Rimvydas Petrauskas. Pastarųjų dešimtmečių visuomenės diskusijoms

Size: px
Start display at page:

Download "Rimvydas Petrauskas. Pastarųjų dešimtmečių visuomenės diskusijoms"

Transcription

1 ISSN LIETUVOS ISTORIJOS STUDIJOS VĖLYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ EUROPA IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VISUOMENĖS IR KULTŪROS RAIDA XIV XVI AMŽIUJE Rimvydas Petrauskas Docentas, daktaras Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra El. paštas: Pastarųjų dešimtmečių visuomenės diskusijoms Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą, grįžimo į Europą ar tilto tarp Rytų ir Vakarų temomis nemažą įtaką daro ir istorinių paralelių paieškos. Istorikai ir politologai, aptardami Lietuvos vietą Europoje, gausiai sėmėsi pavyzdžių iš senesnės ar naujesnės Lietuvos istorijos, mėgindami šioje tradicijoje atpažinti europinių tradicijų kontūrus ir nusakyti istorinės raidos tęstinumo ar diskontinuiteto apraiškas. Šiose diskusijoje buvo naujai aktualinta ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) praeitis 1. Kalbant apie Lietuvą Europoje istoriniuose tyrimuose ir publicistikoje paprastai vyrauja lietuviška tematika ir aktualijos, o Europa neretai traktuojama kaip savotiška duotybė, nemėginant atidžiau panagrinėti LDK ir Europos raidos tendencijų atskirais istorijos laikotarpiais. Kita vertus, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė kartais vertinama ir kaip savitas civilizacinis fenomenas, 1 Plg. Gudavičius E. Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002; Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius, 2002, p ; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo dalybos / Sud. A. Bumblauskas, Š. Liekis ir G. Potašenko. Vilnius, teigiant, kad jos atžvilgiu taikyti įprastus Europos istorijos periodizavimo kriterijus (kurie, kaip žinoma, ir taip yra sąlyginiai) bei klasikinę trinarę schemą (Antika Viduramžiai Naujieji laikai) yra sudėtinga 2. Nekelia abejonių, kad LDK išgyveno gana savitą istoriją, tačiau turbūt akivaizdu, kad kiekvienas istorinis regionas visuomet išsiskiria daugiau ar mažiau savaimingais raidos ypatumais. Prasilenkiantys socialinės raidos ritmai, priartėjanti ir nutolstanti civilizacija, pagaliau Reinharto Kosellecko taip sėkmingai apibendrintas nevienalaikiškumas vienalaikiškume 3 visos šios metaforos apie istorijos judėjimą skirtingais greičiais gali kuo puikiausiai iliustruoti LDK istoriją. Šiame straipsnyje XIV XVI a. pradžios LDK istorija nagrinėjama kaip vėlyvųjų Viduramžių Europos dalis, suvokiant tokios 2 Į svarbiausias LDK ir Viduramžių Europos chronologinio ir dalykinio gretinimo problemas pagrįstai dėmesį atkreipia Alfredas Bumblauskas, vietoj Lietuvos Viduramžių siūlydamas vartoti Lietuvos europėjimo kategoriją (Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija Vilnius, 2005, p. 140). 3 Koselleck R. Moderne Sozialgeschichte und historische Zeiten // Theorie der modernen Geschichtsschreibung. Frankfurt am Main, 1987, S

2 istorinės projekcijos problemas: chronologines ( kada prasideda ir kada baigiasi ), geografines (pagoniškos / katalikiškos ir stačiatikiškos LDK dualizmas), socialines politines (visuomenės raidos ir valstybinės organizacijos formų skirtumai). Vis dėlto žvelgiant į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę vėlyvųjų Viduramžių Europos civilizacijos sklaidos kontekste atsiveria reikšmingi jos raidos bruožai, nes XIII XVI a. Lietuvos visuomenė ir valstybė formavosi ir rutuliojosi perimdama bei plėtodama Europos visuomenės bruožus. Ir taip buvo nuo pat šios istorijos pradžios: juk tik šios krikščioniškos civilizacijos sklaidos kontekste galima įvertinti valstybinio darinio tapsmą ir kartu Lietuvos istoriškumo genezę. Lietuvos Karalystė Mindaugo laikais ir vėlesnė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė kūrėsi glaudžiai bendraudama su gretimais krikščioniškos civilizacijos kraštais 4. Tai, kad LDK branduolys ir politinio elito dauguma ilgą laiką išliko pagoniška, nulėmė tam tikras specifines tendencijas (rašto kultūros stoka, valstybinių struktūrų neišplėtojimas ir pan.), tačiau nenutraukė užsimezgusių politinių ir socialinių ryšių. XIII a. užgriebta krikščioniškos civilizacijos, Lietuva iš šios civilizacijos nebeišnyko. Per visą pagonišką ar ikikrikščionišką XIII a. pabaigos ir XIV a. Lietuvos istorijos laikotarpį regime nuolatinę civilizacinę įtaką šalies politinei struktūrai, ekonomikai, kilmingųjų pasaulėžiūrai, o krikščioniškos Europos kraštuose stiprėjantį interesą tolimu, bet vis dažniau 4 Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste / Sud. R. Petrauskas. Vilnius, Plg. klasikinę ir aktualumo nepraradusią studiją: Łowmiański H. Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. T Wilno, pasiekiamu civilizacijos pakraščiu. Todėl istoriškai kintantis LDK ir vėlyvųjų Viduramžių Europos santykis yra svarbi istorinė problema. Suprantama, kad šis straipsnis negali pretenduoti į išsamų šios sudėtingos daugiabriaunės problemos išnagrinėjimą. Straipsnio tikslas yra veikiau pagrįsti tokio lyginamojo požiūrio svarbą ir pateikti keletą metodologinių pastabų. Universalus krikščioniškųjų Viduramžių epochos pobūdis lemia, kad šio laikotarpio problemų negalima analizuoti pasitelkus nacionalinę istoriją ar istoriografiją. Todėl vienas pagrindinių medievistikos metodų yra lyginamasis (komparatyvinis), skirtas tiek vienalaikių procesų Vakarų Europoje ir LDK palyginimui, tiek tipologiniam (asimetriniam) nevienalaikių reiškinių sugretinimui 5. Lietuvos istoriografijoje europinė vieno ar kito proceso kontekstualizacija dar netapo savaime suprantamu uždaviniu, nors jau tarpukaryje pasirodė Juozapo Stakausko, Zenono Ivinskio ir kai kurių kitų tyrinėtojų raginimų neapsiriboti LDK geografija 6. Jau pats bendriausias 5 Komparatyvinio požiūrio būtinybė medievistiniuose tyrimuose pabrėžiama: Bloch M. Toward a Comparative History of European Societies // Enterprise and Secular Change. Readings in Economic History / Ed. by F. C. Land and J. C. Riemersma. Homewood, Il., 1953, p ; Borgolte M. Europos lyginamosios medievistikos būklė ir perspektyvos // Lietuvos istorijos metraštis 2003/1. Vilnius, 2004, p LDK istorijos problemų analizė lyginamosios sociologijos ir politologijos požiūriu: Norkus Z. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė lyginamosios istorinės imperijų sociologijos ir tarptautinių santykių teorijos retrospektyvoje // Politologija. 2007, Nr. 1, p. 3 78; jo paties. Ar Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo federacija? // Lietuvos istorijos studijos. 2008, t. 22, p Stakauskas J. Lietuva ir Vakarų Europa XIII-me amžiuje. Kaunas, 1934 (2 leid. Vilnius, 2004); Ivinskis Z. Krikščioniškosios Vakarų Europos santykiai su pagoniškąja Lietuva. Kaunas, 1933 [atspaudas iš Athenaeum. 1933, t. 4]; jo paties. Senosios Lietuvos vaidmuo Europos istorijoje // Židinys. 1936, Nr

3 palyginimas atskleidžia struktūrinį Vakarų Europos ir Lietuvos nevienalaikiškumą vėlyvaisiais Viduramžiais, kai europinės socialinės ir kultūrinės įtakos reiškėsi kitokios struktūros LDK visuomenėje. Tam tikrais aspektais XIII XV a. lietuvių visuomenė buvo panaši į ankstyvųjų ir brandžiųjų Viduramžių Vakarų Europos kraštų visuomenes, todėl galima pastarųjų struktūrą lyginti su lietuvių socialine struktūra. Palyginimo tikslas yra ne tik atskleisti vakarietiškos civilizacijos plitimą LDK, bet ir atpažinti regioninį jos savitumą. Viena LDK skirtingumo priežasčių buvo konfesinis, kalbinis ir tautinis nevienodumas katalikiško valstybės branduolio ir stačiatikiškų bizantiškai civilizacijai priklausančių rusėnų žemių derinys. Šia prasme gali būti įdomu LDK palyginti su kitais periferiniais ir daugiakultūriais Europos kraštais pavyzdžiui, Vengrija ar Ispanija ir Portugalija. Tai, kad tam tikri šių kraštų panašumai buvo reflektuoti jau tais laikais, liudija 1412 m. gegužės 1 d. didžiojo kunigaikščio Vytauto Kaune rašytas laiškas Kastilijos infantui Fernandui, kuriame užsimenama apie tolimose pasaulio srityse gyvenančių šalių bendrumą kovojant su tikėjimo priešais 7. Komparatyvistikos požiūriu viena sėkmingiausių Lietuvos istoriografijoje yra vėlavimo teorija, kuri aiškina vėluojančio LDK pritapimo prie besiklostančios europinės socialinės ir kultūrinės tvarkos eigą ir padarinius 8. Ši teorija davė daugybę vertingų įžvalgų ir leido geriau suvokti LDK istorinės raidos ypatybes. Vis dėlto ji, kaip ir vi- 7 Rowell S. C. Du Europos pakraščiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir ispanų karalysčių ryšiai ir 1434 m. tekstuose // Lietuvos istorijos metraštis 2003/1. Vilnius, 2004, p (čia p ). 8 Konceptualiausiai ši teorija išplėtota: Gudavičius E. Lietuvos europėjimo keliais (kaip 1 nuor.). sos apibendrinančios teorijos, yra nepakankama labiau diferencijuotam ir dinamiškam požiūriui į socialinių bei kultūros reiškinių sklaidą. Šalia vėlavimo, įtakų, veiksnių reikia ir tokių kategorijų kaip apsikeitimas idėjomis arba visuomeninių ir kultūrinių normų transferas, pavyzdžių ar modelių adaptacija ir pan. Istoriografijoje vis dar vyrauja požiūris, kad įvairių įtakų (lenkų, rusų, Vokiečių ordino, čekų ir pan.) atskyrimas gali padėti geriau suprasti sociokultūrinius procesus. Tačiau kritiškai pažvelgę į konkrečius tokių studijų rezultatus, juose nerasime daug įtikinamų išvadų 9. Istoriniams tyrimams didesnę įtaką darė bendresnė Edvardo Gudavičiaus istoriografinė lenkų veiksnio reikšmės LDK europėjimo genezėje koncepcija 10. Prie metodologinės įtakų problemos vėliau dar grįšiu ir iliustruosiu konkrečiais pavyzdžiais, čia gi pakaks pasakyti, kad socialinių ir kultūrinių normų sklaida vyko labai įvairiais būdais žmonių ir knygų judėjimu (atvykėliai kunigai ir teisininkai, rankraštinės knygos), asmeniniais ryšiais, komunikacija pasienio regione 11 (pasienis kaip intensyvios kultūrinės komunikacijos zona). Aišku, ta sklaida turėjo pagrindines kryptis ar tendencijas, bet 9 Pavyzdžiui, rusų ar Vokiečių ordino įtakos ankstyvosios LDK socialinei ir politinei struktūrai tyrimai: Ochmanskis J. Rusiškojo modelio įtaka Lietuvos valstybės organizacijai XIV XV a. // jo paties. Senoji Lietuva. Vilnius, 1996, p ; Kamieniecki W. Rozwój własności na Litwie w dobie przed I Statutem // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. 1914, t. 57. Plg. vienakrypčių įtakų ieškojimų kritiką: Dubonis A. Kaimyninių kraštų įtakos Lietuvos valstybės formavimosi laikotarpiu // Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste (kaip 4 nuor.), p Plg. atitinkamus straipsnius cituotame rinkinyje: Gudavičius E. Lietuvos europėjimo keliais (kaip 1 nuor.). 11 Pavyzdžiui, Palenkės reikšmė LDK istorijoje: Maroszek J. Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią. Białystok,

4 visuomet buvo daugiasluoksnė ir daugialypė. Be to, kultūrinė sąveika visuomet yra abipusė. Kraštas, skleidžiantis kitam tam tikras įtakas, neišvengiamai keičiasi ir pats. Todėl lyginamasis aspektas leidžia atpažinti ne tik vėluojančios valstybės ir visuomenės adaptacinius procesus, bet ir vienalaikių reiškinių, vykstančių skirtinguose Europos regionuose, susipynimą. Taigi ryškėja viso to kultūrinio komplekso, iš kurio sėmė, bet į kurį ir ką nors įnešė visi Europos kraštai, taip pat Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, kontūrai ir turinys. Kita svarbi metodologinė prieiga yra susijusi su sąvokų istorija. Vertinant skirtingų šalių istoriografijas, į akis krinta nevienodos tų pačių istorinių terminų reikšmės arba, priešingai, skirtingas panašių ar analogiškų reiškinių įvardijimas. Iš dalies tokius skirtumus lemia įvairių kraštų socialinės raidos ypatybės, tačiau ne mažesnį vaidmenį vaidina ir istoriografijos tradicija. Todėl vienas istorinės komparatyvistikos pasiekimų yra reikalavimas pažinti kuo platesnį aktualių istoriografijų diapazoną ir taip sudaryti prielaidas adekvačiam moksliniam dialogui. Į sąvokų pažinimą orientuota medievistinė metodologinė kryptis tiria atskirų istorinių sąvokų semantinį lauką, kintančias žodžių reikšmes ir taip padeda išvengti nesusipratimų, kuriuos gali sukelti pernelyg laisvas vienų ar kitų terminų vartojimas ar vertimas. Pagaliau dar vienas universalus tyrimo metodas yra prozopografinis, padedantis sisteminti medžiagą apie socialiniuose, politiniuose ar kultūriniuose procesuose veikiančius žmones. Būtent prozopografinis tyrimas 12 nutiesia sąsajas tarp pavienių ir 12 Stone L. Prosopography // Dedalus. Winter 1971, p ; Prosopographie als Sozialgeschichte? München, dažnai iš pirmo žvilgsnio menkai tarpusavyje susijusių faktų ir įkelia juos į tam tikrą socialinį kontekstą. Tiriant atskirų asmenų likimus, ieškant jų tarpusavio ryšių, interpretuojant pasirodymą įvairiose situacijose, galima formuluoti bendresnes išvadas apie vienos ar kitos socialinės grupės padėtį ir sukurti savotišką jos kolektyvinę biografiją : kunigaikščių ir bajorų, pirklių, kunigų, raštininkų, notarų, dvaro personalo. Nagrinėjant (kad ir negausius) istorinius duomenis apie senosios Lietuvos gyventojus, čia ilgesniam ar trumpesniam laikui pasirodančius svetimšalius arba į užsienio kraštus išvykusių lietuvių likimus 13, galima geriau įsivaizduoti kelius, kuriais į Lietuvą ėjo naujos socialinio ar kultūrinio gyvenimo formos. Lietuvos istoriografijoje per mažai dėmesio sulaukė ankstyvojo viduramžiško valstybingumo kitoniškumo, palyginti su institucine naujųjų laikų valstybe, problema. XIII a. XV a. pradžios Lietuvos valstybė funkcionavo ne kaip institucijų valdoma teritorinė valstybė, bet kaip žmonių tarpusavio ryšių pagrindu kuriamas politinis darinys 14. Ir apskritai ikimoderno laikotarpiu žmogiškasis faktorius buvo fundamentalesnis nei biurokratinėje Naujųjų laikų santvarkoje (giminystės ryšiai ir kilmės reikšmė aristokratinėje visuomenė- 13 Tokių tyrimų pavyzdžiai iš XIV XV a. LDK istorijos: Rowell S. C. Pious Princesses or the Daughters of Belial: Pagan Lithuanian Dinastic Diplomacy // Medieval Prosopography. 1994, vol. 15, p. 3 80; Szybkowski S. Polish Staff as a Social Group in the Chancery of Grand Duke Witold // Quaestiones Medii Aevi Novae. 1998, t. 3, p ; Petrauskas R. Didžiojo kunigaikščio institucinio dvaro susiformavimas Lietuvoje (XIV a. pabaigoje XV a. viduryje) // Lietuvos istorijos metraštis 2005/1. Vilnius, 2006, p Plačiau žr. Petrauskas R. Ankstyvosios valstybinės struktūros Lietuvoje XIII amžiuje XV amžiaus pradžioje // Lietuvos istorijos studijos. 2005, t. 16, p

5 je, mecenatystės vaidmuo mene, asmeniniai kontaktai prekyboje ir t. t.). Todėl vieną ar kitą to meto problemą tirti metodologiškai verta pradėti ne tiek nuo institucijų ar struktūrų, kiek nuo asmenų. Vėlyvieji Viduramžiai kaip tik žymėjo procesų, kurie savo vidine struktūra ganėtinai įvairius ir menkai institucionalizuotus Europos kraštus ilgainiui atves prie pakankamai unifikuotos Naujųjų laikų institucinės valstybės santvarkos, pradžią. *** Pati sąvoka suponuoja, kad Viduramžiai 15 kilo iš jų raidą daugiausia lėmusios Antikos. Tokiu atveju ši sąvoka griežtąja prasme gali būti taikoma tik Romos imperijos tiesioginę įtaką pajutusiai Vakarų Europos daliai, kurioje per visus Viduramžius buvo vartojama lotyniškoji kultūra ir šitaip tapo įmanomas Renesansas (-ai). Tačiau plintanti lotyniškos Europos Viduramžių civilizacija apėmė daugelį Vidurio Rytų ir Šiaurės Europos regionų, priėmusių katalikišką krikštą ir perėmusių lotyniškąją kultūrą 16. XIII a. ši civilizacija ėmė skverbtis ir į Lietuvą 17. Mindaugo krikštas ir vaini- 15 Sąvokos raida ir turinys: Huizinga J. Zur Geschichte des Begriffs Mittelalter, jo paties. Geschichte und Kultur. Stuttgart, 1954, S ; Voss J. Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs. Untersuchungen zur Geschichte des Mittelalterbegriffs und der Mittelalterbewertung von der zweiten Hälfte des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. München, 1972; Goetz H.-W. Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt, Žinoma, čia ne vieta leistis į komplikuotus ginčus dėl Viduramžių sąvokos prasmingumo. 16 Fried J. Die Formierung Europas München, Žr. plačiau Petrauskas R. Viduramžiai // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001, p Taip pat žr. Kiaupienė J. XVI a. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: viduramžiai ar ankstyvieji Naujieji laikai? // jos pačios. Mes, Lietuva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir privatus gyvenimas). Vilnius, 2003, kavimas, lotyniškieji dokumentai, valdovo antspaudas leidžia įžvelgti Viduramžių civilizacijos pradmenis. Lietuva yra ypač būdingas nevienalaikiškumo modelio pavyzdys. Patekusi į Europos lotyniškąją civilizaciją brandžiųjų (iš dalies vėlyvųjų) Viduramžių laikais, ji neturėjo galimybės nueiti viso logiško kultūros brandinimo kelio ir turėjo perimti jau susiformavusios kultūros elementus. O jos socialinė struktūra daugeliu atžvilgių buvo panaši į ankstyvųjų Viduramžių visuomenių struktūrą. Bandant LDK suvokti vėlyvųjų Viduramžių Vakarų ir Vidurio Rytų Europos raidos kontekste, svarbu atkreipti dėmesį į tai, nuo kada ir kiek LDK pradeda reikštis bendrieji šios epochos reiškiniai monarchinės ideologijos formavimasis ir šalies teritorijos įsisavinimas, naujasis apgyvendinimas (vidinė kolonizacija), krikščioniškos riterijos samprata kaip kilmingųjų ideologija, luomų idėja ir luominiai susirinkimai, miesto ir kaimo savivalda, naujasis pamaldumas ir reformų sąjūdžiai, kultūrinė įtampa tarp raštijos tautinėmis kalbomis plitimo ir lotyniškosios kultūros renesanso. Kokios buvo šios recepcijos kryptys? Kaip giliai jos keitė LDK visuomenės gyvenimą? Bet kartu kaip perimami socialiniai ir kultūriniai fenomenai transformavosi LDK teritorijoje, kokie pastebimi analogiškų struktūrų raidos skirtumai? Šiuolaikinės medievistikos periodizacijos modeliuose ypatingas vaidmuo priskiriamas XII ir XIII a. prasidėjusiai visuomenės transformacijai Europoje 18. Tiesa, p Archeologinė perspektyva: Zabiela G. Viduramžių archeologija Lietuvoje // Lituanistika. 2001, Nr. 3, p ; Kuncevičius A. Lietuvos viduramžių archeologija. Vilnius, Čia ir toliau iš gausios medievistinės literatūros cituojami tik aktualesni ir naujesni darbai: States and Rulers in Later Medieval Europe / Ed. by B. Guenée and 73

6 pirmasis svarbus lūžis Europos istorijoje po Karolingų laikų įvyko dar X XI a. Tuo metu lotyniškoji Europa galutinai atsiskyrė nuo Bizantijos, prie tos Europos prisijungė Skandinavijos ir Vidurio Rytų Europos šalys, taip sukurdamos naujosios Europos darinius šalia senosios postkarolingiškosios, antikinės civilizacijos tradiciją plėtojusios Vakarų Europos. Svarbūs pokyčiai vyko ir senosios Europos vidaus gyvenime: feodalinės tvarkos kaip vyraujančios socialinio gyvenimo formos įsitvirtinimas, luomų diferenciacija, žemėvaldos konsolidacija ir pilies fenomeno atsiradimas, riterių kultūra, naujos technologijos žemės ūkyje (ariamasis plūgas, trilaukė sėjomaina, vandens ir vėjo malūnai), naujų žemės plotų įdirbimas (vidinė kolonizacija), miestų autonomija ir savivaldos pradžia, Romos teisės recepcija, rašto kultūros plitimas. Nuo šio laiko prasideda tai, ką galima vadinti lotyniškosios Europos ekspansija: politinė (kryžiaus žygiai Pirėnuose ir Šventojoje Žemėje, o netrukus ir dar keliomis kryptimis), ekonominė (pagrindinių prekybos kelių perkėlimas į Vakarų Europą), kultūrinė (lotynų kalbos ir su ja susijusios kultūrinės tradicijos įsitvirtinimas) 19. J. Vale. Oxford, 1988; Europa im späten Mittelalter. Politik Gesellschaft Kultur / Hrsg. von R. C. Schwinges, Ch. Hesse, P. Moraw. München, 2006; Czaja R., Dygo M., Gawlas S., Myśliwski G., Ożóg K. Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy / Red. S. Gawlas. Warszawa, Taip pat žr.: Ле Гофф Ж. С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. Москва, 1992, c ; Epstein S. R. Regional fairs, institutional innovation, and economic growth in Late Medieval Europe // The Economic History Review. 1994, vol. 47, p Bloch M. La société feodale. T Paris, ; Bartlett R. The making of Europe. Conquest, colonization and cultural change. London, 1993, p ; Borgolte M. Europa entdeckt seine Vielfahlt (Handbuch der Geschichte Europas. Bd. 3). Stuttgart, Vėlyvaisiais Viduramžiais politinių ir socialinių permainų apimta lotyniškoji Europa iš esmės pasiekė savo geografinės plėtros ribas (Suomijos, Prūsijos, Livonijos, Lietuvos krikščioninimo pradžia). Nors sienos Europos viduje nenustojo keistis, krikščionių pasaulis nuo to laiko nepakito. Kolonijinė ekspansija dar buvo ateities reikalas. Išnyko ir išorinė grėsmė Europai. Paskutinieji ilgą laiką Europą varginę klajoklių antpuoliai (mongolų XIII a. viduryje) Vakarų Europos jau nepasiekė, o vėlesnė turkų ekspansija grėsė tik pietinei jos daliai. Tuo metu galutinai susiformavo pagrindiniai Europos regionai Vakarų Europa, Vidurio Rytų Europa, Pirėnų pusiasalis, Skandinavija. Šiuose regionuose pastebimi socialiniai ir kultūriniai skirtumai, tačiau ne tokie esminiai, kad šių regionų nebūtų galima laikyti vienos civilizacijos dalimi. Tiesa, buvo nemažai išskirtinių paribio teritorijų (Pietų Italija, arabų tebevaldoma Ispanijos dalis, pagoniška Lietuva, Transilvanija), tačiau daugelis bendraeuropinių procesų pamažu apėmė ir jas. Pagrindiniai Europoje vykę pokyčiai vėlyvaisiais Viduramžiais buvo valstybių centralizacija (tautinės teritorinės monarchijos), socialinė stabilizacija (luomų konsolidacija ir atstovavimo luomų susirinkimuose užuomazgos) 20, naujojo apgyvendinimo / vidinės kolonizacijos pabaiga (ypač Vidurio Rytų Europoje ir Skandinavijoje) 21, 20 Nobilities in Central and Eastern Europe: Kinship, Property and Privilege / Ed. by J. M. Bak. Budapest, 1994; Rösener W. Valstiečiai Europos istorijoje. Vilnius, 2000; Hechberger W. Adel, Ministerialität und Rittertum im Mittelalter. München, 2004; Blockmans W. A. Typology of Representative Institutions in Late Medieval Europe // Journal of Medieval History. 1978, vol. 4, p Körmendy A. Melioratio terrae. Vergleichende Untersuchung über die Siedlungsbewegung im östlichen 74

7 miestų (savivaldos) ir prekybos plėtojimasis 22, mokymo ir dvasingumo permainos (universitetas ir scholastika, elgetaujantieji vienuolių ordinai, naujasis pamaldumas / devotio moderna), savimonės individualizacija (portretinio žanro atsiradimas mene bei autobiografinio literatūroje) 23. Svarbu buvo tai, kad daugelis šių naujovių Europoje atsirado vienu metu. Tai, kas anksčiau siejo tik siaurą kultūrinį ir iš dalies politinį skirtingų Europos kraštų elitą (lotynų kalba kaip Bažnyčios, kultūros ir administracijos kalba, tarpdinastinės vedybos), nuo šiol tampa kur kas platesnis socialinis vyksmas. Europos regionų bendravimas tapo intensyvesnis: tarptautiniai kilmingųjų ir miestiečių kelionių maršrutai stiprino tarpusavio ryšius ir kėlė priklausymo vieningam kilmingųjų ar miestiečių pasauliui pojūtį. Tai pasireiškė valdovų dvarų ir miestų sudėties, taip pat matrimoninių ryšių internacionalizacija, bendros kilmės teorijomis. Keliones lengvino atsirandanti viduramžiškų pasų (garantinių ar rekomendacinių laiškų) sistema 24, o keitimąsi idėjomis skatino knygų perrašymo kultūros intensyvėjimas, jų atpigimas ir raštingų žmonių skaičiaus didėjimas. Mitteleuropa im Jahrhundert. Poznań, 1995; Historiographical approaches to medieval colonization of East Central Europe. A comparative analysis against the background of other European inter-ethnic colonization processes in the Middle Ages / Ed. by J. M. Piskorski. New York, Bogucka M. The towns of east-central Europe from the 14 th to the 17 th century // East-Central Europe in transition: from the 14 th to the 17 th century / Ed. by A. Mączak, H. Samsonowicz, P. Burke. Cambridge, 1985; Lück H. Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Europäische Dimensionen zweier mitteldeutscher Rechtsquellen. Hamburg, 1998; European cities of Magdeburg law. Tradition, heritage, identity. Kraków, Gurevič A. Individas Viduramžių Europoje. Vilnius, Groebner V. Der Schein der Person. Steckbrief, Ausweis und Kontrolle im Mittelalter. München, Vis dėlto, nepaisant politinės stabilizacijos ir kultūrinių permainų, XIV šimtmetis buvo krizės amžius 25. Krizę sukėlė pasikeitusi ekonominė konjunktūra ir Didysis maras 26. XIII a. pabaigoje Vakarų Europoje baigėsi vidinė kolonizacija ir prasidėjo atvirkščias procesas dirbamos žemės apleidimas. Tai buvo tam tikra prasme šalutinis ankstesnio pakilimo padarinys. Daugėjant gyventojų, didesni žemės plotai suskilo į smulkius ūkius, kurių savininkai nuskurdo. O m. iš Rytų į Europą atėjo maro epidemija. Pradėjo masiškai nykti gyvenvietės, valstiečiai kėlėsi į miestus, kur po epidemijos buvo jaučiamas darbo jėgos trūkumas. Agrarinė krizė labai sumažino žemvaldžių pajamas. Ypač nukentėjo mažesnius dvarus valdę smulkieji bajorai. O didesnėmis valdomis disponavę teritoriniai kunigaikščiai nebuvo taip priklausomi nuo valstiečių įmokų (nemažą dalį savo pajamų jie gaudavo iš muitų ir miestų mokesčių), todėl ekonominė krizė juo palietė kur kas mažiau. Demografinė krizė Europoje gana greitai buvo įveikta, tačiau iškilo nemažai naujų iššūkių. XIV a. išmirė bent kelios tradicinės dinastijos (Šventosios Romos imperijoje Štaufenai, Prancūzijoje Kapetingai, Čekijoje Pšemislai, Vengrijoje Arpadai, Lenkijoje Piastai), o tai lėmė politinių jėgų persigrupavimą 27. Politinio atskirumo lai- 25 Įvairūs jos aspektai nagrinėjami: Europa Die Krise des Spätmittelalters / Hrsg. von F. Seibt und W. Eberhard. Stuttgart, Bergdolt K. Der Schwarze Tod in Europa. Die Große Pest und das Ende des Mittelalters. München, Gawlas S. Monarchien und Stände in den Ländern Mittelosteuropas an der Wende vom Mittelalter zur Neužeit // Ostmitteleuropa im Jahrhundert eine Region oder Region der Regionen / Red. M. Dygo, S. Gawlas, H. Grala. Warszawa, 2003, p

8 kais atgijo unijų paieškos: Vidurio Rytų Europa jau kurį laiką gyveno tokioje situacijoje (Čekija imperijos sudėtyje, Vengrijos ir Lenkijos, vėliau Lenkijos ir Lietuvos dinastinės unijos), 1397 m. Kalmaro unija panašią struktūrą bandyta sukurti Skandinavijoje. Lig tol politinį universalumą užtikrinančios ir tautinėmis ribomis savęs nesaistančios politinės galios (Romos popiežius ir Šv. Romos imperatorius) taip pat išgyveno krizę. Avinjono nelaisvė ( ) trukdė popiežiams vykdyti aktyvią plačiąją politiką, o vėliau prisidėjo Bažnyčios skilimas ir naujų reformatoriškų judėjimų plitimas (Džonas Viklifas, husitai). Šventosios Romos imperijoje įsitvirtinęs valdovo rinkimo principas siaurino atskirų imperatorių interesus ir skatino juos spręsti visų pirma savo dinastijų (Liuksemburgų, Habsburgų, Vitelsbachų) reikalus. Anglija ir Prancūzija įsivėlė į ilgąjį Šimtametį karą ( ), vis dar nesuvienytos ispanų karalystės niekaip negalėjo užbaigti Rekonkistos Pirėnuose, o Apeninuose vis labiau didėjo skirtumai tarp Šiaurės ir Pietų. Tačiau vėlyvųjų Viduramžių krizė turėjo ir kitą pusę. Krizė ilgainiui pagerino Vakarų Europos valstiečių padėtį. Dėl valstiečių konkuruojantys žemės savininkai turėjo jiems suteikti vis daugiau nuolaidų. Kai kurie gyventojai įsiliejo į migracinį srautą, kurį sukėlė Vidurio Rytų Europos ar Pirėnų pusiasalio ir Skandinavijos teritorijų apgyvendinimas. Todėl šio laikotarpio pabaigoje agrariniai santykiai vakarinėje Europos dalyje tapo laisvesni. Kitaip buvo Vidurio Rytų ir Pirėnų pusiasalio regionuose. Juose nepastebima gilesnės ekonominės ir demografinės krizės požymių, o kiek vėliau atsigaunanti Vakarų ekonomika atvėrė naujų galimybių įsitraukti į prekybinius mainus. Tai savo ruožtu skatino didinti produkcijos eksportui gamybą ir stiprinti valstiečių įbaudžiavinimą. Todėl nuo šio laikotarpio vis labiau ryškėjo Vakarų ir Vidurio Rytų Europos socialinės ir ekonominės raidos tendencijų išsiskyrimas 28. Ypač svarbūs pokyčiai vyko valstybiniu lygmeniu. Ekonominis feodalų nusilpimas lėmė stambių siuzerenų stiprėjimą, o tai vedė valstybių centralizacijos link. Nepaisant tam tikrų raidos bendrybių, tai nebuvo homogeniškas procesas. Prancūzijoje, Anglijoje, Ispanijoje valdžią sustiprino viešpataujančios dinastijos, o Vokietijoje ir Italijoje įsitvirtino teritoriniai kunigaikščiai. Kai kuriuose regionuose miestams pavyko sukurti stiprias, valstybių ribas peržengusias sąjungas (pavyzdžiui, Hanzos sąjunga Šiaurės Rytų Europoje) arba atsirado politinę valdžią turinčių miestų tipas (Šiaurės Italijos miestai, iš dalies prie jų galima priskirti net Šiaurės Rusios Naugardo ir Pskovo miestus). Tačiau ekonominis miestų potencialas dar buvo nepakankamas, todėl į pirmą planą besikeičiančioje Europoje išėjo teritorinės monarchijos. Aktualinta Romos teisė savo prigimtimi buvo glaudžiai susijusi su imperatoriaus valdžia, tačiau ilgainiui ji buvo priderinta prie naujos valstybių sistemos. Prancūzų Orleano mokyklos juristai suformulavo tezę, kuri aprašė teritorinių valdovų karalių ir kunigaikščių valdžią: rex est imperator in regno suo. Taip formavosi nauja monarchinės valdžios koncepci- 28 Małowist M. The problem of the inequality of economic development in Europe in the Later Middle Age // The Economic History Review. 1966, vol. 19, p ; jo paties. Wschód a Zachód Europy w XIII XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych. Warszawa, 2006 (1 leid. Warszawa, 1973). 76

9 ja, kurios pagrindą sudarė mokymas apie išskirtines valdovo teises (regalijas), ją vaizdavo įvairiais ženklais išaukštinta suvereno valdžios simbolika ir ceremonialai, o jos kūrimo ir plėtojimo erdvė buvo visų pirma institucinis valdovo dvaras, kuriame svarbų vaidmenį vaidino kanceliarijoje susitelkę išsilavinę tarėjai ir juristai. Vėlyvųjų Viduramžių reformos visų pirma pasireiškė kaip struktūrinis sutankinimas : tolesnė teritorizacija ir valdymo (administracijos) stiprinimas 29. Šiuo laikotarpiu vyksta institucinis viešosios valdžios stiprėjimas: modernesnės administracinės struktūros kūrimas, nauja finansų politika (naujo tipo mokesčių įvedimas), kariuomenės reformos (samdomoji kariuomenė), rašytinės teisės sistematizacija ir kodifikacija. Baigiantis Viduramžiams, baigėsi ir daugelio karalysčių teritorijų formavimo procesas: XV a. pabaigoje buvo panaikintos dvi paskutinės Prancūzijos hercogystės (Burgundija ir Bretanė), galutinai sujungtos Ispanijos karalystės. Teritorinių karalysčių sampratos stiprėjimas buvo ryškus ir Šiaurės, ir Vidurio Rytų Europos karalystėse 30. Tiesa, sąvoka valstybė, kuria vėliau ši viešoji valdžia buvo apibrėžiama, tuo metu dar buvo mažai konceptualizuota, o apibūdinant valstybinę santvarką toliau vartojami papildiniai: status rei publicae, status regni ir pan. Vėlyvaisiais Viduramžiais visoje Europoje reikšmingų permainų įvyko ir žmonių savimonėje. Pasaulietiniai ir dvasiniai reiš- 29 Moraw P. Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung: das Reich im späten Mittelalter. Frankfurt am Main Berlin, Modernizacja struktur władzy w warunkach opóźnienia. Europa Środkowa i Wschodnia na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Red. M. Dygo, S. Gawlas i H. Grala. Warszawa, kiniai buvo neatsiejamai susipynę, todėl naujasis pamaldumas, religinių praktikų ir sielovados struktūros pokyčiai vertintini kaip to paties ankstyvosios modernizacijos proceso komponentai. Nors lavinimasis tarp kilmingųjų ir toliau buvo suprantamas visų pirma kaip riteriško kariavimo ir dvaro papročių pamokos, vis dėlto nuo XIV a. pabaigos Europos kilmingos jaunuomenės gyvenimo būdo dalimi tapo užsienio kelionės, į kurių maršrutus laikui bėgant šalia užsienio dvarų buvo įtraukti ir universitetai (Grand Tour) 31. Mobilumas ir išsilavinimas kūrė naujas krikščioniškų Europos tautų bendrumo suvokimo formas. Tai atspindėjo vienodo kilmės modelio mitai (Europos tautų kilmės teorijos iš senovės trojėnų ir romėnų) 32, lotyniškosios kultūros atgimimas socialine prasme platesniu lygmeniu, vienalaikių madų ar įpročių plitimas. Ar visa tai galima pavadinti europinės savimonės atsiradimu, yra keblus klausimas. Tačiau vienaip ar kitaip Europos kraštai, nepaisant karų ir vėlesnio konfesinio susiskaldymo, tapo artimesni tiek kultūrinės raidos, tiek socialinės struktūros požiūriu. Teisingo karo samprata nesustabdė tarpusavio konfliktų, tačiau su- 31 Paravicini W. Von der Heidenfahrt zur Kavalierstour. Über Motive und Formen adligen Reisens im späten Mittelalter // Wissensliteratur im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit (Wissensliteratur im Mittelalter Bd. 13) / Hrsg. von H. Brunner und N. R. Wolf. Wiesbaden, 1993, p ; Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert / Hrsg. von R. Babel und W. Paravicini. Ostfildern, Borst A. Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker. Bd Stuttgart, ; Kersken N. Geschichtsschreibung im Europa der natines. Nationalgeschichtliche Gesamtdarstellungen im Mittelalter. Köln Weimar Wien, 1995; Borgolte M. Europas Geschichten und Troia // Troia. Traum und Wirklichkeit. Stuttgart,

10 kėlė karo įteisinimo reiškinį. Tarptautinė Europos monarchijų politika balansavo tarp valstybinio intereso ir krikščioniškojo universalumo. Kilus turkų grėsmei, Europos valstybės bandė konsoliduotis. Popiežių ir imperatorių iniciatyvas palaikė kai kurie karaliai 33. Tiesa, kaip rodo aktyvių kryžiaus žygių prieš turkus organizatorių, Burgundijos hercogų, pavyzdys tai jie darė visų pirma vedami pragmatinių tikslų, siekdami įtvirtinti savo kunigaikštišką suverenumą. Tačiau bendro reikalo propaganda kūrė priklausomybės vienai bendruomenei viziją. Taigi vėlyvaisiais Viduramžiais Europa bent jau intelektualų raštuose tampa politiškai, konfesiškai ir kultūriškai aiškiau apibrėžiama idėja 34. *** Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė į šį pasaulį įsiliejo jam jau baigiant formuotis, tačiau greitai tapo integrali, nors ir periferinė, jo dalis. Krikščioniškos civilizacijos priartėjimas XIII a. vienu metu iš vakarų (Vokiečių ordinas Prūsijoje ir Livonijoje) ir rytų (santykiai su Kijevo Rusios paveldo kraštais), stiprėjantys ryšiai su krikščioniškais kraštais atvėrė kelius plisti Viduramžių kultūros reiškiniams: lotyniškajai (netrukus ir rusėniškajai bei graikiškajai) raštijai, gotikos architektūrai, vienuolystei, riterių ideologijai, o politiniame gyvenime 33 Plg. Baczkowski K. Próby włączenia państw Jagiellońskich do koalicji antytureckiej przez papieża Aleksandra VI na przełomie XV/XVI wieku // Nasza przeszłość. 1994, t. 81, s Burke P. Did Europe exist before 1700? // History of european ideas. 1980, vol. 1, p ; Hiestand R. Europa im Mittelalter vom geographischen Begriff zur politischen Idee // Europa Begriff und Idee. Historische Streiflichter / Hrsg. von H. Hecker. Bonn, 1991, S ; Oschema K. Der Europa-Begriff im Hoch- und Spätmittelalter // Jahrbuch für europäische Geschichte. 2001, Bd. 2, S santykiams su vis dar svarbiomis universaliosiomis politinėmis jėgomis Romos popiežiumi ir Šventosios Romos imperatoriumi. Europinės struktūros ir politinės bei socialinės kategorijos nuo pat pradžių darė įtaką valstybingumo procesams Lietuvoje. Monarchijos idėja galutinai įsitvirtino Lietuvoje Mindaugo laikais, kai jo dvarą, Livonijos ordinui tarpininkaujant, pasiekė popiežiaus Inocento IV bulės ir karaliaus karūna 35. Valdovo karūnacija Vidurio Rytų Europos ir Skandinavijos valstybėse žymėjo sėkmingą politinės konsolidacijos proceso pabaigą. Vakarų krikščioniškajame pasaulyje jau nuo Karolių laikų galiojo krikščioniškos monarchijos samprata, kai popiežiaus sankcionuotas bažnytinis patepimas ir karūnacijos ceremonialas tapdavo tarptautinio karaliaus valdžios pripažinimo sąlyga, o sykiu ir jos išskirtinumo vietos kilmingųjų visuomenėje išraiška. Ir nors vėlesnėje Lietuvos istorijoje europinė karalystė atkurta nebuvo, o šalis atkrito į pagonybę, veikiant europinėms kategorijoms sukurta monarchinė valdymo forma buvo išlaikyta 36. Kiti ankstyvi krikščioniškos Europos ir Lietuvos ryšių pavyzdžiai iš dalies yra negatyvūs, tačiau taip pat gerai iliustruoja europinės civilizacijos sklaidą ikikrikščioniškoje Lietuvoje. XIV a. žygiai į Prūsiją / Lietuvą (Preussenreisen, Litauerreisen) tapo svarbiu Vakarų Europos riterių kultūros elementu 37. Karaliai, hercogai ir kiti kilmingieji faktiškai iš visų krikščioniškos Europos šalių vyko į Prūsiją daly- 35 Gudavičius E. Mindaugas. Vilnius, Dubonis A. Traidenis. Monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje ( ). Vilnius, Paravicini W. Die Preußenreisen des europäischen Adels. Bd Sigmaringen,

11 vauti kryžiaus žygiuose prieš pagonis lietuvius. Iš periferinio krašto Lietuva staiga virto Europos kilmingųjų susidomėjimo objektu. Šie žygiai reikšmingai prisidėjo prie bendros europinės riterių kultūros ir jos savimonės susiformavimo. Europos kilmingiesiems žygiai į Lietuvą buvo ne tiek tam tikrų karinių užduočių sprendimas, kiek proga pademonstruoti savo riterystę, savotiškas į svetimą kraštą išplėstas riterių turnyras. Savo ruožtu Ordino vadovybė sugebėjo sukurti šiems žygiams organizuoti pritaikytą ir iš jų gyvuojančią ekonomiką (žygeivių aptarnavimas, ūkinis belaisvių panaudojimas, išpirkos). Tačiau ne mažiau šių žygių epochoje pasikeitė ir Lietuva. Lietuvių valdantysis elitas ne tik dalyvavo toje pačioje kryžiaus žygių ekonomikoje, bet ir perėmė nemažai riteriškų europinės bajorijos papročių, kaip antai raitelių kariuomenės kariavimo technikos ir taktikos elementus, elgesį su belaisviais, valdžios ženklus 38. Nenuostabu, kad jau Vytauto laikais LDK tapo vienu iš kryžiaus žygių judėjimo centrų, sau pritaikydama Vengrijoje ir Lenkijoje paplitusią krikščionybės gynimo doktriną 39. Riteriški motyvai buvo naudojami tiek kovose su totoriais, tiek vėlesniuose karuose su Maskva. Kryžiaus žygių, teisingo karo ir krikščionybės pylimo / priešpilio (antemurale christianitatis) idėjos liudija LDK įsijungus į katalikiškos Europos diskursą. XV a. antroje pusėje visą katalikišką Europą apėmęs žygių prieš turkus judėjimas 38 Petrauskas R. Riteriai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje XVI a. pradžioje // Istorijos šaltinių tyrimai. Vilnius, 2008, t. 1, p Rowell S. C. Lietuva krikščionybės pylimas? Vienos XV amžiaus ideologijos pasisavinimas // Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis (kaip 1 nuor.), p pamažu įtraukė ir Lietuvos didikus. Didikai gaudavo jiems kryžiaus žygių rengimo proga adresuotas popiežių bules, patys savo laiškuose ėmė vartoti kryžeivišką retoriką, o didžiojo kunigaikščio dvarą su pasiūlymais prisidėti prie bendros kovos su kitatikiais pasiekdavo net tolimosios Gruzijos valdovų pasiuntinybės 40. Ir nėra taip svarbu, kad šie žygiai paprastai taip ir likdavo politiniais planais bei vaizduotės kūriniais, jų atgarsiai LDK politinio elito savimonėje atspindi stiprėjantį europinių pasaulėžiūros formų ir kategorijų perėmimą. Panašiai kaip riteriški karai klostėsi ir kitas su tarptautiniu mobilumu susijęs reiškinys vidaus apgyvendinimas Lietuvoje. Pirmosios naujų žmonių apgyvendinimo iniciatyvos, sekant gretimų krikščioniškų kraštų pavyzdžiais, nuskambėjo dar XIV a. pirmoje pusėje Gedimino laiškuose. Tiesa, jos liko be didesnio atgarsio, nes sutapo su Vakarų Europą apėmusia agrarine ir demografine krize. Tačiau ši idėja nebuvo pamiršta ir naują postūmį įgavo XV XVII a., apgyvendinant LDK atitekusią dykrą pasienyje su Prūsija ir Mazovija. Nuo XV a. vidurio tarp Lietuvos kilmingųjų pradeda plisti kelionių po Europos dvarus mada (Aleksandras Soltanas, Mykolas Glinskis) 41, o nuo XVI a. pra- 40 Plg. Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje XV a.: sudėtis struktūra valdžia. Vilnius, 2003, p. 149; Rowell S. C. Du Europos pakraščiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir ispanų karalysčių ryšiai (kaip 7 nuor.), p Paravicini A. und W. Alexander Soltan ex Lithuania ritum grecorum sectans. Eine ruthenisch-polnische Reise zu den Höfen Europas und zum Heiligen Land // Zwischen Christianisierung und Europäisierung: Beiträge zur Geschichte Osteuropas in Mittelalter und Früher Neuzeit. Festschrift für Peter Nitsche zum 65. Geburtstag / Hrsg. von E. Hübner, E. Klug und J. Kusber. Stuttgart, 1998, S ; Rowell S. C. Nolite confidere in principibus: Mikhail Glinsky, Sigis- 79

12 džios diduomenėje atsiranda ir universitetinio lavinimosi apraiškų. Kazimiero sūnūs buvo pirmieji Jogailaičiai, mokėję skaityti ir rašyti, maždaug nuo to laiko (XV XVI a. sandūra) raštingumas tampa ir diduomenės vaikų lavinimo dalimi. Todėl pradedant šiuo laikotarpiu atsiranda privati didikų korespondencija 42, didikai ima inicijuoti, užsakinėti, o kartais ir patys rašyti / diktuoti rašytinius tekstus (Lietuvos metraščiai, kuriuose išdėstyta romėniška lietuvių kilmės teorija, Alberto Goštauto laiškas Bonai ir kiti tekstai, panegirikos) 43. Tai, kad šiuose raštuose vartotos net keturios kalbos (lotynų, rusėnų, lenkų, vokiečių), gerai atspindi kultūrinių orientacijų diapazoną. Nors korespondencijoje paplinta ( liaudiška ) lenkų kalba, kartu aiškiai matyti, kad lotynų kalba įgyja naują statusą (Mykolas Lietuvis, Augustinas Rotundas, Antrojo Lietuvos Statuto lotyniška redakcija) 44. Todėl ir didėjantis rusėniškų dokumentų skaičius XV ir XVI a. LDK kanceliarijos darbe ėjo lygia greta su iš pirmo žvilgsnio priešingu daugelio didikų noru svarbias privilegijas versti į lotynų kalbą. Rusėniškas LDK Statutas ir lotyniškos didžiųjų kunigaikščių žemės privilegijos, rusėniški metraščiai ir lotyniška jų istorijos samprata, lenkiški didikų laiškai ir lotyniška politinė publicistika tai skirtingos to paties reiškinio pusės mund the Old and the Council of Lords // Faworyci i opozycjoniści. Król i elity polityczne w Rzeczypospolitej XV XVII wieku / Red. M. Markiewicz i R. Skowron. Kraków, 2006, p Ragauskienė R., Ragauskas A. Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems. Studija apie XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų korespondenciją. Vilnius, Svarbiausi tekstai: Šešioliktojo amžiaus raštija (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 5). Vilnius, Bardach J. Statuty litewskie a prawo rzymskie. Warszawa, ir įvairiakalbiai tų pačių asmenų intelektualinės veiklos pėdsakai. Liaudies (tautinių) ir lotynų kalbų santykiai buvo dinamiški, visoje Europoje raštijos tautinėmis kalbomis plitimas abipusiais priklausomybės ryšiais buvo susijęs su dar vienu lotynų kalbos atgimimu 45. Toliau nebetęsdamas atskirų vėlyvųjų Viduramžių civilizacijos formų sklaidos LDK apžvalgos ir grįždamas prie anksčiau pasakytų metodologinių pastabų, jas konkretinsiu analizuodamas kelių europinių kultūrinių elementų perėmimą. Kaip minėta, vėlyvaisiais Viduramžiais ryškėjanti Europos šalių kultūrinė vienovė, be kita ko, atsiskleidė įvairių vienalaikių madų ir papročių plitimu bei lotynų kultūros atgimimu platesniu socialiniu lygmeniu. Vykstančios kultūrinės integracijos pavyzdys gali būti tautų ar atskirų dinastijų kilmės teorijos. Etnogenetinės legendos Europoje buvo žinomos jau nuo ankstyvųjų Viduramžių, bet tik vėlyvaisiais Viduramžiais tapo įvairių (etno)socialinių grupių, o ne tik negausių intelektualų savastimi 46. Šiame kontekste lietuvių kilmės iš romėnų teorija, nuo seno kelianti susidomėjimą istoriografijoje, ilgą laiką buvo pernelyg politizuojama, ieškant tariamų antilenkiškų ar antimaskvietiškų šaknų. Bergždžiai ieškota ir konkrečių šios teorijos šaltinių, kūrėjų ar įtakų. Kur kas svarbesnis yra šio 45 Łacina jako język elit / Red. J. Axer. War sza wa, Plačiau žr. Rowell S. C. Amžinos pretenzijos arba kaip turime skaityti elitinę literatūrą? // Seminarai. Vilnius, 1998, p. 7 30; Petrauskas R. Socialiniai ir istoriografiniai lietuvių kilmės iš romėnų teorijos aspektai // Literatūros istorija ir jos kūrėjai (Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 17). Vilnius, 2004, p ; Gudmantas K. Vėlyvųjų Lietuvos metraščių veikėjai ir jų prototipai: romėnai // Istorijos rašymo horizontai (Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 18). Vilnius, 2005, p

13 reiškinio idėjinis kontekstas, išcentrinio istorinio mąstymo schema, kuri įvairias to meto nationes drąsiai kildino iš kelių raštijoje paplitusių archetipų Trojos, Romos, Sarmatijos. Lietuvoje aptinkame tą patį pasakojimo modelį, kuris tuo pat metu buvo paplitęs skirtingose Europos šalyse, kai kuriais atvejais net Romos senatorių giminės, iš kurių kildinami Lietuvos kunigaikščiai ir didikai, buvo tos pačios. Kita vertus, šis bendras istorinio mąstymo modelis Lietuvoje buvo perimtas tuo metu (XVI a. pradžioje), kai įtakingiausios LDK diduomenės giminės galios viršūnėje siekė sukurti politinę ir idėjinę erdvę savo valdžiai įtvirtinti. Tam tikru istorijos laikotarpiu perimta teorija vėliau buvo dar kartą perkurta ir išplėtota. Žymiausias LDK istorikas, iš Mazovijos kilęs Motiejus Stryjkovskis 47 pritaikė ją naujiems socialiniams (įtraukė į šią iš pradžių labai aristokratiškai koncipuotą teoriją platesnius bajorijos sluoksnius), politiniams (suderino su sarmatiška lenkų teorija) ir konfesiniams (stačiatikių bajorijos integracija) poreikiams. Taigi matome, kaip ši bendraeuropinė tradicija buvo Lietuvoje priimta, adaptuota, permąstyta ir laikui bėgant kūrybiškai išplėtota, o dėl savo universalumo ilgainiui tapo vienu iš svarbiausių LDK kultūrinių reiškinių iki pat XIX a. Tai, kad vėlavimo / įtakų koncepcija negali būti naudojama, neatsižvelgiant į vietos visuomenės pasirengimą adaptuotis, rodo ir kitas pavyzdys. XV a. pabaigoje į Vilnių kartu su naujo valdovo Aleksandro Jogailaičio dvaru iš Lenkijos atvyko jaunas magistras Erazmas Ciołekas (Vi- 47 Wojtkowiak Z. Maciej Stryjkowski dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań, telijus), kuris jau pirmais savo gyvenimo Lietuvoje metais inicijavo įvairių pokyčių, kurie turėjo svarbių kultūrinių padarinių. Jam vadovaujant LDK kanceliarijoje išryškėjo naujos dokumentų rašymo ir tvarkymo tendencijos, pradėtos vesti dvaro (iždo) sąskaitų knygos ir kartu reguliuoti valdovo finansai 48. Kiek vėliau E. Ciołekas savo garsiajai pasiuntinybei į Romą paruošė kalbą traktatą, kuri tapo pavyzdžiu LDK diplomatijai ir dar tik besiformuojančiai Lietuvos politinei publicistikai. Taigi lyg ir galėtume šį asmenį laikyti tipišku aukštesnės kultūros atstovu, padedančiu nebrandžiam kraštui priaugti tam tikrus civilizacijos standartus. Bet ar adekvačiai suprasime visas šias iniciatyvas, neatsižvelgę į vietinę sociokultūrinę aplinką, kurioje staiga atsidūrė ir turėjo veikti E. Ciołekas. Aleksandro valdymo pradžioje buvo atnaujintas nuolatinis tarptautinės sudėties didžiojo kunigaikščio dvaras, kuris pradėjo nemažai pokyčių šalyje 49. Vytauto, Aleksandro ir net trumpo Žygimanto Augusto rezidavimo Lietuvoje ir Vilniuje pavyzdžiai liudija, kokius impulsus galėjo suteikti ir ilgalaikių padarinių turėti nuolatinis valdovo dvaro buvimas šalyje. Kaip tik tokia padėtis susiklostė XV ir XVI a. sandūroje, kai kraštas ir jo sostinė, nepaisant karo su Maskva, išgyveno dinamiškos raidos laikotarpį. Būtent tokioje aplinkoje ir radosi tinkama dirva magistro Erazmo 48 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos ( ) / Par. D. Antanavičius ir R. Petrauskas. Vilnius, Pietkiewicz K. Dwór litewski wielkiego księcia Aleksandra Jagiellończyka ( ) // Lietuvos valstybė XII XVIII a. Vilnius, 1997, p ; Petrauskas R. Nuo Vytauto iki Aleksandro Jogailaičio: didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvaro tęstinumo problema // Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. Vilnius, 2007, p

14 sugebėjimams ir žinioms. Popiežiui skirtame jo traktate galime skaityti apie idėją įsteigti Lietuvoje riterių broliją, kuri turėtų padėti kovoti su kitatikiais. Ši idėja istoriografijoje nėra rimtai traktuojama, nes tokia brolija taip ir nebuvo įkurta. Ir apskritai riterių kultūra Lietuvoje yra nuvertinama kaip pavėluota, fragmentinė, o tai neleido istorikams ištirti jos reikšmės LDK kilmingųjų visuomenei. Iš tikrųjų riterių kultūros formų raidos LDK analizė 50 rodo, kad ta kultūra turėjo savo vidinę logiką, o kai kuriais laikotarpiais, kaip antai Vytauto ir vėliau Aleksandro Jogailaičio valdymo metais, išgyveno savotišką klestėjimą, todėl Aleksandro bandymas kurti savo ordiną (šiaip jau vienintelis tokio pobūdžio ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje) neatrodo toks jau ekscentriškas ir atsitiktinis. Todėl vėlgi turime kalbėti apie būtinybę tirti visuomenės (ar tam tikrų jos grupių) pasirengimą priimti naujas kultūros ar socialines formas. Vietinio socialinio ir kultūrinio gyvenimo ritmo ir aktualių poreikių įvertinimas padeda suprasti, kodėl kartais tam tikri reiškiniai vystosi pagreitintai. Pavyzdžiui, teisėkūros srityje XVI a. LDK lenkė gretimus kraštus ir iš čia pavyzdžių savo reformoms sėmėsi Lenkijos ar Livonijos teisininkai 51. Dokumentinis LDK archyvas Lietuvos Metrika taip pat susiformavo maždaug tuo metu kaip ir Lenkijos Karalystėje 52. Todėl diferencijuotas ir di- 50 Petrauskas R. Riteriai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje XVI a. pradžioje (kaip 38 nuor.). 51 Bardach J. Statuty litewskie w ich kręgu prawnokulturowym // jo paties. O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988, s Plg. Karalius L. Lietuvos Metrikos knygų vaidmuo Aleksandro Jogailaičio kanceliarijoje // Istorijos šaltinių tyrimai. Vilnius, 2007, t. 1. p namiškas kultūrinio proceso suvokimas lyginamosios istorijos kontekste leidžia aptikti įvairiopų, neretai iš pirmo žvilgsnio net prieštaringai atrodančių reiškinių. Tai savo ruožtu skatina laisviau interpretuoti istorinę medžiagą, atsiribojant nuo tam tikrų išankstinių schemų. Šalia vakarietiškos lotyniškos civilizacijos LDK nuo pat jos atsiradimo veikė ir Bizantijos faktorius, taip pat nekrikščioniškų etnokonfesinių grupių įsikūrimas. Todėl tiriant LDK visuomenę ir kultūrą komparatyvinis aspektas yra dar sudėtingesnis. LDK teritorijoje vykstanti tautų ir kultūrų sąveika subrandino tokius fenomenus kaip rusėnų kalba surašytą ir įvairioms etnokonfesinėms grupėms perduotą Romos teisę ir lotynišką istorijos sampratą ar gotikos bruožus stačiatikių ir unitų cerkvėse 53. Lietuvoje gyvenę totoriai savo religinius tekstus (vad. kitabus) toliau rašė arabiškais rašmenimis, bet jau rusėnų, o vėliau ir lenkų kalba 54. Vytauto rezidenciniame mieste Trakuose apgyvendinti tiurkų kilmės judaistinę religiją išpažįstantys karaimai savo galui mieste gavo paprastai tik krikščioniškiems miestams suteikiamą savivaldą 55. Viena XVII a. rusėniška istorijos interpretacija, kurioje sekant Motiejumi Stryjkovskiu ir rusų metraščiais sėkmingai sude- 53 Jankevičienė A. Lietuvos periferijos gotikinių bažnyčių architektūros bruožai // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė. Vilnius, 2002, p ; jos pačios Stilių sąveika Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sakralinėje architektūroje // ten pat, p Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai / Sud. T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, G. Miškinienė. Vilnius, Kiaupa Z. Dwuczłonowe miasto Troki w XV XVI wieku // Z dziejów kultury prawnej. Prace ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin. Warszawa, 2004, s

INTERCULTURAL EXPERIENCES OF FOREIGN STUDENTS: ERASMUS STUDENTS PERSPECTIVES ON THEIR DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL AWARENESS

INTERCULTURAL EXPERIENCES OF FOREIGN STUDENTS: ERASMUS STUDENTS PERSPECTIVES ON THEIR DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL AWARENESS ISSN 2335-2019 (Print), ISSN 2335-2027 (Online) Darnioji daugiakalbystė Sustainable Multilingualism 3/2013 http://dx.doi.org/10.7220.2335-2027.3.10 Servet Çelik, PhD Karadeniz Technical University, Turkey

More information

Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA103) įgyvendinimas Lietuvoje m. m.

Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA103) įgyvendinimas Lietuvoje m. m. Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas Lietuvoje 214 215 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas - pagal šalis

More information

KADA SUSIFORMAVO LIETUVOS VALSTYBĖ: DU POŽIŪRIAI Į VIENĄ PROBLEMĄ

KADA SUSIFORMAVO LIETUVOS VALSTYBĖ: DU POŽIŪRIAI Į VIENĄ PROBLEMĄ ISSN 1392-1274. TEISĖ 2004 51 KADA SUSIFORMAVO LIETUVOS VALSTYBĖ: DU POŽIŪRIAI Į VIENĄ PROBLEMĄ Beatričė Bakanauskaitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto V kurso studentė Saulėtekio al. 9,1 rūmai,

More information

VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS. GIEDRė BALTRUŠAITYTė

VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS. GIEDRė BALTRUŠAITYTė ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online) KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2015 6 (1) http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.6 VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS Vytauto Didžiojo universitetas

More information

Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose

Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose Filosofija. Sociologija. 2011. T. 22. Nr. 4, p. 483 492, Lietuvos mokslų akademija, 2011 Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose LILIJA KUBLICKIENĖ,

More information

Lietuvių migracijos ir diasporos studijos Nr. 2 (16) Versus aureus

Lietuvių migracijos ir diasporos studijos Nr. 2 (16) Versus aureus studijos L i e t u v i ų i š e i v i j o s i n s t i t u t a s Lietuvių migracijos ir diasporos studijos t 2013 Nr. 2 (16) Versus aureus 2013 Nr. 2 (16) Lietuvių migracijos ir diasporos studijos ISSN

More information

VK EKF bibliotekoje gautos knygos

VK EKF bibliotekoje gautos knygos VK EKF bibliotekoje gautos knygos 2016 m. lapkritis - 2017 m. kovas Statistika 1. BARTOSEVIČIENĖ, Vlada. Ekonominės statistikos pagrindai: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2011. 112 p. ISBN 978-9955-25-841-4

More information

Jogailaičių universitetas

Jogailaičių universitetas ISSN 2335-2019, e-issn 2335-2027 DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ / SUSTAINABLE MULTILINGUALISM. 2/2013 http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.2.3 Greta LEMANAITĖ-DEPRATI Jogailaičių universitetas LIETUVIŲ KALBOS

More information

Istorinis palikimas Ikikrikščioniškos Lietuvos regioninė ir vietos savivalda dar menkai ištirta. Atskiri Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionai

Istorinis palikimas Ikikrikščioniškos Lietuvos regioninė ir vietos savivalda dar menkai ištirta. Atskiri Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionai LIETUVOS KELIAS SAVIVALDOS LINK ISTORINIS PALIKIMAS IR ŠIŲ DIENŲ PROBLEMŲ IŠTAKOS* Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir pasikeitus socialinei bei ekonominei sistemai, iškilo būtinybė reformuoti teritorijos

More information

LIETUVOS PROBLEMINIŲ REGIONŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO KAITA M. DIDĖJANČIOS TERITORINĖS ATSKIRTIES ATSPINDYS

LIETUVOS PROBLEMINIŲ REGIONŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO KAITA M. DIDĖJANČIOS TERITORINĖS ATSKIRTIES ATSPINDYS Geografijos metraštis 50, 2017 ISSN 2335-8610 LIETUVOS PROBLEMINIŲ REGIONŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO KAITA 2001 2016 M. DIDĖJANČIOS TERITORINĖS ATSKIRTIES ATSPINDYS Viktorija Baranauskienė, Vidmantas

More information

VILNIUS UNIVERSITY THE LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY MARTYNAS JAKULIS HOSPITALS IN VILNIUS IN THE SIXTEENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES

VILNIUS UNIVERSITY THE LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY MARTYNAS JAKULIS HOSPITALS IN VILNIUS IN THE SIXTEENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES VILNIUS UNIVERSITY THE LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY MARTYNAS JAKULIS HOSPITALS IN VILNIUS IN THE SIXTEENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES Summary of Doctoral Dissertation Humanities, History (05 H) Vilnius,

More information

Nordplus Higher Education programos pristatymas

Nordplus Higher Education programos pristatymas Nordplus Higher Education programos pristatymas Vitalijus Zenčenko Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorius Viešbutis Panorama, Vilnius 2014-02-19 Turinys Apie Nordplus Nordplus Higher

More information

Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors

Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors kalbot yra Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors

More information

Mokslo darbai (96); 27 31

Mokslo darbai (96); 27 31 ISSN 1392-6195 JURISPRUDENCIJA Mokslo darbai 2007 6(96); 27 31 SOCIALINĖS ĮTAKOS MECHANIZMAI. NAUJOS GALIMYBĖS PAVEIKTI ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ ĮGYVENDINIMO PROCESĄ Aušra Kargaudienė * Mykolo Romerio

More information

CURRICULUM VITAE Gyvenimo aprašymas TADAS LIMBA El. paštas: Gimimo data: ;

CURRICULUM VITAE Gyvenimo aprašymas TADAS LIMBA El. paštas: Gimimo data: ; CURRICULUM VITAE Gyvenimo aprašymas TADAS LIMBA El. paštas: tlimba@mruni.eu Gimimo data: 1976 04 03; KALBOS: Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva; Gyvenamoji vieta: Vilnius, Lietuva; Pilietybė: Lietuvos Respublikos;

More information

Continuing Professional Development of Russian Pediatric Nurses: An Interprofessional Approach

Continuing Professional Development of Russian Pediatric Nurses: An Interprofessional Approach :153-8 153 Continuing Professional Development of Russian Pediatric Nurses: An Interprofessional Approach Federal State Budgetary Institution Scientific Centre of Children Health under the Russian Academy

More information

Jurga Sadauskienė ŽEMAIČIŲ ETNIŠKUMO PAIEŠKOS PETRO KALNIAUS MONOGRAFIJOJE ŽEMAIČIAI

Jurga Sadauskienė ŽEMAIČIŲ ETNIŠKUMO PAIEŠKOS PETRO KALNIAUS MONOGRAFIJOJE ŽEMAIČIAI RECENZIJOS, ANOTACIJOS 295 žanrai, kaip anekdotai, skaičiuotės, šiurpės, burtai, yra tapę savotiškomis aktualijomis. Šią situaciją nesunku paaiškinti: nūdienos vaikai nesidomi tradiciniais senaisiais folkloro

More information

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Nr.2 (18) VERSUS AUREUS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Nr.2 (18) VERSUS AUREUS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 2014 Nr.2 (18) VERSUS AUREUS LIETUVIŲ MIGRACIJOS IR DIASPOROS STUDIJOS ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis) 2014 Nr. 2 (18) TURINYS CONTENTS ŠIUOLAIKINIAI

More information

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis)

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) PAŠAUKTINIŲ KARIUOMENĖ VISUOMENĖS VALSTYBINIO SĄMONINGUMO ATSPINDYS (XVI A. ANTRA PUSĖ XVII A.) Antanas Tyla D D ISSN 1392-0588 (spausdintas) ISSN 2335-8769 (internetinis) 2014. 61 SANTRAUKA. Lietuvos

More information

ISTORIJA PREZIDENTAS KAZYS GRINIUS KITŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VEIKLOS KONTEKSTE

ISTORIJA PREZIDENTAS KAZYS GRINIUS KITŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VEIKLOS KONTEKSTE ISTORIJA PREZIDENTAS KAZYS GRINIUS KITŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VEIKLOS KONTEKSTE Doc. dr. Mindaugas Tamošaitis Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultetas

More information

Changes of patients satisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network

Changes of patients satisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network 604 Changes of patients satisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network Institute for Biomedical Research, Kaunas University of Medicine, Lithuania Key words:

More information

VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS MARIUS ĖMUŽIS SOVIETŲ LIETUVOS VALDANTYSIS ELITAS 1944-1974 METAIS: TARPUSAVIO RYŠIAI IR JŲ RAIŠKA Daktaro disertacija Humanitariniai mokslai, istorija

More information

Informacinių technologijų įtaka politiniam dalyvavimui: interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje

Informacinių technologijų įtaka politiniam dalyvavimui: interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 50 64 Informacinių technologijų įtaka politiniam

More information

ETNINĖS KULTŪROS SAMPRATA NORBERTO VĖLIAUS DARBUOSE

ETNINĖS KULTŪROS SAMPRATA NORBERTO VĖLIAUS DARBUOSE NORBERTO VĖLIAUS PALIKIMĄ APMĄSTANT ISSN 1392 2831 Tautosakos darbai XXXVI 2008 ETNINĖS KULTŪROS SAMPRATA NORBERTO VĖLIAUS DARBUOSE PETRAS KALNIUS Lietuvos istorijos institutas Straipsnio objektas termino

More information

LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI TARPUKARIU: PIRMIEJI ATŠILIMO POŽYMIAI

LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI TARPUKARIU: PIRMIEJI ATŠILIMO POŽYMIAI LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI TARPUKARIU: PIRMIEJI ATŠILIMO POŽYMIAI Arūnas Gumuliauskas ABSTRACT The article is devoted to the new historical investigations on the problem of Lithuanian Polish relations

More information

Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus

Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus 2010 UDK 325.1:316.6(474.5) Si-112 Tyrimo ataskaitą parengė: dr. Audra Sipavičienė, dr. Vladas Gaidys, Mantas Jeršovas Tyrimą užsakė: IOM OIM

More information

Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją?

Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją? 2010 Nr. 2 (30) Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją? Rytų Europos studijų centras 2010 m. vasario 5 d. įvyko LR Seimo iniciatyva organizuota konferencija Lietuvos Rytų politika : ar turime savo

More information

Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams

Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams Mokslo studija Egidija Ramanauskaitė, J. Rimas Vaišnys, Aušra Kairaitytė, Andrius Buivydas Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas,

More information

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification A. General Information This application form consists of the following main sections: - Context: this section asks for general information about the type of project proposal you want to submit; - Participating

More information

Algis Norvilas. Tauta, kalba ir. leidykla

Algis Norvilas. Tauta, kalba ir. leidykla Algis Norvilas Tauta, kalba ir tapatybė Vilniaus universiteto leidykla VILNIUS / 2012 UDK 323.1(474.5) No-99 Apsvarstė ir rekomendavo išleisti Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto taryba (2012 m.

More information

Lietuvis lenkų literatūroje: tarp šventojo ir barbaro. The Lithuanian in Polish Literature: between Saint and Barbarian. Santrauka.

Lietuvis lenkų literatūroje: tarp šventojo ir barbaro. The Lithuanian in Polish Literature: between Saint and Barbarian. Santrauka. LAUKINIS LIETUVIS" EUROPOJE Lietuvis lenkų literatūroje: tarp šventojo ir barbaro The Lithuanian in Polish Literature: between Saint and Barbarian Algis KALĖDA Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

More information

Valiutų kursų rizika ir jos valdymas Lietuvoje

Valiutų kursų rizika ir jos valdymas Lietuvoje ISSN 13921258. EKONOMIKA 2003 63 Valiutų kursų rizika ir jos valdymas Lietuvoje Rolandas Kau pys Doktorantas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų ir kredito katedra Saulėtekio al. 9, LT2040

More information

Slaugytojų nuomonė apie pacientų sveikatos mokymą ir savo žinių sveikatos klausimais vertinimą

Slaugytojų nuomonė apie pacientų sveikatos mokymą ir savo žinių sveikatos klausimais vertinimą ISSN 1392-6373 Sveikatos mokslai 2011, Volume 21, Number 5, p. 191-195 slauga 191 Slaugytojų nuomonė apie pacientų sveikatos mokymą ir savo žinių sveikatos klausimais vertinimą Daiva Zagurskienė, IRENA

More information

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ PATIRTIS DARBO RINKOJE

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ PATIRTIS DARBO RINKOJE ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2012. Vol. 33. Nr. 4. Scentific journal. AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ PATIRTIS DARBO RINKOJE Renata Žvirelienė,

More information

AMBICINGAS DEŠIMTMETIS:

AMBICINGAS DEŠIMTMETIS: VILNIAUS UNIVERSITETAS AMBICINGAS DEŠIMTMETIS: Lietuvos užsienio politika 2OO4 2O14 Sudarytoja Dovilė Jakniūnaitė Vilniaus universiteto leidykla VILNIUS 2015 UDK 327(474.5)(091)"20" Am19 Apsvarstė ir rekomendavo

More information

Prasmingų darbų Tėvynei!

Prasmingų darbų Tėvynei! 2010 M. 12/492 ISSN 1732 0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Marija Remienė, Jono Basanavičiaus premijos laureatė... 4 tėvynėje Vilniuje vyko LR Seimo ir PLB komisijos 2010 m. rudens sesija...

More information

What is the Nation: Role of the Leader in History

What is the Nation: Role of the Leader in History Gauta 2011 03 10 Margarita Poškutė Mykolo Romerio universitetas KAS YRA TAUTA: VEDLIO MISIJA ISTORIJOJE What is the Nation: Role of the Leader in History SUMMARY The strong wave of national revival that

More information

Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys

Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys lituanistica. 2013. T. 59. Nr. 1(91), p. 43 49, Lietuvos mokslų akademija, 2013 Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys ALFONSAS MOTUZAS Lietuvos edukologijos universitetas, T. Ševčenkos g. 31,

More information

Tarpkultūrinis kompetentingumas kaip mokytojo profesinio ir asmeninio tobulėjimo prielaida: muzikos edukologijos magistrantūros studijų atvejis

Tarpkultūrinis kompetentingumas kaip mokytojo profesinio ir asmeninio tobulėjimo prielaida: muzikos edukologijos magistrantūros studijų atvejis Pedagogika / Pedagogy 2017, t. 125, Nr. 1, p. 81 96 / Vol. 125, No. 1, pp. 81 96, 2017 Tarpkultūrinis kompetentingumas kaip mokytojo profesinio ir asmeninio tobulėjimo prielaida: muzikos edukologijos magistrantūros

More information

LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE

LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE ISSN 0204 2061. KNYGOTYRA. 2008. 50 LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE ALGIMANTAS PATRICIJUS TAŠKŪNAS School of Government, University of Tasmania Launceston TAS

More information

Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių kalbos mokslas

Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių kalbos mokslas lituanistica. 2009. T. 55. Nr. 3 4(79 80), p. 116 126, Lietuvos mokslų akademija, 2009, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2009 Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių

More information

KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA (valstybinis kodas - 653B70005) VERTINIMO IŠVADOS

KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA (valstybinis kodas - 653B70005) VERTINIMO IŠVADOS STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA (valstybinis kodas - 653B70005) VERTINIMO IŠVADOS EVALUATION REPORT OF GENERAL PRACTICE NURSING (state code

More information

NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR INSPECTIONS CONDUCTED BY THE STATE NUCLEAR POWER SAFETY INSPECTORATE CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR INSPECTIONS CONDUCTED BY THE STATE NUCLEAR POWER SAFETY INSPECTORATE CHAPTER I GENERAL PROVISIONS NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR-1.1.3-2016 APPROVED by Order No 22.3-82 of the Head of the State Nuclear Power Safety Inspectorate of 25 August 2011 (As amended by Order No 22.3-24 of the Head of the State

More information

Lietuvos gyvybės draudimo rinkos koncentracijos ir konkurencijos kiekybinis įvertinimas

Lietuvos gyvybės draudimo rinkos koncentracijos ir konkurencijos kiekybinis įvertinimas ISSN 1392-1142 TAIKOMOJI EKONOMIKA: SISTEMINIAI TYRIMAI: 2008.2/1 Jonas ČEPINSKIS, Kristina GANCEVSKAITĖ Lietuvos gyvybės draudimo rinkos koncentracijos ir konkurencijos kiekybinis įvertinimas Straipsnyje

More information

TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE

TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE SIMONAS KLIMANSKIS VILIUS IVANAUSKAS GEDIMINAS KAZĖNAS VYTAUTAS KERŠANSKAS ŠARŪNAS LEGATAS TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE STUDIJA Vilnius, 2017 BIBLIOGRAFINIO APRAŠO LAPAS Klimanskis S., Ivanauskas V., Kazėnas

More information

SOCIOLOGO ĮVAIZDIS LIETUVOS VISUOMENĖJE: SPECIALISTŲ POREIKIS IR PASIŪLA

SOCIOLOGO ĮVAIZDIS LIETUVOS VISUOMENĖJE: SPECIALISTŲ POREIKIS IR PASIŪLA Mokslo darbai 95 SOCIOLOGO ĮVAIZDIS LIETUVOS VISUOMENĖJE: SPECIALISTŲ POREIKIS IR PASIŪLA Vida Česnuitytė Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, Socialinės politikos katedra Ateities

More information

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: Teisės magistro diplomas

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: Teisės magistro diplomas Gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas CV 1. Pavardė: DARIUS 2. Vardas: ŠTITILIS 3. Gimimo data: 1974 m. birželio 24 d. 4. Išsilavinimas: Institucija [ Data: nuo-iki ] (tuo metu Lietuvos Teisės

More information

RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS LENKŲ MOKYKLOS: METAI. Įvadas

RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS LENKŲ MOKYKLOS: METAI. Įvadas ISSN 0202-3342 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2011 METAI, 1. VILNIUS, 2012 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2011/1. VILNIUS, 2012 VITALIJA STRAVINSKIENĖ RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS LENKŲ MOKYKLOS: 1947-1959

More information

PROFESORIŲ VLADĄ JURGUTĮ PRISIMENANT: 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

PROFESORIŲ VLADĄ JURGUTĮ PRISIMENANT: 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS ISSN 1392-1258. EKONOMIKA 2005 72(2) PROFESORIŲ VLADĄ JURGUTĮ PRISIMENANT: 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS Vladas Terleckas Docentas socialinių mokslų daktaras A. Mickevičiaus g. 7-7A, LT-08119 Vilnius Meilė

More information

GYVENIMO APRAŠYMAS. Baigimo data Mokymo institucija Įgyta kvalifikacija krypties (Komercinės kokybės vadybos specializacijos) magistrė 1995

GYVENIMO APRAŠYMAS. Baigimo data Mokymo institucija Įgyta kvalifikacija krypties (Komercinės kokybės vadybos specializacijos) magistrė 1995 GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: ROMA Pavardė: ADOMAITIENĖ Gimimo data ir vieta: 1973-06-11, Mažeikiai Mokslinis vardas, laipsnis: Soc. m. dr. Pareigos: Docentė Darbo tel.: + 370 5 2366154

More information

Jurgis Saulys papers

Jurgis Saulys papers Jurgis Saulys papers Ms. Coll. 1243 Finding aid prepared by Rayna Andrews. Last updated on July 27, 2017. University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts 2017

More information

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 1 (48) Žydų dainų ir šokių ansamblio Fajerlech (Vilnius) šokėjos. Vlado Uznevičiaus nuotr.

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 1 (48) Žydų dainų ir šokių ansamblio Fajerlech (Vilnius) šokėjos. Vlado Uznevičiaus nuotr. TAUTINIŲ bendrijų naujienos 2014 Nr. 1 (48) Vlado Uznevičiaus nuotr. Žydų dainų ir šokių ansamblio Fajerlech (Vilnius) šokėjos. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija išleido 2014 metų tautinių mažumų

More information

Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje XIX a. pradžioje

Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje XIX a. pradžioje ISSN 1648-2603 VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS 2009. Nr. 27 Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje XIX a. pradžioje Antanas Šenavičius Kauno technologijos

More information

MOTERŲ NUSIKALSTAMUMAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA PIRMOJOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE

MOTERŲ NUSIKALSTAMUMAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA PIRMOJOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS HUMANITARINIS FAKULTETAS ISTORIJOS KATEDRA KORNELIJA JURGAITYTĖ Bakalauro studijų programos Istorija IV kurso studentė MOTERŲ NUSIKALSTAMUMAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA PIRMOJOJE LIETUVOS

More information

Lietuvos vardo mitologija Mariaus Ivaškevičiaus romane Istorija nuo debesies

Lietuvos vardo mitologija Mariaus Ivaškevičiaus romane Istorija nuo debesies Acta humanitarica universitatis Saulensis. T. 8 (2009). 119 124. ISSN 1822-7309 Lietuvos vardo mitologija Mariaus Ivaškevičiaus romane Istorija nuo debesies Vytautas BIKULČIUS Šiaulių universitetas Pagrindiniai

More information

ARABŲ ĮVAIZDŽIO TRANSFORMACIJOS LIETUVOS SPAUDOJE

ARABŲ ĮVAIZDŽIO TRANSFORMACIJOS LIETUVOS SPAUDOJE VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS VIEŠOSIOS KOMUNIKACIJOS KATEDRA Rimgailė Masiulytė ARABŲ ĮVAIZDŽIO TRANSFORMACIJOS LIETUVOS SPAUDOJE Magistro baigiamasis darbas

More information

Lietuvos mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė

Lietuvos mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė Lietuvos mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė Prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė Prof. dr. Dainius H. Pauža Lietuvos mokslo taryba Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė 2015 m. kovo mėn. 18 d.

More information

TURTO PATIKĖJIMO TEISĖ IR JOS YPATUMAI LIETUVOS CIVILINĖJE TEISĖJE

TURTO PATIKĖJIMO TEISĖ IR JOS YPATUMAI LIETUVOS CIVILINĖJE TEISĖJE ISSN 2029 2236 (print) ISSN 2029 2244 (online) SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJOS SOCIETAL STUDIES 2011, 3(3), p. 1095 1110. TURTO PATIKĖJIMO TEISĖ IR JOS YPATUMAI LIETUVOS CIVILINĖJE TEISĖJE Justas Sakavičius

More information

TRAGIZMAS IR HEROJIŠKA MEILĖ TITANIKE : KUNIGAS JUOZAS MONTVILA

TRAGIZMAS IR HEROJIŠKA MEILĖ TITANIKE : KUNIGAS JUOZAS MONTVILA TRAGIZMAS IR HEROJIŠKA MEILĖ TITANIKE : KUNIGAS JUOZAS MONTVILA Kęstutis Žemaitis Vytauto Didžiojo universitetas Anotacija Lietuva, švenčianti savo vardo tūkstantmetį, atsigręžia į svarbiausius valstybės

More information

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS LEIDINYS 1985 M. LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC West 63rd Street, Chicago, IL 60629

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS LEIDINYS 1985 M. LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC West 63rd Street, Chicago, IL 60629 AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS LEIDINYS 1985 M. LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC. 2606 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 GELBĖJIMAS TREMTINIŲ IŠ MASKVOS LETENŲ Baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir Sovietų

More information

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27. Vilnius, Dr. Arūnas Bubnys. Lietuvos istorijos institutas

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27. Vilnius, Dr. Arūnas Bubnys. Lietuvos istorijos institutas Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27. Vilnius, 2005 Dr. Arūnas Bubnys Lietuvos istorijos institutas Štuthofo koncentracijos stovykla ir lietuviai Straipsnyje nagrinėjama Štuthofo koncentracijos

More information

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 3 (58) Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldo objektai. Totorių mečetė Kaune. Jono Paršeliūno nuotr.

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 3 (58) Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldo objektai. Totorių mečetė Kaune. Jono Paršeliūno nuotr. TAUTINIŲ bendrijų naujienos 2016 Nr. 3 (58) Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldo objektai. Totorių mečetė Kaune. Jono Paršeliūno nuotr. Tomo Vinicko nuotr. Šiemet Lietuvoje paminėtos 75-osios masinių

More information

Jurgita Macijauskaitė-Bonda Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas

Jurgita Macijauskaitė-Bonda Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas Jurgita Macijauskaitė-Bonda Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas GIMIMO DATA KONTAKTAI (telefonas, el. paštas) IŠSILAVINIMAS MOKSLO LAIPSNIS PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR PAREIGOS

More information

LIETUVOS DALYVAVIMAS TEIKIANT DVYNIŲ PARAMĄ: GALIMYBĖS IR PROBLEMOS GALUTINĖ ATASKAITA

LIETUVOS DALYVAVIMAS TEIKIANT DVYNIŲ PARAMĄ: GALIMYBĖS IR PROBLEMOS GALUTINĖ ATASKAITA LIETUVOS DALYVAVIMAS TEIKIANT DVYNIŲ PARAMĄ: GALIMYBĖS IR PROBLEMOS GALUTINĖ ATASKAITA Vilnius, 2007 TURINYS Santrumpų sąrašas... 2 Įvadas... 4 1. Tyrimo metodika... 8 1.1. Tyrimo tikslai...8 1.2. Tyrimo

More information

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas. Metinis Pranešimas 2003

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas. Metinis Pranešimas 2003 Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas Metinis Pranešimas 2003 TURINYS LVAT Pirmininko pranešimas...3 Tikslai...5 Bylų statistika...7 Teisėjų ir teismo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas...11 LVAT

More information

II. EDUKOLOGIJA LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ UGDYMO SISTEMOS YPATUMAI

II. EDUKOLOGIJA LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ UGDYMO SISTEMOS YPATUMAI 46 SOCIALINIS DARBAS 2009 m. Nr. 8(1) II. EDUKOLOGIJA LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ UGDYMO SISTEMOS YPATUMAI Dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, Edukacinės

More information

SĄJŪDIS IR LKP 35 VISUOMENĖ. Bronius Genzelis

SĄJŪDIS IR LKP 35 VISUOMENĖ. Bronius Genzelis 35 VISUOMENĖ Bronius Genzelis SĄJŪDIS IR LKP Pirmu atveju imperija išgyveno pakilimo laikotarpį; antru atveju ji išgyveno suirutę (kontrrevoliucijos santvarkų pasikeitimo išvakarėse). Norėdami suprasti

More information

Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje ( m.)

Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje ( m.) ISSN 1648-2603 VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS 2009. Nr. 28. Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje (1795 1915 m.) Antanas Šenavičius Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 20, 44239

More information

TEISĖ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAI 1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE: ŽVILGSNIS IŠ GALIOJANČIOS KONSTITUCIJOS PERSPEKTYVOS 1

TEISĖ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAI 1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE: ŽVILGSNIS IŠ GALIOJANČIOS KONSTITUCIJOS PERSPEKTYVOS 1 TEISĖ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAI 1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE: ŽVILGSNIS IŠ GALIOJANČIOS KONSTITUCIJOS PERSPEKTYVOS 1 Prof. dr. Dainius Žalimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo

More information

V.ANDRIUKAITIS: MAN IMPONUOJA SSRS IR. 4,99 Lt sausio 14

V.ANDRIUKAITIS: MAN IMPONUOJA SSRS IR. 4,99 Lt sausio 14 APKLAUSA: LIETUVOS GYVENTOJAI NESIŽAVI NAUJĄJA VYRIAUSYBE 8 p. V.ANDRIUKAITIS: MAN IMPONUOJA SSRS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOS 9 p. 4,99 Lt www.veidas.lt 2013 sausio 14 Nr. 3 METŲ

More information

Algirdo Juliaus Greimo 100-čio ženklai

Algirdo Juliaus Greimo 100-čio ženklai Algirdo Juliaus Greimo 100-čio ženklai Mokslinės konferencijos pranešimai Signs of Algirdas Julius Greimas 100th birth anniversary Reports, which were delivered at the Scientific conference A Kaunas, 2017

More information

2012 m. DOKTORANTŪROS MOKSLO KRYPČIŲ DISERTACIJŲ TEMATIKŲ SĄRAŠAS

2012 m. DOKTORANTŪROS MOKSLO KRYPČIŲ DISERTACIJŲ TEMATIKŲ SĄRAŠAS 2012 m. DOKTORANTŪROS MOKSLO KRYPČIŲ DISERTACIJŲ TEMATIKŲ SĄRAŠAS Mokslo kryptys Disertacijos tematikos Vadovai HUMANITARINIAI MOKSLAI 01H FILOSOFIJA 1. Lietuvos filosofijos raida. Development of lithuanian

More information

Vizuali Lietuvos vardo tūkstantmečio ideologija: atvejo analizė

Vizuali Lietuvos vardo tūkstantmečio ideologija: atvejo analizė Filosofija. Sociologija. 2012. T. 23. Nr. 3, p. 175 186, Lietuvos mokslų akademija, 2012 Vizuali Lietuvos vardo tūkstantmečio ideologija: atvejo analizė NIDA VASILIAUSKAITĖ Vilniaus Gedimino technikos

More information

GYVENIMO APRAŠYMAS. Vardas: ROMA Pavardė: ADOMAITIENĖ Gimimo data ir vieta: , Mažeikiai Mokslinis vardas, Soc. m. dr.

GYVENIMO APRAŠYMAS. Vardas: ROMA Pavardė: ADOMAITIENĖ Gimimo data ir vieta: , Mažeikiai Mokslinis vardas, Soc. m. dr. GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: ROMA Pavardė: ADOMAITIENĖ Gimimo data ir vieta: 1973-06-11, Mažeikiai Mokslinis vardas, Soc. m. dr. laipsnis: Pareigos: Lektorė Darbo tel.: + 370 5 2366154

More information

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS RYŠIAI SU IŠEIVIJA JAV: ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS ATVEJIS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS RYŠIAI SU IŠEIVIJA JAV: ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS ATVEJIS LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS RYŠIAI SU IŠEIVIJA JAV: ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS ATVEJIS Mindaugas Nefas ABSTRACT The paper analyses the relations between the Lithuanian Riflemen s Union (LRU) and the diaspora

More information

Projektas Inovatyvus ir atviras mokytojas - sparnai mokinio sėkmei

Projektas Inovatyvus ir atviras mokytojas - sparnai mokinio sėkmei Projektas Inovatyvus ir atviras mokytojas - sparnai mokinio sėkmei 2015-11-24 Inovatyvus ir atviras mokytojas - sparnai mokinio sėkmei Erasmus+ programos darbuotojų mobilumo projektu (KA1) siekiama tobulinti

More information

Experience in supporting young entrepreneurs and innovative business

Experience in supporting young entrepreneurs and innovative business Experience in supporting young entrepreneurs and innovative business Ramune Grigonyte KTU Regional Science Park Plustex - OPENING WORKSHOP 29th March, 2012 Prato, Italy Presentation overview About us What

More information

Ugnė Marija Andrijauskaitė. AUŠRININKŲ ORGANIZACIJA m. Magistro baigiamasis darbas

Ugnė Marija Andrijauskaitė. AUŠRININKŲ ORGANIZACIJA m. Magistro baigiamasis darbas VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS ISTORIJOS KATEDRA Ugnė Marija Andrijauskaitė AUŠRININKŲ ORGANIZACIJA 1910-1938 m. Magistro baigiamasis darbas Lietuvos istorijos studijų programa,

More information

EUROPOS MIGRACIJOS TINKLO LIETUVOS INFORMACIJOS CENTRAS PRIEGLOBSČIO IR MIGRACIJOS POLITIKA LIETUVOJE

EUROPOS MIGRACIJOS TINKLO LIETUVOS INFORMACIJOS CENTRAS PRIEGLOBSČIO IR MIGRACIJOS POLITIKA LIETUVOJE EUROPOS MIGRACIJOS TINKLO LIETUVOS INFORMACIJOS CENTRAS PRIEGLOBSČIO IR MIGRACIJOS POLITIKA LIETUVOJE Vilnius, 2012 1 Turinys 1. Įvadas 7 2. Politinės, teisinės ir institucinės bazės Lietuvoje apžvalga

More information

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 32. Vilnius, ISSN

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 32. Vilnius, ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 32. Vilnius, 2009. ISSN 1392-0502 Darius Baronas Šv. Brunonas Kverfurtietis: misionieriaus pašaukimas Įvadas. Šv. Brunonas Kverfurtietis nugyveno trumpą,

More information

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. Linas Staršelskis NAUJOS PASLAUGOS ĮVEDIMAS Į ERASMUS+ RINKĄ. Magistro baigiamasis darbas

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS. Linas Staršelskis NAUJOS PASLAUGOS ĮVEDIMAS Į ERASMUS+ RINKĄ. Magistro baigiamasis darbas VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS VADYBOS KATEDRA Linas Staršelskis NAUJOS PASLAUGOS ĮVEDIMAS Į ERASMUS+ RINKĄ Magistro baigiamasis darbas Verslas ir entreprenerystė studijų

More information

ETNINĖS KULTŪROS DISCIPLINA (-OS) LIETUVOS UNIVERSITETUOSE. Tyrimas

ETNINĖS KULTŪROS DISCIPLINA (-OS) LIETUVOS UNIVERSITETUOSE. Tyrimas ETNINĖS KULTŪROS DISCIPLINA (-OS) LIETUVOS UNIVERSITETUOSE Tyrimas Tyrimas atliktas vykdant Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016 2022 metų programą, patvirtintą Etninės kultūros globos tarybos

More information

Rusų profesinė veikla Kaune m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys

Rusų profesinė veikla Kaune m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys ISSN 1822-2617 2013/13 Andrius MARCINKEVIČIUS Rusų profesinė veikla Kaune 1918 1940 m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys Reikšminiai žodžiai: rusai, rusų imigrantai, Kaunas, darbo rinka, profesinė

More information

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA Dr. Vytautas Majauskas, Tarybos prezidiumo pirmininkas, 6 Sea Gull Terrace Ormond Beach, FL 32074 Vytas Petrulis, Tarybos prezidiumo sekretorius, 30115 Brookview Livonia,

More information

TERRA JATWEZENORUM 1 DALIS. Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis

TERRA JATWEZENORUM 1 DALIS. Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis TERRA JATWEZENORUM Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis 1 DALIS AL Punsko Aušros leidykla, 2017 TERRA JATWEZENORUM. Istorijos paveldo metraštis 2017 (9, 1 dalis) Programinė taryba Prof. hab. dr.

More information

Prof. dr. Zenonas Ivinskis (Vokietija), pirmininkas. 53 Bonn Am Hof 34 Germany. Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius

Prof. dr. Zenonas Ivinskis (Vokietija), pirmininkas. 53 Bonn Am Hof 34 Germany. Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba 6441 So. Washtenaw Avenue Chicago, Ill. 60629 Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, California Dr. Petras Kisielius, Cicero, Illinois

More information

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS. Aplinkos ir darbo medicinos katedra. Magistro diplominis darbas

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS. Aplinkos ir darbo medicinos katedra. Magistro diplominis darbas KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS Aplinkos ir darbo medicinos katedra OS VERTINIMU Magistro diplominis darbas Doc. KAUNAS, 2009 SANTRAUKA PRIE SVEIKATOS VERTINIMU medicinos katedra. Kaunas; 2009. 57 p. P.

More information

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS LAIKRAŠTIS ŠIAULIAMS

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS LAIKRAŠTIS ŠIAULIAMS UŽ LAIMINGUS 1 ŽMONES LAIMINGAME SAULĖS MIESTE LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS LAIKRAŠTIS ŠIAULIAMS Savivaldybės tarybos ir mero rinkimai. LVŽS SĄRAŠAS, KURĮ GALITE REITINGUOTI KANDIDATO NUMERIS

More information

Kaimo verslumas: geroji bendruomenių patirtis Rural enterpreneurship: good experience of communities

Kaimo verslumas: geroji bendruomenių patirtis Rural enterpreneurship: good experience of communities Kaimo verslumas: geroji bendruomenių patirtis Rural enterpreneurship: good experience of communities 1 Kaimo verslumas: geroji bendruomenių patirtis Rural enterpreneurship: good experience of communities

More information

Tapk Erasmus studentu. Informacija būsimam Erasmus studentui

Tapk Erasmus studentu. Informacija būsimam Erasmus studentui Tapk Erasmus studentu Informacija būsimam Erasmus studentui Turinys Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą (mvg) programa 4 ES mvg Erasmus programa 6 Erasmus studentų mobilumas 9 Erasmus studentų atranka

More information

DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: CHALLENGE FOR LITHUANIAN RESEARCHERS. Jolita Greblikaite

DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: CHALLENGE FOR LITHUANIAN RESEARCHERS. Jolita Greblikaite DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: CHALLENGE FOR LITHUANIAN RESEARCHERS Jolita Greblikaite Kaunas University of Technology, Institute of Europe. Lithuania e-mail: jolita.greblikaite@ktu.lt http://dx.doi.org/10.5755/j01.eis.0.6.1498

More information

Sovietiniai partizanai Lietuvoje m.: represiniai (teroristiniai) veiklos aspektai

Sovietiniai partizanai Lietuvoje m.: represiniai (teroristiniai) veiklos aspektai GENOCIDAS m REZISTENCIJA, 2010, 1(27) STRAIPSNIAI Rimantas Zizas Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m.: represiniai (teroristiniai) veiklos aspektai Šio straipsnio tikslas - atskleisti sovietinio

More information

Baltijos kelias išsivadavimo simbolis

Baltijos kelias išsivadavimo simbolis ISSN 2029 011X. Gimtasai kraštas. 2009 Bronislovas Genzelis visuomenė Baltijos kelias išsivadavimo simbolis Baltijos kelias vienas iš įspūdingiausių reiškinių pasaulio politinės kultūros istorijoje. Unikali

More information

ISSN dailë 2017/2. art

ISSN dailë 2017/2. art ISSN 0130-6626 dailë 2017/2 art Karolina Freino. Santaka. Paminklas Emmai Goldman. 2017. Nemuno ir Neries santaka. 11-osios Kauno bienalės paroda Yra ir nėra. Karolinos Freino nuotrauka Mieli žurnalo dailė

More information

IR VEIKLOS APŽVALGA. skyrius, Kazimiero Barėno rankraščių fondas (toliau PAVB RKRS) F60. apžvalgos

IR VEIKLOS APŽVALGA. skyrius, Kazimiero Barėno rankraščių fondas (toliau PAVB RKRS) F60. apžvalgos ISSN 0204-2061. KNYGOTYRA. 2015. 65 RAŠYTOJO KAZIMIERO BARĖNO ASMENINĖ BIBLIOTEKA Audronė Palionienė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Respublikos g. 14, 35184 Panevėžys

More information

KONSTRUKTYVISTINĖ PRADINIO INFORMATIKOS MOKYMO KRYPTIS: TEORINIAI PRINCIPAI IR TAIKYMAS

KONSTRUKTYVISTINĖ PRADINIO INFORMATIKOS MOKYMO KRYPTIS: TEORINIAI PRINCIPAI IR TAIKYMAS ISSN 1392-0340. PEDAGOGIKA. 2001.49 Valentina Dagienė KONSTRUKTYVISTINĖ PRADINIO INFORMATIKOS MOKYMO KRYPTIS: TEORINIAI PRINCIPAI IR TAIKYMAS Anotacija. Straipsnyje aptariama informatikos turinio bendrojo

More information

Gyvenimo aprašymas Prof. Dr. Natalija Mažeikienė Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas:

Gyvenimo aprašymas Prof. Dr. Natalija Mažeikienė Jonavos g , Kaunas Tel. Nr.: El. paštas: Gyvenimo aprašymas Prof. Dr. Natalija Mažeikienė Jonavos g. 66-316, Kaunas Tel. Nr.: +370 68 54 8371 El. paštas: n.mazeikiene@adm.vdu.lt AKADEMINĖS PAREIGOS Edukologijos katedros vedėja. SMF Socialinio

More information

Filosofija. Sociologija T. 20. Nr. 4, p , Lietuvos mokslų akademija, 2009, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2009

Filosofija. Sociologija T. 20. Nr. 4, p , Lietuvos mokslų akademija, 2009, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2009 Filosofija. Sociologija. 2009. T. 20. Nr. 4, p. 259 270, Lietuvos mokslų akademija, 2009, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2009 Branduolinės energetikos diskursai Lietuvos žiniasklaidoje ir viešojoje

More information

Evaluation of the Quality of Services in Primary Health Care Institutions

Evaluation of the Quality of Services in Primary Health Care Institutions :57-62 57 Evaluation of the Quality of Services in Primary Health Care Institutions Leonas Valius 1, Daiva Rastenytė 2, Vilija Malinauskienė 3, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė 1, 3 1 Department of Family

More information

Kauno raida yra glaudžiai susijusi

Kauno raida yra glaudžiai susijusi ISSN 1822-2617 2012/12 Sigita KUPSCYTĖ Didieji upių potvyniai Kaune XX a. 3 4 dešimtmečiais Kauno raida yra glaudžiai susijusi su didžiausiomis Lietuvos upėmis Nemunu ir Nerimi. Jos ne tik lėmė miesto

More information