TRAGIZMAS IR HEROJIŠKA MEILĖ TITANIKE : KUNIGAS JUOZAS MONTVILA

Size: px
Start display at page:

Download "TRAGIZMAS IR HEROJIŠKA MEILĖ TITANIKE : KUNIGAS JUOZAS MONTVILA"

Transcription

1 TRAGIZMAS IR HEROJIŠKA MEILĖ TITANIKE : KUNIGAS JUOZAS MONTVILA Kęstutis Žemaitis Vytauto Didžiojo universitetas Anotacija Lietuva, švenčianti savo vardo tūkstantmetį, atsigręžia į svarbiausius valstybės ir visuomenės istorijos įvykius, dar kartą įvertina ir pagerbia kraštui labiausiai nusipelniusius asmenis. Šiame tūkstantmečio minėjimo kontekste pažymėtini krašto valdovai, valstybės kūrėjai ir politikai, mokslo ir kultūros veikėjai. Nejučiomis iš domėjimosi lauko ir mūsų atminties tarsi praslysta Lietuvos istorijoje nelabai išryškintos asmenybės. Daugelyje kitų pasaulio kraštų šie žmonės dėl tos visuomenės atvirumo, pilietiškumo ir patriotizmo būtų ne tik atitinkamai pagerbtos, bet ir teisingai įvertintos. Vienas tokių tūkstantmečio istorijos asmenų tai kunigas Juozas Montvila, tragiškai ir kartu herojiškai žuvęs laive Titanikas 1912 metais, nes savo vietą gelbėjimo valtyje užleido kitam žmogui. Tai nei tarptautinės, nei valstybinės reikšmės žygdarbis, bet labai panašus į kunigo Maksimilijono Kolbės, kuris nacių konclageryje žuvo už kitą kalinį. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: lietuvis kunigas Juozas Montvila, išvykimas. Abstract Lithuania, celebrating the millenium from the commemoration of its name, mentions its most important social and historical events, gives their evaluation and pays tribute to its honoured personalities. The rulers, statesmen, politicians, scientists and people of culture are usually remembered and honoured. But not very prominent people insensibly get out of the field of interest. And in many countries with open and public-spirited societies they are usually noticed and evaluated. One of such millenium personalities is Rev. Juozas Montvila who experienced a tragic and heroic death during the crash of the Titanic in He refused a place on one of the ship s life boats and offered it to another person. It is not an event of international or national importance but it is very similar to the death of St. Maximilian Kolbe who died instead of another person. KEY WORDS: Lithuanian Catholic priest Rev. Juozas Montvila, departure. 123

2 Kęstutis Žemaitis Įvadas Tautų patirtyje glūdi skirtingi įvairių įvykių ar asmenų vertinimo kriterijai, tiksliau, gebėjimas įvertinti tai, kas leidžia tautai didžiuotis, jaustis vertingai. Skaitydami Šventojo Rašto žodžius: Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti (Jn 15, 12 13), ko gero iškart prisimename pelnytai gerbiamą lenkų šventąjį Maksimilijoną Kolbę, nacių koncentracijos stovykloje savo noru sutikusį mirti už kitą kalinį. Ir tik nedaugeliui Lietuvos, gal ir Lenkijos žmonių yra žinomas Seinų vyskupijoje dirbęs lietuvis kunigas Juozas Montvila, kuris 1912 metais, skęstant Titanikui, savo vietą gelbėjimo valtyje laisva valia užleido kitam žmogui. Šiandien jau neįmanoma sužinoti nei to išgelbėto žmogaus vardo, nei pavardės. Tačiau šiandien, retrospektyviai žvelgdami į beveik prieš šimtmetį įvykusią tragediją, galime ir privalome nuvalyti dulkes ne tik nuo senų dokumentų, liudijančių aną tragediją, bet ir teisingai įvertinti tuo laiku neįvertinto lietuvio katalikų kunigo poelgį, savo tragiška mirtimi ir heroizmu artimą šv. M. Kolbei. Tai būtų šio darbo hipotezė. Straipsnio tikslas atsakyti į klausimą, kaip ir kodėl kunigas J. Montvila išvyko į Ameriką ir ar tikrai jis laisva valia pasirinko mirtį, užleisdamas vietą gelbėjimo valtyje kitam keleiviui ir taip atiduodamas gyvybę už kitą. 1. Asmenybės branda Žmogus pirmąsias gyvenimo pamokas gauna savo tėvų šeimoje. Čia jis mokomas mylėti, būti doru, skirti blogį nuo gėrio, vengti netinkamų poelgių. Čia bręsta nauja asmenybė, nuolat tobulėdama ir siekdama pasirinkto tikslo. Siekiant pažinti žmogaus vertybes ir jas suprasti, teigiamai jų evoliucijai 124

3 daug įtakos turi mokykla, supantys žmonės, na o kunigui ir kunigų seminarija, kurioje visapusiškai ugdoma asmenybė. Kunigas Juozas Montvila gimė 1885 metais Nendriniškių kaime, Marijampolės parapijoje, Kazio ir Magdalenos Montvilų šeimoje. Tėvas buvo darbštus ir tvarkingas žmogus, motina gailestingos širdies moteris. Montvilų namuose visada rasdavo užuovėją vargšas, duonos kąsnį elgeta. Šeimoje be vyriausiojo Juozo dar gimė septyni vaikai: Petras, Kazys, Pijus, Andrius, Emilija, Elžbieta ir Izabelė. Vaikai dirbo įvairius ūkio darbus, rūpinosi vienas kitu. Vyriausias sūnus Juozukas pakrikštytas Marijampolės bažnyčioje, kur, būdamas dar tik 7 metų, jau priėmė ir Pirmąją Komuniją. Baigęs Marijampolės pradžios mokyklą, įstojo į Marijampolės gimnaziją, vėliau į Seinų kunigų seminariją. Būdamas jautrios sielos net suabejojo, ar yra vertas tapti kunigu, tačiau netrukus vėl grįžo į seminariją, į tą patį kursą (Montvila, 1985, p. 2 15). Egzistuoja ir kita, tiesa, panaši nuomonė, kad Juozas Montvila į seminariją grįžo tik kitais mokslo metais (Lomžos diecezijos archyvas, Sig. II, 109). Kunigystės šventimus Juozas Montvila priėmė kartu su Jonu Petrika 1, žemesniame kurse mokėsi Vincentas Borisevičius. 2 Seinų seminarijoje Juozo Montvilos mokymosi metais gana viešai reiškėsi ir lietuviška dvasia metais šv. Tomo Akviniečio minėjime klierikas Pranas Kuraitis 3 pirmą kartą perskaitė referatą lietuvių kalba (Baltinis, 1975, p. 25). Nuo metų lietuvių kalbos pamokos įvestos jau oficialiai (o nuo 1910 metų lietuvių kalba dėstoma ir klierikams lenkams). Seinai, kur mokėsi, o vėliau ir dirbo Juozas Montvila, nors ir buvo vienas labiausiai nutolusių lietuvių miestų, vis dėlto išlaikė lietuvišką dvasią ir seminarijoje, ir tarp vietos gyventojų gana 1 Jonas Petrika (gim , besitraukiančios sovietų kariuomenės nukankintas Budavonės miške, Lankeliškių parapijoje, ). Įšventintas kunigu 1908 metais. 2 Vincentas Borisevičius ( ). Gimė Šunskų parapijoje, Vilkaviškio apskrityje. Baigęs Seinų kunigų seminariją studijavo Fribūro universitete, Šveicarijoje. Kunigu įšventintas 1910 m m. prel. V. Borisevičius paskiriamas tituliniu Lizijos vyskupu ir Telšių vyskupo pagalbininku. Mirus vyskupui J. Staugaičiui, paskirtas Telšių vyskupu ordinaru m. vasario 5 d. suimtas antrą ir paskutinį kartą. Tardytas ir žiauriai kankintas. Sušaudytas Vilniuje 1946 m. spalio 12 d. (Mūsų švyturiai, 1992, p ). 3 Pranas Kuraitis ( ). Gimė Pavasijų kaime, Šakių apskrityje, Kudirkos Naumiesčio parapijoje. Kunigas, Vilkaviškio vyskupijos prelatas, filosofas, ateitininkijos kūrėjas. Mokėsi Kudirkos Naumiestyje, vėliau Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas Teologijos studijas tęsė Petrapilio dvasinėje akademijoje, jas baigė 1909 m. teologijos magistro laipsniu, filosofiją studijavo Liuveno universitete ir gavo filosofijos daktaro laipsnį, vėliau metus Miunsterio universitete lankė apologetikos ir etikos paskaitas. Mokslo laipsniams gauti parašė keletą mokslo darbų. Likęs Lietuvoje m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje m. areštuotas ir ištremtas į Rusiją, 1955 m. rugsėjo mėnesį dėl senatvės paleistas iš lagerio ir grįžo į Lietuvą. Mirė 1964 m. (Mūsų švyturiai, 1992, p ). 125

4 Kęstutis Žemaitis sunkiais tautinės priespaudos, kurią vykdė caro administracija, iš dalies ir lenkišką tautinę dvasią puoselėjantys kunigai, metais. Seminarijoje ir namuose būsimasis kunigas Juozas pasižymėjo darbštumu, kuklumu, pamaldumu, mylėjo žmones, buvo jautrus savo šeimos nariams tėvams, broliams, sesėms (Montvila, 1985, p ). Kunigystės šventimus Juozas Montvila gavo Varšuvoje, nes Seinuose tada nebuvo vyskupo. Naująjį kunigą 1908 metų kovo 22 dieną pašventino Varšuvos vyskupas pagalbininkas (Montvila, 1985, p. 21), kilęs iš gretimos Marijampolės parapijos Sasnavos, Kazimieras Ruškys. 4 Tai lietuviams palankus ir gana uolus, dvasingas vyskupas metais jis patarė Jurgiui Matulaičiui ir Vincentui Senkui, kaip pogrindžio sąlygomis būtų galima atnaujinti caro valdžios uždarytą marijonų vienuoliją. Po iškilmingų pirmųjų šv. Mišių J. Montvila išvyko į Augustavo dekanato Lipsko parapiją, kurioje greta Romos katalikų nemažai buvo ir Rytų apeigų katalikų unitų. Ši unija dar 1596 metais Lietuvos Brastoje sudaryta tarp Lietuvos ir Lenkijos stačiatikių ir Romos Katalikų Bažnyčios. Tačiau po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais senoji Lietuvos valstybė nustojo egzistuoti, kraštą pasidalijus svetimoms imperijoms. Jau po 1815 metų Vienos kongreso visa Lietuva priklausė Rusijai, kurios administracija stengėsi Lietuvą atskirti nuo Vakarų pasaulio, ypač nuo krikščionybės centro Romos, o Rusijos caro Nikolajaus potvarkiu 1839 metais Rytų apeigų Katalikų Bažnyčia panaikinta ir 1,5 milijono imperijos unitų prievarta prijungti prie Stačiatikių Bažnyčios (Žemaitis, 2006, p. 45). Lietuvoje po šio potvarkio buvo persekiojami Romos Katalikų Bažnyčios kunigai, patarnaujantys unitams. Nors pastarieji buvo caro valdžios persekiojami ir prievarta jungiami prie Stačiatikių Bažnyčios, daugelis jų slapta religinių patarnavimų kreipdavosi į Romos Katalikų Bažnyčios kunigus. Tiesa, už tai kunigai civilinės valdžios buvo griežtai baudžiami. Tokį unitų persekiojimą palaikė ir pati Stačiatikių Bažnyčia. Kunigas Juozas Montvila čia ir įkliuvo: pakrikštijo vieną unitų kūdikį ir vieno mirštančio senelio išklausė išpažinties. Dėl to jam vėliau iškelta baudžiamoji byla, kaip rašoma Varšuvos generalgubernatoriaus rašte Suvalkų gubernatoriui (Дело канцелярии Сувалкского губернатора, нp. 1010ю1б 4 Kazimieras Rūškys (Ruškevičius) ( Džendželaukos k., Marijampolės parapijoje ). Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, Varšuvos dvasinėje akademijoje, kunigu įšventintas 1858 m. Romoje apgynė daktaro disertaciją (1864 m.). Varšuvos kunigų seminarijos vicerektorius, vėliau rektorius, kanauninkas, Šv. Kryžiaus parapijos Varšuvoje klebonas, kurijos oficiolas, 1917 m. Varšuvos arkivyskupo sufraganas, konsekruotas Petrapijyje. Artimai bendravo su kunigu (vėliau Vilniaus vyskupu) Jurgiu Matulaičiu (Lietuvių enciklopedija, 1961). 126

5 1911 года). Čia reikėtų pastebėti, kad visi imperijos unitai buvo laikomi stačiatikiais ir jiems Romos Katalikų Bažnyčios kunigai neturėjo teisės patarnauti. Čia carinė valdžia, nors po 1904 metų dalis laisvių pavergtuose kraštuose grąžinta, kunigo J. Montvilos elgesyje vis dėlto įžvelgė priešišką imperijai politiką, dėl kurios net iškelta baudžiamoji byla. Jis perkeltas į lietuvišką Seinų vyskupijos parapiją Liubavą, kuri buvo sudėtinga dėl tautinių skirtumų ir nesantaikos. Lietuviai parapijiečiai 1906 metais net kreipėsi į vyskupijos valdytoją, kuriam skundėsi dėl lietuvių kalbos ignoravimo pamaldų metu: Kaip yra žinomas dalykas Jūsų Šviesybei, kad Liubavo parapija susideda iš dviejų dalių sulenkėjusių lietuvių, kurie save vadina lenkais, ir lietuvių. Nors sodžių, kuriuose yra namie vartojama lietuviška kalba yra daugiau,... o vienok mes lietuviai buvome per ilgus metus savo bažnyčios nemielaširdingai nuskriausti (Porządek Naboženstw Koscielnych. Ankietaz 1898 r./ Lomžos diecezijos archyvas. Sig. I 245, puslapis nenurodytas). Reikėjo būti ypatingu kunigu, kad būtų galima vienodai teisingai patarnauti abiejų tautybių žmonėms ir numalšinti tautinę nesantaiką. Kunigas J. Montvila Liubave dirbo neilgai. Stačiatikių susektas ir atpažintas buvo apskųstas civilinei valdžiai. Ši neleido jaunajam kunigui eiti kunigo pareigų, išskyrus skaitytines Mišias. Taip J. Montvila tapo Seinų Katedros rezidentu. Darbštus kunigas susirado sau mėgstamą ir liaudžiai reikalingą užsiėmimą dirbo Šaltinio, Spindulio ir Vadovo spaustuvėse. 2. Tėvynės palikimas Kunigas J. Montvila ne tik savo vyskupijoje, bet ir beveik visoje Rusijos imperijoje tapo persona non grata. Be to, jis galėjo sulaukti represijų. Tad Seinų vyskupui Antanui Karosui 5 leidus, išsiruošė slapta išvykti iš Lietuvos ir ilgesniam laikui apsigyventi Amerikoje. Kunigo Juozo brolis Petras Montvila vėliau apie tai rašė: Taip 1911 metų gale jis visai pasirengė. Broliui Petrui į Brukliną parašė atviruką, kurį jis gavo 1912 metų sausio 1. Atviruke rašo, kad už dviejų trijų savaičių žada būti Londone pas kun. K. Matulaitį. O iš ten jau stačiai pas jį keliaus... Nežinia, kaip jis keliavo iš Seinų, kur perėjo sieną. Pasinaudojo agentais, kurie žmones vedė per sieną ir pasiuntė toliau. Ten paprastai perduodavo kitiems agentams, kurie emigrantą įstatydavo į 5 Antanas Karosas ( Marijampolėje). Mokėsi Šiaulių gimnazijoje ir Žemaičių kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje įšventintas kunigu, seminarijos profesorius, kanauninkas, vysk. Paliulionio sekretorius, seminarijos rektorius (nuo 1900 m.) nominuotas ir konsekruotas vyskupu, Žitomiro vyskupo pagalbininkas, Seinų vyskupas, Vilkaviškio vyskupas (Lietuvių enciklopedija, 1957). 127

6 Kęstutis Žemaitis tikrą kelią. Paprastai visiems teko pravažiuoti Berlyną... Nežinia, kokiu keliu keliavo kun. Juozas. Greičiausiai jis iš Hamburgo išplaukė laivu į Angliją, į Londoną. Taip keliavo ir jo brolis Petras iš Hamburgo į Londoną (Montvila, 1977, p. 19). Londone gyvenantis ir dirbantis kunigas K. Matulaitis bandė perkalbėti savo svečią, kad jis pasiliktų čia ilgesniam laikui. Vis dėlto kun. J. Montvila apsisprendė nelaukti, bet išplaukti pirmuoju Titaniko maršrutu. Tai daryti vertė dvi priežastys: norėjo įvykdyti mirusio dėdės testamentą, taip pat rūpėjo ir darbas Vorčesterio parapijoje. Čia galėtų kilti klausimas, koks buvo tikrasis kunigo J. Montvilos išvykimo tikslas. Jeigu ne persekiojimas dėl patarnavimų unitams ir vyskupo suvaržymas dėl to jį skirti eiti pareigas parapijoje, galima būtų manyti, kad kelionė buvo pagrįsta asmeniniais tikslais. Tačiau žinant pavojų, kuris jam kilo dėl caro valdžios ir stačiatikių dvasininkijos persekiojimų, aiškėja kitas kelionės tikslas. Asmeniniai reikalai kun. J. Montvilą galėjo tik paskatinti ilgiau nelaukti, neatidėlioti kelionės. Ir Titaniko laivas pasirinktas praktiniais sumetimais. Anot brolio Petro, kunigui Juozui plaukti laivu buvo sudėtinga, o Titanikas buvo gana patogus, stabilus laivas (Montvila, 1977, p. 19). Persekiojimas vien dėl to, kad kunigas atliko savo pareigas, kurias privalėjo atlikti kaip katalikų kunigas, liudija, kad Seinų katedros rezidentas iš savo vyskupijos ir Lietuvos išvyko ne savo noru. Kodėl būtent į Ameriką? Be abejo, apsisprendimą galėjo nulemti ir tai, kad JAV gyveno artimų šeimos narių, be to, ten buvo suburta nemaža ir gana veikli lietuvių bendruomenė, vyko aktyvi lietuvių katalikų veikla, veikė lietuviškos parapijos. Titanikas turėjo išplaukti 1912 metų balandžio 10 dieną. Visus buvo apėmusi šventiška nuotaika ir ne tik dėl šio įvykio, bet todėl, kad katalikams tai buvo trečiadienis po Šv. Velykų daugelis gyveno Kristaus Prisikėlimo šventės nuotaikomis. Į uostą skubėjo ir šiaip žmonės. Ir jie norėjo pamatyti, kaip Titanikas sujudės ir atsikabins nuo kranto pirmajai kelionei. Kaip įdomu pamatyti tokį laivą technikos stebuklą. Laivo išplaukimo laikas 12 val., vidurdienį. Tai tikrai jaudinantis momentas. Denyje vis daugėja žmonių. Puošni publika ten stoviniuoja ir stebi uostą, laukia iškeliavimo. Išsirikiuoja orkestras (Montvila, 1977, p. 25). 3. Tarp gyvenimo ir mirties Laivo kapitonas turėjo tikslą kuo greičiau perplaukti Atlantą ir už tai gauti mėlynąjį kaspiną greičiausios kelionės pripažinimą. Įvairūs perspėjimai, kad kelyje yra didelių ledkalnių jo neveikė ir neleista nei mažinti greičio, nei keisti kelionės krypties (Mūsų švyturiai, 1992, p. 201). Visi buvo įsitikinę laivo galybe jis neskęstantis (Montvila, 1977, p. 27). Tačiau šis neskęstantis laivas Atlanto vandenyno platybėse netrukus sutiko savo pirmąją kliūtį: 128

7 Išgirdęs pavojaus signalą, prie vairo budėjęs karininkas staiga išjungė visus motorus. Norėjo pasukti ir patį laivą, bet laivas buvo nepaprastai didelis. Jis turėjo savo inercinę jėgą ir greitį, ir jo nebuvo galima taip lengvai pasukti. Taip laivas smaigaliu atsitrenkė į ledo kalną. Ledo kalnas iš vandens buvo iškišęs tik mažą savo dalį. Vandeny buvo didelė masė, kuri lengvai sutraiškė laivo smaigalio šoną. Dešinėje smaigalio pusėje pramušė 300 pėdų skylę (Montvila, 1977, p. 28). Kas vyko toliau, gali kiekvienas įsivaizduoti. Daugeliui, be abejo, kilo klausimas, kas įvyko? Laivo įgula tuojau pat turėjo įvertinti padėties rimtumą, o įsitikinus katastrofos baisumu, prasidėjo gelbėjimo darbai ir tarp keleivių kilo didžiulė panika. Gelbėjimo procesą, be abejo, apsunkino ir tai, kad nepagrįstai pasitikėta laivo saugumu ir nepasiruošta tokiai didelei nelaimei. Taip žuvo daugiau nei pusantro tūkstančio žmonių (Mūsų švyturiai, 1992, p. 201). Kunigo Juozo Montvilos brolis, surinkęs nemažai liudijimų apie šią tragediją, rašo: Kapitonas padarė dramatiškiausią sprendimą įsakė į laivelius susodinti tik moteris ir vaikus. Čia buvo giliai tragiškų ir jaudinančių momentų, kai žmonos turėjo atsiskirti nuo savo vyrų. Kitos pasiliko drauge su vyrais, kad drauge sutiktų bendrą likimą (Montvila, 1977, p. 30). Ką daryti? Šis klausimas kilo ir laive buvusiems trims katalikų kunigams. Iš pradžių jie teikė sakramentus laive pasiliekantiems keleiviams, juos laimino ir guodė. Kunigams buvo pasiūlyta galimybė gelbėtis, jiems skirtos vietos gelbėjimo valtyje. Savo brolio Amerikoje nesulaukęs Petras Montvila, apklausęs daugelį išsigelbėjusių žmonių, rašo: Ir jam buvo pasiūlyta sėsti į valtelę, bet jis atsisakė (Montvila, 1977, p. 30). Atsisakydamas vietos gelbėjimo valtyje, jaunas kunigas iš Seinų vyskupijos apsisprendė išgelbėti kito žmogaus gyvybę, tikriausiai visai nepažįstamo, nematyto ir net nežinojo, ar kas nors kada nors apie šį jo poelgį sužinos. Šis kunigo apsisprendimas, kaip elgtis katastrofos metu, liudija jo dvasinę brandą ir kunigišką kilnumą. Apsispręsti reikėjo tuoj pat. Panašiai kaip šventajam kunigui Maksimilijonui Kolbei, kuris jau vainikuotas šventųjų garbe. Juozas Montvila priešingai, mažai kam žinomas. Vis dėlto šie du katalikų kunigai buvo labai panašūs nedvejodami atidavė gyvybes už artimą. Išvados Lietuvių tauta, švęsdama savo vardo tūkstantmetį, privalėtų prisiminti ir deramai įvertinti žymiausias asmenybes, pelniusias kraštui garbę ir pasididžiavimą. Dažnai šiandien prisimenami valdovai, žymūs mokslo ir meno veikėjai, iškilūs politikai, bet nepelnytai pamirštami žmonės, kurie daugelyje tautų už jų nuopelnus būtų vertinami kaip garbingi didvyriai. Lietuvis kunigas Juozas Montvila ir yra toks žmogus. Užaugęs netoli Marijampolės, mo- 129

8 Kęstutis Žemaitis kėsi Seinų kunigų seminarijoje, caro valdžios persekiotas už patarnavimus unitams, buvo priverstas išvykti į užsienį, žuvo garsiajame Titaniko laive savo vietą gelbėjimo valtyje užleidęs kitam. Taigi jis tūkstantmetėje Lietuvos istorijoje yra viena iškiliausių asmenybių, stovinti greta žymiausių valstybės ir Bažnyčios veikėjų. Literatūra Baltinis, A. (1975). Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimas ir darbai. Roma. Lietuvių enciklopedija. (1957). T. 11. Bostonas. Lietuvių enciklopedija. (1961). T. 26. Bostonas. Lomžos diecezijos archyvas. Sig. II, 109. Montvila, K., Montvila J. (1985). Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas. (Miestas nenurodytas, rankraštis.) Montvila, P. (1977). Kai grįžta praeitis. Niujorkas. Mūsų švyturiai. (1992). Red. L. Rimkevičiūtė. Vilnius. Porządek Naboženstw Koscielnych. Ankietaz 1898 r. Lomžos diecezijos archyvas. Sig. I, 245. Žemaitis, K. (2006). Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija. Kaunas. Дело канцелярии Сувалкского губернатора. Нp. 1010, 1911 года. THE TRAGEDY OF THE TITANIC AND HEROIC LOVE: FATHER JUOZAS MONTVILA Kęstutis Žemaitis Summary Lithuania, celebrating the millenium from the commemoration of its name, mentions its most important social and historical events, gives their evaluation and pays tribute to its honoured personalities. Lithuanian priest Rev. Juozas Montvila is a personality worth mentioning. He grew up not far from Mariampole, studied at Seinai Priests seminary. After his first Solemn Mass, Fr. Juozas Montvila moved to Augustavas deanery, a parish of Lipsk. Together with Roman Catholics, there were quite a lot of the Uniates following the Byzantine tradition. The Brest Church Union (Lithuanian Brasta) was made between Lithuanian and Polish Orthodox Church and Roman Catholic Church in But after the Third Division of both nations in 1795, the old Lithuanian state ended its existance, and other empires divided the country. After the Congress of Vienna in 1815, Lithuania became a part of Russia, 130

9 administration of which attempted to isolate Lithuania from the Western world, especially from Rome as the centre of Christianity. Father Montvila was persecuted by the tsar powers for his contacts with the Unities because according to the law of Russian tsar Nicholas in 1839 Eastern Catholic Church had been annulled, and 1.5 million of the Uniates were forced to join the Orthodox Church. In Lithuania the priests of Roman Catholic Church were under persecution if they served the Eastern Catholics. Though the Uniates were persecuted by the tsar and forced to join the Orthodox Church, they still asked Roman Catholic priests for service. Orthodox Church also supported the persecution of the Uniates. Fr. Juozas Montvila thus got into trouble: he baptized a Uniate baby and heard the confession of a dying old man. Consequently, a suit was entered on him, as it is mentioned in the script of Warshaw governor-general to Suvalkai governor. Fr. Montvila became persona non grata not only in his diocese but in all Russian Empire. Furthermore, he could have been repressed. So under the approval of Seinai bishop Antanas Karosas, Juozas Montvila was getting ready to leave Lithuania secretly, by the ship Titanic crossing the Atlantic and to reside in the USA for some time. The ship Titanic those days was the most powerful and posh in Europe, incapable of sinking. But during the catastrophe, the Father stayed with those unhappy people who were refused any rescue means. Father Montvila, according to the witness, offerred religious service and moral support without seeking to escape, and when he was offerred help, he refused, giving this opportunity to another person. He had to make a decision immediatly without much consideration as it was in the case of St. Maximilian Kolbe who is honoured as a saint. Conversely, Juozas Montvila is hardly known. And both these Catholic priests had a lot in common: they both offerred their lives for their neighbour without any hesitation. Nearly a century had passed after the catastrophe of the Titanic, and on the basis of new witnesses and documents, we again discuss the questions about the reasons of Fr. J. Montvila s departure from Lithuania to the USA and the circumstances of his death in rescuing another person s life. 131

ŠEIMOS IR MOKYKLOS VAIDMUO LIETUVYBĖS IŠLAIKYME

ŠEIMOS IR MOKYKLOS VAIDMUO LIETUVYBĖS IŠLAIKYME ŠEIMOS IR MOKYKLOS VAIDMUO LIETUVYBĖS IŠLAIKYME Prie tėvynės, prie ištikimosios prisijunk, prie jos laikykis visa savo širdimi : čia yra tavo jėgos šaknys. (J. F. Schiller, Vilius Telis, 2,1.) 1. Kodėl

More information

1 ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademija. Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Metraštis XXXV

1 ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademija. Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Metraštis XXXV Lietuvių katalikų mokslo akademija 1 ISSN 1392-0502 Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis XXXV Vilnius, 2011 2 Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-008 Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų

More information

Kunigas jėzuitas Vincentas Pupinis

Kunigas jėzuitas Vincentas Pupinis STASYS TUMĖNAS Kunigas jėzuitas Vincentas Pupinis ĮVADAS Įvairūs literatūros šaltiniai pateikia nemažai informacijos apie Linkuvos parapijai daug nusipelniusius asmenis: vyskupą K. Paltaroką, vieną iš

More information

PROFESORIŲ VLADĄ JURGUTĮ PRISIMENANT: 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

PROFESORIŲ VLADĄ JURGUTĮ PRISIMENANT: 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS ISSN 1392-1258. EKONOMIKA 2005 72(2) PROFESORIŲ VLADĄ JURGUTĮ PRISIMENANT: 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS Vladas Terleckas Docentas socialinių mokslų daktaras A. Mickevičiaus g. 7-7A, LT-08119 Vilnius Meilė

More information

Jogailaičių universitetas

Jogailaičių universitetas ISSN 2335-2019, e-issn 2335-2027 DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ / SUSTAINABLE MULTILINGUALISM. 2/2013 http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.2.3 Greta LEMANAITĖ-DEPRATI Jogailaičių universitetas LIETUVIŲ KALBOS

More information

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27. Vilnius, Dr. Arūnas Bubnys. Lietuvos istorijos institutas

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27. Vilnius, Dr. Arūnas Bubnys. Lietuvos istorijos institutas Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 27. Vilnius, 2005 Dr. Arūnas Bubnys Lietuvos istorijos institutas Štuthofo koncentracijos stovykla ir lietuviai Straipsnyje nagrinėjama Štuthofo koncentracijos

More information

Prasmingų darbų Tėvynei!

Prasmingų darbų Tėvynei! 2010 M. 12/492 ISSN 1732 0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Marija Remienė, Jono Basanavičiaus premijos laureatė... 4 tėvynėje Vilniuje vyko LR Seimo ir PLB komisijos 2010 m. rudens sesija...

More information

VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS. GIEDRė BALTRUŠAITYTė

VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS. GIEDRė BALTRUŠAITYTė ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online) KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas 2015 6 (1) http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.6.1.6 VIDMANTAS VYŠNIAUSKAS Vytauto Didžiojo universitetas

More information

Continuing Professional Development of Russian Pediatric Nurses: An Interprofessional Approach

Continuing Professional Development of Russian Pediatric Nurses: An Interprofessional Approach :153-8 153 Continuing Professional Development of Russian Pediatric Nurses: An Interprofessional Approach Federal State Budgetary Institution Scientific Centre of Children Health under the Russian Academy

More information

VILNIUS UNIVERSITY THE LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY MARTYNAS JAKULIS HOSPITALS IN VILNIUS IN THE SIXTEENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES

VILNIUS UNIVERSITY THE LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY MARTYNAS JAKULIS HOSPITALS IN VILNIUS IN THE SIXTEENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES VILNIUS UNIVERSITY THE LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY MARTYNAS JAKULIS HOSPITALS IN VILNIUS IN THE SIXTEENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES Summary of Doctoral Dissertation Humanities, History (05 H) Vilnius,

More information

RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS LENKŲ MOKYKLOS: METAI. Įvadas

RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS LENKŲ MOKYKLOS: METAI. Įvadas ISSN 0202-3342 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2011 METAI, 1. VILNIUS, 2012 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2011/1. VILNIUS, 2012 VITALIJA STRAVINSKIENĖ RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS LENKŲ MOKYKLOS: 1947-1959

More information

ISSN SOTER (70)

ISSN SOTER (70) ISSN 1392-7450 SOTER 2012.42(70) Straipsnyje, aptarus meilės, kaip agapės, ir meilės, kaip fileos, skirtumus, analizuojama meilės kaita trijuose Jėzaus klausimuose Petrui ir Petro atsakymai (Jn 21, 15

More information

Algis Norvilas. Tauta, kalba ir. leidykla

Algis Norvilas. Tauta, kalba ir. leidykla Algis Norvilas Tauta, kalba ir tapatybė Vilniaus universiteto leidykla VILNIUS / 2012 UDK 323.1(474.5) No-99 Apsvarstė ir rekomendavo išleisti Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto taryba (2012 m.

More information

Jurga Sadauskienė ŽEMAIČIŲ ETNIŠKUMO PAIEŠKOS PETRO KALNIAUS MONOGRAFIJOJE ŽEMAIČIAI

Jurga Sadauskienė ŽEMAIČIŲ ETNIŠKUMO PAIEŠKOS PETRO KALNIAUS MONOGRAFIJOJE ŽEMAIČIAI RECENZIJOS, ANOTACIJOS 295 žanrai, kaip anekdotai, skaičiuotės, šiurpės, burtai, yra tapę savotiškomis aktualijomis. Šią situaciją nesunku paaiškinti: nūdienos vaikai nesidomi tradiciniais senaisiais folkloro

More information

LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE

LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE ISSN 0204 2061. KNYGOTYRA. 2008. 50 LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE ALGIMANTAS PATRICIJUS TAŠKŪNAS School of Government, University of Tasmania Launceston TAS

More information

KINTANČIOS LIETUVOS VISUOMENĖ: struktūros, veikėjai, idėjos

KINTANČIOS LIETUVOS VISUOMENĖ: struktūros, veikėjai, idėjos KINTANČIOS LIETUVOS VISUOMENĖ: struktūros, veikėjai, idėjos L I E T U V O S I S T O R I J O S I N S T I T U T A S KINTANČIOS LIETUVOS VISUOMENĖ: struktūros, veikėjai, idėjos Mokslinių straipsnių rinkinys,

More information

Slaugytojų nuomonė apie pacientų sveikatos mokymą ir savo žinių sveikatos klausimais vertinimą

Slaugytojų nuomonė apie pacientų sveikatos mokymą ir savo žinių sveikatos klausimais vertinimą ISSN 1392-6373 Sveikatos mokslai 2011, Volume 21, Number 5, p. 191-195 slauga 191 Slaugytojų nuomonė apie pacientų sveikatos mokymą ir savo žinių sveikatos klausimais vertinimą Daiva Zagurskienė, IRENA

More information

Panevėžio romų kančių keliai m. Exploring the Untold Suffering of the Roma People of Panevėžys:

Panevėžio romų kančių keliai m. Exploring the Untold Suffering of the Roma People of Panevėžys: Panevėžio romų kančių keliai 1941 1945 m. Exploring the Untold Suffering of the Roma People of Panevėžys: 1941 1945 Sudarytojos Vida Beinortienė, Daiva Tumasonytė Panevėžys 2016 UDK 323.15(474.5)(=214.58)(091)

More information

Lietuvių migracijos ir diasporos studijos Nr. 2 (16) Versus aureus

Lietuvių migracijos ir diasporos studijos Nr. 2 (16) Versus aureus studijos L i e t u v i ų i š e i v i j o s i n s t i t u t a s Lietuvių migracijos ir diasporos studijos t 2013 Nr. 2 (16) Versus aureus 2013 Nr. 2 (16) Lietuvių migracijos ir diasporos studijos ISSN

More information

What is the Nation: Role of the Leader in History

What is the Nation: Role of the Leader in History Gauta 2011 03 10 Margarita Poškutė Mykolo Romerio universitetas KAS YRA TAUTA: VEDLIO MISIJA ISTORIJOJE What is the Nation: Role of the Leader in History SUMMARY The strong wave of national revival that

More information

ISTORIJA PREZIDENTAS KAZYS GRINIUS KITŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VEIKLOS KONTEKSTE

ISTORIJA PREZIDENTAS KAZYS GRINIUS KITŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VEIKLOS KONTEKSTE ISTORIJA PREZIDENTAS KAZYS GRINIUS KITŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ ANTANO SMETONOS IR ALEKSANDRO STULGINSKIO VEIKLOS KONTEKSTE Doc. dr. Mindaugas Tamošaitis Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultetas

More information

RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIOTEKOJE

RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIOTEKOJE ISSN 0204 2061. KNYGOTYRA. 2011. 56 Apžvalgos RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIOTEKOJE ARTHUR HERMANN C. M. von Weber-Str. 14 D-69245 Bammental Bundesrepublik Deutschland El.

More information

KAIP ATRENKAMI KANDIDATAI?

KAIP ATRENKAMI KANDIDATAI? ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers Amerikos vidurinės mokyklos užsienio moksleiviams ir mokytojams) tai JAV privačių mokyklų asociacijos narių įsteigta ne pelno

More information

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS LEIDINYS 1985 M. LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC West 63rd Street, Chicago, IL 60629

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS LEIDINYS 1985 M. LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC West 63rd Street, Chicago, IL 60629 AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS LEIDINYS 1985 M. LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC. 2606 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 GELBĖJIMAS TREMTINIŲ IŠ MASKVOS LETENŲ Baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir Sovietų

More information

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS LAIKRAŠTIS ŠIAULIAMS

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS LAIKRAŠTIS ŠIAULIAMS UŽ LAIMINGUS 1 ŽMONES LAIMINGAME SAULĖS MIESTE LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS LAIKRAŠTIS ŠIAULIAMS Savivaldybės tarybos ir mero rinkimai. LVŽS SĄRAŠAS, KURĮ GALITE REITINGUOTI KANDIDATO NUMERIS

More information

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA Dr. Vytautas Majauskas, Tarybos prezidiumo pirmininkas, 6 Sea Gull Terrace Ormond Beach, FL 32074 Vytas Petrulis, Tarybos prezidiumo sekretorius, 30115 Brookview Livonia,

More information

Informacinių technologijų įtaka politiniam dalyvavimui: interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje

Informacinių technologijų įtaka politiniam dalyvavimui: interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 50 64 Informacinių technologijų įtaka politiniam

More information

meno pasaulio keleivis

meno pasaulio keleivis 68 Irena Lukošiūtė-Petraitienė, Donatas Lukošius meno pasaulio keleivis Apie dailininką Petrą Lukošių Dailininkas Petras LUKOŠIUS (vėliau Petras Lukas, nuo 1975 Dhula Yatri; 1898 1986) vienas tų dailininkų,

More information

Užsienio lietuviai pasaulio diplomatų akiratyje

Užsienio lietuviai pasaulio diplomatų akiratyje 2011 M. 01/493 ISSN 1732 0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Renata Retkutė. Penkeri metai siekiame, kad mokyklose būtų įvestas lietuvių kalbos egzaminas... 4 tėvynėje Alma littera pasaulio

More information

Baltijos kelias išsivadavimo simbolis

Baltijos kelias išsivadavimo simbolis ISSN 2029 011X. Gimtasai kraštas. 2009 Bronislovas Genzelis visuomenė Baltijos kelias išsivadavimo simbolis Baltijos kelias vienas iš įspūdingiausių reiškinių pasaulio politinės kultūros istorijoje. Unikali

More information

NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR INSPECTIONS CONDUCTED BY THE STATE NUCLEAR POWER SAFETY INSPECTORATE CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR INSPECTIONS CONDUCTED BY THE STATE NUCLEAR POWER SAFETY INSPECTORATE CHAPTER I GENERAL PROVISIONS NUCLEAR SAFETY REQUIREMENTS BSR-1.1.3-2016 APPROVED by Order No 22.3-82 of the Head of the State Nuclear Power Safety Inspectorate of 25 August 2011 (As amended by Order No 22.3-24 of the Head of the State

More information

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 1 (48) Žydų dainų ir šokių ansamblio Fajerlech (Vilnius) šokėjos. Vlado Uznevičiaus nuotr.

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 1 (48) Žydų dainų ir šokių ansamblio Fajerlech (Vilnius) šokėjos. Vlado Uznevičiaus nuotr. TAUTINIŲ bendrijų naujienos 2014 Nr. 1 (48) Vlado Uznevičiaus nuotr. Žydų dainų ir šokių ansamblio Fajerlech (Vilnius) šokėjos. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija išleido 2014 metų tautinių mažumų

More information

VINCO KUDIRKOS KANKLĖS PIRMASIS HARMONIZUOTŲ LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ RINKINYS

VINCO KUDIRKOS KANKLĖS PIRMASIS HARMONIZUOTŲ LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ RINKINYS SUKAKTYS ISSN 1392 2831 Tautosakos darbai XXXVI 2008 VINCO KUDIRKOS KANKLĖS PIRMASIS HARMONIZUOTŲ LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ RINKINYS ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas S t r

More information

Algirdo Juliaus Greimo 100-čio ženklai

Algirdo Juliaus Greimo 100-čio ženklai Algirdo Juliaus Greimo 100-čio ženklai Mokslinės konferencijos pranešimai Signs of Algirdas Julius Greimas 100th birth anniversary Reports, which were delivered at the Scientific conference A Kaunas, 2017

More information

Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys

Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys lituanistica. 2013. T. 59. Nr. 1(91), p. 43 49, Lietuvos mokslų akademija, 2013 Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys ALFONSAS MOTUZAS Lietuvos edukologijos universitetas, T. Ševčenkos g. 31,

More information

Experience in supporting young entrepreneurs and innovative business

Experience in supporting young entrepreneurs and innovative business Experience in supporting young entrepreneurs and innovative business Ramune Grigonyte KTU Regional Science Park Plustex - OPENING WORKSHOP 29th March, 2012 Prato, Italy Presentation overview About us What

More information

Arkivyskupas Meèislovas Reinys tautø atmintyje: piligrimø kelias

Arkivyskupas Meèislovas Reinys tautø atmintyje: piligrimø kelias SOTER 2014.51(79) ISSN 1392-7450 (Print), ISSN 2335-8785 (Online) http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.51(79).4 Aldona VASILIAUSKIENË Lietuviø, ukrainieèiø istorikø asociacija Arkivyskupas Meèislovas Reinys

More information

Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors

Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors kalbot yra Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai The Lithuanian language and social-cultural factors

More information

Jurgis Saulys papers

Jurgis Saulys papers Jurgis Saulys papers Ms. Coll. 1243 Finding aid prepared by Rayna Andrews. Last updated on July 27, 2017. University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts 2017

More information

Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus

Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo imigrantus 2010 UDK 325.1:316.6(474.5) Si-112 Tyrimo ataskaitą parengė: dr. Audra Sipavičienė, dr. Vladas Gaidys, Mantas Jeršovas Tyrimą užsakė: IOM OIM

More information

MALDAKNYGĖS ALKOJE 2011 m. gegužės 19 d. METAI AUTORIUS/LEIDĖJAS PAVADINIMAS VIETA KIEK KOPIJŲ

MALDAKNYGĖS ALKOJE 2011 m. gegužės 19 d. METAI AUTORIUS/LEIDĖJAS PAVADINIMAS VIETA KIEK KOPIJŲ METAI AUTORIUS/LEIDĖJAS PAVADINIMAS VIETA KIEK KOPIJŲ DĖŽĖS # 1859 Žemaičių vyskupas Motiejus Valanczauskas 1862 Žemaičių vyskupas Motiejus Valanczauskas 1862 Žemaičių vyskupas Motiejus Valanczauskas 1863

More information

IŠ VIEŠVĖNŲ PARAPIJOS PRAEITIES (IKI 1940 M.)

IŠ VIEŠVĖNŲ PARAPIJOS PRAEITIES (IKI 1940 M.) Л СТА ACADEMIAE ARTI UM VILNENSIS I 28 2003 IŠ VIEŠVĖNŲ PARAPIJOS PRAEITIES (IKI 1940 M.) Kazys Misius KULTŪROS PAVELDO CENTRAS Rašoma apie pirmuosius mėginimus nuo 1843 m. steigti parapiją. Parapija įkurta

More information

V.ANDRIUKAITIS: MAN IMPONUOJA SSRS IR. 4,99 Lt sausio 14

V.ANDRIUKAITIS: MAN IMPONUOJA SSRS IR. 4,99 Lt sausio 14 APKLAUSA: LIETUVOS GYVENTOJAI NESIŽAVI NAUJĄJA VYRIAUSYBE 8 p. V.ANDRIUKAITIS: MAN IMPONUOJA SSRS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOS 9 p. 4,99 Lt www.veidas.lt 2013 sausio 14 Nr. 3 METŲ

More information

KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA (valstybinis kodas - 653B70005) VERTINIMO IŠVADOS

KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA (valstybinis kodas - 653B70005) VERTINIMO IŠVADOS STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS KAUNO KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA (valstybinis kodas - 653B70005) VERTINIMO IŠVADOS EVALUATION REPORT OF GENERAL PRACTICE NURSING (state code

More information

INTERCULTURAL EXPERIENCES OF FOREIGN STUDENTS: ERASMUS STUDENTS PERSPECTIVES ON THEIR DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL AWARENESS

INTERCULTURAL EXPERIENCES OF FOREIGN STUDENTS: ERASMUS STUDENTS PERSPECTIVES ON THEIR DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL AWARENESS ISSN 2335-2019 (Print), ISSN 2335-2027 (Online) Darnioji daugiakalbystė Sustainable Multilingualism 3/2013 http://dx.doi.org/10.7220.2335-2027.3.10 Servet Çelik, PhD Karadeniz Technical University, Turkey

More information

Kauno raida yra glaudžiai susijusi

Kauno raida yra glaudžiai susijusi ISSN 1822-2617 2012/12 Sigita KUPSCYTĖ Didieji upių potvyniai Kaune XX a. 3 4 dešimtmečiais Kauno raida yra glaudžiai susijusi su didžiausiomis Lietuvos upėmis Nemunu ir Nerimi. Jos ne tik lėmė miesto

More information

Lietuvis lenkų literatūroje: tarp šventojo ir barbaro. The Lithuanian in Polish Literature: between Saint and Barbarian. Santrauka.

Lietuvis lenkų literatūroje: tarp šventojo ir barbaro. The Lithuanian in Polish Literature: between Saint and Barbarian. Santrauka. LAUKINIS LIETUVIS" EUROPOJE Lietuvis lenkų literatūroje: tarp šventojo ir barbaro The Lithuanian in Polish Literature: between Saint and Barbarian Algis KALĖDA Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

More information

Istorinis palikimas Ikikrikščioniškos Lietuvos regioninė ir vietos savivalda dar menkai ištirta. Atskiri Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionai

Istorinis palikimas Ikikrikščioniškos Lietuvos regioninė ir vietos savivalda dar menkai ištirta. Atskiri Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionai LIETUVOS KELIAS SAVIVALDOS LINK ISTORINIS PALIKIMAS IR ŠIŲ DIENŲ PROBLEMŲ IŠTAKOS* Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir pasikeitus socialinei bei ekonominei sistemai, iškilo būtinybė reformuoti teritorijos

More information

Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA103) įgyvendinimas Lietuvoje m. m.

Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA103) įgyvendinimas Lietuvoje m. m. Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas Lietuvoje 214 215 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas - pagal šalis

More information

Prof. dr. Zenonas Ivinskis (Vokietija), pirmininkas. 53 Bonn Am Hof 34 Germany. Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius

Prof. dr. Zenonas Ivinskis (Vokietija), pirmininkas. 53 Bonn Am Hof 34 Germany. Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba 6441 So. Washtenaw Avenue Chicago, Ill. 60629 Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, California Dr. Petras Kisielius, Cicero, Illinois

More information

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS RYŠIAI SU IŠEIVIJA JAV: ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS ATVEJIS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS RYŠIAI SU IŠEIVIJA JAV: ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS ATVEJIS LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS RYŠIAI SU IŠEIVIJA JAV: ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS ATVEJIS Mindaugas Nefas ABSTRACT The paper analyses the relations between the Lithuanian Riflemen s Union (LRU) and the diaspora

More information

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 3 (58) Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldo objektai. Totorių mečetė Kaune. Jono Paršeliūno nuotr.

TAUTINIŲ bendrijų. naujienos. Nr. 3 (58) Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldo objektai. Totorių mečetė Kaune. Jono Paršeliūno nuotr. TAUTINIŲ bendrijų naujienos 2016 Nr. 3 (58) Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldo objektai. Totorių mečetė Kaune. Jono Paršeliūno nuotr. Tomo Vinicko nuotr. Šiemet Lietuvoje paminėtos 75-osios masinių

More information

LIETUVOS PROBLEMINIŲ REGIONŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO KAITA M. DIDĖJANČIOS TERITORINĖS ATSKIRTIES ATSPINDYS

LIETUVOS PROBLEMINIŲ REGIONŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO KAITA M. DIDĖJANČIOS TERITORINĖS ATSKIRTIES ATSPINDYS Geografijos metraštis 50, 2017 ISSN 2335-8610 LIETUVOS PROBLEMINIŲ REGIONŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO KAITA 2001 2016 M. DIDĖJANČIOS TERITORINĖS ATSKIRTIES ATSPINDYS Viktorija Baranauskienė, Vidmantas

More information

Lietuva tarptautinėje misijoje afganistane afganistano goro provincijos atkūrimo grupė

Lietuva tarptautinėje misijoje afganistane afganistano goro provincijos atkūrimo grupė Lietuva tarptautinėje misijoje afganistane afganistano goro provincijos atkūrimo grupė 2005 2013 Lithuania in the multinational mission in afganistan ProvinciaL reconstruction team of ghor 2005 2013 Lietuva

More information

ETNINĖS KULTŪROS SAMPRATA NORBERTO VĖLIAUS DARBUOSE

ETNINĖS KULTŪROS SAMPRATA NORBERTO VĖLIAUS DARBUOSE NORBERTO VĖLIAUS PALIKIMĄ APMĄSTANT ISSN 1392 2831 Tautosakos darbai XXXVI 2008 ETNINĖS KULTŪROS SAMPRATA NORBERTO VĖLIAUS DARBUOSE PETRAS KALNIUS Lietuvos istorijos institutas Straipsnio objektas termino

More information

Kaip ir dabartinės, tarpukario Lietuvos Respublikos konfesinė struktūra

Kaip ir dabartinės, tarpukario Lietuvos Respublikos konfesinė struktūra REGINA LAUKAITYTĖ LIETUVOS RELIGINĖS MAŽUMOS 1918-1940 M. VALSTYBĖS GLOBOJE 1 Kaip ir dabartinės, tarpukario Lietuvos Respublikos konfesinė struktūra buvo vienalytė: vyravo katalikai, sudarę beveik 86%

More information

Vincentas DROTVINAS Vilniaus pedagoginis universitetas IŠ ŽODŽIO MOKINYS ISTORIJOS

Vincentas DROTVINAS Vilniaus pedagoginis universitetas IŠ ŽODŽIO MOKINYS ISTORIJOS Vincentas DROTVINAS Vilniaus pedagoginis universitetas IŠ ŽODŽIO MOKINYS ISTORIJOS Man Veliuonos m o kini a i gromatėlę rašė Iš Antano Juškos Dainų" Termino mokinys autorystė paprastai siejama su Jono

More information

Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją?

Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją? 2010 Nr. 2 (30) Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją? Rytų Europos studijų centras 2010 m. vasario 5 d. įvyko LR Seimo iniciatyva organizuota konferencija Lietuvos Rytų politika : ar turime savo

More information

Changes of patients satisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network

Changes of patients satisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network 604 Changes of patients satisfaction with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network Institute for Biomedical Research, Kaunas University of Medicine, Lithuania Key words:

More information

KADA SUSIFORMAVO LIETUVOS VALSTYBĖ: DU POŽIŪRIAI Į VIENĄ PROBLEMĄ

KADA SUSIFORMAVO LIETUVOS VALSTYBĖ: DU POŽIŪRIAI Į VIENĄ PROBLEMĄ ISSN 1392-1274. TEISĖ 2004 51 KADA SUSIFORMAVO LIETUVOS VALSTYBĖ: DU POŽIŪRIAI Į VIENĄ PROBLEMĄ Beatričė Bakanauskaitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto V kurso studentė Saulėtekio al. 9,1 rūmai,

More information

Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių kalbos mokslas

Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių kalbos mokslas lituanistica. 2009. T. 55. Nr. 3 4(79 80), p. 116 126, Lietuvos mokslų akademija, 2009, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2009 Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių

More information

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius 306 22nd Street Santa Monica,

More information

Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje ( m.)

Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje ( m.) ISSN 1648-2603 VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS 2009. Nr. 28. Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje (1795 1915 m.) Antanas Šenavičius Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 20, 44239

More information

Liaudies pamaldumo Svč. M. Marijai praktikos Lietuvoje

Liaudies pamaldumo Svč. M. Marijai praktikos Lietuvoje ISSN 1392-7450 SOTER 2011.40(68) Alfonsas MOTUZAS Vytauto Didžiojo universitetas Liaudies pamaldumo Svč. M. Marijai praktikos Lietuvoje Straipsnyje nagrinėjamos liaudies pamaldumo Švč. M. Marijai praktikos

More information

Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje XIX a. pradžioje

Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje XIX a. pradžioje ISSN 1648-2603 VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS 2009. Nr. 27 Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje XIX a. pradžioje Antanas Šenavičius Kauno technologijos

More information

ISSN dailë 2017/2. art

ISSN dailë 2017/2. art ISSN 0130-6626 dailë 2017/2 art Karolina Freino. Santaka. Paminklas Emmai Goldman. 2017. Nemuno ir Neries santaka. 11-osios Kauno bienalės paroda Yra ir nėra. Karolinos Freino nuotrauka Mieli žurnalo dailė

More information

Sudarė REGINA LAUKAITYTĖ

Sudarė REGINA LAUKAITYTĖ LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS Sudarė REGINA LAUKAITYTĖ VILNIUS, 2014 UDK 94(474.5) 1944/1953 St33 Knygos leidybą finansavo lietuvos mokslo taryba Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009 2015 metų programa

More information

Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose

Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose Filosofija. Sociologija. 2011. T. 22. Nr. 4, p. 483 492, Lietuvos mokslų akademija, 2011 Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose LILIJA KUBLICKIENĖ,

More information

Lietuvos vardo mitologija Mariaus Ivaškevičiaus romane Istorija nuo debesies

Lietuvos vardo mitologija Mariaus Ivaškevičiaus romane Istorija nuo debesies Acta humanitarica universitatis Saulensis. T. 8 (2009). 119 124. ISSN 1822-7309 Lietuvos vardo mitologija Mariaus Ivaškevičiaus romane Istorija nuo debesies Vytautas BIKULČIUS Šiaulių universitetas Pagrindiniai

More information

MIKALOJAUS DAUKŠOS POSTILĖ: TRIJŲ KALBŲ IR KULTŪRŲ SĄVEIKA

MIKALOJAUS DAUKŠOS POSTILĖ: TRIJŲ KALBŲ IR KULTŪRŲ SĄVEIKA ISSN 0258-OS02 LITERATŪRA. 2000. 3S(1) MIKALOJAUS DAUKŠOS POSTILĖ: TRIJŲ KALBŲ IR KULTŪRŲ SĄVEIKA Eugenija Ulčinaitė Vilniaus universitetas Mikalojaus Daukšos Postilės 400 metų jubiliejus teikia progą

More information

Kanados Lietuvių Bendruomenė

Kanados Lietuvių Bendruomenė LCC Ottawa Chapter Executive: The Lithuanian Canadian Community Kanados Lietuvių Bendruomenė La Communauté Lituanienne du Canada National Executive - Krašto Valdyba - Comité Executif National Lithuanian

More information

SĄJŪDIS IR LKP 35 VISUOMENĖ. Bronius Genzelis

SĄJŪDIS IR LKP 35 VISUOMENĖ. Bronius Genzelis 35 VISUOMENĖ Bronius Genzelis SĄJŪDIS IR LKP Pirmu atveju imperija išgyveno pakilimo laikotarpį; antru atveju ji išgyveno suirutę (kontrrevoliucijos santvarkų pasikeitimo išvakarėse). Norėdami suprasti

More information

TEISĖ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAI 1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE: ŽVILGSNIS IŠ GALIOJANČIOS KONSTITUCIJOS PERSPEKTYVOS 1

TEISĖ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAI 1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE: ŽVILGSNIS IŠ GALIOJANČIOS KONSTITUCIJOS PERSPEKTYVOS 1 TEISĖ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAI 1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOJE: ŽVILGSNIS IŠ GALIOJANČIOS KONSTITUCIJOS PERSPEKTYVOS 1 Prof. dr. Dainius Žalimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo

More information

Ugnė Marija Andrijauskaitė. AUŠRININKŲ ORGANIZACIJA m. Magistro baigiamasis darbas

Ugnė Marija Andrijauskaitė. AUŠRININKŲ ORGANIZACIJA m. Magistro baigiamasis darbas VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS ISTORIJOS KATEDRA Ugnė Marija Andrijauskaitė AUŠRININKŲ ORGANIZACIJA 1910-1938 m. Magistro baigiamasis darbas Lietuvos istorijos studijų programa,

More information

LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI TARPUKARIU: PIRMIEJI ATŠILIMO POŽYMIAI

LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI TARPUKARIU: PIRMIEJI ATŠILIMO POŽYMIAI LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI TARPUKARIU: PIRMIEJI ATŠILIMO POŽYMIAI Arūnas Gumuliauskas ABSTRACT The article is devoted to the new historical investigations on the problem of Lithuanian Polish relations

More information

ETNINĖS KULTŪROS DISCIPLINA (-OS) LIETUVOS UNIVERSITETUOSE. Tyrimas

ETNINĖS KULTŪROS DISCIPLINA (-OS) LIETUVOS UNIVERSITETUOSE. Tyrimas ETNINĖS KULTŪROS DISCIPLINA (-OS) LIETUVOS UNIVERSITETUOSE Tyrimas Tyrimas atliktas vykdant Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016 2022 metų programą, patvirtintą Etninės kultūros globos tarybos

More information

Vizuali Lietuvos vardo tūkstantmečio ideologija: atvejo analizė

Vizuali Lietuvos vardo tūkstantmečio ideologija: atvejo analizė Filosofija. Sociologija. 2012. T. 23. Nr. 3, p. 175 186, Lietuvos mokslų akademija, 2012 Vizuali Lietuvos vardo tūkstantmečio ideologija: atvejo analizė NIDA VASILIAUSKAITĖ Vilniaus Gedimino technikos

More information

MOTERŲ NUSIKALSTAMUMAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA PIRMOJOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE

MOTERŲ NUSIKALSTAMUMAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA PIRMOJOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS HUMANITARINIS FAKULTETAS ISTORIJOS KATEDRA KORNELIJA JURGAITYTĖ Bakalauro studijų programos Istorija IV kurso studentė MOTERŲ NUSIKALSTAMUMAS KAIP SOCIALINĖ PROBLEMA PIRMOJOJE LIETUVOS

More information

Valiutų kursų rizika ir jos valdymas Lietuvoje

Valiutų kursų rizika ir jos valdymas Lietuvoje ISSN 13921258. EKONOMIKA 2003 63 Valiutų kursų rizika ir jos valdymas Lietuvoje Rolandas Kau pys Doktorantas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų ir kredito katedra Saulėtekio al. 9, LT2040

More information

VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS MARIUS ĖMUŽIS SOVIETŲ LIETUVOS VALDANTYSIS ELITAS 1944-1974 METAIS: TARPUSAVIO RYŠIAI IR JŲ RAIŠKA Daktaro disertacija Humanitariniai mokslai, istorija

More information

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification A. General Information This application form consists of the following main sections: - Context: this section asks for general information about the type of project proposal you want to submit; - Participating

More information

IMTI Į SAVO RANKAS TREMTINIŲ LIETUVON GRĄŽINIMĄ : LIETUVOS TARYBOS IR MINSKO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA 1918 METAIS

IMTI Į SAVO RANKAS TREMTINIŲ LIETUVON GRĄŽINIMĄ : LIETUVOS TARYBOS IR MINSKO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA 1918 METAIS ISTORIJA istorija IMTI Į SAVO RANKAS TREMTINIŲ LIETUVON GRĄŽINIMĄ : LIETUVOS TARYBOS IR MINSKO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA 1918 METAIS Prof. Dr. Sandra Grigaravičiūtė Lietuvos edukologijos universiteto

More information

Deacon Charles W. Stump, M.S., M.P.M. Director of Pastoral Services Catholic Diocese of Dallas Dallas, TX

Deacon Charles W. Stump, M.S., M.P.M. Director of Pastoral Services Catholic Diocese of Dallas Dallas, TX Deacon Charles W. Stump, M.S., M.P.M. Director of Pastoral Services Catholic Diocese of Dallas Dallas, TX Director of Pastoral Services which includes: Hospital Chaplains and Relationship with Medical

More information

Deacon Charles W. Stump, M.S., M.P.M. Director of Pastoral Services Catholic Diocese of Dallas Dallas, TX

Deacon Charles W. Stump, M.S., M.P.M. Director of Pastoral Services Catholic Diocese of Dallas Dallas, TX Deacon Charles W. Stump, M.S., M.P.M. Director of Pastoral Services Catholic Diocese of Dallas Dallas, TX Director of Pastoral Services which includes: Hospital Chaplains and Relationship with Medical

More information

Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste xx a. 3 4 dešimtmečiuose

Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste xx a. 3 4 dešimtmečiuose ISSN 1822-2617 (spausdintas) ISSN 2335-8734 (internetinis) 2015/15 Andrius MARCINKEVIČIUS Lietuvos socialinių tyrimų centras Rusų švietimo organizavimas Kauno mieste xx a. 3 4 dešimtmečiuose Santrauka.

More information

Kaimo verslumas: geroji bendruomenių patirtis Rural enterpreneurship: good experience of communities

Kaimo verslumas: geroji bendruomenių patirtis Rural enterpreneurship: good experience of communities Kaimo verslumas: geroji bendruomenių patirtis Rural enterpreneurship: good experience of communities 1 Kaimo verslumas: geroji bendruomenių patirtis Rural enterpreneurship: good experience of communities

More information

Praktika ar teorija? Kas stipresnis?

Praktika ar teorija? Kas stipresnis? Leidžiamas nuo 1952 05 01 2008 m. gegužės mėn. Nr. 3 (1920) LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO LAIKRAŠTIS www.lzuu.lt/zemyna Kovo 20 d. visoje planetoje minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris.

More information

SOCIOLOGO ĮVAIZDIS LIETUVOS VISUOMENĖJE: SPECIALISTŲ POREIKIS IR PASIŪLA

SOCIOLOGO ĮVAIZDIS LIETUVOS VISUOMENĖJE: SPECIALISTŲ POREIKIS IR PASIŪLA Mokslo darbai 95 SOCIOLOGO ĮVAIZDIS LIETUVOS VISUOMENĖJE: SPECIALISTŲ POREIKIS IR PASIŪLA Vida Česnuitytė Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, Socialinės politikos katedra Ateities

More information

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Nr.2 (18) VERSUS AUREUS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Nr.2 (18) VERSUS AUREUS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 2014 Nr.2 (18) VERSUS AUREUS LIETUVIŲ MIGRACIJOS IR DIASPOROS STUDIJOS ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis) 2014 Nr. 2 (18) TURINYS CONTENTS ŠIUOLAIKINIAI

More information

ARABŲ ĮVAIZDŽIO TRANSFORMACIJOS LIETUVOS SPAUDOJE

ARABŲ ĮVAIZDŽIO TRANSFORMACIJOS LIETUVOS SPAUDOJE VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS VIEŠOSIOS KOMUNIKACIJOS KATEDRA Rimgailė Masiulytė ARABŲ ĮVAIZDŽIO TRANSFORMACIJOS LIETUVOS SPAUDOJE Magistro baigiamasis darbas

More information

Rusų profesinė veikla Kaune m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys

Rusų profesinė veikla Kaune m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys ISSN 1822-2617 2013/13 Andrius MARCINKEVIČIUS Rusų profesinė veikla Kaune 1918 1940 m.: įgūdžių pritaikymo galimybės ir kliūtys Reikšminiai žodžiai: rusai, rusų imigrantai, Kaunas, darbo rinka, profesinė

More information

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis)

D ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) SOVIETINĖ IDEOLOGIJA XX AMŽIAUS 8 9 DEŠIMTMEČIAIS SURINKTUOSE ATSIMINIMUOSE MINDAUGAS BALKUS Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno apskrities viešoji biblioteka D D ISSN 1392-0588 (spausdintas) ISSN 2335-8769

More information

ERASMUS+ KA1 VEIKLOS PRAKTIKOS MOBILUMO ADMINISTRAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETE PROCEDŪROS APRAŠAS I. BENDROJI DALIS

ERASMUS+ KA1 VEIKLOS PRAKTIKOS MOBILUMO ADMINISTRAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETE PROCEDŪROS APRAŠAS I. BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto rektoriaus 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V- 480 ERASMUS+ KA1 VEIKLOS PRAKTIKOS MOBILUMO ADMINISTRAVIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETE PROCEDŪROS APRAŠAS I. BENDROJI DALIS 1.

More information

TERRA JATWEZENORUM 1 DALIS. Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis

TERRA JATWEZENORUM 1 DALIS. Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis TERRA JATWEZENORUM Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis 1 DALIS AL Punsko Aušros leidykla, 2017 TERRA JATWEZENORUM. Istorijos paveldo metraštis 2017 (9, 1 dalis) Programinė taryba Prof. hab. dr.

More information

Sportininkui, treneriui, sporto mokslininkui profesoriui Juozui Skernevičiui 85 eri metai

Sportininkui, treneriui, sporto mokslininkui profesoriui Juozui Skernevičiui 85 eri metai 75 Sporto mokslas / Sport Science 2016, Nr. 3(85), p. 75 81 / No. 3(85), pp. 75 81, 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2016.35 Sportininkui, treneriui, sporto mokslininkui profesoriui Juozui Skernevičiui

More information

TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE

TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE SIMONAS KLIMANSKIS VILIUS IVANAUSKAS GEDIMINAS KAZĖNAS VYTAUTAS KERŠANSKAS ŠARŪNAS LEGATAS TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE STUDIJA Vilnius, 2017 BIBLIOGRAFINIO APRAŠO LAPAS Klimanskis S., Ivanauskas V., Kazėnas

More information

Rimvydas Petrauskas. Pastarųjų dešimtmečių visuomenės diskusijoms

Rimvydas Petrauskas. Pastarųjų dešimtmečių visuomenės diskusijoms ISSN 1392-0448. LIETUVOS ISTORIJOS STUDIJOS. 2009 23 VĖLYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ EUROPA IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VISUOMENĖS IR KULTŪROS RAIDA XIV XVI AMŽIUJE Rimvydas Petrauskas Docentas, daktaras

More information

Tapk Erasmus studentu. Informacija būsimam Erasmus studentui

Tapk Erasmus studentu. Informacija būsimam Erasmus studentui Tapk Erasmus studentu Informacija būsimam Erasmus studentui Turinys Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą (mvg) programa 4 ES mvg Erasmus programa 6 Erasmus studentų mobilumas 9 Erasmus studentų atranka

More information

PHARMACISTS JOB SATISFACTION AND ITS EFFECT ON DISPENSING PRECAUTION TAKEN AT COMMUNITY PHARMACIES

PHARMACISTS JOB SATISFACTION AND ITS EFFECT ON DISPENSING PRECAUTION TAKEN AT COMMUNITY PHARMACIES SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online 2015, 25 tomas, Nr. 3, p. 17-21 doi:10.5200/sm-hs.2015.043 VISUOMENĖS SVEIKATA / PUBLIC HEALTH 17 PHARMACISTS

More information

IR VEIKLOS APŽVALGA. skyrius, Kazimiero Barėno rankraščių fondas (toliau PAVB RKRS) F60. apžvalgos

IR VEIKLOS APŽVALGA. skyrius, Kazimiero Barėno rankraščių fondas (toliau PAVB RKRS) F60. apžvalgos ISSN 0204-2061. KNYGOTYRA. 2015. 65 RAŠYTOJO KAZIMIERO BARĖNO ASMENINĖ BIBLIOTEKA Audronė Palionienė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Respublikos g. 14, 35184 Panevėžys

More information