Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje ( m.)

Size: px
Start display at page:

Download "Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje ( m.)"

Transcription

1 ISSN VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS Nr. 28. Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje ( m.) Antanas Šenavičius Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 20, Kaunas Vainius Smalskys Mykolo Romerio universitetas, Valakupių g. 5, LT Vilnius Šiame straipsnyje analizuojama vienos iš Lietuvos dalių Užnemunės valdymo permainos po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos (Lenkijos ir Lietuvos valstybės) padalijimo. Ši teritorija buvo administruojama Prūsijos, vėliau vasalinės, nuo Prancūzijos priklausomos Varšuvos kunigaikštystės, po to perėjo į Rusijos imperijos jurisdikciją. Straipsnyje teigiama, kad Prūsijo valdymo laikotarpiu Užnemunėje buvo įvesta griežta administracinė ir teisinė tvarka. Varšuvos kunigaikštystės valdymo metais šios teritorijos administravimo modelis nesiskyrė nuo kitų kunigaikštystės teritorijų ir iš dalies buvo panašus į prancūziškąją administravimo sistemą. Pradiniame Rusijos valdymo etape ( m.) Užnemunėje vyravo panaši į prancūziškąją administravimo sistema. Straipsnio autorių teigimu, po 1831 ir 1863 metų sukilimų Rusijos administracinis valdymas Užnemunėje (kaip ir kitos Lietuvos dalyse) griežtėjo. Reikšminiai žodžiai: administracija, Užnemunė (Lietuvos teritorijos dalis), valdymo kaita, reformos, metai. Keywords: administration, Uznemune (district of Lithuania), reforms, changes of governance, years of Įvadas Daugelis autorių bendrosios ar teisės istorijos aspektu tyrinėja lietuviškosios Užnemunės socialinę, ekonominę, politinę raidą bei teisės sistemos pokyčius ( m.). Lietuvos istorijos ir teisės istorijos tyrinėtojai Užnemunės valdymo sistemos kaitą analizavo ir dabar analizuoja atsižvelgdami į įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, priklausiusius nuo šią teritoriją valdžiusių valstybių įtakos [1, p. 24; 7, p ; 8, p , p. 109, p ; 10, p ]. Lenkų ir vokiečių autoriai administracinius pokyčius Užnemunėje tyrinėjo Varšuvos kunigaikštystės, autonominės Lenkijos karalystės bei Prūsijos istorinių bei teisinių transformacijų kontekste [3, p ; 12, p. 127]. Lietuvių istorikai administraciniams pertvarkymams Užnemunėje skyrė mažai dėmesio, jų tyrimo objektas buvo apskritai visos Lietuvos teritorijos valdymo ypatumai nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. pradžios [4, p ; 13, p. 77]. Šio straipsnio autoriai pirmą kartą pabandė ne tik istoriniu ir teisiniu aspektu išanalizuoti administracinius pertvarkymus šiame Lietuvos regione (po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo), bet ir išsamiau panagrinėti viešojo administravimo reformų raidą ir pertvarkymų padarinius. Administracinės reformos šiame regione buvo įgyvendinamos pagal pavyzdį šalių, kurios nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. pradžios administravo šį lietuvišką kraštą. Straipsnio tikslas išanalizuoti administravimo pertvarkymų kaitą lietuviškoje Užnemunėje Prūsijos, vasalinės Varšuvos kunigaikštystės (priklausomos nuo Napoleono Prancūzijos) ir carinės Rusijos (autonominės Lenkijos karalystės, vėliau Augustavo vaivadijoje ir Suvalkų gubernijoje) valdymo laikotarpiu ir 99

2 nustatyti administracinių pertvarkymų kaitos periodus. Lietuviškosios Užnemunės valdymo kaita XVIII XIX a. sandūra tai politinė, administracinė ir teisinė sumaištis, kurią sukėlė kardinalios politinės permainos Abiejų Tautų Respublikos padalijimai ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos okupacija. Rusijos kariuomenei užėmus visą Lietuvos teritoriją iki Nemuno ir inkorporavus kraštą į imperijos sudėtį buvo pertvarkytas administracinis teritorinis skirstymas, naikinant buvusius ir kuriant naujus administracinio valdymo institutus Galiausiai 1795 m. spalio 24 d. Peterburge buvo pasirašytas Rusijos, Austrijos ir Prūsijos susitarimas dėl trečiojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės žemių pasidalijimo. Rusija užgrobė didžiąją dalį etninių Lietuvos žemių iki Nemuno (Žemaičių kunigaikštiją, Vilniaus ir Trakų vaivadijas), taip pat Voluinę ir Kuršą. Prūsija ir Austrija pasidalijo likusias po ankstesnių padalijimų Lenkijos žemes. Užnemunė (būsimasis Suvalkų kraštas, dabartinė Suvalkija), t. y. pietinė Žemaičių kunigaikštijos ir pietvakarinė Trakų vaivadijos dalis (abi kairėje Nemuno pusėje), atiteko Prūsijai. Nemunas tapo abiejų skirtingoms valstybėms tekusių Lietuvos dalių riba [2, p. 286]. Iš prijungtų Lenkijos ir Lietuvos žemių Prūsijos vyriausybė sudarė atskirą provinciją Naująją Rytų Prūsiją (Naujuosius Rytprūsius) su centru Balstogėje (Bialystoke). Paskutiniais Lenkijos ir Lietuvos valstybės (Abiejų Tautų Respublikos) gyvavimo metais besiformuojanti savivaldos sistema buvo panaikinta. Reikia pripažinti, kad dar Respublikos laikais pradėtas kurti profesionalus valstybės tarnautojų korpusas iš dalies likviduotas arba perduotas vokiškosios biurokratijos kontrolei. Naujieji Rytprūsiai buvo suskirstyti į Balstogės (Bialystoko) ir Plocko departamentus, departamentai į pavietus, pavietai į parapijas. Lietuviai gyveno trijuose šiauriniuose Balstogės departamento pavietuose: Marijampolės, Kalvarijos ir Vygrių. Senoji tvarka buvo pakeista: įvesti griežti prūsų įstatymai, sustiprinta drausmė, bajorų teisės apkarpytos, paliktos tik tos, kurios buvo Prūsijoje. Lyginant su ankstesniąja būkle valstiečių gyvenimas kiek palengvėjo, nes jų teisinė padėtis buvo sulyginta su Prūsijos valstiečiais. Tada Prūsijoje jau imta naikinti baudžiavą. Prūsų valdžia siekė lietuviškosios Užnemunės gyventojus izoliuoti nuo Rusijai atitekusios Lietuvos žemių dalies. Kad gyventojai katalikai nepriklausytų Žemaičių ir Vilniaus vyskupijoms, 1798 m. buvo įsteigta atskira Vygrių vyskupija, kuri nuo 1818 m. vadinosi Seinų vyskupija. Siekdama kuo greičiau asimiliuoti kraštą, Prūsijos vyriausybė siuntė į Naujuosius Rytprūsius vokiečių valdininkus, biurgerius ir dvarininkus. Galima sutikti su nuomone, kad germanizacijos tikslais vokiečių valdžia apgyvendino čia daug kolonistų valstiečių iš Viurtenbergo, Badeno, Pfalco ir kitų vokiškųjų provincijų. Jiems įsikurti sudarė palankias sąlygas: skyrė lėšas persikelti, parinko geresnius žemės sklypus, atleisdama naujakurius trejiems metams nuo bet kokių mokesčių bei prievolių (taip pat ir nuo rekrutų), teikė paramą pinigais, sėkla ir kt. [2, p. 287]. Lietuvos teisės istorijoje teigiama, kad Užnemunėje valdininkai buvo vokiečiai [11, p ]. Iš dalies tai yra tiesa, tačiau lietuviškoje Užnemunėje ir kitose Naujosios Rytų Prūsijos teritorijose (kur vyravo lenkų tautinė dauguma), administracijoje dirbo ir lenkų kilmės valdininkų. Lenkų kilmės valdininkų privalėjo gerai kalbėti vokiškai [9, p ]. Mūsų nuomone, lenkų kilmės valdininkų skyrimas į Naujosios Rytų Prūsijos institucijų pareigybes gali būti siejamas su paskutinių Abiejų Tautų Respublikos administracinių reformų rezultatais. Valdymo reformos Lenkijos ir Lietuvos valstybėje buvo įgyvendintos m. ir Ketverių metų Seimo ( m.). Buvo suformuota Nuolatinė Taryba (vykdomoji valdžia) ir suskirstyta į penkias komisijas: karo, iždo, užsienio, policijos (administracijos) ir teisingumo. Šių komisijų suformavimas buvo vienas pirmųjų žingsnių profesionaliai valstybės tarnybai Abiejų Tautų Respublikoje kurtis [5, 38 47]. Rusijai, Austrijai ir Prūsijai sunaikinus Lenkijos ir Lietuvos valstybę, tikėtina, kad nedidelė dalis valdininkų perėjo dirbti į okupantų sukurtas naujas administracines įstaigas. Tai buvo bajorų (vienas kitas priklausė miestiečių luomui) atstovai. Lietuviškasis elementas, vyravęs Užnemunėje, priklausė valstiečių luomui. Baudžiavos naikinimo procesas buvo dar tik prasidėjęs, todėl lietuvių valdininkų šioje teritorijoje negalėjo būti. Naujoji Rytų Prūsija suiro 1807 m. dėl tarptautinių ir politinių įvykių, turėjusių svarbių padarinių Užnemunės istorinei, administracinei ir teisės raidai m. kare Napoleonui sutriuškinus Prūsiją ir sudavus stiprų smūgį atėjusiai jai padėti Rusijos kariuomenei, prancūzų armija užėmė Šiaurės Prūsiją iki Nemuno. Tada prancūzai užėmė ir lietuviškąją Užnemunę. Iš Prūsijai priklausiusių žemių liko neužimtas tik kitapus (dešinėje) Nemuno esantis Klaipėdos kraštas m. liepos 7 d. 100

3 Tilžėje tarp Napoleono ir Aleksandro I buvo sudaryta taikos ir sąjungos sutartis [12, p. 127]. Apibendrinus galima teigti, kad Tilžės taikos sutartimi Prūsija neteko lenkų ir lietuvių žemių, įgytų per antrąjį ir trečiąjį Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimus. Iš šių žemių buvo sudaryta nauja valstybė Varšuvos kunigaikštystė, apėmusi apie 102 tūkst. km 2 plotą ir turėjusi apie 2.5 mln. gyventojų. Taigi Tilžės taika buvo pakeistos per trečiąjį Abiejų Tautų Respublikos padalijimą nustatytos valstybių sienos. Sudarant naują nedidelę valstybę trijų senosios Lenkijos ir Lietuvos valstybės pasidalytojų (Prūsijos, Austrijos ir Rusijos) kaimynystėje nebuvo pabrėžiama, kad atkuriama Lenkija. Tad valstybė gavo jos sostinės Varšuvos pavadinimą. Varšuvos kunigaikštystė Tilžės sutartimi nominaliai buvo pavesta Napoleono sąjungininko Saksonijos karaliaus Frydricho Augusto suverenumui. Jis tapo Varšuvos kunigaikštystės kunigaikščiu. Varšuvos kunigaikštystė iš tikrųjų pateko į Prancūzijos įtaką. Iš dalies galima tvirtinti, kad ir į tam tikrą priklausomybę: politikos ir karo klausimais ji buvo glaudžiai susieta su Prancūzija. B. Dundulis teigia, kad 1809 m. po Prancūzijos karo su Austrija prie Varšuvos kunigaikštystės buvo prijungtos lenkų žemės, atimtos iš Austrijos (Krokuva ir Galicijos dalis) [4, p ]. Varšuvos kunigaikštystė buvo centralizuota konstitucinė monarchija. Jos vidaus gyvenimas buvo tvarkomas pagal Konstituciją, kurią Napoleonas, grįždamas iš Tilžės į Paryžių, 1807 m. liepos 22 d. deklaravo Drezdene. Konstitucijos ketvirtasis straipsnis skelbė: Panaikinama vergija. Visi piliečiai prieš įstatymą yra lygūs [8, p. 109], t. y. buvo panaikinta baudžiava ji pavadinta vergija, suteikta asmens laisvė ir paskelbta teisinė visų luomų lygybė. Lygias teises su bajorais įgijo miestiečiai. Manytina, kad turtingieji miestiečiai galėjo patekti į valstybės tarnybą, įsigyti žemės, dalyvauti seimuose. Kunigaikštystėje buvo sumodernintas ir centralizuotas valdymo aparatas bei kariuomenė. Lenkų viešojo administravimo istorijos tyrinėtojas J. Kornaś teigia, kad Varšuvos kunigaikštystė buvo pusiau suverenus organizmas, kurio santvarka ir administravimas buvo paremti prancūzų valdymo modeliu. Kai kurie kunigaikštystės valdymo principai buvo perimti iš austrų ir prūsų. Centrinė (vykdomoji) administracinė institucija buvo Ministrų Taryba, susidedanti iš šešių ministrų ir kontroliuojama Valstybės Tarybos, kurią rinkdavo seimas. Buvo sukurtos specialiosios direkcijos, Edukacinė direkcija ir Finansų direkcija [9, p ]. Varšuvos kunigaikštystės teritorija buvo padalyta į 6 departamentus (vaivadijas): Varšuvos, Poznanės, Kališo, Bidgoščiaus, Plocko ir Lomžos. Departamentai buvo suskirstyti į distriktus, arba pavietus. Administracinis padalijimas sutapo su ankstesniu Prūsijos administraciniu skirstymu. Lietuviškoji Užnemunė sudarė Lomžos departamento šiaurinę dalį Augustavo, Seinų, Kalvarijos ir Marijampolės distriktus. Departamentams valdyti karalius kunigaikštis skyrė prefektus, o distriktams paprefekčius. Miestai ir kaimai sudarė atskirus administracinius vienetus gminas (valsčius), arba bendruomenes [3, p ]. Trumpai išanalizavus Varšuvos kunigaikštystės administracinį-teritorinį suskirstymą galima pasiremti rusų tyrinėtojos I. Vasilenko teiginiais apie Napoleono Prancūzijos valdymo modelį. Ji tvirtino, kad Napoleono valdymo metais sustiprėjo viešojo valdymo centralizavimas ir institucionalizavimas. Prancūzijoje buvo sukurtos prefektų ir paprefekčių institucijos. Napoleonas į visus miestus paskyrė policijos komisarus ir organizavo žandarmeriją [14, p ]. Septyniuose didesniuosiuose miestuose valdžia priklausė pagal turto cenzą renkamoms miestų taryboms, o kitus miestus ir miestelius valdė prefekto skiriamas meras. Kaimo bendruomenėms vadovavo vaitai ir jų pavaduotojai seniūnai (šaltyšiai). Tai dar kartą patvirtina J. Kornaś [9, p ] teiginį, kad ši reforma Varšuvos kunigaikštystėje buvo paremta tuometinės Prancūzijos valdymo modeliu. Išanalizavus Varšuvos kunigaikštystės (taip pat jos sudėtyje esančios Užnemunės) valdymo bruožus galima teigti, kad valstybėje buvo adaptuota napoleoniškoji centralizuota ir hierarchinė valdymo sistema. Didesnių skirtumų, palygintit su Prancūzijos valdymo modeliu, Varšuvos kunigaikštystėje nebuvo. Kita vertus, šiame hierarchiniame modelyje galima pastebėti ir tam tikrų inovacijų. Napoleonas siekė atverti valstybės tarnybą visiems talentingiems piliečiams, neatsižvelgiant į jų socialinę kilmę [14, p ]. Kuo tai svarbu lietuviškosios Užnemunės valdymui? Kaip jau buvo minėta, Varšuvos kunigaikštystės valdininkų sluoksnį daugiausia sudarė bajorų ir turtingų miestiečių luomo atstovai. Mūsų nuomone, Napoleonui panaikinus baudžiavą Varšuvos kunigaikštystėje (ir Užnemunėje), lietuvių valstiečių luomo atstovams iš dalies buvo sudarytos sąlygos (ateityje) siekti valstybės tarnautojų pareigybių. Vėlesnis Užnemunės prijungimas prie Rusijos pristabdė šį valdžios institucijų demokratizavimo procesą. 101

4 Napoleono pralaimėjimas kovoje su Europos valstybių koalicija lėmė jo paties bei Varšuvos kunigaikštystės likimą m. Vienoje sušauktas Europos valstybių kongresas sprendė politinės santvarkos ir valstybių sienų klausimus. Varšuvos kunigaikštystės žemių likimas tapo derybų objektu. Savo baigiamuoju aktu 1815 m. birželio 9 d. Vienos kongresas iš Napoleono suformuotos Varšuvos kunigaikštystės didžiosios dalies žemių, atitekusių Rusijai (tik Poznanės sritis buvo priskirta Prūsijai, o Galicijos dalis atiteko Austrijai), įkūrė Lenkijos karalystę. Jos karaliumi tapo Rusijos caras (imperatorius). Vienos Kongreso nutarimai, išskyrus Krokuvos respublikos prijungimą prie Austrijos 1846 m., galiojo apie 100 metų, iki Versalio taikos po Pirmojo pasaulinio karo (1919 m.) [2, p. 290]. Į Rusijos imperijai priskirtą Lenkijos karalystę įėjo ir lietuviškoji Užnemunė. Lenkijos karalystė užėmė maždaug 128 tūkst. km 2 plotą, joje gyveno apie 3,3 mln. žmonių. Iš Varšuvos kunigaikštystės sukurta Lenkijos karalystė (neoficialiai dažnai buvo vadinama Kongresine Lenkija) turėjo vidaus autonomiją. Carui, kaip karaliui, atstovavo vietininkas. Naujojoje Lenkijos karalystėje, į kurią įėjo ir lietuviškoji Užnemunė, toliau galiojo 1808 m. įvestas Napoleono kodeksas (su pakeitimais net iki 1940 m.), buvo palikta valstiečiams suteikta asmens laisvė, administracijos įstaigose lenkų kalba, savi pinigai (zlotai), vyrai tarnavo Lenkijos karalystės kariuomenėje, galiojo naujasis Grigaliaus kalendorius. Lietuviškosios Užnemunės gyvenimas šiek tiek skyrėsi nuo kitų lietuvių žemių, okupuotų Rusijos imperijos (Vilniaus, Kauno gubernijų), gyvenimo. Užnemunėje okupacinis režimas buvo švelnesnis. Lietuvių gyvenama Užnemunė įėjo į Augustavo vaivadiją (nuo 1837 m. gubernija) su centru Suvalkuose, o m. iš Varšuvos generalgubernatoriui pavaldžios Augustavo gubernijos šiaurinių apskričių naujai sudarytą Suvalkų guberniją, davusią šiam kraštui naują pavadinimą Suvalkija. Joje buvo Vladislavovo (Naumiesčio), Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos, Seinų, Suvalkų ir Augustavo apskritys. Valstiečių padėtis čia per visą tą laiką beveik nesikeitė, gyvenimo sąlygos buvo geresnės negu kitose okupuotose lietuvių žemėse [7, p ]. Reikia pripažinti, kad nuo 1815 iki 1831 m. autonominės Lenkijos Karalystės administracinis režimas mažai kuo skyrėsi nuo Varšuvos kunigaikštystei primesto napoleoniško valdymo modelio. Galima teigti, kad šią karalystę (nuo 1815 iki 1831m.), palyginti su Respublikos žemėmis, tiesiogiai priklausiusiomis Rusijos imperijai, rusai valdė gana liberaliai. Tuo laikotarpiu autonominės Lenkijos karalystės administracinis valdymas buvo paremtas kolegialumo principu. Visos valdžios institucijos ir caro skiriamas vietininkas prieš priimdamos sprendimus ieškojo sutarimo. Galima paminėti, kad sprendimų priėmimo srityje Varšuvos kunigaikštystėje vyravo griežtesnis vertikalus įgyvendinimo procesas. Galima pritarti A. Janulaičio nuomonei, kad autonominėje valstybėje (pradžia buvo padaryta dar Varšuvos kunigaikštystėje) formavosi profesionalus valstybės tarnautojų korpusas, buvo įvesti egzaminai tarnautojams, naujai priimtiems į valstybės tarnybą bei norintiems siekti profesinės karjeros [9, p ]. Gana liberali (Rusijos priklausomybės sąlygomis) iki 1831 m. veikusi autonominės Lenkijos karalystės valdymo sistema lyg ir prieštarautų šio straipsnio autorių iškeltai tezei, kad lietuviškosios Užnemunės prijungimas prie Rusijos ir jos integravimas į autonominės Lenkijos karalystės sudėtį sustabdė valstybės tarnybos demokratizacijos procesą. Taip pat nesudarė sąlygų ir lietuvių kilmės tarnautojams dirbti administracinėse įstaigose. Mūsų nuomone, kokia bebūtų nelaisvė, griežtesnis ar švelnesnis okupacinis režimas, vis vien jis negali uždrausti tautų apsisprendimo teisės ir 1863 m. sukilimai priš rusų valdžią privertė ją sugriežtinti administracinį režimą autonominėje Lenkijos karalystėje. Buvo likviduoti Lenkijos karalystės autonominio valstybingumo atributai, tik buvo išlaikytos skirtingos nuo Rusijos administracinės institucijos. Į Lenkijos valdžios institucijų pareigybes imta skirti rusų valdininkus. Buvo unifikuojami Rusijos imperijos ir autonominės Lenkijos karalystės administraciniai teisės aktai ir sprendimai. Kol buvo sukurta Varšuvos generalgubernija, į kurią įėjo Suvalkų gubernija (vietoj Lenkijos Karalystėje egzistavusios Augustavo gubernijos), kuriai priklausė Užnemunė, šis procesas skaudžiai palietė lietuviškąją Užnemunę. Joje, siekiant atitraukti lietuvius nuo lenkiškojo išsivadavimo judėjimo (kaip ir toje Lietuvos dalyje, kuri po Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimų buvo tiesioginiai pavaldi Rusijai) į pagrindines administracines pareigybes ėmus skirti rusų kilmės tarnautojus, pasitvirtino straipsnio autorių tezė, kad carinė Rusija užkirto kelią valstybės tarnybos demokratizavimo procesui (ypač lietuviškoje Užnemunėje). Lenkiškose buvusios Lenkijos karalystės gubernijose naujai skiriami rusų valdininkai turėjo dirbti kartu su lenkų tarnautojais m. pradžioje kartu su bendraisiais žemės reformos vykdymo nuostatais buvo paskelbtos 102

5 gminų (valsčių) pertvarkymo taisyklės. Pagal jas gminos valdžią sudarė: gminos susirinkimas, į kurį įėjo visi tos gminos gyventojai, turintieji ne mažiau kaip trijų margų žemės nuosavybę, gminos vaitas su savo padėjėjais šaltyšiais ir gminos teismas bei suolininkai. Gminos susirinkimo kompetencijai priklausė vaito bei kitų gminos pareigūnų rinkimas, bendri ūkiniai ir visuomeniniai reikalai, mokyklų steigimas ir priežiūra, mokesčių ir prievolių paskirstymas gminoje ir kt. Vaitas skelbė įvairius valdžios potvarkius, rinko iš valstiečių mokesčius, prižiūrėjo tvarką gminoje, rūpinosi jos gyventojų saugumu, prižiūrėjo, kad būtų taisomi keliai ir tiltai. Gminos teismą sudarė vaitas ir suolininkai. Suolininkus rinko gminos susirinkimas, atsižvelgdamas į gminos dydį nuo 2 iki 3 asmenų [13, p. 77]. Iš dalies galima teigti, kad gminų valdymas ir buvo pirmoji administracinė praktika Užnemunės lietuviams valstiečiams. Žemiausios administracinio valdymo grandies (gminos) reforma lyg ir turėjo padėti Užnemunės lietuvių valstiečių luomo pilietiškumui plėtotis. Tačiau, mūsų nuomone, šios reformos (suteikiant daugiau savarankiškumo žemiausioje savivaldos grandyje) turėjo kitų tikslų: paversti Užnemunės lietuvius valstiečius stipria atrama carinės Rusijos administracijai. Kita vertus, atsižvelgiant į rytietišką Rusijos imperijos valdymo pobūdį (toks valdymo pobūdis buvo taikomas po 1831 bei 1863 m. sukilimų buvusioje autonominėje Lenkijos karalystėje) Užnemunės lietuvių valstiečių nacionalinis ir pilietinis sąmoningumas formavosi gana sklandžiai. Pagrindinė šios teritorijos lietuvių pilietinio ir tautinio sąmoningumo formavimosi priežastis anksčiau, palyginti su likusia Lietuvos teritorija, panaikinta baudžiava. Šiame Lietuvos regione kilęs ir į kitas lietuvių gyvenamas teritorijas pasklidęs tautinis išsivaduojamasis judėjimas pavertė niekais rusų siekius paversti lietuvių valstiečius ir iš jų kilusią inteligentiją Rusijos administracijos atrama krašte. Lenkų viešojo administravimo istorijos tyrinėtojai analizuodami savo 1918 m. atsikūrusios šalies naujųjų valstybės tarnautojų veiklos efektyvumą pabrėžia, kad geriausi administratoriai buvo kilę iš Krokuvos ir Galicijos, kurios po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų priklausė (su trumpomis pertraukomis) Austrijos-Vengrijos imperijai. Šioje okupuotos Lenkijos dalyje vietiniams gyventojams buvo suteikta didelė kultūrinė ir administracinė autonomija [6, p ]. Todėl nenuostabu, kad po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrus Lenkijos valstybei šio regiono gyventojai buvo labiausiai pageidaujami šalies valstybės tarnyboje. Šio straipsnio autorių nuomone, tarpukario Lietuvos Respublikos raida po Pirmojo pasaulinio karo patvirtina teiginį, kad ir Užnemunės lietuvių valstiečių luomo atstovai, anksčiau negu kitose Lietuvos dalyse atleisti nuo baudžiavos, turėję daugiau gminų (valsčių) administravimo patirties, geriau išsilavinę, palyginti su kitų Lietuvos dalių lietuviais, atsikūrus Lietuvos valstybei (pirmąjį tarpukario Lietuvos egzistavimo dešimtmetį) užėmė didelę dalį atsakingų administracinių pareigybių įvairių lygių Lietuvos valstybės institucijose. Galima tvirtinti, kad XIX a. pabaigoje 1914 m. Rusijos imperijos, taigi ir jai priklausiusių lietuviškų žemių, administracinis teritorinis suskirstymas ir administracinio valdymo modelis nesikeitė. Okupuotos Lietuvos teritorija priklausė trims gubernijoms: Kauno, Vilniaus ir Suvalkų. Pastaroji priklausė Varšuvos generalgubernijai bei Vilniaus karo apygardai. Suvalkų gubernijoje nuo 1905 m. pabaigos iki 1908 m. pabaigos su nedidele pertrauka galiojo karo padėtis, o po to dar vienerius metus sustiprintos apsaugos padėtis. Karo padėties paskelbimas suteikdavo gubernatoriams plačius įgaliojimus. Privalomųjų potvarkių pažeidėjus jie galėjo bausti iki 3 mėn. kalėjimo ar tvirtovės bei bauda iki rublių, paimti iš teismų nustatytos kategorijos bylas ir jas spręsti administracine tvarka, perduoti atskiras bylas karo teismui arba uždaram teismui, galėjo uždrausti masinius ir privačius susirinkimus, duoti potvarkius dėl įvairių pramonės ir prekybos įmonių uždarymo, sustabdyti periodinių leidinių leidimą, uždaryti mokyklas, ištremti į vidines gubernijas atskirus asmenis arba uždrausti jiems gyventi vietovėje, kurioje įvesta karo padėtis, paskelbti karo padėties laikotarpiui judamo turto sekvestrą bei nejudamo turto ir pajamų areštą ir kt. Manytina, kad tai buvo griežta administracinė sistema. Policijos ir žandarų valdybų viršininkai bei jų pavaduotojai turėjo teisę areštuoti (iki 2 savaičių) visus valstybei pavojingus asmenis, daryti kratas, uždėti areštą įtartinų asmenų turtui m. rugpjūčio 1 d. prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva iš karto tapo pafrontės zona m. vasarą caro įsaku pirmąkart po 1863 m. sukilimo karo padėtis buvo įvesta visose trijose lietuviškose gubernijose m. pavasarį Vokietijos kariuomenė pradėjo naują puolimą. Rugpjūčio mėn. Rusijos kariuomenei pasitraukus iš autonominės Lenkijos karalystės į jos teritoriją įžengė vokiečių ir austrų armijos. Varšuvos generalguberniją ėmė administruoti vokiečiai, Liublino austrai. Suvalkų gubernija buvo priskirta Vokie- 103

6 tijos Rytų karinės vadovybės valdymo sričiai (Oberost). Išanalizavus valdymo pokyčius lietuviškoje Užnemunėje galima nustatyti tokius administracinės pertvarkos laikotarpius: 1) Nuo 1795 iki 1807 m., lietuviškąją Užnemunę valdant Prūsijai, buvo sustiprinta administracinė tvarka. Šioje teritorijoje dirbo ne tik vokiečių kilmės tarnautojai, bet ir lenkiškai kalbantys administracijos darbuotojai. 2) Nuo 1807 iki 1815 m., kai Užnemunė pateko į Varšuvos kunigaikštystės (priklausomos Napoleono Prancūzijos valstybės) teritoriją, buvo adaptuotas prancūziškas, centralizuotas administracinis valdymas. Kito valstybės tarnybos sistema: buvo siekiama, kad valstybės įstaigose (taip pat ir Užnemunėje) dirbtų įvairių luomų žmonės. 3) Nuo 1815 iki 1832 m. Rusijai pavaldžioje autonominėje Lenkijos karalystėje (taip pat ir Užnemunėje) vyravo panaši į napoleonišką valdymo modelį administracinė sistema. 4) Nuo 1832 iki 1915 m., viena vertus, Užnemunėje (ypač po 1831 ir 1863 m. sukilimų) kito ir griežtėjo valdymo sistema. Kita vertus, gminų (valsčių) reforma ir geros galimybės Užnemunės valstiečių vaikams siekti mokslo sudarė sąlygas to regiono lietuviams įgyti daugiau administracinės patirties (palyginti su likusia Lietuva). Teisiniai administraciniai pokyčiai lietuviškojoje Užnemunėje Abiejų Tautų Respublikos trečiojo padalijimo metu (1795 m.) Prūsijoje galiojo 1794 m. Prūsijos provincijų bendrasis krašto teisynas (Das Allgemeine Landrecht für die preussischen Staaten), apėmęs visus galiojančius prūsų teisės įstatymus: baudžiamuosius, civilinius, vekselių, prekybos bei kai kurias valstybinės, administracinės ir proceso teisės normas. Tai buvo savitas specializuotų įstatymų rinkinys, reguliuojantis visas įmanomas gyvenimo sritis ir atvejus. Pirmoje Teisyno dalyje buvo nustatytas asmenų turtinių teisių reguliavimas, o antroje asmens teisinė padėtis įvairiose bendruomenėse. Teisynas, parašytas ir išleistas vokiškai, buvo išverstas į lotynų kalbą. Be to, buvo padaryta jo santrauka lenkų kalba. Santrauka buvo atspausdinta ir išsiuntinėta į provincijas [10, p ]. Prūsijos karalius Fridrichas Vilhelmas II, pradėdamas valdyti šį kraštą, paskelbė, kad senieji vietiniai įstatymai, išskyrus baudžiamuosius, proceso bei reguliuojančius teismų santvarką, bus ne tik palikti galioti, bet ir sutvarkyti bei susisteminti. Tačiau Prūsijos vyriausybė 1797 m. balandžio 30 d. išleido specialų įstatymą Patentą apie įstatymus ir teises, kurie veikia ir turi būti vykdomi Naujuosiuose Rytprūsiuose. A. Janulaičio nuomone, įstatymas nustatė, kad Naujuosiuose Rytprūsiuose nuo 1797 m. rugsėjo 1 d. pradės galioti 1794 m. Prūsijos provincijų bendrasis krašto teisynas [8, p ]. Miestuose teismo funkcijas vykdė magistratai bei jų sudarytieji teismai. Taip pat veikė patrimoniniai teismai iš esmės dvarininkų teismai žemiausiojo luomo žmonėms m. pavasarį įsigaliojo Teismų santvarkos įstatymas. Pagal jį teismas buvo atskirtas nuo administracijos, t. y. teismo bei administracijos funkcijos buvo atribotos. Todėl reikia pripažinti, kad iki tol buvusi aukščiausioji Rytprūsių administracija Karo ir ūkio rūmai daugeliu atveju atliko teismo funkcijas, ypač iždo bei privačių interesų kolizijų atvejais. Rūmai taip pat nagrinėjo savo valdininkų tarnybinių nusikaltimų ir nusižengimų bylas. Pagal naująjį Teismų santvarkos įstatymą Naujuosiuose Rytprūsiuose buvo įsteigtos dvi aukščiausiosios kolegijos Regentija bei Karo ir ūkio rūmai. Regentija buvo aukščiausioji teisminė instancija, savotiška krašto teisingumo kolegija, kuri tiesiogiai įgyvendino aukščiausią jurisdikciją bei prižiūrėjo pavietų, bažnyčių, patrimoninius ir kitus teismus [8, p ]. Užnemunę kuruojanti Regentija buvo įsteigta Balstogėje (Bialystoke). Ji buvo suformuota iš buvusios Vyriausiosios teisiamosios komisijos. Regentijai priklausė spręsti civilines ir baudžiamąsias bylas. Regentijos jurisdikcijos subjektai buvo visi bajorai, išskyrus atliekančius karo tarnybą, civiliai valdininkai bei tituluoti asmenys, taip pat visų tikybų dvasininkai. Pirma instancija pavieto teisme išnagrinėtoms byloms apeliacinė instancija buvo Regentijos pirmas ir antras senatai ir, išimtiniais atvejais, Vyriausiasis tribunolas Berlyne. Be pavietų teismų, miestuose ir kaimo vietovėse buvo numatyta steigti policijos teismus. Miestuose juos steigė policijos viršininkas, o kaimo vietovėse dvarininkai arba jų vietininkai. Tai buvo policijos vykdomosios, baudžiamosios ir administracinės institucijos, kurios baudė smulkius bajorus bei valstiečius už policijos nurodymų nevykdymą. Baudžiamieji asmenys galėjo per 24 valandas pasiskųsti Karo ir ūkio rūmams bei Regentijai. Nesant skundo arba jį atmetus bausmė buvo vykdoma tuoj pat. Valstiečiai buvo baudžiami vietoje, o smulkių 104

7 bajorų bylų protokolai buvo siunčiami pavieto teismui. Išimtiniais atvejais karaliaus įsakymu galėjo būti steigiami ekstraordinariniai teismai ypatingoms byloms nagrinėti. Užnemunėje toks teismas buvo įsteigtas 1801 m. ir pavadintas Karo civiline komisija. Po Prancūzijos ir Prūsijos karo, įkūrus Prancūzijai pavaldžią Varšuvos kunigaikštystę, į kurią įėjo ir lietuviškoji Užnemunė, Napoleonas panaikino joje Prūsijos teisės galiojimą ir 1807 m. liepos 22 d. paskelbė, kad nuo 1808 m. gegužės 1 d. Varšuvos kunigaikštystėje įvedamas Prancūzijos 1804 m. Civilinis kodeksas (Napoleono kodeksas, teisynas), griežčiausiai uždraudžiant daryti jame bet kokius pakeitimus. Tikrasis kodekso pavadinimas buvo Code civil de francais (Prancūzų tautos civilinis kodeksas). Tuo, ką išreiškė jo pavadinimas, kaip ir kitais savo aspektais, jis skyrėsi nuo visų ankstesnių kodifikacijų. Palyginti su Rusijos imperijos įstatymų sąvadu, kodeksas buvo daug aukštesnio lygio. Jis pagrįstai laikomas pirmuoju naujųjų laikų kodeksu [1, p. 24]. Reikia priminti, kad XIX a. pradžioje pradėjo formuotis šiuolaikinė administracinė teisė, kuri buvo kuriama kaip teisės normų, reglamentuojančių piliečių ir viešosios administracijos santykius, visuma. Napoleono Prancūzija buvo viena iš šios teisės šakos kūrimo pradininkių kontinentinėje Europoje [5, p. 47]. XIX a. Prancūzijos ir kitų kontinentinės Vakarų Europos piliečiams buvo suteikta galimybė teistis su viešosios administracijos įstaigomis. Tai buvo didelis žingsnis modernizuojant viešojo valdymo sistemą. Visa tai, neabejotinai, teigiamai paveikė nuo prancūzų priklausomą Varšuvos kunigaikštystės administracinę sistemą. Teisiniai administravimo aspektai visada buvo dominuojantys kontinentinės Europos šalių viešojo administravimo tradicijoje m., jau nuo Rusijos priklausomoje, autonominėje Lenkijos karalystėje buvo įvestas Organinis statutas. Pagal Statuto 33 straipsnį karalystėje galiojantys įstatymai ir administraciniai aktai turėjo būti skelbiami lenkų kalba Įstatymų dienraštyje (Dziennik praw), o pagal 34 straipsnį vietinėje administracijoje ir teismuose vartojama lenkų kalba. Nuo 1867 m. Lenkijos karalystės įstatymus skelbė Valdantysis Senatas bendra Rusijos imperijai nustatyta tvarka. Įstatymai buvo perspausdinami Įstatymų dienraštyje ; nuo 1871 m. jį uždarius imta viską skelbti rusų kalba [2, p ; 5, p ]. Prancūzijos civilinis kodeksas kartu su paminėtais Lenkijos karalystės įstatymais, padariusiais reikšmingus Civilinio kodekso pakeitimus, veikė iki Pirmojo pasaulinio karo, o lietuviškojoje Užnemunėje galiojo iki pat 1940 metų. Išvados ir apibendrinimai 1795 m. lietuviškąją Užnemunę prijungus prie Prūsijos valdymo sistema buvo sugriežtinta: sustiprinta administracinė drausmė. Prūsijos valdymo laikotarpiu Užnemunėje dirbo ne tik vokiečių kilmės valdininkai, bet ir lenkai tarnautojai. Pastarieji privalėjo gerai kalbėti vokiškai. Lietuviškai kalbančių valdininkų šioje teritorijoje dar negalėjo būti, kadangi lietuviškai kalbantys gyventojai priklausė valstiečių luomui, o baudžiavos naikinimo procesas dar tik buvo prasidėjęs. Varšuvos kunigaikštystės (vasalinės nuo Prancūzijos priklausomos valstybės) valdymo laikotarpiu lietuviškojoje Užnemunėje (kaip ir kitose Varšuvos kunigaikštystės dalyse) įsivyravo ir buvo adaptuota Napoleono Prancūzijos centralizuota administravimo sistema. Napoleonas siekė atverti valstybės tarnybą visiems talentingiems pilečiams, neatsižvelgiant į jų socialinę kilmę. Prancūzijos imperatorius panaikino baudžiavą Varšuvos kunigaikštystėje, todėl galima daryti prielaidą, kad ateityje turėjo būti sudarytos sąlygos siekti valstybės tarnautojų pareigybių Užnemunės lietuvių valstiečių luomo atstovams. Vėlesnis Užnemunės prijungimas prie Rusijos pristabdė administracinių įstaigų demokratizavimo procesą. Nuo 1815 iki 1832 m. Rusijos autonominėje priklausomybėje suformuotos Lenkijos karalystės administracinis režimas mažai kuo skyrėsi nuo napoleoniško administracinio modelio. Autonominėje valstybėje buvo sudarytos sąlygos toliau formuotis profesionaliam valstybės tarnautojų korpusui. Tačiau šios minimalios laisvės negalėjo atstoti savarankiškos valstybės siekio. Po 1831 ir 1863 m. sukilimų Rusijos administracinis valdymas permanentiškai griežtėjo ir Užnemunėje. Į valdininkų pareigybes Rusija ėmė skirti rusų tautybės tarnautojus ir taip užkirto kelią valstybės įstaigų demokratizacijos procesui bei Užnemunės administracinių įstaigų sulietuvinimui. Gminų (valsčių) reforma (suteikiant daugiau teisių valstiečiams administruojant valsčius) turėjo tikslą Užnemunės lietuvius paversti carinės Rusijos administracijos šalininkais (iki 1915 m.). Kita vertus, anksčiau, palyginti su kitais Lietuvos regionais, panaikinta baudžiava, galimybė siekti mokslo ir dalinė gminų administravimo patirtis Užnemunės lietuviams sudarė sąlygas nuo 1918 m. pirmąjį 105

8 tarpukario Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmetį užimti nemažai administracinių pareigybių įvairiose tarnybose. Teisiniai administraciniai pokyčiai lietuviškojoje Užnemunėje ( m.) buvo priklausomi nuo šį kraštą administravusios šalies. Vienas pagrindinių teisės šaltinių, kurie išliko galioti keičiantis Užnemunės administraciniam priklausomumui ir statusui, buvo Napoleono kodeksas. Šis civilinės teisės šaltinis Užnemunėje galiojo nuo 1808 m. gegužės 1 d. iki pat 1940 m. vidurio. Napoleono kodeksas buvo ir tarpukario Lietuvos teisės šaltinis. Literatūra 1. Andriulis, V. Teisės vystymo Lietuvoje XIX a. klausimu. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Teisė. 1972, t. 11, Andriulis, V.; Maksimaitis, M.; Pakalniškis, V.; Pečkaitis J., Šenavičius A. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, Bartoszewicz, K. Utworzenie Królestwa Kongresowego. Kraków, Dundulis, B. Lietuva Europos politikoje Vilnius, Izdebski, H. Historja administracji. Warszawa: PWN, Izdebski, H.; Kulesza M. Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Wyd. 2., Janulaitis, A. Napoleono teisynas. Jo atsiradimas ir veikimas Prancūzijoj, išsiplėtimas svetur o ypatingai Lietuvos Užnemunėje. Kaunas, Janulaitis, A. Užnemunė po Prūsais ( ). Istorinis teisės ir politikos tyrinėjimas. Kaunas, Kornaś, J. Administracja publiczna w Polsce. Administracja publiczna (red. nauk. J. Hausner). Warszawa: PWN, 2005, Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai metais. Vilnius: Justitia, Maksimaitis, M.; Vansevičius S. Lietuvos valstybės ir teisės istorija. Vilnius: Justitia, Schmidt, R. Städtewesen u. Bürgertum in Neuostpreussen. Königsberg, Tyla, A. Lietuvos valdymo metais ypatumai. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Serija A. 1968, t. 2 (27), Bасиленко, И. Государственное и муниципальное управление. Москва: Гардарики, Antanas Šenavičius Vainius Smalskys Administrative reforms in Užnemunė ( ) Summary In 1795 when Užnemunė (a territory in Lithuania) was incorporated into Prussia the administrative discipline in that region was strenghtened. During the Prussia s government in Užnemunė not only German clerks were working in the administrative institutions of the territory but also polish officials. During the times of the Duchy of Warsaw (Napoleon France vassal state) in Lithuanian Užnemunė (as well as other regions of the Duchy of Warsaw) the centralized administrative system of Napoleon France was adopted. During the time when Užnemunė region was governed by Russia the administration process has permanently stiffened. After 1831 and 1863 rebellions Russia placed more and more Russian officials to the administrative posts in Užnemunė thus precluding the democratization process of the State institutions and lithuanization of Užnemunė administrative institutions. Administrative and legal alterations in Lithuanian Užnemunė depended on countries that ruled that region. Antanas Šenavičius Kauno technologijos universiteto Teisės katedros docentas, socialinių mokslų daktaras. Elektroninis paštas Vainius Smalskys Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros docentas, socialinių mokslų daktaras. Elektroninis paštas Straipsnis pateiktas 2009 m. vasario mėn.; recenzuotas; parengtas spausdinti 2009 m. gegužės mėn. 106

Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje XIX a. pradžioje

Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje XIX a. pradžioje ISSN 1648-2603 VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS 2009. Nr. 27 Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje XIX a. pradžioje Antanas Šenavičius Kauno technologijos

More information

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas. Metinis Pranešimas 2003

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas. Metinis Pranešimas 2003 Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas Metinis Pranešimas 2003 TURINYS LVAT Pirmininko pranešimas...3 Tikslai...5 Bylų statistika...7 Teisėjų ir teismo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas...11 LVAT

More information

INTERCULTURAL EXPERIENCES OF FOREIGN STUDENTS: ERASMUS STUDENTS PERSPECTIVES ON THEIR DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL AWARENESS

INTERCULTURAL EXPERIENCES OF FOREIGN STUDENTS: ERASMUS STUDENTS PERSPECTIVES ON THEIR DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL AWARENESS ISSN 2335-2019 (Print), ISSN 2335-2027 (Online) Darnioji daugiakalbystė Sustainable Multilingualism 3/2013 http://dx.doi.org/10.7220.2335-2027.3.10 Servet Çelik, PhD Karadeniz Technical University, Turkey

More information

Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA103) įgyvendinimas Lietuvoje m. m.

Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA103) įgyvendinimas Lietuvoje m. m. Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas Lietuvoje 214 215 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas - pagal šalis

More information

Lietuvių migracijos ir diasporos studijos Nr. 2 (16) Versus aureus

Lietuvių migracijos ir diasporos studijos Nr. 2 (16) Versus aureus studijos L i e t u v i ų i š e i v i j o s i n s t i t u t a s Lietuvių migracijos ir diasporos studijos t 2013 Nr. 2 (16) Versus aureus 2013 Nr. 2 (16) Lietuvių migracijos ir diasporos studijos ISSN

More information

Istorinis palikimas Ikikrikščioniškos Lietuvos regioninė ir vietos savivalda dar menkai ištirta. Atskiri Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionai

Istorinis palikimas Ikikrikščioniškos Lietuvos regioninė ir vietos savivalda dar menkai ištirta. Atskiri Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionai LIETUVOS KELIAS SAVIVALDOS LINK ISTORINIS PALIKIMAS IR ŠIŲ DIENŲ PROBLEMŲ IŠTAKOS* Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir pasikeitus socialinei bei ekonominei sistemai, iškilo būtinybė reformuoti teritorijos

More information

Continuing Professional Development of Russian Pediatric Nurses: An Interprofessional Approach

Continuing Professional Development of Russian Pediatric Nurses: An Interprofessional Approach :153-8 153 Continuing Professional Development of Russian Pediatric Nurses: An Interprofessional Approach Federal State Budgetary Institution Scientific Centre of Children Health under the Russian Academy

More information

Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose

Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose Filosofija. Sociologija. 2011. T. 22. Nr. 4, p. 483 492, Lietuvos mokslų akademija, 2011 Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose LILIJA KUBLICKIENĖ,

More information

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr AuflaBand ISBN Y (LT) I 11 Sauliūnas, D. Noriu būti teisininkas Vilnius

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr AuflaBand ISBN Y (LT) I 11 Sauliūnas, D. Noriu būti teisininkas Vilnius Y (LT) I 11 Sauliūnas, D. Noriu būti teisininkas Vilnius 2000 9986-567-34-3 Y (LT) I 12 Löber, L. Der Markt Litauen. Das neue Wirtschafts-und Finanzsystem. Eine Marktstudie für den ausländischen Investor

More information

TEISĖ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAI 1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE: ŽVILGSNIS IŠ GALIOJANČIOS KONSTITUCIJOS PERSPEKTYVOS 1

TEISĖ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAI 1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE: ŽVILGSNIS IŠ GALIOJANČIOS KONSTITUCIJOS PERSPEKTYVOS 1 TEISĖ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAI 1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE: ŽVILGSNIS IŠ GALIOJANČIOS KONSTITUCIJOS PERSPEKTYVOS 1 Prof. dr. Dainius Žalimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo

More information

TURTO PATIKĖJIMO TEISĖ IR JOS YPATUMAI LIETUVOS CIVILINĖJE TEISĖJE

TURTO PATIKĖJIMO TEISĖ IR JOS YPATUMAI LIETUVOS CIVILINĖJE TEISĖJE ISSN 2029 2236 (print) ISSN 2029 2244 (online) SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJOS SOCIETAL STUDIES 2011, 3(3), p. 1095 1110. TURTO PATIKĖJIMO TEISĖ IR JOS YPATUMAI LIETUVOS CIVILINĖJE TEISĖJE Justas Sakavičius

More information

Mokslo darbai (96); 27 31

Mokslo darbai (96); 27 31 ISSN 1392-6195 JURISPRUDENCIJA Mokslo darbai 2007 6(96); 27 31 SOCIALINĖS ĮTAKOS MECHANIZMAI. NAUJOS GALIMYBĖS PAVEIKTI ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ ĮGYVENDINIMO PROCESĄ Aušra Kargaudienė * Mykolo Romerio

More information

ISTORIJA PREZIDENTAS KAZYS GRINIUS KITŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VEIKLOS KONTEKSTE

ISTORIJA PREZIDENTAS KAZYS GRINIUS KITŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VEIKLOS KONTEKSTE ISTORIJA PREZIDENTAS KAZYS GRINIUS KITŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VEIKLOS KONTEKSTE Doc. dr. Mindaugas Tamošaitis Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultetas

More information

EUROPOS MIGRACIJOS TINKLO LIETUVOS INFORMACIJOS CENTRAS PRIEGLOBSČIO IR MIGRACIJOS POLITIKA LIETUVOJE

EUROPOS MIGRACIJOS TINKLO LIETUVOS INFORMACIJOS CENTRAS PRIEGLOBSČIO IR MIGRACIJOS POLITIKA LIETUVOJE EUROPOS MIGRACIJOS TINKLO LIETUVOS INFORMACIJOS CENTRAS PRIEGLOBSČIO IR MIGRACIJOS POLITIKA LIETUVOJE Vilnius, 2012 1 Turinys 1. Įvadas 7 2. Politinės, teisinės ir institucinės bazės Lietuvoje apžvalga

More information

VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS. GIEDRė BALTRUŠAITYTė

VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS. GIEDRė BALTRUŠAITYTė ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online) KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2015 6 (1) http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.6 VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS Vytauto Didžiojo universitetas

More information

Informacinių technologijų įtaka politiniam dalyvavimui: interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje

Informacinių technologijų įtaka politiniam dalyvavimui: interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 50 64 Informacinių technologijų įtaka politiniam

More information

TEISMŲ VEIKLOS APŽVALGA 2017 M.

TEISMŲ VEIKLOS APŽVALGA 2017 M. TEISMŲ VEIKLOS APŽVALGA 2017 M. Turinys Vadovo žodis Teisėjų korpusas Bylų nagrinėjimo teismuose tendencijos Gautos ir išnagrinėtos bylos Bylų nagrinėjimo greitis Teismų darbo krūvio skaičiavimas Bylos,

More information

MOTERŲ NUSIKALSTAMUMAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA PIRMOJOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE

MOTERŲ NUSIKALSTAMUMAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA PIRMOJOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS HUMANITARINIS FAKULTETAS ISTORIJOS KATEDRA KORNELIJA JURGAITYTĖ Bakalauro studijų programos Istorija IV kurso studentė MOTERŲ NUSIKALSTAMUMAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA PIRMOJOJE LIETUVOS

More information

CURRICULUM VITAE Gyvenimo aprašymas TADAS LIMBA El. paštas: Gimimo data: ;

CURRICULUM VITAE Gyvenimo aprašymas TADAS LIMBA El. paštas: Gimimo data: ; CURRICULUM VITAE Gyvenimo aprašymas TADAS LIMBA El. paštas: tlimba@mruni.eu Gimimo data: 1976 04 03; KALBOS: Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva; Gyvenamoji vieta: Vilnius, Lietuva; Pilietybė: Lietuvos Respublikos;

More information

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PRIVATINĖS TEISĖS KATEDRA

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PRIVATINĖS TEISĖS KATEDRA VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PRIVATINĖS TEISĖS KATEDRA Dieninio skyriaus (5 metų) V kurso VIII grupės studentės Eglės Šimulytės Magistrinis darbas SANDORIO NEGALIOJIMO PASEKMĖS IR SANDORIO

More information

NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR INSPECTIONS CONDUCTED BY THE STATE NUCLEAR POWER SAFETY INSPECTORATE CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR INSPECTIONS CONDUCTED BY THE STATE NUCLEAR POWER SAFETY INSPECTORATE CHAPTER I GENERAL PROVISIONS NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR-1.1.3-2016 APPROVED by Order No 22.3-82 of the Head of the State Nuclear Power Safety Inspectorate of 25 August 2011 (As amended by Order No 22.3-24 of the Head of the State

More information

LIETUVOS PROBLEMINIŲ REGIONŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO KAITA M. DIDĖJANČIOS TERITORINĖS ATSKIRTIES ATSPINDYS

LIETUVOS PROBLEMINIŲ REGIONŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO KAITA M. DIDĖJANČIOS TERITORINĖS ATSKIRTIES ATSPINDYS Geografijos metraštis 50, 2017 ISSN 2335-8610 LIETUVOS PROBLEMINIŲ REGIONŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO KAITA 2001 2016 M. DIDĖJANČIOS TERITORINĖS ATSKIRTIES ATSPINDYS Viktorija Baranauskienė, Vidmantas

More information

LIETUVOS DALYVAVIMAS TEIKIANT DVYNIŲ PARAMĄ: GALIMYBĖS IR PROBLEMOS GALUTINĖ ATASKAITA

LIETUVOS DALYVAVIMAS TEIKIANT DVYNIŲ PARAMĄ: GALIMYBĖS IR PROBLEMOS GALUTINĖ ATASKAITA LIETUVOS DALYVAVIMAS TEIKIANT DVYNIŲ PARAMĄ: GALIMYBĖS IR PROBLEMOS GALUTINĖ ATASKAITA Vilnius, 2007 TURINYS Santrumpų sąrašas... 2 Įvadas... 4 1. Tyrimo metodika... 8 1.1. Tyrimo tikslai...8 1.2. Tyrimo

More information

Jurgis Saulys papers

Jurgis Saulys papers Jurgis Saulys papers Ms. Coll. 1243 Finding aid prepared by Rayna Andrews. Last updated on July 27, 2017. University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts 2017

More information

ERASMUS+ KA1 VEIKLOS PRAKTIKOS MOBILUMO ADMINISTRAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETE PROCEDŪROS APRAŠAS I. BENDROJI DALIS

ERASMUS+ KA1 VEIKLOS PRAKTIKOS MOBILUMO ADMINISTRAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETE PROCEDŪROS APRAŠAS I. BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto rektoriaus 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V- 480 ERASMUS+ KA1 VEIKLOS PRAKTIKOS MOBILUMO ADMINISTRAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETE PROCEDŪROS APRAŠAS I. BENDROJI DALIS 1.

More information

Baltijos kelias išsivadavimo simbolis

Baltijos kelias išsivadavimo simbolis ISSN 2029 011X. Gimtasai kraštas. 2009 Bronislovas Genzelis visuomenė Baltijos kelias išsivadavimo simbolis Baltijos kelias vienas iš įspūdingiausių reiškinių pasaulio politinės kultūros istorijoje. Unikali

More information

ŠEIMOS NARIŲ TEISĖS Į GYVENAMĄJĄ PATALPĄ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS

ŠEIMOS NARIŲ TEISĖS Į GYVENAMĄJĄ PATALPĄ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS ISSN 2029 2236 (print) ISSN 2029 2244 (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2009, 3(3), p. 193 212 ŠEIMOS NARIŲ TEISĖS Į GYVENAMĄJĄ PATALPĄ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė

More information

Žemės ūkio paskirties žemės rinkos raida

Žemės ūkio paskirties žemės rinkos raida ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI. 2014. T. 21. Nr. 1. P. 23 36 Lietuvos mokslų akademija, 2014 Žemės ūkio paskirties žemės rinkos raida Marius Aleknavičius, Pranas Aleknavičius Aleksandro Stulginskio universitetas,

More information

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27. Vilnius, Dr. Arūnas Bubnys. Lietuvos istorijos institutas

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27. Vilnius, Dr. Arūnas Bubnys. Lietuvos istorijos institutas Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27. Vilnius, 2005 Dr. Arūnas Bubnys Lietuvos istorijos institutas Štuthofo koncentracijos stovykla ir lietuviai Straipsnyje nagrinėjama Štuthofo koncentracijos

More information

LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI TARPUKARIU: PIRMIEJI ATŠILIMO POŽYMIAI

LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI TARPUKARIU: PIRMIEJI ATŠILIMO POŽYMIAI LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI TARPUKARIU: PIRMIEJI ATŠILIMO POŽYMIAI Arūnas Gumuliauskas ABSTRACT The article is devoted to the new historical investigations on the problem of Lithuanian Polish relations

More information

RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS LENKŲ MOKYKLOS: METAI. Įvadas

RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS LENKŲ MOKYKLOS: METAI. Įvadas ISSN 0202-3342 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2011 METAI, 1. VILNIUS, 2012 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2011/1. VILNIUS, 2012 VITALIJA STRAVINSKIENĖ RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS LENKŲ MOKYKLOS: 1947-1959

More information

KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA (valstybinis kodas - 653B70005) VERTINIMO IŠVADOS

KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA (valstybinis kodas - 653B70005) VERTINIMO IŠVADOS STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA (valstybinis kodas - 653B70005) VERTINIMO IŠVADOS EVALUATION REPORT OF GENERAL PRACTICE NURSING (state code

More information

Evaluation of the Quality of Services in Primary Health Care Institutions

Evaluation of the Quality of Services in Primary Health Care Institutions :57-62 57 Evaluation of the Quality of Services in Primary Health Care Institutions Leonas Valius 1, Daiva Rastenytė 2, Vilija Malinauskienė 3, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė 1, 3 1 Department of Family

More information

Nordplus Higher Education programos pristatymas

Nordplus Higher Education programos pristatymas Nordplus Higher Education programos pristatymas Vitalijus Zenčenko Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorius Viešbutis Panorama, Vilnius 2014-02-19 Turinys Apie Nordplus Nordplus Higher

More information

PROFESORIŲ VLADĄ JURGUTĮ PRISIMENANT: 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

PROFESORIŲ VLADĄ JURGUTĮ PRISIMENANT: 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS ISSN 1392-1258. EKONOMIKA 2005 72(2) PROFESORIŲ VLADĄ JURGUTĮ PRISIMENANT: 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS Vladas Terleckas Docentas socialinių mokslų daktaras A. Mickevičiaus g. 7-7A, LT-08119 Vilnius Meilė

More information

KADA SUSIFORMAVO LIETUVOS VALSTYBĖ: DU POŽIŪRIAI Į VIENĄ PROBLEMĄ

KADA SUSIFORMAVO LIETUVOS VALSTYBĖ: DU POŽIŪRIAI Į VIENĄ PROBLEMĄ ISSN 1392-1274. TEISĖ 2004 51 KADA SUSIFORMAVO LIETUVOS VALSTYBĖ: DU POŽIŪRIAI Į VIENĄ PROBLEMĄ Beatričė Bakanauskaitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto V kurso studentė Saulėtekio al. 9,1 rūmai,

More information

Changes of patients satisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network

Changes of patients satisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network 604 Changes of patients satisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network Institute for Biomedical Research, Kaunas University of Medicine, Lithuania Key words:

More information

Jurga Sadauskienė ŽEMAIČIŲ ETNIŠKUMO PAIEŠKOS PETRO KALNIAUS MONOGRAFIJOJE ŽEMAIČIAI

Jurga Sadauskienė ŽEMAIČIŲ ETNIŠKUMO PAIEŠKOS PETRO KALNIAUS MONOGRAFIJOJE ŽEMAIČIAI RECENZIJOS, ANOTACIJOS 295 žanrai, kaip anekdotai, skaičiuotės, šiurpės, burtai, yra tapę savotiškomis aktualijomis. Šią situaciją nesunku paaiškinti: nūdienos vaikai nesidomi tradiciniais senaisiais folkloro

More information

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO PRIVATINĖS TEISĖS INSTITUTAS MIGLĖ MOTIEJŪNIENĖ VIEŠOJI TEISĖ

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO PRIVATINĖS TEISĖS INSTITUTAS MIGLĖ MOTIEJŪNIENĖ VIEŠOJI TEISĖ MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO PRIVATINĖS TEISĖS INSTITUTAS MIGLĖ MOTIEJŪNIENĖ VIEŠOJI TEISĖ KREDITORIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS BANKROTO PROCESE Magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas Doc.

More information

(0i. fci ARBITRAŽO. m Q_ TGS BALTIC. Draudimo piktnaudžiauti paraleliniu procesu arbitraže teisinė prigimtis. Korporatyviniai ginčai ir arbitražas

(0i. fci ARBITRAŽO. m Q_ TGS BALTIC. Draudimo piktnaudžiauti paraleliniu procesu arbitraže teisinė prigimtis. Korporatyviniai ginčai ir arbitražas 2017 111 vn Korporatyviniai ginčai ir arbitražas The new emergency arbitrator provisions and other options for urgent relief under the 2014 LCIA rules Šalių atstovavimo tarptautiniame arbitraže gairės

More information

Prasmingų darbų Tėvynei!

Prasmingų darbų Tėvynei! 2010 M. 12/492 ISSN 1732 0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Marija Remienė, Jono Basanavičiaus premijos laureatė... 4 tėvynėje Vilniuje vyko LR Seimo ir PLB komisijos 2010 m. rudens sesija...

More information

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis)

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) PAŠAUKTINIŲ KARIUOMENĖ VISUOMENĖS VALSTYBINIO SĄMONINGUMO ATSPINDYS (XVI A. ANTRA PUSĖ XVII A.) Antanas Tyla D D ISSN 1392-0588 (spausdintas) ISSN 2335-8769 (internetinis) 2014. 61 SANTRAUKA. Lietuvos

More information

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification A. General Information This application form consists of the following main sections: - Context: this section asks for general information about the type of project proposal you want to submit; - Participating

More information

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS LEIDINYS 1985 M. LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC West 63rd Street, Chicago, IL 60629

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS LEIDINYS 1985 M. LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC West 63rd Street, Chicago, IL 60629 AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS LEIDINYS 1985 M. LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC. 2606 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 GELBĖJIMAS TREMTINIŲ IŠ MASKVOS LETENŲ Baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir Sovietų

More information

AMBICINGAS DEŠIMTMETIS:

AMBICINGAS DEŠIMTMETIS: VILNIAUS UNIVERSITETAS AMBICINGAS DEŠIMTMETIS: Lietuvos užsienio politika 2OO4 2O14 Sudarytoja Dovilė Jakniūnaitė Vilniaus universiteto leidykla VILNIUS 2015 UDK 327(474.5)(091)"20" Am19 Apsvarstė ir rekomendavo

More information

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA ISSN KARO ARCHYVAS XXXII

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA ISSN KARO ARCHYVAS XXXII GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA ISSN 1392-6489 KARO ARCHYVAS XXXII Vilnius 2017 Karo archyvas tęstinis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto leidinys Mokslinis

More information

Valiutų kursų rizika ir jos valdymas Lietuvoje

Valiutų kursų rizika ir jos valdymas Lietuvoje ISSN 13921258. EKONOMIKA 2003 63 Valiutų kursų rizika ir jos valdymas Lietuvoje Rolandas Kau pys Doktorantas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų ir kredito katedra Saulėtekio al. 9, LT2040

More information

Pasiūlymai institucinės sąrangos koncepcijos rengimui

Pasiūlymai institucinės sąrangos koncepcijos rengimui Pasiūlymai institucinės sąrangos koncepcijos rengimui Aleksandras Jocius El. p. Aleksandras.Jocius@kurklt.lt Įvadas Pagrindinis šių pasiūlymų tikslas paskatinti Vidaus reikalų ministeriją rengti institucinės

More information

Algis Norvilas. Tauta, kalba ir. leidykla

Algis Norvilas. Tauta, kalba ir. leidykla Algis Norvilas Tauta, kalba ir tapatybė Vilniaus universiteto leidykla VILNIUS / 2012 UDK 323.1(474.5) No-99 Apsvarstė ir rekomendavo išleisti Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto taryba (2012 m.

More information

Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus

Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus 2010 UDK 325.1:316.6(474.5) Si-112 Tyrimo ataskaitą parengė: dr. Audra Sipavičienė, dr. Vladas Gaidys, Mantas Jeršovas Tyrimą užsakė: IOM OIM

More information

LLP / ERASMUS PRAKTIKĄ ATLIEKANČIŲ STUDENTŲ ADMINISTRAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETE PROCEDŪROS APRAŠAS I. BENDROJI DALIS

LLP / ERASMUS PRAKTIKĄ ATLIEKANČIŲ STUDENTŲ ADMINISTRAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETE PROCEDŪROS APRAŠAS I. BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto rektoriaus 2009 m. gruodžio 26 d. įsakymu Nr. ST-66 LLP / ERASMUS PRAKTIKĄ ATLIEKANČIŲ STUDENTŲ ADMINISTRAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETE PROCEDŪROS APRAŠAS I. BENDROJI DALIS

More information

VERSLO ORGANIZAVIMO TEISINĖS FORMOS (KODAS 10838) PROGRAMA ĮVADAS

VERSLO ORGANIZAVIMO TEISINĖS FORMOS (KODAS 10838) PROGRAMA ĮVADAS VERSLO ORGANIZAVIMO TEISINĖS FORMOS (KODAS 10838) PROGRAMA ĮVADAS PATVIRTINTA Teisės fakulteto tarybos 2010 m. Gegužės 10 d. nutarimu Nr. 1T- 40 Verslo organizavimo teisinių formų studijų pamatą sudaro

More information

Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją?

Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją? 2010 Nr. 2 (30) Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją? Rytų Europos studijų centras 2010 m. vasario 5 d. įvyko LR Seimo iniciatyva organizuota konferencija Lietuvos Rytų politika : ar turime savo

More information

Rimvydas Petrauskas. Pastarųjų dešimtmečių visuomenės diskusijoms

Rimvydas Petrauskas. Pastarųjų dešimtmečių visuomenės diskusijoms ISSN 1392-0448. LIETUVOS ISTORIJOS STUDIJOS. 2009 23 VĖLYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ EUROPA IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VISUOMENĖS IR KULTŪROS RAIDA XIV XVI AMŽIUJE Rimvydas Petrauskas Docentas, daktaras

More information

TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE

TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE SIMONAS KLIMANSKIS VILIUS IVANAUSKAS GEDIMINAS KAZĖNAS VYTAUTAS KERŠANSKAS ŠARŪNAS LEGATAS TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE STUDIJA Vilnius, 2017 BIBLIOGRAFINIO APRAŠO LAPAS Klimanskis S., Ivanauskas V., Kazėnas

More information

Euro įvedimo teisiniai aspektai. Magnusson ir partneriai vadovaujanti partnerė advokatė Ligita Ramanauskaitė

Euro įvedimo teisiniai aspektai. Magnusson ir partneriai vadovaujanti partnerė advokatė Ligita Ramanauskaitė Euro įvedimo teisiniai aspektai Magnusson ir partneriai vadovaujanti partnerė advokatė Ligita Ramanauskaitė Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Kaunas Kiev Malmö Minsk Moscow Oslo Riga Stockholm Tallinn

More information

VK EKF bibliotekoje gautos knygos

VK EKF bibliotekoje gautos knygos VK EKF bibliotekoje gautos knygos 2016 m. lapkritis - 2017 m. kovas Statistika 1. BARTOSEVIČIENĖ, Vlada. Ekonominės statistikos pagrindai: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2011. 112 p. ISBN 978-9955-25-841-4

More information

Rusų profesinė veikla Kaune m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys

Rusų profesinė veikla Kaune m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys ISSN 1822-2617 2013/13 Andrius MARCINKEVIČIUS Rusų profesinė veikla Kaune 1918 1940 m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys Reikšminiai žodžiai: rusai, rusų imigrantai, Kaunas, darbo rinka, profesinė

More information

V.ANDRIUKAITIS: MAN IMPONUOJA SSRS IR. 4,99 Lt sausio 14

V.ANDRIUKAITIS: MAN IMPONUOJA SSRS IR. 4,99 Lt sausio 14 APKLAUSA: LIETUVOS GYVENTOJAI NESIŽAVI NAUJĄJA VYRIAUSYBE 8 p. V.ANDRIUKAITIS: MAN IMPONUOJA SSRS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOS 9 p. 4,99 Lt www.veidas.lt 2013 sausio 14 Nr. 3 METŲ

More information

CONCEPT OF THE RIGHT TO HEALTH CARE

CONCEPT OF THE RIGHT TO HEALTH CARE ISSN 1392 6195 (print) ISSN 2029 2058 (online) jurisprudencija jurisprudence 2011, 18(1), p. 269 286. CONCEPT OF THE RIGHT TO HEALTH CARE Paulius Čelkis, Eglė Venckienė Mykolas Romeris University, Faculty

More information

APB Vaičiūnas ir Vaičiūnas, V.Kudirkos g. 4-1A, Vilnius Telefonas(-ai) Mobilusis telefonas: Faksas(-ai)

APB Vaičiūnas ir Vaičiūnas, V.Kudirkos g. 4-1A, Vilnius Telefonas(-ai) Mobilusis telefonas: Faksas(-ai) GYVENIMO APRAŠYMAS ASMENINĖ INFORMACIJA Vardas (-ai) Pavardė (-és) Adresas(-ai) APB Vaičiūnas ir Vaičiūnas, V.Kudirkos g. 4-1A, Vilnius Telefonas(-ai) +370 5 2130381 Mobilusis telefonas: +370 685 67649

More information

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: Teisės magistro diplomas

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: Teisės magistro diplomas Gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas CV 1. Pavardė: DARIUS 2. Vardas: ŠTITILIS 3. Gimimo data: 1974 m. birželio 24 d. 4. Išsilavinimas: Institucija [ Data: nuo-iki ] (tuo metu Lietuvos Teisės

More information

Sudarė REGINA LAUKAITYTĖ

Sudarė REGINA LAUKAITYTĖ LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS Sudarė REGINA LAUKAITYTĖ VILNIUS, 2014 UDK 94(474.5) 1944/1953 St33 Knygos leidybą finansavo lietuvos mokslo taryba Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009 2015 metų programa

More information

Jogailaičių universitetas

Jogailaičių universitetas ISSN 2335-2019, e-issn 2335-2027 DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ / SUSTAINABLE MULTILINGUALISM. 2/2013 http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.2.3 Greta LEMANAITĖ-DEPRATI Jogailaičių universitetas LIETUVIŲ KALBOS

More information

Experience in supporting young entrepreneurs and innovative business

Experience in supporting young entrepreneurs and innovative business Experience in supporting young entrepreneurs and innovative business Ramune Grigonyte KTU Regional Science Park Plustex - OPENING WORKSHOP 29th March, 2012 Prato, Italy Presentation overview About us What

More information

ILMA DAUBARIENĖ. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra El. p.

ILMA DAUBARIENĖ. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra El. p. CC BY-NC-ND ISSN 1392-6195 (print) ISSN 2029-2058 (online) JURISPRUDENCIJA 2015, 22(2) PIRMENYBĖS VIENAM KREDITORIUI SUTEIKIMAS KAIP ACTIO PAULIANA SĄLYGA: TREČIOJO ASMENS NESĄŽININGUMO AIŠKINIMO NACIONALINIŲ

More information

Dalis bajorų tarnavo didikų kariniuose daliniuose.

Dalis bajorų tarnavo didikų kariniuose daliniuose. ISSN 0202 3342 Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai, 1. Vilnius, 2012 The Year-Book of Lithuanian History. 2011 /1. Vilnius, 2012 EDUARDAS B R U S O K A S KAI VĖLIAVININKUS KEITĖ GENEROLAI: PAVIETŲ

More information

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA Dr. Vytautas Majauskas, Tarybos prezidiumo pirmininkas, 6 Sea Gull Terrace Ormond Beach, FL 32074 Vytas Petrulis, Tarybos prezidiumo sekretorius, 30115 Brookview Livonia,

More information

SĄJŪDIS IR LKP 35 VISUOMENĖ. Bronius Genzelis

SĄJŪDIS IR LKP 35 VISUOMENĖ. Bronius Genzelis 35 VISUOMENĖ Bronius Genzelis SĄJŪDIS IR LKP Pirmu atveju imperija išgyveno pakilimo laikotarpį; antru atveju ji išgyveno suirutę (kontrrevoliucijos santvarkų pasikeitimo išvakarėse). Norėdami suprasti

More information

Lietuva tarptautinėje misijoje afganistane afganistano goro provincijos atkūrimo grupė

Lietuva tarptautinėje misijoje afganistane afganistano goro provincijos atkūrimo grupė Lietuva tarptautinėje misijoje afganistane afganistano goro provincijos atkūrimo grupė 2005 2013 Lithuania in the multinational mission in afganistan ProvinciaL reconstruction team of ghor 2005 2013 Lietuva

More information

ŠEIMOS IR MOKYKLOS VAIDMUO LIETUVYBĖS IŠLAIKYME

ŠEIMOS IR MOKYKLOS VAIDMUO LIETUVYBĖS IŠLAIKYME ŠEIMOS IR MOKYKLOS VAIDMUO LIETUVYBĖS IŠLAIKYME Prie tėvynės, prie ištikimosios prisijunk, prie jos laikykis visa savo širdimi : čia yra tavo jėgos šaknys. (J. F. Schiller, Vilius Telis, 2,1.) 1. Kodėl

More information

IMTI Į SAVO RANKAS TREMTINIŲ LIETUVON GRĄŽINIMĄ : LIETUVOS TARYBOS IR MINSKO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA 1918 METAIS

IMTI Į SAVO RANKAS TREMTINIŲ LIETUVON GRĄŽINIMĄ : LIETUVOS TARYBOS IR MINSKO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA 1918 METAIS ISTORIJA istorija IMTI Į SAVO RANKAS TREMTINIŲ LIETUVON GRĄŽINIMĄ : LIETUVOS TARYBOS IR MINSKO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA 1918 METAIS Prof. Dr. Sandra Grigaravičiūtė Lietuvos edukologijos universiteto

More information

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 3 (58) Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldo objektai. Totorių mečetė Kaune. Jono Paršeliūno nuotr.

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 3 (58) Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldo objektai. Totorių mečetė Kaune. Jono Paršeliūno nuotr. TAUTINIŲ bendrijų naujienos 2016 Nr. 3 (58) Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldo objektai. Totorių mečetė Kaune. Jono Paršeliūno nuotr. Tomo Vinicko nuotr. Šiemet Lietuvoje paminėtos 75-osios masinių

More information

VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS MARIUS ĖMUŽIS SOVIETŲ LIETUVOS VALDANTYSIS ELITAS 1944-1974 METAIS: TARPUSAVIO RYŠIAI IR JŲ RAIŠKA Daktaro disertacija Humanitariniai mokslai, istorija

More information

Kaip ir dabartinės, tarpukario Lietuvos Respublikos konfesinė struktūra

Kaip ir dabartinės, tarpukario Lietuvos Respublikos konfesinė struktūra REGINA LAUKAITYTĖ LIETUVOS RELIGINĖS MAŽUMOS 1918-1940 M. VALSTYBĖS GLOBOJE 1 Kaip ir dabartinės, tarpukario Lietuvos Respublikos konfesinė struktūra buvo vienalytė: vyravo katalikai, sudarę beveik 86%

More information

VILNIUS UNIVERSITY THE LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY MARTYNAS JAKULIS HOSPITALS IN VILNIUS IN THE SIXTEENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES

VILNIUS UNIVERSITY THE LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY MARTYNAS JAKULIS HOSPITALS IN VILNIUS IN THE SIXTEENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES VILNIUS UNIVERSITY THE LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY MARTYNAS JAKULIS HOSPITALS IN VILNIUS IN THE SIXTEENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES Summary of Doctoral Dissertation Humanities, History (05 H) Vilnius,

More information

LIETUVIŲ PAGALBINĖS POLICIJOS (APSAUGOS) 12-ASIS BATALION AS

LIETUVIŲ PAGALBINĖS POLICIJOS (APSAUGOS) 12-ASIS BATALION AS LIETUVIŲ PAGALBINĖS POLICIJOS (APSAUGOS) 12-ASIS BATALION AS Andriejus STOLIAROVAS Vytauto Didžiojo karo muziejus ĮVADAS Antrojo pasaulinio karo įvykiai domina lietuvių istorikus. Viena iš tai lemiančių

More information

Profesinis rengimas ir darbo rinka l: nacionalinis viešosios politikos lygmuo*

Profesinis rengimas ir darbo rinka l: nacionalinis viešosios politikos lygmuo* ISSN 1392-5016. ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA. 2004 12 Profesinis rengimas ir darbo rinka l: nacionalinis viešosios politikos lygmuo* Arūnas Poviliūnas Docentas socialinių mokslų daktaras Vilniaus universiteto

More information

Sovietiniai partizanai Lietuvoje m.: represiniai (teroristiniai) veiklos aspektai

Sovietiniai partizanai Lietuvoje m.: represiniai (teroristiniai) veiklos aspektai GENOCIDAS m REZISTENCIJA, 2010, 1(27) STRAIPSNIAI Rimantas Zizas Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m.: represiniai (teroristiniai) veiklos aspektai Šio straipsnio tikslas - atskleisti sovietinio

More information

Lietuvos gyvybės draudimo rinkos koncentracijos ir konkurencijos kiekybinis įvertinimas

Lietuvos gyvybės draudimo rinkos koncentracijos ir konkurencijos kiekybinis įvertinimas ISSN 1392-1142 TAIKOMOJI EKONOMIKA: SISTEMINIAI TYRIMAI: 2008.2/1 Jonas ČEPINSKIS, Kristina GANCEVSKAITĖ Lietuvos gyvybės draudimo rinkos koncentracijos ir konkurencijos kiekybinis įvertinimas Straipsnyje

More information

1 ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademija. Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Metraštis XXXV

1 ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademija. Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Metraštis XXXV Lietuvių katalikų mokslo akademija 1 ISSN 1392-0502 Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis XXXV Vilnius, 2011 2 Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-008 Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų

More information

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius 306 22nd Street Santa Monica,

More information

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA metais

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA metais LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA 1990 2008 metais KRONIKA 1990 1990-03-11 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas), reikšdama Tautos valią, nutar ir iškilmingai paskelb,

More information

Prof. dr. Zenonas Ivinskis (Vokietija), pirmininkas. 53 Bonn Am Hof 34 Germany. Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius

Prof. dr. Zenonas Ivinskis (Vokietija), pirmininkas. 53 Bonn Am Hof 34 Germany. Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba 6441 So. Washtenaw Avenue Chicago, Ill. 60629 Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, California Dr. Petras Kisielius, Cicero, Illinois

More information

LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE

LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE ISSN 0204 2061. KNYGOTYRA. 2008. 50 LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE ALGIMANTAS PATRICIJUS TAŠKŪNAS School of Government, University of Tasmania Launceston TAS

More information

Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių kalbos mokslas

Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių kalbos mokslas lituanistica. 2009. T. 55. Nr. 3 4(79 80), p. 116 126, Lietuvos mokslų akademija, 2009, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2009 Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių

More information

SUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS PAGAL LIETUVOS IR UŢSIENIO ŠALIŲ BAUDŢIAMUOSIUS ĮSTATYMUS

SUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS PAGAL LIETUVOS IR UŢSIENIO ŠALIŲ BAUDŢIAMUOSIUS ĮSTATYMUS VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS BAUDŢIAMOSIOS JUSTICIJOS KATEDRA Dieninės studijų formos V kurso baudţiamosios justicijos studijų atšakos studentės Monikos Raţukaitės MAGISTRO DARBAS SUNKUS SVEIKATOS

More information

Kauno raida yra glaudžiai susijusi

Kauno raida yra glaudžiai susijusi ISSN 1822-2617 2012/12 Sigita KUPSCYTĖ Didieji upių potvyniai Kaune XX a. 3 4 dešimtmečiais Kauno raida yra glaudžiai susijusi su didžiausiomis Lietuvos upėmis Nemunu ir Nerimi. Jos ne tik lėmė miesto

More information

Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors

Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors kalbot yra Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors

More information

ISTORIJA LIETUVOS TARYBOS ATSTOVAVIMAS SOVIETŲ RUSIJOJE 1918 METAIS

ISTORIJA LIETUVOS TARYBOS ATSTOVAVIMAS SOVIETŲ RUSIJOJE 1918 METAIS ISTORIJA LIETUVOS TARYBOS ATSTOVAVIMAS SOVIETŲ RUSIJOJE 1918 METAIS Prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Istorijos ir filosofijos katedra

More information

Nacionaliniai valgiai ir gėrimai

Nacionaliniai valgiai ir gėrimai Vilma AKMENYTĖ Giedrė MILERYTĖ Viešųjų asmenų privatūs interesai: nuo Bliumental iki Ragučio. Alaus pramonės raida Kaune XIX a. pab. XX a. pirmoje pusėje Prašau karštų dešrų ir sriubos. Beje, ar galima

More information

Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys

Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys lituanistica. 2013. T. 59. Nr. 1(91), p. 43 49, Lietuvos mokslų akademija, 2013 Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys ALFONSAS MOTUZAS Lietuvos edukologijos universitetas, T. Ševčenkos g. 31,

More information

APB Vaičiūnas ir Vaičiūnas, V.Kudirkos g. 4-1A, Vilnius Telefonas(-ai) Mobilusis telefonas: Faksas(-ai)

APB Vaičiūnas ir Vaičiūnas, V.Kudirkos g. 4-1A, Vilnius Telefonas(-ai) Mobilusis telefonas: Faksas(-ai) GYVENIMO APRAŠYMAS ASMENINĖ INFORMACIJA Vardas (-ai) Pavardė (-és) Adresas(-ai) APB Vaičiūnas ir Vaičiūnas, V.Kudirkos g. 4-1A, Vilnius Telefonas(-ai) +370 5 2130381 Mobilusis telefonas: +370 685 67649

More information

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ PATIRTIS DARBO RINKOJE

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ PATIRTIS DARBO RINKOJE ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2012. Vol. 33. Nr. 4. Scentific journal. AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ PATIRTIS DARBO RINKOJE Renata Žvirelienė,

More information

GYVENIMO APRAŠYMAS. Baigimo data Mokymo institucija Įgyta kvalifikacija krypties (Komercinės kokybės vadybos specializacijos) magistrė 1995

GYVENIMO APRAŠYMAS. Baigimo data Mokymo institucija Įgyta kvalifikacija krypties (Komercinės kokybės vadybos specializacijos) magistrė 1995 GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: ROMA Pavardė: ADOMAITIENĖ Gimimo data ir vieta: 1973-06-11, Mažeikiai Mokslinis vardas, laipsnis: Soc. m. dr. Pareigos: Docentė Darbo tel.: + 370 5 2366154

More information

TRACHEOSTOMOS PRIEŽIŪRA: SLAUGYTOJO KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PATIRTĮ - NUO NAUJOKO IKI EKSPERTO

TRACHEOSTOMOS PRIEŽIŪRA: SLAUGYTOJO KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PATIRTĮ - NUO NAUJOKO IKI EKSPERTO SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN 2335-867X 2013, 23 tomas, Nr. 4, p. 119-123 doi:10.5200/sm-hs.2013.102 SLAUGA / NURSING 119 TRACHEOSTOMOS PRIEŽIŪRA: SLAUGYTOJO KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PATIRTĮ

More information

VYTAUTO DIDŢIOJO UNIVERSITETAS

VYTAUTO DIDŢIOJO UNIVERSITETAS VYTAUTO DIDŢIOJO UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Miglė Albertynaitė AR VEKSELIS GALI BŪTI PRIEVOLĖS ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ? Magistro baigiamasis darbas Teisės vientisųjų studijų programa, valstybinis

More information

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Nr.2 (18) VERSUS AUREUS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Nr.2 (18) VERSUS AUREUS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 2014 Nr.2 (18) VERSUS AUREUS LIETUVIŲ MIGRACIJOS IR DIASPOROS STUDIJOS ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis) 2014 Nr. 2 (18) TURINYS CONTENTS ŠIUOLAIKINIAI

More information

Tapk Erasmus studentu. Informacija būsimam Erasmus studentui

Tapk Erasmus studentu. Informacija būsimam Erasmus studentui Tapk Erasmus studentu Informacija būsimam Erasmus studentui Turinys Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą (mvg) programa 4 ES mvg Erasmus programa 6 Erasmus studentų mobilumas 9 Erasmus studentų atranka

More information

ATVIROS LIETUVOS FONDO METINĖ ATASKAITA METAI

ATVIROS LIETUVOS FONDO METINĖ ATASKAITA METAI ATVIROS LIETUVOS FONDO METINĖ ATASKAITA 2007-2008 METAI ĮŽANGA Atviros Lietuvos fondas (ALF) nepriklausoma, nevalstybinė, ne pelno organizacija, įkurta 1990 m. ALF misija puoselėti atvirą visuomenę, siekti

More information