. spec. medicinã internã, competenþã ecografie generalã. ORL: Dr. Adrian George TUDOR, med. pr. ORL, competenþe în medicinã aerospaþialã, bronhoscopie, audiometrie ºi vestibulometrie. Dr. Cristina DOLINSCHI, med. spec ORL, competenþã medicinã aerospaþialã. Oftalmologie: Dr. Aurora NICODIN, med. pr. oftalmologie, competenþã medicinã aerospaþialã ºi ecografie ocularã ºi orbitarã. Dr. Iulian MANOLIU, med. pr. Oftalmologie, competenþã medicinã aerospaþialã; Dr. Mãdãlina ªERBAN, med. spec. oftalmologie. Cardiologie: Dr. Dumitru IVAªCU, med. pr. cardiologie. Neurologie: Dr. George DUÞÃ, med. pr. neurolologie, competenþã medicinã aerospaþialã. Dr. Alexandra RAÞIU, med. pr. neurolologie, competenþã medicinã aerospaþialã. Psihiatrie: Dr. Monica DASCÃLU, med. spec. psihiatrie. Chirurgie: Dr. Rãsvan HRISTEA, med pr. chirurgie generalã, competenþã medicinã aerospaþialã, supraspecializare endoscopie digestivã; Medicinã dentarã: Dr. Mihail Constantin GEORGESCU, med pr. stomatologie generalã. Dr. Ion SURDU, med pr. stomatologie generalã; Dr. Gabriela ªTEFAN, med pr. stomatologie generalã. Dr. Sorina SÃFTOIU, med spec. implantologie; Alergologie: Dr. Sorin PERLEA, med. pr. medicinã internã ºi alergologie; Recuperare medicalã: Dr. Marius BOAR, med spec. balneofizioterapie, doctor în ºtiinþe medicale, competenþã medicochirurgicale în ambulatoriu. Fiziokinetoterapie: Dr. Remus Relu GLOGOJEANU, med spec. medicinã de familie ºi med. spec. recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie; Endocrinologie: Dr. Pinelopi TOPALIDIS, med. spec. endocrinologie, doctor în ºtiinþe medicale. Servicii: Selecþia ºi expertiza medicalã a personalului aeronautic militar ºi civil; Asistenþã medicalã de specialitate în ambulatoriu; One day surgery ; Consultaþii de medicinã aeronauticã privind prevenirea decompensãrii unor afecþiuni preexistente pe timpul cãlãtoriei, riscurile cãlãtoriei cu avionul pentru cei cu afecþiuni patologice, sfaturi referitoare la alimentaþie, îmbrãcãminte; Consultanþã în domeniul analizei ºi prevenirii evenimentelor de aviaþie; Dotare: videoendoscop; videocolonoscop; gastrofibroscop; ecografe doppler color multifuncþionale, cu aplicaþii în ecografia adbominalã, cardiovascularã, neurologicã, etc.; ecografe portabile; electrocardiografe fixe ºi portabile; nistagmograf; audiometre; posturograf; unituri ORL; aparate aerosoli profesionale; kerato-autorefractometre; biomicroscoape; angioflorograf; campimetru; anomaloscop; ecobiometru; tonometre non contact; cicloergometre pentru EKG de efort; defibrilatoare; holtere EKG ºi TA; oscilometre; electroencefalograf; cabinã de iradiere cu UV; combine multifuncþionale cu aplicaþii în dermatologie; lasere dermatologice; lampã Wood; colposcop; analizor compoziþia corpului; bloc operator cu sãli septice ºi aseptice; unituri dentare; analizor protoxid de azot; osteodensitometru DEXA; osteodensitometru screening; combine electroterapie; combine cu US; baie parafinã; lasere recuperare medicalã; combine magnetoterapie; bãi patrucelulare; salã multifuncþionalã recuperare medicalã; microscoape de cercetare ºi de uz medical; fotomicroscop Leika; ortopantomograf; spirometru; Secþia asistenþã medicalã primarã ºi medicinã de urgenþã ªef secþie: Dr. Mihaela Florica POPESCU, med spec. medicinã de familie, competenþã în epidemiologia bolilor transmisibile. Medicinã de familie: Dr. Manuel BUCUR, med medicinã de familie, competenþe în urgenþe prespitaliceºti, ecografie generalã ºi medicinã de întreprindere, master în managementul serviciilor sociale ºi de sãnãtate. Dr. Elena RADU-SULTÃNESCU, med. medicinã de familie, competenþã medicinã aerospaþialã. Dr. Mariana DUMITRU, med pr. medicinã de familie, competenþã urgenþe medico-chirurgicale. Dr. Anca GUÞU, med spec. medicinã de familie, competenþe în medicinã aerospaþialã, expertizã medicalã ºi recuperarea capacitãþii de muncã. Dr. Maria DUMITRU, med pr. medicinã de familie, competenþe în medicinã aerospaþialã ºi homeopatie. Dr. Graþiela DINU, med. pr. medicinã de familie. Dr. Magdalena VIªÃNESCU, med pr. medicinã de familie, competenþã urgenþe medico-chirurgicale. Dr. Mihai SCHIBA, med. pr. medicinã de urgenþã, med spec. medicinã de familie, competenþã medicinã aerospaþialã. Dr. Radu GHIMPEÞEANU, med. spec. medicinã de urgenþã, med. spec. medicinã generalã, competenþã medicinã aerospaþialã. Dermatologie: Dr. Marian MACRI, med. pr. dermatovenerologie, doctor în ºtiinþe medicale, supraspecializare medicinã aerospaþialã; Ginecologie: Dr. Sanda Mãdãlina ATANASIE, med. pr. obstetricã-ginecologie, competenþã medicinã aerospaþialã, colposcopie, ecografie ºi planning familial; Servicii: Asistenþã medicalã primarã ºi de urgenþã. Dotare: ambulanþã clasa B 2; monitoare pacient; defibrilatoare; truse medicale de urgenþã; Secþia explorãri aeronautice speciale ªef secþie: Dr. Ilie CAPANU, med spec. expertizã medicalã ºi recuperarea capacitãþii de muncã, med pr. medicinã de familie, supraspecializare medicinã aerospaþialã, competenþe medicinã de urgenþã ºi explorãri funcþionale. Dr. Eugen NECULA, med 88

93 spec. medicinã de familie, supraspecializare medicinã aerospaþialã. Dr. Doina LUPEª, med spec. medicinã de familie. Dr. Ruxandra IONESCU, med pr. explorãri funcþionale, competenþe medicinã aerospaþialã ºi endoscopie digestivã. Dr. Marcela MUREªAN, med pr. explorãri funcþionale, competenþã ecografie generalã. Dr. Cristina ªTEFÃNESCU, med. pr. oftalmologie, competenþã medicinã aerospaþialã. Dr. Maria BÃLAªA, med. pr. ORL, competenþe în medicinã aerospaþialã ºi audiometrie. Servicii: Testãri în ºi cu echipamente specifice aviaþiei; Antrenamente speciale (dezorientare spaþialã, mascã, costum, etc.); Ecografie generalã abdominalã; Ecografie pelvis; EKG; Oscilometrie; Probe barofuncþie; Probã hipoxie hipobaricã; Probe respiratorii funcþionale; Probe speciale; Testarea capacitãþii de efort; Testare aparaturã de aviaþie (KP-3, PPK, KPT); Dotare: termobarocamerã cu decompresie explozivã OKG, dotatã cu sistem de culegere, transmitere ºi prelucrare parametrii biologici BIOPAC (unicat în SE Europei); barocamerã SBK; aparat de dezorientare spaþialã (unicat în SE Europei); laborator testare supraoxigenare ºi costume de suprasarcinã; ecografe doppler color multidisciplinare; defibrilatoare. Secþia investigaþii paraclinice ªef secþie: Dr. Simona BERBECAR, med. pr. laborator clinic, doctor în ºtiinþe medicale, competenþe în medicinã aerospaþialã ºi homeopatie. Dr. Simona BERAR, med. spec. laborator clinic. Ch. pr. Maria IONIÞÃ. Bch. pr. Daniela PAIU. Bch. pr. Daniela APÃFÃIAN. Bch. pr. Anca GRIG- ORESCU. Ch. pr. Niculina PETRE. Ch. pr. Mihaela NEAGU. Dr. ºef lucrãri Silvestru CONSTANTIN, med pr. radiodiagnostic, doctor în ºtiinþe medicale. Dr. Mihai SIMA, med pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã medicinã aerospaþialã. Dr. Narcis MAªALA, med spec. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã medicinã aerospaþialã. Servicii: Analize de laborator: hematologie, biochimie sericã, biochimie urinarã, imunologie, urinã, hormoni, markeri virali, markeri tumorali, IgE specifice, bacteriologie, parazitologie, virusologie, ionogramã sericã ºi urinarã; Tomografie computerizatã; Mamografie; Tomografie planã; Cistografii; Examene cu substanþe de contrast nonionice; Histerosalpingografii; Radiografii craniu în incidenþe speciale pentru neurochirurgie ºi ORL; Radiografii schelet; Radioscopii cardio-pulmonare; Radioscopii eso-gastrice intestinale cu seriografii þintite; Urografii. Dotare: analizor de biochimie umedã Olympus AU 400; analizor de biochimie uscatã, Vitros 750; analizor imunodiagnostic Vitros ECI; analizor de hemostazã ELECTRA 1400 C; analizor de hematologie CELTAK F; ionometru AVL 9180; cititoare automate de VSH; analizoare stripuri urinã; linie ELISA; analizor automat de bacteriologie VITEK; sisteme de presiune pozitivã ºi purificare aer, dotate cu filtre HEPA; hote cu flux laminar; sisteme închise de recoltare vidabile Sarstedt ºi Kabe; aparate automate de sterilizare umedã (autoclave); sterilizatoare cu aer cald; termostate; albuminometru ESBACH; aparat recoltat probe OH 602; spectrocolorimetru; cuptoare calcinare; computer tomograf; mamograf; instalaþie radiologicã Siemens SIREGRAPH CF cu multix ºi vertix Secþia psihologie ªef secþie: Dr. Dragoº ªTEFÃNESCU, psih. pr., doctor în psihologie, competenþe psihologie aeronauticã ºi evaluarea ºi selecþia psihologicã a personalului aeronautic, med. spec. ORL, doctor în ºtiinþe medicale. Psih. Anca Cezarina ROTARU, psih. pr. psihologia transporturilor ºi feroviare, supraspecializare psihologia transporturilor ºi psihologie clinicã, competenþã evaluarea ºi selecþia psihologicã a personalului aeronautic. Psih. Traian MANEA, psih. pr., pedagogie, supraspecializãri în psihologia muncii, consiliere, psihologie aeronauticã, competenþe evaluare psihologicã, instruire-formare, cercetare ºtiinþificã, consiliere psihologicã, doctor în psihologie. Psih. Ioana OPRESCU, psih. pr., supraspecializãri în selecþie ºi orientare profesionalã, psihologie medicalã, ergonomie-psihologia muncii, competenþe evaluare ºi selecþie psihologicã, elaborare, adaptare, etalonare, validare teste psihologice, studii de cercetare psihologicã în domeniul aeronautic. Psih. Violeta IONESCU, psih. pr., competenþe evaluare ºi selecþie psihologicã, elaborare, adaptare, etalonare, validarea testelor computerizate, studii de cercetare psihologicã în domeniul aeronautic, activitate didacticã- psihologia muncii. Psih. Doina Elena TRANDAFIR, psih., supraspecializãri în psihologie economicã ºi organizaþionalã. Servicii: Consiliere ºi psihoterapie; Evaluare psihologicã; Cursuri de formare profesionalã. Dotare: sistem computerizat de evaluare psihologicã; simulator psihologie; teste de performanþã (capacitate cognitivã, atenþie, reprezentare spaþialã, operare în regim de sarcinã); chestionare de personalitate; interviuri computerizate. Secþia cercetare-învãþãmânt ªef secþie: Dr. Dragoº Marian POPESCU, med spec. medicina muncii, doctor în ºtiinþe medicale, med spec. medicinã de familie, competenþe medicinã aerospaþialã ºi ecografie generalã. Dr. Adrian MACOVEI, med. medicinã de familie, competenþe în medicinã aerospaþialã ºi acupuncturã (specializat în Republica China). Dr. Doru BÃLTÃCESCU, med spec. medicinã de familie. Dr. Eugenia GIGEA, med pr. sãnãtate publicã, competenþã medicinã aerospaþialã. Servicii: La nivelul INMAS îºi desfãºoarã activitatea Clinica de Medicinã Aerospaþialã. În baza ordinului M.S. privind nomenclatorul de specialitãþi medicale ºi farmaceutice, atestatului de studii complementare pentru reþeaua de asistenþã medicalã, orice medic specialist într-o specialitate clinicã ºi orice medic de medicinã generalã cu drept de liberã practicã poate urma cursul ºi obþine competenþa în medicinã aeronauticã ºi spaþialã. INMAS organizeazã acest curs din anul Cercetare ºtiinþificã participarea la diferite programe naþionale ºi internaþionale. Efectuarea de studii clinice. Dotare: sisteme computerizate personale; bibliotecã; echipamente medicale unicat în România. SPITALE BUCURE{TI 89

94 SPITALE BUCURE{TI INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ LEGALÃ PROF. DR. MINA MINOVICI Judetul: BUCURESTI Tipul Unitatii: alte servicii (salvari, centre de transfuzie s.a.); Adresa: SOS. VITAN-BARZESTI NR. 9, SECTOR 4, ; Institutul National de Medicina Legala are 5 filiale: Telefon unitate: Tel.centrala: , ; Tel garda: , ; contact@legmed.ro, danderme@rnc.ro Conducere Unitate BUCURESTI: Director general: Prof. Dr. Dan Dermengiu, m.pr. medicina legala, dr. in st. med. Tel: , Fax: Director Adj. Ec.: Vasile Scarlatescu: Tel/Fax: Institute of Legal Medicine IASI: Director: Prof. Dr. Dr.Vasile Astarastoaie; Tel: , Fax: Institute of Legal Medicine CLUJ: Director: Dr. Marius Varctic; Tel: , Fax: Institute of Legal Medicine TIMISOARA: Director: Conf. Dr. Enache Alexandra; Tel: , Fax: Institute of Legal Medicine TG. MURES: Director: Prof. Univ.Dr. L.Hecser; Telefon-Fax Institute of Legal Medicine CRAIOVA: Director: Conf.Dr. Zavoi Roxana; Tel: , Fax: Dotare generala unitate: Reteaua de Medicina Legala din Romania este formata din: a- INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA PROF. DR. MINA MINOVICI b- 5 institute afiliate si c- 41 de servicii judetene medico-legale Fiecare institut are in subordine servicii judetene medico legale arondate teritorial Institutul National de Medicina Legala MINA MINOVICI Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta, Dimbovita, Giurgiu Ialomita, Prahova, Tulcea, Vilcea, Ilfov, Teleorman Institutul de Medicina Legala IASI Bacau, Botosani, Braila, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea Institutul de Medicina Legala CLUJ Alba, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj, Sibiu Institutul de Medicina Legala TIMISOARA Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Bihor Institutul de Medicina Legala TG. MURES Covasna, Harghita, Tg. Mures Institutul de Medicina Legala CRAIOVA Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt Servicii generale unitate: Laborator Cercetare Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Dr. Octavian Buda, m. sp. psihiatrie, cercet. st., dr.in st.med. Liana Negret, cercet. st. principal III, psiholog Paraschiva Voicu, cercet. St., psiholog Servicii: Programe de cercetare in derulare: cercetari efectuate in colaborare cu institutii medicale din strainatate programe de cercetare in cadrul procesului de invatamant -lucrari de diploma, cercetari in cadrul tezelor de doctoratprograme de cercetare nationale: Diagnosticul rapid prenatal si postnatal al trisomiilor 21, 18 si 13 prin PCR - Program Viasan - programe interne Laborator de Identificare Medico Legala -Serologie - Antropologie, Identificare ADN- Specialitatea: Medicina Legala Echipa medicala: Sef laborator: Prof. Dr. Viorel Panaitescu, UMF Carol Davila Buc, Fac. Stomatologie, Catedra Medicina Legala, m.pr. medicina legala si anatomie patologica -integrare clinica. Competente: expertize antropologice -masuratori ale scheletului sau resturilor scheletale umane- si dermatoglifice expertize serologice -grupe sange, HLA, analiza pete sperma, etc. expertize criminalistice -pete sange, fir de par de pe obiecte delicte, balistice -pulberi rezultate din impuscariexpertize de identificare ADN -in filiatie si identificare criminalisti- ca- Componenta laborator: Dr. Ligia Barbari, m.pr. medicina legala, dr.in st.med. Dr. Mihaela Gaiculescu, m.pr. medicina de laborator Dr. Adriana Popa, m.pr. medicina de laborator Dr. Cristina Trandafir, m.pr. medicina de laborator Georgiana Garbea, biochimist principal Andreea Constantinescu, biolog principal Carmen Constantin, biolog principal Dotari: Laboratoare antropologie, Laboratoare cu dotare pentru serologie, hematologie, tipare HLA si alte reactii specifice Laborator ADN 1. Screeningul mutatiilor genetice in sindroamele aritmice ereditare - corelatii genotip -fenotip din perspectiva managementului clinic -parteneriat de cercetare INML Bucuresti -Institutul de Boli Cardio-Vasculare Bucuresti -grant de cercetare al Academiei de Stiinte Medicale in cadrul programelor VIASAN -director proiect : Prof Dr. Dan Dermengiu 2. Studiul polimorfismelor genetice asociate cardiomiopatiei dilatative implicatii clinice si prognosticeinstitutul de Boli Cardio- Vasculare Bucurest INML Bucuresti -parteneriat de cercetare INML Bucuresti -Institutul de Boli Cardio-Vasculare Bucuresti - rant de cercetare al Academiei de Stiinte Medicale in cadrul programelor VIASAN -conducator proiect INML: Prof. Dr. Dan Dermengiu 3. Expresie genica si monitorizarea expresiei genice in diverse forme de cancer la om si animale -parteneriat de cercetare Institutul Oncologic Bucuresti - INML Bucuresti -grant de cercetare al Academiei de Stiinte Medicale in cadrul programelor VIASAN -coordonator proiect INML: dr. Ligia Barbarii 4. Screeningul prenatal al trisomiilor 21, 13 si 18 prin teste ADN -parteneriat de cercetare INML Bucuresti - Genetic Lab Bucuresti -grant de cercetare al Academiei de Stiinte Medicale in cadrul programelor VIASAN -conducator proiect INML: Prof. Dr. Dragos Stefanescu 5. Cercetarea a profilelor ADN specifice cromozomului Y in populatia Romaniei -cercetare aplicativa pe cazuistica INML in cadrul Grupului International al Utilizatorilor de Profile Cromozomiale Y - International Forensic Y-User Group- -raportarea rezultatelor in baza de date europeana European Y- STR Haplotype Reference Database si schimbul de informatii stintifice intre experti -coordonatori program: membrii European Y-User Group din cadrul INML Bucuresti: Prof Dr. Dan Dermengiu, dr. Barbarii Ligia, biolog specialist Carmen Constantinescu 90

95 6. Distributia haplotipurilor Y-STR in populatia germana din Transilvania -parteneriat de cercetare INML Bucuresti - Institutul de Medicina Legala, Universitatea din Munchen -coordonator program INML: dr. Ligia Barbarii 7. Polimorfismul regiunii D-loop mitocondriale HV1, HV2 si HV3 in populatia Romaniei obtinuta prin secventiere directa -parteneriat de cercetare INML Bucuresti - Institutul de Medicina Legala, Universitatea din Freiburg Albert Ludwig -coordonator program INML: biolog specialist Mirela Popa 8. Verificarea performantelor de lucru in investigarea ADN a filiatiei -Programul European Interlaboratoare de Testare a Performantelor in Testarea Paternitatii -coordonator program: Societatea Internationala de Genetica Judiciara -ISFG- - Grupul European Vorbitor de Limba Engleza si Comisia Internationala pentru Paternitati 9. Definirea performantelor si limitelor investigatiei ADN in agresiunile hetero si homosexuale -cercetare aplicativa pe cazuistica INML -coordonator proiect: biolog specialist Mirela Popa 10. Impactul social al testelor ADN judiciare din perspectiva definirii si adoptarii unei unei legislatii europene in domeniu -parteneriat de cercetare INML - Institutul National al Magistraturii -conducator proiect: dr. Ligia Barbarii Laborator de Medicina Legala Clinica Specialitatea: Medicina Legala Echipa medicala: Sef laborator: Dr. Salem Abdo, m.pr. medicina legala, dr.in st.med. Competente: Expertize pentru amanarea/intreruperea pedepsei cu inchisoarea din motive medicale -spete penale, Expertize ginecologice si obstetricale: viol, stabilirea starii de virginitate, stabilirea sexului, Evaluarea leziunilor traumatice si a consecintelor lor -ex. infirmitate, slutire, etc., Recoltari produse in vederea examenelor de serologie medico-legala -ex. grupe sange, etc.-, genetica medico-legala -ex. profil ADN, etc.-, toxicologie -ex. stabilirea alcoolemiei la conducatorii auto, droguri, etc., Expertize pentru evaluarea erorilor medicale, Constatari medico-legale la solicitarea organelor judiciare sediul INML Mina Minovici in cadrul programului de garda -zilnic, permanent-. Consultatii medico legale la cererea persoanelor fizice, zilnic Componenta laborator: Conf.Univ.Dr. Cristian Curca, UMF Carol Davila Buc, Fac. Medicina, Catedra Medicina Legala, m.pr. medicina legala, m.spec. anatomie patologica, dr. in st. med. -integrare clinica Conf.Univ.Dr. Valentin Gheorghiu, UMF Carol Davila Buc, Fac. Medicina, Catedra Medicina Legala, m.pr. medicina legala, dr. in st. med. -integrare clinica As. univ. Dr. Ionut Popescu, UMF Carol Davila Buc, Fac. Medicina, Catedra Medicina Legala, m.pr. medicina legala, dr. in st. med.-integrare clinica Conf. univ. Valentin Iftenie, Fac. Stomatologie, Catedra medicina legala, Univ. Sp.Haret, m.pr. medicina legala, dr. in st. med Dr. Maria Tudor, m.pr. medicina legala Dr. Rodica Botezatu, m.pr. medicina legala si anatomie patologica As. univ. Dr. Mihnea Costescu, UMF Carol Davila Buc, Fac. Medicina, Catedra Farmacologie, m.pr. medicina legala -integrare clinica Dr. Silvia Dermengiu, m.pr. medicina legala, drd Dr. Adriana Francisc, m.pr. medicina legala, drd Dr. Adrian Sirbu, m.pr. medicina legala, drd Dr. Dana Sirbu, m.pr. medicina legala, drd. Dotari: Cabinete pentru consultatii medico-legale la cererea persoanelor sau la cererea organelor in drept -politie, parchet, judecatorie- in vederea evaluarii leziunilor traumatice si a consecintelor lor -ex. infirmitate, slutire, etc.- si examinari ginecologice medico legale, Truse pentru recoltari produse in vederea examenelor de serologie medico-legala -ex. grupe sange, etc.- sau genetica medico-legala -ex. profil ADN, etc, Cabinete pentru consultatii medico-legale la cererea persoanelor sau la cererea organelor in drept -politie, parchet, judecatorie- in vederea evaluarii starii psihice in spete civile sau in spete penale inclusiv examen psihologic la adulti/minori Laborator Explorari Electrofiziologice Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Sef laborator: Conf. Dr. Valentin Gheorghiu, UMF Carol Davila Buc, Fac. Medicina, Catedra Medicina Legala, m.pr. medicina legala Competente: investigatii electrofiziologice -EEG, potentiale evocate, EKG Laborator Genetica medico-legala Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Sef laborator: Prof. Dr. Dragos Stefanescu, m.pr. genetica medicala, dr. in st. med. Competente: Cercetare fundamentala Componenta laborator: Simona Delia Toroiman, chimist principal Gabriela Ecliserescu, biolog Laborator Histopatologie, Tanatochimie, Microbiologie Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Sef laborator: Conf. Dr. Natalia Drugescu, Fac. Drept, Catedra Medicina Legala, Univ. Titu Maiorescu, m.pr. medicina legala si anatomie patologica, dr. in st. med. Competente: Expertize anatomo- patologice, Expertize de biochimie cadaverica -tanatochimie, Expertize de microbiologie Componenta laborator: Dr. Paul Popov, m.pr. anatomie patologica Dr. Mariuca Simionescu, m.spec. anatomie patologica Dr. Eliza Martius, m.spec. anatomie patologica Dotari: Laboratoare cu dotare completa de anatomie patologica, Laboratoare cu dotare completa de biochimie si microbiologie Laborator Prosectura Medico-legala Specialitatea: Medicina Legala Echipa medicala: Sef laborator: Dr. Gheorghe Alexandrescu, m.pr. medicina legala, dr. in st. med. SPITALE BUCURE{TI Competente: Autopsie medico-legala, Exhumari, Deplasari in teren in cadrul programului de garda Componenta laborator: Dr. Constantin Dragoteanu, m.pr. medicina legala Dr. Mihaela Savu, m.pr. medicina legala Dr. Mariana Rosu, m.pr. medicina legala, supraspecializare in antropologie, dr.in st.med Dr. Maria-Magdalena Dumitrescu, 91

96 SPITALE BUCURE{TI m.pr. medicina legala Dr. Stefan Gabriel Dumitriu, m.spec. medicina legala Dr. Cristian Stan, m.pr. medicina legala, dr.in st.med. Dr. Elena Voinitchi, m.pr. medicina legala Dr. Roman Gheorghe, m.spec. medicina legala Dotari: autolaborator pentru autopsii in teren -cazuri speciale si exhumari, autosanitare pentru transport cadavru, materiale pentru cosmetica mortuara, materiale sanitare pentru protectie individuala -halate, manusi, ochelari de protectie, sisteme complete de protectie cu aer filtrat, mese autopsie, sala autopsie, sistem ventilatie, frigidere cu termostat, truse cu instrumentar pentru autopsii, truse pentru imbalsamarea cadavrelor Laborator Psihiatrie medico-legala Specialitatea: Psihiatrie Echipa medicala: Sef laborator: Prof. Dr. Virgil Dragomirescu, UMF Carol Davila Buc, Fac. Medicina, Catedra Medicina Legala, m. pr. medicina legala si anatomie patologica Competente: Expertize pentru amanarea/intreruperea pedepsei cu inchisoarea din motive psihiatrice -spete penale- Dispunerea masurilor de siguranta -spete penale- Probarea capacitatii de exercitiu -spete civile- Componenta laborator: Dr. Gabriela Costea, m.pr. psihiatrie Dr. Dragomirescu Simona Popa, m.pr. psihiatrie, cercet.st. Laborator Radiologie Specialitatea: Radiologie - Imagistica Medicala Echipa medicala: Sef laborator: Dr. Iuliana Piciorus, m.pr. radiologie si imagistica medicala INSTITUTUL NAÞIONAL DE RECUPERARE, MEDICINÃ FIZICÃ ªI BALNEOCLIMATOLOGIE Str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, Bucureºti, Tel/fax. manager: ; tel/fax. director medical: , ; Manager Conf. Dr.Cintezã Delia, medic primar recuperare medicalã ºi balneofizioterapie, ºef de lucrãri UMF Carol Davila, doctor în ºtiinþe medicale. Director medical Dr. Kiss Iaroslav, m. pr. recuperare medicalã ºi balneofiziologie, ºef de lucrãri UMF Carol Davila, doctor în ºtiinþe medicale. Director financiar- contabil Ec.Lovin Maria Dotare generalã unitate În bazele de tratament: 1. Compartimentul kinetoterapie: bicicletã ergometricã, covor rulant, helcometre, scripetoterapie, mese kinetice, spaliere, oglinzi, saltele, cuºcã kineticã, echipament mic - mingi medicinale, bastoane, greutãþi, arcuri, benzi cauciuc etc., echipament variat pentru recuperare localã - pedaliere, roþi, plãci de echilibru, aparat tracþiuni vertebrale. 2. Compartimentul ergoterapie : Instalaþii ºi echipament pentru activitãþi lucrative, instalaþii ºi echipamente pentru activitãþi casnice, instalaþii ºi echipamente pentru activitãþi de agrement, instalatii ºi echipamente pentru activitãþi sportive. 92 Competente: Investigare radiologica la cererea organelor in drept sau a INML Mina Minovici Bucuresti, Investigare echografica Laborator Toxicologie Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Sef laborator: Clara Perju, farmacist primar Competente: Expertize toxicologice -substante toxice, medicamente, droguri, metale grele, etc.- in materialul cadaveric sau la omul viu, Calcularea/recalcularea alcoolemiilor Componenta laborator: Aurelia Broscauceanu, farmacist pr. Emilia Pomana, farmacist pr. Lidia Sereteanu, chimist principal Mircea Toderici, chimist principal Dotari: Laboratoare cu dotare completa de chimie analitica, Cromatografie in strat subtire, Spectroscop de masa 3. Compartimentul de hidrotermoterapie ºi masaj : Cãzi parþiale ºi generale, bazine mici ºi mari, catedra de duºuri ºi afuziuni, bãi galvanice 4 celulare, saunã colectivã, instalaþii pentru pregãtirea împachetãrilor de nãmol, cataplasmelor de parafinã, bãilor de plante, bãilor cu bule de gaz, paturi de masaj, aparate pentru masaje vibratorii. 4. Compartimentul de electroterapie : Electroterapie analgeticã de joasã frecvenþã, galvanoterapie - galvanizãri simple, baie galvanicã, ionogalvanizãri, magnetoterapie, diatermie - unde scurte, microunde, medie frecvenþã purã ºi curenþi interferenþiali, electroterapie de joasã frecvenþã pentru stimulare muscularã, diapulse, laser de biostimulare, aparat de ultraviolete, infrarosii. 5. Compartimentul de terapie respiratorie : Aparate aerosoli, aparate respiraþie în presiune pozitivã, masaj de drenaj bronºic, pulverizaþii camerã. 6. În cabinete ºi/sau servicii cu paturi : Aparate electromiografie, aparate electrocardiografie, aparate spirografie, biofeedback, echipament ajutor de mers, console de pat pentru mobilizare, microechipamente de recuperare la pat Servicii generale unitate 1. Asistenþã diagnosticã: Testarea funcþionalã a aparatului locomotor, testarea activitãþilor vieþii zilnice, electromiografie. 2. Asistenþã terapeuticã de cabinet: Mezoterapie, laser de biostimulare, biofeedback electromiografic, infiltraþii - articulare, epidurale, þesut moale, fenolizãri, tratament cu toxina botulinicã, ortezãri, contenþii supple, electroacupuncturã, acupuncturã 3. Asistenþã de medicinã fizicã : Kinetoterapie individualã, kinetoterapie de grup, kinetoterapie de recuperare individualã, kinetoterapie de recuperare de grup, hidrokinetoterapie individualã, hidrokinetoterapie de grup, mecanoterapie, terapie ocupaþionalã, tracþiuni vertebrale, mobilizãri articulare pasive, masaj terapeutic -masaj clasic, reflex, periostal, alte forme de mesaj terapeutic, masajul de drenaj veno - limfatic, angiomat, vibroterapie, duº

97 masaj, termoterapie superficialã, termoterapie profundã, termoterapie uscatã ºi umedã, crioterapie, hidroterapie parþialã ºi generalã, bãi minerale, bãi cu bule - CO2, O2, aer, bãi cu plante, duºuri terapeutice - subacval, scoþian, filiform, manta, etc, hidroterapie alternantã -afuziuni, bai, dusuri-, peloidoterapie partiala, generala, sauna cu aburi, cu aer cald, electroterapie - joasã-medie-înaltã frecvenþã, terapie pneumaticã, inhaloterapie, respiraþie în presiune pozitivã, drenaje de posturã, laserterapie, crenoterapie, helioterapie, climatoterapie. 4. Obiective speciale de asistenþã : Recuperarea medicalã a bolnavilor neurologici, posttraumatici, a bolnavilor dupã intervenþii ortopedico-chirurgicale, a bolnavilor reumatici, bronhopulomnari cronici, cardio-vasculari, profilaxia ºi recuperare sindroamelor de decondiþionare a vârstnicilor, recuperarea sechelarilor cu arsuri, recuperarea copiilor cu deficite funcþionale. Secþia Clinicã Recuperare, Medicinã Fizicã ºi Balneologie I ªef secþie: Dr. Iaroslav KISS - 70 paturi Secþia Clinicã Recuperare, Medicinã Fizica ºi Balneologie II ªef secþie: Dr. Rodica SCARLET - 70 paturi Secþia Clinicã Recuperare, Medicinã Fizicã ºi Balneologie III Secþia clinicã III funcþioneazã în Bd Ion Mihalache nr. 11A, sector 1, Tel/Fax: ªef secþie: Prof. Dr. Adriana Sarah NICA - 75 paturi INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU Sos. Fundeni nr. 252, sector 2, cod , Bucuresti, Tel. Centrala / , Tel./Fax: , office@iob.ro Manager Dr. Nicoleta Claudia Manu Director medical Sef Lucrari UMF Dr Dana Lucia Stanculeanu, m. pr. oncologie medicala, medic sp. radioterapie, dr. in st. med., competenta management sanitar si sanatate publica Director financiar- contabil Gigi Simona Tarvolou Director ingrijiri medicale Maria Iagar Director administrativ Marilena Zamfirescu Farmacie Alupului Rodica, farmacist pr. Laborator Anatomie Patologica Sef laborator: Dr. Elena Maria Condrea, m. pr. anatomie patologica Dr. Constanta Chiritescu, m. spec. anatomie patologica, as. Cercetare Dr. Ioana Mihaela Dumitrache, m. spec. anatomie patologica, as. Cercetare Dr. Cristina Amalia Gutu, m. spec. anatomie patologica Dr. Roxana Maria, m. spec. anatomie patologica Biolog.pr. Mirela Iordache, biolog.pr., cercet. st. pr. gr. II, dr. in st. med. Laborator Biochimia si Radiobiologia Cancerului Sef laborator: Iuliana Maria Gruia, biochimist principal, biochimie-enzimologie, imunologie, imunogenetica, imunochimie, dr. in st. biologice Cristiana Dancus, biochimist, biochimia proteinelor si ADN-ului, farmacocinetica citostaticelor, c. st. pr. gr. II ; Mirela Dumitru, inginer chimist, biochimie, imunhistochimie, c. st. pr. gr. III ; Monica Vasilescu, biolog, biochimie, biologie moleculara, as. cercet. ; Daniela Glavan, biolog, biochimie, biologie moleculara, as. cercet. Dotari: aparat de obtinere a suspensiilor celulare unice Medimachine, agitatoare diferite, aparat electroforeza, aparat distilat apa ITM, bai ultratermostat pentru incubari, termostatari, centrifugi cu racire, cromatograf HPLC324 cu accesoriu de fluorescenta, etuve, lampa bactericida, microsublimator pentru liofilizari in cantitati mici, microscoape IOR, omogenizator tesuturi, pompa peristaltica pentru alimentari lichide in coloane cromatografice, Ph-metre, sistem cromatografic Gilson, spectrofotometre in vizibil si UV, ultracentrifuga Laborator Biologia Cancerului Sef laborator: Prof. Dr. Nicolae Manolescu, m. pr. genetica medicala si microscopie electronica, supraspecializari morfometrie computerizata, flow-citometrie, competente microscopie electronica, oncologie experimentala, citologie, histopatologie, oncologie comparata, biotehnologie, c. st. pr. gr. I, membru titular al Academiei de Stiinte Medicale, director al Programului Guvernamental de Biotehnologie Conf. Dr. Virgiliu Comisel, biolog, c. st. pr. gr. I, dr. in biologie; Dr. Ioan Encut, c. st. pr. gr. I, dr. in biologie; Dr. Corneliu Mateescu, c. st. pr. gr. I, dr. in biologie; Dr. ing. Iolanda Dumitrescu, spec. calculatoare - software, prelucrarea, analiza si vizualizarea imaginilor medicale multidimensionale, diagnostic imagistic automat asistat de calculator, c. st.; Daniela Begu, drd.; Marieta Panait, ing., c. st., drd. Dotari: citometru flux -Flow-, sistem microfotografiere Olympus, sistem prelucrari imagini Servicii: investigarea bolnavilor de cancer cu ajutorul tehnologiei de flow-citometrie pentru stabilirea statusului imun la un moment dat in anumite cazuri de diagnostic anatomopatologic si citologic folosirea unei inalte tehnologii de morfometrie computerizata; posibilitatea de realizare a screeningului pe animalele de experienta a noilor citostatice, cat si a celor care, teoretic, ar primi aviz de utilizare in Romania sustinerea diagnosticului hemopatiilor maligne cu mijloacele cele mai avansate prin utilizarea tehnologiei de flow-citometrie Laborator Cancerogeneza Sef laborator: Sabin-Aurel Cinca, chimist pr., c. st. pr. gr. I, dr. med. Dr. Maria-Monica Nistoroiu, biolog, c. st. pr. gr. I, dr. in biologie Ruxandra Eliescu, chimist chimie organica si toxicologie experimentla si clinica, supraspecializari gaz-cromatografie, lichid cromatografic, spectrometru de masa/gaz cromatografic, spectrofotmetru cu absorbtie atomica, c. st. pr. gr. II, drd. Liliana Puiu, biochimist pr., c. st. pr. gr. II Madalina Chesnoiu, biochimist, as. cercet. Dotari: agitatoare magnetice si mecanice, aparat electroforeza, balante analitice, centrifugi cu racire, hota cu flux laminar, microscoape optice, numarator de particule Beta, ph-metru, sistem amplificare ADN, spectrofotometru Specord M40, ultrafrezer Laborator clinic Sef laborator: Dr. Aurora Tache, m. pr. medicina de laborator Dotari: analizator hematologie Coulter STKR, analizor biochimie - COBAS MIRA, analizor de ioni, analizor imunologie IMMULITE, aparat COBAS pentru markeri tumorali PSA, aparat pentru electroforeza in gel, autoclave, centrifuga de capacitate mare si mica, coagulometru ACL 9000, ionometru, laborator de biochimie, laborator de hematologie, laborator de imunologie, laborator de microbiologie, laborator pentru determinare de LCR, microscop optic cu fluorescenta, truse imunologie Servicii: analize uzuale, citohormonal, diagnostic imunologic, serologic, dozari hormonale, markeri tumorali, virali -HBs-, medulograme, teste de coagulare, test HIV Laborator Medicina Nucleara Sef laborator: Dr. Albert Pall, m. pr. medicina nucleara, c. st. Dr. Anca Mirela Hurduc, m. spec. medicina nucleara, as. Cercetare Laborator Metodologia si Epidemiologia Cancerului Sef laborator: Matematician Adela Ratiu, sef departament IT Dr. Cristina Matei, medic spec. epidemiolog, Dr. Valeriu Babiceanu, m. spec. medicina generala Laborator Radiologie si Computer Tomografie Sef laborator: Dr. Adriana Gociman, m. pr. radiologie si imagistica medicala, dr. in st. med. Dr. Maria Radut, m. pr. radiologie si imagistica medicala, competen- SPITALE BUCURE{TI 93

98 SPITALE BUCURE{TI ta CT, drd. Dr. Romulus Ioan Mandru, m. pr. radiologie si imagistica medicala Dr. Cristina-Mirela Mateescu, m. spec. radiologie si imagistica medicala Dotari: aparat radiologic digital cu telecomanda si masa rabatabila PHILIPS, aparat radiologie dentara, aparat radiologie si imagistica medicala TUR 800, aparat Rontgen - D6 - Post I, scopie-eltex 400, aparatura KODAK si AGFA pentru procesare automata a filmelor radiologice, aparatura Rontgen conventionala si digitalizata, cabinete radiologice, computer tomograf, tomograf conventional Servicii: examene CT: cap, torace, abdomen, examene radiologice la angajare sau examene periodice ; explorari dinamice radiologice ale polului inferior al aparatului urinar, atat la barbati cat si la femei; explorari radiologice ale tubului digestiv; irigografii; mamografii cu stereotaxie; radiografii abdominale; radiografii craniofaciale, radiografii osoase; radiografii dentare, sialografii, ortopantomografii; radiografii pentru sarcina si abdominale simple in urgente; radioscopii si radiografii pulmonare ; tomografii computerizate de orice tip; urografii; ventriculografii Laboratorul de Radioterapie cu Energii Inalte Sef Lab. Prof. Dr. Rodica Anghel - m. pr. oncologie-radioterapie, m. pr. oncologie-chimioterapie, m. pr. radiologie, competenta management sanitar, dr. in st. med. Compartiment de Fizica Medicala si Dozimetrie Sef compartiment - Gheorghe Matache, fiz. pr.,cercet.st.pr.gr.1 Teodor Sandulescu, fiz. pr.,cercet.st.pr.gr.2 ; Viorica Primejdie, fiz. pr.,cercet.st.pr.gr.2 ; Violeta Ciocaltei, fiz. pr.,cercet.st.pr.gr.3; Madalina Pop, fiz.med.,drd. ; Raducu Adrian Popa, fiz.med.,drd.; Alexandru Sucitu, ing.pr.. Dotari: accelerator liniar MEVATRON PRIMUS, cu colimator multilamelar, filtre virtuale si accesorii pentru iradiere stereotactica; accelerator liniar MEVATRON MD2 ; instalatie de cobaltoterapie THERATRON 1000E ; instalatie de cobaltoterapie ROKUS M ; instalatie afterloading MICROSELECTRON 1 cu computer plan tratament dedicat PLATO ; instalatie RX terapie STABILI- PLAN 2 ; Simulator pentru radioterapie MEVASIM ; Simulator pentru radioterapie SIMULIX HP cu extensie CT ; Computer Plan Tratament PINNACLE 3 TM ; Retea specifica Brahiterapie NUCLE- TRON ; Retea specifica pentru radioterapie LAN- TIS ; Acces la instalatie de TC pentru plan tratament ; Aparatura dozimetrica de inalta performanta pentru analiza de fascicul, dozimetrie de referinta si dozimetrie in vivo ; Echipament pentru realizarea de protectii personalizate Servicii: Radioterapie cu fascicule de radiatii gamma ; Radioterapie cu fascicule de radiatii X de mare energie ; Radioterapie cu fascicule de electroni de mare energie ; Radioterapie dinamica -arc-terapie- ; Radioterapie conformationala cu colimator multilamelar si/sau protectii personalizate ; Radioterapie stereotactica ; Iradiere totala corporala in vederea transplantului medular ; RX-terapie superficiala si de orovoltaj kV- ; Brahiterapie tip afterloading cu debit mare, pentru orice localizare abordabila prin tehnica afterloading -sfera genitala, rect, esofag, pulmon, ficat, mulaje superficiale- ; Plan tratament 3D pentru radioterapie externa, cu posibilitatea transmiterii directe la aparatul de iradiere, pe retea ; Plan tratament 3D pentru brahiterapie afterloading, transmis prin retea la instalatia de iradiere; preluarea directa, prin retea a imaginilor radiologice necesare reconstructiei spatiale a punctelor de interes si a pozitiei sursei radioactive ; Dozimetrie in vivo pentru situatii speciale -iradiere totala- ; Calibrare aparatura dozimetrica -in colab.cu Lab.Standard Sec. de Dozimetrie - ISPB- ; Pregatirea cadrelor medicale - medici rezidenti ; Pregatirea fizicienilor medicali din domeniul radioterapiei si protectiei radiologice in radioterapie ; Cursuri si lucrari practice cu studentii UMF si Universitatea Buc.- facultatea de Fizica, sectia Fizica Med.- ; Consultanta privind organizarea si functionarea lab. de Radioterapie cu Energii Inalte -expert acreditat-. Sectia Anestezie Terapie Intensiva -A.T.I.- Sef sectie: Dr. Cornelia Manuela Stanculescu, m. pr. A.T.I., dr. in st. med. Dr. Dana Herghelegiu, m. pr. A.T.I., c. st.; Dr. Elena Moisescu, m. pr. A.T.I., c. st. ; Dr. Carmen Brandusa Pantis, m. pr. A.T.I., c. st., drd. ; Dr. Mariana Sorela Radoi, m. pr. A.T.I. ; Dr. Marilena Romosan, m. pr. A.T.I., c. st., drd. ; Dr. Carmen Zamfir, m. pr. A.T.I Dotari: aparat aerosoli; aparat automat de determinare grupe sanguine; aparat de administrare oxid nitric ; aparat de anestezie generala; aparat determinare gaze sanguine arteriale si venoase + echilibrul acido-bazic ; aparat pentru dozarea rapida a glicemiei ; aparat pentru dozarea rapida a hemoglobinei ; aparat TOF-GUARD pentru monitorizarea relaxarii musculare ; aparate de anestezie cu ventilatoare, monitoare, defibrilatoare pentru sali de operatii ; aparate de incalzire a produsilor de sange si solutiilor perfuzabile ; aparate de mentinere a temperaturii constante a corpului preoperator si in saloanele T.I. ; aparate de ventilatie Evita2 ; materiale pentru cateterism central si periferic ; monitoare complete pentru sala de operatii si terapie intensiva -EKG, TA, respiratie, puls, analizor gaze- ; monitoare terapie intensiva cu EKG, SpO2, presiune arteriala noninvaziva ; paturi pentru bolnavii politraumatizati si pentru T.I. ; pompe volumetrice ; posturi de oxigen ; pulsoximetre portabile ; punct de transfuzie - cu centrifuga ; respiratoare pentru suport ventilator cu posibilitati multiple de selectare a modurilor de ventilatie ; seringi automate -infuzomat- pentru administrarea automata a solutiilor perfuzabile, Abott ; seringi injectomat ; sistem de sterilizare aseptor Dr ger ; surse aer comprimat ; tensiometre electronice; trusa resuscitare, truse pentru anestezia locoregionala Servicii: nutritie enterala si parenterala la bolnavul in stare critica; tehnici de anestezie generala si locoregionala, spinala ; terapia durerii acute postoperatorii ; terapia intensiva a afectiunilor medicale cu risc vital ; terapia intensiva intra si postoperatorie ; transfuzii-determinari de grupe sanguine ; ventilatie artificiala Sectia Chirurgie Oncologica I Sef sectie: Prof. Dr. Ion Balanescu, m. pr. chirurgie generala, m. pr. oncologie medicala, supraspecializare in chirurgie oncologica si ginecologie oncologica, c. st. pr. gr. I, dr. in st. med., membru al Academiei de Stiinte Medicale Conf. Dr. Alexandru Blidaru, m. pr. chirurgie generala, competenta chirurgie laparoscopica, supraspecializari chirurgie oncologica, ginecologie oncologica, masterat in management sanitar si sanatate publica, dr. in st. med. As. univ. Dr. Silviu Voinea, m. spec. chirurgie generala, competenta ginecologie oncologica, supraspecializare chirurgie oncologica As.univ. Dr. Ioan Cristian Bordea, m. rez. chirurgie generala, masterat in management sanitar si sanatate publica Dr. Gabriel Gogescu, m. pr. chirurgie generala, competenta endoscopie, supraspecializari chirurgie oncologica si ginecologie oncologica, c. st. pr. gr. III, drd. Dr. Dan George Subtirelu, m. pr. chirurgie generala, supraspecializari chirurgie oncologica si ginecologie oncologica, c. st. pr. gr. III, drd. Dr. Florin Radu, m. pr. chirurgie generala, supraspecializari in chirurgie oncologica si ginecologie oncologica, c. st. pr. gr. III, dr. in st. med. Dr. Roxana Raluca Nicolaescu, m. pr. obstetrica-ginecologie, competenta colposcopie, supraspecializare ginecologie oncologica 94

99 Dotari: aspirator chirurgical AESCULAP, colonoscop, compartiment de endoscopie, digestiva dotat cu fibrogastroscop cu monitorizare video si stetoscop, echipament pentru chirurgie laparoscopica Olympus; electrocautere; endoscop pentru tubul digestiv superior si inferior; instrumentar operatii chirurgie generala; lampi operatorii moderne; punct de sterilizare a instrumentarului constituit din pupinele 200; sterilizator rapid cu aburi, etuva Matacheni, aparat de sterilizare cu ethilen oxide; sala de gimnastica si recuperare; sala de operatie pentru chirurgie video-endoscopica; sali de operatii septice/aseptice; sali de pansamente; saloane de terapie intensiva, cu sistem de monitorizare complexa si aer conditionat; saloane de urmarire postoperatorie; spatiu de preanestezie si trezire amenajat adecvat in blocul operator; surse aer conditionat; trusa completa fibroscopie; trusa completa instrumentar operatii ginecologice; truse laparosco-pice; detector portabil intraop.de radiatii gamma - Neoprobe 2000 Servicii: chirurgia ginecologica; chirurgia glandei mamare; chirurgia melanoamelor maligne; chirurgia organelor genitale feminine, externe si interne; chirurgia tubului digestiv, esofagoplastii, rezectii gastrice, intestinale, colonice si rectale, inclusiv interventii oncologice; chirurgia tumorilor retroperitoneale; laparoscopii diagnostice si biopsice; histerectomii; interventii si reinterventii complexe corectoare sau reparatorii dupa operatii suportate anterior de bolnavi mastectomii neoplaziile -cancerele organelor din cadrul aparatului digestiv-; operatii complexe pentru neoplasme genitale -col, corp uterin, ovar, san-; operatii complexe pentru toate neoplasmele digestive -esofag, stomac, intestin subtire, colon, rect-; operatii complexe pentru toate neoplasmele retroperitoneale - inclusiv suprarenala-; chirurgia polipozei familiale si a rectocolitei ulcero-hemoragice -operatii care permit un tranzit pe cai naturale pentru bolnavii operati-; tratamentul infectiilor intraabdominale grave -peritonita acuta, pancreatita acuta- Sectia Chirurgie Oncologica II Sef sectie: Prof. Dr. Alexandru Blidaru, m. pr. chirurgie generala, competenta chirurgie laparoscopica, supraspecializari chirurgie oncologica, ginecologie oncologica, masterat in management sanitar si sanatate publica, dr. in st. med. Dr. Marius Mihail Aldea, m. pr. chirurgie generala, supraspecializari chirurgie oncologica si ginecologie oncologica Dr. Sanda Brandusa Aldea, m. pr. obstetrica-ginecologie, supraspecializare ginecologie oncologica, c. st. Dr. George Catalin Jianu, m. sp. chirurgie generala, supraspecializari chirurgie oncologica si ginecologie oncologica, c. st. Dr. Mihai Vicentiu Popa-Teodosie, m. pr. chirurgie generala, supraspecializari chirurgie oncologica si ginecologie oncologica, c. st. Dr. Viorel Savin, m. spec. O.R.L., c. st. Dr. Cristina Saptefrati, m. pr. obstetrica-ginecologie, supraspecializare ginecologie oncologica, c. st. Dr. Sorina Lulusa Velicu, m. spec. chirurgie generala, as. Cercetare Dr. Sorin Colovai, m. spec. urologie, c. st., dr. in st. med. Sectia Oncologie - Chimioterapie II Sef sectie: Dr. Mircea Dediu, m. pr. oncologie medicala, c. st. pr. gr. III, dr. in st. med. Dr. Serban Donea, m. pr. oncologie medicala, c. st. pr. gr. III, drd. ; Dr. Dumitru Nutu, m. pr. oncologie medicala, c. st. pr. gr. III, drd. ; Dr. Anca Silaghi, m. pr. oncologie medicala, c. st., drd. ; Dr. Doina Spataru, m. pr. oncologie medicala, c. st. Dr. Mihaela Carmen Iftimie, m. pr. oncologie medicala, c. st. pr. gr. III, drd. Dotari: analizor hematologic, coagulometru, injectomate laborator de hematologie oncologica, microscoape optice, sali de tratamente Servicii: chimioterapie, explorarea morfologica a maduvei osoase, hormonoterapie, imunoterapie Sectia Oncologie Medicala I - 67 paturi Sef sectie: Prof. Dr. Nicolae Gutulescu, m. pr. oncologie medicala, c. st. pr. gr. I, dr. in st. med. Sef lucrari UMF Dr. Dana Lucia Stanculeanu, m. pr. oncologie medicala, dr. in st. med. Sef lucrari Dr. Teodor Georgescu, m.pr. oncology Dr. Carmen Branzan, m. pr. oncologie medicala, drd. Dr. Madalina Elisabeta Draganescu, m. pr. oncologie medicala, c. st. Dr. Cristiana Oanta, m.pr. oncologie medicala, c. st. Dr. Alexandru Catalin Grigorescu, m. pr. oncologie medicala, c. st. gr. III, dr. in st. med.. Sectia Oncopediatrie Sef sectie: Dr. Sebastian Nicolau, m. pr. pediatrie, supraspecializare oncopediatrie, cerc. onorific gr. I. dr. in st. med. Conf. Dr. Monica Desiree Dragomir, m. pr. oncologie-chimoterapie, m. sp. pediatrie, supraspecializare oncopediatrie, dr. in st. med.; Dr. Eugen Victor Gruber, m. pr. pediatrie, supraspecializare oncopediatrie; Dr. Camelia Roxana Milcu, m. pr. oncologiechimioterapie, c. st., drd. Dotari: laborator clinic, microscoape optice, sali de tratamente, truse pentru aspirat medular Servicii: analize de laborator clinic -inclusiv unii markeri tumorali; chimioterapie ; diagnosticul si tratamentul bolii canceroase ; hormonoterapie ; imunoterapie ; tratament suportiv si ingrijiri paliative pentru bolnavii oncologici Sectia Radioterapie I - 52 paturi Sef sectie: Dr. Dan Miltiade Ionescu, m. pr. oncologie-radioterapie, c. st., drd. Dr. Ghiorghi Gheorghiev Slavov, m. pr. oncologie-radioterapie,dr. in st. med. Dr. Ileana Ionescu, m. pr. oncologie-radioterapie, c. st. pr. gr. III, dr. in st.med. Dr. Maricica Palade, m. pr. oncologie-radioterapie, c. st. pr. gr. III Sectia Radioterapie II - 52 paturi Sef sectie: Prof. Dr. Rodica Anghel, m. pr. oncologie-radioterapie, m. pr. oncologie-chimioterapie, m. pr. radiologie, competenta management sanitar, dr. in st. med., Sef Catedra Onc. UMF- Carol Davila As. univ. Dr. Xenia Elena Bacinschi, m. sp. oncologie-radioterapie, dr. in st. med. Dr. Irina Isacu, m. pr. oncologieradioterapie, c. st., dr. in st. med. Dr. Alin Tarlea, m. pr. oncologie-radioterapie, c. st., dr. in st. med. Dr. Dragos Mitulescu, m. spec. oncologie-radioterapie Sectia Radioterapie III - 42 paturi Sef sectie: Dr. Mircea Savu Nicolae, m. pr. oncologie-radioterapie, c. st., dr. in st. med. Dr. Doru Basturescu, m. spec. Radioterapie Dr. Anton Costin Ionescu, m. pr. oncologieradioterapie, c. st., dr. in st. med. Dr. Cristina Rosca, m. pr. oncologie-radioterapie, c. st., dr. in st. med. Dr. Ion Cristian Barbu, m. spec. oncologie-radioterapie SPITALE BUCURE{TI 95

100 SPITALE BUCURE{TI INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI ALFRED D. RUSESCU Bd. Lacul Tei nr.120, Sector 2, Bucuresti; Tel.centrala: Manager: Dr. Katsiaounas Georgios Director medical: Dr. Ioan Raluca Gabriela Director financiar-contabil: Ec. Mocanu Nadia Director administrativ: Ec. Grosu Iuliu Director personal: Ec. Boalda Gabriela Director de îngrijiri: As. Gaina Ancuþa Departamentul de obstetricã-ginecologie Str. Polizu nr. 40, sector 1, Tel.centralã: , Fax: ªef clinicã: Prof.dr.Gabriel Bãnceanu, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe colposcopie, ecografie, endoscopie ginecolo-gicã, oncologie medicalã, dr. în ºt. med. Secþia I Obstetricã - Ginecologie ªef secþie: Conf.dr. Nicolae Poianã, m.pr.obstetricã - ginecologie, competenþe colposcopie, ecografie, endoscopie în obstetricã - ginecologie, medicinã maternofetalã, dr.în ºt. med. As. univ. dr.carmen Rãdulescu, m.pr.obstetricã - ginrcologie; Dr. ªerban Mihnea Nicolescu, m.pr.obstetricã - ginecologie; Asis. univ. dr. Ancar Benedict, m. pr. obstetricã - ginecologie; Dr. Dascãlu Alina, m.pr.obstetricã ginecologie. Dotare: aparat de aspiraþie pentru efectuarea de chiuretaje uterine, aparat histerosalpingografie, aparat pentru insuflaþii uterotubare, aparat SEMM pentru perfuzii uterotubare, aparaturã de investigaþie urodinamicã, manometrie anorectalã, aspirator ultrasonic, automate de colorat pentru citologie ºi histopatologie, bisturiu armonic-laparascopic ºi extern, bloc de naºteri modern dotat cu cardiotocografe ºi posibilitãþi de reanimare a nou nãscutului la naºtere, bloc operator endoscopie ginecologicã, bloc operator septic, compartiment de endoscopie, compartiment de sterilitate - infertilitate, compartiment ecografie abdominalã ºi vaginalã. Secþia II Ginecologie ªef secþie: Prof.dr.Gabriel Bãnceanu, m.pr.obstetricã - ginecologie, competenþe colposcopie, ecografie, endoscopie ginecologicã, oncologie medicalã. Dr. Valeriu Cornea, m. pr. obstetricã - ginecologie; Dr.Sorin Eºanu, m.pr.obstetricã - ginecologie, Dr.Cristian Nãstase, m.pr.obstetricã - ginecologie; Dr.Mãgurean Oana Mihaela, m.pr.obstetricã ginecologie ; Dr.Mihaela Trãilescu, m.pr.obstetricã - ginecologie, dr. în ºt.med. ; As.univ.dr.Ciofan Horia, m.sp.obstetricã - ginecologie; Dr.Ciuvicã Adriana Irina, m.pr.obstetricã ginecologie. Dotare: aparat de aspiraþie pentru efectuarea de chiuretaje uterine, aparat histerosalpingografie, bisturiu armonic-laparascopic ºi extern, bloc operator aseptic, bloc operator endoscopie ginecologicã, cabinet obstetricã - ginecologie ambulatorie. Servicii medicale: amniocentezã, amnioscopie, analgezia la naºtere medicamentoasã ºi periduralã, avorturi la cerere, depistarea cancerului genito - mamar (citologie, colposcopie, examen histopatologic), cardiotocografie, celioscopie, chirurgia incontinenþei urinare de efort, chirurgie oncologicã, chirurgie plastica ºi reconstructiva pelvica ºi mamara, chirurgie vaginala, chiuretaje bioptice - chiuretaje uterine exploratorii, colposcopii, citologii, biopsii, ginecologie endocrinologicã, contracepþie, depistarea ºi tratamentul hipotrofiei fetale, endoscopie în ginecologie, histeroscopie, diagnostic ºi tratament, îngrijirea sarcinii cu risc crescut, îngrijirea sarcinii obþinute dupã reproducerea asistatã cu reducþie embrionarã, investigarea cuplurilor sterile, tratamentul prin tehnici moderne a sterilitãþi ºi infertilitãþii. Secþia III Ginecologie ªef secþie: ªef lucrãri Dr. Toader Oana Daniela, m.pr.obstetricã - ginecologie; Dr. Cãlinescu Bogdan, m. sp. obstetricã - ginecologie; Dr. Magdalena Mogoº, m. pr. obstetricã - ginecologie; Dr.Magdalena Petrache, m.pr.obstetricã - ginecologie; Dr.Oprescu Daniela ; Dr.Ioan Raluca, m.sp.obstetricã - ginecologie. SECÞIA IV OBSTETRICÃ GINECOLOGIE SEPTICÃ ªef secþie Dr. Nicolae Suciu, m.pr.obstetricã - ginecologie, dr.în ºt. medicale; Dr. Adrian Brãduþ Ionaºcu, m.pr.obstetricã - ginecologie; Dr. Nicuºor Brãnescu, m.pr.obstetricã - ginecologie; Dr. Octavian Ion Ionescu, m.pr.obstetricã - ginecologie; Dr. Mariana Dima, m. pr. obstetricã - ginecologie, Dr. Gabriel Lemnete, m. pr.obstetricã - ginecologie; Dr. Zorzan Georgeta, m. pr. obstetricã ginecologie. Dotare: cardiotocografe, amnioscoape, pompe - cardiotocografe, amnioscoape, histeroscoape Olympus, seturi pentru laparascoape, unitãþi de electrochirurgie, colposcopie. Servicii medicale: investigaþia malformaþiilor fetale în utero ºi a suferinþei fetale cronice prin eco Doppler, tratamentul medical ºi chirurgical al patologiei infecþioase genito - mamare ºi al patologiei infecþioase obstetricale. Secþie Natologie cu compartiment de terapie intensivã nou nãscuþi ºi prematuri ªef secþie: Dr. Silvia Stoicescu, m.pr.pediatrie, conferenþiar neonatologie UMF Carol Davila Dr. Nicoleta Bobe, m.pr.pediatrie; Dr.Doina Broscaucianu, m.pr.pediatrie; Dr. Daniela Ciobanu, m.pr.pediatrie; Dr.Carmen Elena Ocheana, m.pr.pediatrie ; Dr.Sânziana Paicu, m. pr. pe-diatrie; Dr.Mihaela Demetrian, m.sp.pediatrie. Secþia A.T.I. ªef secþie: Dr. Gabriela Dumitru, m. pr. ATI Dr. Monica Cristachem.pr.ATI, Dr.Matei Simona, m.sp.ati; Dr. Munteanu Ruxandra, m.pr.ati; Laborator Radiologie ºi Curieterapie Dr. Vasile Dorina, m.sp.radioterapie ; Dr.Mihaela Hãlmãgean, m.sp.radiologie ºi imagisticã medicalã. Dotare: aparat Tur 300, aparat polimobil Siemens protabil pentru nou nãscuþi, aparat THX pentru terapia antiinflamatoare ºi tumorale, Curietron Siemens Servicii medicale: Radiologie ºi imagisticã medicalã, cistografii, histerosalpingografii, radiografii pentru sarcinã ºi abdominale simple, în urgenþe, urografii. Laborator Explorãri Funcþionale Laborator Anatomie Patologicã ªef laborator: Dr. Mioara Ionescu, m.pr. Elena Lixandru - biolog Servicii medicale: colpocervicocitologii (Babes-Papanicolau), colposcopi-examene de secreþii glande mamare, examene extemporanee, examene necropsice pentru produsul de concepþie, explorãri citologice post iradiere, puncþii aspirative cu ac fin ºi puncþii biopsice, puncþii ghidate sub ecograf. Laborator analize medicale ªef laborator: Biolog Antonia Mihaela Panaitescu; Biolog pr.traiana Paraipan; Marina Cemahoschi biolog pr.; Valina Podoprigor chimist pr.; Trestioreanu Raluca; Alina Armeanu chimist. Dotare: agitator FORMA SCIENTIFIC, analizoare de ioni Easy-Life, analizor biochimie multiparametric GENESIS A 100, aparat electroforeza proteinelor, aparat SERENO pentru dozãri hormonale, baie termostatata cu agitare FORMA SCIENTIFIC, centrifugã cu rãcire Yuan, centrifugã de capacitate mare ºi micã, coagulometru ACL

101 UNITATE DE TRANSPORT NEONATAL SPECIALIZAT Dr. Fedeleº Monica m.sp.; Dr.Voicilã Carmen m.sp. PLANNING FAMILIAL Dr. ªtefan Raluca, medic de familie AMBULATORIU O.G. Dr. Ionescu Ligia - m.pr. ; Dr.Pechi Laurenºiu - m.sp. DEPARTAMENTUL PEDIATRIE 191 paturi Bd. Lacul Tei nr.120,sector 2, Bucureºti, Tel. centrala ; Tel./Fax secretariat , iomc_ump@yahoo.com Compartiment primiri urgenþe ªef compartiment Dr. Craiu Mihai, m.pr.pediatrie, dr.în ºt.med. Servicii medicale : ECG, ecografie, explorãri funcþionale (respiratorii), ORL, psihologie Secþia I bãieþi de vârstã preºcolarã ºi ºcolarã ªef secþie: Prof.dr.Adrian Georgescu, m.pr.pediatrie, dr.în ºt.med., membru al ASM. Secþia II izolator ªef secþie: dr.radulescu Adela, m.pr.ped.,dr.în ºt.med. Secþia III Fete - vârstã ºcolarã ªef secþie Conf.dr.Iagaru Nicolae, m.pr.ped.dr.în ºt.med. Secþia IV sugari ªef secþie: Prof. dr. Ioan Gherghina, m.pr.ped.dr.în ºt.med. ªef clinicã Pediatrie II. Secþia Terapie intensivã ªef secþie: Conf. dr. Anca Alina-Ioana, m.pr.ped.,dr.în ºt.med. ªef clinicã Pediatrie I, ªef catedrã. Secþia V Recuperare Nutriþionalã Pediatricã ªef secþie: Dr. Ardeleanu Ioana, m.pr.ped.,dr.în ºt.med. Serviciul ambulator al spitalului ªef ambulator: Dr. Damir Petru, m.pr.ped. Pediatrie Dr. Floarea Basturescu, Dr. Ferdinand Platzmann ORL - Dr. Marin Dumitru, m.pr.orl ; Dr.Apopei Angela Oftalmologie Dr.Constanþa Nascutzy, Dr.Ileana Vatavu Cabinet micã chirurgie Dr. Mihai Dimitriu Endocrinologie - Dr.Michaela Nanu Neuropsihiatrie infantilã Dr. Amelia Drãgan Psihologie Corina Bacalearos, psiholog Explorãri Funcþionale Respiratorii Conf. Dr. Ioan Cernãtescu Cabinet ECG, EEG Cabinet asistenþã socialã Coordonator as.social, Oana Clocotici Laborator Clinic ªef laborator, Dr.Denisa Leu m.pr. Biochimie Coordonator Corina Delia, Biochimist; Hematologie - Coordonator dr. Anca Zlota, m. spec. hematologie ; Bacteriologie ºi Parazitologie - Coordonator dr. Denisa Leu; Imunologie - Nicolecta Lãcãtuº biolog ; HIV - Nicoleta Lãcãtuº ; Anatomie Patologicã - Prof.dr.Maria Sajun, m.pr.anat.patologicã, Geneticã Medicalã - Coordonator Dr. Plãiaºu Vasilica; Radiologie ºi imagisticã medicalã - Dr. Anca Stoicescu Farmacie (cu circuit închis) Diriginte Farm. Maria Stancu. Laboratorul de Sãnãtate Mintalã - Centrul de de Neuropsihiatrie Infantilã Calea Griviþei nr.71, sector 1 ; Tel Medic coordonator: Dr. Maria ªandru, m.spec.neurologie ped. Servicii medicale: EEG, fizioterapie, logopedie, psihologie Centrul pentru profilaxia ºi diagnosticul afecþiunilor genito-mamare Str. Ion Câmpineanu nr. 22, sector 1, Bucureºti, tel.: Coordonator: Radu Mociulschi, Biolog-citolog Dr. Gabriela Dincã, m.pr.obstetricã-ginecologie ; Dr. Mioara Ionescu, m. pr. anat. patologicã; Dr.Gabriela Caimacan, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã. Servicii medicale: biopsii laser dirijate, colpocervicocitologii Babeº-Papanicolau, examene colposcopice, mamografii, puncþii biopsice glanda mamarã, rezecþii cu laser, secreþie uretralã, secreþii mamelonare. SPITALUL CLINIC CARITAS - ACAD. DR. N. CAJAL Str. Traian nr. 29, sector 3, Bucuresti Telefon unitate: Tel. centrala: Fax unitate: Tel/fax: Conducere Unitate: Manager Dr. BOGDAN JANSEN Director adj med. Conf. Dr. NISTORESCU DIANA CORNELIA Director financiar-contabil PLETEA FLORENTINA Dotare generalã unitate: 468 paturi, spital clinic, aparatura radiologie, imagistica, laborator electrofiziologie. Servicii generale unitate: spitalizare continua/de zi, urgente Sectia Cardiologie ºi Medicinã Internã Sef sectie Cardiologie: Prof. Dr. Tiberiu Nanea, m. pr. medicina interna si cardiologie, dr. in st. med. Sef sectie medicina interna: As. Univ. Dr. Ondin Zaharia, m. pr. medicina interna, dr. in st. med. Cardiologie: Conf. Dr. Adriana Iliesiu, m. pr. medicina interna si cardiologie Sef lucrari Dr. Gabriela Gheorghe, m. pr. medicina interna, specialist cardiologie As. univ. Dr. Camelia Nicolae, m. pr. medicina interna, specialist cardiologie As. univ. Dr. Nicolae Paun, m. pr. medicina interna, specialist cardiologie As. univ. Dr. Mihaela Bolohan, m. sp. reumatologie si medicina interna Dr. Ligia Moldovan, m. pr. medicina interna si cardiologie Dr. Irina Andrei, m. sp. cardiologie Dr. Gabriela Uscoiu, m. sp. Cardiologie cercetator stiintific SPITALE BUCURE{TI 97

102 SPITALE BUCURE{TI TIC As. univ. Dr. Brandusa Strejan, m. sp. medicina interna, specialist cardiologie As. univ. Dr. Alexandru Deutsch, m. sp. cardiologie As. univ. Dr. Raluca Gutiu, m. sp. cardiologie Medicinã internã Conf. Dr. Diana Nistorescu, pr. Med. interna As. univ. Dr. Mariana Bulandra, m. pr. medicina interna As. univ. Dr. Pompilia Buhociu, m. sp. medicina interna Dr. Olga Plesea, m. pr. medicina interna Dr. Ana Maria Deleanu, m. pr. medicina interna Dr. Renate Statie, m. pr. medicina interna Dr. Monica Munoz, m. pr. medicina interna Dr. Camelia Aghzadeh, m. sp. medicina interna Dr. Claudia Cleja, m. pr. medicina interna. Dotãri: 188 paturi, din care sectia de terapie intensiva cardiologie si medicala 19 paturi, 79 paturi cardiologie, 70 medicina interna 20 paturi gastroenterologie, aparatura pentru test de efort, defibrilatoare, ecografie Doppler periferica, laborator ecocardiografie transtoracica si ecografie abdominala, laborator ECG inregistrari E.K.G. continue -Holter Systems Mortara 1992 SUAmonitoare ale ritmului cardiac, stimulator cardiac extern, aparat mobil Siemens, pentru radiografie la patul bolnavului AVA, ap. anestezie Pulmonat -NC3, ap. respiratie Spiromat 661 ap. hemodializa Kimal, ap. ventilatie Savina, ap. ventilator Oxylog defibrilator cardiac, monitor cu post control Siemens 213 Sectia Neonatologie Sef sectie: Dr. Simona Visan, m. pr. pediatrie, m. sp. neonatologie Dr. Rodica Radoi, m. pr. pediatrie Dr. Eugen Balan, m. pr. pediatrie Dr. Georgeta Patrascu, m. sp. neonatologie Dr. Lucia Bacescu, m. sp. neonatologie Dr. Aura Irina Cuzino, m. sp. Neonatologie Dotãri: 53 paturi -30 normoponderali, 20 prematuri si T.I., ventilatoare manuale cu masca si balon, aspiratoare mobile, incubatoare, infuziomate, pompa de nutritie enterala, pompe electrice de muls, C.P.A.P. nazal, truse de cateterizare si exanguinotransfuzie, lampa de fototerapie cu lumina albastra Servicii: nutritie parentala si enterala, exaguinotransfuzii si transfuzii, ingrijirea nou-nascutului cu greutate foarte mica -sub 1500 g-screening fenilcetonorie si hipotiroidism, depistarea retinopatiei la prematuri Sectia Obstetrica-Ginecologie 98 Servicii: terapia de urgenta, electroterapia aritmiilor, implantarea de stimulatoare cardiace temporare si definitive. Secþia Chirurgie Generalã ºi Chirurgie Digestivã Sef sectie: Dr. Laurentiu Simion, m. sp. chirurgie generala, competenta chirurgie laparoscopica, drd. Dr. Mihai Mavru, m. pr. chirurgie, competente chirurgie laparoscopica, endoscopie digestiva si ecografie, drd. Dr. Boru Eugen Cristian, specialist chirurgie generala Dr. Lucia Lucenco, m. pr. chirurgie generala, competenta ecografie si chirurgie laparoscopica, as. cercet., drd., as. cercet. Dr. Bogdan Filimon, m. rez. chirurgie generala, as. cercet. Dotãri: 84 paturi, echipament pentru chirurgie laparoscopica Olympus, laborator de endoscopie digestiva superioara si inferioara, ecograf, serviciu de radiologie ultramodern Siemens si Philips telecomandat Servicii: chirurgia ginecologica si chirurgia laparoscopica tratamentul chirurgical clasic intregii patologii a aparatului digestiv si a anexelor sale, indeosebi chirurgia hipertensiunii portale si biliopancreatica, endoscopie eso-gastro-duodenala si colo-rectala colangiopancreatografie retrograda endoscopica, sfincterectomie oddiana, colecistectomie laparoscopica, cura laparoscopica a herniilor hiatale, a refluxului gastro-esofagian, a achalaziei, cura laparoscopica a patologiei utero-anexiale Sectia Anestezie - Terapie Intensiva -A.T.I.- Sef sectie: Dr. Rodica Puiu, m. pr. ATI, dr. in st. med. Dr. Dinu Popescu Baran, m. pr. ATI Dr. Minodora Apostolescu, m. pr. ATI Dr. Eugenia Puiu, m. pr. ATI Dr. Luminita Udrea, m. pr. ATI Dr. Simona Ilie, m.sp. ATI Dotãri: 26 paturi; - 9 paturi sectia Chirurgie, - 17 paturi sectia OG, ap. anestezie Sulla 808, ap. anestezie Iulian, ap. anestezie NC4 cu SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. ªtefan cel Mare nr , sector 2, Bucureºti Tel. centralã: ; Tel. adtiv.: ; Fax: Conducere Unitate: Manager, Coºãreanu Petre Corneliu Director Adj Med., Ionescu Dana Gabriela Director Financiar Contabil, Dinescu Maria Secþia Clinicã Medicinã Internã I 80 de paturi ªef secþie: ªef lucrãri. Dr. Ruxandra Patrascu, m. pr. medicinã internã, dr. în ºt. med.; Prof. Dr. Ioan Matei, m. pr. medicinã internã, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Cornelia Bistran, m. pr. medicinã internã; Dr. Daha Ioana, m. sp. medicinã internã; Dr. Cristina M. Stanescu, m. pr. medicinã internã, m. sp. cardiologie, dr. în ºt. med.; Dr. Afrodita Tudor, m. pr. medicinã internã, competenþã ecografie gen.; Dr. Speranþa Teodorescu, m. pr. medicinã internã, dr. în ºt. med.; Dr. Isabel Constantinescu, m. pr. medicinã internã; Dr. Octavian Ghizdavu, m. pr. medicinã internã; Dr. Gabriela Ticu, m. sp. medicinã internã; Dr. Adriana Nicolau, m. sp. med. int. ºi pneumoftiziologie; Dr. Ianuli Mihaela, m. pr. medicinã internã, m. sp. reumatologie, competenþã endoscopie. Dotãri: aparat hemodializã acutã ºi plasmaforezã, laborator de explorãri funcþionale ºi respiratorii - bronhoscopie, alergologie, trusã biopsie renalã. Servicii: biopsie renalã sub control tomografic, bronhoscopii, hemodializã acutã, plasmaforezã. Secþia Gastroenterologie 60 paturi ªef secþie: Prof. Dr. Radu Mihail Voiosu, m. pr. medicinã internã, gastroenterologie, dr. în ºt. med.; Dr. Andrei Haidar, m. pr. gastroenterologie, dr. în ºt. med.; Dr. Maria Hutanu, m. pr. medicinã

103 internã, m. sp. gastroenterologie, competenþã endoscopie digestivã; Dr. Adriana Marian, m. pr. medicinã internã, competenþã ecografie generalã; As. univ. Dr. Liliana Dimitriu, m. pr. medicinã internã, m. sp. gastroenterologie, drd. Dotãri: aparaturã de videoendoscopie, colonoscop, duodenoscop, endoscop flexibil, gastroscop, laborator de endoscopie diagnosticã ºi terapeuticã, laborator dotat cu linii complete de electrovideoendoscopie digestivã tip Olympus ºi Pentax. Servicii: diagnosticul ºi tratamentul bolilor digestive, hepatobiliare ºi pancreatice: afecþiuni eso-gastro-duodenale, boala hepaticã, boala inflamatorie intestinalã; bandaj elastic al hemoroizilor; biopsii de mucoasã rectocolonicã; biopsii endoscopice; biopsii hepatice; colangiopancreatografie retrogradã; coledoco-wirsungoscopie; colonoscopie; determinare markeri virali; diagnosticul precoce ºi stadializarea cancerului digestiv ºi a tumorilor hepato-bilio-pancreatice; diagnosticul ºi monitorizarea terapeuticã a hepatitelor cronice virale; dilatarea ºi protezarea stenozelor esofagiene; dilataþii esofagiene cu sonde Savary Guillard; dilataþii pneumatice pentru stenoze esofagiene benigne ºi stenoze pilorice post ulceroase electrocoagulare; endoscopie eso-gastro-duodenala; endoscopie recto-colonicã; extracþie de corpi strãini; gastrofibroscopii hemostazã endoscopicã; hemostazã prin injecþii cu substanþã sclerozantã; hemostaza varicelor esofagiene rupte prin bandaj elastic; monitorizare tratament antiviral; papilotomie endoscopicã; polipectomii endoscopice; puncþii hepatice; rectoscopie cu endoscop flexibil; sfincterectomie ºi extracþie de calculi; tratament endoscopic de urgenþã în hemoragiile digestive superioare de etiologie varicealã ºi nonvaricealã - sclerozãri, bandaje, varice esofagiene, electrocoagulare. Secþia Cardiologie ªef secþie : Prof. Dr. Dan Andrei Gheorghe, m. pr.cardiologie ºi medicinã internã, dr. în ºt. med; Dr. Alexandru Popescu, m. pr. medicinã internã; Dr. Eleonora Constangioara, m. pr. Cardiologie; Dr. Rodica Gheorghe, m. pr. medicinã internã; Dr. Ioana Dinu, m. pr. Cardiologie; Dr. Doina Sipciu, m. pr.cardiologie ºi medicinã internã, dr. în ºt. Med; ªef Lucrãri Dr. Cristina M. Stãnescu, m. pr. medicinã internã, m. sp. cardiologie, dr. în ºt. med.; Dr. Dan Anca, medic sp. cardiologie, as. cerc. Dotãri: 60 paturi din care Terapie Intensivã Coronarieni - 10 paturi; linie EKG - monitoare Holter; pace-makere temporare, permanente; unitate coronarianã: echipament resuscitare cardiorespiratorie - defibrilare sincronã; facilitãþi fibrinolizã IV; laborator test efort cicloergometru; laborator Eco - M mode, 2D, Doppler color, ecografie transesofagianã sau de contrast - probe la dobutaminã. Servicii: asistenþã cardiologicã de urgenþã, neinvazivã, defibrilãri de necesitate ºi elective, fibrinolizã IV, adaptare pace-makere temporare ºi permanente, tratament anticoagulant minutat. Secþia Medicinã Internã II 80 paturi, laborator LASER-terapie ªef secþie: Prof. Dr. Coman Tãnãsescu, m. pr. medicinã internã, reumatologie, hepatologie, cercetãtor principal grad I, dr. în ºt. med.; ªef lucrãri Dr. Cristian Bãicuº, m. pr. medicinã internã, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Adrian Rãzvan Ionescu, m. sp. medicinã internã, drd.; Dr. Tãnãseanu Stefãniþã, m. pr. medicinã internã; Dr. Poliana Leru, m. pr. medicinã internã, m. sp. alergologie, competenþã bronhoscopie, dr. în ºt. med.; As. univ.dr. Radu Bogdan Mateescu, m. sp. med. int., drd.; Dr. Mihaela Iacob, m. pr. medicinã internã, competenþã ecografie gen., drd.; Dr. Doina Niþescu, m. sp. medicinã internã; Dr. Badea Georgeta, m. sp. medicinã internã; As. univ. Dr. Valer Mihai Pompilian, m. pr. medicinã internã, drd.; Dr. Eugenia Bãlãnescu, m.pr. medicinã internã, c. ºt. pr. gr. III.; Dr. Fulga Carmen, medic sp. medicinã internã, cerc. ºt pr gr III; Dr. Geanta Gabriela, medic sp. endocrinologie, as. Cerc.; Dr. Gologanu Daniela, med. pr. pneumoftiziologie, ct. ªt. Pr. gr. III. Secþie diabet, nutriþie, boli de metabolism 25 paturi ªef secþie: Dr. Silvi Ifrim, m. pr. medicinã internã, m. sp. diabet, nutriþie, boli de metabolism, competenþã ecografie, drd Dr. Vasilescu Rãzvan, medic sp. diabet zaharat, nutriþie ºi boli metabolice Dr. Frânculescu Mihaela, medic sp. diabet zaharat, nutriþie ºi boli metabolice Secþie Hematologie 25 paturi Dr. Matei Guran, m. pr. laborator clinic, hematologie, m. sp. medicinã internã, c. ºt. Pr. gr. I, dr. în ºt. Med.; Dr. Marius Balea, m. pr. hematologie clinicã, hematologie, c. ºt. Pr. gr. II, dr. în ºt. Med. Secþie Reumatologie 25 paturi ªef secþie: Dr. Magda Pîrvu, m. pr. medicinã internã, drd. Dr. Cristina Sava, m. pr. medicinã internã; Dr. Ghiþã Monica, m. sp. Reumatologie Secþia Clinicã Dermatovenerologie I 55 paturi ªef secþie: Prof. Dr. Dan Forsea, m. pr. dermato-venerologie, dr. în ºt. med.; Conf. Dr. Olga Simionescu, m. pr. dermato-venerologie, dr. în ºt. med.; Conf. Dr. Cãtãlin Popescu, m. pr. dermato-venerologie, dr. în ºt. med; ªef. lucrãri Dr. Dorina Giurcãneanu, m. pr. dermato-venerologie, dr. în ºt. med; As. univ. Dr. Mircea Ivan, m. pr. dermato-venerologie, drd.; As. univ. Dr. Raluca Popescu, m. pr. dermato-venerologie, dr. în ºt. Med; Dr. Marian Dorin, m. pr. dermato-venerologie, drd.; Dr. Rozalia Olsavszky, m. pr. dermatovenerologie, dr. în ºt. med.; Dr. Mihaela Leventer, m. pr. dermatovenerologie, drd.; Dr. Daniela Nestor, m. pr. dermato-venerologie, drd.; Dr. Ioana Andronescu, m. sp. dermato-venerologie, drd.; Dr. Chiþu Virginia, medic sp. dermato-venerologie; Dr. Zigu-Manu Corina, medic pr. dermato-venerologie, cerc. ªt. Dotãri: aparaturã fotochimioterapie, bisturiu electric Siemens, electrocauter bioptron, instalaþie fotochimioterapie, laser chirurgical cu CO2, microscop bacteriologie; microscop micologie. Servicii: biopsii, cauterizãri, chirurgie cu zãpada carbonicã, azot lichid, CO2, crioterapie, culturi ale dermatofitilor în diferite medii pentru identificarea speciilor, dermabraziune, electrodesicaþie, examinãri directe ale pacienþilor la lampa Wood, fizioterapie, fototerapie, laserterapie recoltãri ºi identificãri ale dermatofitilor, PUVA+B Secþia Clinicã Dermato-venerologie II 55 paturi ªef secþie: Conf. Dr. George Sorin Tiplicã, m. pr. dermato-venerologie, dr. în ºt. med; Prof. Dr. Sanda Popescu, m. pr. dermato-venerologie, dr. în ºt. med.; ªef. lucrãri Dr. Dana Nica, m. pr. dermato-venerologie, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Carmen Maria Salavastru, m. sp. dermato-venerologie, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Anca Teodor, m. pr. dermato-venerologie, drd.; As. univ. Dr. Daniel Boda, m. sp. dermato-venerologie, drd.; Dr. Tania Cristodulo, m. pr. dermato-venerologie,drd.; Dr. Gloria Suciu, m. pr. dermato-venerologie,drd.; Dr. Carmen Comãnescu, m. sp. dermato-venerologie; Dr. Radu Zdrafcovici, m. pr. dermatovenerologie, dr. în ºt. med.; Dr. Ioana Chebac, m. pr. dermatovenerologie, dr. în ºt. med.; Dr. Mihaela Moisa, m. pr. Dermatovenerologie; Dr. Aurelia Ionescu, m. pr. Dermatovenerologie; Dr. Carmen Curea, m. pr. dermatovenerologie, drd.; Dr. Rodica Olteanu, m. sp. dermatovenerologie, drd.; Dr. Irinel Nedelcu, m. sp. dermatovenerologie, drd.; As. Univ. Dr. Constantin Maria Magdalena, medic sp. dermeto-venerologie; Dr. Alexandru Adina, medic sp. dermatovenerologie. Dotãri: bisturiu electric Siemens, instalaþie fotochimioterapie; laborator fizioterapie; salã de micã chirurgie complet utilatã; instalaþie fotochimioterapie; microscop bacteriologie; microscop micologie; microscop pentru histologie standard. Servicii: biopsii, cauterizãri, crioterapie, culturi ale dermatofitilor în diferite medii pentru identificarea speciilor, dermabraziune, determinãri de constituenþi glucidici, constituenþi minerali ai plasmei, determinãri de constituenþi lipidici, dozãri de constituenþi proteici ºi substanþe azotate neproteice, dozãri de SPITALE BUCURE{TI 99

104 SPITALE BUCURE{TI produºi metabolici ºi patologici - copro, uro- ºi protoporfirine, melaninã, criofibrinogen, electrodesicaþie, examinãri directe ale pacienþilor la lampa Wood, fizioterapie, fototerapie, histopatologie cutanatã, laserterapie, markeri tumorali ºi mediatori ai inflamaþiei, recoltãri ºi identificãri ale dermatofiotilor, PUVA+B. Compartiment Alergologie ªef compartiment: Prof. Dr. Ioan Bradu Iamandescu, m. pr. alergologie, medicinã internã, dr. în ºt. med., licenþiat psihologie. Servicii: centru pentru imunoterapie specificã, centru de educaþie a pacienþilor alergici ºi a familiilor lor, centru pentru testare in vitro a alergiilor - alergeni specific circulanþi din sângele uman, diagnosticul etiologic ºi tratamentul bolilor alergice, hiposensibilizare specificã ºi nespecificã, testare cutanatã ºi epicutanatã, fototest testãri psihologice ºi consiliere psihologicã a bolnavilor alergici, tratamente de imunostimulare. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã ªef Laborator: Dr. Popescu Alexandru Gabriel, medic pr. Radiologie; Dr. Pãun Sorin, medic sp. Radiologie; Dr. Cîrstoveanu Ruxandra, medic sp. Radiologie; Dr. Godoroja Zenaida, medic sp. Radiologie; Dr. Cioc Manuela, medic sp. Radiologie; As. Univ. Hagiu Aniºoara, Medic pr. radiologie, dr. în ºt. Med.; Dr. Grosu ªerban, medic sp. Radiologie Laborator Radioterapie Radiologie Sef Laborator Dr. Nicolescu Valentin, medic primar radiologie. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. Dr. Eugenia Naghi, m. pr. medicina muncii, dr. în ºt. med.; ªef Lucrãri Dr. Agripina Rascu, m. pr. medicina muncii, dr. în ºtiinþe medicale; Dr. Cristina Grigoropol, m. pr. med. Muncii; Dr. Iulia Crull, m. pr. medicina muncii; Dr. Damian Fotache, m. pr. medicina muncii, drd.; Dr. Cristina Angelescu, m. pr. medicina muncii, drd.; Dr. Tania Alexandrescu, m. pr. medicina muncii; Dr. Sonia Bãdulici, m. pr. medicina muncii, dr. în ºt. med.; Dr. Sonia Cornelia Bãdulici, m. pr. medicina muncii; Dr. Cristina Grigoropol, m. pr. medicina muncii. Dotãri: 40 paturi; aparaturã de radiologie ºi imagisticã medicalã; aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã, audiometru, ecograf, EKG, EMG, spectrometru UV ºi vizual, explorãri funcþionale, analizor de gaze sanguine, pirometru. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze; diagnosticul ºi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune; serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronºicã la alergeni profesionali, teste cutanate la alergeni profesionali - unic în Bucureºti; serviciul de biotoxicologie profesionalã - unic în Bucureºti. Clinicã Chirurgie Generalã 90 paturi ªef clinicã: Conf. Dr. Sorin Simion, m. pr. chirurgie generalã, dr. în ºt. med., director general; Conf. Dr. Florea Ticmeanu, m. pr. chirurgie generalã, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Mihai Angelescu, m. sp. chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã, endoscopicã, drd.; Dr. Alexandru Croitoru, m. pr. chirurgie generalã; Dr. Monica Nanu, m. pr. chirurgie generalã, competenþã ecografie generalã, acupuncturã, drd.; Dr. Bogdan Ghita, m. sp. chirurgie generalã, asistent cercetare; Dr. Gabriel Lapadat, m. sp. chirurgie generalã; As. univ. Dr. Corina Grigore, m. sp. chirurgie generalã, competenþã ecografie generalã; Dr. Serghei Bacaliuc, m. pr. chirurgie generalã; As. univ. Dr. Bogdan Mastalier Manolescu, m. sp. chirurgie generalã, drd., competenþã endoscopie digestivã; Dr. Dan Ioniþã, m. sp. chirurgie generalã, competenþã endoscopie digestive; Dr. Marius Petrutescu, m. sp. chirurgie generalã, cercetãtor ºtiinþific principal gr. III, competenþã ecografie generalã; Dr. Adrian Zarafin, m. sp. chirurgie generalã, cercetator stiintific; Dr. Cosmin Popa, preparator universitar, m. rez. chirurgie generalã, competenþã ecografie generalã. Dotãri: 4 sãli de operaþii echipate de firma Siemens, aparat de coagulare cu plasmã Argon, aparat de criochirurgie a tumorilor hepatice, aspiratoare, colangiograf cu amplificare de imagine, coledoscop, disector cu ultrasunete, echipament de chirurgie laparoscopicã, echipament pentru endoscopie digestivã inferioarã ºi superioarã, ecograf cu transductori intraoperatori ºi intraluminali, instalaþie pentru curãþat instrumentarul cu ultrasunete, linii laparoscopice - Olympus, Storz, salã de operaþie pentru chirurgie video-endoscopicã, saloane de terapie intensivã, cu sistem de monitorizare complexã ºi aer condiþionat, Siremobil pentru colangiografii, sterilizare autonomã a instrumentarului în blocul operator, sistem chirurgie endoscopicã video asistatã, truse de laparoscopie Storz, ecograf ATL - Philips 3000 cu transductor sectorial, liniar ºi intracavitar. Servicii: Chirurgie generalã: apendicectomii, cura eventraþiilor, cura herniilor, gastrectomii pentru ulcer gastro-duodenal, histerectomii, mastectomii; Chirurgie hepato-bilio-pancreaticã; Chirurgie laparoscopicã ºi toracoscopicã; Chirurgie oncologicã: operaþii complexe pentru neoplasme genitale, digestive, retroperitoneale; Ecografie generalã: ecografie abdominalã ºi pelvinã externã, pentru aparatul digestiv, urinar ºi genital; ecografie intrarectalã, intravaginalã; ecografie tiroidianã, vascularã, mamarã, membre, alte ecografii de pãrþi moi; Endoscopie digestivã: endoscopie digestivã superioarã ºi inferioarã, diagnosticã ºi terapeuticã; Preocupãri speciale: apendicectomie laparoscopicã, chirurgia cãilor biliare, folosind laparoscopia, explorarea radiologicã, video-endoscopia ºi ecografia intraoperatorie, chirurgia chistului hidatic pulmonar ºi hepatic, chirurgia endocrinã, tiroidectomii totale ºi subtotale, chirurgia extremitãþilor în ambulator, chirurgia ficatului pentru tumori benigne, maligne, primare ºi secundare, chirurgia ginecologicã, chirurgia glandei mamare, chirurgia hepatica, pancreatica, gastrica, intestinala, a colonului ºi rectului, chirurgia melanoamelor maligne, chirurgia organelor genitale feminine, externe ºi interne, chirurgia pancreasului, rezecþii totale ºi subtotale, derivaþii pancreatico-digestive, chirurgia polipozei familiale ºi a rectocolitei ulcero-hemoragice, chirurgia timusului - tratamentul miasteniei gravis-timectomia pe cale toracoscopica, chirurgia tiroidei, chirurgia tubului digestiv, esofagoplastii, rezecþii gastrice, intestinale, colonice ºi rectale, inclusive chirurgia tumorilor retroperitoneale,chirurgia varicelor, chirurgie reparatorie a peretelui abdominal, pentru defecte herniale ºi eventraþii, protezare cu plase ºi prin abord laparoscopic, chirurgie venoasã, colangiografie retrograda endoscopicã, sfincterectomie oddiana, colecistectomie laparoscopicã, cura laparoscopicã a herniilor hiatale, a refluxului gastro-esofagian, a achalaziei, cura laparoscopicã a patologiei utero - anexiale, ecografie intervenþionalã, endoscopie eso-gastro-duodenalã ºi colo-rectalã diagnosticã ºi terapeuticã, intervenþii celioscopice, intervenþii oncologice, laparoscopii diagnostice ºi biopsice, rezecþii hepatice. Servicii ºi tratamente chirurgicale cu caracter deosebit: afecþiuni vasculare ale tubului digestiv subdiafragmatic; bolile ficatului - ciroza hepaticã, hipertensiune portalã, tumori hepatice; bolile pancreasului; intervenþii ºi reintervenþii complexe corectoare sau reparatorii dupã operaþii suportate anterior de bolnavi; neoplaziile -cancerele organelor din cadrul aparatului digestiv; ulcerele gastrice ºi duodenale complicate; supraspecializare în chirurgia hepaticã; tratamente chirurgicale în medicinã de urgenþã ºi catastrofe; tratament în sistemul One day surgery; tratament noninvaziv al litiazei coledociene; tratamentul actual al pancreatitelor acute grave; tratamentul infecþiilor intraabdominale grave - peritonita acutã, pancreatita acutã; tratamentul traumatismelor abdominale la politraumatizaþii cu leziuni craniene instabili hemodinamic ºi cu conºtientul alterat. Secþia Clinicã Neurologie I ªef secþie: ªef lucrãri Dr. Sanda Nica, m. pr. neurologie, dr. în ºt. med.; ªef lucr. Dr. Inimioara Cojocaru, m. pr. neurologie, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Mircea Beºleagã, m. pr. neurologie, expert neurofiziologie, drd.; Dr. Mircea Cotolan, m. pr. neurologie, dr. în ºt. med.; Dr. Armand Daniel Frãsineanu, m. sp. neurologie, drd.; Dr. Ecaterina Morar, m. sp. neurologie, drd.; Dr. Opricã Mircea, m. sp. Neurologie. 100

105 Dotãri: 90 paturi din care 14 paturi - departament de terapie intensivã pentru urgenþe neurologice - coordonator Dr. Inimioara Cojocaru, dotat cu aparate pentru asistare respiratorie, monitorizare multiplã, defibrilare. Secþia Clinicã Neurologie II ªef secþie: Conf. Dr. Marina Ticmeanu, m. pr. neurologie, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Irene - Eugenia Davidescu, m. pr. Neurologie; As. univ. Dr. Gabriela Mihãilescu, m. sp. neurologie, dr. în ºt. med.; Dr. Elena Constantinescu, m. pr. neurologie, drd.; Dr. Dan Florescu, m. pr. neurologie, dr. în ºt. med.; Dr. Carmen Bãrbulescu, m. pr. Neurologie; Dr. Cristina Elena Mitu, m. sp. Neurologie. Dr. Tãnãsescu Radu Ioan, medic sp. Neurologie; Dr. Bondarciuc Ala, medic sp. neurologie, cerc. ªt. Pr. gr III. Dotãri: laborator de EEG ºi EMG; laborator de neurofiziologie - potenþiale evocate, mapping EEG-; laborator de biochimie, dozãri imunologice, dozãri de cupru, dozãri de substanþe antiepileptice; laborator anatomie patologicã pentru examenul muºchi + nerv cu microscopie electronicã; unitate pentru recuperare, masaj ºi fizioterapie ºi sala gimnasticã. Servicii: asistenþã medicalã pentru toate bolile neurologice în faza acutã -STI- sau subacutã; diagnosticul ºi tratamentul afecþiunilor neurologice cu impact autoimun -laborator, STI, plasmaferezã; examenele medicale pentru Ambasada SUA. Secþia Clinicã Neurologie III Echipa medicalã: ªef secþie: Conf. Dr. Buraga Ioan, m. pr. neurologie, dr. în ºt. Med; Dr. Liliana Nicola Antoniu, m. pr. neurologie, drd.; Dr. Virgil Apostol, m. pr. neurologie, dr. în ºt. med.; Dr. Mihea Pastia, m. pr. Neurologie. Neurofiziologie Dr. Mihai Apostol, as. cercetare.; Fiz. Princ. Mihaela Matei, cercetator stiinþific principal gr.ii. Laborator Anatomie Patologie Dr. Eduard Frunzã, m. sp. anatomie patologicã; Biol. Pr. Emilia Manole, cercetãtor ºtiinþific principal gr.ii, dr. în ºt.; Biol. Pr. Dan Andrei, cercetãtor ºtiinþific principal gr.ii.; Chimist Pr. Marinas Sandala; Biolog: Tonciu-Smilcu Mariana. Clinicã Ortopedie ºi Traumatologie ªef clinicã: Dr. Marius Niculescu, m. pr. ortopedie-traumatologie; ªef Secþie: Dr. Rodica Marinescu, m. pr. ortopedie-traumatologie; Prof. Dr. Firicã Andrei, medic pr. ortopedie-traumatologie, dr. ºt. Med.; Dr. Andrei Cristian Nica, m. pr. ortopedie-traumatologie; Dr. Dan Laptoiu, m.sp. ortopedie-traumatologie, as. cercetare ºt.; Dr. Mihai Negruºoiu, m. sp. ortopedie-traumatologie, as.cercetare ºt.; Dr. Elena Pârºu, medic sp. ortopedie-traumatologie, as cercetare ºt.; Dr. Mihai Sabin Mãgurean, m. sp.ortopedie-traumatologie, as. cercetare ºt.; Dr. Nicolae Negraru, medic pr. ortopedie-traumatologie; Dr. Mihai Popa, medic pr. Ortopedie; Dr. Fundulea Radu, medic sp. ortopedie-traumatologie ºi reconstrucþii ligamentare pe aceeaºi cale; artroscopie genunchi, recuperare funcþionalã complexã; asistenþã ambulatorie; chirurgie artroscopicã cu durata de internare de o zi ºi recuperare rapidã; condiþii pentru rezecþii tumorale largi; corecþii ºi artrodeze pentru deformãri de coloanã, tumori coloanã, tuberculozã coloanã; diformitãþi coloanã; diformitãþi membre; distrofii osoase - chist osos, displazii fibroase; endoprotezarea articularã personalizatã; intervenþii coloana vertebralã lombarã - hernie de disc, stenoza de canal spinal; intervenþii complexe în fracturi deschise ºi politraumatisme, fracturi cominutive malformaþii acute ºi sechele ale acestora; întreaga gamã de operaþii presupuse de traumatologie: fracturi, entorse grave, luxaþii, pseudartroze, consolidãri vicioase, luxaþii recidivante; malformaþii congenitale ale membrelor, luxaþii congenitale sold, picior ºi ale corpului; operaþii pentru scolioze; osteosintezã cu fixatoare externe; osteosintezã ºi reconstrucþie în fracturi de bazin ºi acetabulum; osteosinteze ºi reconstrucþii în traumatismele acute; proteticã modularã în timor - ºold, genunchi, umãr, cot, articulaþii ale mâinii ºi degetelor; proteze totale ºold, genunchi rezecþii ºi reconstrucþii în cazuri tumorale cu pãstrarea membrului afectat; terapia chirurgicalã ºi fizioterapia reumatismului - inclusiv LASER; terapia complexã artroscopicã ºi artroplasticã; tratament reconstructiv al pseudartrozelor septice tuberculozã osteoarticularã; tumori osoase ºi ale pãrþilor moi. Secþia Anestezie-Terapie Intensivã -A.T.I. 35 paturi ªef secþie: Dr. Ursache Carmen, medic pr. ATI; Dr. Ioana Georgeta Simion, medic pr. ATI, dr. în ºt. med.; Dr. Victoria Fulga, m. pr. ATI; Dr. Elena Rogin, m. pr. ATI; Dr. Dãnuþa Albuºoiu, m. sp. A.T.I.; Dr. Adriana Firicã, m. sp. ATI; Dr. Daniela Laura Zarafin, medic sp. ATI; Dr. Arhire Nicoleta, medic sp. ATI; Dr. ªtefan Gilbertina, medic sp. A.T.I. Recuperare medicalã, medicinã fizicã ºi balneologie Georgeta Calotã, prof. princ. C.F.M.; Tabacu Marin, prof. princ. C.F.M.; Maria Popa, prof. princ. C.F.M.; Corina Dumitrescu, prof. princ. C.F.M.; Burlan Alexandru, prof. C.F.M.; Matei Paula, prof. C.F.M.; Popescu Mirela, prof. C.F.M.; Barbu Mirela, fiziokinetoterapeut. Secþia Recuperare Medicalã neuromotorie ortopedie ºi traumatologie cardio-vascularã 45 paturi Echipa medicalã: ªef secþie: Dr. Irina Gordon, m. pr. medicinã fizicã, balneologie ºi recuperare medicalã; Dr. Diana-Lidia Tache- Codreanu, m. sp. medicinã fizicã, balneologie ºi recuperare medicalã; Dr. Silvia Sandu, m. sp. medicinã fizicã, balneologie ºi recuperare medicalã; Dr. Coman Mihaela, m. sp. medicinã fizicã, balneologie ºi recuperare medicalã. Compartiment Chirurgie Plasticã ªef compartiment: Dr. Adrian Rebosapca, m. pr. chirurgie plastica, drd. Dr. Bogdan Andreescu, m. pr. chirurgie plasticã, drd; Dr. Marinescu Ioan Codruþ, m. sp. chirurgie plasticã; SPITALE BUCURE{TI Dotãri: 90 paturi din care 20 la Compartiment Artroscopie, aparat mobil raze X, aparat electrochirurgie, aparatura ºi instrumentarul necesar chirurgiei artroscopice, artroscop, banca de os pentru transplante osoase, bisturie electrice ºi electrocoagulare, instrumentar de osteosintezã centromedularã, instrumentaþie scoliozã, linie completã artroscopie, proteze totale genunchi cu ºi fãrã stabilizare posterioarã, proteze totale -revizie- ºold/genunchi, salã operaþii septice cu aparaturã radiologicã post fix ºi cu amplificare de imagine, sãli speciale de operaþii pentru proteze de ºold ºi genunchi, truse complete artroplastie, truse osteosintezã. Servicii: afecþiuni degenerative articulare, artroplastii parþiale ºi totale, de ºold ºi genunchi, artroplastii totale genunchi cu proteze nestabilizate, stabilizate posterior BIOMET, artroprotezarea articularã -înlocuirea articularã- primarã cât ºi revizie artroproteticã; artroscopie articularã prin tehnici moderne noninvazive cât Compartiment Chirurgie Plasticã-Reparatorie 10 paturi Compartiment Chirurgie Vascularã 5 paturi Compartiment Epidemiologic Dr. Emilian Panaet, m. sp. Epidemiologie; Compartiment Medicinã Nucleara Dr. Anca Mirela Zamfirescu, m. sp. medicinã nuclearã, competenþã ecografie generalã. Laborator Central Anatomie ªef laborator: Prof. Dr. Florica Stãniceanu, m. pr. anatomie patologicã, dr. în ºt. Med; Dr. Micu Viorica, m. pr. anatomie patologicã; Dr. Eliza Grãmadã, m. sp. anatomie patologicã; Dr. Sabina 101

106 SPITALE BUCURE{TI Andrada Zurac, m. pr. anatomie patologicã, dr. în ºt. Med; Dr. Alexandra Bastian, m.pr. ana-pat., cercetator ºtiinþific, drd; Biolog Preda Georgeta. Dotãri: microscop optic cercetare; microscop pentru histologie standard; microtoame de parafinã ºi automate de colorat pentru citologie ºi histopatologie. Servicii: histopatologie cutanatã Laboratorul Naþional de Referinþã pentru Diagnosticul Infecþiilor Parazitare Secþia Clinicã Parazitologie 25 paturi Echipa medicalã: ªef secþie: Conf. Dr. Michaela Carmen Creþu, m. pr. parazitologie, competenþe medicinã tropicalã ºi igienã, dr. în ºt. med.; Conf. Dr. Lidia Elena Lazãr, m. pr. parazitologie, competenþe medicinã tropicalã ºi igienã, dr. în ºt. med.; ªef lucrãri Dr. Gabriela Loredana Popa, m. pr. parazitologie, drd.; ªef lucrãri Dr. Cilievici Suzana, m. pr. Parazitologie; Dr. Constantin Corina Manuela, m. sp. boli infecþioase. Dotãri: Laboratorul Naþional de Referinþã pentru diagnosticul infecþiilor parazitare este dotat cu: linie ELISA computerizatã pentru detectarea anticorpilor ºi antigenelor parazitare, microscoape NIKON cu posibilitate de examinare ºi în lumina ultravioletã pentru reacþia de imunofluorescenþã. Servicii: diagnostic parazitologic: examene coprologice - direct ºi concentraþii, culturi de paraziþi, detectarea anticorpilor ºi antigenelor parazitare prin metoda ELISA ºi RIF; dispensarizarea bolnavilor cu infecþii parazitare cronice: hidatidozã, toxoplasmozã, toxocarozã; tratament al parazitozelor intestinale ºi tisulare tratament medical modern al chistului hidatic, cisticercozei cerebrale, sindromului Larva migrans visceralis ºi ocularis, toxoplasmozei - forme abortive, ganglionare, oculare, trichinelozei ºi al parazitozelor de import. Cabinete Ambulatoriu de Specialitate Medicinã Internã - Dr. Vasile Monica, medic sp. medicinã internã; Dr. Panã Cristina, medic sp. medicinã internã; Dr. Diaconu Gabriela, medic sp. medicinã internã; Dr. Mãnescu Carmen, medic pr. medicinã internã; Dr. Manole Gheorghe, medic pr. medicinã internã; Dr. Tofan Liana, medic pr. medicinã internã; Chirurgie Generalã - Dr. Mandisodza Patrick, medic pr. chirurgie generalã; Dr. Tihon Constantin, medic pr. chirurgie generalã; ORL - Dr. Radu Lucica, medic pr. ORL; Dr. Dumitrescu Cosette, medic pr. ORL; Dr. Duþu Cornelia, medic pr. ORL; Endocrinologie - Dr. Rusuleanu Cornelia, medic pr. endocrinologie; Dr. Opriº Liana, medic pr. Endocrinologie; Urologie - Dr. Georgescu Gabriel, medic pr. Urologie; Neurologie - Dr. Nan Ana, medic sp. Neurologie; Dr. Sãndulache Sorin, medic pr. Neurologie; Psihiatrie - Dr. Chiriac Liliana, medic pr. Psihiatrie; Dr. Mischianu Roxana, medic pr. Psihiatrie; Dr. Jivcovici Ielita, medic pr. Psihiatrie; Dr. Lapadat Mihaela, medic pr. Psihiatrie; Ginecologie - Dr. Costea Emanoil, medic pr. Obstetricã - ginecologie; Dr. Florescu Tatiana, medic pr. obstetricã - ginecologie; Dr. Leru Dan, medic pr. obstetricã - ginecologie; Dr. Maniu Adina, medic pr. obstetricã ginecologie. Oftalmologie - Dr. ªtefãnescu Aniºoara, medic pr. Oftalmologie; Dr. Serban Marin Simona, medic pr. Oftalmologie; Dr. Budileanu Oana, medic sp. Oftalmologie; Dermato-Venerologie - Medic ªef Coordonator Dr. Teodorescu Claudia, medic sp. dermato-venerologie; Dr. Martinescu Florian, medic pr. dermato-venerologie; Dr. Badea Georgeta, medic pr. dermato-venerologie; Reumatologie - Dr. Stãnescu-Rãutzoiu Livia, medic pr. Reumatologie; Pediatrie - Dr. Ghiþã Roxana, medic sp. Pediatrie; Ortopedie-Traumatologie - Dr. Rotãruþ Nicolae, medic pr. ortopedie; Dr. Burlacu Richard, medic pr. Ortopedie; Dr. Bahrin Gabriel, medic pr. ortopedie; Dr. Baju Constantin, medic pr. Ortopedie; Cardiologie - Dr. Popa Gabriela, medic sp. Cardiologie; Dr. Socoteanu Eugenia, medic pr. Cardiologie; Dr. Petrescu Virgil, medic sp. Cardiologie; Planing Familial - Dr. Prisãcaru Anca, medic pr. medicinã generalã; Dr. Pîrcalabu Irina, medic pr. obstetricã - ginecologie; Psihologie - Psiholog Pr. Forfotã Macrina; Gastroenterologie - Dr. Frujinoiu Anca, medic sp. Gastroenterologie. SPITALUL CLINIC COLÞEA Bd. I. C. Brãtianu nr. 1, (Km.0), sector 3, Bucureºti Tel.: , , centralã, secretariat; Fax: , coltea@coltea.rdsnet.ro Manager: Prof. Dr. Cristian Radu Popescu, medic pr. ORL, Director Medical: Prof. dr. Ion Bruckner, medic pr. medicinã internã Director Cercetare Dezvoltare: Prof. dr. Anca Roxana Lupu, medic pr. hematologie Director Financiar Contabil: ec. Mariana Gãman Clinica Medicalã Tel.: sectii: Medicinã internã, Cardiologie ªef clinicã Medicalã: Prof. Dr. Ion Bruckner, medic pr. medicinã internã ªef secþie Cardiologie : Prof. dr. Minerva Muraru, medic pr. boli interne ªef secþie Medicinã internã: Conf. dr. Dãnuþ Isacoff, medic pr. medicinã internã Dr. Margareta Cãruntu, medic pr. medicinã internã Dr. Alexandra Pãunescu, medic pr. medicinã internã Dr. Elena Doicescu, medic pr. medicinã internã Dr. Dan Spãtaru, medic pr. medicinã internã, medic spec. cardiolog, competenþã eco cardio ºi generalã, asist.univ. Dr. Anca Mihãilescu, medic pr. medicinã internã, asist.univ. Dr. Adriana Gurghean, medic pr. cardiolog, asist.univ., competenþã ecocardiografie transtoracicã ºi transesofagianã Dr. Alexandra Grigorescu, medic pr. medicinã internã, medic spec. cardiolog, asist.univ. Dr. Ilinca Sãvulescu, medic pr. medicinã internã, medic spec. cardiologie, competenþã ecografie generalã, asist.univ. Dr. Corina Homentcovshi, medic spec. medicinã internã, asist.univ. Dr. Liliana Stanciu, medic pr. medicinã internã, ºef lucrãri farmacologie Dr. Mariana Anton, medic pr. medicinã internã, competenþã gastroenterologie, asist.univ. Dr. Cornel Tudoricã, medic pr. medicinã internã Dr. Ana Maria Vintilã, medic spec., asist.univ. Servicii medicale: Examinare clinicî, monitorizare EKG, TA 24 ore Holter, ecografie cardiacã transtoracicã, transesofagianã, EKG de efort, spirometrie simplã ºi cu test bronhodilatator, bronhoscopie, fizioterapie (inclusiv tratament laser), puncþie biopsie de organ (hepaticã, renalã) 102

107 Secþia Anestezie -Terapie Intensivã (A.T.I.) Dr. Emilian Moisescu, medic pr. A.T.I., dr. în ºt. med., ºef secþie Dr. Cornelia Bãrbulescu, medic pr. A.T.I.; Dr. Mariana Greere, medic pr. A.T.I. dr. în ºt. med.; Dr. Miriana Kovacevici, medic pr. A.T.I. Dotare: aparate anestezie, defribilator, monitoare Siemens, respirator Drager Clinica O.R.L. ªef clinicã: Prof. Dr. Cristian Radu Popescu, m. pr. O.R.L., dr. în ºt. med., c. ºt. pr. Conf. Dr. Ioan Anghel, m. pr. O.R.L., dr. în ºt. med. ºef lucrãri Dr. Maria Beuran, m. pr. O.R.L., drd. Asist. univ. Dr. Ioana Pedestru, m. pr. O.R.L., competenþã alergologie, dr. în ºt. med. asist. univ. Dr. Liliana Niþu, m. pr. O.R.L., dr. in st.med. Dr. Maricel Viºan, m. pr. O.R.L. dr. in st.med. Dr. Dana Vlad, m. pr. O.R.L., drd. Dr. Anca Augustin, m. pr. O.R.L., dr. în ºt.med. Dr. Lia Tomescu, m. pr. O.R.L., drd. Dr. Andaluzia Oancea, m. sp. O.R.L., dr. în ºt.med. Dr. Marian Stamate, m. spec. O.R.L. drd.; Dr. Cezara Danciu, m. spec. O.R.L. drd. Asist. univ.. Andreea Toma, m. spec. O.R.L. drd. Asist. univ. dr. ªerban Berteºteanu m. spec. O.R.L drd.; Asist. univ.cristina Sersea, m. spec. O.R.L drd. Dr. Raluca Drãguºin, m. spec. O.R.L., cercetãtor drd. Dr. Liviu Albeanu, m. spec ORL, cercetãtor Dr. Ovidiu Nicu, m. pr. ORL Dotare: cabinet bronhoesofagoscopie - fibroendoscop laringo-traheo-bronºic ºi endoscoape rigide; cabinet de alergologie - truse testãri alergologie; cabinet audiometrie - audiometru; impedancemetru; sãli de operaþii; trusã rinoscopie cu camerã video ºi monitor; truse endoscopie esofagianã ºi traheo-bronºicã. Clinica Hematologie ªef clinicã: Prof. dr. Anca-Roxana Lupu, m. pr. medicinã internã ºi hematologie clinicã, competenþã ecografie generalã, dr. în ºt. med. Asist. univ. Dr. Nicoleta Berbec, m. pr. hematologie clinicã, dr. în ºt. med, ºef secþie ºef lucrãri dr. Andrei Coliþã, m. pr. hematologie, dr. în ºt. med. asist. univ dr. Silvana Angelescu, m. pr. medicinã de laborator, dr. în ºt. med. asist. univ. dr. Simona Avram, m. sp. medicinã de laborator, drd Asist. univ. dr. Oana Ciocan, m. sp. hematologie clinicã, drd asist. univ. dr. Carmen ªaguna, m. sp. hematologie, drd Dr. Doina Barbu, m. pr. medicinã de laborator Dr. Gabriela Borsaru, m. pr. medicinã internã, m. pr. hematologie, supraspecializare biologie molecularã PCR, dr. în ºt. med. Dr. Gabriela Mocanu, medic pr. Hematologie Dr. Ciobanu Anca, medic spec. hematologie, asist. cercetare, drd Dr. Mihaela Closca, medic spec. hematologie, asist. cercetare, drd Valeriu Gãman, chimist pr. hematologie, c. ºt. Dotare: Citomorfologie: microscoape optice în transmisie, microscop cu fluorescenþã ºi contrast de fazã, sistem de analizã de imagine; Hematologie: analizor automat multiparametric; Hemostazã: coagulometru optic, agregometru; Imunologie: citometru cu flux cu 4 fluorescenþe, aparat de prelucrare mecanicã, þesuturi solide, sistem de electroforeza; Biologie Molecularã: mastercycler gradient cu accesorii, reþea de transmitere ºi stocare a datelor din laborator. Servicii medicale: citomorfologie din sângele periferic ºi aspirate medulare ºi seroase, citochimie ºi reacþii citoenzimatice, alte analize specifice (test SIA, celule lupice, crioglobuline), determinare de factori plasmatici, multimeri de factor von Willenbrand, determinare de proteine speciale cu rol in hemostazã, studiul agregarii trombocitare, cofactor ristocetin?, imunofenotipare trombocitarã, status imunonolgic celular, determinarea continutului de ADN, determinare de lanturi uºoare din sânge periferic ºi urinã, electroforezã de hemoglobinã, electroforezã de proteine serice, imunofixare electroforeticã, analiza prin PCR în hemopatii maligne, extragere ADN, Ficoll, izolarea celulelor mononucleate ºi retranscriere genetic?, analiza de imagine citomorfologicã ºi biologie molecularã. Clinica Chirurgie ªef clinicã: Prof. Dr.Traean Burcos, m. pr. chirurgie generalã, competenþe laparascopie, oncologie, dr. în ºt. med. ªef lucrãri Dr. Mihai Bãrbulescu, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, echografie generalã, dr. în ºt. med. ºef lucrãri. Dr. ªtefan Voiculescu, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, echografie generala, dr. în ºt. med. Asist. univ. Dr. Daniel-Alin Cristian, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, competenþa endoscopie ºi chirurgie endoscopicã, dr. în ºt. med. asist. univ. Dr. Vladimir Constantin Dimitriu, m. pr. chirurgie generalã, competenta laparoscopie, competenþa endoscopie ºi chirurgie endoscopicã, dr. în ºt. med. Asist. univ. Dr. Adrian Bordea, m. sp. chirurgie generalã, competenta laparoscopica, competenta endoscopie digestiva diagnostica, dr. în ºt. med. Prof. dr. Nicolae Angelescu, prof consultant, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, oncologie dr. în ºt. med. Dr. Nicolae Jitea, m. pr. chirurgie generalã, competenþe ecografie generalã, laparascopie, oncologie, dr. în ºt. med. prof. Dr. Nicolae Constantinescu, m. pr. chirurgie generalã, dr. în ºt. med., profesor consultant Catedra de Anatomie conf Dr. Marius Vlad, m. pr. chirurgie generalã, dr. în ºt. med. - Catedra de Anatomie Prep. univ. dr. Nicolae Berevoescu, m. rez. Dr. Emil Popa, m. pr. chirurgie, competenþã laparoscopicã, echografie generalã, endoscopie digestivã ºi diagnosticã, dr. în ºt. med, cercet. ºt. gr. III Dr. Sorin Stãnilescu, medic sp. chirurgie generalã, competenþã endoscopie digestivã, drd., c. ºt Dr. Silviu Dragomir, medic sp. chirurgie generalã, drd., c. ºt. Dotare: aparat röntgen SIREMOBIL; bisturiu electric, cu ultrasunete; cistoscop; ecograf; 3 sãli de operaþii; 1 trusã coledocoscopie; 1 trusã gastroscop; 1 trusã laparoscopie. Servicii medicale: chirurgie laparoscopicã ºi endoscopicã; cistoscopii, rectoscopii; colangiografie endoscopicã retrogradã; coledocoscopii; ecografii; esogastroduodenoscopii. Clinica de Radiologie - Imagisticã Medicalã ªef clinicã: Prof. Dr. Constantin Zaharia, medic primar, dr. în ºt. med. competenþe echografie, CT, IRM as. univ. dr. Sorin Petrescu, medic spec., competenþe CT, echografie, senologie Dr. Gabriela Clujanu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Gheorghe Tiberiu Kiss, medic pr., competenþe: echografie, senologie Dr. Mihaela Sebeni, medic pr., competente: echografie, senologie Dr. Valeriana Mihãilescu, medic pr. radiologie prep. Univ. Dr. Vladimir Efimov, medic rezident radiologie Dotare: instalaþie radiologie convenþionalã fluoroscopie/radiografie digitalã Siemens; instalaþie radiologie convenþionalã analogã Siemens; instalaþie mamografie Siemens; ecografie Esaot; computer tomogarf multislice Siemens în curs de instalare; aparat IRM Siemens - în curs de instalare. Servicii medicale: toate explorãrile radiografice, indiferent de segmentul anatomic; toate explorãrile fluoroscopice ale tubului digestiv; explorãri radiologice ale aparatului urinar; Echografie mamarã; Mamografii; Echografie tiroidianã; Echografie generalã abdominalã Clinica de Radioterapie Oncologicã ªef clinicã: Prof. Dr. Ion Florea, m. pr. oncologie-radioterapie, dr. în ºt. med. ªef lucrãri Dr. Nicolae Verga, m. pr. radiologie ºi radioterapie; asist. univ.dr. Aldea Alina Elena, m. spec. radioterapie oncologicã, asist. univ. dr. Visu Liliana, m. spec. radioterapie oncologicã; Dr. Angela Ivãºcanu, m. pr. Radioterapie Dr. Radu Bogdan Liscu, m. pr. radioterapie Petru Moþ, fizician principal Gheorghe Davidoiu, fizician principal. Dotare: Aparat telecobaltoterapie Co 60; Aparat roentgenterapie; 2 acceleratoare liniare, aparat de brahiterapie Secþie oncologie medicalã Dr. Ciprian Aldea, m. pr. oncologie medicalã, ºef secþie membru BUON ASCO, SROM, EUSOMA Dr. Liliana Stamatiade, m.pr. oncologie medicalã; SPITALE BUCURE{TI 103

108 SPITALE BUCURE{TI Servicii medicale: radioterapie (brahiterapie ºi teleterapie), chimioterapia tumorilor solide Laborator Anatomie Patologicã ªef laborator: Dr. Ileana Popa, m.pr. anatomie patologicã, drd, medic ºef laborator Dr. Luminiþa Welt, m. pr. anatomie patologicã, dr. în ºt.med. Dr. Gabriela Constantin, medic spec. anatomie patologicã, drd, master Marketing ºi Comunicare în Afaceri Dotare: microscop Nikon Eclipse E200; micropscop Zeiss Axiostar plus cu camerã digitalã Canon; computer cu baza de date informatizatã pentru rezultatele histopatologice ºi citologice; microtom de parafinã Microm; criostat Reichert cu CO2- Servicii medicale: examen histopatologice la parafinã pentru biopsii ºi piese operatorii; examene extemporanee, intraopertaorii; examen citologice din produse de puncþie; examene citologiec din amprente de formaþiuni tumorale ale tubului digestiv, amprente limfoganglionare; examene citologice cervico-vaginale. Laborator Clinic Central Are sistem de lucru informatizat ºi lucreazã 24 de ore pe zi. Funcþioneazã cu 4 medici primari, 2 biologi ºi 2 chimiºti; ªef secþie: Dr. Mihaela Pârvulescu, m. pr. medicinã de laborator, doctorand, competenþã conducerea serviciilor medicale sau sociale (auditor RENAR pt acreditarea laboratoarelor de analize medicale, preocupãri medicale actuale : implementarea sistemului standardizat pentru asigurarea calitãþii conform ISO 15189) Dr. Victoria Simionescu, m. pr. medicinã de laborator Dr. Nicoleta Popescu, m. pr. medicinã de laborator Dr. Raluca Papagheorghe, m. pr. medicinã de laborator Biolog Mihaela Bãleanu Biolog Floarea Andronesi Chimist Ramona Enache; Chimist Daniela Ruginã. Laboratorul lucreazã pe sectoare, astfel: 1.- hematologie analizor Celltac 18 parametri ºi Sysmex XT1800 i; -morfologie din frotiu de sânge periferic ºi mãduvã osoasã; 2.-coagulare: coagulometru automat ELECTRA ºi STA COM- PACT, standardizare cu plasme de control de trei niveluri; 3.- biochimie umedã ºi imunologie analizor automat COBAS 6000 C standardizat cu ser de control normal ºi patologic; 4.imunologie analizor BN PROSPEC; 5.biochimie uscatã analizor de mare capcitate VITROS 950 XRC; 6. serologie viralã: hepatite Ag HbS, Ac anti HCV, anticorpi anti HIV 1-2 ; 7. markeri tumorali: CEA, CA 19-9, CA 15-3, PSA, alfa fetoproteinã, feritinã; 8.hormoni tiroidieni ºi sexuali; 9.markeri cardiaci: troponinã I, NT-BNP; 10.â2 microglobulinã ºi inetrleukine, TNF á in sistem de chemiluminiscen?? VITROS ECI ºi IMMULITE; 11.electroforezã; 12. microbiologie standardizatã NCCLS 2007 (culturi aerobe ºi anaerobe, identificare API); 13.sistem automat pentru hemoculturi BACTEC 2050; 14.serologia sifilisului screening ºi confirmare; 15. citologia din lichide patologice; 16. biochimia urinii: analizor automat pentru examenul de urinã MIDITRON JUNIOR II. Laboratorul participã la scheme de control internaþional de calitate(ukneaqs, RIQAS, Marea Britanie) INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ªI ªTIINÞELOR BIOMEDICALE VICTOR BABEª Splaiul Independenþei nr , sector 5, Bucureºti Tel. centralã: ; , Tel. secretariat: Tel. contabilitate/fax: , info@vbabes.ro Director general: Acad. Dr. Laurenþiu Mircea Popescu, cercetãtor ºtiinþific gr.i, doctor în medicinã Director: Conf. Mihai Hinescu, cercetãtor ºtiinþific gr.i, doctor în medicinã Director: Dr. Caius Traian Dragomir, cercetator ºtiinþific gr.i, medic primar, doctor în medicina Director economic: Mariana Georgescu, economist 1A Secþia de Anatomie patologicã ªef secþie: Prof. Dr. Carmen Maria Ardeleanu - medic primar anatomie patologicã, cercetãtor ºtiinþific gr.i, doctor în medicinã Laboratorul de Histopatologie ºi Histochimie anatopat@vbabes.ro ªef laborator: Conf. Dr. Maria Sajin - medic primar anatomie patologicã, cercetãtor ºtiinþific gr.ii, doctor în medicinã Gabriel Becheanu - medic primar anatomie patologicã, doctor în medicinã; Mariana Costache - medic primar anatomie patologicã, doctor în medicinã; Camelia Vabie - medic primar anatomie patologicã, doctor în medicinã; Cristina-Ileana Iosif - medic specialist anatomie patologicã, doctorand; Dana Terzea - medic specialist anatomie patologicã, doctor în medicinã; Camelia Dobrea - medic specialist anatomie patologicã, doctor în medicinã; Georgeta Butur - biolog specialist, cercetator principal gr. III; Florina Vasilescu medic principal anatomie patologicã, doctorand; Dorel Arsene - medic principal anatomie patologicã, doctor în medicinã; Mihaela Mihai - medic principal anatomie patologicã; Florin Andrei - medic principal anatomie patologicã, doctorand; Mihai Ceauºu medic specialist anatomie patologicã, doctor în medicinã; Simona Enache medic specialist anatomie patologicã; Alina Georgescu medic, asistent cercetare; Diana Teletin cercetãtor ºtiinþific; Maria Neagu - biolog, doctorand. Servicii medicale: citopatologie: citopatologia produselor recoltate prin puncþie-aspiraþie (ganglion limfatic, sân, patologie O.R.L., os ºi pãrþi moi); citopatologie exfoliativã bronºicã; citopatologie exfoliativã ginecologicã; tehnici curente de diagnostic ºi tehnici imunocitochimice (receptori pentru estrogeni ºi progesteron, citokeratine pentru evidenþierea micrometastazelor tumorilor epiteliale); tehnici de imunocitochimie pentru caracterizarea celulelor tumorale; tehnici imunocitopatologice pentru aprecierea incidenþei tipului de infecþie viralã (HPV) sau a gradului de dife-renþiere a neopla-ziilor colului uterin; histopatologie; imunohistochimie (IHC): evidenþierea markerilor neuroendocrini în proliferãrile epiteliale; evidenþierea tisularã a agentului etiologic (viral, bacterian, parazitar sau fungic) sau a unor componente proteice ale acestuia; identificarea factorilor tisulari de prognostic al unor tumori; identificarea receptorilor tisulari specifici pentru hormonii steroizi; precizarea originii histogenetice a unor tumori nedife-renþiate (limfoane nediferenþiate, carcinoame nediferenþiate, melanoame acrome); tehnici IHC pentru localizarea markerilor tumorali pe secþiuni histologice cu ajutorul anticorpilor monoclonali; hibridizare in situ: în fluorescenþã (FISH), pentru: - amplificarea genei her2 în cancer mamar ºi de vezicã urinarã, -mutaþii ale genei EGFR2 (în cancerul pulmonar); -detectarea HPV în luminã transmisã, pentru: - virusul EBV (în carcinom nediferenþiat de cavum ºi în limfoame); ARNm al precursorilor de amiloid; tehnica 104

109 de polimerizare în lanþ (PCR), pentru: - bacilul Koch (MT) ºi alte bacterii atipice (MOTT); - mutaþii punctiforme in GIST (exon 9 ºi 11); - mutaþii ale genei Kras; -mutaþii ale genei HGF; - mutaþii ale genei PDGFa; - LOH (lost of heterozigosity) pentru cromozomul 10; - APOE 1; - RT-PCR pentru mutaþii ale genei ret Laboratorul de Patologie Ultrastructuralã empathol@vbabes.ro ªef laborator: Dr. Eugen Mandache - medic primar anatomie patologicã, cercetãtor ºtiinþific gr.ii doctor în medicinã; Prof. Dr. Elena Moldoveanu - biochimist, cercetator ºtiinþific gr.i, doctor în chimie; Mihaela Gherghiceanu - medic anatomie patologicã, doctor în medicinã ; Daciana Marta - biochimist, cercetãtor ºtiinþific gr. III, doctor în ºtiinþe; Gabriela Manea biochimist, cercetãtor ºtiinþific gr. III. Servicii medicale: microscopie electronicã: analizã ultrastructuralã pe material biopsic uman pentru diagnostic în diverse tumori, boli ereditare, inflamaþii cronice; puncþii biopsii renale (în glomerulonefrite primitive ºi secundare); puncþii hepatice. Laborator Biochimie bioch@vbabes.ro ªef laborator: Dr. Cristiana Tãnase - medic primar medicinã de laborator ºi microbiologie, doctor în medicinã; Eleonora Codorean biochimist specialist, cercetãtor ºtiinþific gr.iii, doctorand; Radu Albulescu biochimist, PhD, cercetãtor ºtiinþific gr.i, doctor în ºtiinþe; Elena Raducan biolog, doctorand, cercetãtor ºtiinþific gr.iii; Ionela Daniela Popescu chimist, doctorand, asistent de cercetare; Maria Arabela Tãnase biochimist, masterand, asistent de cercetare; Lucian Albulescu biochimist, asistent de cercetare; Simona Mihai medic rezident (medicinã de laborator), asistent de cercetare; Mihnea Ioan Nicolescu - medic, doctorand, asistent de cercetare. Unitatea pentru creºterea ºi îngrijirea animalelor de laborator ªef colectiv: Gheorghe Savi - biolog, cercetãtor ºtiinþific gr.iii competenþe în imunologie, imunopatologie, ºtiinþa animalelor de laborator, modele experimentale; Ileana Savi biolog principal - competenþe în imunologie, imunopatologie, culturi de celule, modele experimentale. Servicii: modele experimentale pe animale de laborator; studii preclinice de patologie, oncologie, imunologie, imunopatologie, farmacologie; studii preclinice privind modularea relaþiilor gazdãtumorã cu produse de diverse origini (extracte naturale, bioproduse, produse de sintezã, modificatori ai rãspunsului imun, vitamine, microelemente); teste de toxicologie: studiu de toxicitate asupra dezvoltãrii intrauterine (teratogenicitate); Mutagenicitate testul in vivo de micronucleu pe eritrocite de mamifere; Test in vivo de sintezã neprogramatã a ADN pe celule hepatice de mamifere Secþia Biologie ªef secþie: Conf.Dr Mihai Hinescu, cercetãtor ºtiinþific gr.i, medic primar, doctor în medicinã Laborator Geneticã Medicalã genetica@vbabes.ro ªef laborator: Agripina Lungeanu - biolog, cercetator ºtiinþific gr. I, doctor în biologie - specializare în geneticã ºi citogeneticã tumorilor maligne umane ºi animale, supraspecializãri citogenetica cancerului ºi citogeneticã molecularã; Aurora Arghir - medic specialist hematologie, doctorand; Georgeta Cardoº biolog, asistent cercetare, doctorand; Mihaela Sorina Chirieac ing. biotehnolog, asistent cercetare. SPITALE BUCURE{TI Servicii medicale: Biochimie; Determinãri hormonale ; Markeri tumorali; Examenul sumar de urinã. Secþia Imunologie ªef secþie: Dr. Cornel Ursaciuc, medic primar, cercetãtor ºtiinþific gr.ii, doctor în medicinã. Laborator Imunobiologie imunoc@vbabes.ro ªef laborator: Dr. Monica Neagu, biochimist, cercetãtor ºtiinþific gr.ii, doctor în biochimie - supraspecializãri imunologie fundamentalã, autoimunitate; Gina Manda, fizician, cercetãtor ºtiinþific gr.ii, doctor în fizicã - supraspecializãri dozimetrie ºi radioprotecþie, informaticã medicalã, imunologie fundamentalã, autoimunitate; Carolina Constantin, biochimist, asistent de cercetare, doctor în ºtiinþe ; Ionela Neagoe biochimist, asistent de cercetare. Laboratorul de Imunopatologie imunop@vbabes.ro ªef laborator: Dan Ciotaru, biolog, cercetãtor principal. gr.iii; Mihaela Surcel, chimist, cercetãtor ºtiinþific gr.iii ; Radu Huica medic, cercetãtor ºtiinþific, doctorand; Doina Barac, biolog principal; Adriana Munteanu, biochimist,, cercetãtor ºtiinþific; Maria Dobre, biolog, cercetãtor ºtiinþific; Gina Isvoranu, biolog, cercetãtor ºtiinþific; Ioana Pârvu chimist, asistent cercetare. Servicii medicale: Teste de imunologie (ANCA, Anti - ADN dublu catenar, Anti-gliadinã, Anti-LKM, Anti-LMA, Anti - muºchi striat, ASLO, Autoanticorpi anti-nucleari (ANA), anti-mitocondriali (AMA), anti - muºchi neted (ASMA), anti - celulã parietalã (APCA), Complement C3 ºi C4, C1 inhibitor, Celule lupice, Complexe imune circulante, Crioglobuline, Electroforezã în gel, Factor reumatoid, Fagotest, Imunoelectroforezã, Imunoelectroforezã + Electroforezã în gel, Imunofenotipare limfocitarã, Imunoglobiline (IgG, IgA, IgM, IgE), Proteina C- reactivã, Proteine Bence-Jones, PSA (Antigen prostatic specific), TTL (Testul de transformare limfocitarã) la PPD, TTL (Testul de transformare limfocitarã) la mitogeni ºi PPD) ; Teste hematologice; Teste de microbiologie Servicii medicale: Examene de cariotipare pentru detectarea anomaliilor cromozomiale numerice ºi structurale în: Hemopatii maligne (pentru confirmarea diagnosticului; încadrarea în scheme de clasificare ºi grupe de risc; monitorizarea terapiei); Sindroame cu determinism cromozomial; Infertilitate; Intersexualitate Laborator de Biologie Molecularã ªef laborator: Dr. Bogdan Popescu medic, cercetãtor ºtiinþific gr. II,doctor în medicinã, specializare neurologie; Raluca Colesniuc biolog, cercetãtor ºtiinþific gr.iii, doctorand; Graþiela Chelu medic specialist, asistent cercetare. Laboratorul de Biologie Celularã sbotea@vbabes.ro ªef laborator: Dr.Mircea Leabu chimist, cercetãtor ºtiinþific gr. III, doctor în ºtiinþe, specializare biologie celularã; Simona Botea - biolog, cercetator ºtiinþific gr.ii, doctor în biologie, secretar ºtiinþific; Cãtãlin Filipescu chimist, cercetator ºtiinþific gr.iii, doctorand; Mariana Deleanu chimist, cercetãtor ºtiinþific gr.iii; Iuliana Gherasim medic rezident, asistent de cercetare ; Andreea Oana Urs chimist, asistent cercetare, doctorand. Laborator de Radiobiologie daria@vbabes.ro ªef laborator: Dr. Daria Mihalache - biolog, cercetãtor ºtiinþific gr. II, doctor în biologie - competenþe biologie celulatã, radiobiologie, toxicologie/teste de mutagenecitate ; Vasile Preoteasa, fizician, cercetator principal gr. III; Paul Dragomir medic specialist, doctor în medicinã; Angela Petrescu ing. sistem, doctor în ºtiinþe. Servicii medicale: Test micronuclei pentru evaluarea nivelului de genotoxicitate; Depistarea fenilchetonuriei la nou-nãscuþi ; Sterilizarea ºi neutralizarea produselor biologice infecte 105

110 SPITALE BUCURE{TI Centrul de diagnostic tel: ªef Centru diagnostic: Georgeta Butur biolog, cercetãtor prinicipal gr.iii. Cea mai mare parte a serviciilor medicale se desfãºoarã prin Centrul de Diagnostic, cu sediul în Splaiul Independenþei , Bucureºti. Centrul de Diagnostic are în prezent contract cu diferite Case de Asigurãri medicale ºi alte firme: LA ROCHE, CASMB, OPSNAJ, CAST, UMF Carol Davila subcontract terþi VIASAN, Fizica Laserilor - subcontract terti CEEX, NOVARTIS, Pfizer, Fundaþia Dr. «Victor Babes», MEDICOVER, TOP-DERM u.n.i., Cabinet Medical Individual Prof. Dr. I Bãlãnescu. SPITALUL CLINIC DE COPII Dr. Victor Gomoiu, Bucureºti Bulevardul Basarabiei 21, sector 2, Bucureºti, Telefon: , fax: , spital.gomoiu@gmail.com Manager: Dr. Felicia Chiriþã Director medical: Dr. Alis Antrasian Director cercetare-dezvoltare: Prof. Dr. Doina Pleºca Director financiar contabil: Bianca Barta Spitalul are în structura sa 4 secþii si o secþie cu spitalizare de zi: Clinica de Pediatrie, Clinica de Neurologie pediatricã, Clinica de gastroenterologie pediatricã, secþia ORL, secþia cu spitalizare de zi recuperare neurologicã si psihiatricã pediatric, totalizând un numãr de 199 paturi. ªEF CLINICÃ: PROF. DR. DOINA ANCA PLEªCA, m. pr. pediatru, m. pr. neurologie pediatricã, supraspecializare în pneumologie pediatricã, dr. în ºt.med. SECÞIA CLINICà DE PEDIATRIE (compartiment de alergologie, compartiment de pneumologie, compartiment de terapie intensivã, compartiment de pediatrie generalã) ªEF DE SECÞIE: ªef lucrãri. Dr. Cora Felicia Mariana, m. pr. pediatru, ºef de lucrãri U.M.F. Bucureºti, dr. în ºt. med. Dr. Mihaela ªtefãnescu, m. pr. pediatru, asist. med. U.M.F. Bucureºti, dr. în ºt. med. Dr. Camelia Bleahu, m. pr. pediatru; Dr. Liliana Creþu, m. pr. pediatru, drd. Dr. Daniela Patrichi, m. pr. pediatru, dr. în. ºt. med., competenþã de echografie Dr. Viorica Creþu, m. pr. pediatru, dr. în. ºt. med., competenþã de echografie Dr. Ana Maria Daviþoiu, m. spec. pediatru, drd., asist. Univ. U.M.F. Bucureºti Dr. Elena Bãlãnescu, medic primar pediatru, dr. în. ºt. med. SECÞIA CLINICà DE GASTROENTEROLOGIE PEDIATRICà ªEF DE SECÞIE: Dr. Victoria Hurduc, m. pr. pediatru, ºef de lucrãri U.M.F. Bucureºti, dr. în. ºt.med., competenþã în echografie ºi endoscopie gastroenterologie Dr. Mihaela Herescu, m. pr. pediatru, asist.univ. Dr. Mariana Moiceanu, m. Pr. pediatru, dr. în. ºt. med. Dr. Liliana Bãia, m. pr. pediatru SECÞIA CLINICà DE NEUROLOGIE PEDIATRICà ªEF DE SECÞIE: Prof. Dr. Dimitrie Dragomir, m. pr. pediatru, m. pr. neurologie pediatricã, prof. univ. UMF Carol Davila, Bucureºti, membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale, competenþã de neurologie pediatricã Medici: Dr. Andrei Zamfirescu, m. Pr. pediatru, ºef de lucrãri UMF, dr. în ºt. med., competenþã de echografie Dr. Raluca Teleanu, m. spec. neurologe pediatricã, asist.univ., dr. în ºt. med., competenþã în EEG, EMG Dr. Diana Epure, m. spec. neurologe pediatricã SECÞIA ORL ªEF SECÞIE: Dr. Lucia Popiþiu, m. pr. ORL Medici: Dr. Leoveanu Agapia, m. pr. ORL; Dr. Staicu Cristian, m. pr. ATI Dotare de echipamente ºi instrumentar medical: computer tomograf; aparat de radiologie cu amplificare de imagini, cu televiziune cu circuit închis ; ecograf doppler cu preluare de imagini pe calculator; electroencefalografe cu 24 de canale, asistate pe calculator; video EEG; electromiograf; spirometre pentru efectuarea probelor funcþionale respiratorii; analizor de iontoforezã pentru depistarea fibrozei chistice; echipamente pentru aerosoli; analizoare de hematologie automat; analizor de electroforezã pentru proteine, lipide, asistat pe calculator; analizor de ioni, semiautomat; analizoare de biochimie automat Culter Ac.T; analizor Sanofi Pasteur-Microplante Reader 1100; electrocardiografe portabile; video endogastrofibroscop pentru sugar ºi copilul mare; ph metru. Listã de servicii medicale ºi tratamente: asistenþã medicalã (diagnostic ºi tratament) a copiilor cu suferinþe neurologice acute sau cronice (epilepsie, paralizii cerebrale, boli degenerative de sistem nervos, boli neuromusculare, etc.); asistenþã medicalã a copiilor cu patologie pediatricã (boli acute respiratorii, digestive, afecþiuni renale, cardiace, hepatice, hematologice, etc.); asistenþa copiilor cu patologie pediatricã acutã sau cronicã (boli acute respiratorii sau digestive, astm bronºic, patologie gastrointestinal cronicã, afecþiuni renale, hepatice, cardiace, alergologice,etc.); asistenþa copiilor cu afecþiuni acute ºi cronice în sfera ORL (angine, otite acute ºi cronice, otomastoidite - acute ºi/sau cronice, laringite, etc.); intervenþii chirurgicale (amigdalectomie, adenoidectomie, extracþie de corpi strãini, otomastoidectomie, lavaj bronhoalveolar, etc); testãri audiometrice. SECÞIA CU SPITALIZARE DE ZI RECUPERARE NEUROLOGICà ªI PSIHIATRICà PEDIATRICà ªef de secþie: Dr. Monica Safer, m. Pr. neuropsihiatrie infantilã, dr. în ºt. med. Dr. Mirela Iancu, m. pr. pediatru, dr. în ºt. med.; Mihaela Iuliana Boboc kinetoterapeut Gicu Tronaru kinetoterapeut personal medical cu pregãtire medie specializat în terapia de recuperare neurologicã în Anglia ºi Franþa. Lista de servicii medicale: asistenþa copiilor cu handicapuri psihice ºi motorii (kinetoterapie, logopedie, activitãþi de recuperare psihicã, terapie ocupaþionalã, etc) Laborator de radiologie Dr. Machidon Filip, m. spec. radiolog si imagisticã medicalã Laborator de explorãri funcþionale Laborator de endoscopie Laborator de anatomie patologicã Laborator de Analize medicale Coordonator: Dr. Monica Balcu, m. pr. medicinã de laborator, Ioana Grapinoiu, biolog principal Liliana Vileta Banu, biolog principal Aurora Craiciu, biolog principal AMBULATOR DE SPITAL PEDIATRIE: Dr. Furir Mirel, m. pr. pediatrie Dr. Mirsanu Georgeta, m. pr. pediatrie ORL: Dr. Popiþiu Lucia, m. pr. ORL Dr. Leoveanu Agapia, m. pr. ORL CHIRURGIE: Dr. Natu Adriana, m. spec. chirurgie ºi ortopedie infantilã ENDOCRINOLOGIE: Dr. Burlacu Antonela, m. pr. endocrinologie ALERGOLOGIE: Dr. Fratea, m. spec. alergologie si imunologie GINECOLOGIE PEDIATRICÃ: Dr. Zamfirescu Liliana, m. pr. obstetricã si ginecologie NEUROLOGIE PEDIATRICÃ: Dr. Teleanu Raluca, m. spec. neurologie pediatricã Dr. Epure Diana, m. spec. neurologie pediatricã OFTALMOLOGIE PSIHOLOGIE: Levitzchi Alexandra 106

111 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR.CAROL DAVILA Calea Griviþei nr. 4, sector 1, cod , Bucureºti Tel.: ; tel/fax: 312,92.26 Manager: Conf. Dr. Mircea Penescu, m. pr. medicinã internã ºi nefrologie, competenþã endoscopie digestivã, dr. în ºt. med., Conf. UMF Bucureºti Director medical: Prof. Dr. Gabriel Mircescu, m. pr. medicinã internã ºi nefrologie, dr. în ºt. med., prof. universitar UMF Bucureºti Director administrativ: Ing. Vochiþoiu Mircea Director Resurse Umane: Ec. Dragoº Liliana Director ingrijiri: Sora Mircea Cãlin Secþia de Nefrologie I 65 paturi ªef secþie: Dr. Mircea Coman, m. pr. medicinã internã, m. sp. nefrologie, dr. în ºt. med. Dr. Cristina Cãpuºã, m. pr. medicinã internã, m. sp. nefrologie, dr. în ºt. med., as. univ. UMF Bucureºti Dr. Liliana Gârneaþã, m. sp. medicinã internã, m. pr. nefrologie, dr. în ºt. med., as. univ. Bucureºti Dr. Emilia Geavlete, m. pr. medicina internã, m. sp. nefrologie, dr. în ºt. med. Dr. Doina Grabowski, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, dr. în ºt. med. Dr. Doina Patrichi, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, dr. în ºt. med. Dr. Ligia Petrescu, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, dr. în ºt. med., competenþã ecografie cardiacã. Secþia Nefrologie II 58 paturi ªef secþie: Dr. Constantin Verzan, m. sp. medicinã internã, m. pr. nefrologie, dr. în ºt. med., as. univ. Dr. Christian Klein, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, dr. în ºt. med., competenþã ecografie Dr. Mihai Dan Rãuþã, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, dr. în ºt. med. Dr. Silvia Alecu, m. pr. medicinã internã, m. sp. nefrologie, dr. în ºt. med., competenþã ecografie Dr. Sergiu Dumitrache, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, doctorand. Servicii medicale: Tratamentul conservator al insuficienþei renale cronice în teritoriul arondat; Tratament prin hemodializã sau dializã peritonealã; Investigarea ºi tratamentul pacienþilor dializaþi care necesitã spitalizare. Dializã peritonealã 3 paturi Tratament substitutiv în IRC prin dializã peritonealã continuã ambulatorie. Bloc Operator Coordonator: Dr. Emanoil Sandu, m. pr. urologie Servicii medicale: cistoscopii, litotriþie extracorporealã, chirurgia vascularã a dializei (implantarea de catetere jugulare, femurale etc. efectuarea FAV tip Cimino-Brescia), biopsii musculo-cutanate prelevãri de ganglioni sub anestezie localã. Secþia de Terapie Intensivã 14 paturi ªef secþie: As. univ. Dr. Simona Hildegard Stancu, m. sp. medicinã internã, m. sp. nefrologie, dr. în ºt. med.; Dr. Adrian Zugravu, medic specialist nefrologie. Laboratorul de Ultrasonografie Coordonator: Dr. Christian Klein, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, competenþã ecografie, dr. în ºt. med.; Dr. Silvia Alecu, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, competenþã ecografie, dr. în ºt. med.; Dr. Ligia Petrescu, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, competenþã ecografie cardiacã ºi doppler, dr. în ºt. med.; Dr. Bogdan Petrescu, m. pr. medicinã nuclearã, m. pr. nefrologie, competenþã ecografie generalã. Dotare: ecograf Sonor 1000 (cu Doppler color). Servicii medicale: ecografie abdominalã, ecografie cardiovascularã, ecografie genitalã, ecografie pãrþi moi (tiroidã, paratiroidã, sân). Laboratorul de Endoscople Digestlvã Coordonator: Conf. Dr. Mircea Nicolae Penescu, m. pr. medicinã internã, m. sp. nefrologie, competenþã endoscopie digestivã, dr. în ºt. Med. Dotare: video endoscop Pentax, videocolonoscop Pentax. Servicii medicale: diagnosticul endoscopic al afecþiunilor organice esogastroduodenale ºi rectocolonice; testul rapid pentru Helicobacter pylori cu confirmare bacteriologicã prin amprentã de mucoasã; biopsii de mucoasã pentru precizarea diagnosticului morfologic. Laboratorul de Radiologie ªef laborator: Dr. Cãtãlina Corbu, m. specialist radiodiagnostic. Dr. Gheorghe Bratiloveanu, m. pr. Radiologie, competenþã ecografie abdominalã ºi tomografie computerizatã. Dotare: aparate de radiologie: Sirescop CX cu 2 posturi (Rx, Rg) ºi Philips DUO DIAGNOST pentru radioscopii, radiografii ºi tomografii clasice; Maºini developat automate: Kodak ºi Agfa. Servicii medicale: radiografii ºi radioscopii tub digestiv, pulmonar ºi renal (radiografii, tomografii); investigarea SPITALE BUCURE{TI 107

112 SPITALE BUCURE{TI aparatului cardiovascular ºi a structurilor osteoarticular (radiografii, tomografii). Laboratorul de Medicinã Nuclearã Coordonator: Dr. Bogdan Petrescu, m. pr. medicinã nuclearã, competenþã ecografie generalã. Dotare: camerã de scintilaþie Picker-Dyna Camera 4; sistem ELISA - Labsystem Uniskan; spectrometru Delfia-LKB. Servicii medicale: scintigrafii statice ºi dinamice: renale, hepatice, osoase, de cãi biliare, tiroidiene, pulmonare, pentru hemoragii digestive, pentru diverticul Meckel, cu hematii marcate pentru hemangiom hepatic. Laboratorul de Explorãri Funcþionale Coordonator: Dr. Silvia Zitti, m. pr. explorãri funcþionale ºi cardiologie, dr. în ºt. med. Dotare: electrocardiograf multiscriptor Page Writter; electrocardiograf multichanell cu monitor; electrocardiograf computerizat; electrocardiograf portabil cardiostat Siemens, bicicletã ergometricã computerizatã; spirografe; oscilometre; Holter EKG; Holter TA Servicii medicale: EKG de repaus; EKG de efort (dozat) cu monitorizare continuã computerizatã în timpul ºi dupã efort; Holter ECG ºi TA; explorarea ventilaþiei externe cu sau fãrã teste farmaco-dinamice; oscilometrie. Laboratorul de Analize Medicale ªef laborator: Dr. Bârsan Liliana, medic specialist medicinã de laborator Laboratorul de Biochimie Mariana Lipan, chimist principal; Daniela Dumitru, biochimist specialist; Blaga Violeta, biolog principal, C P III. Laboratorul de Imunologie Dr. Bârsan Liliana, medic specialist laborator clinic; Decu Roxana, asistent medical Dotare: Automat ELISA-Coda Biorad; nefelometru Minineph; aparat imunoelectroforezã Carl Zeiss; linie chemiluminescenþã; cititor ELISA AXIOM. Servicii medicale: complement C3. C4; imunograma; Factor reumatoid; Proteina C reactivã; Beta 2 microglobulina; Crioglobuline; Alfa 1 fetoproteina; Proteine Bence-Jones; Imunoelectroforeza proteinelor serice ºi urinare; Celule lupice; Ac anti DNP; Ac anti ADNds; Ac anti ANCA-p; Ac anti MBG; Ac anti HVC; Ag anti HBs; Ac anti Sm; Ac anti SSa (Ro); Ac anti SSb (Ro); Ac ANTI c ANCA; Ac anti p ANCA; Ac ANTI CARDIOLIPINE Ig G; Ac ANTI CARDIOLIPINE Ig M; Ac ANTI HISTONE; Ac anti C1q. Laboratorul de Hematologie Coordonator: Dr. Ana Stanciu, m. primar medicina de laborator. Dotare: analizor automat hematologie NihonKohden; analizator hematologie; coagulometru ACL 100; microscoape NIKON. Servicii medicale: hemogramã standard automatizatã; examen morfologic - sânge periferic. mãduvã osoasã; concentrat leucocitar. numãr reticulocite; VSH; teste citochimice (FAL, Perls); coagulare standard automatizatã; fibrinogen, PT. INR. APTT. AP. Laboratorul Microbiologie Coordonator: Dr. Rodica Fãgãraº, m. pr. laborator clinic ºi microbiologie Dotare: microscop Olympus optic ºi pentru imunofluorescenþã (X 40); incubator pentru culturi celulare ºi tisulare; medii de culturã: IC, BD. discuri antibiograma Becton-Dickinson, Oxoid; teste de identificare: API BioMerieux Servicii medicale: uroculturi clasice ºi pentru mycobacterii; examen citobacteriologic complet al sputei cu examen de fluorescenþã pentru mycobacterii; examen de digestie; hemoragii oculte; biliculturi ºi examen parazitologic al bilei; hemoculturi BD OXOID, BIOMERIEUX; examen în picãturã groasã; examenul citobacteriologic al lichidelor pleural, peritoneal, pericardic, articular LCR; RPR carbon; Ac anti H. pylori; Ac anti TB; Ac anti HIV; Ag Chlamydia; Troponina I; Calcitonina; PSA; CEA Laboratorul Anatomie Patologicã ºi Prosecturã Coordonator: Dr. Eugen Mandach,, m. pr. anatomie patologicã. dr. in ºt. med. Dotare: microscop cu epifluorescenþã Nikon E600; criostat; stereomicroscop; camerã digitalã microscop Nikon 600. Servicii medicale: Stabilirea diagnosticului anatomopatologic macroscopie ºi microscopie. Puncþii-biopsii renale pentru diagnostic ºi cu scop de cercetare ºtiinþificã. Coloraþii optice speciale. Imunofluorescenþã (imunoglobuline ºi fracþiuni de complement). Microscopie electronicã. Determinarea de antigene serice prin imunofluorescenta indirecta ANCA. FAN (ANA). Determinarea anticorpilor serieci antimembranã bazalã prin IF indirectã. Puncþii hepatice. Testul. benzii lupice ºi ADN dublu catenar. Cabinetul de Fizioterapie Dotare: aparat magnetodiaflux MDF 5, aparat masaj UISELLE cu infraroºu, aparat ultrascurte KW-4. aparat diadinamice, lampã infraroºu (Solux cu filtru roºu), lampã Solux, aparat câmp magnetic, aparat diadinamic-electrostimulare, aparat fizioterapie unde scurte cu 2 electrozi. Servicii medicale: Magnetoterapie. Curenþi diadinamici, ionoterapie (ionizãri cu algocalmin, xilinã, calciu). Fototerapie - bãi de luminã parþialã, totalã. Aplicaþii ultraviolete parþiale, totale. Masaje cu dispozitive infraroºu. Farmacie Diriginte: Elena Lazãr, farmacist primar Ambulator Compartiment spitalizare de zi, 6 paturi Cabinetul de Nefrologie 6 paturi Medic Coordonator: Dr. Patrichi Doina, m. pr. medicinã internã, m. pr. nefrologie, dr. în ºt. med. Servicii medicale: consultaþii zilnice asistenþa pacienþilor dializaþi; internare în regim de spitalizare de zi a bolnavilor cu afecþiuni nefrologice. Cabinetul de Urologie Coordonator: Dr. Emanoil Sandu, m. pr. urologie. doctorand Servicii medicale: masaj prostatic ºi prelevare de secreþie prostaticã; consultaþii urologice genitale (examene cu valve, preleva rea secreþiei patologice pentru examen direct pe frotiu ºi insãmânþãri pe mediu de culturã); anuscopii; sondaje vezicale; dilataþii uretrale; cistoscopie (fibrocistoscop Pentax). Registrul Român al Rinichiului. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICÃ- GINECOLOGIE PROF. DR. PANAIT SÎRBU Calea Giuleºti, nr. 5, sector 6, Bucureºti; Tel. centralã: , , , ; Tel./Fax secretariat: Manager Prof.Dr. BOGDAN MARINESCU, m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în ºtiinþe medicale Director medical Dr. MIRELA RANGA, m. pr. obstetricã-ginecologie Centrul Naþional de Planificare Familialã ºi Contracepþie Coordonator: Conferenþiar Dr. Cristina Neagu, 108

113 m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în ºt. med. Dr. Adriana Constantin, m. pr. medicinã generalã, competenþã planificare familialã; Dr. Viorel Emil Popescu, m. pr. medicinã generalã, competenþã planificare familialã; Teleki Genoveva, psiholog Dotãri: colposcoape cu electrocauter, videocolposcop contraceptive de barierã contraceptive hormonale orale, injectabile DIU, ecografe cu sondã abdominalã, vaginalã, mamarã, teste sarcinã, teste ovulaþie. Servicii: distribuire de produse contraceptive; testãri HIV ºi RBW testãri pentru sarcinã; consultaþii obstetricã-ginecologie, contracepþie ºi planificare familialã; consultatii pentru infertilitate masculinã Departamentul de Reproducere Umanã Asistatã Coordonator: Prof. Dr. Bogdan Marinescu, m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în ºt. med. ºef departament: ºef lucrãri Dr. Laura Dracea, m. pr. obstetricãginecologie, dr. în ºt. med. Dr. Ana Maria Cezara Bucur, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr. Anca Moisa, m. pr. obstetricã-ginecologie, androlog; Dr. Diana Cocei, m. sp. obstetricã-ginecologie, embriolog, cercet. ºt. gr. III Dr. Codreanu Dorina, m. spec.; Monica Dãscãlescu, biolog principal embriolog Dotãri: bancã de embrioni; bancã de spermã; echipament pentru crioconservarea spermei ºi embrionilor; echipament pentru injecþia intracitoplasmaticã a spermatozoizilor; laborator complet utilat pentru realizarea fertilizãrii în vitro Servicii: înseminare artificialã cu spermã: proaspãtã, preparatã, decongelatã, de la partener sau de la donator anonim; fertilizare în vitro ºi transfer de embrioni; injecþie intracitoplasmaticã a spermatozoizilor (ICSI); transfer intrafalopian al gameþilor (GIFT); crioconservare ºi stocare de spermã ºi embrioni. Farmacie Diriginte: Daniela Florea, farmacist principal Laborator Analize Medicale ºef laborator: Dumitru Berindei, biolog principal Ana Didona Clapon, chemist; Ioana Nicoleta Ionescu, biolog (biochimist) Dotãri: analizor hematologic automat de ultim? genera?ie AVL, Pentra 120; coagulometru cu 4 canale KC4A; analizoare biochimice automate Cobas-Mira Plus?i Genesis A100; analizoare de ioni Easy-Lite ºi AVL; spectrofotometre, Linie ELISA Sanöfi Pasteur Servicii: Compartimente microbiologie, hematologie, biochimie, citologie, hormonologie, serologie Laborator Anatomie Patologicã Dr. Luminiþa Taºcã, m. pr. anatomie patologicã, dr. în ºt. med. Dr. Cara Mihaela, m. pr. anatomie patologicã Dotãri: microscoape binoculare (Labophot 2 ºi SE) NIKON; microtoame parafinã Zeiss ºi Lipehaw; microtom congelaþie Reichert; salã de prosecturã; termostate parafin? Secþia Anestezie-Terapie Intensivã - A.T.I.- 15 paturi ºef secþie:dr. Victoria Cecilia Nicolau, m. pr. A.T.I. Dr. Alexandru Dobre, m. pr. A.T.I., dr. în ºt. med Dr. Gicu Dantis, m. pr. A.T.I., dr. în ºt. med. Dr. Monica Dumitraºcu, m. sp. A.T.I., cercet. ºt. gr.iii Dr. Corina Madalina Lucia Soare, m. sp. A.T.I. Dotãri: aparate EKG ºi monitor EKG cu defibrillator; aparate pentru anestezie tip Dräger; aparate pentru respiraþie artificialã (ventilatoare) tip Dräger; monitoare complete pentru salã de operaþii ºi terapie intensivã (EKG, TA, respiraþie, puls, analizor gaze). Servicii: analgezie periduralã la naºtere; anestezii de conducere: peridurale ºi rahianestezie; anestezii generale. Secþia Neonatologie ºef secþie: Dr. Adrian Toma, m. pr. neonatologie, dr. în ºt. med., cercet. ºt. gr.iii Dr. Ion Marin Dâmbeanu, m. pr. neonatologie, dr. în ºt. med. Dr. Adriana Constantinescu, m. pr. Pediatrie Dr. Mariana Nanea, m. pr. pediatrie, dr. în ºt. Med. Dr. Mihaela Scheiner, m. pr. Neonatologie Dr.Vamesu Bianca Mihaela, m.sp. Dotãri: 70 paturi, din care: 53 paturi Compartiment Neonatologie; 7 paturi Compartiment Terapie Intensivã; 10 paturi Compartiment Prematuri. Aparat Röntgen portabil, incubatoare pentru climatizarea copiilor subponderali Servicii: alimentaþie parenteralã cu pompe de perfuzie; cateterizare centralã a venelor ºi arterelor ombilicale; exsanguinotransfuzie pentru boala hemoliticã fototerapie; metode imunologice de determinare a grupelor ºi subgrupelor sanguine; plasarea unui cateter central prin venele periferice; respira?ie mecanic? cu toate monitoarele necesare acestei proceduri; transfuzii Secþia Obstetricã-Ginecologie I ºef secþie: Conf. Dr.Cristina Neagu, m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în ºt. med. Dr. Dorin Drâmbãrean, m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în ºt. med. Dr. Dinu Florin Albu, m. pr. obstetricãginecologie, dr. în ºt. med.; Dr. Mohamed Kasmo, m. pr. obstetricã-ginecologie, drd. Dr. Sedan Emil, m. pr. obstetricã-ginecologie; Dr.Muller Carmen, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr. Ovidiu Marcel Moisa, m. sp. obstetricã-ginecologie, m. pr. Chirurgie Dr. Petriºor Doru Panã, m. sp. obstetricã-ginecologie Dr. Popescu Alina, m. pr.obstetricã-ginecologie, dr. în ºt. med.,cercet. ºt. gr.iii Dotãri: 53 paturi; bloc operator cu toate utilitãþile pentru chirurgie deschisã laparoscopie ºi histeroscopie; bloc de naºteri cu posibilitãþi de monitorizare cardiotopograficã; echograf tridimensional. Servicii: intervenþii chirurgicale; asistenþã la naºtere; îngrijiri postpartum ºi postoperator; echografie tridimensional?; determin?ri genetice din sânge ºi lichidul amniotic. Secþia Obstetricã-Ginecologie II - Infertilitatea cuplului ºef secþie: Dr. Mihail Niculescu, m. pr. obstetricã-ginecologie As. univ. Dr. Marillena Hodovanu, m. pr. obstetricã-ginecologie Dotãri: 27 paturi din care 7 paturi Compartiment F.I.V.; aparat pentru insuflaþii terotubare; aparat SEMM pentru perfuzii uterotubare; trus? pentru înseminare artificialã cu spermã de la donator necunoscut (IAD). Servicii: histerosalpingografii; perfuzii uterotubare; intervenþii chirurgicale colposcopie; dozãri hormonale; ecografie vaginalã; frotiu Papanicolau; histerosalpingografie; histeroscopie; insuflaþii utero-tubare; perfuzii utero-tubare; intervenþii chirurgicale histeroscopice; intervenþii chirurgicale pe cale clasicã sau laparoscopicã; spermogramã, spermocitogramã; timulãri ovariene cu monitorizare ecograficã sau hormonalã; test postcoital; tratamente locale cervicale medicamentoase sau electrice; investigarea cuplurilor sterile. Secþia Obstetricã-Ginecologie III ªef secþie: Dr. Sorin Lucian Puia, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr. Ranga Mirela, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr. Carmen Georgescu, m. pr. obstetricã-ginecologie; As. univ. Dr. Nicolae Vlad, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr. Cristescu Ciprian, m. spec. obstetricã-ginecologie doctorand Dr. Riga Bogdan, m. spec., asist.universitar SPITALE BUCURE{TI 109

114 SPITALE BUCURE{TI Dotãri: 40 paturi; aparat de aspiraþie ºi seringi aspiratoare IPAS pentru efectuarea de chiuretaje uterine la cerere sau exploratorii; trusã micã chirurgie; truse de chiuretaje. Secþia Obstetricã-Ginecologie Medicalã Operatorie IV ºef secþie: Dr. Ionuþ Adrian Ion, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr. Simonescu Adriana, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr. Ioana Miloiu, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr.Neagu Manuela, m. rez. obstetricã-ginecologie, asist.univ. Dotãri: 25 paturi (4 paturi pentru spitalizare de zi); aspirator pentru chiuretaje la cerere; seringi aspiratorii IPAS pentru întreruperea sarcinii la cerere; truse canule pentru chiuretaje prin aspiraþie; truse chiuretaje uterine; truse de instrumente mic? chirurgie; truse pentru examene ginecologice. Servicii: chiuretaje uterine biopsice ºi exploratorii; examinãri ginecologice pre ºi postoperatorii; îngrijirea sarcinilor trimestrul II ºi III ce necesitã spitalizare prelungitã; întrerupere de sarcinã la cerere prin aspiraþie; puncþii vaginale diagnostice ºi terapeutice; pregãtirea bolnavelor pentru intervenþii chirurgicale. Secþia Radiologie ºi Imagisticã medicalã ºef secþie: Dr. Aura Mãnãilã, m. spec. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Bãdiþescu Daniela, m. spec. radiologie Dotãri: aparat radiologie postscopie?i grafie Duo Diagnost Phillips; mamograf (Senograph DMR +) General Electric; Polymobil 10 Siemens; Polymobil + Siemens Servicii: radiografii, radioscopii, mamografii, ecografie sân. SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE ªI TBC OSTEOARTICULAR FOIªOR Bd. Ferdinand nr , sector 2, Bucureºti, Tel: , Tel./Fax: ; orto@foisor.ro Manager STOICA IOAN CRISTIAN; Director med. MUNTEANU ANA-MARIA; Director financiar contabil MACSIM CRISTINA NICULINA Clinica Ortopedie ªef clinicã: Prof. Dr. Mihai Popescu, m. pr. ortopedie - traumatologie Secþia I Clinica Ortopedie 54 paturi ªef secþie: ªef lucrãri Dr. Ioan Cristian Stoica, m. pr. ortopedie - traumatologie; As. univ. Dr. Lucian Marinca, m. pr. ortopedie - traumatologie ; As.univ. Dr. Traian Ursu, m. pr. ortopedie-traumatologie; Dr. Dan Noveanu, m. pr. ortopedie - traumatologie; Dr. Gheorghe Pavelescu, m. pr. ortopedie-traumatologie ; Prof. Univ. Dr. Antonescu, m. pr. consultant pensionat. Secþia II Clinica Ortopedie 53 paturi ªef secþie: Prof. Dr. Mihai Viorel Popescu, m. pr. ortopedie - traumatologie ; Dr. Corneliu Stãnescu, m. pr. ortopedie - traumatologie; Dr. Cãlin Dragosloveanu, m. pr. ortopedie - traumatologie; Dr. Nicolae Mihailide, m. sp. ortopedie - traumatologie. Dotãri: 5 bisturie electrice ºi electrocoagulatoare ; 2 linii artroscopie model Stryker Osteonics ºi Storz ; 5 sãli de operaþii; aparate Rontgen mobil; banca de os cu sterilizator de grefã profesional ºi congelator - 80 grade profesional; fixatoare externe Hoffman, Howmedica ºi Synthes cu instrumentar original ; instrumentar de osteosintezã centromedularã Kuncher Grosse pe focar închis cu ºi fãrã alezaj, cu zãvorare tip HOWMEDICA ºi instrumentar original; instrumentar truse complete DHS, DCS cu instrumentar original; instrumentaþie scoliozã XIA Stryker Osteonics România ; proteze totale genunchi cu ºi fãrã stabilizare posterioarã, cu instrumentar original; proteze totale revizie ºold/genunchi cu instrumentar original ºi cel mai modern aparat de extragere ciment cu video transmisie; proteze totale ºold cimentate ºi necimentate, cu instrumentar original proteze totale bipolare de ºold cimentate ºi necimentate; sala de kinetoterapie ºi recuperare. Servicii: afecþiuni degenerative articulare; artroprotezare articularã - înlocuirea articularã - primarã cât ºi revizie artroproteticã; artroscopie articularã prin tehnici moderne noninvazive cât ºi reconstrucþii ligamentare pe aceeaºi cale; corecþii ºi artrodeze pentru deformãri de coloanã, tumori coloanã, tuberculozã coloanã; diformitãþi coloanã; diformitãþi membre; distrofii osoase - chist osos, displazii fibroase; inegalitãþi membre; malformaþii acute ºi sechele ale acesteia; malformaþii congenitale ale membrelor - luxaþii congenitale ºold, picior ºi ale corpului; proteticã modularã în timor - ºold, genunchi, umãr, cot, articulaþii ale mâinii ºi degetelor; rezecþii ºi reconstrucþii în cazuri tumorale cu pãstrarea membrului afectat; tuberculoza osteoarticularã ; tumori osoase ºi ale pãrþilor moi. Secþia Anestezie Terapie Intensivã ªef secþie: Dir. adj. med. Dr. Ana Maria Munteanu, m. pr. A.T.I.; Dr. Simona Cionac, m. pr. A.T.I. ; Dr.Denisa Anastase - m. sp. A.T.I. ; Dr. Ghenadie Porumbac - m. sp. A.T.I. ; Dr. Arabela Cocea - m. Sp. A.T.I.; Dotãri: 19 paturi; aparat analizã ST, gaze sanguine ; aparaturã de defibrilare ºi reconversie electricã ; aparaturã de anestezie cu urmãrire invazivã/noninvazivã; linie monitorizare EKG cu analiza ST, respiraþie, TA neinvaziv ºi invaziv, concentraþia oxigenului în sânge; aparat gaze sanguine; aparat ventilaþie. Compartiment Fizioterapie ºi Recuperare Medicalã Simona Stanciu, prof. CFM, Florin Pãunescu, prof. CFM, Monica Drãgãnescu, prof. CFM Dotãri: aparaturã pentru electroterapie de joasã, medie ºi înaltã frecvenþã, ultrasonoterapie salã tratament kinetic. Laborator Anatomie Patologicã ªef laborator: As. univ. Dr. Doina Pop, m. pr. anatomie patologicã. Laborator Clinic Dr. Laura Vasile, m. sp. medicinã de laborator, Violeta Dragoº, biolog. Dotãri: analizor Amelurg KC 1A, aparaturã automatã hematologie ºi biochimie, balanþã analiticã, centrifugã, coagulometru, microscoape, speckol, termostat. Laborator de Explorãri Funcþionale Dotãri: ecograf, electrocardiograf, oscilometru, spirometru. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã ªef compartiment: As. Univ. Dr. Indra Mihãiþã, m. pr. Radiologie Dotãri: aparat radiologic digital cu telecomandã ºi masã rabatabilã PHILIPS. Farmacie Adriana - Ruxandra Odãgescu, diriginte farmacist. 110

115 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. AL. OBREGIA ªos. Berceni nr. 10, Sector 4, Bucureºti, Oficiul poºtal 8; Tel.: ; Fax: alex_obregia@yahoo.com; Tel. centralã: ; ; ; ; ; Manager: Ec. George Cristian Marcu Director medical: Conf. Dr. Radu Mihãilescu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., supraspecializare în psihofarmacologie ºi tratamentul toxicomaniilor, competenþã în Managementul serviciilor de sãnãtate Director de cercetare-dezvoltare: Prof. Dr. Dan Prelipceanu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., expert în psihofarmacologie, terapia toxicomaniilor, psihiatrie judiciarã ºi alcoologie, competenþã în Managementul serviciilor de sãnãtate, ªeful Catedrei de Psihiatrie din UMF Carol Davila. Director financiar-contabil: Ec. Mirela Silvia Stoiciu Director de îngrijiri: As. med. pr. Florentina Frîncu Psihiatrie - Note de curs, 2003; Psihiatrie, 2003; Bazele clinice ale psihiatriei moderne - curs, 2003; Actualitãþi în psihofarmacologia copilului ºi adolescentului - ghid practic, 2004; Abordarea pacientului în psihiatrie - lucrãri practice, ed. 2, 2004; Abuzul ºi dependenþa de substanþe psihoactive, 2004; Psihologie medicalã- curs, 2004; Fobia socialã, 2004; Psihiatria copilului ºi adolescentului - Ghid practic, 2005; Medicina antiîmbãtrânire ºi ºtiinþele longevitãþii; Psihiatrie în practica medicalã, 2007 etc.; editori ºef ºi membri în toate Consiliile ºtiinþifice a celor 7 reviste naþionale de specialitate: Revista Românã de Psihiatrie (Asociaþia Psihiatricã Românã); Revista Românã de Psihiatrie a Copilului ºi Adolescentului (Asociaþia Românã de Psihiatrie a Copilului ºi Adolescentului ºi Profesii Asociate); SPITALE BUCURE{TI Dotare: 1235 paturi Spitalul efectueazã diagnostice multi-axiale, expertize medicolegale, evaluãri complexe biologice - psihiatrice - psihologice, dozãri în sânge / urinã a medicamentelor psihotrope, neurotrope ºi a drogurilor, cât ºi tratamente moderne (medicamente psihotrope - de ultimã generaþie, psihoterapii multiple, reintegrare psihosocialã). Este cuprinsã atât întreaga dezvoltare ontogeneticã (copil, adolescent, adult ºi bãtrân), cât ºi întreaga patologie psihiatricã: tulburãri nevrotice - anxioase, stres-dependente ºi somatoforme; tulburãri afective - depresii ºi / sau manii; tulburãri de personalitate ºi comportament, toxicomanii - alcoolism, droguri, substanþe psihoactive; tulburãri ale dezvoltãrii psihologice ºi retardare mintalã; schizofrenii, tulburãri schizotipale ºi tulburãri delirante; demenþe - degenerative, vasculare, virale etc. Astãzi, prin rezultatele de excelenþã ale colectivelor sale de specialiºti, Spitalul reprezintã o unitate de referinþã în domeniu, care aliniazã psihiatria româneascã la standardele moderne, europene ºi internaþionale (selecþie a ultimilor ani): membri în Comisiile naþionale de specialitate ale Ministerului Sãnãtãþii ºi ale Colegiului Medicilor; elaborarea Legii sãnãtãþii mintale ºi a protecþiei persoanelor cu tulburãri psihice, aprobatã de Parlamentul României la 11 iulie 2002 ºi premiatã de Asociaþia Psihiatricã Românã; publicarea primului Tratat de Sãnãtate Mintalã din România, 622 pag., la Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, în anul 2000; publicarea în limba englezã a Monografiei de referinþã: Images of Psychiatry - ROMANIA. 21st Century Romanian Psychiatry, în anul 2004, sub egida prestigioasei World Psychiatric Association ºi în parteneriat româno-american; publicarea a numeroase monografii tematice ºi ghiduri practice de psihiatrie modernã - selecþie dupã anul 2000: Ghid de urgenþe în psihiatrie, 2000; Alcoolismul cronic - manifestãri psihice ºi neurologice, 2000; Demenþele, 2001; Ghid de tratament în abuzul de substanþe psihoactive, 2001 ºi 2002 (editat sub egida Consiliului Europei, Strasbourg); Psihopatologie ºi psihiatrie pentru psihologi, 2002 ºi 2005; Psihiatria copilului ºi adolescentului, 2003; Psihiatria ºi Psihofarmacologia Prezentului (Asociaþia Medicalã Românã); Revista Românã de Sãnãtate Mintalã (Liga Românã de Sãnãtate Mintalã); Jurnalul Român de Psihofarmacologie (Asociaþia Românã de Psihofarmacologie); Revista Societãþii de Neurologie ºi Psihiatrie pentru Copii ºi Adolescenþi din România (Societatea de Neurologie ºi Psihiatrie a Copilului ºi Adolescentului din România); ºi Psihiatru.ro (Press Pro International); membri în Consiliile ºtiinþifice ale altor reviste medicale de prestigiu cu largã deschidere internaþionalã: Physiology (Romanian Society of Physiological Sciences); Archives of the Balkan Medical Union (Balkan Medical Union); Bulletin of the South-East European Society of Neurology and Psychiatry etc. Fiind un spital public profilat pe psihiatrie, desfãºoarã învãþãmântul universitar ºi postuniversitar de stat de psihiatrie în cadrul celor 4 Catedre specializate din Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Carol Davila Bucureºti - specializare, perfecþionare, supraspecializare: Facultatea de Medicinã - Catedra de Psihiatrie (a adultului ºi vârstnicului), Catedra de Psihiatrie ºi Psihologie a Copilului ºi Adolescentului, Catedra de Neurologie Pediatricã ºi Facultatea de Stomatologie - Catedra de Psihiatrie ºi Psihologie Medicalã. Cele 2 Compartimente de cercetare avansatã - prin realizãrile de marcã obþinute, promo-veazã competitiv imaginea Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia la nivel naþional ºi internaþional: Compartimentul de Cercetare Geneticã Psihiatricã Biometricã ºi Psihopatologia Dezvoltãrii - colaborãri ºi studii medicale internaþionale, cât ºi lucrãri ºtiinþifice publicate în: Journal of Affective Disorders, Psychiatric Genetics, American Journal of Neuropsychiatric Genetics, British Journal of Psychiatry, Acta Psychiatrica Scandinavica, Journal of Youth and Adolescence, cu peste 250 citãri în Science Citation Index, ISI, USA; Compartimentul de Profilaxie ºi Cercetare a Stresului - concepte bio-medicale noi, terapii avansate ºi invenþii româneºti anti - stres ºi anti - îmbãtrânire, brevetate la nivel mondial (în 25 þãri) ºi studii medicale moderne publicate în monografii ºi reviste ºtiinþifice internaþionale: Annals of the New York Academy of Sciences, volumele primelor douã Congrese Mondiale de Stres, Archives of Gerontology and Geriatrics, Gerontology, Age, Biogerontology, Journal of Anti-Aging Medicine, Anti-Aging Therapeutics etc., cât ºi numeroase citãri internaþionale: USA National Library of Medicine, MEDLINE, GEROLINE, Index Medicus, Science Citation Index, ISI, USA etc. Istoricul profesional al Spitalului, progresul realizat în psihiatria româneascã ºi confirmarea internaþionalã a rezultatelor de excelenþã obþinute în ultimul deceniu sunt evidenþiate pe larg în: REVISTA ROMÂNà de SÃNÃTATE MINTALÃ, vol. 5, nr. 2, pp. 7-10, 111

116 SPITALE BUCURE{TI 1998; ENCICLOPEDIA MEDICALà ROMÂNEASCà - Secolul XX, 2001, în: Capitolul 56 - Psihiatrie (pp , 810, ) ºi Capitolul 85 - Personalitãþi (p nr. 334, p nr. 394, p nr. 411); IMAGES of PSYCHIATRY - ROMANIA. 21st Century Romanian Psychiatry, 2004, sub egida WPA - World Psychiatric Association, de cãtre 9 specialiºti ai Spitalului, în 13 capitole (91 pagini). Aniversarea a 85 de ani de la înfiinþarea Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia din Bucureºti - unitate modernã de referinþã integratã: asistenþã - învãþãmânt - cercetare de psihiatrie ºi sãnãtate mintalã se desfãºoarã împreunã cu cel de Al 3- lea Congres Naþional de Psihiatrie, cu participare internaþionalã, având tematica: Psihiatrie ºi Sãnãtate Mintalã, organizat la Bucureºti, în perioada 2-4 octombrie Secþia Clinicã Psihiatrie I ªef secþie: Conf. Dr. Marie Georgescu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., conferinþiar universitar la Catedra de Psihiatrie din UMF Carol Davila; As. univ. Dr. Camelia Petcu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med, competenþe psihoterapie ºi psihanalizã, membru în Asociaþia Internaþionalã de Psihanalizã; Dr. Nora Cãpraru, m. pr. psihiatrie, drd.; Dr. Simona Trifu, m. sp. psihiatrie, dr. în psihologie; Oana Ciocan, psiholog Secþia Clinicã Psihiatrie II ªef secþie: ªef de lucrãri Dr. Cãtãlina Tudose, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., competenþã în managementul serviciilor de sãnãtate, supraspecializare în gerontopsihiatrie, competenþã în expertizã medicalã ºi recuperarea capacitãþii de muncã, Preºedinte al Societãþii Române Alzheimer (Pag. Web: ºi mail: contact@alz.ro); Dr. Ruxandra Ciucã, m. sp. Psihiatrie; Florin Grigoruþã, psiholog principal. Secþia Clinicã Psihiatrie III ªef secþie: ªef lucrãri Dr. Maria Ladea, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med.; Dr. Ruxandra Iacob, m. pr. psihiatrie, psihoterapeut, dr. în ºt. med.; Dr. Dumitru Scorþescu, m. pr. Psihiatrie; Dr. Ruxandra Vasilescu, m. pr. Psihiatrie; Mariana Man, psiholog principal; Iulia Nicolski, asistent social Secþia Clinicã Psihiatrie IV ªef secþie: Conf. Dr. Mirela Manea, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., ªef al Catedrei de Psihiatrie ºi Psihologie Medicalã la Facultatea de Stomatologie UMF Carol Davila, membru în Asociaþia Psihiatricã Românã, Liga Românã pentru Sãnãtate Mintalã, Asociaþia Europeanã de Psihiatrie; Dr. Carmen Iacob, m. pr. psihiatrie, drd.; Dr. Mãdãlina Stãnescu, m. pr. Psihiatrie; Dr. Marian Boitan, m. sp. Psihiatrie; Elisabeta Alexe, psiholog principal, doctor în psihologie, psiholog coordonator al spitalului, membru în Colegiul naþional de psihologie ºi în Comisia de psihologie clinicã ºi psihoterapie; Doina Vasile, asistent social. Secþia Clinicã V Psihiatria Copilului ºi Adolescentului Tel: / int. 362, 364, 537, Fax: , psihiatrie_copii@yahoo.com ªef secþie: Prof. Dr. Iuliana Dobrescu, m. pr. neuropsihiatrie infantilã, dr. în ºt. med., psihoterapeut terapie cognitiv-comportamentalã, ªef al Catedrei de Psihiatrie ºi Psihologie a Copilului ºi Adolescentului la Facultatea de Medicinã UMF Carol Davila ; As. univ. Dr. Raluca Grozãvescu, m. sp. psihiatria copilului ºi adolescentului, drd.; As. univ. Dr. Laura Mateescu, m. sp. psihiatria copilului ºi adolescentului, drd.; As. univ. Dr. Iuliana Eparu, m. sp. psihiatria copilului ºi adolescentului; As. univ. Dr. Florina Rad, m. sp. psihiatria copilului ºi adolescentului; Dr. Corina Ciobanu, m. pr. neuropsihiatrie infantilã, dr. în ºt. med.; Dr. Simona Macovei, m. sp. psihiatria pediatricã, drd.; Dr. Bogdan Budiºteanu, m. sp. psihiatria pediatricã, drd.; Maria Cristina Nedelcu, psiholog, psihoterapeut, terapie cognitiv-comportamentalã la copii cu tulburare de spectru autist; Viorica Pãun, psiholog principal Secþia Clinicã Psihiatrie VI ªef secþie: Prof. Dr. Lidia Nica Udangiu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., supraspecializare în psihoterapie cognitiv-comportamentalã, competenþã în managementul serviciilor de sãnãtate, competenþã în economie sanitarã ºi management financiar; Dr. Adrian Mihail Marin Totâlcã, m. pr. psihiatrie, psihoterapie de grup, familie, comportamentalã; Dr. Iulian Adrian Monoranu, m. pr. Psihiatrie; Dr. Denise Anca Buda, m. sp. psihiatrie, drd.; Dr. Giliana Mandaº, m. sp. Psihiatrie; Corina Neamþiu, psiholog principal Secþia Clinicã Psihiatrie VII ªef secþie: As. univ. Dr. Silvia-Maria Trandafir, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., competenþe: psihoterapeut ºi formator în psihoterapie familialã, terapie cognitiv-comportamentalã, psihanalizã, masterat în Managementul serviciilor sanitare; Dr. Ileana Plãviþu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med.; Dr. Margareta Adriana Cumpãtã, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med.; Dr. Elena Simona Cornistu, m. pr. psihiatrie, drd. Secþia Clinicã Psihiatrie VIII ªef secþie: ªef de lucrãri Dr. Gabriela Marian, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. Med. Secþia Clinicã Psihiatrie IX Tel./Fax: ; danprelipceanu@rdslink.ro ªef secþie: ªef de lucrãri Dr. Victor Marinescu, m. pr. psihiatrie, competenþã homeopatie; Prof. Dr. Dan Prelipceanu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., expert în psihofarmacologie, terapia toxicomaniilor, psihiatrie judiciarã ºi alcoologie, competenþã în Managementul serviciilor de sãnãtate, director de cercetare-dezvoltare al spitalului,ªef al Catedrei de Psihiatrie la Facultatea de Medicinã UMF Carol Davila, membru în Consiliul ªtiinþific al Agenþiei Naþionale a Medicamentului; As. univ. Dr. Adela Ciobanu, m. sp. Psihiatrie; As. univ. Dr. Carmen Bâzdoacã, m. sp. Psihiatrie; As. univ. Dr. Anca Talaºman, m. sp. Psihiatrie; Dr. Anca Tãnase, m. sp. psihiatrie, psihoterapie cognitiv-comportamentalã; Dr. Rodica Fuiorea, m. pr. psihiatrie, supraspecializare psihoterapie analiticã; Dr. Marian Popa, m. pr. medicinã generalã ºi psihiatrie, supraspecializare psihiatria cuplului, dr. în ºt. med.; Dr. Dana Cristina Cojocaru, m. sp. psihiatrie, psihoterapie analitic-existenþialã ºi logopedie; Dr. Diana Cristina Ene, m. sp. psihiatrie, competenþã psihofarmacologie, drd.; Dr. Liviu Cozma, m. pr. psihiatrie ; Magdalena Ioan, psiholog, psihoterapeut analizã tranzacþionalã Secþia Psihiatrie X ªef secþie: Dr. Irina-Ana Dan, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med.; Dr. Mihaela Grimberg, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., psihoterapeut atestat (NVRG Olanda) psihoterapie de familie ºi cuplu; Dr. Gheorghe Popescu, m. pr. Psihiatrie; Doina Paraschiv, psiholog principal. Secþia Psihiatrie XI ªef secþie: Dr. Anca Sârbulescu, m. pr. psihiatrie, specializare psihofarmacologie; Conf. Dr. Radu Mihailescu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., supraspecializare psihofarmacologie ºi tratamentul toxicomaniilor, director medical al spitalului, competenþã în managementul serviciilor de sãnãtate; Dr. Nicolae Marcu, m. pr. psihiatrie, m. pr. sãnãtate publicã ºi management sanitar, preºedinte al Comisiei de eticã a spitalului; Dr. Eugen Zeletineanu, m. pr. Psihiatrie; Dr. Daniela Popa, m. pr. psihiatrie, psihoterapeut atestat; Dr. Mihail Gherghel, m. sp. Psihiatrie; Sorina Pãtraºcu, psiholog, psihoterapie psihanaliticã adult, copil ºi adolescent, drd.; Horia Echim, asistent social. Secþia Psihiatrie XII ªef secþie: Dr. Dorina Sima, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., competenþe: terapie cognitiv-comportamentalã ºi gerontopsihiatrie; Dr. Liliana Chiculiþã, m. pr. Psihiatrie; Dr. Dan Roºca, m. pr. Psihiatrie; Dr. Silvia Constantinescu, m. pr. Psihiatrie. Secþia Psihiatrie XIII ªef secþie: Dr. Elena Gherman, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., competenþã conducerea unitãþilor sanitare ºi sociale; Dr. Ecaterina Sandu, m. sp. Psihiatrie; Dr. Cristiana Angelescu, m. sp. Psihiatrie. 112

117 Sectia Psihiatrie XIV ªef secþie: Dr. Liana Giurgiucã, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med.; Dr. Bogdana Tudorache, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., Preºedintele Ligii Române pentru Sãnãtate Mintalã (Pag. Web: ºi Dr. Miruna Stoca, m. pr. Psihiatrie; Dr. Silvia Mihu, m. sp. Psihiatrie; Dr. Dan Cojocaru, m. sp. Psihiatrie. Secþia Psihiatrie XV ªef secþie: Dr. Rodica Nãstase, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., competenþã în conducerea serviciilor medicale ºi sociale; Dr. Adela Ivanov, m. sp. Psihiatrie; Dr. Geraldine Stanciu, m. sp. psihiatrie, supraspecializare psihoterapie. Secþia Psihiatrie XVI Toxicomanii (Dezintoxicare) Tel./Fax: , ªef secþie: Dr. Lucian Mihail Vasilescu, m. pr. psihiatrie, supraspecializãri DIS, terapie contextualã, DIU psihosomaticã, DEA psihanalizã; Cãtãlina Drãgulãnescu, psiholog, supraspecializare formare în psihoterapie psihanaliticã, competenþe consiliere psihologicã, psihoterapie, psihodiagnozã; Cristina Oprea, psiholog, competenþã psihoterapie; Ana-Maria Tudor, asistent social, supraspecializare politici sociale, competenþe evaluãri sociale individuale, familiale, comunitare; consiliere socialã ºi psihologicã; reintegrare familialã ºi ºcolarã/profesionalã. Secþia Psihiatrie XVII Toxicomanii (Dezintoxicare) Tel./Fax: , ªef secþie: Dr. Florin Ene, m. pr. psihiatrie, dr. în psihologie, competenþe: psihoterapeut ºi formator în terapie de cuplu ºi familie, formator în domeniul adicþiilor (dependenþelor); Dr. Doina Constantinescu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med.; Alina Sandu, psiholog; Important: în Secþie funcþioneazã primul grup terapeutic din Bucureºti al Asociaþiei Alcoolicii Anonimi (AAA) afiliat la Organizaþia Internaþionalã AAA, cu sediul în New York, USA. AAA organizeazã periodic Conferinþe naþionale. Secþia Clinicã Neurologie Pediatricã Tel./Fax: (Prof. Dr. Sanda Mãgureanu), ªef secþie: Conf. Dr. Dana Craiu, m. pr. neurologie pediatricã, dr. în ºt. med., competenþã neurofiziologie (EEG, EMG, PEC), ªef al Catedrei de Neurologie Pediatricã la Facultatea de Medicinã, UMF Carol Davila ; Prof. Dr. Sanda Mãgureanu, m. pr. neurologie ºi psihiatrie pediatricã, dr. în ºt. med., Co-Preºedinte al Comisiilor de Neurologie Pediatricã ale Ministerului Sãnãtãþii ºi Colegiului Medicilor; As. univ. Dr. Ioana Minciu, m. pr. neurologie pediatricã, competenþã EEG, drd.; As. univ. Dr. Catrinel Iliescu, m. pr. neurologie pediatricã, drd.; Dr. Carmen Magdalena Burloiu, m. pr. neurologie pediatricã, competenþã EEG, drd.; Dr. Rodica Gherghiceanu, m. pr. neurologie ºi psihiatrie pediatricã; Cleopatra Bran, psiholog principal; Andrei Iacob, fiziokinetoterapeut principal; Dr. Robanescu Ligia, m. pr. recuperare, medicinã fizicã ºi balneoterapie; Bojan Cristina, kinetoterapeut; Sãcuiu Cristina, kinetoterapeut. Servicii medicale oferite prin Organizaþia Suedezã de Ajutor Umanitar Individual (IM - Suedia) Laborator de Cercetare Psihiatrie Medic coordonator: Dr. Rodica Ionescu, c. ºt. pr. gr. I, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med.; Cristina Popescu, c. ºt. pr. gr. II, psiholog principal, dr. în psihologie; Dr. Magdalena Budiºteanu, c. ºt. gr. III, m. sp. neurologie pediatricã, drd.; Dr. Patricia Teodora Constantinescu, c. ºt., m. sp. Psihiatrie; Dr. Ana Maria Nicolescu, as. cercet., m. sp. Psihiatrie; Elena Dunã, as. med. pr.; Adriana Neacºu, as. med. pr. Compartimentul de Cercetare Geneticã Psihiatricã Biometricã ºi Psihopatologia Dezvoltãrii Tel./Fax: Coordonator Compartiment: Dr. psih. Maria ªerbãnescu, c. ºt. gr. I, profesor asociat, Laureat al Premiului Academiei Române, membru al Societãþii Internaþionale de Geneticã Psihiatricã; Elvira Marinescu, as. med. princ.; Mihaela Hrestic, as. med. princ.; Elena Cânciu, as. med. princ. Compartimentul de Profilaxie ºi Cercetare a Stresului Tel.: ; D_S_Riga@yahoo.com Medic coordonator: Dr. Sorin Riga, c. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt. med., m. pr. psihiatrie, Doctor Honoris Causa; Dr. Dan Riga, c. ºt. pr. gr. I, dr. în ºt. med., m. pr. neurologie, Doctor Honoris Causa; Mihaela Zaharia, as. med. pr. Laborator de Analize Medicale Tel.: / interior 435, 436, 437, 503 ªef laborator: Dr. Elena Postolache, m. pr. medicinã de laborator ºi microbiologie, Tatiana Ciurea, chimist principal, dr. în biochimie, masterat în fizicã medicalã, masterat în management sanitar; Diana Constantinescu, chimist specialist; Nicoleta Mitroi, biolog specialist; Elena Mogoº, biolog principal; Daniela Boghici, biolog specialist; Daniela Josan, biochimist specialist Cabinete de Specialitate pentru servicii medico-chirurgicale Medic coordonator: Dr. Cristian Mihãilescu, m. pr. medicinã internã Medicinã internã: Dr. Cristian Mihãilescu, m. pr. medicinã internã; Dr. Carmen Stoia, m. pr. medicinã internã, ºef lucrãri; Chirurgie generalã: Dr. Cristian Oprea, m. sp. chirurgie generalã, competenþã ecografie generalã, drd., curs internaþional management MBA; Neurologie: Dr. Antoaneta Netejoru, m. pr. neurolog, competenþã EEG computerizat; Obstetricã-ginecologie: Dr. Septimiu Celus Tarpan, m. sp. obstetricã-ginecologie; Endocrinologie: Dr. Alina Maria ªuþa, m. pr. endocrinologie, m. sp. diabet zaharat, nutriþie ºi boli metabolice; Alergologie: Dr. Camelia Berchea, m. sp. alergolog, as. Univ; Oftalmologie: Dr. Mariana Budileanu, m. pr. oftalmologie, dr. în ºt. med.; Oto-rinolaringologie: Dr. Paulina Vonica, m. pr. O.R.L.; Stomatologie: Dr. Michaela Fusaru, m. pr. Stomatologie. Farmacie Farmacist ºef: Cornelia Bogdan, farmacist primar; Lucia Sãhleanu, farmacist primar; Constantin Neicu, farmacist Punct farmaceutic în Centrul de Sãnãtate Mintalã Cabinet de Expertizã Medicalã Dr. ªtefan Creþu, m. pr. expertiza medicalã ºi psihiatrie. Staþionar de zi ºi Compartiment pentru diagnosticul ºi tratamentul tulburãrilor cognitive (Centrul Memoriei) Tel.: Coordonator: ªef de lucrãri Dr. Cãtãlina Tudose, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., Preºedinte al Societãþii Române Alzheimer. Compartiment de prevenire ºi combaterea infecþiilor nozocomiale (CPCIN) Medic coordonator: Dr. Georgeta Petrescu, m. pr. epidemiologie Compartimentul este constituit din 3 asistenþi principali de igienã, 2 asistenþi de igienã ºi 1 operator. Stationar de zi si Compartiment de psihiatrie comunitara, psihoterapie si reintegrare psihosociala Trepte Tel.: / int. 381, trepte_office@yahoo.com Medic coordonator: Dr. Radu Teodorescu, m. pr. psihiatrie, dr. în ºt. med., psihoterapeut, preºedintele Asociaþiei Române de Terapii Comportamentale ºi Cognitive, preºedintele Asociaþiei Comunitare TREPTE ; Dr. Adela Sãlceanu, m. sp. psihiatrie, psihoterapeut; Dr. Iuliana Radu, m. sp. psihiatrie, psihoterapeut; Iulia Borangic, psiholog; Mihaela Ebrahimi, as. med. pr.; Elena Panã, asistent social. SPITALE BUCURE{TI 113

118 SPITALE BUCURE{TI Compartiment de Documentare ºi Informare Tel./Fax: ; Staþionar de zi ºi Compartiment de alcoologie Program ALCOHELP Medic coordonator: Prof. Dr. Dan Prelipceanu, expert în psihofarmacologie, terapia toxicomaniilor, alcoologie ºi psihiatrie judiciarã; Dr. Adriana David, m. sp. psihiatrie, supraspecializare terapia adicþiilor, psihoterapeut analizã tranzacþionalã; Magdalena Ioan, psiholog, psihoterapeut analizã tranzacþionalã Compartimentul de crizã pentru copii ºi adolescenþi Dr. Elena Brãnaru, m. pr. neuropsihiatrie infantilã Centrul de Sãnãtate Mintalã Str. Argeºelu nr. 8, Sector 4, Bucureºti 7, Tel: ; ; A. Compartiment psihiatrie adulþi Medic ªef: Dr. Mihaela Roºca, m. pr. psihiatrie, competenþã în psihoterapie cognitiv-comportamentalã; Dr. Florica Blacioti, m. pr. Psihiatrie; Dr.Rodica Boþan, m. pr. Psihiatrie; Dr. Ion Chiriac, m. pr. Psihiatrie; Dr. Tatiana Mãnãilã, m. pr. Psihiatrie; Dr. Vasile Rizescu, m. sp. Psihiatrie; Aur Urs, psiholog; Corina Fusãrea, sociolog; Mariana Drãgan, psiholog; Irina Mihaela Lambã, psiholog B. Compartiment tratament toxicomanii (program de întreþinere pe metadonã) Dr. Cristian Bengescu-Bellu, m. pr. psihiatrie, competenþã în tratarea toxicomaniilor; Dr. Alma Ponepal, m. sp. Psihiatrie; Dana Bãlan, psiholog; Cristina Dinuþã, psiholog; Florin Predescu, psiholog; Florentina Roman, asistent social Departamentul de Cercetare al Clinicii de Cardiologie Specialitatea: Cardiologie Servicii: se ocupa de studiul impactului sindromului metabolic, de strategii de abordare ale pacientilor cu afectiuni cardio-vasculare si de studiul sindroamelor coronariene acute, modele moderne de conduita diagnostica si terapeutica; implementarea unor modele de analiza economico-financiara ale impactului masurilor de reforma in sistemul public de sanatate. Unele dintre teme vizeaza aspecte epidemiologice de mare actualitate, proiectarea mortalitatii globale si specifice pe entitati nosologice standardizate in patologia cardiovasculara din Romania, comparativ cu trendurile occidentale. Clinica de chirurgie generala Specialitatea: Chirurgie Generala Echipa medicala: ªef secþie Clinica : Prof. Dr. Serban Gavrilescu Dotari: Numãr paturi: 62, sãli de operaþie: 3, sectie postoperator 10 paturi, rezerve de protocol: 2 Servicii: asigurã asistenþã chirurgicalã de urgenþã ºi programatã pentru întreaga patologie de chirurgie generalã ºi chirurgie toracicã, chirurgie laparoscopicã miniinvazivã, endoscopie digestivã ºi operatorie, investigaþii bronhoscopice. Departamentul de cercetare al Clinicii de Chirurgie Generala Specialitatea: Chirurgie Generala Echipa medicala: Prof. Dr. V. Paunescu Servicii: are ca principala preocupare studiul mecanismelor celulare si moleculare ale proceselor fiziopatologice in sindromul hipotermie-acidoza-tulburari de coagulare la politraumatizatii cu leziuni abdominale si craniocerebrale. Studiul se aliniaza la cele mai inalte standarde profesionale academice si prezinta perspective de dezvoltare internationala, tinand seama de conjunctura vietii moderne -cresterea constanta a incidentei si gravitatii accidentelor, cresterea stresului cotidian-. Dispune de o dotare de exceptie incluzind baza informatizata de date, metode moderne de metrologie si aparatura unica in tara de investigare termica biologica. Departamentul de cercetare al Clinicii de Recuperare, Medicina fizica si Balneologie Specialitatea: Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Echipa medicala: Prof. Dr. Gelu Onose, cercet.st. principal gr. I 114 SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ BAGDASAR-ARSENI Judetul: BUCURESTI Tipul Unitatii: spitale profilate; Adresa: Sos. Berceni 10-12, Sector 4, Bucuresti, cod Telefon unitate: Telefon centrala: , , Telefon direct secretariat: , Fax unitate: Fax: , rsn@bagdasar-arseni.ro; directie@bagdasar-arseni.ro Manager: Dr. Anca Buliman Director Medical: Dr. Cristina Berteanu Director Financiar Contabil: Ec. Marian Rosoi Director Ingrijiri : As. Laurentiu Habuc Director Administrativ: Ing. Laurentiu Panait Director Tehnic : Ing. Dumitru Popa Director DRG: Dr. Fery Stoica Director RUNOS: Ec. Georgeta Marin Servicii: aferent activitatii respectivului departament de cercetare si clinicii R.M.F.B. se afla in derulare-castigate in cadrul competitiilor nationale la programele: Viasan, Relansin si cercetarea de excelenta-ceex cinci proiecte complexe, consortiale, cu deschidere spre Programul-cadru de cercetare europeana, FP6, vizind optimizarea procesului recuparator si calitatea vietii la bolnavii paralizati sau/si virstnici, sever dizabilitati. Departamentul de radiologie si imagistica Specialitatea: Radiologie - Imagistica Medicala Echipa medicala: Sef sectie - Dr. Andrei Chefneux Servicii: Radiologie conventionala -scopie si grafie-, angiografie digitala cu substractie, 2 CT, 2 RMN, ecografie -abdomen, intravaginala, echocord, doppler, Embolizari endovasculare cerebrale pentru cazuri selectionate de malformatii vasculare cerebrale - Dr. Andrei Chefneux. Laborator analize medicale Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Sef laborator Dr. Doina Bogdanescu Servicii: Toata gama de analize de laborator din sange, urina, LCR, insamantari bacteriologice pe medii de cultura. Laborator de anatomie patologica Specialitatea: Anatomie Patologica Echipa medicala: Sef laborator - Dr. Mihai Lisievici Servicii: examene de diagnostic histopatologic din probe de tesu-

119 turi prelevate intraoperator. Cel mai important centru de diagnostic histopatologic pentru patologia tumorala a sistemului nervos - peste 1000 de cazuri diagnosticate la parafina si aproximativ 800 de examene intraoperatorii anual. Laborator Terapie cu Energii inalte Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Dr. Fery Stoica Servicii: Centru unic in Europa de Est, axat pe terapia cu radiatii gamma in cazuri selectionate de tumori cerebrale, malformatii vasculare cerebrale, nevralgie trigeminala, etc. Laboratorul de epilepsie Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Academician Dr. Radu Rogozea, m.pr. neurolog, dr.in st.med., cercet. grd. I, membru al Academiei de Stiinte Medicale Servicii: Centrul national de Lupta impotriva Epilesiei, EEG computerizat cu mapping electric cortical Sectia clinica de recuperare, medicina fizica si balneologie Specialitatea: Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Echipa medicala: Sef sectie clinica Prof.Dr. Gelu Onose Dotari: Numar paturi: 70 Servicii: Clinica de referinta la nivel national pentru Recuperare Neurologica -patologie subacuta, subcronica si sechelara dupa traumatisme sau/si interventii neurochirurgicale la nivel vertebromedular/cerebral, accidente vasculare cerebrale, afectiuni neurologice degenerative sau inflamatorii- structurata in 2 compartimente: Recuperare Neurologica 50 paturi si Recuperare locomotorie posttraumatica cardiovasculara geriatrica -20 paturi. Clinica desfasoara activitati complexe si integrate de diagnostic si evaluare clinica functionala, profilaxie, tratament, nursing + inclusiv reabilitare + si recuperare functionala prin electro-maso si kinetoterapie, consiliere psihologica, socioterapie si reinsertie sociala, precum si programe structurate de invatamant si cercetare biomedicala. Sectia de chirurgie plastica si reparatorie Specialitatea: Chirurgie Plastica - Microchirurgie Reconstructiva Echipa medicala: Sef sectie - Prof. Dr. Ioan Petre Florescu Dotari: Numar paturi: 29, Sali de operatie: 2. Servicii: Chirurgie estetica: intinerirea faciala chirurgicala -facelifting- si nechirurgicala -peeling chimic-, chirurgia estetica a nasului, buzelor, urechilor, pleoapelor, chirurgia corectoare a sanilor -implante, micsorare, ridicare-, traumatisme si sechele complexe, postcombustionale -reparari tendinoase si nervoase, fracturi ale oaselor mainii, replantari, revascularizari, cicatrici, atitudini vicioase, absenta unordegete, paralizii de nervi periferici, proteze articulare la mana, deformari ale diferitelor regiuni ale corpului- tumori ale partilor moi -chiste sebacee, chiste sinoviale, neoplasme etc., chirurgia malformatiilor congenitale -degete unite, supranumerar nedezvoltate, absenta degetelor mainii, despicaturi de buza si palat, urechi decolate, hipertelorism, nedezvoltarea unor portiuni ale fetei - hemiatrofie faciala, retrognatisme si hipoplazie-, chirurgia limfedemului. Nucleul de cercetare Chirurgie plastica Specialitatea: Chirurgie Plastica - Microchirurgie Reconstructiva Echipa medicala: coordonat de Prof. Dr. Ioan P. Florescu Dotari: detine un laborator de cercetare dotat cu 2 microscoape operatorii, truse de microchirurgie experimentala, banca de crioprezervare a pielii, calculator de ultima generatie multiplu accesorizat, biblioteca de specialitate etc. Directiile de cercetare ale departamentului nostru sunt: noi metode de ameliorare a cicatrizarii patologice, maladia Dupuytren, implantologie, studii de culturi celulare -fibroblasti-, contributii la imbunatatirea unor tehnici chirurgicale si microchirurgicale de avangarda. Este esentiala contributia acestui nucleu de cercetare la realizarea unor proiecte de cercetare stiintifica cu larg impact national si international. Sectia de ortopedie si traumatologie Specialitatea: Ortopedie si Traumatologie Echipa medicala: Sef sectie - Prof. Dr. Florian Purghel Dotari: Numar paturi: 37, Sali de operatie: 2. Servicii: patologie generala ortopedie-traumatologie, proteze totale de sold si genunchi, artroplastia totala a soldurilor anchilozate osos de mai multi ani, politraumatisme -osteosinteza centromedulara la toate oasele lungi dupa tehnici moderne, osteosinteza fracturilor de pelvis si acetabulum-, tratamentul complicatiilor grave posttraumatice ale extremitatilor osoase, artroscopie genunchi. Sectia de reanimare - terapie intensiva -ATI- Specialitatea: Anestezie si Terapie Intensiva Echipa medicala: ªef secþie: Dr. Eva Gheorghita Dotari: Numãr paturi: (corpul nou al spitalului) Servicii: predominent neuroanestezie si terapie intensiva neurochirurgicala, monitorizare complexa, mentinere/furnizare donatori de organe, bronhoscopie, hemodializa, hemofiltrare, anestezie generala cu acupunctura. Sectia clinica I de neurochirurgie adulti si neurochirurgie pediatrica Centru National de Referinta in Neurochirurgia Pediatrica Clinica I neurochirurgie Specialitatea: Neurochirurgie Echipa medicala: Sef clinica - Prof. Dr. Alexandru Vladimir Ciurea Dotari: Numar paturi: 67, Sali de operatie: 2 -dotare moderna: inclusiv neuronavigatie, neuroendoscopie. Servicii: Clinica de referinta nationala in neurochirurgia pediatrica. Specific: patologie generala neurochirurgicala adulti si copii, neurochirurgia tumorala, neurochirurgie vasculara, neurochirurgia malformatiilor craniene, tratamentul hidrocefaliei, leziuni de discopatie vertebrala lombara, chirurgie reconstructiva si de remodelare a craniului in: deformari, craniosinostoze, traumatisme, neuroendoscopie, neuroreabilitare pediatrica. Sectia II de neurochirurgie -chirurgia coloanei vertebrale Centru National de Referinta pentru Chirurgia Spinala>> Clinica I neurochirurgie Specialitatea: Neurochirurgie Echipa medicala: ªef secþie: Dr. Florin Eduard Exergian Dotari: Numar paturi: 62, Sali de operatie: 4. Servicii: Clinica de referinta nationala in neurochirurgia spinala. Patologie: tumori vertebro-medulare, traumatisme spinale, leziuni spinale vasculare, leziuni spinale degenerative, vertebroplastie percutana, in general toata patologia coloanei vertebrale. Sectia III de neurochirurgie Clinica I neurochirurgie Specialitatea: Neurochirurgie Echipa medicala: Sef sectie - Dr. Vasile Ghe. Ciubotaru Dotari: Numar paturi: 70, Sali de operatie: 2. SPITALE BUCURE{TI 115

120 SPITALE BUCURE{TI Servicii: patologie generala neurochirurgicala -tumorala, vasculara etc., neurochirurgie hipofizara prin abord transfenoidal, neurochirurgie stereotactica si functionala pentru: diskinezii, maladia Parkinson, biopsii tumorale, tratamentul durerii, nevralgiei trigeminale si spasticitatii, neuroendoscopie, chirurgia epilepsiei. Sectia IV de neurochirurgie Clinica I neurochirurgie Specialitatea: Neurochirurgie Echipa medicala: Sef sectie - Conf. Dr. Mircea Gorgan Dotari: Numar paturi: 62, Sali de operatie: 2 Servicii: Patologie generala neurochirurgicala: neurochirurgie tumorala, neurochirurgie vasculara, neurotraumatologie, patologia afectiunilor cronice degenerative sau tumorale ale coloanei vertebrale. Centru de Cercetare Fundamentala in Neurostiinte de referinta nationala Specialitatea: Neurologie Echipa medicala: coordonat de Prof. Dr. A. V. Ciurea Servicii: axat in principal pe studiul de culturi celulare primare de tumori cerebrale, tehnici de neurochirurgie moleculara, tehnici de biofizica a radiatiei electromagnetice, robotica medicala. Departamentul detine si o banca de tesuturi tumorale cu peste 20 tipuri de tumori si peste 100 probe de tesut tumoral precum si un sector de secretariat stiintific cu baza de date imagistice pe cazuri selectionate, in cadrul caruia se realizeaza prezentari congrese, articole stiintifice -elaborare, redactare-. Unitatea de Primiri Urgente ( UPU ) Specialitatea: Medicina de Urgenta Echipa medicala: Sef Sectie Dr. Florentina Lehanceanu Servicii: Unitate ultramodernã de primiri urgenþe cu dotare la standarde europene. SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ, DE CHIRURGIE PLASTICA, REPARATORIE ªI ARSURI Bucuresti, Calea Grivitei nr. 218 Sector 1 tel fax chirurgieplastica@yahoo.com Manager: Dr. Stegarescu Sorin- m. medicina gen. competenta in urgente prespitalicesti, managementul serviciilor de sanatate publica, drd. Director medical: Nitescu Cristian- m. pr.chirurgie plastica, cercet. st.princ.gr.3, dr. in st. med.- competenta in managementul serviciilor de sanatate. Director financiar-contabil: Dinu Mariana Valy Director administrativ: Moisa Victor Bogdan-jurist Sectia clinica chirurgie plastica microchirurgie reconstructive-arsi I Dr.Brezeanu Cristina Ariana- asist. univ., m.pr. chirurgie plasticasi reparatorie, drd.; Dr.Hodarnescu Gavril- m.pr. chirurgie plastica si reparatorie; Dr.Ardeleanu Maricela- m.pr. chirurgie plastica si reparatorie ; Dr.Gusa Florica Corina- m. pr. chirurgie plastica si reparatorie ; Dr.Boiangiu Ileana Carmen- m.pr.chirugie plastica,drd. ; Dr. Banacu Ana Luminita- m.pr. chirurgie plastica si reparatorie ; Dr.Stan Vitalie- m.spec. chirurgie plastica si reparatorie, supraspecializare microchirurgie reconstructive, dr. in st. med. ; Dr.Calota Dan Radu- m.spec. chirurgie plastica si reparatorie, drd. Sectia clinica de chirurgie plastica,microchirurgie reconstructive II Sef sectie-conf.dr. Antohi Nicolae-conf. univ., m. pr. chirurgie plastica, supraspecializare chirurgie estetica, chirurgia mainii, dr. in st. med. Dr.Isac Aurelia- m. pr. chirurgie plastica si reparatorie Dr. Marincea Elena- m. pr. chirurgie plastica si reparatorie, dr. in st. med. Dr. Popescu Oltea Ileana- m. pr. chirurgie plastica si reparatorie, dr. in st. med. Dr.Bunila Daniela- m. pr. chirurgie plastica Dr.Parasca Sorin-asist. univ., m. pr. chirurgie plastica si reparatorie Dr.Stingu Catalin- m.pr.chirurie plastica si reparatorie c.st. Dr Nae Sorin Daniel- m.spec. chirurgie plastica si reparatorie, c.st. Dr Panazan Viorel Teodor- m. sp. chirurgie plastica si reparatorie, c.st. ; Dotare: aparate de monitorizare, aparate de ventilatie mecanica, aparate pt. masurare echilibru acido-bazic, aparate monitorizare invaziva, aparate monitorizare mobile, aparat pentru lipoaspiratii, aparat Rontgendiagnostic fix computerizat si mobil, ecograf tridimensional, banca de piele, dermabrader, electrodermatoame Aesculap, instrumentar chirirgie plastica, instrumentar microchirurgie, laser chirurgical CO2, lupe chirurgicale cu marire operatorie, electrodermatoame si,,mesh graft expander, microscoape chirurgicale, sisteme de incalzire bolnavi, sonograf Doppler pentru vase periferice, stimulator pentru nervii periferici, instrumentar chirurgie estetica, truse de microchirurgie si chirurgia mainii Servicii medicale: asistenta specializata de urgenta pentru arsuri si chirurgia mainii, chirurgia precoce a arsurilor, tratarea chirurgicala a sechelelor dupa arsuri si traumatisme, extirparea tumorilor maligne si benigne ale pielii, chirurgia malformatiilor congenitale, grefe de piele, interventii estetice, interventii ce se efecueaza si cu ajutorul transferurilor libere microchirurgicale, laserterapie pentru tumori, microchirurgie, neurorafii primare, secundare, reconstructii complexe de san de orbita, toate traumatismele mainii, traumatisme grave ale membrelor cu distrugeri extinse de parti moi, amputatii/reconstructii ale membrelor Serviciu ambulatoriu : consultatii de specialitate si tratament, recuperare-kinetoterapie, psihologie Compartiment Anestezie si Terapie Intensiva Dr. Ghita - Blujdescu Ioan Costica, m.pr. A.T.I. Dr. Roiu Camelia - m.pr.a.t.i.; Dr.Orban Camen - m.pr. A.T.I. Dr Stanculea Adrian - m.spec.a.t.i. Recuperare, medicina fizica si balneologie Ilie Nicoleta-kinetoterapeut Dr Bulandra Tatiana- m.pr. medicina interna Paduraru Manuela Cristina-psiholog Laborator analize medicale Sef laborator dr. Milos Adina-m.pr. medicina laborator Deleanu Florin-chimist principal Dotare: analizor de biochimie, cititor automat pentru urina, analizor de ioni, analizor hematologic, coagulometru, instalatie completa pentru electroforeza Laborator radiologie Dr. Ignat Catalin - m.spec. radiodiagnostic si imagistica medicala competenta in echografie generala si tomografie computerizata. Dotare: Rotgendiagnostic Siregraf cf-siemens, polimobil plus(siemens), ecograf tridimensional+echodoppler Servicii medicale: fistulografii, flebografii, radiografii, urografii, echografii abdominale, echografii membre 116

121 Unitatea de Primire a Urgentelor Medic coordonator Dr. Roiu Camelia- m.pr. ATI Dotare: ecograf Doppler, patura incalzita cu aer, pompa volmetrica pentru injectii, aspirator de secretii portabil, defibrilator cu monitor, monitor E.K.G., TA, E.C.G., ventilator, spirometru, dispozitiv de tratarea troponinelor, analizor pt electroliti, set atele vacumabile, set de resuscitare, otoscop oftalmoscop, butelie cu oxygen portabila, nebulizator Servicii medicale Asistenta medicala de urgenta Farmacie - Diriginte Vintilescu Carmen - farmacist primar SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ BUCUREªTI Adresa: Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti, cod Telefon unitate: Tel.: ; spital@urgentafloreasca.ro Manager : Conf. Dr. Claudiu Turculeþ, m.pr. chirurg, conferenþiar UMF Carol Davila, dr. în ºt. med. Director Medical: Dr. Gabriel Constantinescu, m. pr. gastroenterolog, ºef lucrãri UMF Carol Davila, dr. în ºt. med. Director Cercetare Dezvoltare: dr. Bogdan Popa, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Director îngrijiri: asist. Constanta Fãlticeanu Clinica Chirurgie generalã Sef clinica: Prof. Dr. Mircea Beuran, m. pr. chirurgie generala, m. spec. sanatate publica si management sanitar, supraspecializare traumatologie, competenta chirurgie traumatologica, oncologica si laparoscopica, dr. in st. med. Dotãri: aparat de anestezie - Dräger - Julian, aparat EKG mobil cu monitor ºi accesorii, aparat pentru probe ventilatorii, aparate de aerosoli, aparate de ventilaþie asistatã Dräger, aparate radiologice mobile, aparate suturã mecanicã - stapler circular, aparaturã autotransfuzii operatorii, aspirator chirurgical AESCU- LAP, bloc operator modern format din 12 sãli de operaþii, 4 linii pentru chirurgie celioscopicã ºi instrumentar, coledocoscop flexibil translaparoscopic, ecograf intraoperator, instrumentar chirurgical ºi dotãrile corespunzãtoare pentru intervenþii chirurgicale clasice si interventii pe cale laparoscopicã, trusã incompletã instrumentar operaþii chirurgie vascularã perifericã, trusã incompleta instrumentar operaþii ginecologice Secþia Chirurgie Generalã I ªef secþie: Conf. Dr. Claudiu Turculeþ, m. pr. chirurgie generalã, supraspecializare traumatologie, competenþã chirurgie laparoscopicã, dr. în ºt. med., post rezervat, Manager Spitalul Clinic de Urgenþã Bucureºti ªef lucr. Dr. Alexandru Ioan Bucur, m. pr. chirurgie generalã, dr. în ºt. med. Asist. univ. Dr. Florin Mihail Iordache, m. pr. chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã, dr. în ºt. med. Dr. Adriana Georgescu, m. pr. chirurgie generalã ºi chirurgie vascularã, dr. în ºt. med. Dr. Sorin Olteanu, m. pr. chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã Dr. Alexandru Eugen Nicolau, m. pr. chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã, dr. în ºt. med. Dr. Radu Stãnescu, m. pr. chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã ºi endoscopie Dr. Mircea Bejenaru, m. pr. chirurgie generalã Dr. Gabriel Teleanu, m. pr. chirurgie generalã, cercetãtor ºtiinþific gr. III Dr. Ion Gheju, m. pr. chirurgie generalã Dr. Mihai Matei, m. spec. chirurgie generalã, cercetãtor ºtiinþific Secþia Chirurgie Generalã II ªef secþie: ªef lucr. Dr. Gheorghe Ion Licã, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, dr. în ºt. med. Asist. univ. Dr. George Jinescu, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, dr. în ºt. med. Asist. univ. Dr. Sorin Pãun, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, drd Asist. univ. Dr. Bogdan Gaspar, m. pr. chirurgie generalã, drd Dr. Rita Anghel, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, dr. în ºt. med. Dr. Romicã Mehic, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, cercetãtor ºtiinþific gradul III Dr. Alexandru Runcanu, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, dr. în ºt. med. Dr. Constantin Tãnase, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, dr. în ºt.med. Dr. Nicolae Vasilescu, m. pr. chirurgie generalã, dr. în ºt. med. Dr. Gãnescu Roxana, m. sp. chirurgie generalã, cercetãtor ºtiinþific, drd. Dr. Murgu Caesar, m. rezident chirurgie generalã, cercetãtor ºtiinþific Secþia Chirurgie Generalã III ªef secþie: Prof. Dr. Mircea Beuran, m. pr. chirurgie generalã, m. spec. sãnãtate publicã ºi management sanitar, supraspecializare traumatologie, competenþã chirurgie traumatologicã, oncologicã ºi laparoscopicã, dr. în ºt. med., Preºedintele Comisiei de Specialitãþi Chirurgicale a Ministerului Sãnãtãþii Publice As. univ. Dr. Alexandru Spãtariu, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, drd. Dr. Bogdan Marþian, m. pr. chirurgie generalã, competenþã în managementul serviciilor de sãnãtate, drd. Dr. Mihnea Avram, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, dr. în ºt. med. Dr. Francesco Bulcã, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, drd. Dr. Constantin Cnezsev, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie, drd. Dr. Radu Marian, m. pr. chirurgie generalã, competenþã laparoscopie. Dr. Dan Venter, m. pr. chirurgie generalã, drd. Dr. Cristina Tudor, m. spec. chirurgie generala, cercetãtor ºtiinþific Dr. Chilie Andrei, m. spec. chirurgie generalã, cercetãtor ºtiinþific Dr. Morteanu Siliviu, preparator universitar, m. spec. chirurgie generalã Dr. Roºu Oana, preparator universitar, m. rezident chirurgie generalã Compartiment Chirurgie Toracicã Dr. Cezar Pavelescu, m. pr. chirurgie toracicã, supraspecializãri mediastinoscopie, chirurgie de graniþã toraco-abdominalã ºi cervico-toracicã, competenþã endoscopie bronºicã Dr. Laurenþiu Marinescu, m. pr. chirurgie toracicã, supraspecializare toracoscopie, chirurgie de graniþã toraco-abdominalã ºi cervico-toracicã, chirurgie TBC, competenþã endoscopie bronºicã. Dotãri: salã de operaþie dotatã cu instrumentar pentru intervenþii chirurgicale toracice complexe, trusã toracoscopie, trusã bronhoscopie. Servicii: asistare endoscopicã a hemoptiziilor, asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale, bronhoaspiraþii la marii supuraþi, bronhoscopie, chirurgie de granita toraco-abdominalã, cervico-toracicã, chirurgie toracicã video asistatã, dezobstructii bronºice ºi traheale, instilaþii endobronsice cu medicamente cu vizã pulmonarã, intubaþii, lavaje bronhiolo-alveolare, toracoscopie Compartiment chirurgie urologicã Dr. Plugaru Gheorghe, m. sp. urolog Sector Chirurgie BMF Dr. Daniel Oanþã, m. pr. stomatologie ºi chirurgie maxilo-facialã Dr. Bogdan ªtefãnescu, m. pr. stomatologie ºi chirurgie maxilofacialã Dr. Emil Horea Rusu, m. pr. stomatologie ºi chirurgie maxilo-facialã Dr. Paul Racoveanu, m. spec. stomatologie ºi chirurgie maxilo-facialã. Dotãri: aparat anestezie Germania Dräger - 200, aparat electrochirurgie (Aesculap), compartiment terapie intensivã cu paturi ºi monitorizare corespunzãtoare, laborator analize medicale, laborator probe funcþionale, laborator radiologie ºi imagisticã, sãli de operaþii pentru chirurgia maxilo-facialã - staþionar, sãli de SPITALE BUCURE{TI 117

122 SPITALE BUCURE{TI operaþii pentru chirurgia oralã - ambulator, serviciu ambulator - douã sãli de operaþii pentru chirurgia oralã, trusa osteosintezã (Sinthèse). Servicii: chirurgie reconstructivã facialã, confecþionarea de proteze chirurgicale, cura radicalã în sinuzita maxilarã odontogenã, deschiderea de supuraþii periosoase ale lojilor superficiale ºi profunde ale feþei ºi gâtului, diagnosticul ºi tratamentul afecþiunilor glandelor salivare, efectuarea de stalografii, extirparea de tumori mici ºi mijlocii, imobilizãri de urgenþã ºi definitive în fracturile de maxilar ºi mandibulã, intervenþii chirurgicale în parodontopatiile marginale cronice progresive, ligaturi vasculare (artera carotidã externã, lingualã, facialã), osteoplastii pentru defectele osoase, osteosintezã cu fir de sârmã ºi plãci miniaturizate în fracturile viscero-craniului, plastia comunicãrilor buco-sinuzale, reducerea de luxaþii temporo-mandibulare, reducerea fracturilor complexului orbito-malar ºi ale arcadei temporo-zigomatice, regularizãri de creastã alveolarã, frenectomii, frenoplastii-tratamentul plagilor cervico-faciale, replantãri dentare, sechestrectomii în osteomielitele de maxilar ºi osteoradionecroze, Sector Ginecologie Dr. Carmen Luminiþa Enache, m. pr. obstetricã-ginecologie, competenþã ecografie în obstetricã-ginecologie, competenþã colposcopie, dr.în ºt. med. Dr. Ana Oncescu, m. pr. obstetricã-ginecologie, sexolog. Dotãri: cabinet obstetricã-ginecologie pentru ambulatoriu, facilitãþi pentru toate tipurile de operaþii ginecologice, aparat histerosalpingografie, ecograf, colposcop, aparat de aspiraþie pentru efectuarea de chiuretaje uterine, echipament pentru salã de naºteri Sector O.R.L. Dr. Nicolae Louchi, m. pr. O.R.L., competenþã chirurgie plasticã ºi reconstructivã, chirurgie laser Dr. Ileana Linaru, m. pr. O.R.L. Dr. Constanta Mirsu, m. spec. O.R.L. Dr. Iulia Grecu, m. spec. O.R.L. Dr. Carmen Bordea, m. spec. O.R.L. Servicii: chirurgie LASER ORL, endoscopie rinosinuzalã, fibroendoscopie rino-faringo-laringo-trahealã, microchirurgie laringianã (laringoscopie suspendatã), timpanoplastii, audiometrie, traumatologie cervicofacialã Sector Oftalmologie Dr. Sanda Maria Ionescu, m. pr. oftalmologie Dr. Anca Mladin, m. pr. oftalmologie Servicii: biometrie, ecografie ocularã, operaþii cataractã, glaucom terapie LASER-pol anterior ºi posterior, traumatologie ocularã Clinica Ortopedie ºi Traumatologie ªef clinicã: Prof. Dr. Dan Barbu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, dr. în ºt. med. Dotãri: aparat Röntgen cu amplificator, aparate anestezie DRÄGER-SULLA 909, aparate Röntgen mobil pentru sala de operaþii, artroscop, instrumentar complet artroplastie ºold ºi genunchi, instrumentar complet pentru artroscopie ºi ligamentoplastii genunchi, instrumentar de osteosintezã centromedulara pe focar închis, instrumentar truse complete DHS, DCS, instrumentaþia proteze genunchi, instrumentaþie alezare oase diafizare lamã-placã masiv ºi condili femurali, proteze totale (revizie) ºold/genunchi, proteze totale de genunchi, cimentate, röntgentelevizoare folosite îndeosebi pentru operaþiile cu focar închis salã de kinetoterapie ºi recuperare, server bancã os. Servicii: afecþiuni degenerative articulare, artroplastii parþiale ºi totale, de ºold ºi genunchi, artroscopie ºi reconstrucþii ligamentare, artroscopie genunchi, recuperare funcþionalã complexã condiþii pentru rezecþii tumorale largi, diformitãþi membre, distrofii osoase (chist osos, displazii fibroase), endoprotezarea articularã personalizatã, inegalitãþi membre, sechele si diformitati post-traumatice dupa politraumatisme, poli-fracturi, reinterventii chirurgicale, malformaþii congenitale ale membrelor, luxaþii congenitale ºold, picior, osteosintezã cu fixatoare externe, osteosintezã ºi reconstrucþie, tumori osoase ºi ale pãrþilor moi Sectia Ortopedie ºi traumatologie I ªef secþie: Dr. Gheorghe Popescu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, dr. în ºt. med. ªef lucrãri Dr. Dan Scãunaº, m. pr. ortopedie ºi traumatologie ªef lucrãri Dr. Gabriel Dinu, m. spec. ortopedie ºi traumatologie Dr. Corneliu Doboº, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, dr.în ºt. med. Dr. Liviu Bãdicã, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, drd. Dr. ªtefan Anderlik, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Dan ªerban, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, dr. în ºt. med. Dr. Dominic Meghea, m. spec. ortopedie ºi traumatologie Dr. Alexandru ªerban, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Cristian Popescu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Ion Barbu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, Dr. Branescu Dan, m. spec.ortopedie-traumatologie Dr. Banateanu Razvan, m. spec. ortopedie-traumatologie Dr. Druta Vasile, m. spec. ortopedie-traumatologie. Secþia Ortopedie ºi traumatologie II ªef secþie: Prof. Dr. Dan Barbu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, dr. în ºt. med. Prof. univ. Dr. Dan Leonard Niculescu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, dr. în ºt. med. Sef lucr. Dr. Olivera Lupescu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, dr. în ºt. med. Dr. Florin Tocan, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, m. sp. urgenþe medico-chirurgicale, m.spec. sãnãtate publicã, dr. în ºt. med. As. univ. Dr. Ioan Cristescu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, dr. în ºt. med. Dr. Dan Siderman, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Mihail Nagea, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Dan Tãnase, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, drd. Dr. Tiberiu Truºcã, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Dan Putineanu, m. spec. ortopedie ºi traumatologie, drd Dr. Paul Niculescu, m. spec. ortopedie ºi traumatologie Asist. univ. Dr. Cosmin Toma, m.sp.ortopedie-traumatologie Prep.univ.Dr. Cristian Burnei, m. rezident ortopedie-traumatologie Secþia Ortopedie ºi traumatologie III ªef secþie: Dr. Romulus Popescu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie As. univ. Dr. Cãlin Litu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, drd. As. univ. Dr. Sebastian Oprescu, m. spec. ortopedie ºi traumatologie, drd. Dr. Vasile Popescu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Radu Þuþuianu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, drd. Dr. Liviu Andrian, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Florentin Creþu, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Bogdan Velciu, m. spec. ortopedie ºi traumatologie Dr. Andrei Ursache, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Cristian Angeluþã, m. pr. ortopedie ºi traumatologie Dr. Cristina Pãtru, m. pr. ortopedie ºi traumatologie, c. ºt., drd. Clinica Chirurgie Plasticã ºi Reconstructivã ªef Clinicã: Prof. Dr. Ioan Lascar m.pr., dr. în ºt. med., supraspecializare în traumatologie, esteticã, microchirurgie, preºedintele Comisiei de Chirurgie Plasticã-Microchirurgie Reconstructivã a Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, preºedintele Societãþii Academice Române de Chirurgie Plasticã Microchirurgie Reconstructivã Dr. Cristian Hariga, m.pr., asist.univ Dr. Rodica Crutescu, m.pr., drd Dr. Oana Vermesan, m.pr., drd Dr. Liviu Cojocaru, m.pr Dr. ªerban Arghir Popescu, m.pr., drd Dr. Mihai Stana, m.pr Dr. Marek Vâlcu, m.pr., asist.univ Dr. Madalina Ciupan, m. spec Dr. Dumitru Totir, m. spec Dr. Dragoº Zamfirescu, m. spec Dr. Adina Alberts, medic spec., asist. univ. Dotãri: aparat pentru lipoaspiraþie, sonde de lipoaspiraþie, aparat tip Synthes pentru osteosinteze, bisturiu electric - electrocoagulare uni ºi bipolarã, electrodermatoame ºi dermatoame manuale, mesh graft expander, microscop operator de tavan Zeiss ºi microscoape operatorii mobile, sãli de operaþii dotate cu aparate de anestezie generalã Dräger, instrumentar Aesculap, inclusiv pentru intervenþii microchirurgicale, sonograf Doppler pentru vase periferice, stimulator pentru nervii periferici. 118

123 Servicii: tratamentul traumatismelor grave ale extremitãþilor: abdominoplastii, chirurgia mâinii, revascularizãri/replantãri de membre-degete amputate, ºunturi arterio-venoase, tratamentul chirurgical al malformaþiilor, tratamentul chirurgical al sechelelor posttraumatice, postcombustionale, cicatriceale, tratamentul chirurgical al tumorilor pãrþilor moi, tratamentul infecþiilor extensive, escarelor, ulceraþiilor, limfedemului, microchirurgie reconstructivã: operaþii pe plexul brahial, repararea nervilor periferici, transferuri libere în reconstrucþia de sân, tratamentul fracturilor deschise complicate, radionecrozelor, tratamentul paraliziei faciale, chirurgia cosmeticã: chirurgia corectoare a buzelor, pleoapelor, lipoabsorbþii, implant autolog, mamoplastii de reducþie ºi augmentare, rinoplastii, tratamentul chirurgical al transsexualismului. Clinica de Anestezie - Terapie Intensivã ªef clinicã: Conf. Dr. Ioana Grinþescu, m. pr. A.T.I., supraspecializãri A.T.I. a bolnavului transplantat, toxicologie clinicã, medicinã de urgenþã urgenþe prespitaliceºti, dializã acutã ºi cronicã, dializã la diabetici, dr. în ºt. med. Dr. Mihai Vasilescu, m. pr. A.T.I. Dr. Rodica Florescu, m. pr. A.T.I. Dr. Valentina Avram, m. pr. A.T.I. Dr. Carmen Ene, m. pr. A.T.I. Dr. Constantin Godeanu, m. pr. A.T.I. Dr. Doina Marin, m. pr. A.T.I. Dr. Oana Marinescu, m. pr. A.T.I. Dr. Mircea Roman, m. pr. A.T.I. Dr. Mihaela Vartic, m. pr. A.T.I., dr. în ºt. med. Dr. Niculina ªerbãnescu, m. spec. A.T.I. Dr. Corina Catu, m. pr. A.T.I., dr. in ºt. med. Dr. Anca Constantinescu, m. spec. A.T.I. Dr. Ioana Cucereanu-Bãdicã, m. pr. A.T.I., drd. Dr. Irina Grecu, m. pr. A.T.I., drd. Dr. Anca Gostian, m. pr. ATI Dr. Rely Manolescu, m. pr. ATI Dr. Mirela Nicolau, m. pr. A.T.I., drd. Dr. Daniela Ologoiu, m. spec. A.T.I. Dr. Cleopatra Vasilescu, m. pr. A.T.I. Dr. Daniela Pavelescu, m. pr. A.T.I. Dr. Liviu Tiganiuc, m. spec. A.T.I. Dr. Negoi Marilena, m. spec.ati Dr. Popa Angela, m. spec. ATI Dr. Mihai Lazãr, m. spec. ATI Dr. Luminiþa Stãnciulescu, m. spec. ATI Dr. Raluca Ungureanu, m. spec. ATI Dr. Liliana Mirea, m. spec. ATI, asist. univ., drd. Dr. Asmarandei Rareº, m. spec. ATI. Dotãri: aparate de ventilaþie mecanicã tip Dräger, analizoare de gaze sanguine ºi biochimie, aparate de hemodializã mobile tip ADM Fresenius ºi Kimal, aparat de dializã hepaticã tip MARS, aparat de analizã a proprietãþilor vasco-elastice ale sângelui tip ROTEM, monitor de presiune intracranianã tip Codman, aparate de încãlzire externã, aparat de radiologie mobil, aparate de recuperare ºi retransfuzare a sângelui Fresenius tip Cell- Saver, aparate de ventilaþie mecanicã de transport tip Oxylog (Dräger), aparat pentru administrarea oxidului nitric, dispozitive de ventilaþie mecanicã noninvazivã, bronhoscop flexibil, defibrilatoare portabile, ecograf mobil, electrocardiografe portabile cu 12 derivaþii, fibroscop pentru intubaþie orotrahealã, laringoscoape, monitoare de transport tip Viridia H-P, monitoare (la fiecare pat) hemodinamice invazive ºi non-invazive, cu analiza segmentului ST ºi nebulizatoare, paturi pentru terapie rotaþionalã, pompe de nutriþie tip Abbot ºi Fresenius. Dotare Anestezie sãli de operaþie: aparate de anestezie tip Dräger, aparate de infuzie rapidã ºi încãlzire concomitentã a soluþiilor, aparate de încãlzire externã, aparat pentru monitorizarea relaxãrii neuromusculare tip Tof-Guard ºi Tof-Watch, bronhoscop, fibroscop pentru intubaþie orotrahealã, laringoscoape cu 4 lame, stimulator electromiografic. Clinica ATI - Toxicologie ªef secþie: prof. dr. Dr. Radu Macovei, m. pr. A.T.I. ºi farmacologie clinicã, supraspecializare toxicologie clinicã, c. ºt. pr. I, dr. în ºt. med. As. univ. Dr. Dida Ardeleanu, m. pr. medicinã internã, supraspecializare toxicologie clinicã, c. ºt..pr. II, dr. în ºt. med. Dr. Ilenuþa Dãnescu, m. pr. A.T.I., supraspecializare toxicologie clinicã, drd. în ºt. med. Dr. Ruxandra Avram, m. pr. A.T.I., c. ºt. As. Univ. Oana Avram, m. spec, drd. în ºt. med. As. Univ. Dr. Mihail Tudosie, m. spec. medicinã internã, supraspecializare toxicologie clinicã, competenta urgente prespitalicesti, c. ºt., dr. în ºt. med. Mihai Ionicã, inginer, c. ºt. II, supraspecializare toxicologie, ºef laborator toxicologie analiticã Mãrgãrita Forje, biochimist, c. ºt. pr. III Genica Caragea, chimist specialist, c. ºt. Dotãri: aparat pentru încãlzit pacientul, aparat pentru hemodializã, hemofiltrare, plasmaferezã Fresenius ADM 08, defibrilatoare cardiace HP, Hellige, electrocardiograf portabil cu 12 canale HP, electroencefalograf pe 32 de canale BRAVO, Holter EKG, monitoare de pat Siemens C6000, ventilatoare mecanice Evita 4. Dotare - Laboratorul de toxicologie analiticã: aparat pentru echilibru acido-bazic ABL 625, aparate gaz cromatograf cuplat cu spectrometru de masã Varian/Chrompack, aparat lichid cromatograf HPLC, spectrometru cu absorbþie atomicã Varian SpectrAa-880, aparat screning FPIA Axsym, cititor optic Labsystems Uniskan II. Servicii: asistenþã medicalã a pacienþilor intoxicaþi, asistenþã psihiatricã, analize toxicologice, determinarea activitãþii pseudocolinesterazei, determinarea metalelor ºi metaloizilor din fluide biologice, tratamentul intoxicaþiilor acute. Clinica de Medicinã Internã ºi Cardiologie ªef clinicã: Prof. Dr. Maria Dorobanþu, m. pr. cardiologie ºi medicinã internã, competenþã în ecocardiografie transtoracicã ºi Ecocardiografie transesofagianã, Competenþã în managementul sanitar. FESC, FACC Secþia Cardiologie ªef secþie: Prof. Dr. Maria Dorobanþu, m. pr. cardiologie ºi medicinã internã, competenþã în ecocardiografie transtoracicã ºi Ecocardiografie transesofagianã, Competenþã în managementul sanitar. FESC, FACC Dr. Gabriel Tatu-Chiþoiu, m. pr. cardiologie. FESC Dr. Petre Cãpraru, m. pr. cardiologie ºi medicinã internã Dr. Manuela Guran, m. pr. cardiologie Conf. Dr. ªerban Bãlãnescu, m. pr. cardiologie clinicã ºi intervenþionalã, m. pr. medicinã internã FESC Dr. Oana Istrãtescu, m.pr. cardiologie. FESC Dr. Monica Dan, m. pr. medicinã internã ºi spec. cardiologie Dr. Cristina Teodorescu, m. pr. cardiologie Dr. Dana Constantinescu, m. spec. cardiologie, competenþã în ecocardiografie transtoracicã ºi ecocardiografie transesofagianã Dr. Ana Fruntelatã, m.pr. medicinã internã, m.spec. cardiologie, Dr. Adriana Alexandrescu, m. spec. cardiologie, competentã în ecocardiografie transtoracicã ºi ecocardiografie transesofagianã ºi specialã, ecografie Doppler vascular Dr. Mirela Marinescu, m. spec. cardiologie, competenþã în ecocardiografie transtoracicã ºi ecocardiografie transesofagianã ºi specialã, ecografie Doppler vascular FESC Dr. ªerban Arvanitopol, m. spec. cardiologie Dr. Alexandra Vasile, m. spec. cardiologie, competenþã în ecocardiografie transtoracicã ºi ecocardiografie transesofagianã ºi specialã, ecografie Doppler vascular Conf. Dr. Corneliu Zeana, m.pr. medicinã internã ºi cardiologie Dr. Valeria Neagu, m.pr. de medicinã internã ºi m.spec. de cardiologie Dr. Erena Constantin, m.pr. boli interne ºi spec. cardiologie, competenþã în ecografia generalã ºi ecocardiografie, competenþã în managementul serviciilor sanitare Dr. Radu Vatasescu, m.spec. medicinã internã ºi competentã europeanã pentru implantare stimulatoare cardiace Dr. Mugur Marinescu, m.spec. medicinã internã Dr. Onut Roxana, m. spec. cardiologie, competenþã ecocardiografie transtoracicã Dr. Alexandru Scafa-Udriste, rezident cardiologie Dr. Lucian Calmac, medic rezident cardiologie Dr. Alice Nastase, medic rezident de cardiologie Dr. Corneliu Iorgulescu, rezident cardiologie Dr. ªtefan Bogdan, rezident de medicinã internã. Dotãri: aparatura pentru test de efort - Siemens, cardiostimulator pentru stimulare temporara externa, defibrilator, echipament Holter EKG, TA, ecocardiograf cu Doppler color si sonda transesofagiana, ecograf cu sonda transtoracica, transesofagiana si Doppler vase, electrocardiograf portabil, electrocardiograf - Hellige cu inregistrare potentiale tardive, pompe si injectomate automate, sistem de monitorizare pentru pacienti in unitatea de terapie intensiva, sistem MIDA -monitorizarea ischemiei miocardice in timp real, sonda de cardiostimulare externa, spirografe stimulatoare cardiace VVI, VDD, stimulator extern, temporar, SPITALE BUCURE{TI 119

124 SPITALE BUCURE{TI telemetru cardiac HP, unitate de terapie intensiva coronarieni cu monitorizare centrala prin supraveghere neinvaziva, unitate de terapie intensiva coronarieni cu statie centrala de monitorizare Servicii: aparaturã pentru test de efort - Siemens (1997), cardiostimulator pentru stimulare temporarã externã, compartiment informatic pentru analizã, sintezã ºi compararea rezultatelor operatorii ºi prelucrarea statisticã a datelor, precum ºi pentru urmãrirea computerizatã a pacienþilor, covor rulant cu electrocardiograf cu prelucrare digitalã, covor rulant pentru stress-test SIEMENS, defibrilator extern ºi intern, defibrilator Hewlett Packard Code Master cu/fãrã Shock Adviser, defibrilator sincronizat, Doppler color, echipament Holter EKG, echipament Holter TA, ecocardiograf biplan, ecocardiograf cu Doppler color ºi sondã transesofagianã, administrare de fibrinolitice, analiza tulburãrilor de ritm ºi conducere, arteriografii ale tuturor teritoriilor arteriale, cardiostimulãri temporare ºi permanente, cateterism cardiac drept si stang, conversie electricã a aritmiilor, coronarografii, defibrilãri ºi conversii ale ritmului cardiac, dilatãri coronariene pe artere native ºi by- passuri, eco Doppler vase, cord, EKG de efort, embolizãri arteriale, fibrinoliza IV, implantãri de stenturi coronariene, implantãri pace-maker, monitorizare Holter EKG sau TA, monitorizarea automatã ambulatorie a TA (MAATA), monitorizarea telemetricã a tulburãrilor de ritm ºi a ischemiei, potenþiale tardive, test de stres ecocardiografie, teste ventilatorii tratament anticoagulant minutat, tratamente trombolitice. Secþia Medicinã Internã I ªef secþie: Conf. Dr. Daniela Bartoº, m. pr. medicinã internã, m. spec. cardiologie, dr. în ºt. med. As. univ. Dr. Luiza Subescu, m. pr. medicinã internã As. univ. Dr. Elisabeta Bãdilã, m. pr. medicinã internã Dr. Dorina Bunea, m. pr. medicinã internã Dr. Silvia Toma, m.pr. medicinã internã Dr. Florentina Mehic, m. pr. medicinã internã Dr. Mihaela Bazac, m. pr. pneumologie Dr. Cristina Tirziu, m. spec. medicinã internã Dr. Elena Pripoaie, m.. spec. medicinã internã Dr. Elena Gainoiu, m. spec. medicinã internã Dr. Laura Plãticã, m. spec. medicinã internã Dr. Marta Albulescu, m. pr. medicinã internã Dr. Cecilia Vlãdeanu, m.pr. medicinã internã Dr. Claudia Ionescu, m. pr. medicinã internã, supraspecializare diabetologie Dr. Lãcrãmioara Dumitrache, m. spec. endocrinologie Dotãri: electrocardiografe cu 3 si 6 canale, ecograf cu sondã cardiacã, liniarã (vase), bicicletã ergometricã cu softul aferent pentru testul de efort, Holte de ritm ºi tensiune arterialã, defibrilator cu funcþie de monitorizare, aparat pentru mãsurãtori prin bioimpedanta, aparat de mãsurare neinvazivã a stiffness-ului arterial, spirometru. Servicii: ecografii abdominale, cardiace ºi dopplere vasculare, explorãri funcþionale respiratorii, monitorizare EKG ºi Holter EKG, monitorizare EKG-urgenþe, monitorizare Holter TA, probã de efort EKG, masurãtori de bioimpedantã, evaluare neinvazivã a funcþiei endoteliale Secþia Gastroenterologie Dr. Gabriel Constantinescu director medical Sp. Urgenþã Floreasca, m.p. gastroenterologie ºi boli interne; ºef lucrãri UMF Carol Davila, dr. in ºt. med. ªef secþie: Dr. Ruxandra Albu, m.pr. gastroenterologie, asist. univ. UMF Bucuresti Dr. Pestroiu Dorina m. pr. medicinã internã ºi gastroenterologie Dr. Andreea Hortopan, m. pr. medicinã internã ºi gastroenterologie Dr. Camelia Chioncel, m. pr. gastroenterologie Dr. Doina Þãranu, m. pr. medicinã internã ºi gastroenterologie, dr. în ºt. med. Dr. Liliana Dumitru spec. gastroenterologiecercetãtor ºtiinþific Dr. Adriana Dumitru spec. gastroenterologie-cercetãtor ºtiinþific. Dotãri: Secþie cu 25 paturi, proceduri endoscopice 24 ore/ 24, 4 turnuri de endoscopie echipate complet, aparaturã de videoendoscopie (Evis Exera 145, 160, 165), 6 videogastroscoape, 4 videocolonoscoape, 2 videoduodenoscoape, 1 eco-endoscop Olympus, 3 cabinete endoscopie digestivã (cabinet de endoscopie radiologicã). SERVICII OFERITE DE SECÞIA GASTROENTEROLOGIE: Urgente medicale, Cazuri cronice : orice patologie hepato-bilio-pancreatica sau de tub digestiv, Cazuri cronice diverse necesitand explorari complexe, Ecoendoscopie, colangio RMN, colonoscopie cu canularea ileonului terminal, ERCP, tratamentul angiografic al tumorilor hepatice, Biopsie hepatica, Cazuri cronice necesitand endoscopie interventionala F.O. obligatorie: Polipectomii, Mucosectomii, ligatura electiva varicelor esofagiene, sclerozarea varicelor esofagiene, dilatarea esofagului inclusiv tratamentul acalaziei cardiei, stentarea esofagului si a intestinului subtire, montarea de PEG, bandarea hemoroizilor, tratamentul fisurilor anale, trombectomia hemoroidala, ERCP interventionala, Tratamentul obezitatii montarea balonului intragastric, Cazuri de expertiza gastroentrologica trimise de INML. SERVICII MEDICALE LA CAMERA DE GARDÃ: explorare endoscopicã in urgenþe gastroenterologice. Secþia Neurologie ªef secþie: Dr. Simona Vizeteu, m.pr. neurologie Dr. Cornelia Cioran, m.pr. neurologie, dr. in st. Med. Dr. Cornelia Predescu, m.pr. neurologie Dr. Camelia Muºuroi, m. spec. neurologie Dotãri: secþie cu 25 paturi Servicii: CT, RMN, Angiografie cerebralã, EEG, Examen ecografic, Doppler pentru arterele cervico-cerebrale, Recuperare neuromotorie în faza acutã. Compartiment Hemodializã ªef compartiment: Asist. univ. Dr. Luminiþa Ardelean, m. pr. medicinã internã, m. spec. nefrologie, drd. Dr. Viorica Bumbea, m. spec. nefrologie Dr. Oana Constantinescu, m. spec. nefrologie. Dotãri: aparat ECHO DOPPLER, coagulometru Hemochron 801, dispozitive de preparare localã a soluþiei concentrate (GranumixR dozator electric Ilyte Na K Ca Ph Systems, ecograf Sonos Hewlett Packard (cu Doppler color), electrocardiografe Hellige Microsmart si EK 51, Holter EKG, TA Meditech ABPM 04, instalaþie de osmozã inversã TEMAK, monitor de dializã acutã Fresenius ADM ABM, paturi pentru aparatele Fresenius, unitate de dializã peritonealã, unitate de hemodializã acutã, unitate de hemodializã iterativã (cronicã). Servicii: biopsii musculo-cutanate, prelevãri de ganglioni, chirurgia vascularã a dializei, dializã peritonealã pentru acuþi ºi cronici, ecografie abdominalã, expertizare în vederea hemodializei ºi dializei peritoneale a bolnavilor renali cronici, hemodiafiltrare, hemodializã acutã, hemofiltrare, hemoperfuzie, monitorizare EKG în timpul dializei ºi defibrilare electricã, plasmaferezã Secþia Neurochirurgie ªef secþie: Dr. Adrian Topor, m. pr. neurochirurgie, competenþã neurotraumatologie, chirurgie spinala, microchirurgie tumoralã 120

125 cerebrala Dr. Adrian Cristescu, m. pr. neurochirurgie, dr. în ºt. med., cercetator stiintific principal grad I, competenþã în microchirurgie cerebro-vascularã ºi tumoralã, supraspecialitate traumatologie, chirurgie spinala, endoscopie cerebralã Dr. Adrian Lungu, m. pr. neurochirurgie, dr. în ºt. med., competenþã neurotraumatologie, microchirurgie cerebro-vascularã, microchirurgie tumoralã cerebrala, chirurgie spinalã, endoscopie cerebralã Dr. Horia Moraru, m. pr. neurochirurgie, dr. în biotehnologie, competenþã neurotraumatologie, microchirurgie cerebro-vascularã ºi tumoralã, chirurgie spinalã, competenþã în Managementul Serviciilor de Sãnãtate Dr. Constantin Mãlin, m. pr. neurochirurgie, competenþã neurotraumatologie, microchirurgie cerebro-vascularã, microchirurgie tumoralã cerebrala, chirurgie spinala Dr. Mircea Sklerniacof, m. pr. neurochirurgie, competenþã neurotraumatologie, microchirurgie cerebro-vascularã, microchirurgie tumoralã cerebrala, chirurgie spinala, endoscopie cerebrala Dr. Gabriel Dascãlu, m. spec. neurochirurgie, competenþã neurotraumatologie, microchirurgie cerebro-vascularã, microchirurgie tumoralã cerebrala, chirurgie spinalã, endoscopie cerebralã Dr. Dan Razvan Bentia, m. rez. neurochirurgie, asist. cercetare Dr. Nora Mihaela Sandu, m. rez. neurochirurgie, asist. cercetare. Dotãri: 40 paturi din care 10 paturi Salon Terapie Intensiva Neurochirurgie, aparat Röntgen cu amplificare ºi conservare de imagine intraoperator, computer-tomograf la dispoziþie 24/24 ore microscop operator, sistem de endoscopie cerebrala Aesculap. Servicii: Angiografie digitala cu substracþie, RMN, tomografie computerizatã, ultrasonografie vascularã transcranianã Doppler, Intervenþii neurochirurgicale: hernii de disc vertebrale, neurotraumatologie cranio-cerebralã ºi vertebro-medularã, tratamentul durerilor netratabile cu alte mijloace, tumori cerebrale ºi medulospinale, urgenþe neurochirurgicale traumatice ºi netraumatice cerebro-vasculare, tumorale, monitorizare presiune intracranianã Secþia Chirurgie Cardiacã ºi a vaselor mari ªef secþie: Dr. ªerban Brãdiºteanu, m. pr. chirurgie cardiovascularã, dr. în ºt. med. Dr. Marius Militaru, m. pr. chirurgie cardiovascularã Dr. Cristian Apriotesei, m. pr. chirurgie cardiovascularã, dr. în ºt. med. Dr. Marian Broascã, m. spec. chirurgie cardiovascularã Dr. Elena Braboveanu, m. spec. chirurgie cardiovascularã Dr. Ionuþ Munteanu, m. spec. chirurgie cardiovascularã Dr. Radu Tatic, m.spec. chirurgie cardiovasculara Dr. Radu Capilna, m. spec. chirurgie cardiovasculara Dr. Antonia Ionescu, m. rez. Dr. Felix Sarboiu, m. rez. Compartiment chirurgie vascularã 7 paturi Compartiment ATI 10 paturi Dotãri: 2 sãli chirurgie cardiovascularã, 1 salã chirurgie vascularã de urgenþã. Terapie intensivã chirurgie cardiovascularã Servicii: transplant cardiac, chirurgie roboticã, chirurgie coronarianã, valvularã, congenitalã adulþi, chirurgie vascularã. DEPARTAMENT UPU Unitatea Primiri - Urgente Majore - SMURD Telefon subunitate: int.:368-dispecerat ºi 255,197-UPU; 962 ***pt.apel de urgenþã la nr. naþional pt. urgenþe 112 Fax subunitate: smurdbucuresti@yahoo.com ªef Departament : Dr. Bogdan Opriþa, m. pr. medicinã de urgenþã Medici:Dr. Rodica Ciolacu, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Luca Vasilescu, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Cristina Balasan, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Laura Balica, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Manuela Guran, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Sunduz Geafar, m. pr. medicinã de urgenta Dr. Cristian Pandrea, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Bogdan Matei, m. pr. medicinãde urgenþã Dr. Camelia Marin, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Constantin Olteanu, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Luisa Simion, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Monica Turi, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Dan Marinescu, m. spec. medicinã de urgenþã Dr. Andreea Mitescu, m. spec. medicinã de urgenþã Dr. Daniela Cojoaca, m. spec. medicinã de urgenþã, cercetãtor ºtiinþific Dr. Monica Preda, m. spec. medicinã de urgenþã, asist. de cercetare. Dotãri: I. UPU (Dispecerat SMURD integrat în Sistemul Naþional al Apelului Unic de Urgenþã 112, Punct informare ºi triaj, Punc central de înregistrare al pacienþilor, Camera de resuscitare cu doua posturi, Camera de ingrijiri imediate cu 7 posturi, Camera de supravegere cu 5 posturi, Camera pentru mici intervenþii chirurgicale) dotate cu: staþie centralã de monitorizare, aparate EKG, defibrilatoare, brancarde cu: tuburi de oxigen ºi sistem de distribuþie a acestuia, grila pentru radiografii, sistem de transfer al pacienþilor, suporturi pentru perfuzii ºi mãsuþã de tratament, aparat pentru determinarea gazelor sangvine, aparat pt. determinarea rapidã a: Troponinei I, D-dimeri, Mioglobina si CK, aparate pentru încalzit soluþii perfuzabile, aparate pentru injectare sub presiune a soluþiilor perfuzabile, echograf, aparat radiologic portabil, aparate de ventilaþie mecanicã (inclusiv de transport), sisteme de încãlzire externã pentru pacienþi, II.SMURD, elicopter de intervenþie, salvare ºi asistenþã medicalã de urgenþã, o maºinã de intervenþie rapidã pentu Medicul de Urgenþã (operatã în cooperare cu Inspectoratul pt. Situaþii de Urgenþã Dealu Spirii Bucureºti), 4 ambulanþe de reanimare ºi terapie intensivã (tip C), in funcþie de particularitãþile situaþiei (victime multiple, calamitãþi,etc.) Unitatea Specialã de Aviaþie a MIRA poate pune la dispoziþie un elicopter greu. Servicii: asistenþã medicalã de urgenþã spitalicescã, asistenþã medicalã de urgenþã prespitalicescã, asistenþã medicalã la incidente cu victime multiple/calamitãþi-prespitaliceascã ºi spitaliceascã. Laborator Analize Medicale Dotãri: coagulometru Electra 1400, centrifuga de capacitate mare ºi micã (pentru cuve de 15 si 50 ml), citometru de flux, instalaþie completã pentru electroforezã, laborator de biochimie, laborator de hematologie, laborator de imunologie, laborator de microbiologie, laborator pentru determinare de LCR, sistem automat pentru hemoculturi BACTEC 2050, Vitros 750, 900, ECI Servicii: analize uzuale, CK, CK-MB, LDH, lipazã, lactat, amoniemie, HDL-colesterol, VLDL, LDL, CPK-MB (CPK), (LDH), (GGT), hormoni tiroidieni, steroizi, HIV 12, LH, FSH, progesteron. Laborator Analize Medicale Gardã ªef laborator: Dr. Nicoleta Caea, m. spec. hematologie ºi hematologie Ruxandra Cirnu, chimist principal Carmen Lefter, chimist principal Camelia Cornelia Popescu, biochimist spec. Laborator Analize Medicale - Bacteriologie ªef laborator: Dr. Mihaela Ariciuc m. pr. medicinã de laborator Dr. Alexandra Macovei, m. pr. medicinã de laborator Dr. Andreiana Moraru, m. spec. medicinã de laborator Dr. Magdalena Stoica, m. spec. medicinã de laborator Dr. Doina Ionaºcu, m. pr. medicinã de laborator Dr. Irina Raluca Gingu, m. spec. medicinã de laborator Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã Laborator Angiografie Dr. Bogdan Popa, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþe ecografie, radiologie intervenþionalã director cercetare dezvoltare Sp. Clinic Urgenþã Bucureºti ªef laborator: Dr. Palea Monica, m. spec. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþe ecografie, radiologie intervenþionalã SPITALE BUCURE{TI 121

126 SPITALE BUCURE{TI Laboratorul I arteriografie perifericã Dr. Bogdan Popa, m. pr., dr. in ºt. med. Dr. Monica Palea Laboratorul II - coronarografie ºi cateterism cardiac Conf. dr. ªerban Bãlãnescu, m.pr. Dr. Rodica Niculescu, m.pr. Dotãri: angiograf universal Toshiba CAS 10A DFP 2000, coronarograf Philips INTEGRIS ALLURA 9C, co-oximetru Oxylite AVL 912, sistem electronic de injecþie Medrad Mark V Plus, soft de hemodinamicã Quinton SVA pentru monitorizarea parametrilor cardiovasculari. Servicii: Angiografia de diagnostic perifericã: afecþiuni cronice (vasculare, tumorale), Angiografia terapeuticã: tratamentul intervenþional endovascular al tumorilor hepatice primitive ºi secundare, tratamentul endovascular al afecþiunilor vasculare periferice, prevenirea trombembolismului pulmonar prin implantarea filtrului permanent/temporar de vena caã inferioarã. Laborator CT. ªef laborator: Dr. Andreia Ungureanu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Ileana Racoveanu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþe computer tomografie, ecografie, rezonanþã magneticã nuclearã, angiografie Dr. Mirela Debreþin, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþe computer tomografie, ecografie Dr. Eugenia Paizis, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþe computer tomografie, angiografie Laborator Ecografie ªef laborator: Dr. Anca Bîscã, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã ecografie, CT Dr. Dana Elena Nedelcu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Adriana Cojocaru, m. spec. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Mircea Pereþianu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Dorina Tararache, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Liliana Lolu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã. Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. Adriana Cojocaru, m. spec. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Mircea Pereþianu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Dorina Tararache, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Liliana Lolu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã. Laborator Rezonanþã Magneticã Nuclearã ªef laborator: Dr. Bogdan Popa, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþe ecografie, radiologie intervenþionalã director cercetare dezvoltare Sp. Clinic Urgenþã Bucureºti Fizician: Claudiu Ungureanu Serviciul de Fizioterapie ºi de Recuperare Medicalã ªef serviciu: ªef lucrãri Dr. Georgiana-Ozana Tache, m. pr. recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie, competenþã homeopatie, drd. Farmacie ªef farmacie: Farm. Simona Firulescu, farmacist pr. farmacie clinicã Farm. Cornelia Gârdu, farmacist pr. farmacie clinicã Farm. Elena Truþã, farmacist pr. farmacie clinicã Farm. Viorica Banu, farmacist spec. farmacie clinicã Cabinet Psihiatrie Dr. Graziela Tomescu, m. pr. psihiatrie SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ MILITAR CENTRAL Dr. Carol Davila Str. Mircea Vulcãnescu nr. 88, Bucureºti, sector 1, CP Tel./ Fax: Comandant - director general: General de brigadã medic conf. univ. dr. Ioan SÎRBU, medic primar stomatologie generalã, competenþã radiodiagnostic maxilo dentar ºi implantologie oralã, doctor în ºtiinþe medicale. Locþiitor al comandantului - director general adjunct medical: Colonel medic dr. Ionel OPREA, medic primar chirurgie generalã, ºef lucrãri Catedra de Chirurgie 2, doctor în medicinã Secþia 1 Chirurgie Generalã ªef secþie: Colonel dr. Bogdan Marcel - Emil, medic primar chirurgie generalã, doctor în ºtiinþe medicale Col. dr. Teodor Artenie, medic primar chirurgie generalã, doctor în ºtiinþe medicale Lt. col. dr. Costin Nanu, medic primar chirurgie generalã Lt. col. dr. Rãzvan Petrescu, medic primar chirurgie generalã Mr. dr. Liviu Mosoia - Plãviciosu, medic specialist chirurgie generalã Cpt. dr. Lucescu Ioan, medic specialist chirurgie generalã Dr. Nicoleta Bãjenaru, medic specialist chirurgie generalã, competenþã endoscopie digestivã, competenþã echografie generalã, chirurgie laparoscopicã Dr. Cristian Drãgan, medic specialist chirurgie generalã. Dotãri: aparat de anestezie modern - Drâger-Julian; aparat de crioablaþie a tumorilor hepatice ERBE cryo 6; aparat de criochirurgie a tumorilor hepatice; parat pentru probe ventilatorii; aparate radiologice mobile, pentru reperaj intraoperator; aparate suturã mecanicã - stapler circular; aparaturã autotransfuzii operatorii; blocuri operatorii cu sãli de operaþii modernizate, cu aer condiþionat, sistem de încãlzire funcþional ºi sistem de evacuareepurare a aerului din incintã; coagulatoare cu plasmã Argon; coagulatoare electrice ; colangiograf cu amplificare de imagine; coledocoscop flexibil translaparoscopic; compartiment de endoscopie digestivã dotat cu fibrogastroscop cu monitorizare video ºi stetoscop; disector cu ultrasunete Sharplan; echipament explorãri RX intraoperator; ecograf intraoperator; endoscop Pentax; instalaþie centralã de gaze-c02, protoxid de azot - pentru fiecare bloc operator, cu depozit izolat al recipientelor sub presiune; instrumentar microchirurgical; instrumentar pentru chirurgie laparoscopicã; laborator de anatomie patologicã; salã de operaþie pentru chirurgie video-endoscopicã; sãli de operaþii dotate cu monitoare Siemens; saloane de terapie intensivã, cu sistem de monitorizare complexã; sistem de încãlzire a sângelui HOTLINE; sistem de încãlzire bolnav cu defibrillator; sistem de sterilizare autonomã a instrumentarului în blocul operator; spaþiu de prearsstezie ºi trezire, amenajate adecvat în blocul operator; stabilizator de tensiune; trusã coledocos copie; trusã completã instrumentar operaþii ginecologice; trusã de abord laparoscopic al cãii biliare principale; trusã de endoscopie recto-sigmoidianã. Servicii: chirurgie oncologicã Secþia 2 Chirurgie Generalã Col. dr. Ionel Oprea, medic primar chirurgie generalã Lt. col. dr. Florin Alexandru Sãvulescu, medic primar chirurgie generalã, dr. în ºtiinþe medicale; Lt.col. dr. Dan Lucian Orosan, medic primar chirurgie generalã Mr. dr. Janin - Cristian Muºat, medic primar chirurgie generalã Mr. dr. loan - Ovidiu Albitã, medic primar chirurgie generalã Mr. dr. George - Costin Duþu, medic specialist chirurgie generalã Servicii secþie chirurgie generalã: apendicectomie laparoscopicã; apendicectomii clasice; chirurgia cãilor biliare, folosind laparoscopia, explorarea radiologicã, video-endoscopia ºi ecografia; chirurgia chistului hidatic pulmonar ºi hepatic; chirurgia endocrinã, tiroidectomiitotale ºi sibtotale, suprarenalectomia (laparoscopic ºi clasic); chirurgia extermitãþilor în ambulatoriu 122

127 pentru boala Dupuytren, halux valgus, panariþii, unghii încarnate; chirurgia ficatului pentru tumori benigne, maligne, primare ºi secundare; chirurgia glandei mamare; chirurgia hipertensiunii portale (tipurile de derivaþii porto-sistemice, operaþii de devascularizare pentru varice esofagiene sângerânde); chirurgia laparoscopicã colorectalã; chirurgia melanoamelor maligne; chirurgia organelor genitale feminine, externe ºi interne; chirurgia pancreasului, rezecþii totale ºi subtotale, derivaþii pancreato-digestive; chirugia polipozei familiale ºi a rectocolitei ulcerohemoragice (operaþii care permit un tranzit pe cãi naturale pentru bolnavii operaþi); chirurgia timusului (tratamentul miasteniei gravistimectomia pe cale toracoscopicã); chirurgia tubului digestiv, esofagoplastii, rezecþii gastrice, intestinale, colonice ºi rectale, inclusive; chirurgia varicelor; chirurgia venoasã; chirurgie generalã; chirurgie hepato-bilio-pancreaticã; chirurgie oncologicã; chirurgie reparatorie a peretelui abdominal, pentru defecte herniale ºi eventraþii, protezare cu plase ºi prin abord laparoscopic; colangiografie retrogradã endoscopicã, sfincterectomie oddianã; colecistectomie laparoscopicã; cura eventraþiilor; cura hemoroizilor; cura laparoscopicã a herniilor hiatale, a refluxului gastroesofagian, a achalaziei; cura laparoscopicã a patologiei uteroanexiale; ecografie intervenþionalã; endoscopie eso-gastro-duodenalã ºi acolorectalã diagnosticã ºi terapeuticã ; gastrectomii pentru ulcer gastroduodenal; intervenþii celioscopice; intervenþii ºi reintervenþii complexe corectoare sau reparatorii dupã operaþii suportate anterior de bolnavi; intervenþii ºi reintervenþii pe cãi biliare, cu toatã gama de procedee reconstructive intraoperatorii în bolile pancreasului; laparoscopii ºi toracoscopii exploratorii ºi biopsice; mastectomii; operaþii complexe pentru neoplasme genitale (col. corp uterin, ovar, sân); operaþii complexe pentru toate neoplasmele digestive (esofag, stomac, intestin subþire, colon, rect); operaþii complexe pentru toate neoplasmele retroperitoneale (inclusiv suprarenalã); program de transplant hepatic pentru pacianþii înscriºi pe o listã de aºteptare ºi pentru urgenþe; se practicã transplant hepatic ortoptic, cu ficat de la donator cadavru, precum ºi ransplant de segmente hepatice de la rude la receptor (living-related); splenectomia laparoscopicã; toate tipurile de hepatectomii majore pe cale clasicã ºi rezecþii hepatice laparoscopice; tratament în sistemul One day surgery ; tratament noninvaziv al litiazei coledociene; tratamente chirurgicale în medicinã de urgenþã ºi catastrofe; tratamentul actual al pancreatitelor acute grave dupã metoda Beger; tratamentul infecþiilor intraabdominale grave (peritonia acutã, pancreatita acutã); tratamentul traumatismelor abdominale la politraumatizaþii cu leziuni craniene, instabili hemodinamic ºi cu conºtientul alterat. Secþia Clinicã Chirurgie Toracicã Prof. dr. Horvat Teodor, medic primar Lt. col. dr. ºef lucrãri Claudiu Nistor, medic primar chirurgie generalã, specialist chirurgie toracicã, competenþã - transplant pulmonar ºi traumatologie toracicã Lt. col. dr. Þeþu Madalin, medic primar pneumologie bronhologie Mr. dr. Ciuche Adrian - medic specialist chirurgie toracicã Dr. asist. univ. Savu Cornel, medic primar chirurgie toracicã, dr. în ºtiinþe medicale, supraspecialitate în traumatologie toracicã ºi transplant pulmonar Dr. Motaº Cezar - medic specialist chirurgie toracicã Dotãri: aparate de aerosoli; aparate portabile de aspiraþie; aparaturã modernã pentru realizarea în deplinã siguranþã a autotransfuziilor operatorii; bloc operator cu 2 sãli de operaþie, dotate cu standard european ; camerã video; device-uri pentru spirometrie moþivaþionalã; linie video operaþii toracice endoscopice; mediastinoscop; trusã de fibrobronhoscopie pentru urmãrirea postoperatorie a bolnavilor. Servicii: afecþiuni chirurgicale parietale-toracice ºi pleuro-pulmonare; afecþiuni chirurgicale tiroidiene; chirurgie toracoscopicã ºi video-asistatã; chisturi hidatice pulmonare; chisturi pleuro-pericardice; chisturi bronhogenetice; decorticãri pleuro-pulmonare; emfizem pulmonar; fereastrã pleuro-pericardicã, pleuro-peritonealã, pleuro-cutanatã; intervenþii chirurgicale pentru supuraþii bronho-pulmonare ºi pleurale; rezecþii bronho-anastomoze; rezecþii pulmonare bronhoplastice; rezecþii pulmonare (pneumectomii, lobectomii) - variante tehnice; rezecþii ºi reconstrucþii de perete toracic ºi diafragmã; sechestraþii pulmonare; sindrom de aperturã toracicã superioarã; traumatisme toraco-pulmonare; tuberculozã pulmonarã cronicã multidrogrezistentã; tumori cervico mediastinale; tumori de sân; tumori neurogene; tumori perete torace. Secþia Neurochirurgie ªef secþie: Lt. col. dr. Marian Mitricã, medic primar neurochirurgie, doctor în ºtiinþe medicale Col. dr. Cornel Cârje, medic primar neurochirurgie Lt. Col. dr. Emil Popa, medic primar neurochirurgie Lt. Col. dr. Daniel Mariº, medic primar neurochirurgie Lt. Col. dr. Mircea Sandu, medic primar neurochirurgie Mr. dr.asist. univ. Marian Munteanu, medic primar neurochirurgie Cpt. dr.nãstase Cristian, medic specialist neurochirurg Dotãri: angiograf digital cu substracþie; aparat potenþiale evocate; aparat radiologie mobil; aparat Roentgen digital pentru fluroscopie ºi intervenþii neurovasculare Philips; aspirator ultrasonic; bloc operator cu 2 sãli, dotat cu microscoape performante; transmitere video în salã ºi la distanþã; computer-tomograf la dispoziþie 24/24 ore; dispozitiv de amplificare a imaginii intraoperatorii - lupe - telescop; drill intraoperator; echipament complet pentru stereotaxie ºi neurochirurgie funcþionalã; echipament de mãsurare a presiunii intracraniene; ecograf intraoperator; electrocoagulator bipolar; instrumentar de microchirurgie; lupe binoculare Aesculap; pense bipolare de coagulare Aesculap. Servicii: abordarea tumorilor cerebrale, orbitare, hipofizare; aloplastii craniene (acoperirea lipsurilor osoase craniene posttraumatice sau postoperatorii); biopsii cerebrale; efectuarea de vertebrectomii cu reconstrucþie vertebralã; ghidare radiologicã completã intraoperator; intervenþii neuro-chirurgicale pentru tumori cerebrale ºi medulo-spinale; monitorizare presiune intracranianã; neuroimagisticã completã: MRI, CT-scaun, angiografie digitalã cu sustracþie; neurotraumatologie cranio-cerebralã ºi vertebromedularã; operaþii cu urmãrire medicalã complexã, pre- ºi postoperatorie; patologia nervilor periferici; patologia vertebro - medularã traumaticã ºi degenerativã; proceduri stereotaxice biopsice ºi de chirurgie funcþionalã a SNC; radiografii cu contrast pozitiv; tratamentul bolii Parkinson, al unor forme de epilepsie, al nevralgiei de trigemen, al durerilor netratabile (pacienþi cu tumori maligne); tratamentul chirurgical al tumorilor cerebrale, al tumorilor intraorbitare, al angioamelor cerebrale, al afecþiunilor vasculare cerebrale, al hidrocefaliei ºi epilepsiei Secþia Clinicã Oftalmologie Lt. col. dr. Anghel Gheorghe, medic primar în oftalmologie, doctor în ºtiinþe medicale Lt. col. dr. ªtefan-Cornel Giurgiu, medic primar în oftalmologie, doctor în ºtiinþe medicale Mr. dr. asist. univ. Mihai Zemba, medic specialist, doctor în ºtiinþe medicale Mr. dr. Muºat Ovidiu, medic primar, doctor în ºtiinþe medicale Dr. ºef lucrãri Selaru Daniela Felicia - medic primar oftalmologie, competenþã în laser-chirurgie în oftalmologie Dr. Armegioiu Monica Maria - medic specialist oftalmologie, competenþã în laser - chirurgie în oftalmologie, competenþã în echografie oculo - orbitarã, competenþã în angiografie retinianã, competenþã în chirurgie vitreoretinianã. Dotãri: 3 sãli de operaþii (5 posturi operatorii) în care se efectueazã peste 20 intervenþii chirurgicale, 52 vitreotoame Accurus; 4 aparate de facoemulsificare Legacy; 2 ecobiometre; microscoape operatorii performante; aparat de electrofiziologie ocularã; atelier opticã; atelier proteze oculare; autorefractometre; fundus-kamera pentru angiofluorografie cu fluoresceinã ºi verde de indocianinã; LASER: Argon, Yag-Nd, Yag-Nd dublat în frecvenþã (2); oftalmoscoape indirecte (10); microscop specular direct; noncontact tonometre; pahimetru ultra sonic; perimetre computerizate; s-au pus bazele unei bãnci de cornee (existã dispozitivul frigorific de conservare ºi microscop specular invers); semiconductori; serviciu de ortopticã; tomograf în coerenþã opticã; topograf corneean. SPITALE BUCURE{TI 123

128 SPITALE BUCURE{TI Servicii: angiografii retiniene cu fluoresceinã sau verde de indocianinã; chirurgia glaucomului (prin laser, clasicã, valve); chirurgie oricãrui tip de urgenþã oftalmologicã (plãgi, arsuri, corpi strãini intraoculari); chirurgie pediatricã (cataractã congenitalã, giaucom congenital, strabism); chirurgie refractivã inclusiv cu laser Excimer; echobiometrii; fotocoagulãri laser retiniene; implante de Keroratofacoproteze; intervenþii chirurgicale complexe pe polul posterior (chirurgie vitreoretinianã a decolãrii de retinã ºi a patologiei vitreo-retiniene); microscopie endoteliatã; operaþii pentru cataractã (peste 80 % prin facoemulsificare - ultrasunete, cu implant de cristalin artificial, inclusiv foldabil - pliabil); tomografii în coerenþã opticã; topografie corneeanã; transplante de cornee anual, inclusiv atipice; tratamentul complex al tumorilor din sfera oftalmologicã. Secþia Clinica O.R.L. Gl. bg. (r) conf. dr. Corneliu Romaniþan, medic primar O.R.L, supraspecializãri chirurgie oncologicã cervico-facialã ºi laringianã, competenþe laser în O.R.L., endoscopie rino-sinusalã, doctor în ºtiinþe medicale; Lt. col. dr. Gabriel Trãilescu, medic primar O.R.L.; Lt. col. dr. Lucian David, medic primar O.R.L.; Mr. dr. Adrian Ilie, medic primar O.R.L.; Cpt. Dr. Costin Romeo, medic specialist O.R.L.; Dr. Tatu Mihaela Cristina, medic specialist O.R.L. Dotãri: aparate pentru audiometrie liminarã ºi supraliminarã aparaturã pentru chirurgie asistatã de computer (CAS); aparaturã pentru microlaringoscopie; aparaturã ºi instrumentar compartiment oncologic cervico-facial ºi laringian; aparaturã ºi instrumentar pentru chirurgia surditãþii; bloc operator cu 2 sãli de operaþii complet dotate cu microscoape operatorii, instrumentar cofochirurgical, proteze; cabinet chirurgie oncologicã ºi plasticã O.R.L.; camerã de gardã; camerã insonorã; compartiment de investigaþii audio-vestibular cu 3 audiometre Amploid; echipament pentru audiometrie proteticã în câmp liber pentru validarea protezãrii auditive ºi a capacitãþii de stereoaudiþie în cazul protezãrii bilaterale; echipament pentru electronistagmografie; echipamente pentru monitorizarea nervului facial ºi laringelui (chirurgia glandei parotide ºi a glandeitiroide); echipamente pentru teste electrofiziologice; endoscop rinosinusal; impedancemetru; instrumentar complet Storz ºi Aesculap pentru toatã gama de intervenþii otorinolaringologice; laringofibroscop; laringoscop, laringostroboscop; LASER C02 chirurgical; linii de chirurgie endoscopicã Storz cu camerã video montor digital S- VHS; microscop antrenament cofochirurgical; microscop neurochirurgical Zeiss pentru otoneurochirurgie ºi chirurgia bazei craniului; microscop Zeiss ºi Karl Kaps cu sistem laser Er-Yag pentru chirurgie otologicã; proteze osiculare implantabiletitan Leibinger; sinusoscop endoscopic - STORZ; sistem de navigaþie Radionics; truse de esofagoscopie ºi bronhoscopie cu bronbolaringofibroscop Storz ºi Olympus Servicii:; abcese cerebrale otogene; abordarea endoscopicã a laringitelor cronice ºi tumorilor benigne laringiene; audiometrie vocalã ºi tonalã; chirurgie funcþionalã nazalã endoscopicã ºi LASER C02, diode, Nd-Yag; chirurgie LASER ºi proteticã; decompresiuni de nerv facial; electrocohleografie, potenþiale auditive evocate precoce, cu latenþã medie ºi corticale; electron istagmografie; impedancemetrie; intervenþii chirurgicale oncologice; investigaþii endoscopice esotraheale ºi chirurgie laringianã prin microlaringoscopie suspendatã; lifting facial; metode operatorii timpanoplastice; chirurgie plasticã ºi reparatorie a feþei ºi a gâtului, chirurgia; supuraþiilor otice, cofochirurgie, toatã gama de intervenþii din chirurgia stapedovestibuiarã, pentru tratamentul otosclerozei, osteogenezei imperfecte; toate procedeele chirurgicale pentru suplearea disfuncþiei tubare, pentru tratamentul otitei seroase ºi otitei adezive, implant cohlear; tratamentul chirurgical cu LASER al afecþiunilor cronice, benigne laringiene; tratamentul chirurgical LASER al sforãitului habitual ºi al amigdalitelor cronice; vestibulometrie. Secþia Ortopedie ºi Traumatologie Lt. col. dr. Mircea Mãrculescu, medic primar ortopedie-traumatologie, competenþã artroscopia genunchiului, c.ºt.gr. in. drd.; Lt. col. dr. Laurenþiu Sava, medic medic primar ortopedie-traumatologie, c.ºt.; Lt. col. dr. Leonard Codreº, medic primar ortopedietraumatologie; Mr. dr. asist. univ. Ion Bogdan Codorean, medic specialist ortopedie-traumatologie; Cpt. dr. Drîgnei Marinel, medic specialist ortopedie - traumatologie Dotãri: aparate anestezie Drager-Sulla 909; aparate Roentgen mobile pentru sala de operaþii; bancã de os cu sterilizator degrefã profesional; bisturie electrice; coagulator electric; instalaþii cu azot ºi refrigerator pentru conservarea þesuturilor; instrumentar artroplastie ºold ºi genunchi Stryker, Intra-Plant; instrumentar pentru artroscopie ºi ligamentoplastii, la nivelul genunchiului; instrumentaþie proteze genunchi Insal-Bernstein II; proteze ºold izoelastice; instrumentaþie alezare oase diafizare; instrumentaþie scoliozã Harrington/USS (Synthes); lamã-placã masiv ºi condili femurali; LASER chirurgical Nd-YAG pentru operaþii pe membre; LASER pentru terapie cu Heliu-Neon; microscop operator pentru microchirurgie; minibancã de þesuturi osteotendinoase; osteodensimetru LUNAR DXL-Alpha; radiotransparanþã Bell; roentgentelevizoare folosite îndeosebi pentru operaþiile cu focar închis; truse complete DHS, DCS cu instrumentar original; salã operaþii septice cu aparaturã radiologicã post fix ºi cu amplificare de imagine Servicii: afecþiuni degenerative articulare; alungiri membre varianta Wagner; artroplastii parþiale ºi totale, de ºold ºi genunchi; artroplastii totale genunchi cu proteze nestabilizate, stabilizate posterior BIOMET; artroprotezare articularã primarã cât ºi revizie artroproteticã; artroscopie articularã ligamentare genunchi, recuperare funcþionalã complexã; corecþii ºi artrodeze pentru deformãri de coloanã, tumori coloanã, tuberculozã coloanã; diformitãþi coloanã, membre; distrofii osoase (chist osos, displazii fibroase); endoprotezarea articularã personalizatã; fiziokinetoterapie; fracturi, entorse grave, luxaþii, pseudartroze, consolidãri vicioase, luxaþii recidivante; malformaþii congenitale ale membrelor, luxaþii congenitale ºold, picior ºi ale corpului; microchirurgie pe membre; osteosintezã ºi reconstrucþii ale fracturilor de bazin, acetabulum ºi traumatismele acute; proteticã modularã în timor (ºold, genunchi, umãr, cot, articulaþii ale mâinii ºi degetelor); proteze totale ºold, genunchi etc.; terapia chirurgicalã ºi fizioterapia reumatismului (inclusiv LASER); terapia complexã operatorie a tumorilor pãrþilor moi ºi a oaselor membrelor (se executã cu LASER 100W); tratament reconstructiv al pseudartrozelor septice; tuberculozã osteoarticularã; tumori osoase ºi ale pãrþilor moi. Compartimentul chirurgie plasticã - microchirurgie reconstructivã Cpt. dr. Marinescu Bogdan Mihai, medic specialist chirurgie plasticã ºi microchirurgie reconstructivã Dotãri: aparat pentru lipoaspiraþie; aparat tip Synthes pentru osteosinteze; banca de piele; dermabrader; dermatom Padget; electrodermatoame; instrumentar chirurgie esteticã; instrumentar chirurgie plasticã; lampã chirurgicalã; laser chirurgical; liposuctor cu ultrasunete; lupe chirurgicale; mesh graft expander; microscoape chirurgicale; paturi fluidizate pentru arºi; truse de microchirurgie ºi chirurgia mâinii. Servicii: asistenþã specializatã de urgenþã pentru arsuri ºi chirurgia mâinii; tratarea chirurgicalã a sechelelor dupã arsuri ºi traumatisme; extirparea tumorilor benigne ºi maligne ale pielii; chirurgia esteticã a feþei ºi nasului; chirurgia malformaþiilor congenitale; escare de decubit, limfedeme cronice, ulceraþii cronice, defecte dificil de acoperit; grefe de piele; intervenþii estetice - lipoaspiraþii, rinocorecþii, mamoplastii, abdomenoplastii, liftinguri; LASER - terapie pentru tunori, cicatrici, tatuaje, riduri, angioame; liposucþii ºi megaliposucþii - pentru obezi; microchirurgie neurorafii primare, secundare; reconstructie dupã traumatisme, arsuri sau alte defecte de pãrþi moi prin transferuri libere de þesuturi, grefe de PLD; reconstrucþii complexe de sân, orbitã; tenorafii primare, secundare cu microscop operator; toate traumatismele mâinii, traumatisme grave ale membrelor cu distrugeri extinse de pãrþi moi, amputaþii/replantãri de membre. 124

129 Secþia Clinicã Urologie Lt. Col. dr. asist. univ. Adrian Pantalon - Mureºan, medic primar urologie, supraspecializãri ESWL, NLP; Lt. col. dr. Mihai Tãnãsescu, medic primar urologie, supraspecializãri ESWL, NLP; Lt. col. dr. Marius Dinu, medic primar urologie, supraspecializãri ESWL, NLP, competenþã ecografie; Cpt. dr. Ovidiu-Cristian Pacu, medic specialist urolog Dotãri: 4 sãli de operaþii, din care 2 cu facilitãþi radioscopice; aparat pentru NLP; aparaturã de electrorezecþie endoscopicã ACMI (SUA); departament de radiourologie integrat clinicii; ecograf de ultimã generaþie cu 3 tipuri de Doppler ºi transductor endorectal; ecograf explorator Siemens Sienna cu toatã gama de transductoare, inclusiv transrectal; ecograf intraoperator Siemens Sonoline; ecograf performant cu posibilitãþi de puncþie renalã ºi prostaticã ecoghidatã; electrocautere; fluoroscoape cu amplificator de imagine; gamã completã de instrumente pentru litotriþia de contact; instrumente rigide ºi flexibile (ureteroscoape ºi nefroscoape) pentru explorarea întregului aparat urinar (Storz); laborator de evaluare urodinamicã completã; linii complete video în toate sãlile (Sony); litotritor pentru litotriþie extracorporealã ESWL Dornier; rezectoscoape cu irigaþie continuã; sãli de cistoscopie cu uretrocistoscop cu luminã rece Olympus; sisteme de monitoare Sony cu mixer Panasonic. Servicii: chirurgie extensivã a cancerelor urogenitale; chirurgie reconstructivã urogenitalã; chirurgie percutanatã renalã; cistoscopii (cu anestezie localã); diagnosticul ºi tratamentul hipertrofiei prostatice benigne, al disfuncþiilor sexuale masculine; diagnosticul ºi monitorizarea neoplaziei uroteliale (BTA ºi flow-citometrie); dilataþii uretrale; drenaj urinar intern (sondã dublu J) ºi extern; ecografie de aparat urinar în mod alb-negru, Dopplercolor, explorãri cu substanþã de contrast ºi puncþii echoghidate (renale ºi prostatice); ecografie fotodinamicã pentru monitorizarea tumorilor vezicale superficiale; endopielotomie ureteroscopicã; endourologie înaltã (rezolvare endoscopicã a calculilor uretrali; endourologie joasã (rezolvarea endoscopicã a patologiei uretrale, vezicale, prostatice); evaluarea urodinamicã completã a vezicii neuropate, a incontinenþei urinare ºi terapie adecvatã; explorare ecograficã urologicã complexã (incluzând ecografia transrectalã, intraoperatorie; explorare uroflowmetricã cu aparat de ultimã generaþie; laparoscopie urologicã; litotriþie extracorporealã; nefrostomie percutanatã; rezolvarea malformaþiilor aparatului urogenital ºi de uretrã; terapie minim invazivã a litiazei renoureterale (ureteroscopie, nefrolitotomie percutanatã); tratamentul insuficienþei renale acute Secþia Obstreticã Ginecologie Sef secþie: Lt. col. dr. ºef lucrãri Ovidiu Nicodim, medic primar obstetricã-ginecologie, competenþã colposcopie, doctor în ºtiinþe medicale Lt. col. dr. Marian ªtefan, medic primar obstetricãginecologie Lt. col. dr. Nicolae Niculescu, medic primar obstetricã-ginecologie, competenþã eh. laparoscopicã gin., histeroscopie Dr. Mariana ªerban, medic primar obstetricã-ginecologie Dotãri: analizator de determinare intraoperatorie a concentraþiei de O2, CO2; aparat de aspiraþie pentru efectuarea de chiuretaje uterine; aparat ETHICON cu ultrasunete; aparat histerosalpingografie; aparat pentru insuflaþii uterotubare; aparaturã de investigaþie urodinamicã, manometrie anorectalã; aspirator ultrasonic; bisturiu armonic-laparoscopic ºi extern; bloc operator aseptic cu sãli de operaþii; bloc operator endoscopie ginecologicã; bloc operator septic; cistoscop; colposcoape; compartiment de endoscopie; compartiment de sterilitate-infertilitate cu posibilitãþi moderne de investigaþie ºi tratament al sarcinilor, obþinute prin reproducere asistatã (fecundaþie în vitro) ºi injecþie retrocitroplasmaticã a spermatozoizilor; compartiment ecografie abdominalã ºi vaginalã cu ghidaj automat pentru puncþie transvaginalã ºi transabdominalã; contraceptive hormonabile injectabile ºi orale; echipament celioscopie; ecografe tridimensionale -Doppler color ºi spectral; electrocauter cu ansã diatermicã; histeroscop STORZ; laparoscop STORZ; laser prin vaporizare; mese de reanimare a nou-nãscutului; monitor intraoperator multiplu ºi respiraþie asistatã; paturi pentru spitalizare o zi; sãli de pansamente; salon terapie intensivã septic; sistem încãlzire preoperatorie bolnave; sondã abdominalã ºi vaginalã; unitãþi electrochirurgie mono ºi bipolar; videocolposcop performant ºi KAPS Servicii: chirurgia incontinenþei urinare de efort; chirurgie oncologicã; chirurgie plasticã ºi reconstructivã pelvicã; chirurgie reconstructivã mamarã; chirurgie vaginalã; depistarea cancerului genito-mamar (citologie, colposcopie, examen histopatologic); diagnostic ºi tratament în toate afecþiunile ginecologice: colposcopii ºi electrocauterizare, dupã verificare citodiagnosticã; ecografie obstetrica la ecografie genitalã; endoscopie în ginecologie (laparotomie ºi histeroscopie); ginecologie endocrinologicã (sterilitate ºi infertilitate); investigarea cuplurilor sterile; îngrijirea sarcinii cu risc crescut; montãri DIU, posibilitatea acordãrii unei medicaþii anticoncepþionale Secþia Clinica Dermatovenerologie Col. ºef lucrãri dr. Viorica Marinescu, medic primar dermatovenerologie, drd; Lt. col. dr. Ionel Þoropoc, medic primar dermatovenerologie Mr. dr. Marcela Poenaru, medic primar dermatovenerologie Mr. dr. Daniel Octavian Costache, medic specialist dermatovenerologie Mr. dr. Aurel Chiriþã, medic specialist dermatovenerologie Dotãri: air pletismograf; aparat Chaul Clasic; aparat cu curenþi diadinamici; aparat cu fereastrã de beriliu pentru iradierea specificã a pielii; aparat de infraroºii; aparat de radioterapie externã convenþionalã (superficialã, semiprofundã, profundã); aparat de ultrasonterapie cu impulsuri; aparat de ultraviolete; aparat pentru ecografie cutanatã; aparat pentru ionizãri; aparat pentru dermabraziune; aparaturã fotochimioterapie PUVA + B (pat, cabine, piese pentru mâini ºi picioare); aparaturã ºi echipamente pentru determinãri spectroscopice (calorimetrie, spectrofotometrie, fluorimetrie) ºi pentru analizã cromatograficã (cromatografie pe hârtie, cromatografie de afinitate, schimb ionic, în strat subþire, gel - filtrare); bisturiu electric Siemens; capilaroscop; dispozitive pentru crioterapie; echipamente pentru analize gravimetrice, volumetrice, imunochimice ºi microscopice; electrocauter Bioptron; fluxmetru laser Doppler; laborator fizioterapie; lampã UV pentru fototest; lampã Wood; luxar pentru terapia anticelularã; laser chirurgical cu: argon, Kripton, Ed-Yag, C02; microtoame de parafinã ºi automate de colorat pentru citologie ºi histopatologie; plãci, eprubete pentru culturi în diferite medii ale dermatofiþilor; salã de micã chirurgie; salã de operaþii pentru LASER - terapie (LASER C02); spectrofotometru; truse de sensibilizare specificã ºi nespecificã; truse ELISA de examene serologice pentru sifilis, SIDA, AgHBs Servicii: aplicaþii de izotopi radioactivi; autovaccin; capilaroscopie dinamicã; cercetãri permanente pentru supravegherea epidemiologicã a prevalanþei florei micotice pe teritoriul României; citodiagnostic Tzanck; crioterapie cu dispozitiv histofreizer; crioterapie cu zãpadã carbonicã, azot lichid CO2; culturi ale dermatofiþilor în diferite medii; culturi cu identificare a germenilor; dermabraziune; desensibilizare nespecificã cu histaminoglobulinã; determinãri enzimatice pe þesuturi ºi lichide biologice; dozãri de constituenþi proteici ºi substanþe azotate neproteice; dozãri de produºi metabolici ºi patologici (copro-, uro- ºi protoporfirine, melaninã, criofibrinogen); ecografie cutanatã efectuare de tratamente cu raze infraroºii, cu ultrasunete efectuare de tratamente cu razebionice cu lampã Zepter; electrocoagularea telangiectaziilor, tumorilor cutanate benigne ºi maligne electrodesicaþii; electroexcizii ale tumorilor cutanate maligne; examen histopatologie extemporaneu la criostat; examene bacteriologice; examinãri directe ale pacienþilor la lampa Wood; excizie chirurgicalã a tumorilor cutanate benigne ºi maligne; fotochimioterapie PUVA, PUVA + UVB; fotopletismografie; fluxmetrie laser Doppler; fototerapie cu UVB; histopatologie cutanatã; implant de pãr; imunofluorescenþã; LASER - terapie; markeri tumorali ºi mediatori ai inflamaþiei; pletismografie cu aer; terapie anticelulitã cu Luxar; terapia tatuajelor cu Laser cu rubin; terapie vascularã ºi tumoralã cu Laser; vaccinare antiherpeticã. SPITALE BUCURE{TI 125

130 SPITALE BUCURE{TI 126 Secþia 1 Medicinã Internã Mr. dr. Gabriel Stoicescu, medic primar medicinã internã Mr. dr. asist. univ. Lucian Ciobâcã, medic specialist medicinã internã, medic specialist reumatologie, competenþã echografie generalã Dotãri: aparaturã Holter pentru electrocardiografie ambulatorie; aparaturã pentru test de efort - Siemens (1997); ecocardiograf; ecograf 2D; ecograf Doppler; laborator ecocardiograf ie ºi ecografie abdorminalã; laborator EKG, EKG probã de efort; laborator monitorizare Holter; spirometru; tonoport; unitate de terapie intensivã coronarieni. Servicii: artrocentezã; diagnosticul ºi tratamentul principalelor boli interne; ecografii pe abdomen, generale; evaluare obiectivã ºi tratament al osteoporozei; monitorizare EKG, Holter EKG ºi Holter TA; monitorizare EKG-urgenþe; probã de stres farmacologic urmãritã EKG ºi cardioecografic; puncþii hepatice (oarbe ºi ecoghidate); puncþii organe parenchimatoase. Secþia Clinicã 2 Medicinã Internã ªef secþie: Lt. col. asist. univ. dr. Florentina loniþã - Radu, medic primar medicinã internã, medic specialist gastroenterologie, competenþe în endoscopie digestivã ºi nefrologie Lt. col. dr. Mihail Cojocaru, medic primar medicinã internã, competenþe în endoscopie digestivã Lt. col. dr. Mariana Jingã, medic primar medicinã internã, medic specialist gastroenterologie, competenþe în endoscopie ºi ecografie generalã, doctor în ºtiinþe medicale Cpt. dr. Ionel - Petruþ Nuþã, medic specialist medicinã internã Cpt. dr. Costache Raluca Simona, medic specialist medicinã internã Dotãri: aparaturã Holter pentru electrocardiografie ambulatorie; aparaturã radiodiagnosticã digitalã C-ARM Philips pentru colangio-pancreatografie endoscopicã retrogradã; ecoendoscop digestiv; ecograf Doppler color; ecograf abdominal; electrocardiograf computerizat; ecoendoscoape bidimensionale Pentax dotate cu facilitãþi Doppler ºi capacitate de biopsiere endoscopicã ecoghidatã; laborator dotat cu linii complete de electronovideoendoscopie digestivã tip Olympus ºi Pentax, cu posibilitãþi de explorare a tubului digestiv superior, coledocului, Wirsungului, colonului ºi Ileonului terminal Servicii: coledoco-wirsungoscopie endoscopicã; diagnosticul precoce ºi stadializarea cancerului digestiv ºi a tumorilor hepato-biliopancreatice; dilatarea ºi protezarea stenozelor esofagiene; ecoendoscopie bidimensionalã cu ecografie Doppler; endoscopie digestivã superioarã ºi inferioarã; endoscopie eso-gastroduodenalã; endoscopie recto-colonicã; hemostazã endoscopicã în HDS; litoextracþie; litotriþie endoscopicã (mecanicã ºi hidraulicã); papilotomie endoscopicã; polipecomie endoscopicã; protezare endoscopicã de cale biliarã ºi pancreaticã; puncþii endoscopice (hepatice, pancreatice) ecoghidate; puncþii hepatice; sclerozare ºi bandare varice esofagiene. Secþia 3 Medicinã Internã Lt. col. dr. Cristinel Rusu, medic primar medicinã internã; Lt. col. dr. Mihaela Enache, medic primar medicinã internã, competenþã ecografie generalã, echocardiografie; Mr. asist. univ. dr. Victor Duþescu, medic primar medicinã internã, competenþã ecografie generalã, doctorand; Cpt. dr. Ciprian Jurcuþ, medic specialist medicinã internã, competenþã ecografie generalã, doctorand; Cpt. dr. Silviu Stanciu, medic specialist medicinã internã, competenþã ecografie generalã, doctorand. Dotãri: aparaturã pentru test efort - Siemens (1997); ecocardiograf biplan; ecograf abdominal; ecograf cardiac; laborator monitorizare Holter EKG ºi TA; tonoport Servicii: diagnosticul ºi tratamentul principalelor boli interne; ecografie generalã (abdomen, pelvis, pãrþi moi); monitorizare EKG, Holter EKG ºi TA; probã de efort EKG. Secþia Endocrinologie ºi Boli Metabolice Lt. col. dr. Nicolae Diaconu, medic primar endocrinologie, medic primar medicinã internã; Lt. dr. Ana - Maria Mihai, medic specialist endocrinologie; Dr. Cristina Spiroiu, medic primar endocrinologie, competenþã în echografie endocrinã Dotãri: aparat de determinare a masei de þesut adipos prin impedanþã bioelectricã; compartiment diabet; electrocardiograf; laborator de hormonologie ºi geneticã. Servicii: boli de nutriþie (tratamentul obezitãþii ºi al complicaþiilor); densimetrie osoasã cu ultrasunete; determinarea masei de þesut adipos; diabet zaharat urgenþe metabolice ºi dispensanzare prin Centrul de Diabet); dozãri hormonale; ecografie endocrinã (tiroidianã, suprarenalã, ovarianã, testicularã, sân) ºi generalã; sexologie ºi contracepþia hormonalã; spermogramã. Secþia Oncologie-hematologie Lt. col. dr. Eduard Dãnãilã, medic primar medicinã internã, medic primar oncologie.; Dr. Romelia Sfetcu, medic specialist oncologie medicalã. Dotãri: analizoare automate - COBAS MICROS pentru hematologie ºi MEDISYSTEM pentru VSH; analizor coagulare IL-ACL; coagulometru; injectomate pentru perfuzii de citostatice 24 h; laborator de hematologie oncologicã; salã de tratament ambulatorii; truse pentru aspirat medular - puncþie ºi biopsie de mãduvã. Servicii: chimioterapie; coloraþii citochimice pentru diagnosticul bolilor hematologice, SIA, teste pentru diferenþierea tipurilor de anemie determinarea unor markeri tumorali; diagnosticul ºi tratamentul bolii canceroase; hormonoterapie; imunoterapie; investigaþii hematologice curente citomorfologice; reacþii citoenzimatice, FAL, PAS, peroxidaze, fosfataza acidã; tratament suportiv ºi îngrijiri paliative pentru bolnavii oncologici; teste de hemostazã. Secþia Neurologie Lt. Col. dr. Carmen-Adella Sîrbu, medic primar neurologie, competenþã - ultrasonografie Doppler, doctor în ºtiinþe medicale Lt. Col. Dr. Emilia Lunguþ, medic primar neurologie Cpt. dr. asist, univ. Laurenþiu Guþiu, medic specialist neurolog Cpt. dr. Cãtãlin Andrei, medic specialist neurology Cpt. dr. Gabriel ªtefãnescu, medic specialist neurolog Psiholog Bãlan Diana, psiholog Dotãri: aparat pentru electrostimulare; aparaturã; compartiment pentru urgenþe neurologice; ecograf Doppler; electromiograf; laboratoare de neurosonologie pentru examenul Doppler; laborator de biochimie, dozãri imunologice, dozãri de cupru, dozãri de substanþe antiepileptice; laborator de EEG, EMG ºi potenþiale evocate; monitor Sony utilizat în stimularea vizualã pattern-reversal; rezerve cu douã paturi; salã gimnasticã; tomograf computerizat. Servicii: asistenþã diagnosticã ºi terapeuticã în domeniul epilepsiei, al bolilor vasculare ºi al bolilor demielinizante; examen electroencefalograme asistat de computer; examen electromiografic convenþional; investigaþii performante (EEG cu brain mapping, EMG, VCM, PEV, examen Doppler cerebral ºi periferic); tratamentul bolilor neuroimune prin plasmaferezã. Secþia Clinica Psihiatrie Cpt. dr. Octavian Vasiliu, medic specialist psihiatrie Dr. Corina Tudor, medic primar psihiatrie Gabriela Grigorescu, psiholog pr., a doua specializare psihologie clinicã, competenþe psihologie militarã Lucreþia Moraru, psiholog pr. Dotãri: aparat electroºoc; cabinet de psihologie; cabinet de electroencefalograme; compartimente de supraveghere; expertize de psihiatrie judiciarã; instrumente de investigaþie psihiatricã ºi psihologie clinicã (interviuri standardizate, scale de evaluare a stãrilor afective, teste de evaluare a nivelului de dezvoltare intelectualã ºi a funcþiilor cognitive la copii, adolescenþi ºi adulþi); rezervã de supraveghere continuã; salã psihoterapie de grup;

131 salon de supraveghere bãrbaþi/femei. Servicii: asistenþã psihiatricã de urgenþã; cure de dezintoxicare în alcoolism ºi toxicomanii; evaluarea stãrii psihice prezente, în vederea reviziilor medicale ale capacitãþii de muncã (inclusiv pentru CFR); evaluãri ale potenþialului psihologic restant în sindroamele psiho-organice deteriorative; evaluãri ale stãrii psihice necesare în expertizele psihiatrice de la I.M.L; evaluãri psihiatrice globale în vederea aprecierii capacitãþii de muncã; examinãri psihologice; precizãri de diagnostic ºi expertize psihiatrice judiciare; psiho - educaþie cu pacienþii familiilor lor; psihoterapie; servicii de asistenþã ºi supraveghere pacienþi femei/bãrbaþi pentru tulburãri psihotice acute ºi subacute; sistem informatizat de evidenþã a pacienþilor; teste specifice de investigare modernã a stresului, vulnerabilitãþii/rezistenþei la stres ºi a bolilor de adaptare; tratament farmacologic în toxicomanii (detoxifiere) Secþia Boli Infecþioase Col. dr. Ion ªtefan, medic primar boli infecþioase Lt. col. dr. asist. univ. Bogdan Cîrciumaru, medic primar boli infecþioase, doctor în ºtiinþe medicale Mr. dr. Simona lonescu, medic specialist boli infecþioase Mr. dr. Romulus-Cristian Bãnicã, medic specialist boli infecþioase Mr. dr.eugen Octavian Dunãreanu, medic specialist boli infecþioase Dr. Pandrea Gabriela, medic specialist boli infecþioase Secþia funcþioneazã în cadrul Institutului Naþional de Boli Infecþioase Prof. Dr. Matei Balº. Secþia Radioterapie Mr. dr. ªtefãnel-Cornel Vlad, medic primar radioterapie Dr. Ovidiu Florea, medic primar radioterapie, medic specialist oncologie medicalã Dr. Liviu-Sorin Stoleru, medic specialist radioterapie Gabriel Vasile, fizician specialist, master în fizicã medicalã Constantinescu Camelia - fizician specialist Dotãri: aparat de brachyterapie afterloading LDR/MDR Selectron; aparat de brachyterapie HDR microselectron; aparat de iradiere externã (telecobaltoterapie) Theratron Elite 100; simulator plan tratament cu extensie CtsimulixHP; sistem computerizat de plan tratament Plato. Servicii: brachyterapie endocavitarã ºi interstiþialã; cobaltoterapie; iradiere externã a tumorilor maligne, inclusiv cu plan de tratament computerizat 3D. Secþia Anestezie ºi Terapie Intensivã Col. dr. Dumitru Bejan, medic primar A.T.I., doctor în ºtiinþe medicale Lt. col. As. ªef lucrãri Dan Corneei, medic primar A.T.I., drd.; Mr. dr. lonut Tudorache, medic specialist A.T.I. Mr. dr Cristian- Laurenþiu Plesa, medic specialist VH; Mr. dr. Narcis - Valentin Tãnase, medic specialist A.T.I. Cpt. dr. Tudose Augustin, medic specialist A.T.I. Dr. Adrian Zaciu, medic primar A.T.I.; Dr. Radu Asandi, medic primar A.T.I. Dr. Camelia Bãdoiu, medic specialist A.T.I. Dotãri: analizoare biochimie; analizor hematologie; analizor pentru hormoni ºi teste imunologice; aparat automat de determinare grupe sanguine; aparat de anestezie generalã; aparat de monitorizare gaze sanguine ºi echilibru acido-bazic; aparat pentru hemofiltrare ºi plasmaferezã Fresenius; aparat pentru probe ventilatorii; aparat TOF-GUARD pentru monitorizarea relaxãrii musculare; aparate de menþinere a temperaturii constante a corpului intraoperator ºi în saloanele T.l.; aparate de ventilaþie asistatã Drãger (de ultimã generaþie); aparate dotate cu sistem de monitorizare a bolnavilor ºi a gazelor anestezice; aparate epurare extrarenalã; aparate Hoþ Line pentru încãlzirea ºi transfuzia rapidã a sângelui -SI MS Portex; aparate ventilaþie - anestezie Sulla; aparaturã de anestezie cu urmãrire invazivã/noninvazivã; aparaturã de defibrilare ºi conversie electricã de ultimã generaþie (cardio 2000); aparaturã de respiraþie artificialã de lungã duratã ( 2 aparate de ultimã generaþie); aparaturã pentru dializã; aspiratoare manometrice; balon de contrapulsaþie intraaorticã; bancã de sânge; bloc operator cu aparaturã AESCULAP; bronhoscop; capnograf; echipament modern de monitorizare ºi asistare a funcþiilor vitale; ecograf transesofagian sau de contrast (probe la dobutaminã); electrocardiograf; electrocardioscop; incubator; laborator test efort; LEVEL (aparat de administrat perfuzie rapidã) monitoare complete pentru salade operaþii ºi terapie intensivã (EKG, TA, respiraþie, puls, analizor gaze); monitoare de transport; monitor pentru nou-nãscuþi; monitor hemodinamic complex noninvaziv Siemens; monitor invaziv: PA intravascularã, PAOP, PAP, DC; pace-makere externe; pace-makere permanente, temporare; paturi de T.l. cu monitorizare completã invazivã ºi noninvazivã (Siemens) ºi centralizare pe monitor central; pompe gravitaþionale pentru perfuzie; punct de transfuzie cu centrifugã; respiratoare pentru suport ventilator cu posibilitãþi multiple de selectare a modurilor de ventilaþie-drâger; respirator pentru transport (portabil) CELL-SERVER; sistem de sterilizare; surse aer comprimat; truse denudãri ºi toracotomie; truse pentru anestezia locoregionalã; unitate mobilã de radiologie. Servicii: anestezia ºi terapia intensive la bolnavii cu miastenia gravis; anestezie în condiþii de ambulatoriu; anestezii: chirurgie cardiacã, vascularã ºi cateterism; dializa bolnavilor cu disfuncþie renalã acutã; funcþioneazã ca Stroke Unit; hemodializã; hemofiltrare ºi plasmaferezã (Fresenius); monitorizarea Doppler a vasospasmului cerebral din HAS; nutriþie enteralã ºi parenteralã la bolnavul în stare criticã; posibilitãþi de defibrilare; posibilitãþi de menþinere a donatorului în vederea transplantelor de organe; punerea indicaþiei de decompresie chirurgicalã în accidentul vascular acut, sau de endarterectomie carotidianã; terapia intensivã a urgenþelor medicale, chirurgicale, de obstetricã-ginecologie ºi nou-nãscuþi; tehnici de analgezie postoperatorie ºi la naºtere; tehnici de anestezie generalã, locoregionalã ºi spinalã; terapia durerii acute postoperatorii; terapia intensivã a afecþiunilor medicale cu risc vital; terapia intensivã intra ºi postoperatorie; ventilaþie artificialã Secþia Pneumoftiziologie Sef secþie: Lt. col. dr. Radu Mihãilescu - Grigoraº, medic primar pneumologie, competenþe bronhologie, drd Mr. dr. asist. univ. Ioana - Ruxandra ªtefãnescu, medic primar pneumologie, competenþe explorãri funcþionale respiratorii Mr. dr. Cãtãlin - Rãzvan Ioniþã medic specialist pneumologie Prep. univ. dr. Claudia Nicoleta Popovici- medic specialist pneumologie, competenþã endoscopie bronºicã. Dotãri: aparaturã pentru determinarea rezistenþelor ca flux, volum rezidual, volum gazos intratoracic; aparaturã pentru determinarea transferului gazos; aparaturã video-endoscopie toracicã ºi endobronºicã; aspiratoare pleurale; balon de respiraþie asistatã; cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii; ecoendoscop bronºic; electrocardiograf cu 12 canale HELLIGE; fibrobronhoscop; flow-screen JAEGER; instrumentar biopsie pleuralã; linie de monitorizare a funcþiei cardio-respiratorii; sistem oxigenoterapie fixã ºi mobilã; pense de biopsie endoscop de diferite profile; phmetru; pletismograf body-test JAEGER cu compliance-test; soluþii de spãlare ºi dezinfecþia endoscoapelor; sonde de aspiraþie ºi lavaj; surse de luminã -videoendoscop, endoscop, rectoscop; trusã de intubaþie orotrahealã/aspiraþie; trusã de prim ajutor cu defibrilator. Servicii: aerosolo-terapie oxigeno - intermitentã sau de lungã duratã; bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare; body-pletismografie cu mecanicã pulmonarã; bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronsica; bronhografii; bronhoscopii cu fibroscop Olympus; colectarea datelor pentru Registrul Naþional de Tuberculozã; cultivarea produselor patologice din tuberculozã pulmonarã ºi extrapulmonarã; determinarea factorului de transfer gazos; determinarea fenotipurilor limfocitare; determinarea transferului gazos; determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului; determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare; ecoendoscopie bronºicã; evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase; examene bron- SPITALE BUCURE{TI 127

132 SPITALE BUCURE{TI hoscopice, prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã; examene citologice; examene de laborator uzuale microbiologice; LASERterapie endobronºicã; monitorizarea unor boli cronice ca: FID, bronºiectazii etc.; probe funcþionale respiratorii prin flowscreen, cu teste de provocare sau nu; provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale; puncþie-biopsie pleuralã; spirogramã; spirometrie; testarea forþei de contracþie a muºchilor respiratori; testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare; tomografii plane în plan bronºic LABORATOR CENTRAL DE INVESTIGAÞII PARACLINICE ªI ANALIZE MEDICALE Laboratorul de Biochimie ªef compartiment: Lt. col. Petruþa ªtefan, farm. principal Mr. Corneliu Damaschin, farm. primar, drd Dotãri: Analizoare automate/semiautomate de biochimie; Beckman Coulter LX 20; Beckman Coulter CX 7; I-LAB 300; Ionometre: AVL 9180, EL-ISE; Electroforezã capilarã Beckman Coulter Paragon CZE 2000; Analizor Reflotron; Analizor automat ADVIA 1200; Reþea de transmitere ºi stocare a datelor. Servicii: determinãri serice; determinãri urinare - determinãri din urina de 24 ore; determinãri lcr (lichid cefalo-rahidian); determinãri lichid articular; determinãri lichid de ascitã; determinãri lichid pleural; determinãri din scaun, calculi urinari ºi biliari; Proba de digestie; Examenul calculilor biliari; Examenul calculilor urinari; Hemoragii oculte. Laboratorul de Hematologie ªef compartiment: Mr. dr. Rodica Zemba, medic primar medicinã de laborator Lt. Ignat Carmen, biolog specialist, drd. Dr. Irina Butte, medic primar medicinã de laborator Dotãri: Analizoare automate/semiautomate de hematologie: Coulter: GEN-S, HMX; Abbot: CELL DZN 1700; Analizoare automate de coagulometrie: ACL Futura, ACL 7000; Reþea de transmitere ºi stocare a datelor. Dr. Bulata Rodica, medic primar anatomie patologicã Dr. Toma Liana, medic primar anatomie patologicã Dotãri: analizator imagine; criomicrotoame -LEICA-; criostat LEICA CM 1850; microscop cu camera foto marca Olympus, cu sistem de transfer al imaginilor pe computer ºi prelucrarea imaginilor: program de morfometrie, stocare a datelor ºi imaginilor; sistem automat cu microunde pentru prelucrare rapida a biopsiilor - MICRO - MED URM-; sistem automat de colorare tip histochineta -MICROM-; sistem automat pentru imunohistochimie -BIOGENEX-; sistem multilinie Viewing pentru activitati didactice Servicii: citodiagnostic pentru evidenþierea agenþilor patogeni microbieni, micotici ºi parazitari; citopatologie exfoliativã oftalmologicã; examene histipatologice; examene imunohistochimice; executarea de fotografii microscopice color; histopatologie pentru prelucrarea biopsiilor ºi a pieselor operatorii proaspete cu efectuarea de examene histopatologice extemporanee ºi diagnostic de înaltã precizie pe secþiuni la microtom-gheaþã; CENTRUL CLINIC RADIOLOGIE-IMAGISTICÃ MEDICALÃ Secþia radiologie, rezonanþã magneticã ºi tomografie computerizatã ªef secþie: Lt. col. ºef lucrãri dr. Dragoº Cuzino, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþe T.C. ºi RMN, doctor în ºtiinþe medicale. Prof. Dr. Ioan Codorean, medic primar radiologie ºi imagistica medicala Laborator Radiologie ªef laborator (interimar): Lt. col. asist. univ. dr. Florin Nãftãnãilã- Mali, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã ecografie generalã, T.C., imagisticã prin rezonanþã magneticã. Lt. col. dr. Cristian Rãdulescu, medic primar radiologie ºi imagistica medicala Mr. dr. Bogdan Teodorescu, medic specialist radiologie ºi imagistica medicala, competenþã ecografie generalã Mr. dr. Cristian Constantinescu, medic specialist radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Corina Istrãtescu, medic specialist radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã în managementul serviciilor de sãnãtate ºi competenþã în senologie imagisticã Dr. Magda Iriciuc, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã. 128 Servicii: MORFOLOGIE, CITOCHIMIE, HEMOSTAZA, IMUNOHEMA- TOLOGIE Laboratorul de Bacteriologie Sef compartiment: Lt. col. dr. Cotea Aurora, medic primar medicinã de laborator Lt. col. dr. Taubner Corina, medic primar medicinã de laborator, drd. Mr. Mirela Oprea, biolog specialist Dotãri: Analizoare automate Becton Dickinson: BACTEC MGIT 960 pentru BK, BACTEC 9050 pentru hemoculturi; Microscoape optice: Nikon, Leica. Servicii: Bacteriologie; Parazitologie. Laborator de Imunologie ªef compartiment: Lt. col. dr. Taubner Corina Lãcrãmioara - medic primar medicinã de laborator Dr. Dinu Mihaela, medic primar medicinã de laborator Dotãri: Analizor de imunologie AXSYM; Linie ELISA Tecan; Flowcitometru Epics XL-Coulter; Microscop cu scanare laser Zeiss; Linii PCR Perken Elmer ºi Abbot; Sisteme de sintezã ºi secvenþiere ADN Beckman, Perken Elmer. Servicii: Imunologie Generalã, Autoimunitate ºi Imunologie Celularã; Serologie Boli Infecþioase ºi Parazitoze; Markeri Tumorali, Proteine Serice; Metaboliþi Hormonali; Geneticã; Toxicologie. Laborator Anatomie Patologicã Dr. Vasilescu Florina, medic primar anatomie patologicã Dotãri: aparate pentru radiografii Siemens Multix; aparate radioscopie: Siemens Siregraph CF cu fluorospot cu prelucrare digitalã a imaginii; aparate pentru fizioterapie: ultrasunet - Misonic 12, ultrascurte Turkw 4-1, diadinamici Diadin 3; ecograf Acuson; lampã infraroºii - Solux; Toramath Servicii: colangio-colecistografii; ecografie generalã; explorarea tubului digestiv cu substanþã de contrast; fistulografii; fizioterapie: ionizãri diadinamice, ultrasunete, ultrascurte Solux; histerosalpingografii; mamografii; mielografii; tomografii plane; urografii Laborator rezonanþã magneticã Fizician Niculescu Olga Dotãri: Instalaþie de explorare prin rezonanþã megneticã Siemens, Magnetom, Harmony/Symphony 1T; Sistem de devalopare automatã cu developator Kodak Ektascan X Omat 180 LP. Servicii: examinãri RM ºi angiografii cerebrale, toracice, periferice, cu reconstrucþii MIP; examinari RM abdomino-pelviene - MRCP-, uro-rm, studii native ºi cu contrast - inclusiv dinamic - pentru patologie hepato-pancreato-biliarã, renalã, retroperitonealã ºi a organelor pelviene; examinãri RM ale articulaþiei temporo-mandibulare, articulaþiei sterno-claviculare; examinãri RM ale glandelor mamare -studii cu contrast dinamic; examinãri RM în patologia glandelor endocrine - studii native ºi cu contrast, inclusiv contrast dinamic; examinãri RM în patologia oftalmologicã; examinãri RM în patologia ORL.

133 Laborator tomografie computerizatã Cpt. dr. ªtefanescu Marian Emanuel, medic specialist radiologie imagisticã medicalã; Dr. Galaman Maria, medic primar radiodiagnostic Dotãri: aparat radiologic digitalizat Philips: Telediagnost -DSI; instalaþie de tomografie computerizataã Siemens Somatom Plus 4 cu achiziþie volumetricã helicoidalã; sistem developare automatã cu developator Kodak Ektascan X - Omat 180 LP; sistem automat de injectare cu injector Medraded En Vision CT injector EEC 700; tomograf computerizat mobil Philips - efectueazã explorãri tomografice axiale ºi volumetrice în mos spiral, reconstrucþii tridimensionale Servicii: Tomografie computerizatã în funcþie de patologie completatã cu timp de UIV: program Spirl, reconstrucþii multiplanare - MPR, SSD - pe organe ºi sisteme. Secþia medicinã nuclearã ºi explorãri funcþionale ªef secþie: Col. dr. Marinescu George, medic primar medicinã nuclearã, competenþe ecografie Laborator Medicinã Nuclearã Cpt. dr. Mazilu Victor Cãtãlin, medic specialist radiologie imagisticã medicalã Dr. Râmbu Adriana, medic primar medicinã nuclearã Dr. Mititelu Mihaela Raluca, medic specialist medicinã nuclearã Dr. Ghiþã ªerban Teodor, medic specialist medicinã nuclearã. Dotãri: camerã de scintilaþie CX 250 cu dispozitiv dedicat investigaþiilor scintigrafice ale organelor mici - tiroida; camere de scintilatie -Marconi - Picker - Axis Dual Head- cu 2 capete cu sistem tomografic ºi sistem de detecþie în coincidenþa PET; imaginile scintigrafice sunt reproduse pe printere Codonics - color ºi Kodak - film radiologic cu procesare uscatã; sondã pentru radio-iodocaptare. Servicii: angiografia radioizotopicã la prima trecere ºi la echilibru; angioscintigrafie ºi scintigrafie renalã staticã sidinamicã; cistografie radioizotopicã; detectia diverticulului Meckel ºi a hemoragiilor digestive; scintigrafie infarctului miocardic acut; scintigrafie de cãi biliare; scintigrafie osoasã Whole body; scintigrafie paratiroidianã; scintigrafie pulmonarã de perfuzie; scintigrafie splenicã cu hematii marcate; scintigrafie tiroidianã; scintimamografie; radio -, iodo -captare; tomoscintigrafie cerebralã de monoemisie -SPECT- de perfuzie ºi difuziune; tomoscintigrafie miocardicã de perfuzie - SPECT- sincronizatã; tomoscintigrafie ºi angioscintigrafie hepaticã. Laborator Explorãri Funcþionale ªef laborator: Lt. col. Dr. Valeria Voicu, medic primar explorãri funcþionale, comp. ecografie ºi neurofiziologie Dotãri: cicloergometru; ecocardiograf 1 canal; ecograf ECCO CEE TOSHIBA; electrocardiograf 3 canale, portabil; electrocardiografe ºi accesorii - covor rulant, cicloergometru pentru proba ºi efort; flowscreen tip Jaeger; ecograf ATL HDAI 5000; ecograf GE LOGIQUE 500. CENTRUL CLINIC DE MEDICINÃ DENTARÃ ªI IMPLANTOLOGIE ORALÃ Secþia chirurgie oralã ºi maxilo-facialã Lt. col. ºef de lucrãri dr. Liliana Moraru, medic primar chirurgie oro-maxilo-facialã ºi stomatologie generalã, doctor în ºtiinþe medicale Lt. col. asist. univ. dr. Daniel lorgulescu - medic primar chirurgie BMF Cpt. dr. Dumitru Cãtãlin Constantin, medic specialist chirurgie oralã ºi maxilo-facialã Cpt. dr. ªtirbu Ionel Cristian, medic specialist chirurgie dentoalveolarã. Dotãri: aparat anestezie Germania Dräger-200; aparat de electrochirurgie (Aesculap); cabinet de consultaþie ºi tratament, dotare completã Siemens, 1999; coagulator electric; compartiment radiologie (aparat radiologie stomatologicã, ortopantomograf, Status X); compartiment terapie intensivã cu paturi ºi monitorizare corespunzãtoare; complex luminã - mãrire imagine; dermatom manual ºi electric (Padget - USA); fiziodispensere (Germania); laborator pentru proteze chirurgicale cu 2 posturi; lampã cu camerã video încorporatã; osteotom chirurgical (Stryker); sãli operaþie cu dotare modernã de specialitate; serviciu ambulatoriu - 2 sãli de operaþii pentru chirurgia oralã; serviciu staþionar - 2 sãli de operaþii pentru chirurgia oralã ºi 2 sãli de operaþii pentru chirurgia maxilo-facialã; serviciu supuraþii - 1 salã de operaþii; trusã artroscopie (Storz); trusã osteosintezã (Sintheze); truse osteodistrucþie internã ºi externã (Leibinger). Servicii: aplicarea de dispozitive pe dinþii incluºi; aplicarea de implanturi intra ºi juxtaosoase; chirurgie reconstructivã facialã; confecþionarea de proteze chirurgicale; confecþionarea diferitelor tipuri de lambouri în vederea reconstituirii plastice a defectelor pãrþilor moi; efectuarea de sialografii; extirparea tumorilor; imobilizãri de urgenþã ºi definitive în fracturile de maxilar ºi mandibulã; implantologie; infiltraþii intraarticulare; osteosintezã cu fir de sârmã ºi plãci miniaturizate în fracturile viscero-craniului; osteotomii pentru anomalii ale maxilarului ºi mandibulei; parotidectomii; sechestrectomii în osteomielitele de maxilar ºi osteoradionecroze; septotomii ºi tunelizãri în vederea instituirii de tratamente ortodontice; submaxilectomii; tratamentul anomaliilor dentomaxilare folosind procedee de osteodistrucþie internã ºi externã. Secþia Clinicã Ortodontie Dento Facialã Col.(r) ºef lucrãri dr. Carabela Mircea - medic primar chirurgie oro-maxilofacialã ºi medic specialist stomatologie, dr. în ºtiinþe medicale Mr. dr. Corina Becheanu - medic specialist chirurgie oro-maxilofacialã Dr. Stoenescu Mihai Dragomir, medic specialist stomatologie generalã Dr. Corobea Marijana Simina, medic specialist Dotãri: 4 cabinete consultaþie ºi tratament cu dotare completã KAVO ; aparat anestezie; camerã intraoralã; compartiment radiologie cu aparat radiologie stomatologicã ºi ortopantomograf GENDEX; laser chirurgie; saloane cu 3 paturi; staþionar cu 30 paturi; unituri dentare KAVO-ESTETICA 1066 cu viziograf computerizat. Servicii: intervenþii chirurgicale în patologia paradontalã; intervenþii chirurgicale ºi tratamente fizioterapice cu ajutorul laserului; intervenþii chirurgicale specifice implantologiei orale; reechilibrare morfo-funcþionalã a arcadelor edentate prin lucrãri protetice complexe efectuate pe implante endoosoase osteoacceptate. CENTRUL RECUPERARE, MEDICINÃ FIZICÃ ªI BALNEOLOGIE Secþia Recuperare Medicalã Neurologicã ªef secþie: Lt. col. dr. Aurel Iliuta- medic primar recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie Dr. Paulina Vintilã, medic primar recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie Dr. Simona lonescu, medic specialist recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie Dotãri: aparat diadinamice; aparat magnetodiaflux MDF; aparat ultrascurte KW 4; aparat de ultrasonoterapie; aparat diatermie cu unde scurte ºi microunde pulsatile; aparate de unde scurte; aparatura hidrotermoterapie; aparaturã kinetoterapie; aparaturã pentru electroterapie de joasã, medie ºi înaltã frecvenþã; aparat aplicaþii crioterapie; bazã de tratament fizioterapeutic; bazin treflã pentru hidroterapie; instalaþie de bãi galvanice ºi duºuri subacvale; instalaþie de fototerapie Siemens. Servicii: recuperare locomotorie în afecþiuni reumatismale degenerative ºi inflamatorii, post-traumatice (fracturi, luxaþii, entorse); recuperare locomotorie postartro-plastii totale ºi parþiale de ºold ºi genunchi; recuperare neuromotorie dupã accidente vasculare cerebrale; recuperare neuromotorie postoperator pentru cei operaþi cranian ºi medular, afecþiuni ale nervilor periferici, boli cronice cu restant funcþional; tratament complex al durerii. SPITALE BUCURE{TI 129

134 SPITALE BUCURE{TI Secþia Recuperare Reumatologicã ºi Post Traumaticã Dr. Marilena Ghizari, medic primar recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie Secþia Unitate Primiri Urgenþe Lt. Col. Dr. Teujdea Caius Bogdan, medic primar ATI Dotãri: aparat EKG; aparat mãsurare EAB; aparat pulsoximetrie; AVL Omni; brancard cu tuburi de oxigen ºi sistem de distribuþie a acestuia; defibrilatoare; monitoare Siemens SC 6002 XL; salã de primiri urgenþe majore cu patru locuri; staþionar pentru internãri de 24 ore. Serviciul Mobil de Urgenþã ºi Transport Sanitar ªef serviciu: Mr. dr. Costea Florea, medic specialist medicinã de urgenþã Dr. Coman Mihaiela, medic specialist medicinã de urgenþã Dr. Nicoleta Rus, medic specialist medicinã de urgenþã Dr. Liliana Potãraºu, medic primar medicinã de urgenþã Dotãri: 3 ambulanþe Citroen Jumper antiºoc, deservite de 26 medici miliatri ºi civili specializaþi în urgenþe medico-chirurgicale. AMBULATORIUL INTEGRAT AL S.C.U.M.C. Dr. Carol Davila Cabinet chirurgie generalã; Cabinet ortopedie; Cabinet urologie; Cabinet ginecologie; Cabinet consultaþii diabet zaharat, nutriþie ºi boli metabolice; Cabinet alergologie ºi imunologie clinicã; Cabinet medicinã internã; Cabinet pneumologie; Cabinet oftalmologie; Cabinet neurochirurgie; Cabinet endocrinologie; Cabinet medicina muncii; Cabinet ORL; Cabinet pediatrie; Cabinet stomatologie de urgenþã; Cabinet medicinã primarã; Cabinet dermatologie; Cabinet boli infecþioase; Cabinet chirurgie toracicã; Cabinet neurologie; Cabinet oncologie hematologie; Cabinet psihiatrie; Cabinet recuperare medicalã neurologicã; Cabinet recuperare medicalã reumatologicã. SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII GRIGORE ALEXANDRESCU Str. Iancu de Hunedoara nr , sector 1, Bucureºti Tel. Centralã: ; Tel. secretariat: ; TOXAPEL: ; ; Fax: alexandrescugrigore@yahoo.com; coriolanulmeanu@yahoo.com; toxapel@sccc-ga.ro Manager general: Prof. Dr. Coriolan Ulmeanu, m. pr. pediatrie, competenþe toxicologie ºi conducerea serviciilor medicale, competenþã ecografie, dr. în ºt. med. Director medical: Dr. Radu Bãlãnescu Director administrativ: Ec. Dana Cãrãuºu Director de ingrijiri: As. pr. George Stere Director financiar-contabil: Dana Cãrãuºu. Servicii generale unitate: 3 clinici de chirurgie: chirurgie visceralã, ortopedie-traumatologie ºi chirurgie plasticã, cu 12 sãli de operaþie; serviciu de terapie intensivã cu dotare completã; 3 departamente de endoscopie, ATI pentru nou-nascuþi, singura secþie de toxicologie clinicã pediatricã, clinica de pediatrie cu 3 secþii, serviciu chirurgical ORL. Clinica de Pediatrie ªef clinicã: Prof. Dr. Dumitru Oraºeanu, m. pr. pediatrie, dr. în ºt. med, competenþã ecografie, competenþã toxicologie, competenþã pneumologie. Secþia Clinicã Pediatrie I - Pneumologie 28 paturi ªef secþie: ªef lucrãri Dr. Carmen Zãpucioiu, m. pr. pediatrie, dr. în ºt. med.; As. univ. Dr. Corina Cilcic, m. pr. Pediatrie ; Dr. Olga Birea, m. pr. Pediatrie; Dr. Camelia Ilie, m. sp. pediatrie, competenþã ecografie ; Dr. Aurora Sima, prep. UMF. Dotãri: aparat pentru efectuarea probelor funcþionale respiratorii la copilul peste 7 ani; echipament pentru diagnosticarea mucoviscidozei; aparat pentru pletismografie; echipament pentru efectuarea testului sudorii. Secþia Clinicã Pediatrie II - Cardiologie Infantilã - ATI 34 paturi ªef secþie: Prof. Dr. Eugen Pascal Ciofu, m. pr. pediatrie, m. sp. cardiologie infantilã, competenþã ecografie cardiacã, dr. în ºt. med.; ªef lucrãri Dr. Gabriela Leºanu, m. pr. pediatrie, dr.st.med; As. univ. Dr. Laura Carasava, m. pr. pediatrie, m. sp. Neonatologie; Dr. Cornelia Jurjiu, m. pr. Pediatrie; Dr. Simona Moºescu, m. pr. Pediatrie ; Dr. Cristina Olteanu, m. pr. Cardiologie; Dr. Victoria Palade, m. pr. Pediatrie; Dr. Ioana Oprescu, cercet. ºt., m. sp. pediatrie, competenþã ecografie Dotãri: Ecocardiografie Doppler color, Holter EKG, TA. Servicii: diagnostic în cardiopatii congenitale cianogene ºi necianogene Diagnostic în insuficienþa cardiacã la nou-nãscut ºi sugar. Secþia Clinicã Pediatrie III 50 paturi ªef secþie: Prof. Dr. Dumitru Orãºeanu, m. pr. pediatrie, dr. în ºt. med., competenþe în pneumologie, ecografie generalã, toxicologie clinicã; Conf. Dr. Liviu Miclea, m. pr. pediatrie, competenþã toxicologie; As. univ. Dr. Gabriela Ion, m. pr. pediatrie, competenþã ecografie; As. univ. Dr. Daniela Pãcurar, m. pr. Pediatrie; Dr. Ileana Bãlan, m. pr. Pediatrie; Dr. Maria Stãnescu, m. pr. pediatrie, competenþã endoscopie digestivã ºi gastroenterologie; As. Univ. Dr. Cristina Becheanu, m. pr. pediatrie, competenþã gastroenterologie; Dr. Adriana ªerbanicã, m. pr. pediatrie, competenþã gastroenterologie, Dr. Mirela Chiru, doctorand, m. sp. Pediatrie; Dr. Luiza Bardi medic sp. pediatrie, doctorand, competenþã ecografie. Dotãri: aparat pentru testul sudorii, aparat probe funcþionale respiratorii, ecograf, fibroscoape, pletismograf. Servicii: biopsie intestinalã, gastrofibroscopie, puncþie biopsie hepaticã, ectocolonoscopie, ecografie abdominalã. Secþia Clinicã Toxicologie ªef secþie: Dr. Gabriela Viorela Niþescu, m. pr. pediatrie, competenþã toxicologie, competenþã ecografie; Prof. Dr. Coriolan Ulmeanu, m. pr. pediatrie, competenþe toxicologie ºi conducerea serviciilor medicale, competenþã ecografie, dr. în ºt. med.; Dr. Maria Runcan, m. pr. Pediatrie; Dr. Mãdãlina Petran, m. sp. pediatrie, specializare medicinã transfuzionalã; As.univ. Dr. Simona Stanca, m. sp. Pediatrie; Andreea Manolache, psiholog. Dotãri: 25 paturi, din care 4 paturi terapie intensivã; aparate monitorizare continuã microanalizor specializat pentru toxicologie, 60 de determinãri cantitative ºi/sau calitative pe orã; 2 aparate EKG, unul portabil; monitorizare electronicã 4 paturi pompe. Servicii: asistenþa psihiatricã ºi psihologicã ; tratamentul intoxicaþiilor grave la copil tratamentul urgenþelor pediatrice; 5 analize cantitative toxicologice. 130

135 Testare rapidã calitativã; TOXAPEL - serviciu de apel telefonic tip hot line pentru primul ajutor în intoxicaþii, Tel.: , , toxapel@sccc-ga.ro Secþia A.T.I. 30 paturi ªef secþie: Dr. Florin Rusu, m. pr. A.T.I.; Dr. Irina Davidescu, m. pr. A.T.I.; Dr. Rodica Pleºoianu, m. pr. A.T.I.; Dr. Anca Slãvilã, m. pr. A.T.I.; Dr. Manuela Stoicescu, m. pr. A.T.I.; Dr. Cristian Tãnase, m. pr. A.T.I.; Dr. Doina Veselu, m. pr. A.T.I.; Dr. Dan Gãvruº, m. pr. A.T.I.; Dr. Nicoleta Lazãr, m. sp. A.T.I.; Dr. Vlãsceanu Valentina, m. sp. A.T.I. Dotãri: banca de sânge, defibrilatoare, aspiratoare, aparaturã de anestezie, aparaturã pentru dializã, ecograf, incubatoare, monitoare pentru supravegherea funcþiei cardiace, pulsoximetre, unitate mobilã de radiologie, ventilatoare. Servicii: dializa bolnavilor cu disfuncþie renalã acutã, resuscitare respiratorie ºi cardiacã. Departament Terapie Intensivã nou-nãscuþi ªef departament: Dr. Dan Viorel, m. pr. pediatrie, dr. în ºt. med. Dr. Ana-Maria Iacob, cercet. ºt., m. pr. pediatrie, m. sp. neonatologie Dotãri: 8 incubatoare Japonia, cu monitorizare continuã a funcþiilor vitale; 3 linii de ventilaþie artificialã; microanalizoare de laborator. Servicii: terapie intensivã, inclusiv ventilaþie asistatã, pentru cazurile chirurgicale neonatale ex.; atrezie de esofag, laparoschizis etc. Clinica de Chirurgie Visceralã Pediatricã ªef clinicã: Conf. Dr. Ion Bascã, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, competenþã chirurgie laparoscopicã ºi endoscopie urologicã. Secþia Chirurgie I - Clinica Chirurgie Pediatricã 90 paturi ªef clinicã: Conf. Dr. Ion Bascã, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, doctor în ºtiinþe medicale, competenþã chirurgie laparoscopicã ºi endoscopie urologicã; ªef lucrãri Dr. Radu Bãlãnescu, m. pr. chirurgie ºi pediatrie pediatricã, dr. în ºt. med., curs chirurgie oncologicã, curs ecografie; As. univ. Dr. Toli Pãtrãncuº, m. pr. Chirurgie ºi ortopedie pediatricã, competenþã ecografie ºi chirurgie laparoscopicã, doctorand; As.univ.Dr. Laura Topor, m. sp. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, competenþã ecografie, doctorand Asist., Asis.univ. Dr.Chiriac-Babei Cãtãlin, m.sp. Chirurgie pediatricã, Dr. Viorel Dãnilã, m. pr. Chirurgie ºi ortopedie pediatricã, competenþã endoscopie digestivã,doctor în ºtiinþe medicale, Dr. Victor Orlando Marinescu, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, Dr. Felix Negoiþescu, m. pr. Chirurgie ºi ortopedie pediatricã, competenþã ecografie, Dr. Dorin Roºca, m. pr. Chirurgie ºi ortopedie pediatricã, competenþã ecografie, Dr. Ioan Borºa, m. pr. Chirurgie ºi ortopedie pediatricã, Dr. Mihaela Golumbeanu, m. sp. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, asist. de cercetare, doctorand. Dotãri: compartiment oncopediatrie 10 paturi; grup operator alcãtuit din 4 sãli de operaþii, dotare completã Japonia; 1 salã operaþii septice; linie endoscopie digestivã Olympus; linie endo - urologie pediatricã Olympus. Servicii: chirurgia malformaþiilor (faciale - hemolimfangioame, fisuri labiale; cervicale - fistule de arcuri branhiale, chist tireoglos; toraco-pulmonare - chist bronhogenic, emfizem lombar, chist aerian; digestive - stenoze duodenale, interstinale, colice, duplicaþii; urologice - anomalii complexe renale, ureterale, vezicale; genitale - hipospadias, epispadias, testicul necoborat, chisturi ovariene, anomalii utero-vagimale); patologie chirurgicalã visceralã diversã oncochirurgie pediatricã; traumatologie visceralã; intervenþii chirurgicale laparoscopice; intervenþii urologice endoscopice. Compartiment oncopediatrie Dr. Mihaela Marian, coordonator program oncologie, m. pr. pediatrie cu supraspecializare oncologie pediatricã; Dr. Gabriela Gorinoiu, m. pr. pediatrie, supraspecializare oncologie pediatricã. Secþia Clinicã Chirurgie II - Urologie Infantilã 39 paturi ªef secþie: Dr. Dinu Florica, m. pr. Chirurgie ºi ortopedie pediatricã, competenþã endoscopie urologicã, competenþã ecografie, competenþã chirurgie laparoscopicã ºi management sanitar, doctor în ºtiinþe medicale; Dr. Rãducanu Gheorghe, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã; Dr. Coman Gabriel, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã; Dr. Alexandru Zamfirescu, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, competenþã chirurgie laparoscopicã, dr. în ºt. med.; Dr. Duþescu Zãvoianu Rodica, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã; Dr. Dumitriu Mihai, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã; Dr. Ana Popovici, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã; As. univ. Dr. Corina Zamfir, m. sp. Chirurgie ºi ortopedie pediatricã, doctor în ºtiinþe medicale. Dotãri: aparate de dializã, cabinet de radiologie pentru urografii ºi cistografii ºi alte examene radiologice. Clinica de Chirurgie Plasticã ºi Reparatorie 32 paturi ªef clinicã: Prof. Dr. Dan Enescu, m. pr. chirurgie plasticã ºi reparatorie, dr. în ºt. med.; Dr. Enescu Mihaela, m. sp. Pediatrie; As. univ. Dr. Stoicescu Simona, m. sp. chirurgie plasticã; Prep. Dr. Chioaru Bogdan Liviu, m. rezident ; Dr. Giuvelea Steluþa, m. sp., c. ºt.; Dr. Alexandru Mihaela, m. sp., as. c.; Dr. Nedelcu Ioana, m. sp., as.c. ; Dr. ªerbãnescu Clara, m. sp., as. c.; Dr. Irina Chiruþã, m. rezident Dr. Dana Botezatu, m. sp. ATI, c. ºt.; Dr Dan Ioniþã, m. rezident, as. c.; Dr. Mihaela Ungureanu, m. rezident. Dotãri: banca de piele, pansamente sintetice, culturã cheratinocite; coagulator electric ; trei sãli de operaþii complet utilate; microscop chirurgical; biobaza. Servicii: Tratamente pentru arsuri, traumatisme de parþi moi - striviri, plãgi complexe, leziuni de tendoane, muºchi, avulsii tegumentare, replantãri de membre. Sechele posttraumatice ºi postcombustionale. Malformaþii cranio-faciale, despicãturi de buzã ºi palat, paralizii faciale, tumori de pãrþi moi, urechi decolate. Chirurgia mâinii - malformaþii congenitale ºi reconstrucþii de membre. Intervenþii microchirurgicale. Operaþii estetice. Singurul centru cu microscop chirurgical unde se fac replantãri de membre pentru copii. Suturi de nervi periferici. Fiziochinetoterapie, ortodonþie, protezare, logopedie. Clinica de Ortopedie ºi Traumatologie 64 paturi ªef clinicã: Conf. Dr. Mihai Jianu, m. pr. chirurgie - ortopedie, dr. în ºt. med., specializare chirurgie spinalã; As. univ. dr. Ulici Alexandru, m. pr. ortopedie, doctor în ºt. med.; Dr. Marius Constantinescu, m. pr. chirurgie - ortopedie, doctorand; Dr. Cãtãlin Dumitrescu, m. pr. chirurgie - ortopedie, doctorand; Dr. ªtefan Ozsvath, m. pr. chirurgie-ortopedie; Dr. Fodor Ioan, m. pr. ortopedie, doctor în ºtiinþe medicale ; Dr. Ciotloº Daniela, m. pr. Ortopedie; Dr. Beatrice Frumuºeanu, m. sp. ortopedie, asist. cercetare, doctorand. Dotãri: aparat radiotransparenþã Bell, aparat Rontgen cu amplificator Philips, grup operator cu 3 mese operatorii, bancã os, cell saver, linie artroscopie pediatricã, modul PES, modul EMG, trusã operatorie scoliozã tip C-D, SCS, Moss-Miami, Isola Pediatric, sistem de televiziune în circuit închis. Servicii: bancã de os, kinetoterapie, serviciu de ortopedie pediatricã care opereazã scolioze, intervenþii chirurgicale pentru: malformaþii congenitale ale aparatului locomotor, tumori osoase benigne ºi maligne, infecþii ºi distrofii osoase, alungiri membre. SPITALE BUCURE{TI 131

136 SPITALE BUCURE{TI Secþia O.R.L. - Urgenþe 25 paturi ªef secþie: Dr. Mioriþa Toader, m. pr. O.R.L, competenþã bronhoscopie; Dr. Adelaida Iorgulescu, m.pr.o.r.l, competenþã bronhoscopie; Dr. Mircea Bãlãnescu, m. pr. ORL; Dr. Adelina Mertic, m.sp. ORL; Dr. Codruþa Negoiþescu, m. sp. A.T.I. Dotãri: aparat anestezie, electrocauter monopolar ºi bipolar, microscop operator, truse adenoctomie, truse amigdalectomie, truse bronhoscopie ºi esofagoscopie, truse mastoidectomie, truse septoplastie, tratament endoscopic al stenozelor esofagiene postcaustice. Secþia Radiologie ºi Imagisticã Medicalã ªef secþie: Dr. Tania Butufei, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã tomografie computerizatã; Dr. Mihaela Dinulescu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã; Dr. Bogdan Olteanu, m. sp. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã tomografie computerizatã, as. c. ºt.; Dr. Dinu Irina Elena, m. sp. radiologie ºi imagisticã. Dotãri: aparate de developare automatã, aparat radiografie cu expunere automatã, aparat radioscopie cu intensificator de ima-gine ºi lanþ video, computer tomograf helicoidal, ecograf mod B. Servicii: ecografii abdominale, tomografii computerizate de orice tip, tomografii liniare. Farmacie Diriginte: Ileana Popescu, farmacist pr., diriginte ; Rotaru Iuliana, farmacist pr.; Anasatase Ioana, farmacist pr. Laborator Anatomie Patologicã ªef laborator: Dr. Rafira Catu, m. pr. anatomie patologicã, dr. în st. med.; Dr. Liviu Niculescu, m. pr. anatomie patologicã, drd. Laborator Clinic ªef laborator: Dr. Irina Nistor, m. pr. medicinã de laborator; Dr. Dorina Cãileanu, m. pr. medicinã de laborator; Dr. Burdea Olga, m. pr. medicinã de laborator; Dr. Gavãþ Lidia, m. pr. medicina de laborator, spec. Imunologie; Sânziana Conicescu, biochimist pr.; Mioara Vasilescu, biolog pr.; Daniela Stanescu,biolog ; Anca Gheþu, chimist sp.; Ana-Maria Putureanu, chimist sp. Dotãri: Bacteriologie: BACT-Alert; Biochimie: Cobas Mira Plus - analizor, Cormaz Multi - fotometru, analizor gaze sanguine Ciba- Corning 238, analizor ioni Chiron 644, aparat dozare AgHbs, AgHbc, HBVDNA, osmometru; Hematologie: Cobas Micros - hemograme, Sedisystem -VSH; Imunologie: linie Elisa Sanofi- Pasteur, linie determinare ADN ; Toxicologie: TDxFLx Abbot. Servicii: analize uzuale, hormoni tiroidieni, toxicologie - sânge, urinã. Staþia Dializã Acutã ªef departament: Dr. Ovidiu Limoncu, cercet. ºt., m. pr. pediatrie, competenþã nefrologie ºi dializã, competenþã ecografie. Dotãri: aparat de dializã peritonealã automatizatã, aparate de hemodializã, monitor de dializã acutã. Servicii: dializa peritonealã tip manual/automatizatã, hemodializã intermitentã hemofiltrare, hemodiafiltrare continuã, hemoperfuzie pentru insuficienþa renalã acutã ºi în intoxicaþiile grave la copii, plasmaferezã. Departament UPU Echipa medicalã: Dr. Catalin Stemate, m. sp. medicinã de urgenþã, Dr. Iuliana Georgeta Bogdan, medic specialist medicinã de urgenþã, Dr. Sebastian Galoiu, m. sp. medicinã de urgenþã, Dr. Oana Peptan, m. sp. medicinã de urgenþã, Dr. Elena Petriºor, m. sp. medicinã de urgenþã, Dr. Andrada Puºcasu, m. sp. medicinã de urgenþã, Dr. Bogdan Ciocea, m. sp. neurologie pediatricã, Dr. Irina Florescu, m. sp. neurologie pediatricã, Dr. Adelina Mertic, m. sp. ORL, Dr. Mircea Andriescu, m. sp. chirurgie pediatricã, Dr. Sorin Tala, m. sp. chirurgie pediatricã. Servicii: asistenþã medicalã de urgenþã, analize de urgenþã, evaluarea ºi susþinerea funcþiilor vitale, EKG, Ecografie, Radiologie, Transport medicalizat cu ambulanþa. Ambulatoriul Spitalului: Dorobanþi nr. 58 Coordonator: Dr. Olga Burdea, medic primar laborator clinic ºi microbiologie. Cabinet Pediatrie Dr. Mariana Iordache, m. pr. Pediatrie; Dr. Aniºoara Vasile, m. pr. Pediatrie; Dr. Rodica Grigorescu, m. pr. Pediatrie; Dr. Gabriela Conescu, m. pr. Pediatrie; Dr. Elena Chiþimia, m. sp. Pediatrie. Cabinet Chirurgie ºi ortopedie Dr. Gabriel Coman, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã; Dr. Albert Stanciu, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã; Dr. Rodica Duþescu-Zãvoianu, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã. Cabinet oftalmologie Dr. Cristina Ionicã, m. pr. Oftalmologie; Dr. Ana Matilda Bucur, m. sp. oftalmologie Cabinet ORL Dr. Florin Dumitrescu, m. pr. ORL; Dr. Diana Zanfir, m. pr. ORL Cabinet endocrinologie Dr. Luiza Vitan, m. pr. endocrinologie Cabinet neuropsihiatrie Dr. Mihaela Popa, m. pr. Neuropsihiatrie, Dr. Eugen Rãdulescu, m. sp. neuropsihiatrie Cabinet psihologie Ana Maria Udrea, psiholog, Maria Cavassi, psiholog pr. Cabinet BFT Dr. Adriana Pricopescu, m. sp. recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie Cabinet logopedie Oana Olteanu, logoped pr. Cabinet stomatologie Dr. Luminiþa Moiº, m. pr. medicinã dentarã; Dr. Diana Burduºel, m. pr. medicinã dentarã; Dr. Agata Costea, m. pr. medicinã dentarã; Dr. Silvia Costea, medic medicinã dentarã. 132

137 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII MARIA SKLODOWSKA CURIE Tipul Unitatii: spitale profilate; Adresa: Bd. Constantin Brancoveanu nr. 20, sector 4, Bucuresti, cod : Telefon unitate: Tel. direct Director General: Centrala: , ; Tel. Catedra Pediatrie: , Fax unitate: Fax : spital@mscurie.ro, pediatrie@mscurie.ro, chirugie@mscurie.ro, orl@mscurie.ro, ati@mscurie.ro, oncologie@mscurie.ro, office@mscurie.ro, aprovizionare@mscurie.ro, Conducere Unitate: Manager BUZATU DANIEL CIPRIAN Director Adj. Med.: Dr. TABACARU RADU Director Îngrijiri: As. PETROVICI MARILENA Director Financiar-Contabil: Ec. BÂÞÃ RUXANDA Director Administrativ: Ec. IONESCU TEODOR UPU UNITATEA PRIMIRI URGENÞE Echipa medicala: Coordonator: Dr. Denis Stãnescu m. pr. pediatrie, m. sp.medicinã de urgenþa, competenþã ecografie generalã Dr. Ileana Florescu, m. pr. pediatrie, m.sp. medicinã de urgenþã Dr. Iuliana Cotrut,m. pr. pediatrie, m. sp. medicinã de urgenþã, competenþã ecografie generalã Dr. Simona Sicoe, m. pr. pediatrie, m. sp.medicinã de urgenþã, competenþã ecografie generalã Dr. Cãtãlina Lazãr, m. sp. pediatrie, m. sp. medicinã de urgenþã, competenþã ecografie generalã, competenþã dializã pediatricã, drd, Dr. Dana Pop, m. sp. Pediatrie, m. sp. pediatrie, medic specialist medicina de urgenþã, Dotari: suprafata 1200mp Camera resuscitare : 2 paturi cu monitorizare completa masa radianta nou nascuti ventilator portabil Biomed difibrilator aparat radiologie portabil statinar ; 4 paturi monitorizare completa ecograf portabil Fukuda aparat gaze sangvine- Radiometer aparat biochimie rapidã 4 camere examinare pacient pediatric camera de triaj- monitor pentru triaj Philips camera gips camera consult ortopedie camera consultatie chirurgie camera computer Tomograf camera aparat radiologie standard CLINICA DE CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA ªef clinicã: Prof. Dr. Gheorghe Burnei, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, dr. în ºt. med. Servicii: 3 linii de gardã 24h/24h Secþia Clinica Chirurgie Pediatricã I Specialitatea: Chirurgie Pediatrica Echipa medicala: ªef secþie: Conf. Dr. Sebastian Ionescu, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, dr. în ºt. med., membru al Societãþii Europene de Urologie Pediatricã Prof. consultant - Prof. Dr. Alexandru Pesamosca, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, dr. în ºt. med. As. univ. Dr. Gheorghe Topor, chirurgie ºi ortopedie pediatricã, drd., As. univ. Dr. Simion Þârlea, chirurgie ºi ortopedie pediatricã, drd., As. univ. Dr. Isabela Draghici, m.sp. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, drd. Dr. Mona Teresa Trancioveanu, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, dr.în med. Dr. Marcel Oancea, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã Dr. Ioan Oncescu, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã Dr. Andrei Bogdan, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã Dr. Sergiu Stoica, m.sp. neurochirurgie Dotari: 82 paturi din care 30 paturi compartiment Urologie Pediatrica Compartiment Urologie Pediatricã Dotari: 30 paturi compartimentul de endo-urologie utilizeazã truse complexe (Storz) ce vizeazã pacienþii între 0-16 ani truse chirurgicale aferente urologie microscoape ºi lupe pentru microchirurgie sãli de operaþii aseptice cu aer condiþionat, aparate anestezie (Drager) ºi monitorizare aferentã, laparoscop, cistoscop sãli operaþii septice, cu aer condiþionat Compartiment Neurochirurgie Dotari: 10 paturi, Microscop optic Zeiss Pentero Masa operatorie dedicatãpentru microneurochirurgie Sistem head holder Mayfield Disector cultrasunete (cavitron) Cusa Excell Sistem endoscopie cerebrala Storz- 2mm Truse microchirurgie, departatoare autostatitice neurochirurgicale-greenberg Sistem pentru monitorizarea nervilor cranieni intraoperator. Sistem coagulare bipolara cu irigatie Codman Craniotom Stryker cu accesorii pentru microneurochirurgie Secþia Clinicã Chirurgie Pediatricã II Specialitatea: Chirurgie Pediatrica Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Niculina Bratu, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, drd. As. Univ. Dr. Radu Spãtaru, m. pr. chirurgie si ortopedie pediatrica, Dr. Ion Cernea, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã Dr. Marian Secheli, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã Dr. Constantin Hahui, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã Dr. Mihai Codrescu, m.sp. chirurgie ºi ortopedie pediatricã Dotari: 50 paturi Secþia Clinicã de Ortopedie Pediatricã Specialitatea: Ortopedie Pediatrica Echipa medicala: Sef Secþie: Prof. Dr. Gheorghe Burnei, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, dr.în med. As.univ.Dr. Petre Neagoe, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, Dotari: 40 paturi linie de artroscopie (Storz), truse aferente ortopedie, aparate mobile de radiologie C-arm, microscoape ºi lupe pentru microchirurgie, sãli de operaþii aseptice cu aer condiþionat, SPITALE BUCURE{TI 133

138 SPITALE BUCURE{TI aparate anestezie (Drager) ºi monitorizare aferentã, sãli operaþii septice, cu aer condiþionat CLINICA DE O.R.L. Specialitatea: O.R.L. Echipa medicala: ªef Clinicã: Conf. Dr. Dan Gheorghe, m. pr. O.R.L., dr în ºt. med. ªef Secþie: Prof. Consultant Dr. Mihai Buruianã, m. pr. O.R.L., dr. în ºt. med., membru în Comitetul de Conducere al Societãþii Europene de ORL pediatrie Dr. Elena Tãnase, m. pr. O.R.L. Dr. Marius Ursuleanu, m. pr. O.R.L., drd. As.Univ. Dr. Andrei Buruianã, drd. 1 linie de gardã 24h/24h Dotari: 50 paturi, 2 sãli de operaþie cu echipament complet, 3 microscoape chirurgicale din care unul Storz, laringobronhofibroscop, aparaturã video, trusã esofagoscopie Hasslingen trusã endoscopie respiratorie (Storz), trusã bronhoscopie endoscop rinosinuzal, aparaturã pentru microlaringoscopie suspendatã, audiometru, impedancometru, aparat pentru potenþiale de trunchi cerebral Algo, USA, frezã electricã chirurgicalã Laser CO2, Bilas, 3 aparate anestezie, ATI-ORL truse laringoscopice, pulsoximetre, aparat EEG SECÞIA ANESTEZIE - TERAPIE INTENSIVÃ Specialitatea: Anestezie si Terapie Intensiva Echipa medicala: ªef secþie: Dr. Luminiþa Ilie, m. pr. A.T.I. Dr. Radu Tãbãcaru, m. pr. ATI., Dr. Maria ªtirbu Teianu, m. pr. A.T.I., dr. în ºt. med. Dr. Neculae Mustatea, m.pr. ATI, dr.în ºt.med Dr. Constanþa Pick, m. pr. A.T.I., drd. Dr. ªtefan Balamat, m. pr. A.T.I. Dr. Ana Diaconescu, m. sp. A.T.I. Dr. Alexandru Dincã, m. sp. A.T.I. Dr. Adriana guriþã, m. sp. A.T.I Dr. Irinel Trante, m. sp.a.t.i Dr. Silvia Costinean, m. pr. Neonatolog As.Univ Dr.Cirstoveanu Cãtãlin m. pr. Neonatolog, drd. Dotari: 34 paturi (11 paturi compartiment Terapie Intensivã Nou- Nãscuþi) paturi terapie intensivã cu saltele antidecubit mese radiante ºi incubatoare nou-nãscuþi aparat de încãlzire a soluþiilor perfuzabile ºi a produºilor din sânge aparat încãlzire externã pacient aparat radiologie mobil aparat ventilaþie mecanicã de transport pediatric aparate convenþionale pentru ventilaþie mecanicã, pediatrice ºi neonatale aparat cell saver ( autotransfuzie hematii) defibrilatoare portabile ecograf mobil electrocardiograf portabil cu 12 derivaþii monitoare multiparametru SpaceLab aparat EEG mobil pompe volumetrice pompe nutriþie enteralã aspiratoare secreþii (portabile ºi fixe) Compartiment Terapie Intensivã Nou Nãscuþi Dotãri: 11 paturi monitoare multiparametru Datascope cu statie centrala de monitorizare, remote control monitor ECG 12 linii aparate convenþionale pentru ventilaþie mecanicã, pediatrice ºi neonatale aparate neonatale pentru protezarea respiratorie cu frecvenþã înalta (HFOV) aparate pentru administrarea neonatalã a oxidului nitric (NO) aparat neonatal oxigenare extracorporealã (ECMO) monitoare transcutanate po2, pco2 hotã flux laminar preparare soluþii perfuzabile mese radiante ºi incubatoare nou-nãscuþi ecograf mobil aparat EEG mobil sistem transport neonatal (ventilator mecanic, monitor Datascope, incubator, pompa perfuzie) lãmpi fototerapie pompe volumetrice pompe nutriþie enteralã CLINICA DE PEDIATRIE Specialitatea: Pediatrie Echipa medicala: ªef Clinicã: Conf. Dr. Doru Dumbrava, m. pr. pediatrie, dr. în ºt. med., Servicii: 2 linii de gardã 24h/24h Sectia Pediatrie I Specialitatea: Pediatrie Echipa medicala: ªef secþie: Dr. Dr. Mircea Leonid Stamate, m. pr. pediatrie, dr. în ºt. med. Conf. Dr. Doru Dumbravã, m. pr. pediatrie, dr. în ºt. med, As. univ. Dr. Adela Claudia Sãlãjan, m. sp. pediatrie, drd., Dr. Mariana ªtefan, m. pr. pediatrie, dr. în ºt. med., As.univ.Dr. Ruxandra Vidlescu, m. sp. Ped. As. univ. Dr. Mihai Stoicescu, m. sp. Ped., Dotari: 55 paturi ( din care 10 paturi Compartiment Cardiologie) aparate aerosoli, defibrilator, ecocardiograf Hitachi EUB-165 cu Doppler color continuu ºi pulsatil, ecograf Toshiba cu sistem Doppler multifuncþional, electrocardiograf, laborator ecografie ºi ecocardiografie,monitoare pentru funcþiile vitale, pompe de perfuzie volumetrice ºi seringi automate,pulsoximetre Compartiment Cardiologie Dotari: 10 paturi Ecocardiograf Aloca, Holter ECK, Electrocardiograf Fukuda Sectia Clinica Pediatrie II Specialitatea: Pediatrie Echipa medicala: ªef secþie: Dr. Maria-Mihaela Mihu, m. pr. pediatrie ºi hematologie clinicã, supraspecializare diabetologie pediatricã, dr. în ºt. med. Dr. Doina Corcoz, m. pr. pediatrie Dr. Mihai Munteanu, m. pr. pediatrie, competenþã endoscopie digestivã, drd. Dr. Carmen Popescu, m. sp. ped., drd Dotari: 48 paturi ( din care 10 paturi Compartiment diabet zaharat, nutritie si boli metabolice) aparate aerosoli aparaturã monitorizare continuã EKG, puls, FR, TA aparaturã monitorizare diabet zaharat laborator de endoscopie digestivã monitoare pentru funcþiile vitale ph-metru esofagian truse biopsie hepaticã Servicii: diagnosticul ºi tratamentul tulburãrilor digestive acute ºi cronice, diagnosticul ºi tratamentul hepatitelor cronice diagnosticul ºi tratamentul trombocitoperiilor ºi trombocitopatiilor diagnosticul ºi tratamentul sindroamelor de imunodeficienþã Compartiment Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice Dotari: 10 paturi diagnosticul, tratamentul ºi monitorizarea copilului diabetic Sectia Pediatrie III Specialitatea: Pediatrie Echipa medicala: ªef secþie: Prof. Dr. Florea Iordãchescu, m. pr. 134

139 pediatrie, dr. în ºt. med., As. univ. Dr. Adrian Stanciu, m. pr. pediatrie, drd. Dr. Valeria Diaconescu, m. pr. pediatrie, drd. Dr. Georgeta Orãºeanu, m. pr. pediatrie, drd. Dr. Mihaela Coltan, m. pr. pediatrie As.univ.Dr. Marcela Ionescu, m. sp. pediatrie Dotari: 55 paturi spirometru trusã biopsie intestinalã echipament pentru nutriþia parenteralã ºi enteralã lãmpi fototerapie incubatoare monitoare funcþii vitale pompe de perfuzie pulsoximetre SECTIA NEFROLOGIE PEDIATRICà Specialitatea: Nefrologie Echipa medicala: ªef secþie: Conf. Dr.Mihaela Bãlgrãdean, m. pr. pediatrie, sp. nefrologie pediatricã, dr. în ºt. med. Dr. Ioana Mihalache, m. pr. pediatrie Dotari: 28 paturi staþie hemodializã: 4 aparate hemodializã cronicã SECÞIA ONCOLOGIE-HEMATOLOGIE PEDIATRICà Specialitatea: Oncologie Medicala Echipa medicala: Sef sectie: Dr. Cristian Scurtu, m. pr. pediatrie, dr. in st. med., supraspecializare oncologie pediatrica Sef lucrari Dr. Doinita Sfrijan, m. pr. pediatrie, dr. in st. med., competenta in ecografie generala Dotari: 28 paturi -din care 5 paturi hematologielaborator de hematologie oncologica microscoape optice pompe de perfuzie truse pentru aspirat medular dozare Methotrexate imunofenotipaj - FACS Calibur LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVA Dotari: Doua linii endoscopie digestiva pentru varstele 0-16 ani Endoscopie digestiva cu videocamerã FARMACIE Specialitatea: Farmacie Generala Echipa medicala: Diriginte: Liliana Georgescu, farmacist principal Cornelia Maxim, farmacist principal Alexandra Georgescu, farmacist primar LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA Specialitatea: Anatomie Patologica Echipa medicala: Sef laborator: Dr. Carmen Chirita, m. pr. anatomie patologica, m. sp. medicina legala Dr. Augustina Enculescu, m. pr. anatomie patologica Dotari: microscop binocular OLYMPUS microtom congelatie microtom de parafina Reichert sala de prosectura Servicii: autopsii si imbalsamari coloratii uzuale pe preparate histopatologice diagnostic histopatologic al pieselor operatorii prin metode uzuale si speciale examene extemporanee prin inghetare la CRIOMICROTOM -examen HP pe piesa biopsica proaspataexamene histopatologice din fragmente de la necropsii examene HP pe piesa biopsica la parafina prelucrarea biopsiilor si a pieselor fixate in formol cu includerea la parafina si sectionarea blocurilor de parafina punctii aspirative cu ac fin si punctii biopsice LABORATOR CLINIC Specialitatea: explorari laborator Echipa medicala: Sef laborator: Dr. Elena Luiza Burtica, m. pr., drd. Dr. Daniela Sofia Blana, m. pr. Dr. Corina Constanta Ciuluvica, m. pr. Dr. Carmen Luta, m. pr. Dr. Stana Cheptanaru, m. sp. Elena Sotropa, biolog Stoica Venera, biochimist Dotari: aparatura moderna cu analizoare automate Servicii: externalizate : biochimie hematologie imunologie flow-cytometrie microbiologie LABORATOR RADIOLOGIE Specialitatea: Radiologie - Imagistica Medicala Echipa medicala: ªef laborator: Dr. Mariana Coman, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, drd. Dr. Florina Daraban, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Diana Stãnescu, m. sp. radiologie ºi imagisticã medicalã 1 linie de gardã 24h/24h Dotari: ecograf de înaltã performanþã tomograf computerizat 4 aparate RX : 2 Philips; 1 aparat Swissray, 1 aparat Siemens AMBULATORIUL DE SPECIALITATE Medic Sef Ambulator : Dr. Ionuþ Secheli, medic pr. chirurgie ºi otopedie pediatricã Cabinet Pediatrie Dr. loana Triþa, m. pr. pediatrie Dr. Carmen Dirina, m. pr. pediatrie Dr. Silviu Caruceriu, m. pr. pediatrie Dr. Romanita Petrescu, m. pr. pediatrie Cabinet O.R.L. Dr. Angela Lepadatu, m. pr. O. R. L. Dr. Manueia Rizescu, m. pr. O.R.L. Cabinet Oftalmologie Dr. Marius Tatineanu, m. pr. oftalmologie Dr. Anca Ciubotaru,m. pr. oftaimologie Cabinet Dermatologie Dr. Luminita Vladu, m. pr. dermato-venerologie Cabinet Endocrinologie Dr. Niculina Dumitriu, m. pr. endocrinojogie, competenta ecografie endocrina Cabinet Stomatologie Dr. Elena Burtan, m. sp. stomatologie Cabinet Neuropsihiatrie Infantilã Dr. Diana Creþu, m. pr. neurologie ºi psihiatrie pediatrica Dr. Elena Selea, m. pr. neurologie ºi psihiatrie pediatrica Dr. Victoria Dobre, m. sp. neurologie ºi psihiatrie pediatricã Cabinet Psihologie Marcela Cãºneanu, psihologoped pr. Hancean Adriana, psiholog Cabinet Chirurgie ºi Ortopedie Pediatrica Dr. Constantin Ciobanu,m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã, drd. Dr. Mihai Mocanu, m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã Dr. Ionuþ Secheli,m. pr. chirurgie ºi ortopedie pediatricã Cabinet Balneofizioterapie Dr. Rodica Bulf, m. pr. medicinã fizica ºi recuperare Dr. Mariana Eftimiu, m. pr. medicina fizica ºi recuperare Rodica Ciobanu, prof. C. F.M. Emeric Bugy, prof. C.F.M. Cabinet Ortoptica Atelier optica medicala Laborator Explorari Functionale (EEG, EKG) Cabinet Ginecologie Infantila Dr. Mariana Dumitrescu, m, sp. ginecologie SPITALUL CLINIC DE URGENÞà SF. IOAN SPITALE BUCURE{TI 135

140 SPITALE BUCURE{TI SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. IOAN ªos. Vitan-Bãrzesti nr. 13, sector 4, Bucureºti ; Tel. centralã: , ; Tel./Fax secretariat: Manager Ec. Teodor Marin Director adj.medical Prof. Dr. Alexandru Ciocâlteu Director financiar contabil Ec. Negulici Cerasela Director de cercetare Prof. Dr. Geavlete Petriºor Director de îngrijiri As. Roman Ioana CLINICÃ CHIRURGIE I - Compartiment chirurgie toracicã - Echipa medicalã: Dr. Vasile Popa medic primar chirurgie toracicã, competenþã toracocopie drvasilepopa@gmail.com; Dr. Dabelea Constantin medic primar chirurgie toracicã, competenþã torascopie constantin.dabelea@rombiomedica.com Dotãri: 15 paturi, 4 rezerve cu 2 paturi, o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie; echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice; platforma energeticã Force Triad Valleylab ce permite hemostaza disecþie suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât ºi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice; Sistem înregistrare video Sony (calitate broadcast) ºi sitem foto digital Canon (17 Mpx) pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice ; Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. cardiologie,doctor în ºtiinþe medicale, membru al Societãþii Naþionale de Cardiologie ºi Medicinã Internã; Conf.Dr.Gheorghiþa Aron, medic primar boli interne ºi specialist cardiologie, doctor în ºtiinþe medicale; Conf.Dr.lon Dina,medic primar boli interne ºi specialist gastroenterologie, doctor în ºtiinþe medicale; Dr. Bãlãuþã Sanda,medic primar boli interne; Dr. Baltog Georgia, asis. univ.,medic primar boli interne, doctor în ºtiinþe medicale;dr.cuieºdean Ariadna,ºef de lucrãri, medic primar boli interne ºi specialist cardiologie, doctor în ºtiinþe medicale; Dr.Dina Oana, ºef de lucrari, medic primar boli interne ºi specialist cardiologie, doctor în ºtiinþe medicale; Dr.Gabor lulia, medic primar cardiologie, asistent cercetare, doctor în ºtiinþe medicale; Dr.Gongu loana, prep. UMF, rez. medicinã internã an III, drd.; Dr.Hanþã Crenguþa, medic specialist cardiologie, asistent cercetare electrofiziologie, drd.; Dr.Harbuz Lorena, medic sp. cardiologie, medic sp. medicinã generalã, asistent cercetare electrofiziologie, drd.; Dr.Nedelcu Margareta, medic primar boli interne ºi specialist hematologie, drd.; Dr.Omer Secil, asistent universitar, medic primar boli interne ºi specialist gastroenterologie, doctor în ºtiinþe medicale; Dr.Oprea Raluca,asistent universitar, medic specialist boli interne, doctor în ºtiinþe medicale; Dr.Strachinaru Mihai, Preparator UMF, rezident cardiologie an V, doctorand; Dr.ªtefan Roxana, medic primar boli interne, drd.; Dr.Radu Emanuel, rez. cardiologie an VI, asis. cercetare cardiologie intervenþionalã angiografie; Dr.Zara Octavian, rez. cardiologie an IV, asist. cercetare cardiologie intervenþionalã angiografie; Dr.Zegheru Cristina, medic primar cardiologie, cercetãtor ºtiinþific. 136 Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare, cura pneumotoraxului spontan, operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom; simpatectomii ºi splahnicectomii toracice, pleurodeze chimice pentru pleureziile, ferestre pericardo-pleurale, biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. Clinica de Chirurgie Generalã ªef clinicã: Prof. Dr. Corneliu Dragomirescu, medic primar chirurgie generalã, doctor în ºtiinþe medicale, competenþã chirurgie laparoscopicã, supraspecializare chirurgie oncologicã, membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale; Prof. Dr. Niculae Iordache, medic primar chirurgie generalã, doctor în ºtiinþe medicale, competenþã chirurgie laparoscopiã ºi endoscopie digestivã, supraspecializare chirurgie oncologicã, masterat management sanitar ºi sãnãtate publicã; ªef de lucrãri Dr. Mircea Liþescu, medic primar chirurgie generalã, doctor în ºtiinþe medicale, competenþã chirurgie laparoscopicã ºi ecografie; ªef de lucrãri Dr. Florin Turcu, medic primar chirurgie generalã, doctor în ºtiinþe medicale, competenþã chirurgie laparoscopica ºi endoscopie digestive; Asis. univ. Dr. Radu Iorgulescu, medic primar chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã ºi ecografie; Asis. Univ. Dr. Radu Gabriel Vizeteu, medic primar chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã ºi ecografie; Dr. Radu Petrescu, medic primar chirurgie generalã; Asis. univ. Dr. Alina Iorgulescu, medic specialist chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã; Dr. Doru Dan Ghiga, medic primar chirurgie generalã ºi chirurgie toracicã, competenþã chirurgie vascularã ºi chirurgie laparoscopicã; Dr. Elvira Dogaru, medic primar chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã ; Dr. Cãtãlin Copaescu, medic primar chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã, chirurgia obezitãþii; Asis. Univ. Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã; Asis. univ. Dr. Liviu Draghici, medic specialist chirurgie generalã, competenþã chirurgie laparoscopicã ºi ecografie generalã; Asis. Univ. Dr. Dan Mitoiu, medic specialist chirurgie generalã, competenþã ecografie; Prep. Univ. Dr. Octav Ginghina, medic rezident chirurgie generalã. Clinica Medicalã ºi Cardiologie ªef Clinicã: Prof.Dr.Dan Georgescu,medic primar boli interne ºi Dotãri: electrocardiografe mobile; aparaturã Hotter pentru monitorizarea EKG ºi TA cu procesare ºi stocare computerizatã; Laborator pentru testare la efort cu aparaturã Siemens pentru teste de effort; cardiovascular - bicicletã ergometricã ºi covor rulant; Laborator electrofiziologie cu aparaturã pentru cardiostimulare temoprarã ºi definitivã ºi aparaturã pentru studii electrofiziologice - EPS Biotronik ºi ablator MDS Biotronik; Stimulatoare cardiace VVI, VDD, DDD, AAI aparatura necesarã verificãrii acestora în timpul implantului ºi aparatura necesarã reprogramãrii ºi controlului acestora - Biotronik si Medtronic; Unitate Coronarianã cu monitoare fixe ºi mobile pentru supraveghere continuã ºi stocare EKG, TA (non invazivã ºi invazivã), saturaþie arterialã O2, tempereturã, frecvenþã respiratorie, EEG; monitoare pentru asistenþã medicalã de urgenþã; defibrilatoare electrice externe; Laborator Angiografie cu aparaturã pentru evidenþierea tuturor teritoriilor arteriale - diagnostic ºi efectuarea de arterioplastii ºi stentare arterialã, cateterisme cardiace; aparat Rontgen mobil; ecograf general - monoplan, biplan, Doppler spectral ºi color; ecograf abdominal biplan, Doppler; ecocardiograf monoplan, biplan, Doppler spectral ºi color, continuu ºi pulsat; Laborator ecocardiografie de repaus ºi stress farmacologic; Laborator de Medicinã Nuclearã cu posibilitate de investigare miocardicã, ventriculograficã, renalã, pulmonarã, tiroidianã, osoasã, hepaticã; Spirometru; Nebulizator; Laborator de Endoscopie Digestivã pentru explorarea ºi tratamentul tubului digestiv superior, coledocului, wirsungului, colonului ºi ileonului terminal cu: gastrofibroscop flexibil, colonoscop flexibil, unitate de videoendoscopie digestivã, echipament radiodiagnostic digital pentru colangiopancreatografie endoscopicã retrogradã, Trusã biopsie hepaticã, trusã aspirat ºi biopsie maduvã osoasã. Servicii: diagnosticul ºi tratamentul principalelor boli interne; ecografii abdominale, tiroidiene, ecografie Doppler; explorãri funcþionale respiratorii; paracentezã diagnosticã ºi evacuatorie; toracocentezã diagnosticã ºi evacuatorie; pericardiocentezã diagnosticã; puncþie aspiratorie ºi biopsie de mãduvã osoasã - creastã iliacã; mielogramã; puncþii biopsie hepaticã; puncþii citologice ecoghidate; puncþii arteriale ºi venoase centrale; cateterizãri arteriale ºi venoase centrale; ph-metrie; diagnosticul ºi tratamentul urgenþelor cardiace cu monitorizarea continuã în unitatea coronarianã; EKG standard cu 12 derivaþii; tratamentul urgenþelor cardio-vasculare, respiratorii, digestive; trombolizã în IMA, tromboze venoase profunde, embolii pulmonare; resuscitare cardio-respiratorie; EKG cu potenþiate ventriculare tardive; conver-

141 sie electricã a aritmiilor cu defibrilãri de necesitate ºi elective; studii electrofiziologice endocavitare ºi ablaþii endocavitare; ecocardiografii (Doppler, cu contrast intramiocardic, de stress farmacologic); ecografii 2D ºi Doppler de vase periferice; monitorizare Holter EKG ºi TA; arteriografii ale tuturor teritoriilor arteriale; coronarografii; angioplastii coronariene ºi de vase periferice; cardiostimulare temporarã ºi definitivã; cateterism cardiac; endoscopii digestive diagnostice; gastroscopie, colonoscopie); endoscopii digestive intervenþionale: polipectomii, scleroterapie, bandare varicealã profilacticã ºi terapeuticã, proctologie (ligaturã hemoroidalã), hemostazã endoscopicã (hemoclip, injectare substanþe sclerozante), dilataþii endoscopice (achalazie, stenoze esofagiene benigne ºi maligne), endoprotezare esofagianã alcoolizare percutanã (cancere hepatice); alcoolizare percutanã (cancere hepatice); colangiografie transhepaticã percutanã (drenaj biliar extern); efectuare ºi interpretare scintigrame: miocardice (inclusiv ventriculografii), pulmonare, hepatice, renale, osoase, tiroidiene Clinica Nefrologie Echipa medicalã: Prof. Univ. Dr.Alexandru Ciocâlteu medic primar boli interne ºi nefrologie, prof. Univ. U.M.F Carol Davila Bucureºti, dr. în ºtiinþe medicale, competenþe în ecografie, competenþe în managementul sanitary. Dr. Radulescu Daniela medic primar boli interne ºi nefrologie, dr. în ºtiinþe medicale, ºef de lucrãri U.M.F Carol Davila Bucureºti. Dr. David Cristiana med. primar boli interne ºi nefrologie, dr. în ºtiinþe medicale, ºef de lucrari U.M.F Carol Davila Bucureºti. Dr. Filipescu Gabriel medic primar medicinã internã º nefrologie, asist. univ. U.M.F Carol Davila Bucureºti, competenþe ecografie generalã. Dr. Spãtaru Daniela - medic primar nefrologie, dr. în ºtiinþe medicale, competenþe în ecografie generalã ºi litotritie extracorporalã. Dr. Vãcaroiu Ileana medic primar nefrologie, asist. univ. U.M.F Carol Davila Bucureºti, competenþe de ecografie generalã. Dr. Mãnescu Maria medic primar nefrologie, asist. univ. U.M.F Carol Davila Bucureºti, drd. Dr. Daniliuc Ioana medic specialist nefrologie, asist. univ. U.MF. Carol Davila Bucureºti. Dr. Bogeanu Carmen medic primar nefrolog, drd., competenþe în ecografie generalã. Dr. Stoica Livia - medic primar nefrolog, drd. Dr. Popescu Paula - medic primar nefrolog, drd. Dr. Smarandache Diana medic specialist. Dr. Turcu Flavia - medic specialist nefrologie, drd., asistent univ. U.M.F. Carol Davila, Bucuresti, competenþã în ecografie. Dr. Dragomirescu Rãzvan, preparator U.M.F. Carol Davila, Bucureºti, medic rezident Nefrologie, drd. Sr. Scurtu Ileana, preparator U.M.F. Carol Davila, Bucureºti, medic rezident Nefrologie. Servicii: Litotriþie extracorporalã, CT, RMN, Angiografie, Scintigrafie, Ecografie, Hemofiltrare venoasã, Hemodializã continuã. Clinica Urologie - 56 paturi Sef clinicã: Prof.dr. Petriºor Geavlete, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale. ªef de lucrãri Dr. Ion Arabagiu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale. ªef de lucrãri Dr. Dragoº Georgescu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale, competenþã în ecografie. Asist. Univ. Dr. Toni Jora, medic primar urolog, doctorand, competenþã în ecografie. Asist. Univ. Dr. Gheorghe Niþã, medic specialist urolog, doctorand, competenþã în ecografie. Preparator Univ. Dr. Cristian Perºu, medic rezident, doctorand. Dr. Edmond Constantinescu, medic primar urolog, doctor în ºtiinþe medicale. Dr. Gheorghe Baicu, medic primar urolog. Dr. Aghamiri Seyed, medic primar urolog, doctorand, competenþã în ecografie. Dr. Victor Cauni, medic specialist urolog, cercetãtor, doctor în ºtiinþe medicale, competenþã în ecografie. Dr. Victor Mirciulescu, medic specialist urolog, cercetãtor, doctorand. Dr. Dorel Soroiu, medic specialist urolog, doctorand. Dr. ªerban Bancu, medic primar urolog, doctorand, competenþã în ecografie Dotãri: 4 sãli de operaþie complet utilate ; sistem de transmisie TV cu circuit închis pentru sãli, amfiteatru, salã medici, camera de gardã; aparaturã complexã pentru operaþii endourologice - 4 linii complete: Olympus ºi Wolf: rezectoscoape cu irigaþie continuã, cistoscoape, ureteroscoape, truse complete pentru NLP, aparat de radiologie mobil Siemens, douã sisteme de litotritie balisticã - electrocineticã ºi hidraulicã, 4 sisteme video Panasonic ºi Sony ; sisteme de monitoare Sony ºi Hitachi cu mixer Panasonic ; 5 calculatoare de performanþe diferite pentru evidenþã bolnavilor, efectuare de videofilme, lucrãri ºtiinþifice ; ecograf de ultimã generaþie cu 3 tipuri de Doppler ºi transductor endorectal ; sistem de urodinamicã Danson ; Laser Nd:YAG - legaturã permanentã cu Asociaþia Americanã de Urologie AUA, Asociaþia Europeanã de Urologie EAU - prin cod personal - prof.dr. P.Geavlete. Servicii: chirurgie urologicã clasicã - gama completã; operaþii de exerezã vezicalã cu derivaþii urinare cutanate sau colice, vezica de substituþie; chirurgie endourologicã de aparat urinar inferior - gama completã - inclusiv cistoscopie flexibilã-: modalitãþi complexe endoscopice ºi chirurgicale deschise în tumori de cale urinarã; injectarea de colagen în incontinenþa urinarã la bãrbat ºi femeie - prioritate naþionalã; injectare de colagen în refluxul vezicoureteral - prioritate naþionalã; chirurgie endourologicã de aparat urinar superior: ureteroscopie de diagnostic ºi tratament - inclusiv flexibilã; endoureterotomie ureteroscopicã -prioritate naþionalã; endopielotomie ureteroscopica - prioritate naþionalã; chirurgie endourologicã de aparat urinar superior prin abord percutanat -NLP- inclusiv nefroscopie flexibilã; terapia litiazei renale prin litotritie extracorporalã; drenaj intern cu sondã Cook -de fabricaþie româneascã - ºi extern - nefrostomie percutanatã sub ghidaj ecografic sau fluoroscopic ; explorare uroflowmetricã si urodinamicã; explorare ecograficã a întregului aparat urinar ºi genital masculin; explorare ecograficã a disfuncþiei erectile; explorare prin ecografie Doppler color ºi pulsat a obstrucþiei ºi a funcþionalitãþii renale - prioritate naþionalã; explorare ecograficã tridimensionalã a întregului aparat urinar; tratament cu Laser a patologiei selecþionate de aparat urinar superior ºi inferior - tumori superficiale, stenoza de cale urinarã superioarã; tratamentul complex al disfuncþiei erectile. Laborator anatomie patologicã Dotãri: Criostat Slee Servicii: examen extemporaneu pe secþiuni la gheaþã rezultate din secþionarea pieselor prelevate în timpul intervenþiilor chirurgicale; diag histopatologic al pieselor operatorii ºi bioptice în coloraþia hematoxilinã-eozina ºi coloraþii speciale Laborator clinic Servicii: teste maladii transmisibile prin sânge bolnavi - VDRL, TPHA, orch, Clamydia Laborator imagisticaã Dotãri: Philips DUO DIAGNOST ºi aparat polimobil Siemens portabil pt nou nãscuþi Servicii: radioscopii ºi radiografii pulmonare pt lãuze ºi nou nãscuþi. Secþia A.T.I paturi ªef secþie: Dr. Culman Victor - medic primar A.T.I.; Dr. Godoroja Daniela - medic primar A.T.I.; Dr. Parasca Raluca - medic primar A.T.I.; Dr. Zugravu Gabriela - medic primar A.T.I.; Dr. Aºtileanu Doina - medic primar A.T.I.; Dr. Avel Mihaela - medic primar A.T.I.; Dr. Dumitru Constantin - medic specialist A.T.I. Dotãri: monitoare Spacelabs 21 buc, aparate anestezie Sulla 3 buc, aparate anestezie Fabius 1 buc, aparate anestezie Julian 3 buc, aparat anestezie Oxylog 1 buc, defibrilator cardiac 2 buc, aparat EKG 2buc, respiratoare Savina 8 buc; Evita 2 buc, seringi automate 17 buc, pompe nutriþie enteralã 4 buc, sistem încãlzire pacient 4 buc, sistem autotransfuzie 2 buc, infusomate 5 buc, sistem hemofiltrare, hemodializã 1 buc, pompã încãlzire rapidã 2 buc Secþia ATI ªef secþie- Dr Cornelia Zaharescu - m pr ATI. Dotãri: paturi pt bolnavii ce necesitã terapie intensivã medicalã. Secþia Cardiologie ªef secþie : Dr. Stancu Marin, medic primar Cardiolog, membru al Societãþii Române de Cardiologie; Dr. Diaconu Viorel, medic primar cardiolog; Dr. Ott Dragoº, medic primar cardiolog; Dr. Pungan Mihai, medic primar cardiolog SPITALE BUCURE{TI 137

142 SPITALE BUCURE{TI Dotãri: - defibrilator sincronizat; ecograf 2D; electrocardiograf portabil; laborator EKG; monitoare EKG pentru supraveghere I.M.A ; monitoare ale ritmului cardiac; stimulator temporar; unitatea de terapie intensive coronarieni cu monitorizare centralã prin supraveghere neinvazivã; scintigrafie miocadicã cu sau fãra test de efort ; computer tomograf ; aparat rezonanþã magneticã nuclearã Servicii: administrare de fibrinolitice; asistenþã cardiologicã de urgenþã, neinvazivã ; conversie electricã a aritmiilor; diagnosticul ºi tratamentul urgenþelor ; cardiace, sindroamelor coronariene acute; ecografie cardiacã ; electrocardiografii ; pericardocentezã; teste ventilatorii; toracocenteze, paracenteze în scop evacuator ºi diagnostic; scintigrama miocardicã - scintigrafie miocardicã cu sau fãrã teste de efort; tomografie computerizatã ; RMN Secþia Nou Nãscuþi Dotãri: monitor trans cutanat pt CO2 si O2 Servicii: cateterism ombilical, cateterizare centralã, cateterizarea venei ºi arterei ombilicale. Secþia Obstetricã-Ginecologie III ªef secþie: Conferenþiar Dr. Stãnescu Anca Danielea, dr. în medicinã, medic primar OG, Competenþe chirurgie laparoscopicã, contracepþie, histeroscopie ; Dr. Ples Liana, ºef lucrãri U.M.F., dr. în medicinã, medic primar OG, Competenþe chirurgie laparoscopicã, histeroscopie, ecografie, colposcopie, contracepþie, supraspecializare în medicinã materno-fetalã ; Dr. ªtefãnescu Alexandru, asis. universitar U.M.F., medic primar OG ; Dr. Poenaru Mircea Octavian, asis. universitar U.M.F., dr. în medicinã, medic primar OG, Competenþe ecografie, colposcopie ; Dr. Anghel Marin Ion, medic primar OG, Competenþe ecografie, colposcopie ; Dr. Pintilie Mãdãlina, medic specialist OG, Competenþe ecografie Secþia Ortopedie - Traumatologie ªef secþie: Dr. Doru Filipescu, m. pr. ortopedie-traumatologie, dr. în ºtiinþe medicale, supraspecializare traumatologie sportivã ºi competenþã chirurgie artroscopicã ; Dr. Radu Alexandrescu, m. pr.ortopedie-traumatologie ; Dr. Nicolae Begnescu, m. pr. ortopedie-traumatologie, dr.în ºtiinþe medicale ; Dr. Lucian Diaconescu, m. sp. ortopedie-traumatologie, drd ; Prof. Dr. Nicolae Gorun, m. pr. ortopedie-traumatologie, dr. în ºtiinþe medicale, membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale ASM -, membru titular al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România AOS R, cercetãtor ºt. pr. gr.i ; Dr. ªerban Petrec, m. pr. ortopedie - traumatologie ; Dr. Radu Popa, m.pr. ortopedie-traumatologie, cercetãtor ºt., drd ; Dr. Andrei ªtefan, m. rez. ortopedie - traumatologie, as.cercetare ; Dr. Andrei Topor, as. cercetare ortopedie - traumatologie ; Dotãri: grup operator alcãtuit din 3 sãli de operaþie cu dotare modernã, de specialitate; aparat electrochirurgie; aparat Rontgen cu amplificator; aparaturã ºi intrumentar chirurgical clasic ; salã de operatie exclusiv pentru intervenþii artroscopice cu urmãtoarele dotãri - camerã video endoscopicã; shaver; luminã xenon; aparat cu radiofrecvenþã pentru leziuni cartilaginoase, hemostazã ºi rezecþii tisulare; artropompã; rezerve pentru sectorul de artroscopie cu aer condiþionat, grup sanitar propriu, TV ; instrumentar complet artroplastie protezare ºold, genunchi ºi cot; proteze totale ºi parþiale ºold, genunchi ºi cot; instrumentar ºi osteosintezã centromedularã cu ºi fãrã alezaj; instrumentar pentru rezecþii tumorale; mese chirurgicale ; mese ortopedice ; aparate anestezie DRAGER SULLA 909; spaþiu de preanestezie ºi trezire amenajat adecvat în blocul operator; sterilizare autonomã a instrumentelor în blocul operator; salã de ghips; posibilitãþi de cazare în rezerve cu 2 ºi 3 paturi grupuri sanitare separate, TV, aer condiþionat ; salã de gimnasticã medicalã kinetoterapie ºi recuperare; posibilitãþi de examinare CT, RMN, scintigrafie osoasã, arteriografie; laborator anatomie patologicã Servicii: tratamentul ortopedic ºi chirurgical al: fracturilor, luxaþiilor, entorselor, pseudartrozelor, consolidãrilor vicioase, luxaþiilor recidivante, tumorilor osoase ºi de pãrþi moi, distrofiilor osoase, diformitãþilor membrelor, inegalitãþilor membrelor, chirurgia piciorului ; artroscopie articularã umãr (luxaþii recidivante, instabilitãþi de diferite cauze, rupturi manºon rotator, umãr blocat), cot, genunchi (transplant ligament încruciºat anterior, rupturi de menisc, leziuni de cartilaj, sinovite, afecþiuni rotuliene), gleznã prin tehnici moderne noninvazive, urmate de recuperare funcþionalã complexã ; artroplastie înlocuirea articularã parþialã ºi totalã de ºold, genunchi, cot, articulaþii mici. Sectia Radiologie si Imagistica Medicala ªef laborator : Conf. Dr. Ene Vladimir, medic primar radiologie ºi imagisticã, competenþã IRM+ tomograf computer; Dr. Liliana Aurora Pãunescu, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã mamografie; Dr. Cristina Neagu, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã ecografie; Dr. Florica Dijmãrescu, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã ecografie, mamografie, tomografie computerizatã; Dr. Ioana Ghervasie, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã ecografie, IRM, tomografie computerizatã; Dr. Marilena Ciocoiu, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã mamografie, angiografie, ecografie; Dr. Minerva Teodoru, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã ecografie, tomografie computerizatã + competenþã IRM; Dr. Dana Mihaela Costache - medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã ecografie, tomografie computerizatã ºi IRM. SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. PANTELIMON Judetul: BUCURESTI Tipul Unitatii: spitale generale bucuresti; Adresa: Sos. Pantelimon nr. 340, sector 2, Bucuresti Telefon unitate: Tel.centrala Fax unitate: Tel./fax: ; scusfpant@yahoo.com Conducere Unitate: Manager: Boer Monica Claudia Director adjunct medical: Prof. Dr. Virgiliu Ancar Director financiar contabil: Maria Vlahbei Director de îngrijiri: Preda Aura Clinica de Cardiologie Specialitatea: Cardiologie Echipa medicala: ºef secþie: Prof. dr. Marius Vintilã, m. pr. cardiologie, dr. în ºt. med. ºef lucrãri Dr. Tudor Protopopescu, m. pr. cardiologie, m. sp. medicinã internã, competenþã ecografie, drd. ºef lucrãri Dr. Costel-Sorin Stamate, m. pr. medicinã internã, competenþã cardiologie, drd. Dr. Maria Efimov, m. pr. medicinã internã Dr. Raluca Motomancea, m. pr. cardiologie, dr. în ºt. med., competenþã eco. cord Dr. Alexandru Nechita, m. pr. cardiolog, asist.univ., dr. în ºt. med., competenþã eco. cord Dr. Liliana Protopopescu, m. spec. cardiologie, cercetare Dr. Carmen Mercuria, m. spec. cardiologie, cercetare, competenþã eco. cord Dotari: 60 de paturi, bicicleta Hellige pentru proba de efort, bicicleta Gette, covor rulant cu electrocardiograf, defibrilatoare, eco- 138

143 cardiograf - H Packard, Aloka Noro, electrocardiograf - Hellige cu înregistrare potenþiale tardive si program pentru aritmii, linie monitorizare - 5 posturi Siemens, 2 Spacelabs, monitor Holter EKG, TA, spirometru Servicii: cardiostimulare temporarã, conversie electricã a aritmiilor, mielogramã - puncþie sternalã, monitorizare Holter EKG sau TA, pericardiocenteze, teste ventilatorii, toracocenteze, paracenteze, tratamente trombolitice Clinica de Chirurgie Generala Specialitatea: Chirurgie Generala Echipa medicala: ºef clinicã: Prof. Dr. Florian Popa, m. pr. chirurgie generalã ºi oncologicã, dr. în ºt. med., rector U.M.F. Carol Davila Dr. Gheorghe Cîrîc, m. pr. chirurgie generalã Dr. Vlad Denis Constantin, m. spec. chirurgie generalã, ºef lucrãri U.M.F., competenþã endoscopie digestivã, management sanitar ºi chirurgie laparoscopicã, dr. în ºt. med. Dr. Cristian Bãlãlãu, m. pr. chirurgie generalã, asis. univ., competenþã ecografie, laparoscopie, drd. As. univ. Dr. Cristian Iorga, m. spec. chirurgie generalã, dr. în ºt. med., competenþã laparoscopie Dr. Victor Strîmbu, m. pr. chirurgie generalã, m. sp. chirurgie toracicã, dr. în ºt. med., ºef lucrãri U.M.F., competenþã chirurgie laparoscopicã, med. de urgenþã, managementul serviciilor de sãnãtate Dr. Cornelius Alin Cuibac, m. spec. chirurgie generalã, cercetãtor ºtiinþific gradul III, competenþã ecografie, endoscopie, laparoscopie, drd. Dr. Marius C?lin, m. spec. chirurgie generalã, cercetãtor ºtiinþific gradul III, drd., competenþã endoscopie digestivã Dr. Cezar Moculescu, m. spec. chirurgie generalã, cercetãtor ºtiinþific, gradul III Dr. Ioan Constantin Teodorescu, m. pr. chirurgie generalã Dr. Valentin Gelu ªtefãnescu, m. spec. chirurgie generalã Dr. Silviu Stoian, m. pr. chirurgie toracicã, m. spec. chirurgie generalã, competenþã bronhoscopie, urgenþe prespitaliceºti Dr. Bogadan Socea, m. rez. chirurgie generala, asist. univ. traumatologie, c. ºt., drd. Laurenþiu Bahicã, kinetoterapeut pr., a douã spec. tehnicã ortopedicã, supraspecializare reeducare funcþionalã neuromotorie pentru copii Dotari: 70 paturi, aparat mobil raze X SIEMENS SIREMOBIL, aparaturã ºi instrumentarul necesar chirurgiei artroscopice, artroscop model STORZ, coagulator electric, fixatoare externe, instrumentar complet artroplastie ºold (BIOMET) + Stryker, instrumentar de osteosintezã centromedularã Kuncher Grosse - Kempf, Seidel, Gamma etc. pe focar închis cu ºi fãrã alezaj, cu zãvorâre tip HOWMEDICA ºi instrumentar original, instrumentaþie alezare în fracturile diafizare, instrumentaþie proteze genunchi lama-placã masiv ºi condili femurali, proteze totale de genunchi, cimentate tip Biomet, proteze totale de ºold cimentate ºi necimentate, proteze totale genunchi cu ºi fãrã stabilizare posterioarã, cu instrumentar original, punct de radiologie al secþiei R.X.-T.V. cu intensificare de imagine artroscop, serviciu fizio-kinetoterapie, truse complete DHS, DCS, cu instrumentar original truse osteosintezã AESCULAP. Servicii: afecþiuni degenerative articulare, artroplastii parþiale ºi totale, de ºold ºi genunchi, artroplastii totale genunchi, artroprotezarea articularã (înlocuirea articularã) primarã, artroscopie articularã corecþii ºi artrodeze pentru deformãri de coloanã, tumori coloanã, tuberculozã, diformitãþi coloanã, diformitãþi membre, distrofii osoase (chist osos, displazii fibroase), fiziokinetoterapia osteoporozei, interventii complexe în fracturi deschise ºi politraumatisme, fracturi cominutive, întreaga gamã de operaþii presupuse de traumatologie, malformaþii congenitale ale membrelor, luxaþii congenitale ºold, picior ºi ale corpului, microchirurgie pe membre, osteosintezã cu fixatoare externe, osteosintezã ºi reconstrucþie în fracturile de bazin ºi acetabulum osteosinteze ºi reconstrucþii în traumatismele acute, proteze totale ºold, genunchi, tumori osoase ºi ale pãrþilor moi SPITALE BUCURE{TI Dotari: 74 paturi, 3 sãli de operaþii, aparat Röntgen mobil, aparat de chirurgie laparoscopicã, compartiment de endoscopie digestivã dotat cu fibrogastroscop cu monitorizare video, colonoscop aparat de bronhoscopie fibroscopicã, salã pentru cistoscopii Servicii: chirurgie de urgenta chirurgie generala si toracica videoasistatã - colecistectomii,cura refluxului gastroesofagian, suprarenalectomii, cura chirurgicalã a ulcerelor perforate, toracoscopie, chirurgie oncologicã, chirurgie hepatobiliarã, chirurgia chistului hidatic hepatic ºi pulmonar, chirurgie vascularã anevrisme, varice, fistule, chirurgie endocrinã ºi glanda mamarã, chirurgie în sfera genitalã externã ºi internã, urologie, adenectomii, litiaza renoureteralã. chirurgia defectelor parietale, procedee tisulare ºi alloplastii, chirurgie toracicã traumaticã, nontraumaticã ºi oncologicã, endoscopie, colonoscopie, bronhoscopie Clinica de Ortopedie si Traumatologie Specialitatea: Ortopedie si Traumatologie Echipa medicala: ªef secþie: Prof. Dr. Stefan Cristea m. pr. ortopedie traumatologie dr. în ºt. med. Prof. Dr. Gheorghe Panait, m. pr. ortopedie-traumatologie, drd. As. univ. Dr. Vlad Georgeanu, m. spec. ortopedie-traumatologie, dr. în medicinã As. univ. Dr. Tudor Atasiei, m. spec. ortopedie-traumatologie, drd. As. univ. Dr. Vlad Predescu, m. sp. ortopedie traumatologie, dr. în medicinã As. univ. Dr. Andrei Prundeanu, m. spec. ortopedie-traumatologie, drd. Dr. Sorin-Marius Ciocârlan, m. pr. ortopedie-traumatologie Dr. Ioan Þibuleac, m. pr. ortopedietraumatologie, supraspecializãri microchirurgie reconstructivã, chirurgie cu laser Dr. Dumitru Iliescu, m. pr. ortopedie-traumatologie, m. spec. expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã, c. ºt., dr. în ºt. med. Dr. Sebastian Popa, m. pr. ortopedie-traumatologie, competenþã artroscopie osteoporozã, dr. în ºt. med. Dr. Cristian Budicã, m. pr. ortopedie-traumatologie, competenþã artroscopia genunchiului, drd. Dr. Cristian Stoica, m. pr. ortopedie-traumatologie, drd. Dr. Radian Troncea, m. pr. ortopedie-traumatologie Dr. Dorel Bratu rezident ortopedie Clinica Medicala Specialitatea: Medicina Interna Echipa medicala: ºef lucrãri Dr. Cristina-Mihaela Tãnãseanu, m. pr. medicinã internã, competenþã ecografie, dr. în ºt. med., competenþã ecografie vascularã As. univ. Dr. Smaranda Alexandrescu, m. sp. medicinã internã, competenþã ecografie cardiacã As. univ. Dr. Felicia Constantin, m. pr. medicinã internã, drd. As. univ. Dr. Daniela Toporan, m. pr. medicinã internã, competenþã ecografie generalã, ecocardiografie ºi ecografie vascularã, dr. în ºt. med. As. univ. Dr. Monica Popescu, m. sp. medicinã internã, drd., competenþã ecografie generalã Dr. Georgeta Aurelia Ittu, m. pr. medicinã internã, m. spec. cardiologie, drd., competenþã ecocardiografie Dr. Doina Hanganu, m. pr. medicinã internã, competenþã ecografie generalã Dr. Alina Dumitraºcu, m. spec. medicinã internã c. ºt., drd. Dr. Isabela Tamºulþ, m. spec. medicinã internã, c. ºt. Dr. Lenuþa Haiducu, m. spec. medicinã internã, c. ºt. Prof. Dr. Ioan Alexandru, m. pr. cardiologie, prof. consultant, membru al Academiei Oamenilor de ºtiinþã Dotari: 42 paturi, compartiment monitoare-cardiologie, ecocardiograf, ecograf 2D, ecograf Doppler, laborator ecocardiografie, laborator ecografie, laborator EKG, laborator EKG probã de efort, laborator monitorizare Holter, monitoare EKG pentru supraveghere I.M.A., spirometru, unitate de terapie intensivã pentru pacienþii coronarieni, Servicii: diagnosticul ºi tratamentul principalelor boli interne ecografii, ecocardiografii, explorãri funcþionale respiratorii, probã de stres farmacologic urmãritã EKG ºi cardioecografic, probã de efort EKG Compartiment Chirurgie Plastica Specialitatea: Chirurgie Plastica - Microchirurgie Reconstructiva Echipa medicala: Dr. Leonard Dumitrescu, m. pr. chirurgie plasticã Dr. Mãdãlina Lazãr, m. pr. chirurgie plasticã 139

144 SPITALE BUCURE{TI Dotari: 6 paturi, aparat osteosintezã Aesculap, dermatom Padget instrumentar chirurgie plasticã, instrumentar microchirurgie Servicii: asistenþã specializatã de urgenþã pentru arsuri ºi chirurgia mâinii, tratarea chirurgicalã a sechelelor dupã arsuri ºi traumatisme, extirparea tumorilor benigne ºi maligne ale pielii, chirurgia esteticã a sânilor, chirurgia malformaþiilor congenitale escare de decubit, limfedeme cronice, ulceraþii cronice, defecte dificil de acoperit, grefe de piele, intervenþii estetice, liftinguri ºi liposucþii pentru obezi, neuropatii primare, secundare, transferuri libere de þesuturi, grefe de PLD, reconstrucþii complexe de sân (dupã mastectomii), orbit Compartiment de chirurgie vasculara Specialitatea: Chirurgie Vasculara Echipa medicala: Prof. Dr. Ilie Pavelescu, m. pr. chirurgie cardiovascularã, m. pr. chirurgie generalã, dr.în ºt.med., prof. consultant Dr. Oroºan Gabriela Stela, m. pr. chirurgie generala, m. spec. chirurgie vascularã Dotari: 10 paturi, sali de operaþii, truse chirurgie vascularã Servicii: tratamentul traumatismelor vasculare, tratamentul patologiei vasculare, refacerea fluxului arterial prin by-pass, trombembolectomii, tratamentul varicelor membrelor pelvine Compartiment gastroenterologie Specialitatea: Gastroenterologie Echipa medicala: Dr. Mirela Stoian, m.spec. gastroenterologie Dr. Radu Ionescu, m.spec. gastroenterologie Dotari: 6 paturi, gastrofibroscop, colonoscop, ecografie abdominalã Compartiment O.R.L. Specialitatea: O.R.L. Echipa medicala: Dr. Alexandra-Alina Bugã, m. pr. O.R.L. Dr. Venera Rotaru Dalben, m. spec. O.R.L., competenþã audiometrie Dotari: 5 paturi, aparate pentru audiometrie liminarã ºi supraliminarã, audiometru, salã de intervenþii chirurgicale ORL ºi patologie cervico-toracicã, truse adenectomie, truse amigdalectomie Servicii: audiometrie vocalã ºi tonalã, deviaþie de sept, polipectomie, puncþie sinusalã, traheotomie, urgenþe ORL - insuficienþã respiratorie acutã, traumatologie, corpi strãini, hemoragii, supuraþii Compartiment Oftalmologie Specialitatea: Oftalmologie Echipa medicala: Dr. Manuela Curcã, m. pr. oftalmologie Dr. Alexandra Preda, m. pr. oftalmologie Dr. Sorina Costina, m. spec. oftalmologie Dotari: atelier opticã medicalã, cristaline artificiale pentru operaþiile de cataractã, exoftalmometru Hertel, lampã cu fantã - biomicroscop, lampã ºi oglindã pentru schiascopie, microscop operator, trusã de lentile, truse complete chirurgie oftalmologicã, unitate crioterapie Servicii: chirurgia glaucomului, chirurgia polului anterior, chirurgie plasticã ºi reparatorie palpebralã, exoftalmometrie, explorarea simþului cromatic ºi a funcþiei binoculare, gonioscopie intervenþii estetice - microchirurgie reconstructivã, tratamentul complex al tumorilor din sfera oftalmologicã Compartimentul de Citopatologie Specialitatea: Medicina de Laborator Servicii: Prelucreazã frotiuri citologice din organe, þesuturi si fluide biologice umane. Realizarea puncþii citologice cu ac fin (FNA) pentru diagnosticul citologic timpuriu al tumorilor glandei mamare. Tehnica citologiei în mediul lichid (CML). Compartimentul de Histopatologie Medicina de Laborator Compartimentul de Prosecturã Medicina de Laborator Farmacie Specialitatea: Farmacie Generala Echipa medicala: Farmacist ºef: Cucuianu Maria, Farmacist pr.: ªapera Zoiþa Laborator Analize Medicale - externalizat Specialitatea: Medicina de Laborator Laborator Computer Tomograf Specialitatea: Radiologie - Imagistica Medicala Echipa medicala: ºef laborator: Dr. Gheorghe Copaciu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Gheorghe Gabriel Gherghescu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, m. spec. neuroradiologie, supraspecializare CT, RMN ºi angiografie, dr. în ºt. med., dir. SAGECO Tomografie computerizatã Dotari: computer tomograf Siemens tip Somatom Servicii: angiotopografii, examene CT: cap, torace, abdomen, puncþii biopsice în scop diagnostic, cu ac atraumatic, ghidate CT, puncþii diagnostice ºi terapeutice sub control CT, ventriculografii Laborator Radiologie Specialitatea: Radiologie - Imagistica Medicala Echipa medicala: ºef laborator: Dr. Nicoleta Bunescu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã ecografie si eco. de sân Dr. Ana-Maria Frunzã, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã ecografie ºi eco. de sân Servicii: explorãri dinamice radiologice ale polului inferior al aparatului urinar, atât la bãrbaþi cât ºi la femei, explorãri radiologice ale tubului digestiv, histerosalpingografii, irigografii, mamografii cu stereotaxie, radiografii abdominale, radiografii craniofaciale, radiografii osoase, radiografii abdominale simple în urgenþe, radioscopii ºi radiografii pulmonare pentru lãuze ºi nounãscuþi, scintigrafii, urografii Laboratorul de Anatomie Patologica Specialitatea: Anatomie Patologica Echipa medicala: ºef laborator: Dr. Teodora Vlãdescu, m. pr. anatomie patologicã, supraspecializãri neuropatologie ºi citopatologie, preºedintele Comisiei de Anatomie Patologicã a Colegiului Medicilor din România Dr. Cecilia Tihoan, m. pr. anatomie patologicã Dr. Zenaida Florea-Gr?mad?, m. anatomie patologicã Dotari: Microscoape OLYMPUS cu sistem de preluare al imaginilor pe calculator, microtom parafinã, microtoame LEICA, sistem automat de colorare al lamelor, sistem de fotografiere a pieselor operatorii, sistem de colorare pentru citologie în mediul lichid, sistem de colorare pentru imunohistocimie Servicii: Histopatologie, Citopatologie, Prosecturã Sectia Clinica de Obstetrica-Ginecologie Specialitatea: Obstetrica-Ginecologie Echipa medicala: ºef secþie: Prof. Dr. Virgiliu Ancãr, m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în ºt. med., membru al Academiei Române Conf. Dr. Gheorghe Bacalbaºa, m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în ºt. med. ºef lucrãri Dr. Ruxandra Viorica Stãnculescu, m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în st. med. As. univ. Dr. Crîngu- Antoniu Ionescu, m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în ºt. med. Dr. Vasile Butuc, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr. Nicolae Pãdeanu, m. pr. obstetricã-ginecologie, dr. în ºt. med., compe- 140

145 tenþã ecografie ginecologicã ºi colposcopie Dr. Mihai Stanciulescu, m. pr. obstetricã-ginecologie Dr. Irina Pacu, m. spec. obstetricã-ginecologie, asist. univ. Dr. Bogdan Daviþoiu, m. pr. obstetricã-ginecologie, c. ºt. Dr. Diana Gheorghiu, m. spec. obstetricã-ginecologie, c. st. Dr. Carmen Robotin, m. spec. obstetricã-ginecologie, c. ºt. Dr. Mihai Traian Dimitriu, m. rez. obstetrica ginecologie, asist. univ. Dotari: 89 paturi, amnioscoape, aparat de aspiraþie pentru efectuarea de chiuretaje uterine la cerere sau exploratorii, aparat histerosalpingografie, bloc de naºteri modern dotat cu cardiotocografe ºi posibilitãþi de reanimare a nou-nãscutului la naºtere, bloc operator aseptic cu sãli de operaþii complet echipate, bloc operator endoscopie ginecologicã, cabinet de colposcopie, cardiotocograf, colposcop, compartiment de sterilitate - infertilitate cu posibilitãþi moderne de investigaþie tratament al sarcinilor obþinute prin reproducere asistatã (fecundaþie in vitro) injecþie retrocitoplasmaticã a spermatozoizilor, compartiment ecografie abdominalã ºi vaginalã cu ghidaj automat pentru puncþie transvaginalã ºi transabdominalã, ecograf SONO AC 2000 FUKUDA, seturi histeroscoape exploratorii, seturi pentru laparoscopie, sonda abdominalã ºi vaginalã, ventilator nou-nãscuþi Sectia Neurochirurgie Specialitatea: Neurochirurgie Nr. Paturi 46 Echipa medicala: ºef secþie: Conf. Dr. Adam Danil, m. pr. neurochirurgie, dr. în ºt. med. Asis. univ. Dr. Toma Papacocea, m. pr. neurochirurgie Dr. Tatiana Roºca, m. pr. neurochirurgie, m. pr. oftalmologie, dr. în ºt. med. Dr. Alexandru Andrei Angheluþã, m. pr. neurochirurgie Dr. Remus Iliescu, m. pr. neurochirurgie, c. ºt. Dr. Dan Aurel Nica, m. pr. neurochirurgie, dr. în st. med. Dr. Anca-Voichiþa Costea, m. pr. chirurgie oro-maxilo-facialã, med. medicinã generalã, m. spec. stomatologie gen., competenþã implantologie oralã Dr. Doina Cioti, m. spec. neurochirurgie Dotari: aparat radiologic mobil, microscop operator PRO OPTICA aparat Röntgen cu amplificare ºi conservare de imagine, dispozitiv de amplificare a imaginii intraoperatorii - lupe, instrumentar neurochirurgie Aesculap, instrumetar de microchirurgie, lampã frontalã cu luminã rece, mese operatorii cu accesorii pentru neurochirurgie (trei-point head holder) Servicii: Diagnosticul si tratamentul chirurgical al: herniei de disc lombare si cervicale (cu implantare de cage), fracturilor vertebrale osteoporotice si kyfoplastie, patologiei vertebromedulare traumatice, tumorale, patologiei cranio cerebrale traumatice tumorale, vasculare, hidrocefaliei interne ( adult si copii), patologiei orbitei, afectiunilor traumatice din sfera BMF Sectia Nou-nascuti Specialitatea: Neonatologie Echipa medicala: ºef secþie: Dr. Gheorghiþa Sardescu, m. pr. pediatrie, drd. Dr. Cristina-Maria Coman, m. pr. pediatrie Dr. Aniºoara Mocioiu, m. pr. pediatrie Dr. Cristina Veturia Popescu- Ialomiþa, m. pr. pediatrie, drd. Dr. Adriana Sbarcea, m. pr. neonatologie Dotari: aparat Röntgen portabil, aparatura pentru reanimarea sugarilor, incubatoare deschise ºi închise cu servocontrol, instalaþie pentru CPAP nazal, linia de terapie intensivã cu ventilator Dräger, mese de reanimare cu cãldurã radiantã pentru nou-nãscuþi, microanalizor de gaze sanguine, monitoare cardiorespiratorii pompe de perfuzie, truse de cateterizare ºi exsanguinotransfuzie ventilatoare manuale cu mascã li balon, ventilatoare mecanice pentru V.M. neonatalã? Servicii: alimentaþie enteralã prin gavaj continuu, alimentaþie parenteralã cu pompe de perfuzie, cateterism ombilical ºi transcutanat, exsanguinotransfuzii, transfuzii, metode imunologice de determinare a grupelor ºi subgrupelor sanguine, reanimarea nou-nãscutului conform standardelor internaþionale screening hipoglicemie, screening fenilcetonurie ºi hipotiroidism terapie intensivã neonatalã Sectia Terapie Intensiva Specialitatea: Anestezie si Terapie Intensiva Echipa medicala: Sef secþie: Dr. Ionel ªeri, m. pr. A.T.I., competenþe ecografie generalã, endoscopie Dr. Dacia-Laurenþia Constantinescu, m. pr. A.T.I., dr. în med. Dr. Florina Pompilian, m. pr. A.T.I. Dr. Marina Popilian, m. pr. A.T.I., competenþã expertizã medicalã ºi recuperarea capacitãþii de muncã Dr. Radu Vidrãºan, m. pr. A.T.I. Dr. Simona-Mihaela Stroescu, m. spec. cercetare Dr. Bambache Luminiþa, m. pr. A.T.I. Dotari: 25 paturi, aparat de hemodializã/hemofiltrare, aparate de anestezie cu ventilatoare, monitoare, aparate de anestezie Dräger-Sulla 808, aparate de ventilaþie mecanicã cu suport respirator pozitiv în presiune, aparate Hot Line pentru încãlzirea ºi transfuzia rapidã a sângelui - SIMS Portex, aparate încãlzire suprafaþã pacient, aparaturã de defibrilare ºi reconversie electricã, aparaturã pentru dializã, aspiratoare manometrice, aspirator chirurgical pneumotorax, electrocardiograf, monitor EKG cu defibrilator, monitor EKG, respiraþie, TA neinvaziv ºi invaziv, paturi pentru bolnavii politraumatizaþi ºi pentru terapie intensivã chirurgicalã, trusã resuscitare, unitate coronarianã: monitorizare pat, unitate mobilã de radiologie Unitatea de Medicina Nucleara în curs de externalizare Specialitatea: Medicina Nucleara Echipa medicala: Dr. Eugenia Iacob, m. pr. medicinã nuclearã Dotari: calibrator de doze Picker, doziport, instala ii nucleare: Picker-Dyna Camera 2C/USA, scintigraf Selo - DS - 2/340 - Italia numãrãtor cu sonde cu scintilaþie, surse de radiaþii: deschise - Tc - 99, I Servicii: diagnostic scintigrafic general, radiocaptare tiroidianã scintigrafii statice renale, hepato-splenice, cerebrale - FE, cineticã parietalã, fracþii regurgitante, osoase, tiroidiene, scintigrafii statice ºi dinamice, cu hematii marcate pentru hemangiom hepatic, sudii scintigrafice dinamice renale, hepato-biliare, gastro-intestinale Unitatea de primiri urgente Specialitatea: Medicina de Urgenta Echipa medicala: Coordonator UPU Dr. Valentin Georgescu, m. pr. medicinã de urgenþã, drd. Dr. Cãlin Ciontu, m. pr. medicinã de urgenþã Dr. Ioana Dimitriu, m.spec. medicinã de urgenþã, drd. Dr. Mircea Ungurean, m. pr. medicinã de urgenþã Dotari: defibrilatoare, aspiratoare, ventilatoare, otoscop, oftalmoscop, seringi automate, infuzomate, analizor de gaze sanguine, aparat pentru markãri, tãrgi transport, laringoscoape, targã vacuum, atele vacuum, gulere cervicale Servicii: evaluarea si trierea bolnavilor, asistenþã medico chirurgicalã de urgenþã, evaluarea ºi susþinerea funcþiilor vitale, transport medicalizat Centrul de Dializa International Healtcare Systems Sf. Pantelimon Tel./Fax : pantelimon@ihsromania.eu, Tipul unitatii: unitate satelit a Centrului de Dializa International Healtcare Systems Sf. Ioan centru de dializa privat Specialitatea: Nefrologie Echipa medicala: Medic Sef: Dr. Dan Munteanu, m. spec. nefrologie, competenta ecografie generala Dr. Lavinia Bratescu, m. spec. nefrologie, competenta ecografie generala Dr. Andreea Streulea, m. rez. nefrologie, drd. SPITALE BUCURE{TI 141

146 SPITALE BUCURE{TI Dotari: 24 posturi de dializa Aparate de dializa Baxter Tina EKG, Monitor Defibrilator, Ecograf GE Doppler, transductori abdomen / parti moi Servicii: Hemodializa, Educatie sanitara a pacientilor, Consultatii dietetice si de nutritie, Transportul bolnavilor de la domiciliu in centru si retur Specialitatea: Radiologie si imagistica medicala Departament: Computer tomograf externalizat, S.C. MED EXPERT S.R.L. Echipa medicala: Dr. Aldescu Cora Elena m.spec. radiodiagnostic. Competente : ECO, C.T., I.R.M. Dr. Chicos Adrian m.spec. radiodiagnostic. Competente : ECO, C.T., I.R.M. Dr. Custeac Elena m.pr. radiodiagnostic. Competente : ECO, C.T., I.R.M. Dr. Masala Narcis m.spec. radiodiagnostic. Competente : ECO, C.T., I.R.M. Dr. Costache Dana Mihaela m.pr. radiodiagnostic, dr. in st. med. Competente : ECO, C.T. Dotari: Aparatul Computer Tomograf Siemens SOMATOM EMO- TION 6 Aparatul permite ajustarea dozeide radiatie. Servicii: C.T. cranio cerebral, regiune cervicala, coloana vertebrala, toraco abdomino pelvin, native si cu substanta de contrast i.v., Angio C.T. cerebral, pe sisteme arteriale centrale, flebografii, Scanari member superioare si inferioare cu evaluare angiografica a acestora, Reconstructii 3D, V.R.T., Neuroperfuzie C.T., Endoscopie virtuala (fly thru), Punctii biopsie ghidare C.T. A.T.I. Secþia Explorãri Funcþionale ºi laser ªef laborator: Dr. Radu Jean, m. pr. Oftalmologie; As. ºefa: Carmen Moscaliuc Secþia ortopticã pentru copii Medic coordonator: Dr. Doina Dinu, m. pr. oftalmologie Medic coordonator: Dr. Paul Grecu, m. pr. oftalmologie, drd. Compartiment de primiri urgenþe Dr. Elena Zamfir, m. pr. Oftalmologie; Dr. Miruna Cioboatã, m. pr. Oftalmologie Departamentul Chirurgie Vitreo-Retinianã singurul din þarã ªef departament: Dr. Florin Balta, m. pr. oftalmologie, ºef lucrãri UMF Carol Davila, dr. în ºt. Med. ; Dr. Alina Oprina, m. pr. Oftalmologie, drd.; Dr. Ramona Neagoe, m. pr. de specialitate, drd. Laborator explorãri funcþionale ºi laseri Dr. Radu Jean, m. pr. Oftalmologie; Dr. Daniela Munteanu, m. pr. de specialitate; Dr. Loredana Stanese, m. pr. de specialitate. Atelier Proteze Oculare ªef: Mihaela Lupaºcu-Vardala - acreditare MSF. Dotãri: cabinete oftalmologice complexe; LASER de pol anterior; oftalmoscoape indirecte; vitreotoame; aparat pentru facoemulsificare performante; LASER pt. operaþii de pol posterior ; aparat de anestezie, instalaþie de aer condiþionat. 142 SPITALUL CLINIC DE URGENÞE OFTALMOLOGICE Piaþa Alex. Lahovari nr. 1, sector 1, Bucureºti; Tel.: Fax secretariat: , oftalmologie@gmail.com Director: Dr. Monica Pop, m. pr. oftalmologie, dr. în ºt. med., conf. univ. UMF Carol Davila Director financiar-contabilitate: Ec. Zoiþa Ianus Director economic: Nicolae Cãldãruºe Cel mai mare spital de profil -163 paturi; Spitalul are la parter ateliere private pentru opticã, o farmacie privatã, un cabinet privat pentru consultaþii ºi explorãri funcþionale. Secþia I-a Clinicã ªef secþie: Conf. Dr. Monica Pop, m. pr. oftalmoloagie, dr. în ºt. med.; As. ªefã: Constanþa Gealatu; Dr. Cãtãlina Corbu, m. pr. oftalmologie, ºef lucrãri UMF Carol Davila, dr, în ºt. med.; Dr. Sanda Popa, m. pr. oftalmologie, drd.; Dr. Speranþa Schmitzer, m. pr. oftalmologie, ºef lucrari UMF Carol Davila, dr. în ºt. med.; Dr. Cãlin Tãtaru, m. pr. oftalmologie, as. univ. UMF Carol Davila, dr. în ºt. med.; Dr. Claudia Turcu, m.pr. oftalmologie; Dr. Anca Tomi, m. sp. oftalmologie, as. univ. drd. Secþia a II-a Clinicã ªef secþie: Prof. Dr. Marieta Dumitrache, m. pr. oftalmologie, dr. în ºt. med.; As. ºefa: Jeana Rotaru; Dr. Anca Ionescu, m. pr. Oftalmologie; Dr. Rodica Ionescu, m. pr. Oftalmologie; Dr. Vasile Potop, m. pr. Oftalmologie. Secþia a III-a Clinicã ªef secþie: Prof. Dr. Mihai Pop, m. pr. oftalmologie, dr. în ºt. med.; As. ºefa: Paraschiva Bataus ; Dr. Doina Dinu, m. pr. oftalmologie, drd.; Dr. Paul Grecu, m. pr. oftalmologie, drd. ; Dr. Valeria Coviltir, m. pr. oftalmologie, as. univ. dr. în ºt. med. Secþia Anestezie - Terapie Intensivã A.T.I. ºi Blocul Operator ªef secþie: Dr. Luxiþa Petrescu, m. pr. A.T.I.; As. ªefa: Tania Burduj; Dr. Dana Olteanu, m. sp. A.T.I.; DR. Loredana Popescu, m. Sp. Servicii: Urgenþe oftalmologice ; Intervenþii chirurgicale în urgenþã - ambulatoriu sau cu internare; Explorãri funcþionale specifice - ecografii, câmp vizual computerizat, biometrii, autorefractometrii microintervenþii, intervenþii chirurgicale pentru adulþi ºi copii: cataracte - operaþii cu ultrasunete, glaucoame - cu laser sau clasic, implant de valve, strabisme, chirurgie palpebralã reconstructivã, transplant de cornee, dezlipiri de retinã, vitrectomii, operaþii cu laseri, tulburãri de motilitate ºi staticã palpebralã, operaþii în sfera onco-oftalmologicã, protezãri oculare; spital acreditat ca centru de transplant cornee. Farmacie Diriginte Farm. Violeta Popescu Laborator ªef laborator epidemiologie: G-ral Dr. Vasile Velea, m.pr.medicinã de laborator. Ambulatoriu de specialitate SPITALUL CLINIC DE UROLOGIE PROF. DR. THEODOR BURGHELE Sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti, Tel. : ; , Fax. : , thburghele@k.ro Manager : Consilier juridic Tufan Gigel Pompiliu Director Medical: Conferenþiar Dr. Ambert Valentin Bloc operator pentru chirurgie dechisa si laparoscopica Dotari: 2 sãli de operaþii; aparate dotate cu sisteme de monitorizare a bolnavilor ºi a gazelor anestezice (capnograf) ; aparate pentru anestezie tip Drager ; monitoare complete pentru sala de operaþii (EKG, TA, respiraþie, puls, analizor gaze) ; sistem de gaze centralizat O2 ; surse de aer condiþionat în 2 sãli de operaþie Servicii: chirurgie radicalã: nefrectomie, prostatectomie, cistectomie radicalã, pieloplastie ; chirurgie reconstructivã: uretroplastii, ureteroplastii, neovezica de substituþie ; laparoscopie urologicã ; tratamentul complex al incontinenþei urinare: TVT, TOT ;

147 tratamentul infertilitãþii masculine ºi a impotenþei Bloc operator pentru operatii endoscopice Dotari: 4 sãli de operaþii; electrocautere; electrorezectoare Olympus, Storz, Wolf; fluoroscoape cu amplificator de imagine; litotriþie balisticã Olympus, Storz; litotritor pentru litotriþie extracorporeala ESWL Modulit Storz; nefroscoape rigide ºi flexibile Olympus, Storz; litotriþie ultrasonicã Olympus, Storz; ureteroscape fixe ºi flexibile Olympus, Storz Servicii: endourologie înaltã: NLP, ureteroscopie, endopielotomie, nefrostomie; endourologie joasã: TUR-V, TUR-P, ITUP, uretrotomii, cisolitotripsie, cistostomie; terapia noninvazivã a litiazei renale prin litotriþie extracorporealã Farmacie: Diriginte: Gabriela Babalic, farmacist Laborator Anatomie Patologica ªef coordonator laborator : Dr.Amelia Petrescu, m. pr. antomiepatologicã, dr. în ºt. med.; Dr. Gabriela Berdan, m. sp. anatomiepatologicã Dotari: balanþã analiticã, cabinet de prelevare fragmente, compartiment citologie, compartiment histopatologie, compartiment prosecturã, hote profesionale (ventilaþie), microscop optic ZEISS, microscop optic NIKON, microscop optic Nikon Elipse E 200 cu multi-tete, microscop optic Nikon Elipse E 600 cu computer, camerã video, camerã foto digitala, ºi imprimantã foto; microtoame parafinã Sukura; salã de prosecturã; termostat parafinã; trusã autopsie Servicii: autopsii ºi îmbãlsãmãri; diagnostic histopatologic al pieselor operatorii prin metode uzuale ºi speciale; diagnostic histopatologice din fragmente de la necropsii; examene citologice de depistare precoce a cancerului de col (Babeº- Papanicolau); examene citologice cu coloraþii uzuale ºi speciale (urinã, lichide de puncþie); examene histopatologice pe piesa biopsicã la parafinã; executare de fotografii microscopice color; explorãri citologice post iradiere; histopatologie cu diagnostic de înaltã precizie Laborator Clinic ªef laborator cu delegaþie: Dr. Cornelia Toma-Dumitrescu, m. pr. medicinã de laborator Biol. Pr. Crezante Lazãr, dr. în ºt. med. Dotari: analizor automat biochimie Dimension dade; analizor electroforezã Cormay; analizor ioni Slite; analizor ioni, gaze, biochimie Bayer; analizor PSA ºi alte determinãri imunologice Elisa Stat Fax; analizor semiatomat Cornai; analizor semiautomat pentru coagulogramã Electra 900 C; analizor semiautomat pentru hemogramã 18 parametrii Micros Abx; cititor automat pentru sumar de urinã Arkrai Aution; cititor automat VSH; microscoape Servicii: chimie clinicã: sânge, urinã, lichide de puncþie; dozãri de markeri tumorali, virali, gaze, electroliþi; examen chimic calculi urinarimicrobiologie din produsele patologice; prevenirea infecþiilor nosocomiale; toata gama de analize de hematologie Laborator Radiologie si Imagistica Medicala ªef laborator: Dr. Mircea Pascu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Gabriela Lãzãrescu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Sectia Urologie I Barbati - 65 paturi ªef Secþie: ºef de lucrãri Dr. Bogdan Braticevici, m. pr. urologie, dr. în ºt. med. Dr. Mihai Galesanu, m. pr.urologie Dr. Mircea Popescu, m. pr.urologie, dr. în ºt. med. Dr. Daniel Damian, m. pr.urologie Dr. Adrian Mãrculescu, m. pr.urologie Dr. Salaheddin Yusuf, m. pr.urologie Sectia Urologie II Femei - 60 paturi ªef secþie: Conf. dr. Jinga Viorel, m. pr.urologie, dr. în ºt. med. Dr. Ionuþ Chira, m. pr. urologie, dr. în ºt. med. Dr. ªtefan Ciurel, m. pr. Urologie Dr. Valentin Voinescu, m. pr. urologie, dr. în ºt. med. Dr. Tudor Radu, m. sp. urologie, as.universitar Dr. Daniel Bãdescu, m. sp. urologie, prep.universitar Sectia Urologie III Barbati - 55 paturi ªef secþie, ºef clinicã urologie: Prof. Dr. Stelian Persu, m. pr. urologie, dr. în ºt. med., ªef de lucrãri Dr. Mihai Alexandrescu, m. pr. urologie, dr. în?t. med. Dr. Valeriu Roman, m. pr. Urologie Dr. Virgil Iconaru, m. pr. urologie, dr. în ºt. med., competenþã ecografie generalã Dr. Ion Dragomiriºteanu, m. pr. Urologie Sectie ATI - 20 paturi ªef secþie cu delegaþie: Dr. Daniela Sandu, m. pr. ATI Dr. Lucian Bãdeanu, m. pr. ATI Dr. Marin Stanciu, m. pr. ATI Dr. Viorica Bucur, m. pr. ATI Dotari: aparat aerosoli, aparat de ventilaþie asistatã Drager, aparat determinare rapidã, aparat TOF-GUARD pentru monitorizarea relaxãrii musculare, aparate pentru respiraþia artificialã(ventilatoare) tip Drager, aparaturã de defibrilare ºi reconversie electricã, aspiratoare manometrice, aspirator secreþii, balon Ruben, bancã de sânge, defibrilator extern, echipament resuscitare cardio-respiratorie, materiale pentru cateterism central ºi periferic, monitoare complete pentru terapie intensivã (EKG, TA, respiraþie, puls, analizor gaze), pompã de transfuzie rapidã ºi încãlzire, pulsoximetre portabile, punct de transfuzie cu centrifugã; seringi automate (infuzomat) pentru administrarea automatã a soluþiilor perfuzabile, sisteme de încãlzire ºi transfuzie rapidã a sângelui Hot Line ºi Level 1- SIMS Portex, sisteme de monitorizare, noninvazivã ºi invazivã, complexe- Siemens, Drager, truse denudari ºi toracotomie, truse pentru anestezie locoregionalã, unitate mobilã de radiologie Servicii: anestezii în endourologie, chirurgie deschisã ºi laparoscopicã, asistenþã medicalã de specialitate pentru urgenþele de medicinã internã ºi/sau nefrologie, infiltraþii de nervi periferici, nutriþie enterala ºi parenteralã la bolnavii critici, resuscitarea cardio-respiratorie, terapia inetnsivã a urgenþelor medicale ºi chirurgicale, tehnici de anestezie generalã, locoregionalã, spinalã, periduralã cu cateter, terapia durerii acute postoperatorie, terapia intensivã intra ºi postoperatorie (analgezie postoperatorie periduralã continuã), transfuzii- determinãri de grupe sanguine, ventilaþie artificialã Sectie Spitalizare de o zi - 20 paturi Servicii: instilaþii intravezicale (chimioterapice anticanceroase), litotriþie extracorporalã, puncþie biopsie-prostaticã, examen cistoscopic de control, extragerea sau montarea cateterelor ortostatice tip Cook Unitatea de Medicina Nucleara si Imagistica ªef secþie cu delegaþie: Dr. Marina Budau, m. pr. medicinã nuclearã, dr. în ºt. med. Dr. Sanda Bostan, m.pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Daniela Moiseanu, m. pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Cristian Solomonescu Lungu, c. ºt., dr. în ºt. med. Mihaela Onu, fizician principal, dr. în ºt. med.; Ileana Harabagiu, chimist Dotari: camerã scintigrafie DYNA-CAM-ERA 4 Picker; ecocardiograf 2D ºi Doppler; ecografe 2D ºi Doppler, cu sondã pentru ecografie transrectalã ºi transuretralã; instalaþie RMN Brucker; stetoscop nuclear BIOS pentru ventriculografie radioizotopica ºi de efort; tomograf computerizat de monoemisie DYNA-SCAN Picker Servicii: ecografii abdominale, renale, cardiace, cervicale, scrotale; ecografii Doppler; ecografii transrectale ºi transuretrale; scintigrafii; tomografii prin rezonanþã magneticã nuclearã; ventriculografii SPITALE BUCURE{TI 143

148 SPITALE BUCURE{TI SPITALUL CLINIC PROF. DR. SCARLAT LONGHIN Manager: Adrian Constantin Director Medical: Dr. Benea Vasile, medic pr. dermato-venerolog, cercet. ºtiinþific gr. I, dr. în ºt.med. ªeful Clinicii: Conf. Univ. Dr. Simona Georgescu, UMF Carol Davila Bucureºti, medic pr. dermato-venerolog, dr.în ºt.med. Profesori consultanþi: Prof. Univ. Dr. Alexandru Dimitrescu, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med., membru emerit al Academiei de ªtiinþe Medicale Prof. Univ. Dr. Justin Diaconu, medic pr. dermato-venerologie ºi alergologie-imunologie, dr. în ºt. med. Dr. Dumitru Mureºan, cercetãtor ºtiinþific gr. I, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med., membru titular al Academiei de ªtiinþe Medicale. SECÞIA I Dermato-venerologie ªef secþie: Conf. Univ. Dr. Simona Georgescu, UMF Carol Davila Bucureºti, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med. Dr. Mihaela Popescu, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med., ºef lucrãri UMF Carol Davila Bucureºti Dr. Rodica Trifu, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med. Dr. Elena Popescu, medic pr. dermato-venerologie ºi boli infecþioase Dr. Cecilia Thomescu, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med. Dr. Mihele Dana, medic spec. dermato-venerolog, dr. în ºt. med., asist. univ. UMF Carol Davila Bucureºti SECÞIA II Dermato-venerologie ªef secþie: dr. Maria Elena Petrescu, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med. Conf. Univ. Dr. Oana Coman, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med, conf. univ. Catedra de Farmacologie UMF Carol Davila Bucureºti Dr. Elena Naumescu, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med. Dr. Victoria Balasoiu, medic pr. dermato-venerolog Dr. Monica Costescu, medic pr. dermato-venerolog, dr. în ºt. med., asist. univ. UMF Carol Davila Bucureºti Dr. Þovaru Mihaela, medic spec. dermato-venerolog, dr. în ºt. med., asist. univ. UMF Carol Davila Bucureºti CENTRUL DERMATO-VENEROLOGIC Laboratoare de cercetare Laboratorul de Histo-patologie cutanatã ªef laborator: Dr. Alice Rusu, medic pr. dermato-venerolog, cercet. ºtiinþific gr. II, dr. în ºt. med. Maria Grigore, biolog pr. citologie, cercetãtor ºtiinþific gr. II. Servicii medicale: Examene serologice pentru sifilis: serologie clasicã, card-test rapid, TPHA, IgM, IgG; Ultramicroscopie; Examene serologice pentru infecþia cu HIV; Examene bacteriologice din secretii pentru depistarea gonoreei, inf cu Chlamydia trachomatis,, Tricomonas etc. Laborator Biochimie ªef laborator: biolog Ilinca Nicolae, biochimist principal, cercet. ºtiinþific gr.i, dr. în ºt. med. Servicii medicale: Investigaþii biochimice uzuale din: sange, ser, urina, LCR, lichide de puncþie (inclusv TBC); determinarea gazelor sanguine ºi a echilibrului acido-bazic; dozãri de melaninã ºi melanogeni; dozãri de porfirine; explorarea metabolismului tumoral; explorarea stresului oxidativ, oxidanþi/antioxidanþi. Laboratorul Alergologie Cutanatã ªef laborator: Dr. Vasile Benea, medic pr. dermato-venerolog, cercet. ºtiinþific gr. I, dr. în ºt. med. Servicii medicale: Testare cutanatã ºi epicutanatã, fototeste; hiposensibilizare specificã si nespecificã; tratamente de imunostimulare. Laborator Imunologie ªef laborator: Dr. Mihail Alecu, medic pr. dermato-venerologie, alergologie si imunologie clinicã, cercet. ºtiinþific gr. I, dr. în ºt. med. Gabriela Coman, biolog spec. imunologie, cercet. ºtiinþific gr. II. Servicii medicale: Ac anti DNA DC ELISA.; celule lupice; complement C3; crioglobuline; complexe imune circulante; citokine (ELISA); molecule de adeziune (ELISA); FAN- ELISA; IgM, IgA, IgG; imunofluorescenþã (ac. antimuschi, ac. anti SIC etc.); proteina creactivã; transformare blasticã (alergene medicamentoase). Laboratorul Micologie ªef laborator: Dr. Alina Musetescu, medic pr., cecet. ºtiinþific gr. III, drd Lucreþia Dulgheru, biolog principal, cercet. ºtiinþific gr. II. Servicii medicale: Culturi pentru identificarea fungilor. Laboratorul Epidemiologie ªef laborator: Dr. Vasile Gradinã, medic pr. dermato-venerolog, cercet. ºtiinþific gr. II, drd Servicii medicale: Evaluãri si analize de morbiditate prin BTS. Laborator Analize Medicale Servicii medicale: Analize uzuale de hematologie ºi biochimie. Serviciul Radiofizioterapie si Medicinã Nuclearã ªef serviciu: Dr. Ana-Maria Done, medic spec. radioterapeut Servicii medicale: Radioterapie superficialã pentru tumorile cutanate. Farmacie Farm. Gigica Constantin, farmacist principal Ambulatoriul de specialitate Cabinete de consultaþii; sãli de mici intervenþii chirurgicale; salã de tratamente. 144 Servicii medicale: Examen histopatologic al pieselor operatorii prin metode uzuale si speciale; coloraþii speciale pentru evidenþierea unor compuºi tisulari patologici: mucopolizaharide, grãsimi, fier, pigmenþi, agenþi infecþioºi, microbi. Laboratorul Serologie si Bacteriologie ale Infecþiilor Transmisibile Sexual ªef laborator: Dr. Roxana Dumitrescu medic specialist dermato-venerolog, cercetãtor ºtiinþific. Servicii: spitalizare continuã pentru patologia dermato-venerologicã, de oncologie ºi alergologie cutanatã; micã chirurgie; recoltare biopsii cutanate; laser terapie (Nou! Laser CO2); electrocauterizãri; aplicaþii de azot lichid (crioterapie); PUVA-terapie; radioterapie superficialã pentru tumorile cutanate; dozãri de melaninã ºi melanogeni; dozãri de porfirine; explorarea metabolismului tumoral; explorarea stresului oxidativ, oxidanþi/antioxidanþi; proteina C reactivã; teste de transformare limfoblasticã (alergene medicamentoase); testare cutanatã ºi epicutanatã; fototeste; hiposensibilizare specificã ºi nespecificã; tratamente de imunostimulare.

149 SPITALUL CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO Str. Ioan Movila nr. 5-7, sector 2, cod 70266, Bucuresti Tel: (centrala) (secretariat-directie); Fax: Manager: Ec.Vlad Stefan Director medical: Dr. Vaduva Adrian, medic primar obstetricaginecologie Director Financiar-Contabil: Ec.Mesinteanu Cristina Director administrativ: Ref.spec.Gina Pârvu Director de I.T. si Statistica Medicala: Ec.Mircea Marin Director de Cercetare-Dezvoltare: Dr.Udrea Gabriela Director de îngrijiri: As. Med. Princ. Iane Georgeta Cabinet Planificare, prevenire ºi control - Clinica de Obstetrica-Ginecologie Tel.: /217 Dr. Simona Selaru, m. sp. obstetrica-ginecologie Clinica Chirurgie Tel.: /213, cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro ªef clinicã: Prof.Dr.Patrascu Traian, m. pr. chirurgie generala, dr. în st med., competenta chirurgie laparoscopicã Clinica Chirurgie este alcatuitã din 2 sectii clinice: -sectia clinica de chirurgie generala I -sectia clinica de chirurgie generala II Clinica de Obstetricã-Ginecologie Tel.: /217, cantacuzino.ginecologie@cmb.ro Sef clinicã: Prof. Dr. Decebal Hudita, m. pr. obstetrica ginecologie, dr. în st. med., supraspecializare contraceptie, colposcopie, celioscopie, histeroscopie, ginecologie endocrinologica, presedintele Asociatiei Medicale de Menopauza din România Clinica de Obstetricã-Ginecologie este alcatuitã din 2 secþii clinice: - sectia clinica de obstetrica ginecologie I - sectia clinica de obstetrica ginecologie II - un cabinet planificare, prevenire si control - un colectiv cercetare stiintifica Servicii: amniocenteza; amnioscopie; analgezia la nastere medicamentoasa si peridurala; asistarea nasterii spontane, a nasterii prin manevre obstetricale; asistenta la nastere la parametri moderni si folosirea rooming-in-ului; celioscopie pentru diagnostic si tratament; cerclaj al colului uterin; chirurgia incontinentei urinare de effort; chirurgie oncologica; chirurgie plastica si reconstructiva pelvica; chirurgie vaginala; chiuretaje biopsice; chiuretaje uterine exploratorii; contraceptie; depistarea si tratamentul hipotrofiei fetale; depistare cancer genito-mamar -citologie, colposcopie, examen histopatologic-; diagnostic si tratament in toate afectiunile ginecologice: colposcopii si electrocauterizare; endoscopie in ginecologie; examinari ginecologice pre- si postoperatorii; histerectomie postpartum de hemostaza; histeroscopie, diagnostic si tratament; ingrijirea sarcinii cu risc crescut - patologie indusa de sarcina sau asociata sarcinii-; ingrijirea sarcinii obtinute dupa reproducerea asistata cu reductie embrionara; ingrijirea sarcinilor trimestrul ii si iii ce necesita spitalizare prelungita; interventii celioscopice; intrerupere de sarcina la cerere prin aspiratie; investigarea cuplurilor sterile; montari diu; nasteri prin operatie cezariana; perfuzii uterotubare; posibilitatea acordarii unei medicatii anticonceptionale; punctii vaginale diagnostice si terapeutice; tratamentul bolii abortive si al nasterii premature; tratament prin tehnici moderne al sterilitatii si infertilitatii; efectuarea de mamografii. Clinica Medicalã Tel ; int. 215, cantacuzino.medicala@cmb.ro ªef Clinicã: Prof. Univ. dr. Victor Stoica, m. pr. medicinã internã ºi gastroenterologie, dr. în st. med., supraspecializare în managementul serviciilor de sãnãtate, competenþã în conducerea serviciilor medicale sau sociale. Clinica Medicalã este alcatuitã din: Sectia clinica de medicina interna I Sectia clinica de medicina interna II Un compartiment de reumatologie Un compartiment de gastroenterologie Un compartiment de cardiologie Un colectiv de cercetare stiintifica Colectivul de cercetare stiinþificã Dr. Cristian Posea, m. pr. obstetrica-ginecologie, asist. de cercetare, competenta ecografie obstetrica-ginecologie Dr. Hadi Rahimian, m. sp. obstetrica ginecologie, asistent de cercetare, competenta ecografie obstetrica-ginecologie Dr. Alexandru Ciulcu, m. sp. obstetrica ginecologie, asist. de cercetare, drd. Dotãri: Doua secþii recent ºi complet modernizate (saloane de 2-4 paturi, unele cu grup sanitar propriu, frigidere; sali de pansamente); bloc de naºteri modern dotat cu cardiotocografe ºi posibilitati de reanimare a nou-nascutului la nastere; bloc operator aseptic cu Sãli de operaþii complet echipate; bloc operator endoscopie ginecologica; cabinet de colposcopie; cabinet ultrasonografie; cabinete obstetricã-ginecologie ambulatorie; compartiment ecografie abdominala si vaginala cu ghidul automat pentru punctie transvaginala si transabdominala; sali de pansamente; salon pretravaliu; salon terapie intensiva septic; Amnioscop; analizator de determinare intraoperatorie a concentratiei de O2, CO2; aparat de aspiratie pentru efectuarea de chiuretaje uterine la cerere sau exploratorii; aparat histerosalpingografic; automate de colorat pentru citologie si histopatologie; bisturiu armoniclaparoscopic si extern; contraceptive hormonale injectabile si orale; ecograf; electrocauter cu ansa diatermica; foarfeci bipolare; injectoare; LASER colposcop; linie de celioscopie; linie sterilizare computerizata-rapida, formaldehida; mese consultatie electrohidraulice-programabile MAQUET; mese de reanimare a nou-nascutului complet echipate; paturi pentru spitalizare o zi (avorturi la cerere, chiuretaje biopsice, montare DIU); paturi pentru sterilitate/infertilitate; pompe perfuzie (infuzomate); seturi histeroscoape exploratorii; seturi pentru laparoscopie; sistem de chirurgie percelioscopica; sistem de vizualizare pelvica performanta; sonda abdominala si vaginala; teste de sarcina -truse canule pentru chiuretaje prin aspiratie; truse pentru chistectomie; truse pentru chiuretaje biopsice; truse pentru chiuretaje sarcina; truse pentru examene ginecologice; truse pentru histerectomie; unitati electrochirurgie-mono si bipolar; ventilator nou-nascuti; videocolposcop; sistem radiologic pentru efectuarea de mamografii Servicii: 1. Obstetrica si medicina perinatala : depistarea si îngrijirea sarcinii cu risc crescut (patologie indusa de sarcina sau asociata sarcinii); depistarea si tratamentul hipotrofiei fetale; ingrijirea sarcinii obtinute dupa reproducerea asistata cu reductie embrionara; îngrijirea sarcinilor trimestrul II si III ce necesita spitalizare prelungita; amnioscopie; amniocenteza; analgezia la nastere medicamentoasa si peridurala; asistarea nasterii spontane, a nasterii prin manevre obstetricale; asistenta la nastere la parametri moderni si folosirea rooming-in-ului; nasteri prin operatie cezariana; tratamentul bolii abortive si al nasterii premature; întrerupere de sarcina la cerere prin aspiratie; cerclaj al colului uterin 2. Ginecologie chirurgicala : diagnostic si tratament în toate afectiunile ginecologice: colposcopii si electrocauterizare; depistare SPITALE BUCURE{TI 145

150 SPITALE BUCURE{TI cancer genito-mamar (citologie, colposcopie, examen histopatologic); chirurgia incontinentei urinare de efort; chirurgie plastica si reconstructiva pelvina; chirurgie vaginala; chiuretaje biopsice; chiuretaje uterine exploratorii; endoscopie în ginecologie; examinari ginecologice pre - si postoperatorii; histerectomie postpartum de hemostaza; interventii celioscopice; punctii vaginale diagnostice si terapeutice 3. Infertilitate cuplu : investigarea cuplurilor sterile; tratament prin tehnici moderne al sterilitatii si infertilitatii; perfuzii uterotubare; celioscopie pentru diagnostic si tratament; histeroscopie, diagnostic si tratament 4. Oncologie ginecologica : efectuarea de mamografii, chirurgie oncologica 5. Contraceptie si Planning Familial : contraceptie, montari diu 6. Menopauza : tratament menopauza, investigatii, sindrom climacteric, investigarea si tratamentul metroragiilor în perimenopauza Colectiv de cercetare ºtiinþificã Dr. Liviu Macovei, m. pr. reumatologie, c. st.; drd. Dr. Fulvia Stefanescu, m. pr. reumatologie, c. st.; drd. Laborator Anatomie Patologica Dr. Adriana Popa, asist. de cercetare, m. sp. anatomie patologica Dotãri: microscop binocular OLYMPUS, microtom parafina, microtom congelatie, termostat parafina, trusa autopsie Servicii: autopsii ;ºi îmbalsãmãri, diagnostic histopatologic al pieselor operatorii prin metode uzuale si speciale în colaborare cu Institutul Victor Babes, examene extemporanee intraoperatorii, examene histopatologice din fragmente de la necropsii. Clinica Obstetrica-Ginecologie Tel.: /217 Dr. Cristian Posea, m. sp. obstetrica-ginecologie, c st.; Dr. Hadi Rahimian, m. sp. obstetrica ginecologie, asist. de cercetare; Dr. Alexandru Ciulcu, m. rez. obstetrica ginecologie, asist. stagiar de cercetare Compartiment Reumatologie ; int paturi ªef sectie: Prof. Univ. dr. Victor Stoica, m. pr. medicina interna si gastroenterologie, dr. în st. med., supraspecializare în managementul serviciilor de sanatate, competenta în conducerea serviciilor medicale sau sociale Dr. Mariana Sasu, m. pr. medicina interna, m. sp. reumatologie, drd.; As. Univ. dr. Carmen Mariana Mihai, m. pr. reumatologie, dr. în st. med.; As. Univ. dr. Claudia Ciofu, m. sp. reumatologie Dotãri: Laborator de imunologie cu profil reumatologic, Cabinet de fizioterapie, Sala kinetoterapie, Osteodensitometru cu ultrasunete, Laser de mica putere. Servicii: Diagnosticul si tratamentul bolilor reumatice, Artrocenteza cu rol dignostic si terapeutic, Echografie articulara, Densitometrie cu ultrasunete, Capilaroscopie, Fizioterapie, Terapie cu laser de mica putere, Gimastica medicala Compartiment Gastroenterologie 16 paturi, Tel.: ; /215 ªef sectie: Prof. Univ. dr. Victor Stoica, m. pr. medicina interna si gastroenterologie, dr. în st. med., supraspecializare în managementul serviciilor de sanatate, competenta în conducerea serviciilor medicale sau sociale As. Univ. dr. Alice Ziazian Nisanian, m. pr. medicina interna, m. sp. gastroenterologie, competenta în endoscopie digestiva superioara, drd Dr. Calin Teodor Rohan, m. pr. medicina interna, competenta ecografie abdominala Conf. dr. Arama Stefan, m. pr. medicina interna, dr. în st. med., cabinet endoscopie; nefrologie. Compartiment Cardiologie ; int paturi ªef sectie: Dr. Mihai Bojinca, m. pr. medicina interna, m. pr. reumatologie, dr. în st. med., competenta în echografie generala. Dr. Adina Elvira Ciubotaru, m. sp. cardiologie. Servicii: Monitoare, EKG, Injectomat, Infuziomat, Defibrilator cu unda bifazica, Test EKG de efort la banda rulanta (TREADMILL) Compartimentul Infecþii Nozocomiale ªef compartiment - Dr. Carmen Oprea, m. sp. epidemiolog Baicu Raul, Asist. igiena. Compartimentul Medicina Muncii Dr. Artemis Dirmov, m. sp. medicina muncii. Farmacie /140 ªef sectie farmacie: Luminita Corici, farmacist. Laborator Anatomie Patologicã ªef laborator: Dr. Gabriela Predescu, m. sp. anatomie patologica; Dr. Daniela Degeratu, m. sp.anatomie patologica, drd. Laborator de ecografie Dotãri: Ecograf bidimensional; Servicii: Diagnosticul si tratamentul principalelor boli interne: Paracenteza, parancenteza; Punctie medulara; Echografie abdominala transparietala; EKG; Proba de efort; Explorarii functionale respiratorii; Laborator de endoscopie digestivã Dotãri: Panendoscop flexibil Olimpus, Colonoscop flexibil Olimpus, Sistem videoendoscopie, Sistem computerizat de vizualizare si stocare a imaginilor endoscopice, Echograf bidimensional. Servicii: Endoscopie digestiva superioara si inferioara diagnostica, Echografie abdominala, Punctii biopsii hepatice, Diagnostic etiologic hepatite cronice virale, Diagnostic imunologic boli hepatice autoimune, Determinari markeri tumorali în patologie digestivã. Laborator Explorãri Funcþionale ªef laborator: Dr. Luminita Stanescu, m. sp. explorari functionale Dotãri: aparat expirografic EUTEST, aparat SPIROSET 3000, cardiofax 1 canal (portabil), electrocardiograf PENTAM EL 600, electrocardiograf 1222 AB (3 canale) portabil, electrocardiograf HEL- LIGE, oscilometru, pulsoximetru Servicii: electrocardiograme simple si de efort; electrocardiograme de urgenta la patul bolnavului; oscilometrii periferice membre inferioare si superioare; masurarea presiunii venoase periferice; probe ventilatorii simple si farmacodinamice, inclusiv cu test la miostin; pletismografia membrelor. Secþia Clinicã Chirurgie Generalã I Tel.: / de paturi ªef secþie: Prof. Dr. Traian Patrascu, m. pr. chirurgie generala, dr. în st. med., supraspecializare chirurgie laparoscopica, vicepresedintele Filialei Bucuresti a Societatii Române de Chirurgie Conf. Dr. Laurentiu Belusica, m. pr. chirurgie generala, competenta chirurgie laparoscopica, dr. în st. med., secretarul Filialei Bucuresti a Societatii Române de Chirurgie Sef lucrari Dr. Horia Doran, m. pr. chirurgie generalã, dr.în st.med., competenþã 146

151 chirurgie laparoscopicã Dr. Catalin Buga, m. pr. chirurgie generalã. Dotãri: Douã secþii recent ºi complet modernizate (saloane de 2-4 paturi, unele cu grup sanitar propriu, frigidere, telefon; sali de pansamente); Departamente postoperator, recent modernizat (monitorizare, aspiratie centralã, aer condiþionat, etc.); Bloc operator recent modernizat cu sali de operatie dotate cu: Aparate de anestezie moderne tip Draeger, Siare; Mese de operatie multifunctionale, radiotransparente; Surse de lumina performante; Sistem de aspiratie centralizata; Unitati moderne de electrochirurgie; Doua linii de celioscopie cu toate anexele necesare; Linie de endoscopie Olympus diagnosticata si interventionala pentru stomac, duoden, cai biliare si pancreatice; Aparate portabile pentru radiologie intraoperatorie; Ecograf intraoperator; Coledoscop rigid Servicii: chirurgia tubului digestiv deschisa si laparoscopica; chirurgia cailor biliare extrahepatice deschisa si laparoscopica; chirurgia hepatica si pancreatica; chirurgia spatiului retroperitoneal; chirurgia peretelui abdominal; chirurgia defectelor diafragmatice; chirurgia patologiei regiunii ano-perineale; chirurgia glandei mamare; chirurgia timusului, tiroidei si glandei suprarenale; chirurgia piciorului diabetic; chirurgia supuratiilor periferice la bolnavul diabetic; chirurgia urgentelor abdominale; chirurgia oncologica vizând glanda mamara, tubul digestiv, organele genitale, retroperitoneale; chirurgia tubului digestiv deschisa si laparoscopica; chirurgia varicelor membrelor pelvine; interventii pe cale endoscopica asupra cbp Secþia Clinicã Chirurgie Generalã II Tel.: / paturi ªef secþie: Conf. Dr. Iulian Brezean, m. pr. chirurgie generala, dr. în st. med., competenta chirurgie laparoscopica Dr. Eugen Stefan Pacescu, m. pr. chirurgie generala, competenta chirurgie laparoscopica, dr. în st. med Conf.Dr.Iulian Brezean, m. pr. chirurgie generala, competenta chirurgie laparoscopica, dr. în st. med As. Univ. Dr. Marin Ioan Tudor, m. pr. chirurgie generala, competenta chirurgie laparoscopica; As. Univ. Dr.Eduard Catrina, m. sp. chirurgie generalã Prep. Univ. Dr. Vîlcu Mihaela Emanuela, m. rez., chirurgie generala Dotãri: Douã sectii recent si complet modernizate (saloane de 2-4 paturi, unele cu grup sanitar propriu, frigidere, telefon; sali de pansamente); Departamente postoperator, recent modernizat (monitorizare, aspiratie centrala, aer conditionat, etc.); Bloc operator recent modernizat cu sali de operatie dotate cu: Aparate de anestezie moderne tip Draeger, Siare; Mese de operatie multifunctionale, radiotransparente; Surse de lumina performante; Sistem de aspiratie centralizata; Unitati moderne de electrochirurgie; Doua linii de celioscopie cu toate anexele necesare; Linie de endoscopie Olympus diagnosticata si interventionala pentru stomac, duoden, cai biliare si pancreatice; Aparate portabile pentru radiologie intraoperatorie; Ecograf intraoperator; Coledoscop rigid Servicii: chirurgia tubului digestiv deschisa si laparoscopica; chirurgia cailor biliare extrahepatice deschisa si laparoscopica; chirurgia hepatica si pancreatica; chirurgia spatiului retroperitoneal; chirurgia peretelui abdominal; chirurgia defectelor diafragmatice; chirurgia patologiei regiunii ano-perineale; chirurgia glandei mamare; chirurgia timusului, tiroidei si glandei suprarenale; chirurgia piciorului diabetic; chirurgia supuratiilor periferice la bolnavul diabetic; chirurgia urgentelor abdominale; chirurgia oncologica vizând glanda mamara, tubul digestiv, organele genitale, retroperitoneale; chirurgia tubului digestiv deschisa si laparoscopica; chirurgia varicelor membrelor pelvine; interventii pe cale endoscopica asupra cbp. Secþia Clinicã de Medicinã Internã I ; int de paturi ªef sectie: Sef de lucrari Dr. Mihai Bojinca, m. pr. medicina interna, m. pr. reumatologie, dr. în st. med., competenta în echografie generala Sef de lucrari Dr. Florina Gabriela Udrea, m. pr. medicina interna, m. pr. reumatologie, dr. în st. med., competenta în echografie generala, competenta laser As. Univ. dr. Mihaela Milicescu, m. pr. medicina interna, m. pr. reumatologie, dr. în st. med., competenta în echografie generala As. Univ. dr. Andrei Martin, m. pr. medicina interna, m. pr. reumatologie, dr. în st. med., competenta în echografie generala As. Univ. Dr. Veronica Pop, m. pr. medicina interna, dr. în st. med., competenta în echografie generala Prep. Univ. dr. Coziana Ciurtin, m. sp. reumatologie, drd Dr. Pompilia Oancea, m. pr. medicina interna, dr. în st med.; Prep. Univ. dr. Adrian-Petru Purcarea Servicii: Diagnosticul ºi tratamentul principalelor boli interne, Ecografie abdominalã, Paracenteza, toracocenteza, EKG, Explorari functionale respiratorii, Proba de efort EKG, Punctii medulare Secþia clinicã de medicinã internã II ; int de paturi ªef secþie: Prof. Univ. dr. Victor Stoica, m.pr. medicina interna si gastroenterologie, dr. în st. med., supraspecializare în managementul serviciilor de sanatate, competenta în conducerea serviciilor medicale sau sociale Asist. Univ. dr. Marilena Stoian, m. pr. medicina interna, m. sp. nefrologie, asist. univ., asist. cercet. st., dr. în st. med., competenta în endoscopie digestiva si echografie gen.; Asist. Univ. dr. Ioan Ancuta, m. pr. medicina interna, m. sp. reumatologie, dr. în st. med.; Asist. Univ. dr. Rodica Mihaela Visan, m. pr. medicina interna, competenta echografie generala Asist. Univ. dr. Monica Grancea Secþia Clinicã Obstetricã-Ginecologie Tel.: /217 ªef sectie: Prof. Dr. Decebal Hudita,m. pr. obstetrica ginecologie, dr. în st. med., supraspecializare contraceptie, colposcopie, celioscopie, histeroscopie, ginecologie endocrinologica, presedintele Asociatiei Medicale de Menopauza din România Dr. Adrian Vaduva, m. pr. obstetrica ginecologie, competenta echografie obstetricala si ginecologica, competenta colposcopie, dr. în st.med., director medical Dr. Ion Briceag, m. pr. obstetrica ginecologie, drd. Dr. Vasile Irimia, m. pr. obstetrica ginecologie, competenta echografie obstetrica-ginecologie; Dr. Marilena Grama, m. pr. obstetrica ginecologie As. Univ. Dr. Ruxandra Dumitrescu m. pr. obstetrica ginecologie, competenta echografie obstetrica-ginecologie, drd. Dr. Tatiana Jianu, m. pr. obstetrica ginecologie, dr.în stiinte med.; Dr. Daiana-Elena Niculescu, m. pr. obstetrica ginecologie Dr. Anne-Maria Dima, m. sp. obstetrica ginecologie, competente educatie sexuala, planning familial, drd. Secþia Clinicã Obstetricã-Ginecologie II Tel.: / paturi, 26 paturi cu profil simplu, ªef sectie: Dr. Maura Popescu, m. pr. obstetrica-ginecologie, dr. în st. med., endocrinologie, eco, colposcopie Sef de lucrari Conf. Dr. Manuela Russu m. pr. obstetrica ginecologie, dr. în stiinte medicale, supraspecializare contraceptie, colposcopie, celioscopie, echografie, reproducere umana asistata, menopauza, vicepresedinte Asociatia Medicala de Menopauza din România Dr. Mihail Popa, m. pr. obstetrica ginecologie, competenta echografie obstetrica-ginecologie, colposcopie si citodiagnostic, dr. în st.med. Dr. Dan Ioan Secara, m. pr. obstetrica ginecologie Asist. Univ. Dr. Iuliana Ceausu, m. pr. obstetrica ginecologie, dr. în st.med., competenta în ecografie, histeroscopie, educatie sexuala si planing familial Asist. Univ. Dr. Ilinca Gussi, m. sp., obstetrica ginecologie, dr.în stiinte medicale Asist. Univ. Dr. Nastasia Serban, m. sp. obstetrica ginecologie, dr. în stiinte medicale Dotãri: echipament celioscopic, aparat electrorezectie. SPITALE BUCURE{TI 147

152 SPITALE BUCURE{TI Secþia Imagisticã-Ecografie ªef de lucrãri Dr. Adrian Costache, m. pr. anatomie patologica si medicina legala, specializare endoscopie, competenta ecografie generala, dr. în st. med., presedinte al Societatii de Ultrasonografie din România-filiala Sud si Mun. Bucuresti, medic coordonator Centrul de Formare în Ultrasonografie Bucuresti Dotãri: ecograf HITACHI RUB 525 cu 3D Servicii: Ecografie abdominala, ecografie musculo-osoasa, ecografie oculara, ecografie pelvigenitala, unitate de ultrasonografie Secþia Neonatologie Dr. Mioara Ceausu, m. pr. Neonatologie Dr. Adrian Craciun, m. pr. Neonatologie Dr. Mirela Ciurea, m. sp. Neonatologie Dr. Stanescu Amalia, m. sp. Neonatologie postoperatorie, anestezia si terapia intensiva la bolnavi cu miastenia gravis; determinare grupa sanguina, realizarea de transfuzii de sânge ºi derivate Serviciul S P si Controlul Infectiilor Nozocomiale /254 ªef compartiment: Dr. Carmen Oprea, m. sp. Epidemiolog, Baicu Raul, Asist. pr. igienã. 148 Dotãri: secþie de 26 de paturi (total 43 paturi), compartiment terapie intensiva 6 paturi, compartiment prematuri 11 paturi toate recent si complet modernizate, aparat ventilatie mecanica, incubator deschis, incubator închis, incubator transportor, pulsoximetru, infuziomate, injectomate, Rx mobil, mese pentru reanimarea nou-nascutilor, monitor cardiorespirator, monitor transcutanat PCO2, oximetru, tensiometru, lampa fototerapie. Servicii: Determinari grupe sanguine si rh, caracterizari vase ombilicale, exsanguinotransfuzii, transfuzii, punctii lombare, reanimare neonatala, terapie intensiva neonatala, ventilatie asistata Secþia Radiodiagnostic Tel.: /134 ªef secþie: Dr. Claudia Dima, m. pr. radiologie si imagistica medicala Dr. Doina Teodorescu, m. pr. radiologie si imagistica medicala, competenta echografie Dr. Mihaela Onucu, m. sp. radiologie si imagistica medicala, competenta echografie. Dotãri: aparat POLYMOBIL 10 - examenul radiologic noi-nascuti; aparat SIREMOBIL-SIEMENS - examenul radiologic al cailor biliare; transferat aparat ELTEX 400 (examene radioscopice); aparat SIMENS-PRIME X (examanene radiografice); aparat SIMENS-multi X CP (examanene radiografice); aparat SENOGRAF DMR (mamograf); aparat PHILIPS TIP DUO DIAGNOST (examene radioscopice si radiografice-tub digestiv). Servicii: Examene radiologice la angajare sau examene periodice; examene radioscopice si radiografice pulmonare; explorari radiologice ale tubului digestiv superior (esofag, stomac, intestin subtire); histerosalpingografii; irigografii; mamografii; radiografii craniofaciale, radiografii schelet; radiografii abdominale simple în urgente; tomografii plane; urografii; colangiografii Secþia Terapie Intensivã 20 paturi ªef secþie: Dr. Siminel Voicheci, m. pr. A.T.I. Dr. Mirela Cristiana Iaciu, m. sp. A.T.I. Dr. Adrian Stefan Munteanu, m. pr. A.T.I. Dr. Iuliana Codruta Mirciulescu, m. sp. A.T.I. Dr. Angela Constandache, m. pr. A.T.I. Dr. Ariana Ungureanu, m. pr. A.T.I. Dotãri: sector reanimare cu 4 compartimente: central, chirurgie, ginecologie, obstetrica; sector sali operatie-8 sali de operatie cu aparatura de averizare moderna cu monitorizare intraoperatorie a functiilor vitale; sector transfuzii. Servicii: Monitorizare functii vitale, aparatura de ventilatie artificiala de ultima generatie, monitorizare paturi cu integrare centralizata, administrare droguri pe injectomat, tehnici de nutritie enterala, analgezie postoperatorie; terapia intensiva a urgentelor medicale, chirurgicale, de obstetrica-ginecologie si nou-nascuti; tehnici de analgezie postoperatorie si la nastere, tehnici de anestezie generala si locoregionala; terapia intensiva intra si SPITALUL CLINIC FILANTROPIA Bd. Ion Mihalache nr , sector 1, Bucuresti, Tel , tel/fax: , filantropia_2006@yahoo.com Manager: Prof. dr. Gheorghe Peltecu Director medical: Dr. Stelian Panã Cabinet Colposcopie Dr. Ana Karimzadeh Hagh Dotãri: colposcoape Cabinet Planificare Familialã ºi Contracepþie Dr. Ligia Constantinescu-Sotirescu, m. sp. medicinã de familie Dr. Ana Karimzadeh Hagh, m. sp. obstetricã - ginecologie, competenþe: colposcopie, citodiagnostic, ecografie obst-ginecologie, planificare familialã. Dotãri: contraceptive hormonale orale, injectabile, DIU, teste de sarcinã. Cabinet Psihologie Anca Brasoveanu, psiholog principal, psihoterapeut terapie cognitivã comportamentalã. Servicii: consiliere psihologicã în sarcinã ºi lãuzie ; consiliere psihologicã în afecþiuni ginecologice ºi onco-ginecologice, asistenþã socialã, prevenire abandon de nou-nãscuþi. Colectiv de cercetare a patologiei reproducerii umane Echipa medicalã: Dr. Mãdãlina Gheorghe, m. primar obstetricã - ginecologie, c. ºt. gr. III, competenþe ecografie, colposcopie, citodiagnostic. Dr. Mihaela Steriu, m. primar obstetricã - ginecologie, competenþe: ecografie, coloscopie, citologie, medicinã maternofetalã. Dr. Rãzvan Rãdulescu Boticã, m. primar obstetricã -ginecologie, competenþe : ecografie, medicinã materno-fetalã. Dr. Haiduc Petru Cãtãlin, m. sp, cercetãtor ºtiinþific, compenþe: ecografie. Conf. Dr. Adriana Stana, biolog, specialitatea geneticã, c. ºt. pr. gr. II, dr. în ºt. Biologice. Dr. Florina Nedelea, medic rezident specialitatea geneticã. Dotãri: cabinet geneticã, cabinet ultrasonografie. Servicii: diagnostic ºi terapie în infertilitatea de cuplu, examene cromozomiale ºi realizarea de cariotipuri, sfat genetic. Departament Medicinã materno - fetalã Coordonator: Dr. Felicia-Lorena Turculeþ Servicii: depistarea malformatiilor fetale, amnioscopie; depistarea ºi tratamentul hipotrofiei fetale; ecografie obstetricalã, endoscopie pentru diagnosticul prenatal (amnioscopie, amniocentezã), îngrijirea sarcinii cu risc crescut (patologie indusã

153 de sarcinã sau asociata sarcinii), tratamentul bolii abortive ºi al naºterii premature; tratamentul sterilitãþii ºi infertilitãþii prin tehnici moderne; tratamentul sterilitãþii ºi stimularea ovulaþiei. Farmacie Diriginte: Ileana Hersculeac, farmacist primar. Laborator Analize Medicale ªef laborator: Dr. Veronica Beraru, m. pr. medicinã de laborator; Mihaela Ene, biolog; Gabriela Popescu, biolog. Dotãri: analizor biochimie, hematologie, IMX System metoda MEIA, truse imunologie Servicii: Hematologie, Biochimie, Imunologie. Laborator Anatomie Patologicã Dr. Luminiþa Stãnescu, m. primar anatomie patologicã. Dotãri: microtom congelatie, microtom parafinã, termostat parafinã. Servicii: coloraþii speciale ; diagnostic histopatologic al pieselor operatorii; examene citologice de depistare precoce a cancerului de col uterin Babeº -Papanicolau; examene de secreþii glande mamare; examene histopatologice din fragmente de la necropsii; examene HP pe piesa biopsicã la parafinã; explorãri citologice post iradiere; prelucrarea biopsiilor ºi a pieselor fixate în formol cu includerea la parafinã ºi secþionarea blocurilor de parafinã; puncþii aspirative cu ac fin ºi puncþii biopsice; autopsii ºi îmbãlsãmãri. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã Dr. Mirela Florea, m. sp. radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþe ecografia sânului. Dotare: mamograf, echipament Roentgen Diagnostic. Secþia Anestezie ºi Terapie Intensivã - A.T.I. 15 paturi ªef secþie: Dr. Mariana Marica, m. pr. A.T.I. ; Dr. Paul Ciobanu, m. pr. A.T.I. ; Dr. Corina Bucur m. pr. A.T.I.; Dr. Dan Soare, m. pr. A.T.I. Dotãri: aparat de anestezie generalã Sulla, Fabius ; aparat de ventilaþie mecanicã Drager - Evita2 ; aparaturã de anestezie cu ventilatoare Carba, NC ; aspiratoare manometrice; defibrilatoare Hellige; monitoare Space Labs; seringi injectomat; surse oxigen staþie centralã, butelii independente; truse pentru anestezia locoregionalã. Servicii: analgezie periduralã la naºtere, analiza ph-ului ºi a gazelor sanguine - avl- anestezie în condiþii de ambulatoriu, anestezii de conducere: peridurale ºi rahianestezie, anestezii generale, anestezii peridurale cu cateter, terapia intensivã a urgenþelor medicale, chirurgicale, de obstetricã - ginecologie ºi nou-nãscuþi, tehnici de analgezie postoperatorie ºi la naºtere, ventilaþie artificialã. Secþia Ginecologie 30 paturi (9 oncologie ginecologicã) ªef secþie: Conf. Dr. Maria Bari, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe ecografie ºi colposcopie, perfecþionare în terapia sterilitãþii cuplului, dr. în ºt. med. Dr. Cristian Cotigã, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe: ecografie, management, colposcopie. Dr. Gabriela Profirescu, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe ecografie ºi colposcopie, citologie. Dr. Dorina Damian, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe ecografie ºi colposcopie, citologie. Dr. Ana Runcanu, m. pr. obstetricã -ginecologie, competenþã ecografie obstetricã - ginecologie, colposcopie, perfecþionare chirurgie oncologicã genito-mamarã. Dr. Luana-Iozefiny Popa, m. sp. obstetricã -ginecologie, perfecþionare în ecografie ºi terapia de substituþie hormonalã în menopauzã. Dr. Dumitru Marica, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe ecografie ºi colposcopie. Dr. Niculina Chiriþã, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe ecografie ºi colposcopie. Dr. Liliana Nestianu, m.pr. obstetricã -ginecologie, competenþe: ecografia obstetricalã ºi ginecologicã, planificare familialã, colposcopie, chirurgie laparoscopicã ginecologicã. Dr. Alexandra Criºan, m.pr. obstetricã - ginecologie, competenþe: ecografie, colposcopie, gineco - oncologie. Dr. Mahfouz Khaled, m.sp. obstetricã ginecologie. Dotãri: aparat de aspiraþie pentru chiuretaje uterine, cardiotocograf, ecograf: sondã abdominalã ºi vaginalã, salã de operaþie cu dotare de histero ºi celioscopie. Servicii: avorturi la cerere cu sau fãrã anestezie generalã; depistare cancer genito-mamar (citologie, colposcopie, examen histopatologic); planning familial (contracepþie); celioscopie pentru diagnostic ºi tratament; chirurgia incontinenþei urinare de efort; chirurgie oncologicã ginecologicã; chirurgia conservatoare a cancerului mamar; chirurgie benignã a sânului; chirurgie plasticã ºi reconstructivã pelvicã; chirurgie vaginalã; chiuretaje biopsice; chiuretaje uterine exploratorii; colposcopii, citologii, biopsii; consultaþii ginecologice; diagnostic ºi tratament în toate afecþiunile ginecologice: colposcopii ºi electrocauterizare dupã verificare citodiagnosticã Secþia Neonatologie 45 paturi ªef secþie: Dr. Mirela Hudek, m. pr. pediatrie ºi neonatologie. Dr. Ana Georgeta Gheorghe-Guþã, m. pr. pediatrie, specializare resuscitare neonatalã, dr. în ºt. med., Dr. Mariana Diþu, m. pr. Pediatrie, competenþe: ecografie. Dr. Cornelia Preda, m. primar neonatologie. Servicii: asistenþã medicalã a prematurului de toate gradele; alimentaþie parenteralã cu pompe de perfuzie; cateterism ombilical ºi transcutanat; cateterizare centralã, cateterizarea venei ºi arterelor ombilicale; CPAP nazal; ecografie transfontanelarã; fenilcetonurie - testare Guthrie; fototerapi; îngrijirea nou - nãscutului cu greutate foarte micã - sub 1500 g; investigaþii multiple prin micrometode non - stop ºi la pat; radiografii la patul pacientului, non - stop; reanimarea nou - nãscutului conform standardelor internaþionale; respiraþie mecanicã cu toate monitoarele necesare acestei proceduri; screening hipoglicemie, screening fenilcetonurie ºi hipotiroidism; terapie intensivã neonatalã; ventilaþie mecanicã IPPV. Secþia Obstetricã 65 paturi (medicinã materno-fetalã 5 paturi) ªef secþie: Dr. Iliescu Marian, m.pr. obstetricã-ginecologie, competenþe: ecografie ginecologicã, colposcopie ºi citodiagnostic, managementul serviciilor de sãnãtate, supraspecialitate gineco - oncologie. As. univ. dr. Liliana Popescu, m. pr. obstetricã -ginecologie, dr. în ºt. med., competenþe ecografie ºi colposcopie. Dr. Doina Paris, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe: ecografie, colposcopie. Dr. Dumitra Militaru, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe: ecografie, colposcopie, citologie. Dr. Zoe Chiºleag, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe ecografie ºi colposcopie. Dr. V. Calciu, m. pr. obstetricã - ginecologie. Dr. Zorela Adriana Sgarburã, m. pr. obstetricã - ginecologie, competenþe endoscopie ginecologicã, chirurgie laparoscopicã, ecografie ginecologicã, colposcopie ºi citodiagnostic, perfecþionãri oncologie genito-mamarã ºi chirurgie laparoscopicã. Dr. Felicia Lorena Turculeþ, m. pr. obstetricã - ginecologie, c. st. gr. II, competenta ecografie obstetricã-ginecologie, colposcopie, endoscopie ginecologicã (laparoscopie ginecologicã ºi histeroscopie), drd. Dr. Simionescu Anca Angela, m. pr. obstetricã - ginecologie, dr. ºt. med.; ºef lucrãri UMF, competenþe: chirurgie laparoscopicã ginecologicã, colposcopie, ecografie ginecologicã ºi obstetricalã, histeroscopie. Dr. Valentin Varlas, m. primar obstetricã - ginecologie, ºef lucrãri UMF, colposcopie. Dotãri: rezerve rooming in - pentru mamã ºi copil; microscop unitate fluorescentã, soft analizã cariotip, kit triple test Bart; mese pentru reanimarea nou - nãscuþilor; salã de naºteri; salã de oper- SPITALE BUCURE{TI 149

154 SPITALE BUCURE{TI aþii cezariene - cu aer condiþionat; salon de reanimare cezariene; salon pretravaliu; sãli de travaliu individuale - cu aer condiþionat; ecograf: sondã abdominalã ºi vaginalã; mese de reanimare a nou - nãscutului, complet echipate. Servicii: Medicinã materno-fetalã; amnioscopie; analgezia la naºtere medicamentoasã ºi periduralã; asistenþã la naºtere la parametri moderni ºi folosirea rooming-in-ului; depistarea ºi tratamentul hipotrofiei fetale; endoscopie pentru diagnosticul prenatal - amnioscopie, amniocentezã; îngrijirea sarcinii cu risc crescut; - patologie indusã de sarcina sau asociatã sarcinii; îngrijirea sarcinilor trimestrul II ºi III, ce necesitã spitalizare prelungitã tratamentul bolii abortive ºi al naºterii premature; tratamentul sterilitãþii ºi infertilitãþii prin tehnici moderne; tratamentul sterilitãþii ºi stimularea ovulaþiei. Serviciul de Urgenþã Echipa de gardã: 4 medici obstetricã - ginecologie, 1 medic A.T.I., 1 medic neonatolog. Servicii: ecografie, intervenþii chirurgicale ºi terapie de urgenþã. Dotãri: Hitachi 912, KX21, Analizor proteine serice Hydrys Hydrasys, Analizor proteine speciale Nefelometru, Cobas Mira, Clinitek, Sistem ELISA, Omni C, Humaclot, Hota flux laminar, Centrifuga Multifuge, Centrifuga Sigma, Centrifuga cu racire, Termostat electric, 2 Sterilizatoare Bynder, 2 Balante tehnica, 3 Microscop Nikon, Aparat deionizare si distilarea apei. Laborator de imunologie clinicã Asist. univ. Dr. Mariana Vieru (U.M.F. "Carol Davila") Biolog principal Imunologie clinica, dr. în biologie Servicii: Imunograma (tehnica cantitativa, prin determinare imunonefelometrica de vârf), IgE totale (tehnica cantitativa, prin determinare imunonefelometrica), IgE specifice multi-alergen, Complement C4, C3, C1-inhibitor esteraza (C1-INH) prin imunonefelometrie (tehnica de vârf) sau ELISA, Complexe imune circulante (CIC), Crioglobuline, criofibrinogen, Eozinofilie nazala si conjunctivala, Imunomarkeri serologici tumorali (PSA, CEA, AFP), Imunomarkeri serologici virali: Ag HBs, Ac anti-hcv, Ac anti-hiv 1 si 2, Imunomarkeri serologici pentru paraziti tisulari: anticorpi anti-toxoplasma gondii, Autoanticorpi: factor reumatoid (RF), anticorpi anti-adn dublu caternar, Analize serologice de hemaglutinare Laborator probe functionale Asist. medical principal Ailenei Dorina, Asist. medical principal Niculescu. 150 Spitalul Clinic Nicolae Malaxa Adresa: Sos Vergului nr 12. Cod postal sector 2 Telefon unitate: Tel Fax unitate: Fax Manager General: Dr. Secureanu Florin Adrian, m. chirurgie generalã, drd competenþã în echografie imagisticã, masterat în managementul serviciilor medicale. Director Medical: Prof. univ. dr. Dan Slavescu. m.pr., m.pr. stomatologie generala, m.spec. sanatate publica si management, competenta în implantologie orala si radiologie dentara, dr. în st. med. AMBULATORIU DE SPECIALITATE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE Dr. Eduard Petrisor Adamescu - m. spec. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, drd Dr. Ruxandra Cornelia Dinca - m.spec. pediatru, supraspecializare Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. Magdalena Dana Stoica - m.spec. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. Diana Elena Coravu - m.spec. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Oftalmologie Compartiment Cercetare Medicina de Laborator Director Cercetare si Dezvoltare Conf. Dr.Elefterescu Horia - medicina generala Dr.Catrinel Macovei - m.pr. medicina interna, medic spec. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, asist. cercet. Dr. Raluca Tanasuica - m.spec. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, asist.cercet. Dr. Marius Stanescu- m.spec. ortoped Farmacie cu circuit intern si extern Farmacist Sevan Amalia Laborator analize medicale Asist. univ. Dr. Mariana Vieru (U.M.F. "Carol Davila") Biolog principal Imunologie clinica, dr. în biologie Biolog principal Cristina Vulpe Medic specialist Lenuta Vrotea Dotãri: Aparat EKG - BTL 08, Spirometru Eutest, 2 Audiometre, 3 Oscilometre. Laborator radiologie si imagistica Dr. Dida Elena, m.pr. radiologie si imagistica medicala Dr. Comanici Monica, m. spec. radiologie si imagistica medicala. Sectia a II-a Clinica Medicala Sef sectie: Dr. Runcanu Nicolae, sef lucrari, m.pr. medicina interna, dr. în st. med., competenta echografie generala si endoscopie digestivã Dr. Marconescu Paun - m.pr. medicina interna, competenta în echografie Dr. Georgescu Svetlana - m.pr. medicina interna, competenta în echografie generala, echocardiografie si echografie vasculara Dr. Petrescu Elena - m.pr. cardiologie, spec. medicina interna, competenta în echografie generala. Dotãri: 55 paturi, din care 8 paturi compartiment cardiologie ecograf general si cardiac cu Doppler, sistem videoendoscopie, EKG. Sectia a III-a Clinica Diabet, Nutritie Si Boli Metabolice Telefon: , , Fax: Sef Sectie: Dr. Carmen Gabriela Dobjanschi, m.pr. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, dr. în st.med., asist. univ. Prof. Universitar Dr. Constantin Dumitrescu - Prof. consultant, conducator de doctorat, m.pr. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, dr. în st. med. Dr. Mirela Elena Tache, m.spec. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. Oana Maria Neacsu, m.spec. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Dr. Iulia Antoaneta Calota, m. spec. endocrinologie Dr. Cristina Ana Popa, m.spec. Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, drd Dotãri: 58 paturi, din care 8 paturi Compartiment Terapie Intensiva, EKG portabil, monitoare supraveghere,pompe cu infuzie continua, mini Doppler, oscilometru,glucometre, truse de determinare a sensibilitatilor periferice, aparat laser cu dioda.

155 Sectia a IV-a Clinica de Alergologie si Imunologie Clinica Programari la telefon: interior 3114 Sef Clinica universitarã: Conf. univ. dr. Florin-Dan Popescu (U.M.F. "Carol Davila"), m.pr. Alergologie si Imunologie Clinica, m.pr. medicina interna, dr. în st.med., supraspecialitate în Imunologie si Alergologie Pediatrica, competenta în echografie generala si speciala, specializare postuniversitara în Informatica Medicala, Master în specializarea Managementului Sanatatii Publice si al Serviciilor de Sanatate Asist. univ. Dr. Adriana Mihaela Tudose (U.M.F. "Carol Davila"), m.spec. alergologie si imunologie clinica Dr. Adriana Paunescu, m.spec. alergologie si imunologie clinica. Dotãri: 15 paturi Servicii: Manevre / proceduri diagnostice si terapeutice specifice - Teste de provocare alergologica care necesita supraveghere de specialitate: Teste cutanate alergologice (prick, intradermic), Teste alergologice de provocare orala, Teste alergologice de provocare injectabila, Teste cutanate alergologice prick cu alergene (aeroalergene, trofalergene etc) necesare diagnosticului alergologic complex, Testare cutanata intradermica (i.d.) la ser autolog, Teste cutanate alergologice epicutane (patch) cu alergenele de contact (metale, componente din cosmetice etc), Testare cutanata alergologica pentru urticaria la agenti fizici, Determinare debit expirator maxim instantaneu de vârf (PEF) prin peak flow-metrie, Spirometrie, dupa caz, spirometrie postbronhodilatator (flow-screen), Tratament antialergic si antiinflamator sistemic si topic, inclusiv tratament inhalator cu dispozitive complexe sau de tipul nebulizarii, Imunoterapie specifica cu vaccinuri alergenice standardizate, la pacienti care necesita supraveghere de specialitate (materialele sanitare aferente procedurii, cu exceptia vaccinului propriu-zis) si alte tipuri de desensibilizari, Educatia complexa a pacientului alergic, inclusiv oferirea de fise/pliante cu informatii de specialitate. Sectia a V-A Compartiment Clinic Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala, Implantologie Orala si Parodontologie ªef Clinicã: Prof. Univ. Dr. Dan Slavescu, m.pr. stomatologie, m.spec. sanatate publicã ºi management, competenþã în implantologie oralã, radiologie dentarã, dr. în st. med. Dotãri: 20 paturi Sectia I-a Clinica Medicalã ªef sectie: Dr. Andreiovici Mihail, sef lucrari, drd, m.pr. medicina interna, competenta echografie generala si endoscopie digestiva si terapeuticã Dr. Gavrila Mioara - m.pr. medicina interna, dr.in st.med., competenta echografie si echocardiografie Dr. Beldiman Irina - m.pr. medicina interna, competenta echografie generala Dr. Ignat Iuliana - assist.univ., m.spec. diabet nutritie, boli metabolice si medicina interna, dr.in.st.med. Dotãri: 46 paturi din care: 10 paturi - Compartiment terapie intensiva, 6 paturi - Compartiment gastroenterologie 6 paturi, compartimet recuperare, medicina fizica si balneologie. 24 paturi - medicina interna, 2 ecografe (unul cu Doppler), electrocardiografe cu monitoare EKG de supraveghere, laborator endoscopie digestivä superioara si inferioara cu videoendoscop. SPITALUL CLINIC PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU Judetul: BUCURESTI Tipul Unitatii: spitale profilate; spitale generale bucuresti; Adresa: Aleea Cauzasi, nr , sector 3, Bucuresti Telefon unitate: Tel.: , ; , , ; Fax unitate: tel./fax: spitalul_angelescu@yahoo.com Conducere Unitate: Manager spital: Dr. Emanuel Galatescu Director Medical: Dr.Gabriel Coriu, m.pr. medicinã internã Director Financiar Contabil: Ec.Bãlãnescu Mihaela Dotare generala unitate: - 18 rinichi artificiali Fresenius ºi Braun Dialog - 4 aparate de hemofiltrare - staþie de osmozã inversã ºi prepararea soluþiilor - Culligan - Electrocardiografe fixe ºi portative cu 3 ºi 12 canale - Defibrilator sincronizat ºi pace-maker extern - TREAD-MIL - ECO de effort dozat - Holter pentru ECG ºi tensiune arterialã - Monitoare ECG, oscilometre - ECHOGRAF-DOPPLER-COLOR Cardiac Aloka - ECHOGRAF alb/ negru - ALOKA - ECHOGRAF ATL - Dopller - color - GASTROFIBROSCOP - OLYMPUS - COLONOSCOP cu aparaturã de VIDEOENDOSCOPIE ºi sistem computerizat de prelucrare ºi stocare a imaginilor - APARATE DE ANESTEZIE DRAGER (2) - Echipament de resuscitare cardio scop - Injectomate - Truse de cateterism central ºi periferic - Pulsoximetre - Aparat de ventilaþie mecanicã - Aparat anestezie IULIAN - Aparat de secreþie - Capnograf - TRUSÃ DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICÃ - MESE DE OPERAÞIE (2) transparente la RX - Aparat Roütgen portativ - Aparat radiologic EDR fix cu masã basculantã cu 2 posturi fluoroscopice - Tomograf convenþional - Aparaturã de fizioterapie ( electroterapie, diadinamici, ultrasunete, microunde pulsabile, ionizare, masoterapie, termoterapie, complex terapeutic cu ultrasunete) - Analizor de biochimie uscatã Vitros Analizor de hematologie CELLTAC MEK 6108K - Aparat BECKMAN ARRAY 20 - Coagulometru - Microscop de cercetare MC1 - Analizor automat de bacteriologie - Analizor automat de antibiogramã - Analizor automat de explorare a hemostazei - Hotã cu flux laminar - Aer condiþionat în sãlile de operaþii, A.T.I. Centru de Hemodializã ºi Laborator - Aparat de aspiraþie gastricã, respiratorie - Aparat de chiuretaj uterin prin aspiraþie - Videocolposcop - Aparat de sterilizare cu aburi - Aparat de sterilizare cu formaldehidã Servicii generale unitate: - Diagnosticul ºi tratamentul bolilor din patologia medicinei interne, cardiologie, nefrologie, neurologie, gastroenterologie - Anestezie ºi terapie intensivã pentru chirurgie generalã ºi disciplinele medicale - Intervenþii chirurgicale pe abdomen clasic ºi laparoscopic SPITALE BUCURE{TI 151

156 SPITALE BUCURE{TI - Micã chirurgie vascularã ºi de urgenþã - Hemodializã pentru insuficienþã renalã acutã ºi cronicã - Hemofiltrare în dezechilibre polemice ºi electrolitice - Echografie generalã, cardiacã, vascularã, pãrþi moi ºi ginecologicã - Gastrofibroscopii cu biopsii endoscopice - Colonoscopii ºi biopsii endoscopice - Explorãri radiologice ale aparatului respirator, cardiac, urinar, digestiv, osteo-articular - Puncþii hepatice (blind ºi echoglidate) ºi interpretare - Puncþii medulare ºi interpretare - Probã de efort dozat EKG - Monitorizare Holter EKG ºi TA - Diagnosticul ºi tratamentul principalelor afecþiuni neurologice sau complicaþii ale patologiei interne - Servicii de recuperare neuro-motorie în afecþiuni neurologice centrale ºi periferice - Explorãri funcþionale respiratorii ºi metabolice - Biopsii endoscopice - Histerosalpingografii - Chiuretaje uterne biopsice ºi exploratorii - Colposcopii - videocolposcop - Insuflaþii utero-tubare - Intervenþii chirurgicale pe aparat genital - Planning familial - Cebioscopie diagnostic ºi tratament - Cerclaj al colului uterin - Acordarea primului ajutor în urgenþe - Anestezie ºi terapie intensivã - Anestezii peridurale - Nutriþie parenteralã - Analgezie postoperatorie ºi la naºtere - Terapie intensivã a afecþiunilor medicale cu risc vital - Ventilaþie artificialã - Autopsii ºi îmbãlsãmãri - Diagnostic histopatologic al biopsiilor de organe, produse biologice ºi pieselor operatorii - Examene citologice pentru depistarea neoplasmului de col uterin ºi al glandelor mamare - Servicii bacteriolologice ( culturi, antibiograme, coloraþii specifice) - Explorãri imunologice - Markeri virali, tumorali ºi infecþioºi Analize de hematologie ºi biochimie inclusiv amoniac, CK, CK- MB, troponinã, HDL, LDL, Lipoproteinã Q, VLD L, trigliceride, feritinã, PTH, hormoni tiroidieni, etc. Cabinet de Radilogie si Imagistica Medicala Specialitatea: Radiologie - Imagistica Medicala Echipa medicala: Dr.Ursaciuc Crina-Mihaela, m.sp. radiologie ºi imagisticã medicalã Dr. Ciornei Ioan, m.pr. radiologie ºi imagisticã medicalã Camera de garda Specialitatea: Medicina de Urgenta Dotari: Linii de garda: -medicina interna -chirurgie -A.T.I. -laborator analize medicale Compartiment A.T.I. Specialitatea: Anestezie si Terapie Intensiva Echipa medicala: ªef compartiment: Dr.Roman Melania m.pr. A.T.I., Dr.Bene Adriana, m.sp. A.T.I. Compartiment de recuperare fizica medicala Specialitatea: Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Echipa medicala: Dr. Anghel Cristian, m.sp. medicinã fizicã ºi recuperare Farmacie Specialitatea: Farmacie Generala Echipa medicala: Nicolescu Steluta - farmacist primar Laborator anatomie patologica Specialitatea: Anatomie Patologica Echipa medicala: Dr.Moise Irina, m.pr. anatomie patologica Laborator clinic Specialitatea: Medicina de Laborator Echipa medicala: Medic ºef: Dr.Tubac Ioan, m.pr. laborator clinic Chimist principal, Manea Vladimir Biolog principal, Bãlan Aritina Dr. Alupei Profira, m.pr. laborator Laborator anatomie patologicã Dr.Moise Irina, m.pr. anatomie patologicã Sectia Chirurgie Generala Specialitatea: Chirurgie Generala Echipa medicala: ªef de secþie: Dr.Veselu Gabriel, m.pr. chirurgie generalã competenþã chirurgie laparoscopicã, dr.in st.med. Baciu Claudiu Aretin, m.pr. chirurgie generalã, competenþã endoscopie digestivã Dr.Pãduraru Mihai, m.pr. chirurgie generalã competenþã endoscopie digestivã Dr.Brãgaru Mariana, m.pr. obstetricã-ginecologie, competenþã echografie obstetricã-ginecologie, supraspecializare chirurgie oncologica, competenþã planificare familialã Sectia Medicala I Specialitatea: Medicina Interna Echipa medicala: ªef de secþie - Dr.Cãpraru Claudia, m.pr. medicinã internã Dr. Predoi Mariana, m.pr. medicinã internã Dr. Anane Daniela, m.pr. nefrologie Dr. Munteanu Dan, m.sp. nefrologie Dr. Ciobotaru Monica, m.sp. nefrologie Dotari: compartiment nefrologie si Centrul de Hemodializa Interactiva cu 18 rinichi artificiali Sectia Medicala II Specialitatea: Medicina Interna Echipa medicala: ªef de secþie: Dr. Sârcã Gabriela, m.pr. medicinã internã, dr.in st.med., competenþã în cardiologie ºi echografie, cardiacã ºi echografie generalã Dr. Stãnescu Simona, m.pr. medicinã internã, m.sp. cardiologie, competenþã în echografie cardiacã ºi generalã Dr. Mitu Adriana, m.sp. neurologie Sectia Medicala III Specialitatea: Medicina Interna Echipa medicala: ªef de secþie: Dr.Voiculescu Ines, m.pr. medicinã internã, competenþã în echografie generalã Dr.Bãcanu Ion, m.pr. medicinã internã, competenþã în endoscopie digestivã ºi echografie generalã Dr.Coriu Gabriel, m.pr. medicinã internã, competenþã în echografie generalã AMBULATORIUL DE SPECIALITATE Medic coordinator: Dr. Masri Hassan, m.sp.orl Cabinet ORL Dr. Masri Hassan, m.sp.orl Cabinet Oftalmologie Dr. Frasineanu Anca, m.sp. oftalmologie Cabinet Pediatrie Dr. Floriu Speranta Gazziela, m.pr. pediatru Dr. Paduraru Denisa Maria, m.pr. pediatru 152

157 SPITALUL CLINIC SF. MARIA Adresa: Bd. Ion Mihalache 37-39, sector 1 Tel: ; Tel.secretariat: Fax unitate: Fax: Conducere Unitate: Manager: Dr. Narcis Copca , narciscopca@ xnet.ro Director General Adjunct Medical : Dr. Constantin Catalin Pivniceru Pavel c.pivniceru@ yahoo.com. Director Administrativ : C.J.Ancuta Comanici Director financiar contabil: Ec.Octavia Dinu Dotare generalã unitate: 258 paturi - din care spitalizare de zi 8 paturi Camera de gardã Dotãri: Camera de garda cu urmatoarele specialitati: medicina interna, reumatologie, ORL, chirurgie, ATI - dotare: laborator de urgenta cu analizoare automate de biochimie si hematologie (*), ECG, defibrilator cu monitor, aparat de ventilatie asistata portabil, ecograf portabil, ambulanta Laborator analize medicale Dotãri: analizoare automate de biochimie, hematologie, probe de coagulare si urini, analizoare ELISA pentru diverse analize imunologice Laborator Anatomie Patologicã Sef Laborator: Dr. Cristina Ileana Iosif, medic pr. anatomie patologica si medicina generala Laborator Radiologie Sef Laborator: Dr. Pasteurella Sârbu, medic pr. radiodiagnostic Dr. Alice Maria Popovici, medic pr. radiodiagnostic Dr. Carmen Cristina Negut, medic pr. radiodiagnostic Dr. Mariana Firescu, medic spec. radiodiagnostic Dr. Vlad Moldoveanu, asist. cercetare stiintifica radiologie si imagistica medicalã. Dotãri: aparatura de radiodiagnostic moderna pentru radiografie ºi radioscopie cu prelucrare si afisare digitala Sectia ATI Anestezie si Terapie Intensiva ªef secþie: Dr. Georgeta Radulescu, medic pr. ATI Dr. Viorica Schiopu, medic pr. ATI Dr. Luminita Cociu Popescu, medic primar ATI Dr. Geanina Lupu, medic spec. ATI Dr.Silvia Matric, medic spec. ATI Dr. Roxana Feidoc, medic spec. cardiologie - cercetator stiintific Dr. Neicutescu Elena Paula, m. sp. ATI, cercetator stiintific Dotãri: 30 paturi din care 7 paturi compartiment de terapie intesiva coronarieni, aparate de ventilatie asistata computerizate, aparatura de dozare a gazelor sangvine, defibrilatoare cu monitor, electrocardiografe Sectia Chirurgie I Sef sectie: Prof. Dr. Silviu Constantinoiu, medic pr. chirurgie generalã - Prof. Univ. - UMF Carol Davila Bucureºti Dr. Ioan Nicolae Mates, medic pr. chirurgie generala - Sef de Lucrari - UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Florin Chiru, medic pr. chirurgie generala Dr. Daniela Rodica Bârla, medic pr. chirurgie generala - Asist. Univ. - UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Dragos Predescu, medic pr. chirurgie generala - Asist. univ. - UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Daniela Dinu, medic pr. chirurgie generala - preparator - UMF Carol Davila Bucuresti Dotãri: 60 paturi, bloc operator - 4 sali de operatie, aparatura pentru chirurgie laparoscopica Olympus, ventilatoare de anestezie cu monitor, mese de operatii multifunctionale electrohidraulice, sterilizator cu abur automat, etc. aparatura de endoscopie Olympus -*- : gastroscop, gastroduodenoscop, rectosigmoidoscop Sectia Chirurgie II 25 paturi din care 5 paturi compartiment de microchirurgie, chirurgie plastica si reparatorie Sef sectie: Dr. Narcis Copca, medic pr. chirurgie generala - asist. Univ.- UMF Carol Davila Bucuresti - cercetator stiitific Dr. Adrian Hanna, medic spec. chirurgie generala Dr. Ruxandra Nicoleta Andrei, medic spec. chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva Dotãri: 25 paturi din care 5 paturi compartiment de microchirurgie, chirurgie plastica si reparatorie bloc operator - 4 sali de operatie, aparatura pentru chirurgie laparoscopica Olympus, ventilatoare de anestezie cu monitor, mese de operatii multifunctionale electrohidraulice, sterilizator cu abur automat, etc., aparatura de endoscopie Olympus -*- : gastroscop, gastroduodenoscop, rectosigmoidoscop Sectia Medicina Interna I ªef sectie: Prof Dr. Ruxandra Ionescu, medic pr. medicina interna -Prof. UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Andra Balanescu, medic pr. medicina interna si reumatologie - Asist. Univ. UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Violeta Bojinca, medic pr. medicina interna si reumatologie - Asist.univ. UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Cosmin Constantinescu, medic pr. reumatologie ºi medicina interna - Asist. Univ. - UMF Carol Davila Bucureºti Dr. Florin Bacanu, medic pr. oncologie Dr. Laura Anghelescu, asist. cercetare stiintifica oncologie Dr. Magdalena Negru, medic spec. medicina interna asist. univ. UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Opris Daniela, medic spec. medicina interna, asist. Univ. UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Oprisan Ioana, medic spec. reumatologie asist. univ. UMF Carol Davila Bucuresti Dotãri: 60 paturi din care 5 paturi - Compartiment de Oncologie 3 ecografe cu sonde multiple, aparatura de monitorizare a tensiunii si ritmului cardiac tip Holter, osteodensitometru, electrocardiografe, cicloergometru computerizat pentru electrocardiografie de efort, bioptron, aparatura de tratament pentru medicina fizica si recuperare, spirometre computerizata Sectia ORL ªef secþie: Sef de lucrari Dr. Codrut Caius Sarafoleanu, m. pr. ORL, Sef lucrari UMF Carol Davila Bucuresti Dr. George Mincu Radulescu, medic pr. ORL - Asist.univ. - UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Marian Calin, medic pr. ORL Dr. Artemis Dendrinos, medic pr. ORL Dr. George Chiriac, medic pr. ORL Dr. Catalin Furtuna, assist. Cercet. stiintifica ORL Dr. Sorin Alexandru, medic rezident ORL Dr. Mella Corina, medic pr. ORL - Asistent universitar Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti Dr. Neagu Amalia, medic spec. ORL - Asist.univ. UMF Carol Davila Bucuresti Dotãri: 30 paturi, bloc operator ORL - 3 sali de operatie, ventilatoare de anestezie cu monitor, mese de operatii multifunctionale electrohidraulice, sterilizator cu abur automat, laser ORL, aparatura de endoscopie rinosinusala Secþia Reumatologie ªef sectie: Conf. Dr. Denisa Predeteanu, medic pr. medicina interna si reumatologie - Conf. UMF Carol Davila Bucuresti Dr. Mihai Abobului, medic pr. medicina interna Dr. Violeta Vlad, medic pr. medicina interna si reumatologie Dr. Grigore Balosin, medic pr. medicina interna si cardiologie Dr. Florin Berghea, medic spec. reumatologie - Asist.univ. UMF Carol Davila Bucuresti Dotãri: 45 paturi SPITALE BUCURE{TI 153

158 SPITALE BUCURE{TI SPITALUL DE BOLNAVI CRONICI ªI GERIATRIE SF. LUCA ªos. Berceni nr. 12, sector 4, Bucureºti, Tel: ; ; centrala; tel/fax secretariat Manager: Pascu Bogdan Director general adjunt medical: Dr. Ana Capisizu, medic primar geriatrie - gerontologie, competenþã echografie generalã, competenþã în managementul serviciilor de sãnãtate. Director financiar contabil: Ivan Florentina Laborator Anatomie Patologicã ªef laborator: Dr. Magdalena VALICA, medic specialist anatomie patologicã Evaluare gerontologicã; Diagnostic ºi tratament geriatric; Tratamente Aslan cu produse eutrofice româneºti - Gerovital H3 ºi Aslavital; Terapia non-medicamentoasã: Reeducare, Kinetoterapie, ergoterapie, terapie nutriþionalã, terapie relaþionalã, îngrijiri paliative; consiliere gerontologicã ºi socialã; Investigaþii paraclinice: laborator, EKG, oscilometrie, echografie. Secþia Medicinã internã cronici ªef secþie: Dr. Daiana JIANU, medic primar medicinã internã, competenþã în îngrijiri paliative Dr. Monica Ghiþã, medic specialist medicinã internã Servicii medicale: Acordã asistenþã pacienþilor cu afecþiuni de medicinã internã, cronicizate, post-acute, pentru o duratã medie de internare de 8 zile, conform reglementãrilor C.N.A.S.S., care nu pot fi îngrijiþi la domiciliu, recomandaþi de medicul de familie, de ambulatoriile de specialitate ºi de spitale. 154 Dotãri: microscop de cercetare, microtom, baterie pentru preparate histopatologice. Servicii: Prosecturã, Laborator diagnostic anatomo - patologic macroscopic, diagnostic histopatologic microscopic Laborator clinic hematologie, biochimie, microbiologie ªef laborator: Claudia OLARIU, chimist principal, a doua specialitate biochimie Dotãri: analizor automat hematologie ABX MICROS; analizor semiautomat coagulare KC4 Amelung; analizor automat biochimie umedã Dade Behring; analizor semiautomat electroforezã PS: 1.1. Dianedix Diagnostica; analizor semiautomat urinã Clinitec 50 Bayer; analizor automat bacteriologie Micro Scan Walkaway 96 ºi Dade behring; Vitros 750 XRC bioch. uscatã Servicii: Biochimie: Vitros 750, xrc - chimie uscatã. Analizã biochimicã la: glucazã, proteine totale, acid uric, albuminã, trigliceride, colesterol, creatininã, uree, calciu, bilirubinã totalã, TGO, TGP, fosfataza alcalinã, creatinkinazã, lipazã, gama glutanil ºi fier. Hematologie: VSH, hemogramã, hematocrit, reticulocite, formula leucocitarã, VEM, CHEM, timp coagulare, timp de protrombinã. Bacteriologie ºi microparazitologie: exudate faringiene ºi nazale, ãnsãmânþãri plãgi, antibiograme, examene coproparazitologice, ASLO, proteina C, factor reumatoid. Laborator de radiodiagnostic ºi imagisticã ªef serviciu: Dr. Ioan ANDREI, medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã, competenþã echografie ºi echocardiografie. Dotãri: 1. DUODIAGNOSTIC -Philips Ecograf BTL 8140 Servicii: radioscopii ºi radiografii pulmonare; - explorari radiologice ale tubului digestiv; - irigografii; - radiografii abdominale; - colangiografii RM, angiografii RM;- urografii; - cistografii ;- ecografii generale abdominale ; - ecocardiografii Laborator Explorãri Funcþionale Cardiovasculare ºi Respiratorii Asist. medical Mariana Duþescu Dotãri: electrocardiograf, oscilometru, spirometru. Servicii: EKG; oscilometrie; spirometrie Secþia Geriatrie-Gerontologie I ªef secþie: Dr. Svetlana Ciucã-Dodille, medic primar geriatriegerontologie, competenþã în echografie generalã Dr. Daniela Iova, medic primar geriatrie - gerontologie, supraspecializare în psihogeriatrie, competenþã în îngrijiri paliative. Dotãri: Capacitate 80 de paturi Servicii: Acordã asistenþã pacienþilor vârstnici, pentru o duratã medie de internare de 14 zile, conform reglementãrilor C.N.A.S.; Dotãri: Capacitate 50 de paturi. Servicii: Acordã asistenþã pacienþilor cu afecºiuni de medicinã internã, cronicizate, post-acute, pentru o duratã medie de internare de 8 zile, conform reglementãrilor C.N.A.S.S., care nu pot fi îngrijiþi la domiciliu, recomandaþi de medicul de familie, de ambulatoriile de specialitate ºi de spitale. Secþia Oncologie - Îngrijiri paliative cronici ªef secþie: Dr. Gabriela RAHNEA-NIÞÃ, medic primar oncologie medicalã, competenþe îngrijiri paliative ºi managementul seriviciilor de sãnãtate, formator în domeniul îngrijirilor paliative, doctor în ºtiinþe medicale. Servicii: Se interneazã bolnavi pentru o duratã medie de spitalizare de 7 zile, conform regelmentãrilor CNAS. Servicii medicale: diagnosticul ºi tratamentul bolii canceroase; chimioterapie; hormonoterapie; tratament suportiv ºi îngrijiri paliative pentru bolnavii oncologici. Secþia Recuperare neurologie cronic ªef secþie: Dr. Cristina Burghinã, medic primar neurologie, competenþã homeopatie Dr. Dan Teofil DUMITRU, medic primar medicinã generalã, medic primar neurologie, supraspecializãri neurologie, EEG, doctor în ºtiinþe medicale. Dotãri: Capacitate 56 de paturi - personal specializat în recuperare neuromotorie; 3 sãli de gimnasticã, dotate corespunzãtor, aer condiþionat, profesori CFM ; unitate pentru recuperare, masaj ºi fizioterapie. Servicii: Se interneazã bolnavi pentru o duratã medie de internare de 12 zile, conform reglementãrilor C.N.A.S., cu afecþiuni neurologice: în faza post - acutã pentru recuperare neuromotorie; sechelari pentru tratament de întreþinere sau evaluare neurologicã pentru Comisia de Expertizã Medicalã ºi Recuperare a Capacitãþii de muncã Investigaþii practicate: - analize biochimice (în laboratorul spitalului); examen LCR; examen EEG (prin trimitere la Institutul de Boli Cerebro - Vasculare sau Spitalul Clinic de Urgenþã Bagdasar - Arseni); exemene radiologice (în serviciul de radiologie din spital); examen de Fund de Ochi (FO) efectuat de medicii secþiei

159 Secþia Recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie cronici Dr. Adina DRAGOMIR, medic primar recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie, competenþã echografie generalã Dotãri: Capacitate 25 de paturi, Compartiment electroterapie: aparat de diadinamice; aparat de diatermie; unde scurte ºi microunde; aparat magnetodiaflux; aparat de ultrasunete; solux cu filtru roºu, albastru; lampã infraroºie; parafinã; hidroterapie regionalã - comprese, masaj cu gheaþã; Compartiment masaj doua asistente de masaj Compartiment Kinetoterapie trei sãli de gimnasticã; profesori CFM: Dan PANDEA Mircea SLÃVILÃ, drd. ; aparat multiplex pentru tonifiere muscularã ºi intreþinere - fitness; spaliere; saltele; bicicletã ergometricã; scripeþi, covor rulant Servicii: Tratamente specifice pentru o duratã medie de spitalizare de 12 zile, conform reglementãrilor C.N.A.S. 1. Electroterapie (ºi stimulãri electrice) 2. Hidrotermoterapie (comprese, crioterapie) 3. Masaj 4. Kinetoterapie 5. Psihoterapie 6. Se asigurã tratamente ºi pentru afecþiunile asociate (douã - trei mai importante) 7. Se asigurã consult interdisciplinar pentru celelalte secþii din spital. În coordonarea secþiei se aflã ºi baza de balneofizioterapie ºi recuperare: - recuperare locomotorie în afecþiuni reumatismale degenerative ºi inflamatorii, post - traumatice (fracturi, luxaþii, entorse); recuperare locomotorie post - artroplastii totale ºi parþiale de ºold ºi genunchi ºi post alte intervenþii operatorii ortopedice: osteosinteze, emondaje, artroscopii etc.; recuperare neuromotorie dupã accidente vasculare cerebrale; recuperare în afecþiuni ale nervilor periferici ºi rãdãcinilor nervoase (hernia de disc, boli conice cu restant funcþional); tratamentul complex al durerii. Compartiment electroterapie aparat de diadinamice; aparat de diatermie; unde scurte ºi microunde; aparat magnetodiaflux; aparat de ultrasunete; solux cu filtru roºu, albastru; lampã infraroºie; parafinã; hidroterapie regionalã (comprese, masaj cu gheaþã) SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. STEFAN Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 11, sector 2, Bucuresti, cod Tel. centrala: ; , Tel./Fax: spitalul.sfantul.stefan@b.astral.ro Conducere Unitate: Manager Dr. Silvia Nãstase Director medical Laurenþia Bãdulescu Director financiar contabil Ec. Valentin Viuleþ Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic, examene bronhoscopice, prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida, cu viza diagnostica sau terapeutica:, aspirat bronsic pentru examen bacteriologic, biopsii bronsice, bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica, bronhografii, extractie corp strain, fistulografii pentru fistulele esobronsice, foraje transtraheale, lavaj bronsic, examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK, examen radiografic, examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24, probe functionale respiratorii prin flowscreen, cu teste de provocare sau nu, punctii biopsii pleurale, punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale, terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie Dr. Marian Ilie, m. pr. pneumologie, competenta bronhologie Servicii: bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica, bronhografii, bronhoscopii cu fibroscop Olympus, citologia si imunocitologia lichidului de lavaj bronhoalveolar pentru diagnosticul bolilor pulmonare interstitiale, consult clinic pneumologic, biopsii bronhice, aspirat bronsic pentru examene bacteriologic, fistulografii pentru fistule esobronsice, foraje transtraheale, extractie corp strain, lavaj bronsic. Dispensar TBC sector 1-2 Str. Salcâmilor, nr , sector 2 Dr. Elena Venter, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Felicia Runcani, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Aristiþa Lichiandopol, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Dan Bicescu, m. sp. pneumoftiziopediatrie Dr. Mihai Adrian ªtefãnescu, m. pr. pneumoftiziolog, Coordonator Dr. Maria Rodica Nistor, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Elena Dana Bahna, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Elena Rodica Neagoe, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Cãtãlin Cristinel Danciu, m. sp. pneumoftiziologie Dr. Liana Dana Spãlãþelu, m. sp. pneumoftiziopediatrie. Servicii: Cabinete de consultatii pneumoftiziologie, cabinet tratamente, Explorari functionale respiratorii prin flowscreen, cu teste de provocare sau nu, Radiografii, tomografii, Microradiofotografii -MRF- Str. M. Eminescu, nr. 143, sector 2. Dispensar TBC sector 3 Calea Dudeºti, nr. 104-Policlinica Vitan Dr. Mirela Tudorache, m. pr.pneumoftiziologie Dr. Daniela Pana, m. pr.pneumoftiziologie Dr. Lavinia Butum, m. pr.pneumoftiziologie Dr. Lucian Tiberiu Ispas, m. pr.pneumoftiziologie Dr. Minodora Cristescu, m. pr.pneumoftiziologie Dr. Ioan Gabriel Stoica, m. sp.pneumoftiziologie Servicii: Cabinete consultatii pneumoftiziologie, Cabinet tratamente, Explorari functionale respiratorii, Radiografii, tomografii si microradiofotografii. Farmacie Farmacist Sef: Ioana Serban, farmacist primar Laborator - Dispensarul TBC sector 1 si 2 Str. M. Eminescu, nr. 143 ªtefu Steliana, biolog Dr. Onel Natalia Dotãri: laboratorul efectueaza: hematologie, biochimie, microbiologie, bacteriologie, analizor semiautomat de biochimie ERBA autoclav, tamera termostat, centrifuga electrica, etuva 100 dm3 lampa bactericida, microscop Bio I.O.R., microscop de cercetare Tip Ml 3, speckol - spectrocolorimetru Laborator - Dispensarul TBC sector 3 Cal. Dudesti. Nr. 104 Dr. Mirela Tudorache, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Daniela Panã, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Lavinia Buþum, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Lucian Tiberiu Ispas, m. pr. Pneumoftiziologie - coordonator Dr. Minodora Cristescu, m. pr. pneumoftiziologie Dr. Ioan Gabriel Stoica, m. sp. pneumoftiziologie Dotãri: laboratorul efectueaza: bacteriologie -doar determinari BK microscopie si culturi BK autoclav tip ITM Bucuresti, camera termostat centrifuga electrotehnica cu refrigerator ALP PK 12-1-R etuva ITM, lampa UV tip nou, microscop CETI, microscop I.O.R. Laborator - Pneumoftiziologie I Tunari ªef laborator: Dr. Obãcescu Doina, medic pr. laborator chimic ºi microbiologie Pîrvulescu Dorina, chimist principal Dotãri: laboratorul cuprinde: hematologie, biochimie, bacteriolo- SPITALE BUCURE{TI 155

160 SPITALE BUCURE{TI gie(florã nespecificã ºi bacteriologie BK) analizor biochimie aparat electroforezã standard pe hârtie camerã termostat, centrifugã electricã, centrifugã hematocrit etuvã 100 cm3 ; URILUX, coagulometru instalaþie completã pentru electroforezã, lampã bactericidã, microscop laborator ML microscop CETI, recfractometru ABBE, microscop binocular I.O.R, sterilizator cu aer cald Laborator - Pneumoftiziologie III - Cronici Sos. Alexandriei, nr. 145 Badilescu Ioana, chimist Dotãri: laboratorul efectueaza: bacteriologie -numai determinari BK microscopie si culturi BK-, hematologie, biochimie autoclav, camera termostat, centrifuga electrica, etuva 100 cm3 lampa bactericida fixa, microscop CETI, microscop laborator 10 l spectrocolorimetru special Laborator Analize Medicale ªef laborator: Dr. Doina Obãcescu, m. pr. medicinã de laborator clinic ºi microbiologie, cercetãtor ºtiinþific Laborator De Anatomie Patologicã Dr. Florinel Pop, m. pr. anatomie patologicã Cristina Negoiþã, biochimist principal Dotãri: Linii de procesare cito si histo - patologica, microscop de cercetare, analizor automat de imunologie, linie realtime - PCR. Servicii: Examene de citopatologie: aspirat, spalatura si periaj bronsic, lichide patologice, citologie exfoliativa a tractului genital feminin, punctii cu ac fin Examen histo-patologice prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale Examene imuno - histochimice Examene imunologice si markeri tumorali: HIV, HCV, HVB, PSA, CEA, ENS etc Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex, tipic si atipic si cu chimiorezistenta, HCV, HPV cu genotipare etc. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale, portabil, flowscreen tip Jaeger spirografe EUTEST Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã, asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã, biopsii bronsice, lavaj bronºic, aspirat bronºic pentru examen bacteriologic, bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã, bronhografii, consult clinic pneumologic, debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã, examen radiografic, examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24, examene bronhoscopice, prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã, cu vizã diagnosticã sau terapeuticã, examene citologice de sputã, aspirat bronºic, broºaj bronºic, lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar, lichid pleural, produse de puncþie ganglionarã, transtoracicã, etc., examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germeni banali ºi BK, explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare, fistulografii pentru fistulele esobronºice, înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice, monitorizarea unor boli cronice ca: FID, bronsiectazii etc., probe funcþionale respiratorii prin flowscreen, cu teste de provocare sau nu, puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii, pleurezii masive, spirometrie, terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC, testare farmacodinamicã bronºicã, testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II ªef secþie: Dr. Daniela Chiriþã, m. pr. pneumologie, competenþã bronhologie Dr. Adina Sorina Petrescu, m. pr. pneumologie Dr. Roxana Tudor, m. pr. pneumologie Dotãri: 50 paturi Secþia Pneumoftiziologie III - cronici Sos. Alexandriei nr. 145, sector 5, Bucuresti Tel.: Dr. Anisoara-Alina Halpern, m. sp. pneumoftiziologie Dr. Speranþa Maria Eugenia Brânzei, m. pr. pneumoftiziolog Dotãri: 50 paturi SPITALUL DE URGENÞÃ PROF. DR. DIMITRIE GEROTA Bd. Ferdinand nr. 50, sector 2, Bucureºti Tel secretariat ; dispecerat, Fax spital.gerota@mai.gov.ro 156 Servicii: EKG Sectia Pneumoftiziologie I ªef s