2nd O ctober, The H on. the M inister o f Health, U nion Buildings, Pretoria.

Size: px
Start display at page:

Download "2nd O ctober, The H on. the M inister o f Health, U nion Buildings, Pretoria."

Transcription

1 Komi tee in H oofstuk VIII gemaak word, inbegrepe is nie. As die voorstelle sou uitgevoer word, sal die gunstiger om standighede wat daardeur in die aptekers' beroep geskep word, n groot vermeerdering eersdaags in die aantal aptekers en apteke vir die registering van leerlinge ten gevolge he, en die Kommissie sal die stelsel van opleiding moet hersien om aan die nuwe om standighede te voldoen. (c) Die Kommissie het hierdie hoofstuk met belangstelling gevolg en stem volkom e saam met die beginsels wat daarin vervat word. 17. H O O FSTU K VI. D IE O PLEID IN G VAN N1E- B LANKE KAND1DATE. Dit is niters buitengewoon onder die huidige vakleerlingskap stelsel dat 'n nie-blanke kandidaat 'n aptekersbaas sal viral om hom as apteker op te lei. Onder die skemas uiteengesit deur die Komitee sal dit moontlik wees om die akademiese kursus aan a lie rasse te gee wat wensom tot die apteekwese toe te tree en die praktiese kursus in hospitale vir nie-blanke persone. Die Kommissie stem saam dat die voorgestelde stelsel die deur wyd sal oopm aak vir nie-blanke studente deur hulle toe te laat tot 'n universiteitskursus, m aar hy wil daarop wys dat die aannem ing van leerlinge in die apteke van goedgekeurde hospitale die posisie van die nie-blanke kandidaat verbeter het. Geen beperkings word deur die Wet o f die Kommissie op die opleiding van daardie persone geplaas nie. Die beperkings word opgele deur die land se sosiale stelsel. 18. H O O FSTU K VII. VOORSTELLE EN AAN- BEVELINGS VIR 'N NUW E STELSEL VAN O P L EID IN G VIR A PTEK ERS IN SU ID -A FR IK A. (a) Die Komitee bevind dat, met die oog op die wve omvang van die leer plan en die moderne vereistes van die professie waarvoor daar in ander lande voorsiening gemaak word, m ins tens twee jaar voltvdse studie, na die een jaar vir die intermediere eksamen, die minimum periode moet wees vir die wetenskaplike, akademiese en praktiese vereistes, wat gevolg moet word d ew die periode van leerlingskap." Die uitdruklike bewering dat geen deel van die praktiese opleiding die akademiese kursus moet voorafgaan nie, word nie deur die getuienis in die grafiek van bylae VI van die rapport bevestig nie. Ondersteuning kan ook nie vir daardie beginsel in Hoofstuk III gevind word nie, behalwe in die geval van die Verenigde State van Am erika. Selfs daar vind die finale eksamen na die praktiese opleiding plaas. Die huidige leerplan vir die Kwalifiserende Eksamen is nog m aar vir n kort tydjie in werking en die eerste eksamen wat daarvolgens afgeneem is, is in Junie 1951 gehou. Die Kommissie het die verlenging van die studietydperk oorweeg en stem saam met die Komitee se voorstel in hierdie opsig. 'n Verlenging van die studie tydperk vir die Kwalifiserende Eksamen sal moontlik gereel moet word, en dan kan dit m oontlik wees dat die vakleerlingskapstydperk as gevolg daarvan in heroorweging sal geneem moet word. (b) Die opleiding van aptekers moet uiteindelik deur universiteite onderneem word, by voorkeur die met mediese skole op die leerplan soos uiteengesit. Sekere universiteite het hulle bereidwilligheid te kenne gegee om vir sodanige kursusse te reel, mils die aanvraag voldoende is, en dit is bemoedigend om te rind dat daar so 7/ gretige ondernemingsgees is vir die voorsiening van die heel beste en mees geskikte agtergrond vir sodanige opvoeding. Die Komitee beveel aan dat vier sentrums die m aksimum aantal inrigtings sal wees wat vir baie jare vir sodanige opleiding vereis sal word. Indien die Universiteite die kursusse vir die Kwalifiserende Eksamen moet verskaf, is dit noodsaaklik dat elke erkende Universiteit 'n aptekers-fakulteit instel en dat die aptekers -studente nie by die bestaande fakulteite as byvoegsels aangelas word nie. Die Tegniese Kolleges wat sulke Uitstekende dienste gelewer het, het farmasie-afdelings met spesiale lektore en fakulteite en het hoogsopgeleide professionele m anne gelewer van so n tipe as wat voldoen aan die vereistes van 'n apteker soos vermeld op bladsve 26 en 27 van die rapport. (c)..dit sal ooreenkomstig moderne gebruik wees en sal, in geval van die universiteitsopleiding, lei tot 'n B.Sc. graad in die apteekwese met die moontlikheid dat die student hoer grade in die apteekwese sal neem, waarvoor voorsiening in die universiteite gemaak moet word." D aar is geen rede waarom daar onder die huidige stelsel geen hoer kwalifikasie as die huidige Kwalifiserende Eksam endiplom a gemaak kan word nie as die aanvraag d aar is. (d) Alle eksamens in farmasie, soos in die geval van die mediese en tandheelkundige eksamens, behoort deur die universiteit tesame met eksterne eksaminatore gehou te word. Die Suid-Afrikaanse Aptekerskommissie behoort die reg te he van inspeksie van alle eksamens wat deur die universiteit gehou word. Dit word as hoogsnoodsaaklik en in die belange van die publiek beskou dat d aar een gelykvormige eksamenstandaard moet wees vir alle persone wat vir toelating tot die aptekers beroep wil kwalifiseer. So n gelykvormigheid kan nie bereik word deur interne eksamens in vier verskillende universiteite af te neem nie. Die reg van die Kommissie om inspeksie te hou, sal nie gelykvormigheid bewerkstellig nie. (e) Daar is op die oomblik heelwat meer as 5 apteke waarin vakleerlmge besig is om hulle drie jaar vakleerlingskap te dien. Daar behoort derhalwe geen moeilikheid te wees om aptekersmeesters vir leerlingskap doeleindes vir een jaar in apteke te vind nie, en goedgekeurde hospitale en fabrieke., vir diegene wat uit uni versiteite k walifiseer. Dit is nie logies om aan te neem dat die aantal leerlinge aanm erklik sal toeneem as die tydperk van vakleerlingskap na een jaa r verm inder word nie. (Sien ook Paragraaf 15 (c) hierbo.) ( / ) Die Komitee doen 'n her same stelling van die Suid- Afrikaanse Aptekerskommissie aan die hand om voorsiening te maak vir die verkiesing van ses aptekers deur lede van die professie ; vir twee aptekers en een mediese praktisyn en een leek wat deur die Minister tot die Kommissie benoem word, en vir een verteenwoordiger van elke universiteit waar kompleet aptekersopleiding aangebied word. Hierdie voorgestelde verandering sal 'n Kommissie saamstel bestaande uit tien lede plus een wat elke universiteitskool van apteekwese verteenwoordig. Hierdie voorgestelde her-samestelling van die Aptekerskommissie is nie n saak w aaroor daar op hierdie tydstip kom m entaar gelewer kan word nie, aangesien dit afhang van die besluit van die M inister en van die wetgewing wat gebaseer is op die ander voorstelle van die Kom itee van Ondersoek. Die Aptekerskom m issie is op die oom blik by magte om met die opvoedkundige aangeleenthede van die beroep, die belange van die aptekers in alle vertakkinge en die belange van die publiek en die land as n geheel te handel. 19. H O O FSTU K VIII. W Y SIG IN G S VAN D IE W ET O P G EN E E SH E R E, T A N D A R T SE EN A PTEK ERS 1928 (W et 13 VAN 1928). (a ) Dit word gevoel dat die w oord,pharmacist' Hewer as, chemist and druggist' 'n per soon wat die professie en bedryf van farmasie boefen meer gepas beskrywe en, aangesien die apteekwese beskou word as 'n hoer professie wat universiteitsstatus regverdig behoort die uitdrukkings,vakleerling' en,vakleerlingskap' verander te word. D it word derhalwe aanbeveel, dat in die Wet, tensy teenstrydig met die same hang, die woorde, chemist and druggist,',vakleerling' en,vakleerlingskap, waar hulle ookal voorkom deur

2 die woorde pharmacist,',leerling' en Jeerlingskap' vervang word.".,, Die Kommissie is gekant teen die vervanging deur n ander benam ing van die naam..chemist and druggist soos dit in die Wet op Geneeshere, Tandartse en Aptekers (b) Met leedwese merk die Kommissie dat geen aanbevelings in hierdie hoofstuk gedoen is om die W et op Geneeshere. Tandartse en Aptekers 1938 te wysig m e om sodoende die menings van uitgespreek en die voorstelle wat gedoen is in H oofstuk V van die rapport ten uitvoei te bring nie. (Sien Paragraaf 16 (b ) hierbo.) (c) Met die oog op Paragraaf 19 (b) ag die Kommissie dit nie gerade om enige verdere kom m entaar te lewer oor die verdere voorstelle en aanbevelings wat in hierdie hoofstuk gedoen is nie. (G tkn.) Jno. C H R ISTIE, President, S.A. Aptekerskommissie. LETTER ADDRESSED BY S.A. PHARMACY BOARD TO THE MINISTER OF HEALTH FOLLOWING ON THE BOARD S CONSIDERATION, DURING OCTOBER, OF FURTHER PROPOSALS MADE TO THE BOARD BY THE MINISTER ARISING FROM THE RECOM MENDATIONS MADE IN THE REPORT OF THE COMMITTEE OF ENQUIRY INTO THE TRAINING OF CHEM ISTS AND DRUGGISTS IN SO UTH AFRICA. A t its Interim M eeting in East London during October the President o f the Board reported on an interview which had taken place with the M inister oj Health at his request in Pretoria on October 6, The Report made to' the Board by the Registrar reflected the proposals ou,timed by the M inister arising from developments to date. J hi letter which follows records the Board s reactions to suggestions put forward by the Minister. The H on. the M inister o f Health, U nion Buildings, Pretoria. 2nd O ctober, D e T h e l B oard met on M onday, the 15th O ctober to consider the suggestions put forw ard by youi a t a m eeting held in Pretoria, on Saturday, the 6th O ctober for the revision of the system of training of chemists and druggists. The B oard has accepted in principle subject to tne conditions set out herein and for a trial period o f ten years as suggested by you, the following proposals which you subm itted for its consideration University Degrees in Pharmacy The B oard will recognise a Bachelor in Pharm acy degrees aw arded by an approved university. Parallel Systems of Training The B oard accepts in principle the training and qualification o f chemists and druggists through courses at anoroved Technical Colleges leading to the acquisition ot the B oard s diplom a and also through courses a t approved universities leading to the degree o f Bachelor of Pharm acy. E ach o f these courses to be of three years duration. Length of Apprenticeship Period The B oard accepts the proposal to reduce the peiiod of apprenticeship to two years provided th at the courses of training referred to above are not less than three years. Period of Apprenticeship The B oard will require th at the apprenticeship period m ust be served after the student has passed the first year University exam ination or the Interm ediate exam ination as the case m ay be. Part-time Academic Training The B oard agrees to the abandonm ent of all part-tim e training for chemists and druggists. Recognised Training Institutions The Board agrees to recognition being restricted, for the time being, to the C ape Technical College, Cape Town, N atal Technical College, D urban, W itw atersrand Technical College, Johannesburg, as institutions at which courses of study for the B oard's exam inations for chem ists and druggists may be undertaken. The foregoing is subject to your acceptance o f the following : 1 Reciprocal recognition by recognised universities and recognised Technical College o f the exam ination held after the first year o f study. 2. The B oard wishes all recognised universities to grant recognition to the Chem ist and D ruggist D iplom a granted by the B oard to candidates who passed the exam inations for chem ists and druggists conducted under the B oard's existing regulations. Such persons should be perm itted to write the exam ination for the Bachelor o f Pharm acy degrees at the recognised universities w ithout being required to undergo a further course o f study. Those chemists and druggists who obtained the chem ist and druggist diplom a under the old regulations before 195 should be adm itted to the Bachelor o f Pharm acy Exam ination after attending at the university for one academic year. 3. C oncurrently with the recognition of a Bachelor of Pharm acy degree the B oard will subm it for your approval am endm ents to its exam ination rules which will bring its exam ination system as nearly as possible into line with the system which will be employed in the recognised universities. T hat is to say, subjects will be graded as m inor and m ajor subjects and the m inor subjects will be disposed of in the early stages while the m ajor subjects, which will be studies throughout the course, will be exam ined at the end o f the course. The Interm ediate and Qualifyihg exam inations will be retained. The course for the Interm ediate exam ination will correspond to the first year university course. It is realised by the B oard that negotiations w ith the universities will be necessary, before any arrangem ents for the degree course can be finalised, and requests th at you will not proceed with legislation em bracing am endm ents to the M edical, Dental and Pharm acy Act N o. 13 o f 1928 to bring about the required changes, before agreem ent with the universities has been reached. It appears to the Board that the following am endm ents to the M edical, D ental and Pharm acy Act N o. 13 o f 1928 will be necessary :

3 1. Section 15 o f Act N o. 13 o f 1928 to be am ended to provide for the establishing of a register o f pharmacy students. 2. Section 25 to be am ended to provide for the registration o f pharm acy students and the m aking of regulations relating to the standard of general education required o f students before registration, the duration of their curricula, the m inim um ages of persons eligible for registration as chemists and druggists, the m inim um curricula and standards of pharm aceutical education and exam inations which shall be m aintained at every university in the Union a t which a Pharm acy Faculty becomes lawfully established, in order to secure the recognition under the A ct o f the degrees granted by such university. Such regulations shall provide for the appointm ent by the B oard o f exam iners for such exam inations and for the presence at and report upon any such exam inations by persons appointed by the Board. 3. A m endm ent o f Sub-section 2 o f Section 25 to provide for the m aking of regulations prescribing (a) the nature and duration o f the practical training to be undergone by persons studying for a B achelor in Pharm acy degree to be presribed under Section 22, {b) the experience o r conditions which may entitle persons to exem ption from apprenticeship. 4. The am endm ent of Section 26 o f Act N o. 13 o f 1928 to extend it so that it applies equally to universities whose degrees will entitle the holders thereof to registration as chem ists and druggists furnishing the B oard with the inform ation it requires, and giving the B oard powers equivalent to those which the Section now gives to the Council. 5. Section 27 (1) (a) o f Act N o. 13 o f 1928 to be am ended to provide for the recognition o f a period of apprenticeship o f two years. 6. Section 27 (1) (ft) to be sim ilarly am ended. The B oard w ould be glad to have your authority to publish for the inform ation o f the chem ists and druggists o f the country the R eport o f the Com m ittee o f Enquiry, the B oard's C om m ents thereon and this letter, as soon as possible. I have the h o n o u r to be. Sir, Y our obedient servant. (Signed) F. BARRO W, Registrar.

4 P.O.BOX B29 JOHANNESBURG A ddress all o rd ers an d en q u iries t o : BOOK D E P T., A.P.S. JO U R N A L (P T Y.), LTD. P.O. B ox 629, JO H A N N E S B U R G ORDERS FOR ANY OF THE PUBLICATIONS MAY BE SENT TO ANY WHOLESALE CHEMIST AND DRUGGIST PR ICE LIST AIDS TO DISPENSING... s. 5 d. 6 ART OF D IS P E N S IN G BRITISH PHARMACOPOEIA, ADDENDUM BRITISH PHARMACEUTICAL CODEX, CHEMICAL M ETHODS IN CLINICAL MEDI CINE DIAGNOSTIC AGENTS DICTIONARY OF SY N O N Y M S... 5 DICTIONARY O F MEDICAL TERMS DISEASES AND REMEDIES... 9 DISPENSING FOR PHARMACEUTICAL STU DENTS (Cooper & Gunn)... 2 EXTRA PHARMACOPOEIA (Martindale), Vol. II FOOD. DRUGS & DISINFECTANTS ACT, WITH REGULATIONS... 1 GADD S SYNOPSIS OF THE B.P., GLOSSARY O F PHARMACEUTICAL TERMS ENGLISH AFRIKAANS AND AFRIKAANS E N G L IS H GUIDE TO M E D IC IN E... 1 HISTORY OF PHARMACY HORM ONES AND V IT A M IN S HANDBOOK TO P H A R M A C Y... 5 INTERMEDIATE PRACTICAL CHEM ISTRY 1 6 MEDICAL, DENTAL & PHARMACY ACT, NATIONAL F O R M U L A R Y »» *, (Interleaved).. 4,,,, Amendments 8 PHARMACEUTICAL FORMULAS Vol. I Vol. I I PHARMACEUTICAL POCKET BOOK 13 6 PENICILLIN ITS PROPERTIES, USES AND PREPARATIONS PHARMACEUTICAL EMULSIONS AND EMULSIFYING AGENTS... TEXTBOOK O F PHYSIOLOGY AND PHAR 6 6 MACOLOGY FOR PHARMACEUTICAL STUDENTS (Barber) REGISTER OF CHEM ISTS AND DRUGGISTS, REGISTER OF PHARMACIES, 1951 (Including 2 2 Monthly Supplement S ervice)... STOCK BOTTLE L A B E L S TEXTBOOK OF PHARMACEUTICS (Bentley & D riv e r)... TEXTBOOK O F PHARMACOGNOSY (Treasc) TABLET M A K IN G THEORETICAL PHARMACEUTICAL CHEM ISTRY (Cooper & Gunn) ALL ORDERS ACCEPTED SUBJECT TO STOCKS BEING ON HAND. L. E. JO S E P H ft CO. ( P T Y. ). LTD. JO H A N N E S B U R G

5 Collection Number: AD1715 SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF RACE RELATIONS (SAIRR), PUBLISHER: Collection Funder:- Atlantic Philanthropies Foundation Publisher:- Historical Papers Research Archive Location:- Johannesburg 213 LEGAL NOTICES: Copyright Notice: All materials on the Historical Papers website are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner. Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only. People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical Papers, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website. This document forms part of the archive of the South African Institute of Race Relations (SAIRR), held at the Historical Papers Research Archive at The University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.

PERSONNEL DEVELOPMENT IN NURSING EDUCATION: A MANAGERIAL PERSPECTIVE

PERSONNEL DEVELOPMENT IN NURSING EDUCATION: A MANAGERIAL PERSPECTIVE PERSONNEL DEVELOPMENT IN NURSING EDUCATION: A MANAGERIAL PERSPECTIVE by SUSAN ELIZABETH VAN NIEKERK submitted in fulfilment of the requirements for the degree Doctor Litterarum et Philosophiae (D Litt

More information

APPENDIX 3.5 SITE NOTICES

APPENDIX 3.5 SITE NOTICES APPENDIX 3.5 SITE NOTICES Location of site notices (in English and Afrikaans) at the entrance to the I&J Abalone Farm Notice included a copy of the Site Development Plan NOTICE OF APPLICATIONS FOR ENVIRONMENTAL

More information

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 17 SEPTEMBER 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. No. INHOUD Bladsy No. Koerant No. GOVERNMENT NOTICES GOEWERMENTSKEN

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 17 SEPTEMBER 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. No. INHOUD Bladsy No. Koerant No. GOVERNMENT NOTICES GOEWERMENTSKEN Pretoria, 17 September 2009 No. 32576 ':-':::::':"':......... :.:-:-:.:.:.:-:.:-:-:.:-...:.:....:::::>-.:.. 2 NO.32576 GOVERNMENT GAZETTE, 17 SEPTEMBER 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. No. INHOUD

More information

Neem kennis. Please note

Neem kennis. Please note Elsenburg Agricultural Training Institute Jaarbeplanner / Year Planner 2018 1 Neem kennis Voordat 'n finale keuse van modules (vakke) gemaak word, moet elke student die betrokke roosters noukeurig raadpleeg.

More information

NOTICE 218 OF 2013 DEPARTMENT OF LABOUR. COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ACT 1993 (ACT No. 130 OF 1993), AS AMENDED

NOTICE 218 OF 2013 DEPARTMENT OF LABOUR. COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ACT 1993 (ACT No. 130 OF 1993), AS AMENDED STAATSKOERANT, 15 MAART 2013 No. 36246 3 GENERAL NOTICE NOTICE 218 OF 2013 DEPARTMENT OF LABOUR COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ACT 1993 (ACT No. 130 OF 1993), AS AMENDED ANNUAL INCREASE

More information

YEAR PROGRAMME 2018 JAARPROGRAM 2018 TERM 1 / KWARTAAL 1

YEAR PROGRAMME 2018 JAARPROGRAM 2018 TERM 1 / KWARTAAL 1 FEBRUARY / FEBRUARIE TERM 1 / KWARTAAL 1 9 Client Forum Pretoria: Kliënte forum General feedback on 2017 NSC examinations. 14 AAC AAK 14 2017 NSC EXAM: NSC supplementary 2017 NSS EKSAMEN: examination starts.

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 601 24 July Julie 2015 No. 39027 N.B. The Government Printing Works

More information

ARTS AND SOCIAL SCIENCES Contact persons Taryn Bernard & Shona Lombard

ARTS AND SOCIAL SCIENCES Contact persons Taryn Bernard & Shona Lombard LETTERE & SOSIALE WETENSKAPPE Kontakpersone Taryn Bernard & Shona Lombard Tel 021 808 2146 / 021 808 2513 Ure 09:00 16:00 Letteregebou, Kamer 461 / Kamer 457 Alle navrae mbt die Fakulteit se Verwelkomingsprogram

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 EXTRAORDINARY BUITENGEWONE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT GAZETTE STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA REGUI,ATION GAZETTE No. 941 REGUI.ASIEKOERANT No. 941 PRICE IOc PRYS Registered at

More information

Assesseringsbeleid en praktyke aan die Universiteit van Stellenbosch

Assesseringsbeleid en praktyke aan die Universiteit van Stellenbosch English follows directly after Afrikaans. Assesseringsbeleid en praktyke aan die Universiteit van Stellenbosch Implementeringsdatum: 2012 Volgende hersiening: 2017 1. Inleiding Doel van die beleid Met

More information

APPLICATION GUIDE FOR LEGAL KNOWLEDGE IN OCCUPATIONAL HYGIENE SHORT LEARNING PROGRAMME (AAAC563)

APPLICATION GUIDE FOR LEGAL KNOWLEDGE IN OCCUPATIONAL HYGIENE SHORT LEARNING PROGRAMME (AAAC563) APPLICATION GUIDE FOR LEGAL KNOWLEDGE IN OCCUPATIONAL HYGIENE SHORT LEARNING PROGRAMME (AAAC563) FACULTY OF HEALTH SCIENCES POTCHEFSTROOM CAMPUS OF THE NORTH-WEST UNIVERSITY Legal Knowledge in Occupational

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 621 30 March Maart 2017 No. 40743 N.B. The Government Printing Works

More information

A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM FOR NURSES AND MIDWIVES IN SOUTH AFRICA ELIZABETH KAYE-PETERSEN THESIS

A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM FOR NURSES AND MIDWIVES IN SOUTH AFRICA ELIZABETH KAYE-PETERSEN THESIS A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM FOR NURSES AND MIDWIVES IN SOUTH AFRICA by ELIZABETH KAYE-PETERSEN THESIS submitted in fulfilment of the requirements for the degree DOCTOR CURATIONIS in PROFESSIONAL

More information

Occupational health risk assessment: overview, model and guide for the South African mining industry towards a holistic solution

Occupational health risk assessment: overview, model and guide for the South African mining industry towards a holistic solution Occupational health risk assessment: overview, model and guide for the South African mining industry towards a holistic solution C.J. Badenhorst M.Sc. Thesis submitted for the degree Doctor of Philosophiae

More information

'vp INDEX TO THE DOCKET IN THE INQUEST OF NEIL HUDSON AGGETT ITEM NO. DOCUMENT PAGE

'vp INDEX TO THE DOCKET IN THE INQUEST OF NEIL HUDSON AGGETT ITEM NO. DOCUMENT PAGE DSD/cgt 09 0 382 \. x ''* 'vp INDEX TO THE DOCKET IN THE INQUEST OF NEIL HUDSON AGGETT NO. DOCUMENT PAGE 1. Unsworn statement of CAPTAIN MARTIN JOHAN NAUDE 1 2. Affidavit of CONSTABLE JOHN EDWARD LLOYD

More information

THE EFFECTIVENESS OF A CAREGIVER SUPPORT PROGRAMME TO ADDRESS THE NEEDS OF PRIMARY CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS IN A LOW SOCIO- ECONOMIC COMMUNITY

THE EFFECTIVENESS OF A CAREGIVER SUPPORT PROGRAMME TO ADDRESS THE NEEDS OF PRIMARY CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS IN A LOW SOCIO- ECONOMIC COMMUNITY THE EFFECTIVENESS OF A CAREGIVER SUPPORT PROGRAMME TO ADDRESS THE NEEDS OF PRIMARY CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS IN A LOW SOCIO- ECONOMIC COMMUNITY by Lynn Jill Kleineibst A thesis submitted in partial

More information

PROPOSED RESEAL AND REHABILITATION OF A SECTION OF MAIN ROAD 243 (R327) BETWEEN KM AND HERBERTSDALE AT KM IN HERBERTSDALE, WESTERN CAPE.

PROPOSED RESEAL AND REHABILITATION OF A SECTION OF MAIN ROAD 243 (R327) BETWEEN KM AND HERBERTSDALE AT KM IN HERBERTSDALE, WESTERN CAPE. D-3 COMMENT AND RESPONSE REPORT PROPOSED RESEAL AND REHABILITATION OF A SECTION OF MAIN ROAD 243 (R327) BETWEEN KM. 7.72 AND HERBERTSDALE AT KM 38.63 IN HERBERTSDALE, Issues / comment raised by: Date Means

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 261 8 MAY 2018 No. 7878 8 MEI 2018 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012 322 DEPARTMENT

More information

ABSTRACT OPSOMMING INTRODUCTION. Original Research. A model for higher education campus health services. Journal of Interdisciplinary Health Sciences

ABSTRACT OPSOMMING INTRODUCTION. Original Research. A model for higher education campus health services. Journal of Interdisciplinary Health Sciences A model for higher education campus health services Authors: Esmeralda J. Ricks 1 Johanita Strümpher 1 Dalena van Rooyen 1 Affiliations: 1 Department of Nursing Science, Nelson Mandela Metropolitan University,

More information

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES [KAP] OF HEALTHCARE WORKERS IN THE FREE STATE, SOUTH AFRICA REGARDING TYPE 2 DIABETES MELLITUS

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES [KAP] OF HEALTHCARE WORKERS IN THE FREE STATE, SOUTH AFRICA REGARDING TYPE 2 DIABETES MELLITUS KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES [KAP] OF HEALTHCARE WORKERS IN THE FREE STATE, SOUTH AFRICA REGARDING TYPE 2 DIABETES MELLITUS by Charmaine Elizabeth Hassan Submitted in accordance with the requirements

More information

Patient Flow Management in a South African Academic Hospital: The Groote Schuur Hospital (GSH) Case

Patient Flow Management in a South African Academic Hospital: The Groote Schuur Hospital (GSH) Case Patient Flow Management in a South African Academic Hospital: The Groote Schuur Hospital (GSH) Case By Garth Hankey Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Masters

More information

LEGAL LIMITATIONS IN THE PRACTICE OF THE PRIMARY HEALTH CARE NURSE

LEGAL LIMITATIONS IN THE PRACTICE OF THE PRIMARY HEALTH CARE NURSE RESEARCH LEGAL LIMITATIONS IN THE PRACTICE OF THE PRIMARY HEALTH CARE NURSE J Bierman and M Muller ABSTRACT In this article the legal limitations in the practice o f the primary health care nurse in the

More information

A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS / TECHNICIANS IN SOUTH AFRICA

A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS / TECHNICIANS IN SOUTH AFRICA A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS / TECHNICIANS IN SOUTH AFRICA by CATHARINA ELIZABETH BRAND N.D.: Med. Lab. Tech. (Blood Transfusion Technology) N.D.:

More information

Essential managerial attributes of the nowadays nursing service manager in the South African context

Essential managerial attributes of the nowadays nursing service manager in the South African context Essential managerial attributes of the nowadays nursing service manager in the South African context Prof K Jooste, (Dlitt et Phil), Department of Nursing, Rand Afrikaans University Abstract Nursing service

More information

by Doctor Michael Karl Pather MBChB (UCT), MFamMed (Stell), BScHONS Med Sci (Stell), FCFP (SA)

by Doctor Michael Karl Pather MBChB (UCT), MFamMed (Stell), BScHONS Med Sci (Stell), FCFP (SA) Bridging the gap between clinical research evidence and practice: Implementing the South African National Evidence-Based Asthma Guideline in Private and Public Practice in the Cape Metropole. by Doctor

More information

Karen Jane Hill. Thesis presented in partial fulfilment of the requirements

Karen Jane Hill. Thesis presented in partial fulfilment of the requirements Prevalent elements related to human factors associated with medication administration errors in private healthcare institutions within the Western Cape, South Africa: A nursing perspective Karen Jane Hill

More information

Dedication of this Issue

Dedication of this Issue Dedication of this Issue To Gerhard Geldenhuys, a pioneer of Operations Research in South Africa, on the Occasion of his 70th Birthday By nabetragting oor die afgelope drie dekades is dit duidelik dat

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Regulation Gazette No. 9911 Regulasiekoerant Vol. 572 Pretoria, 15 February Februarie 2013 No. 36159 N.B. The Government

More information

TRANS-CULTURAL NURSING: EXPLORING THE EXPERIENCES OF INTERNATIONAL STUDENTS VISITING NAMIBIA

TRANS-CULTURAL NURSING: EXPLORING THE EXPERIENCES OF INTERNATIONAL STUDENTS VISITING NAMIBIA RESEARCH TRANS-CULTURAL NURSING: EXPLORING THE EXPERIENCES OF INTERNATIONAL STUDENTS VISITING NAMIBIA Ms L Pretorius RN M.N.Sc Lecturer, Nursing, Faculty of Medical and Health Sciences, University of Namibia

More information

Marilize Bekker. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree Magister Societatis Scientiae in Nursing.

Marilize Bekker. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree Magister Societatis Scientiae in Nursing. COMPARISON OF CLINICAL JUDGMENT OF FIRST YEAR BACCALAUREATE NURSING STUDENTS WITH AND WITHOUT COGNITIVE SUPPORT FROM A CLINICAL PRECEPTOR DURING IMMERSIVE SIMULATION By Marilize Bekker Thesis submitted

More information

RPL POLICY FOR THE SOCIAL SERVICE PROFESSIONS

RPL POLICY FOR THE SOCIAL SERVICE PROFESSIONS SA Council for Social Service Professions [SACSSP] RPL POLICY FOR THE SOCIAL SERVICE PROFESSIONS SECTION A: THE BASICS OF RECOGNITION OF PRIOR LEARNING [RPL] 1. Introduction RPL basically means that people

More information

UNASA (United Nations Association

UNASA (United Nations Association MGD Newsletter United Nations Association of South Africa Stellenbosch Chapter Update WHAT WE DO UNASA (United Nations Association of South Africa, Stellenbosch Chapter) aims to accomplish united cooperation

More information

MUSAION. MUSAION Career information

MUSAION. MUSAION Career information FAKULTEIT REGSGELEERDHEID/FACULTY OF LAW GROEP 18 GROUP 18 LLB (Afrikaans) LLB (English) Groepleiers/Group leaders: Prof JA Kok en/and Prof A Nienaber Saterdag Saturday 2014-01-18 08:00 12:00 HATFIELDKAMPUS:

More information

ABSTRACT OPSOMMING INTRODUCTION. Original Research. Retaining professional nurses in South Africa: Nurse managers' perspectives

ABSTRACT OPSOMMING INTRODUCTION. Original Research. Retaining professional nurses in South Africa: Nurse managers' perspectives Retaining professional nurses in South Africa: Nurse managers perspectives Authors: Elizabeth Mokoka 1 Martha J. Oosthuizen 1 Valerie J. Ehlers 1 Affiliations: 1 Department of Health Studies, University

More information

Using benefit levers to develop an operational plan for spread of best practices in health systems

Using benefit levers to develop an operational plan for spread of best practices in health systems Using benefit levers to develop an operational plan for spread of best practices in health systems W.H. ten Ham 21608288 Thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the degree Doctor of

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 598 Pretoria, 24 April 2015 No. 38720 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 9 OCTOBER 2015

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 9 OCTOBER 2015 Regulation Gazette No. 10508 Regulasiekoerant Vol. 604 October 9 Oktober 2015 No. 39274 2 No. 39274 GOVERNMENT GAZETTE, 9 OCTOBER 2015 STAATSKOERANT, 9 OKTOBER 2015 No.39274 3 4 No. 39274 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Professional nurses attitudes towards providing termination of pregnancy services in a tertiary hospital in the North West province of South Africa

Professional nurses attitudes towards providing termination of pregnancy services in a tertiary hospital in the North West province of South Africa Research Article Professional nurses attitudes towards providing termination of pregnancy in a tertiary hospital in the North West province of South Africa NE Mokgethi, MA Cur student Department of Health

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Regulation Gazette No. 10282 Regulasiekoerant Vol. 592 Pretoria, 1 October Oktober 2014 No. 38047 N.B. The Government

More information

C linical {Skills O f Worses In M obile H ealth S ervices

C linical {Skills O f Worses In M obile H ealth S ervices C linical {Skills O f Worses In M obile H ealth S ervices D B Mofukeng BA CUR Master student RAU & S D Roos D Cur Nursing Department RAU Ngicela ningitshele konke enikwaziyo mayelana nokusebenza kwabahlengikazi

More information

ENHANCING THE UTILIZATION OF PRIMARY MENTAL HEALTH CARE SERVICES IN DODOMA, TANZANIA

ENHANCING THE UTILIZATION OF PRIMARY MENTAL HEALTH CARE SERVICES IN DODOMA, TANZANIA ENHANCING THE UTILIZATION OF PRIMARY MENTAL HEALTH CARE SERVICES IN DODOMA, TANZANIA ANNA SHEMU MANGULA THESIS PRESENTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTERS OF NURSING SCIENCE

More information

NATIONAL GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF DIABETES MELLITUS: A NURSING PERSPECTIVE

NATIONAL GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF DIABETES MELLITUS: A NURSING PERSPECTIVE RESEARCH NATIONAL GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF DIABETES MELLITUS: A NURSING PERSPECTIVE COLEEN A O BRIEN M Cur Registered Nurse, Day Clinic/Gastroenterology Unit, Greenacres Hospital, Port Elizabeth

More information

Labour, Department of/ Arbeid, Departement van DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 143 OF 2016 WOUND CARE GAZETTE

Labour, Department of/ Arbeid, Departement van DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 143 OF 2016 WOUND CARE GAZETTE Labour, Department of/ Arbeid, Departement van 143 Compensation for occupational injuries and diseases Act (130/1993): Annual increase in medical tariffs for medical services providers: Wound Care 39852

More information

Abstract. Introduction. Aim of the programme The aim of the programme is to (i) prepare specialist nurses in significant and specific ar

Abstract. Introduction. Aim of the programme The aim of the programme is to (i) prepare specialist nurses in significant and specific ar Assessment of a post-basic nursing education programme P du Rand, PhD, Programme Director, School of Nursing, University of the Free State MJ Viljoen, DSoc Sc, Head: School of Nursing, University of the

More information

PERCEPTIONS REGARDING THE CLINICAL ACCOMPANIMENT OF STUDENT NURSES IN THE LIMPOPO PROVINCE

PERCEPTIONS REGARDING THE CLINICAL ACCOMPANIMENT OF STUDENT NURSES IN THE LIMPOPO PROVINCE RESEARCH PERCEPTIONS REGARDING THE CLINICAL ACCOMPANIMENT OF STUDENT NURSES IN THE LIMPOPO PROVINCE Ms Esther M Lekhuleni BA Cur, Honours BA Cur, MA Cur: general nurse, midwife, community health nurse,

More information

Report of Follow-up Survey Visit Lamar State College Port Arthur in Port Arthur, Texas Upward M obility Nursing Education Program (LVN-RN)

Report of Follow-up Survey Visit Lamar State College Port Arthur in Port Arthur, Texas Upward M obility Nursing Education Program (LVN-RN) Report of Follow-up Survey Visit Lamar State College Port Arthur in Port Arthur, Texas Upward M obility Nursing Education Program (LVN-RN) Agenda Item: 3.2.6 Prepared by: S.Em erson/v.ayars Board Meeting:

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 578 Pretoria, 15 August Augustus 2013 No. 36752 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible

More information

Strategies to improve the work environment of professional nurses working at a private hospital in Bloemfontein.

Strategies to improve the work environment of professional nurses working at a private hospital in Bloemfontein. Strategies to improve the work environment of professional nurses working at a private hospital in Bloemfontein. by JACOBA CHRISTINA RUDER Submitted in compliance with the requisites for the degree Magister

More information

THERAPEUTIC BUDGET MODELLING: A POSSIBLE ROAD TO BUDGETARY ALLOCA- TIONS IN THE PUBLIC HEALTH CARE SETTING

THERAPEUTIC BUDGET MODELLING: A POSSIBLE ROAD TO BUDGETARY ALLOCA- TIONS IN THE PUBLIC HEALTH CARE SETTING RESEARCH THERAPEUTIC BUDGET MODELLING: A POSSIBLE ROAD TO BUDGETARY ALLOCA- TIONS IN THE PUBLIC HEALTH CARE SETTING Mr George K John B Pharm, M Pharm (Pharmacy Practice) Senior Lecturer, Pharmacy Practice,

More information

SUPERVISOR: MRS A DAMONS

SUPERVISOR: MRS A DAMONS ASSESSING THE KNOWLEDGE AND OPINIONS OF REGISTERED NURSES WITH REFERENCE TO QUALITY INDICATORS IN CLINICAL NURSING WITHIN A TERTIARY HEALTH INSTITUTION IN SAUDI ARABIA ANYA PELSER THESIS PRESENTED IN PARTIAL

More information

VOCATIONAL SCHOOL. Health Care. First Aid Level 1. Accredited by: The South African Red Cross Society. Build your future the INTEC way

VOCATIONAL SCHOOL. Health Care. First Aid Level 1. Accredited by: The South African Red Cross Society. Build your future the INTEC way VOCATIONAL SCHOOL Health Care First Aid Level 1 Accredited by: The South African Red Cross Society Build your future the INTEC way Accidents happen. At work and at home. That s just life. You can t avoid

More information

AN EXPLORATION OF THE NEED AMONG NURSES FROM DIVERSE CULTURES FOR A TEACHING PROGRAM ON CULTURAL SENSITIVITY

AN EXPLORATION OF THE NEED AMONG NURSES FROM DIVERSE CULTURES FOR A TEACHING PROGRAM ON CULTURAL SENSITIVITY AN EXPLORATION OF THE NEED AMONG NURSES FROM DIVERSE CULTURES FOR A TEACHING PROGRAM ON CULTURAL SENSITIVITY LEONI VAN WYK Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master

More information

Strategies for community participation in developing countries

Strategies for community participation in developing countries Strategies for community in developing countries BR Chitambo, MA Cur student, Department of Advanced Nursing Sciences, Unisa JE Smith, Lecturer, Department of Advanced Nursing Sciences, Unisa VJ Ehlers,

More information

SOUTH AFRICAN NURSING COUNCIL

SOUTH AFRICAN NURSING COUNCIL SOUTH AFRICAN NURSING COUNCIL No. R. 171 8 March 2013 NURSING ACT, 2005 (Act No. 33 of 2005) Regulations Relating to the Approval of and the Minimum Requirements for the Education and Training of a Learner

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 618 23 December Desember 2016 No. 40522 N.B. The Government Printing

More information

General Duty Assistant. Allied Health & Paramedics. General Duty Assistant. Sector Health. Sub-Sector. Occupation

General Duty Assistant. Allied Health & Paramedics. General Duty Assistant. Sector Health. Sub-Sector. Occupation Sector Health Sub-Sector Allied Health & Paramedics Occupation General Duty Assistant Reference ID: HSS/ Q 5101, Version 1.0 NSQF level: 4 General Duty Assistant Published by: All Rights Reserved, First

More information

First Five-Week Summer Session. May 25 - June 27, 1942

First Five-Week Summer Session. May 25 - June 27, 1942 CORNELL UNIVERSITY OFFICIAL PUBLICATION First Five-Week Summer Session May 25 - June 27, 1942 VOLUME 33 APRIL 1, 1942 NUMBER F FIRST FIVE-WEEK SUMMER SESSION M ay 25 - June 27, 1942 Co u r s e s in this

More information

PERCEPTIONS AND EXPERIENCES OF UNDERGRADUATE MIDWIFERY STUDENTS CONCERNIING THEIR MIDWIFERY TRAINING

PERCEPTIONS AND EXPERIENCES OF UNDERGRADUATE MIDWIFERY STUDENTS CONCERNIING THEIR MIDWIFERY TRAINING PERCEPTIONS AND EXPERIENCES OF UNDERGRADUATE MIDWIFERY STUDENTS CONCERNIING THEIR MIDWIFERY TRAINING Wendy Augusta Phiri (nee ) Barnes Assignment in partial fulfilment of the requirements for the degree

More information

Vision Technician. Allied Health & Paramedics. Vision Technician. Sector Healthcare. Sub-Sector. Occupation

Vision Technician. Allied Health & Paramedics. Vision Technician. Sector Healthcare. Sub-Sector. Occupation Sector Healthcare Sub-Sector Allied Health & Paramedics Occupation Vision Technician Reference ID: HSS/Q3001, Version 1.0 NSQF level: 3 Vision Technician Published by: All Rights Reserved, First Edition,

More information

STUDENT NURSES EXPERIENCE OF A SYSTEM OF PEER GROUP SUPERVISION AND GUIDANCE

STUDENT NURSES EXPERIENCE OF A SYSTEM OF PEER GROUP SUPERVISION AND GUIDANCE RESEARCH STUDENT NURSES EXPERIENCE OF A SYSTEM OF PEER GROUP SUPERVISION AND GUIDANCE Diana du Plessis D Cur (Midwifery & Neonatology) Senior Lecturer, Department of Nursing Science, Rand Afrikaans University

More information

A GLIMPSE AT THE NURSING EDUCATION SYSTEM IN THE UNITED KINGDOM

A GLIMPSE AT THE NURSING EDUCATION SYSTEM IN THE UNITED KINGDOM A GLIMPSE AT THE NURSING EDUCATION SYSTEM IN THE UNITED KINGDOM With Special Reference to the Sheffield School of Nursing T.G. MASHABA M.A. (Cur), Lecturer and Acting Head of Department of Nursing Science

More information

GENERAL INFORMATION INDEX

GENERAL INFORMATION INDEX INDEX INDEX...3 GENERAL... 4 1. SCOPE & APPLICATION OF THE SCOTTISH DRUG TARIFF... 4 2. FREQUENCY OF PUBLICATION... 5 3. DETAILS OF AMENDMENTS SINCE LAST PUBLISHED EDITION... 5 4. REQUIREMENT ON NHS BOARDS

More information

THE IMPACT OF ADVANCED CANCER ON THE FUNCTIONAL STATUS OF PATIENTS ATTENDING ONCOLOGY CLINICS IN SELECTED URBAN AREAS

THE IMPACT OF ADVANCED CANCER ON THE FUNCTIONAL STATUS OF PATIENTS ATTENDING ONCOLOGY CLINICS IN SELECTED URBAN AREAS THE IMPACT OF ADVANCED CANCER ON THE FUNCTIONAL STATUS OF PATIENTS ATTENDING ONCOLOGY CLINICS IN SELECTED URBAN AREAS Hilla-llse Luise Brink Abstract The primary purpose o f the study was to obtain information

More information

CITY OF INGLEWOOD Residential Sound Insulation Program

CITY OF INGLEWOOD Residential Sound Insulation Program CITY OF INGLEWOOD Residential Sound Insulation Program REQUEST FOR QUALIFICATIONS/PROPOSALS FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES FOR THE CITY OF INGLEWOOD RESIDENTIAL SOUND INSULATION PROGRAM JANUARY 2008

More information

GFL MINING SERVICES LIMITED ( GFL ) Outline of University Bursary Scheme

GFL MINING SERVICES LIMITED ( GFL ) Outline of University Bursary Scheme GFL MINING SERVICES LIMITED ( GFL ) Outline of University Bursary Scheme INTENTION A limited number of bursaries are awarded each year to selected candidates to study for a bachelor's degree at a South

More information

The quality of nursing care regarding personal hygiene of patients admitted to a selected hospital in the Kavango region

The quality of nursing care regarding personal hygiene of patients admitted to a selected hospital in the Kavango region The quality of nursing care regarding personal hygiene of patients admitted to a selected hospital in the Kavango region A van Dyk, D.Cur, Department of Nursing, University of Namibia LF Small, D.N.Sc,

More information

CLINICAL COURSE: A CONCEPT ANALYSIS. Eben Arries. Diana du Plessis SUMMARY OPSOMMING. HEALTH SA GESONDHEID Vol.9 No.

CLINICAL COURSE: A CONCEPT ANALYSIS. Eben Arries. Diana du Plessis SUMMARY OPSOMMING. HEALTH SA GESONDHEID Vol.9 No. RESEARCH CLINICAL COURSE: A CONCEPT ANALYSIS Eben Arries D Cur Lecturer, Department of Nursing Science, Rand Afrikaans University Corresponding author: ea@edcur.rau.ac.za Diana du Plessis D Cur Senior

More information

SOUTH AFRICAN NURSING COUNCIL

SOUTH AFRICAN NURSING COUNCIL GOVERNMENT NOTICE DEPARTMENT OF HEALTH No. R. 195 19 February 2008 as amended by: No. R. 175 8 March 2013 SOUTH AFRICAN NURSING COUNCIL REGULATIONS RELATING TO THE PARTICULARS TO BE FURNISHED TO THE COUNCIL

More information

NURSING HOMES OPERATION REGULATION

NURSING HOMES OPERATION REGULATION Province of Alberta NURSING HOMES ACT NURSING HOMES OPERATION REGULATION Alberta Regulation 258/1985 With amendments up to and including Alberta Regulation 7/2017 Office Consolidation Published by Alberta

More information

Accreditation and Recognition of pharmacy assistant/dispenser and Medicines Counter assistant training programmes

Accreditation and Recognition of pharmacy assistant/dispenser and Medicines Counter assistant training programmes Accreditation and Recognition of pharmacy assistant/dispenser and Medicines Counter assistant training programmes Contents 1. Introduction 3 Support staff training programmes Criteria for accreditation

More information

Guidance for registered pharmacies preparing unlicensed medicines

Guidance for registered pharmacies preparing unlicensed medicines Guidance for registered pharmacies preparing unlicensed medicines May 2014 The text of this document (but not the logo and branding) may be reproduced free of charge in any format or medium, as long as

More information

AMMENDED POLICY FOR RENAMING STREETS, PUBLIC PLACES, NATURAL AREAS and COUNCIL-OWNED BUILDINGS, FACILITIES and ARTEFACTS

AMMENDED POLICY FOR RENAMING STREETS, PUBLIC PLACES, NATURAL AREAS and COUNCIL-OWNED BUILDINGS, FACILITIES and ARTEFACTS CITY OF CAPE TOWN ISIXEKO SASEKAPA STAD KAAPSTAD AMMENDED POLICY FOR RENAMING STREETS, PUBLIC PLACES, NATURAL AREAS and COUNCIL-OWNED BUILDINGS, FACILITIES and ARTEFACTS First approved by Council 24 April

More information

A MODEL FOR CLINICAL EVALUATION

A MODEL FOR CLINICAL EVALUATION A MODEL FOR CLINICAL EVALUATION M. Mulder RESEARCH OPSOMMING No jarelange vtorsteling met die probtematiek van kliniese evaluering en 'n bewuswording van die belangrikheid van hierdie aspek van die klimese

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 629 24 November November 2017 No. 41278 N.B. The Government Printing

More information

DEPARTMENT OF HEALTH NO NOVEMBER 2015

DEPARTMENT OF HEALTH NO NOVEMBER 2015 1052 Traditional Health Practitioners Act (22/2007): Traditional Health Practitioners Regulations 2015 39358 6 No. 39358 GOVERNMENT GAZETTE, 3 NOVEMBER 2015 DEPARTMENT OF HEALTH NO. 1052 03 NOVEMBER 2015

More information

HUMAN FACTORS CAUSING MEDICATION ADMINISTRATION ERRORS AS SELF-REPORTED BY REGISTERED PROFESSIONAL NURSES

HUMAN FACTORS CAUSING MEDICATION ADMINISTRATION ERRORS AS SELF-REPORTED BY REGISTERED PROFESSIONAL NURSES HUMAN FACTORS CAUSING MEDICATION ADMINISTRATION ERRORS AS SELF-REPORTED BY REGISTERED PROFESSIONAL NURSES Ronél Eurika Du Preez Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree

More information

Working Under Supervision MEDICAL SCIENCES COUNCIL OF NEW ZEALAND. A guide for Anaesthetic Technicians working. Anaesthetic Technicians

Working Under Supervision MEDICAL SCIENCES COUNCIL OF NEW ZEALAND. A guide for Anaesthetic Technicians working. Anaesthetic Technicians MEDICAL SCIENCES COUNCIL OF NEW ZEALAND TE KAUNIHERA PUTAIAO HAUORA O AOTEAROA Working Under Supervision A guide for Anaesthetic Technicians working under supervision, and their supervisors. Anaesthetic

More information

UNIVERSITY OF NAIROBI. Document: PROCEDURE FOR PHARMACY PRACTICE. Date of Issue: March 31, 2015 Rev No: 06

UNIVERSITY OF NAIROBI. Document: PROCEDURE FOR PHARMACY PRACTICE. Date of Issue: March 31, 2015 Rev No: 06 UNIVERSITY OF NAIROBI Document: PROCEDURE FOR PHARMACY PRACTICE Doc. No: UON/OP/42 Date of Issue: Issued By: MANAGEMENT REPRESENTATIVE Authorized By: VICE-CHANCELOR March 31,2015 0.1 DOCUMENT CHANGES DATE

More information

Request for Proposal for Modernization Consulting & Capital Grant Management

Request for Proposal for Modernization Consulting & Capital Grant Management Housing Authority of the Town of Glastonbury Request for Proposal for Modernization Consulting & Capital Grant Management Responses Due: 3:00 p.m. Thursday, January 7, 2016 THE GLASTONBURY HOUSING AUTHORITY

More information

Our Terms of Use and other areas of our Sites provide guidelines ("Guidelines") and rules and regulations ("Rules") in connection with OUEBB.

Our Terms of Use and other areas of our Sites provide guidelines (Guidelines) and rules and regulations (Rules) in connection with OUEBB. OUE Beauty Bar - Terms of Use These are the terms of use ("Terms of Use") governing the purchase of products in the vending machine(s) installed by Alkas Realty Pte Ltd at OUE Downtown Gallery, known as

More information

HEALTH CARE FOR INTIMATE PARTNER VIOLENCE: CURRENT STANDARD OF CARE AND DEVELOPMENT OF PROTOCOL MANAGEMENT KATE JOYNER

HEALTH CARE FOR INTIMATE PARTNER VIOLENCE: CURRENT STANDARD OF CARE AND DEVELOPMENT OF PROTOCOL MANAGEMENT KATE JOYNER HEALTH CARE FOR INTIMATE PARTNER VIOLENCE: CURRENT STANDARD OF CARE AND DEVELOPMENT OF PROTOCOL MANAGEMENT by KATE JOYNER Submitted in partial fulfilment for the degree Doctor of Philosophy in Social Science

More information

Responsible pharmacist requirements: What activities can be undertaken?

Responsible pharmacist requirements: What activities can be undertaken? requirements: What activities can be undertaken? Status of this document This guidance is intended to assist the profession in implementing the responsible requirements within registered premises. 1 Appendix

More information

As a pharmacist, if you are offered a locum position, you usually need to take responsibility of the whole pharmacy.

As a pharmacist, if you are offered a locum position, you usually need to take responsibility of the whole pharmacy. How to become a locum Pharmacist: Locum work is a handy means to extra pocket money for many pharmacists. For some, however, it can be an exciting career either temporarily or permanently. Which traits

More information

INJURY SURVEILLANCE AT A LEVEL I TRAUMA CENTRE IN JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA

INJURY SURVEILLANCE AT A LEVEL I TRAUMA CENTRE IN JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA INJURY SURVEILLANCE AT A LEVEL I TRAUMA CENTRE IN JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA RESEARCH Judith C Bruce MSc Nursing Senior lecturer, Department of Nursing Education, University of the Witwatersrand Corresponding

More information

Improving Eye Care in the Primary Health Care Setting

Improving Eye Care in the Primary Health Care Setting Improving Eye Care in the Primary Health Care Setting M de Wet M.A Department of Sociology University of the Orange Free State & L Ackermann B.Soc.Sc (Hon) Department of Sociology University of the Orange

More information

Start-up business class

Start-up business class Start-up business class Pursuant to Section 14.1 of the Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 ( IRPA ), the Instructions establish the Start-Up Business Class as a subgroup of the broader

More information

REQUEST FOR PROPOSALS Intensive Level Survey of Original Town Plat

REQUEST FOR PROPOSALS Intensive Level Survey of Original Town Plat REQUEST FOR PROPOSALS Intensive Level Survey of Original Town Plat CONTACT: Tina Hochwender, Economic Development Director at (308) 254-8455 or development@cityofsidney.org July 15, 2015 Sidney, NE Sponsored

More information

Healthcare Professions Registration and Standards Act 2007

Healthcare Professions Registration and Standards Act 2007 You are here: PacLII >> Databases >> Consolidated Acts of Samoa 2015 >> Healthcare Professions Registration and Standards Act 2007 Database Search Name Search Noteup Download Help Healthcare Professions

More information

U.S. Department of Housing and Urban Development Community Planning and Development

U.S. Department of Housing and Urban Development Community Planning and Development U.S. Department of Housing and Urban Development Community Planning and Development Special Attention of: tice: CPD-15-09 CPD Division Directors All HOME Coordinators Issued: vember 13, 2015 All HOME Participating

More information

BOARD OF FINANCE REQUEST FOR PROPOSALS FOR PROFESSIONAL AUDITING SERVICES

BOARD OF FINANCE REQUEST FOR PROPOSALS FOR PROFESSIONAL AUDITING SERVICES TOWN OF KILLINGWORTH BOARD OF FINANCE REQUEST FOR PROPOSALS FOR PROFESSIONAL AUDITING SERVICES DATE: February 14, 2018 1 I. INTRODUCTION A. General Information The Town of Killingworth is requesting proposals

More information

THE KNOWLEDGE OF BASIC NEONATAL RESUSCITATION AMONG MIDWIVES AT DISTRICT HOSPITALS FLORENCE FEZEKA NDZIMA-KONZEKA

THE KNOWLEDGE OF BASIC NEONATAL RESUSCITATION AMONG MIDWIVES AT DISTRICT HOSPITALS FLORENCE FEZEKA NDZIMA-KONZEKA THE KNOWLEDGE OF BASIC NEONATAL RESUSCITATION AMONG MIDWIVES AT DISTRICT HOSPITALS FLORENCE FEZEKA NDZIMA-KONZEKA Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of

More information

ERROR MANAGEMENT IN NURSING AMONGST REGISTERED NURSES WORKING IN A TERTIARY HOSPITAL IN SAUDI ARABIA.

ERROR MANAGEMENT IN NURSING AMONGST REGISTERED NURSES WORKING IN A TERTIARY HOSPITAL IN SAUDI ARABIA. ERROR MANAGEMENT IN NURSING AMONGST REGISTERED NURSES WORKING IN A TERTIARY HOSPITAL IN SAUDI ARABIA. by Fiona Imelda Haines Thesis presented in fulfilment of the requirements for the degree of Master

More information

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SCALE TO MEASURE PATIENT SATISFACTION WITH ANTENATAL CARE

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SCALE TO MEASURE PATIENT SATISFACTION WITH ANTENATAL CARE DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SCALE TO MEASURE PATIENT SATISFACTION WITH ANTENATAL CARE By PETRUSSCHONKENSTEYN Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY

More information

Training Standard: Administration of Medication in Adult Social Care

Training Standard: Administration of Medication in Adult Social Care Page 1 of 10 Training Standard: Administration of Medication in Adult Social Care This mandatory training standard descries the learning outcomes which must e delivered to staff working under Camridgeshire

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 261 2 OCTOBER 2018 No. 7938 2 OKTOBER 2018 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012 322

More information

DENOMINATOR: All final reports for patients, regardless of age, undergoing a CT procedure

DENOMINATOR: All final reports for patients, regardless of age, undergoing a CT procedure Quality ID #361: Optimizing Patient Exposure to Ionizing Radiation: Reporting to a Radiation Dose Index Registry National Quality Strategy Domain: Patient Safety 2018 OPTIONS FOR INDIVIDUAL MEASURES: REGISTRY

More information

As Introduced. 131st General Assembly Regular Session H. B. No

As Introduced. 131st General Assembly Regular Session H. B. No 131st General Assembly Regular Session H. B. No. 548 2015-2016 Representative Schuring Cosponsor: Representative Sprague A B I L L To amend sections 4723.43, 4723.44, 4729.01, and 4761.17 of the Revised

More information

Investigation into the factors contributing to malpractice litigation in nursing practice within the private healthcare sector of Gauteng.

Investigation into the factors contributing to malpractice litigation in nursing practice within the private healthcare sector of Gauteng. Investigation into the factors contributing to malpractice litigation in nursing practice within the private healthcare sector of Gauteng. AMY WILLIAMS Thesis presented in partial fulfilment of the requirements

More information

Defence Act 1 of 2002 section 94(2)

Defence Act 1 of 2002 section 94(2) Republic of Namibia 1 Annotated Statutes SURVIVING IN TERMS OF section 94(2) Government Notice 760 of 1927 (SA GG 1628) came into force on date of publication: 6 May 1927 The were originally made in terms

More information

Frontline Health Worker. Allied Health & Paramedics. Frontline Health Worker. Sector Health. Sub-Sector. Occupation

Frontline Health Worker. Allied Health & Paramedics. Frontline Health Worker. Sector Health. Sub-Sector. Occupation Sector Health Sub-Sector Allied Health & Paramedics Occupation Frontline Health Worker Reference ID: HSS/ Q 8601, Version 1.0 NSQF level: 3 Frontline Health Worker Published by: All Rights Reserved, First

More information