2nd O ctober, The H on. the M inister o f Health, U nion Buildings, Pretoria.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "2nd O ctober, The H on. the M inister o f Health, U nion Buildings, Pretoria."

Transcription

1 Komi tee in H oofstuk VIII gemaak word, inbegrepe is nie. As die voorstelle sou uitgevoer word, sal die gunstiger om standighede wat daardeur in die aptekers' beroep geskep word, n groot vermeerdering eersdaags in die aantal aptekers en apteke vir die registering van leerlinge ten gevolge he, en die Kommissie sal die stelsel van opleiding moet hersien om aan die nuwe om standighede te voldoen. (c) Die Kommissie het hierdie hoofstuk met belangstelling gevolg en stem volkom e saam met die beginsels wat daarin vervat word. 17. H O O FSTU K VI. D IE O PLEID IN G VAN N1E- B LANKE KAND1DATE. Dit is niters buitengewoon onder die huidige vakleerlingskap stelsel dat 'n nie-blanke kandidaat 'n aptekersbaas sal viral om hom as apteker op te lei. Onder die skemas uiteengesit deur die Komitee sal dit moontlik wees om die akademiese kursus aan a lie rasse te gee wat wensom tot die apteekwese toe te tree en die praktiese kursus in hospitale vir nie-blanke persone. Die Kommissie stem saam dat die voorgestelde stelsel die deur wyd sal oopm aak vir nie-blanke studente deur hulle toe te laat tot 'n universiteitskursus, m aar hy wil daarop wys dat die aannem ing van leerlinge in die apteke van goedgekeurde hospitale die posisie van die nie-blanke kandidaat verbeter het. Geen beperkings word deur die Wet o f die Kommissie op die opleiding van daardie persone geplaas nie. Die beperkings word opgele deur die land se sosiale stelsel. 18. H O O FSTU K VII. VOORSTELLE EN AAN- BEVELINGS VIR 'N NUW E STELSEL VAN O P L EID IN G VIR A PTEK ERS IN SU ID -A FR IK A. (a) Die Komitee bevind dat, met die oog op die wve omvang van die leer plan en die moderne vereistes van die professie waarvoor daar in ander lande voorsiening gemaak word, m ins tens twee jaar voltvdse studie, na die een jaar vir die intermediere eksamen, die minimum periode moet wees vir die wetenskaplike, akademiese en praktiese vereistes, wat gevolg moet word d ew die periode van leerlingskap." Die uitdruklike bewering dat geen deel van die praktiese opleiding die akademiese kursus moet voorafgaan nie, word nie deur die getuienis in die grafiek van bylae VI van die rapport bevestig nie. Ondersteuning kan ook nie vir daardie beginsel in Hoofstuk III gevind word nie, behalwe in die geval van die Verenigde State van Am erika. Selfs daar vind die finale eksamen na die praktiese opleiding plaas. Die huidige leerplan vir die Kwalifiserende Eksamen is nog m aar vir n kort tydjie in werking en die eerste eksamen wat daarvolgens afgeneem is, is in Junie 1951 gehou. Die Kommissie het die verlenging van die studietydperk oorweeg en stem saam met die Komitee se voorstel in hierdie opsig. 'n Verlenging van die studie tydperk vir die Kwalifiserende Eksamen sal moontlik gereel moet word, en dan kan dit m oontlik wees dat die vakleerlingskapstydperk as gevolg daarvan in heroorweging sal geneem moet word. (b) Die opleiding van aptekers moet uiteindelik deur universiteite onderneem word, by voorkeur die met mediese skole op die leerplan soos uiteengesit. Sekere universiteite het hulle bereidwilligheid te kenne gegee om vir sodanige kursusse te reel, mils die aanvraag voldoende is, en dit is bemoedigend om te rind dat daar so 7/ gretige ondernemingsgees is vir die voorsiening van die heel beste en mees geskikte agtergrond vir sodanige opvoeding. Die Komitee beveel aan dat vier sentrums die m aksimum aantal inrigtings sal wees wat vir baie jare vir sodanige opleiding vereis sal word. Indien die Universiteite die kursusse vir die Kwalifiserende Eksamen moet verskaf, is dit noodsaaklik dat elke erkende Universiteit 'n aptekers-fakulteit instel en dat die aptekers -studente nie by die bestaande fakulteite as byvoegsels aangelas word nie. Die Tegniese Kolleges wat sulke Uitstekende dienste gelewer het, het farmasie-afdelings met spesiale lektore en fakulteite en het hoogsopgeleide professionele m anne gelewer van so n tipe as wat voldoen aan die vereistes van 'n apteker soos vermeld op bladsve 26 en 27 van die rapport. (c)..dit sal ooreenkomstig moderne gebruik wees en sal, in geval van die universiteitsopleiding, lei tot 'n B.Sc. graad in die apteekwese met die moontlikheid dat die student hoer grade in die apteekwese sal neem, waarvoor voorsiening in die universiteite gemaak moet word." D aar is geen rede waarom daar onder die huidige stelsel geen hoer kwalifikasie as die huidige Kwalifiserende Eksam endiplom a gemaak kan word nie as die aanvraag d aar is. (d) Alle eksamens in farmasie, soos in die geval van die mediese en tandheelkundige eksamens, behoort deur die universiteit tesame met eksterne eksaminatore gehou te word. Die Suid-Afrikaanse Aptekerskommissie behoort die reg te he van inspeksie van alle eksamens wat deur die universiteit gehou word. Dit word as hoogsnoodsaaklik en in die belange van die publiek beskou dat d aar een gelykvormige eksamenstandaard moet wees vir alle persone wat vir toelating tot die aptekers beroep wil kwalifiseer. So n gelykvormigheid kan nie bereik word deur interne eksamens in vier verskillende universiteite af te neem nie. Die reg van die Kommissie om inspeksie te hou, sal nie gelykvormigheid bewerkstellig nie. (e) Daar is op die oomblik heelwat meer as 5 apteke waarin vakleerlmge besig is om hulle drie jaar vakleerlingskap te dien. Daar behoort derhalwe geen moeilikheid te wees om aptekersmeesters vir leerlingskap doeleindes vir een jaar in apteke te vind nie, en goedgekeurde hospitale en fabrieke., vir diegene wat uit uni versiteite k walifiseer. Dit is nie logies om aan te neem dat die aantal leerlinge aanm erklik sal toeneem as die tydperk van vakleerlingskap na een jaa r verm inder word nie. (Sien ook Paragraaf 15 (c) hierbo.) ( / ) Die Komitee doen 'n her same stelling van die Suid- Afrikaanse Aptekerskommissie aan die hand om voorsiening te maak vir die verkiesing van ses aptekers deur lede van die professie ; vir twee aptekers en een mediese praktisyn en een leek wat deur die Minister tot die Kommissie benoem word, en vir een verteenwoordiger van elke universiteit waar kompleet aptekersopleiding aangebied word. Hierdie voorgestelde verandering sal 'n Kommissie saamstel bestaande uit tien lede plus een wat elke universiteitskool van apteekwese verteenwoordig. Hierdie voorgestelde her-samestelling van die Aptekerskommissie is nie n saak w aaroor daar op hierdie tydstip kom m entaar gelewer kan word nie, aangesien dit afhang van die besluit van die M inister en van die wetgewing wat gebaseer is op die ander voorstelle van die Kom itee van Ondersoek. Die Aptekerskom m issie is op die oom blik by magte om met die opvoedkundige aangeleenthede van die beroep, die belange van die aptekers in alle vertakkinge en die belange van die publiek en die land as n geheel te handel. 19. H O O FSTU K VIII. W Y SIG IN G S VAN D IE W ET O P G EN E E SH E R E, T A N D A R T SE EN A PTEK ERS 1928 (W et 13 VAN 1928). (a ) Dit word gevoel dat die w oord,pharmacist' Hewer as, chemist and druggist' 'n per soon wat die professie en bedryf van farmasie boefen meer gepas beskrywe en, aangesien die apteekwese beskou word as 'n hoer professie wat universiteitsstatus regverdig behoort die uitdrukkings,vakleerling' en,vakleerlingskap' verander te word. D it word derhalwe aanbeveel, dat in die Wet, tensy teenstrydig met die same hang, die woorde, chemist and druggist,',vakleerling' en,vakleerlingskap, waar hulle ookal voorkom deur

2 die woorde pharmacist,',leerling' en Jeerlingskap' vervang word.".,, Die Kommissie is gekant teen die vervanging deur n ander benam ing van die naam..chemist and druggist soos dit in die Wet op Geneeshere, Tandartse en Aptekers (b) Met leedwese merk die Kommissie dat geen aanbevelings in hierdie hoofstuk gedoen is om die W et op Geneeshere. Tandartse en Aptekers 1938 te wysig m e om sodoende die menings van uitgespreek en die voorstelle wat gedoen is in H oofstuk V van die rapport ten uitvoei te bring nie. (Sien Paragraaf 16 (b ) hierbo.) (c) Met die oog op Paragraaf 19 (b) ag die Kommissie dit nie gerade om enige verdere kom m entaar te lewer oor die verdere voorstelle en aanbevelings wat in hierdie hoofstuk gedoen is nie. (G tkn.) Jno. C H R ISTIE, President, S.A. Aptekerskommissie. LETTER ADDRESSED BY S.A. PHARMACY BOARD TO THE MINISTER OF HEALTH FOLLOWING ON THE BOARD S CONSIDERATION, DURING OCTOBER, OF FURTHER PROPOSALS MADE TO THE BOARD BY THE MINISTER ARISING FROM THE RECOM MENDATIONS MADE IN THE REPORT OF THE COMMITTEE OF ENQUIRY INTO THE TRAINING OF CHEM ISTS AND DRUGGISTS IN SO UTH AFRICA. A t its Interim M eeting in East London during October the President o f the Board reported on an interview which had taken place with the M inister oj Health at his request in Pretoria on October 6, The Report made to' the Board by the Registrar reflected the proposals ou,timed by the M inister arising from developments to date. J hi letter which follows records the Board s reactions to suggestions put forward by the Minister. The H on. the M inister o f Health, U nion Buildings, Pretoria. 2nd O ctober, D e T h e l B oard met on M onday, the 15th O ctober to consider the suggestions put forw ard by youi a t a m eeting held in Pretoria, on Saturday, the 6th O ctober for the revision of the system of training of chemists and druggists. The B oard has accepted in principle subject to tne conditions set out herein and for a trial period o f ten years as suggested by you, the following proposals which you subm itted for its consideration University Degrees in Pharmacy The B oard will recognise a Bachelor in Pharm acy degrees aw arded by an approved university. Parallel Systems of Training The B oard accepts in principle the training and qualification o f chemists and druggists through courses at anoroved Technical Colleges leading to the acquisition ot the B oard s diplom a and also through courses a t approved universities leading to the degree o f Bachelor of Pharm acy. E ach o f these courses to be of three years duration. Length of Apprenticeship Period The B oard accepts the proposal to reduce the peiiod of apprenticeship to two years provided th at the courses of training referred to above are not less than three years. Period of Apprenticeship The B oard will require th at the apprenticeship period m ust be served after the student has passed the first year University exam ination or the Interm ediate exam ination as the case m ay be. Part-time Academic Training The B oard agrees to the abandonm ent of all part-tim e training for chemists and druggists. Recognised Training Institutions The Board agrees to recognition being restricted, for the time being, to the C ape Technical College, Cape Town, N atal Technical College, D urban, W itw atersrand Technical College, Johannesburg, as institutions at which courses of study for the B oard's exam inations for chem ists and druggists may be undertaken. The foregoing is subject to your acceptance o f the following : 1 Reciprocal recognition by recognised universities and recognised Technical College o f the exam ination held after the first year o f study. 2. The B oard wishes all recognised universities to grant recognition to the Chem ist and D ruggist D iplom a granted by the B oard to candidates who passed the exam inations for chem ists and druggists conducted under the B oard's existing regulations. Such persons should be perm itted to write the exam ination for the Bachelor o f Pharm acy degrees at the recognised universities w ithout being required to undergo a further course o f study. Those chemists and druggists who obtained the chem ist and druggist diplom a under the old regulations before 195 should be adm itted to the Bachelor o f Pharm acy Exam ination after attending at the university for one academic year. 3. C oncurrently with the recognition of a Bachelor of Pharm acy degree the B oard will subm it for your approval am endm ents to its exam ination rules which will bring its exam ination system as nearly as possible into line with the system which will be employed in the recognised universities. T hat is to say, subjects will be graded as m inor and m ajor subjects and the m inor subjects will be disposed of in the early stages while the m ajor subjects, which will be studies throughout the course, will be exam ined at the end o f the course. The Interm ediate and Qualifyihg exam inations will be retained. The course for the Interm ediate exam ination will correspond to the first year university course. It is realised by the B oard that negotiations w ith the universities will be necessary, before any arrangem ents for the degree course can be finalised, and requests th at you will not proceed with legislation em bracing am endm ents to the M edical, Dental and Pharm acy Act N o. 13 o f 1928 to bring about the required changes, before agreem ent with the universities has been reached. It appears to the Board that the following am endm ents to the M edical, D ental and Pharm acy Act N o. 13 o f 1928 will be necessary :

3 1. Section 15 o f Act N o. 13 o f 1928 to be am ended to provide for the establishing of a register o f pharmacy students. 2. Section 25 to be am ended to provide for the registration o f pharm acy students and the m aking of regulations relating to the standard of general education required o f students before registration, the duration of their curricula, the m inim um ages of persons eligible for registration as chemists and druggists, the m inim um curricula and standards of pharm aceutical education and exam inations which shall be m aintained at every university in the Union a t which a Pharm acy Faculty becomes lawfully established, in order to secure the recognition under the A ct o f the degrees granted by such university. Such regulations shall provide for the appointm ent by the B oard o f exam iners for such exam inations and for the presence at and report upon any such exam inations by persons appointed by the Board. 3. A m endm ent o f Sub-section 2 o f Section 25 to provide for the m aking of regulations prescribing (a) the nature and duration o f the practical training to be undergone by persons studying for a B achelor in Pharm acy degree to be presribed under Section 22, {b) the experience o r conditions which may entitle persons to exem ption from apprenticeship. 4. The am endm ent of Section 26 o f Act N o. 13 o f 1928 to extend it so that it applies equally to universities whose degrees will entitle the holders thereof to registration as chem ists and druggists furnishing the B oard with the inform ation it requires, and giving the B oard powers equivalent to those which the Section now gives to the Council. 5. Section 27 (1) (a) o f Act N o. 13 o f 1928 to be am ended to provide for the recognition o f a period of apprenticeship o f two years. 6. Section 27 (1) (ft) to be sim ilarly am ended. The B oard w ould be glad to have your authority to publish for the inform ation o f the chem ists and druggists o f the country the R eport o f the Com m ittee o f Enquiry, the B oard's C om m ents thereon and this letter, as soon as possible. I have the h o n o u r to be. Sir, Y our obedient servant. (Signed) F. BARRO W, Registrar.

4 P.O.BOX B29 JOHANNESBURG A ddress all o rd ers an d en q u iries t o : BOOK D E P T., A.P.S. JO U R N A L (P T Y.), LTD. P.O. B ox 629, JO H A N N E S B U R G ORDERS FOR ANY OF THE PUBLICATIONS MAY BE SENT TO ANY WHOLESALE CHEMIST AND DRUGGIST PR ICE LIST AIDS TO DISPENSING... s. 5 d. 6 ART OF D IS P E N S IN G BRITISH PHARMACOPOEIA, ADDENDUM BRITISH PHARMACEUTICAL CODEX, CHEMICAL M ETHODS IN CLINICAL MEDI CINE DIAGNOSTIC AGENTS DICTIONARY OF SY N O N Y M S... 5 DICTIONARY O F MEDICAL TERMS DISEASES AND REMEDIES... 9 DISPENSING FOR PHARMACEUTICAL STU DENTS (Cooper & Gunn)... 2 EXTRA PHARMACOPOEIA (Martindale), Vol. II FOOD. DRUGS & DISINFECTANTS ACT, WITH REGULATIONS... 1 GADD S SYNOPSIS OF THE B.P., GLOSSARY O F PHARMACEUTICAL TERMS ENGLISH AFRIKAANS AND AFRIKAANS E N G L IS H GUIDE TO M E D IC IN E... 1 HISTORY OF PHARMACY HORM ONES AND V IT A M IN S HANDBOOK TO P H A R M A C Y... 5 INTERMEDIATE PRACTICAL CHEM ISTRY 1 6 MEDICAL, DENTAL & PHARMACY ACT, NATIONAL F O R M U L A R Y »» *, (Interleaved).. 4,,,, Amendments 8 PHARMACEUTICAL FORMULAS Vol. I Vol. I I PHARMACEUTICAL POCKET BOOK 13 6 PENICILLIN ITS PROPERTIES, USES AND PREPARATIONS PHARMACEUTICAL EMULSIONS AND EMULSIFYING AGENTS... TEXTBOOK O F PHYSIOLOGY AND PHAR 6 6 MACOLOGY FOR PHARMACEUTICAL STUDENTS (Barber) REGISTER OF CHEM ISTS AND DRUGGISTS, REGISTER OF PHARMACIES, 1951 (Including 2 2 Monthly Supplement S ervice)... STOCK BOTTLE L A B E L S TEXTBOOK OF PHARMACEUTICS (Bentley & D riv e r)... TEXTBOOK O F PHARMACOGNOSY (Treasc) TABLET M A K IN G THEORETICAL PHARMACEUTICAL CHEM ISTRY (Cooper & Gunn) ALL ORDERS ACCEPTED SUBJECT TO STOCKS BEING ON HAND. L. E. JO S E P H ft CO. ( P T Y. ). LTD. JO H A N N E S B U R G

5 Collection Number: AD1715 SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF RACE RELATIONS (SAIRR), PUBLISHER: Collection Funder:- Atlantic Philanthropies Foundation Publisher:- Historical Papers Research Archive Location:- Johannesburg 213 LEGAL NOTICES: Copyright Notice: All materials on the Historical Papers website are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner. Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only. People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical Papers, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website. This document forms part of the archive of the South African Institute of Race Relations (SAIRR), held at the Historical Papers Research Archive at The University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.

AANSOEKVORM. Ongemotiveerdheid en nie-bywoning van klasse sal lei tot uitsluiting uit die program.

AANSOEKVORM. Ongemotiveerdheid en nie-bywoning van klasse sal lei tot uitsluiting uit die program. Fakulteit Ingenieurswese AANSOEKVORM Xcel: ʼn Voor-universiteitsprogram Die doel van die Xcel-program is om skoolverlaters die geleentheid te gee om NSS eksamen oor te skryf om hulle Wiskunde - en Fisiese

More information

PERSONNEL DEVELOPMENT IN NURSING EDUCATION: A MANAGERIAL PERSPECTIVE

PERSONNEL DEVELOPMENT IN NURSING EDUCATION: A MANAGERIAL PERSPECTIVE PERSONNEL DEVELOPMENT IN NURSING EDUCATION: A MANAGERIAL PERSPECTIVE by SUSAN ELIZABETH VAN NIEKERK submitted in fulfilment of the requirements for the degree Doctor Litterarum et Philosophiae (D Litt

More information

APPENDIX 3.5 SITE NOTICES

APPENDIX 3.5 SITE NOTICES APPENDIX 3.5 SITE NOTICES Location of site notices (in English and Afrikaans) at the entrance to the I&J Abalone Farm Notice included a copy of the Site Development Plan NOTICE OF APPLICATIONS FOR ENVIRONMENTAL

More information

Neem kennis. Please note

Neem kennis. Please note Elsenburg Agricultural Training Institute Jaarbeplanner / Year Planner 2019 1 Neem kennis Voordat 'n finale keuse van modules (vakke) gemaak word, moet elke student die betrokke roosters noukeurig raadpleeg.

More information

INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT II OLIFANTS-DOORN IWRM PILOT. Meeting notes. DMA Emerging Farmer Forum meeting with IWRM Coordinators

INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT II OLIFANTS-DOORN IWRM PILOT. Meeting notes. DMA Emerging Farmer Forum meeting with IWRM Coordinators WATER AND FORESTRY PROVINCIAL AND LOCAL GOVERNMENT INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT II OLIFANTS-DOORN IWRM PILOT Meeting notes DMA Emerging Farmer Forum meeting with IWRM Coordinators Informage Offices,

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 606 11 December Desember 2015 No. 39505 N.B. The Government Printing

More information

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 17 SEPTEMBER 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. No. INHOUD Bladsy No. Koerant No. GOVERNMENT NOTICES GOEWERMENTSKEN

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 17 SEPTEMBER 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. No. INHOUD Bladsy No. Koerant No. GOVERNMENT NOTICES GOEWERMENTSKEN Pretoria, 17 September 2009 No. 32576 ':-':::::':"':......... :.:-:-:.:.:.:-:.:-:-:.:-...:.:....:::::>-.:.. 2 NO.32576 GOVERNMENT GAZETTE, 17 SEPTEMBER 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. No. INHOUD

More information

Neem kennis. Please note

Neem kennis. Please note Elsenburg Agricultural Training Institute Jaarbeplanner / Year Planner 2018 1 Neem kennis Voordat 'n finale keuse van modules (vakke) gemaak word, moet elke student die betrokke roosters noukeurig raadpleeg.

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 608 18 February Februarie 2016 No. 39707 N.B. The Government Printing

More information

NOTICE 218 OF 2013 DEPARTMENT OF LABOUR. COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ACT 1993 (ACT No. 130 OF 1993), AS AMENDED

NOTICE 218 OF 2013 DEPARTMENT OF LABOUR. COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ACT 1993 (ACT No. 130 OF 1993), AS AMENDED STAATSKOERANT, 15 MAART 2013 No. 36246 3 GENERAL NOTICE NOTICE 218 OF 2013 DEPARTMENT OF LABOUR COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ACT 1993 (ACT No. 130 OF 1993), AS AMENDED ANNUAL INCREASE

More information

ISAAC JOFFE FELLOWSHIP BURSARY SCHEME

ISAAC JOFFE FELLOWSHIP BURSARY SCHEME CLOSING DATE / SLUITINGSDATUM: 15 December 2017 APPLICATION FORM / AANSOEK VORM ISAAC JOFFE FELLOWSHIP BURSARY SCHEME APPLICATION FOR A GRANT AANSOEK OM TOEKENNING NAME OF APPLICANT NAAM VAN AANSOEKER

More information

Rustenburg Retirement Estate

Rustenburg Retirement Estate Rustenburg Retirement Estate Geagte Leser A rede? A ree Oord of eie huis? A rede moet sorgvry wees daarom die volgende belangrike oorwegings en vrae. Ons redeneer almal ons is nog te jonk vir a rede

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Regulation Gazette No. 10108 Regulasiekoerant Vol. 583 Pretoria, 31 January Januarie 2014 No. 37293 N.B. The Government

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

YEAR PROGRAMME 2018 JAARPROGRAM 2018 TERM 1 / KWARTAAL 1

YEAR PROGRAMME 2018 JAARPROGRAM 2018 TERM 1 / KWARTAAL 1 FEBRUARY / FEBRUARIE TERM 1 / KWARTAAL 1 9 Client Forum Pretoria: Kliënte forum General feedback on 2017 NSC examinations. 14 AAC AAK 14 2017 NSC EXAM: NSC supplementary 2017 NSS EKSAMEN: examination starts.

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 601 24 July Julie 2015 No. 39027 N.B. The Government Printing Works

More information

The perceptions of occupational health nurses regarding needle stick injuries for health care workers in the ethekwini district health facilities.

The perceptions of occupational health nurses regarding needle stick injuries for health care workers in the ethekwini district health facilities. The perceptions of occupational health nurses regarding needle stick injuries for health care workers in the ethekwini district health facilities. by Primrose Sikhona Gamede Assignment presented in partial

More information

Labour, Department of/ Arbeid, Departement van DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 807 OF 2018

Labour, Department of/ Arbeid, Departement van DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 807 OF 2018 Labour, Department of/ Arbeid, Departement van 807 Compensation for Occupational Injuries Act (130/1993), as amended: Annual increase in medical tariffs for medical service providers 42112 4 No. 42112

More information

BASIC ASSESSMENT REPORT ROMANZE ESTATE DEVELOPMENT ERF 660, DE DOORNS REF: E12/2/3/1-B2/5-0679/08 APPENDIX E PUBLIC PARTICIPATION INFORMATION

BASIC ASSESSMENT REPORT ROMANZE ESTATE DEVELOPMENT ERF 660, DE DOORNS REF: E12/2/3/1-B2/5-0679/08 APPENDIX E PUBLIC PARTICIPATION INFORMATION APPENDIX E PUBLIC PARTICIPATION INFORMATION DESCRIPTION OF THE PUBLIC PARTICIPATION PROCESS Proposed Romanze Estate residential development on Erf 660, De Doorns Ref: E12/2/3/1/B1/11-0584/08 The public

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 642 14 December Desember 2018 No. 42112 N.B. The Government Printing

More information

ARTS AND SOCIAL SCIENCES Contact persons Taryn Bernard & Shona Lombard

ARTS AND SOCIAL SCIENCES Contact persons Taryn Bernard & Shona Lombard LETTERE & SOSIALE WETENSKAPPE Kontakpersone Taryn Bernard & Shona Lombard Tel 021 808 2146 / 021 808 2513 Ure 09:00 16:00 Letteregebou, Kamer 461 / Kamer 457 Alle navrae mbt die Fakulteit se Verwelkomingsprogram

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

05 October 2009 CASUAL DAY ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING

05 October 2009 CASUAL DAY ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING 05 October 2009 CASUAL DAY On Friday 4 th September 2009, the SETA participated in the Casual Day. Casual Day is the biggest fundraising & awareness creating project for persons with disabilities. Every

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 586 Pretoria, 24 April 2014 No. 37576 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 EXTRAORDINARY BUITENGEWONE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT GAZETTE STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA REGUI,ATION GAZETTE No. 941 REGUI.ASIEKOERANT No. 941 PRICE IOc PRYS Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

THE LABOUR COURT OF SOUTH AFRICA, IN CAPE TOWN JUDGMENT

THE LABOUR COURT OF SOUTH AFRICA, IN CAPE TOWN JUDGMENT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Not reportable THE LABOUR COURT OF SOUTH AFRICA, IN CAPE TOWN JUDGMENT CASE NO: C 1011/2010 In the matter between: DEMOCRATIC NURSING ORGANISATION OF SOUTH AFRICA (DENOSA) obo

More information

2018 SACAI NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT (NSS) EKSAMENROOSTER

2018 SACAI NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT (NSS) EKSAMENROOSTER 2018 SACAI NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT (NSS) EKSAMENROOSTER Neem kennis: Geen toelating tot Aanvullingseksamen vir Dramatiese, Visuele Kunste en Ontwerp praktiese komponente. Die praktiese komponent van

More information

TERM 3 / KWARTAAL 3 JULY / JULIE

TERM 3 / KWARTAAL 3 JULY / JULIE JULY / JULIE TERM 3 / KWARTAAL 3 JULY / JULIE 17 GENERAL SCHOOLS OPEN SKOLE OPEN 23 2018 NSC EXAM Practical examination question papers (Visual Arts &Design) made Praktiese eksamen vraestelle (Visuele

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 621 30 March Maart 2017 No. 40743 N.B. The Government Printing Works

More information

PROPOSED ANNUAL IN MEDICAL SERVICE PROVIDERS, FOR 2018/2019 FINANCIAL YEA DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 217 OF 2018

PROPOSED ANNUAL IN MEDICAL SERVICE PROVIDERS, FOR 2018/2019 FINANCIAL YEA DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 217 OF 2018 PROPOSED ANNUAL IN MEDICAL SERVICE PROVIDERS, FOR 2018/2019 FINANCIAL YEA 217 Compensation for Occupational Injuries Act (130/1993), as amended: Annual increase in Medical Tariffs for Medical Service Providers

More information

APPLICATION GUIDE FOR LEGAL KNOWLEDGE IN OCCUPATIONAL HYGIENE SHORT LEARNING PROGRAMME (AAAC563)

APPLICATION GUIDE FOR LEGAL KNOWLEDGE IN OCCUPATIONAL HYGIENE SHORT LEARNING PROGRAMME (AAAC563) APPLICATION GUIDE FOR LEGAL KNOWLEDGE IN OCCUPATIONAL HYGIENE SHORT LEARNING PROGRAMME (AAAC563) FACULTY OF HEALTH SCIENCES POTCHEFSTROOM CAMPUS OF THE NORTH-WEST UNIVERSITY Legal Knowledge in Occupational

More information

NOTICE 219 OF 2013 DEPARTMENT OF LABOUR COMPENSATION FOR FOR OCCUPATIONAL INJUR1S INJURIES AND DISEASSES AND DISEASES ACT, 1993(ACT

NOTICE 219 OF 2013 DEPARTMENT OF LABOUR COMPENSATION FOR FOR OCCUPATIONAL INJUR1S INJURIES AND DISEASSES AND DISEASES ACT, 1993(ACT STAATSKOERANT, 15 MAART 2013 No. 36247 3 GENERAL NOTICE NOTICE 219 OF 2013 DEPARTMENT OF LABOUR COMPENSATION FOR FOR OCCUPATIONAL INJUR1S INJURIES AND DISEASSES AND DISEASES ACT, 1993(ACT 1993 (ACT NO.130

More information

Quo Vadis PROF. DR. M.C. VAN HUYSSTEEN Department of Nursing Science, Rand Afrikaans University and President of the S.A. Nursing Association

Quo Vadis PROF. DR. M.C. VAN HUYSSTEEN Department of Nursing Science, Rand Afrikaans University and President of the S.A. Nursing Association The South African Nursing Association Quo Vadis PROF. DR. M.C. VAN HUYSSTEEN Department of Nursing Science, Rand Afrikaans University and President of the S.A. Nursing Association THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION

More information

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 25 MARCH 2011 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not recei

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 25 MARCH 2011 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not recei Pretoria, 25 March 2011 Maart No. 34147 2 NO.34147 GOVERNMENT GAZETTE, 25 MARCH 2011 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to

More information

STAATSKOERANT, 20 JULIE 2007 No.300S0 3 GENERAL NOTICE NOTICE 853 OF 2007 COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ACT, 1993 (ACT NO. 130 O

STAATSKOERANT, 20 JULIE 2007 No.300S0 3 GENERAL NOTICE NOTICE 853 OF 2007 COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ACT, 1993 (ACT NO. 130 O 2 No.300aO GOVERNMENT GAZETTE, 20 JULY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICE Labour, Department of General Notice 853 Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act (130/1993):

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 621 30 March Maart 2017 No. 40737 N.B. The Government Printing Works

More information

Assesseringsbeleid en praktyke aan die Universiteit van Stellenbosch

Assesseringsbeleid en praktyke aan die Universiteit van Stellenbosch English follows directly after Afrikaans. Assesseringsbeleid en praktyke aan die Universiteit van Stellenbosch Implementeringsdatum: 2012 Volgende hersiening: 2017 1. Inleiding Doel van die beleid Met

More information

'vp INDEX TO THE DOCKET IN THE INQUEST OF NEIL HUDSON AGGETT ITEM NO. DOCUMENT PAGE

'vp INDEX TO THE DOCKET IN THE INQUEST OF NEIL HUDSON AGGETT ITEM NO. DOCUMENT PAGE DSD/cgt 09 0 382 \. x ''* 'vp INDEX TO THE DOCKET IN THE INQUEST OF NEIL HUDSON AGGETT NO. DOCUMENT PAGE 1. Unsworn statement of CAPTAIN MARTIN JOHAN NAUDE 1 2. Affidavit of CONSTABLE JOHN EDWARD LLOYD

More information

Occupational health risk assessment: overview, model and guide for the South African mining industry towards a holistic solution

Occupational health risk assessment: overview, model and guide for the South African mining industry towards a holistic solution Occupational health risk assessment: overview, model and guide for the South African mining industry towards a holistic solution C.J. Badenhorst M.Sc. Thesis submitted for the degree Doctor of Philosophiae

More information

section 97 of the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act, 1993

section 97 of the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act, 1993 Labour, Department of/ Arbeid, Departement van 259 Occupational Injuries and Diseases Act (130/1993), as amended: Annual increase in medical tariffs for medical services providers 40736 4 No. 40736 GOVERNMENT

More information

MAATSKAPLIKE ASPEKTE VAN GERIATRIESE SORG

MAATSKAPLIKE ASPEKTE VAN GERIATRIESE SORG NASIONALE KONFERENSIE OOR GERIATRIESE SORG - 2-4 OKTOBER 1979 MAATSKAPLIKE ASPEKTE VAN GERIATRIESE SORG D. Louw, B.A. Maatsk.Werk (Stellenbosch)., M.A. Maatsk.Werk (Pret.)., D.Phil. (Pret.). Adjunk-Sekretaris

More information

VRYSTAAT / FREE STATE

VRYSTAAT / FREE STATE VRYSTAAT / FREE STATE AAN / TO: SAOU WERKPLEKVERTEENWOORDIGERS / SAOU SHOP STEWARDS AANDAG: ATTENTION: ALLE SAOU LEDE / ALL SAOU MEMBERS Nuusbrief 37 van 2018 / Newsletter 37 of 2018 Implimentering van

More information

STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT GAZETTE REGULASIEKOERANT No. 2127 REGULATION GAZETTE No. 2127 PRYS 20c PRICE As 'n Nuusblad by die Poskantoor Gereglstreer

More information

A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM FOR NURSES AND MIDWIVES IN SOUTH AFRICA ELIZABETH KAYE-PETERSEN THESIS

A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM FOR NURSES AND MIDWIVES IN SOUTH AFRICA ELIZABETH KAYE-PETERSEN THESIS A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM FOR NURSES AND MIDWIVES IN SOUTH AFRICA by ELIZABETH KAYE-PETERSEN THESIS submitted in fulfilment of the requirements for the degree DOCTOR CURATIONIS in PROFESSIONAL

More information

Standards to assure quality in nursing research

Standards to assure quality in nursing research Standards to assure quality in nursing research SCD Zeelie, D Tech, Technikon Pretoria JE Bornman, D Phil, Technikon Pretoria AC Botes, D Cur, Rand Afrikaans University Abstrak Die fokus van die artikel

More information

Plan S. Debate on Open Access ENW tafeldag 5 November Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Plan S. Debate on Open Access ENW tafeldag 5 November Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Plan S Debate on Open Access ENW tafeldag 5 November 2018 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Content The long road towards Open Access Where are we now regarding OA? What is Plan S?

More information

Cape Environmental Assessment Practitioners (Pty) Ltd

Cape Environmental Assessment Practitioners (Pty) Ltd Cape Environmental Assessment Practitioners (Pty) Ltd Reg. No. 2008/004627/07 VAT No 4720248386 Telephone: (044) 874 0365 17 Progress Street, George Facsimile: (044) 874 0432 PO Box 2070, George 6530 Web:

More information

HISTORICAL BACKGROUND:

HISTORICAL BACKGROUND: Agenda Item: 7.3. Prepared by: J. Hooper; M. B. Thomas Board Meeting: July 2009 CONSIDERATION OF M ODIFICATION OF THE GUIDELINE OF SPECIFIC EXEM PTIONS PERTAINING TO ADM INISTRATION AND ORGANIZATION FROM

More information

A surveillance of needle-stick injuries amongst student nurses at the University of Namibia

A surveillance of needle-stick injuries amongst student nurses at the University of Namibia Page 1 of 8 A surveillance of needle-stick injuries amongst student nurses at the University of Namibia Authors: Louis Small 1 Louise Pretorius 1 Althea Walters 1 Maria J. Ackerman 1 Affiliations: 1 Department

More information

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 24 MAY 2011 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not receive

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 24 MAY 2011 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not receive Pretoria, 24 May 2011 Mel No. 34312 2 NO.34312 GOVERNMENT GAZETTE, 24 MAY 2011 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errors

More information

Labour, Department of/ Arbeid, Departement van DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 212 OF 2018

Labour, Department of/ Arbeid, Departement van DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 212 OF 2018 Labour, Department of/ Arbeid, Departement van 212 Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act (130/1993): Annual increase in medical tariffs for medical service providers: Physiotherapist,

More information

SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted

SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted SAFLII Note: Certain personal/private details of parties or witnesses have been redacted from this document in compliance with the law and SAFLII Policy IN DIE NOORD GAUTENG HOe HOF, PRETORIA (REPUBLIEK

More information

PRO BOYS HIGH KLUB / CLUB

PRO BOYS HIGH KLUB / CLUB Doel Die hoofdoel van hierdie klub is om fondse vir die skool in te samel deur n Boishaai-tuiste te skep vir bestaande en nuwe lede wat andersins nie geakkommodeer is by die gewone ondersteuningsaktiwiteite

More information

2. The fees appearing in the Schedule are applicable in respect of services rendered on or after 1 April 2008 and Exclude VAT.

2. The fees appearing in the Schedule are applicable in respect of services rendered on or after 1 April 2008 and Exclude VAT. STAATSKOERANT, 22 AUGUSTUS 2008 No. 31316 3 NOTICE 939 OF 2008 COMPENSATION FOR OCCUPATIONAL INJTJRJES AND DISEASED ACT, 1993 (ACT NO. 130 OF 1993) 1. I, Membathisi Mpumzi Shepherd Mdladlana, Minister

More information

Survey of COSDEC Enrollees

Survey of COSDEC Enrollees Survey of COSDEC Enrollees Phone Survey Questionnaire - Final Version AFRIKAANS December 18, 2015 INLEIDING Hallo. Is dit [RESPONDENT S NAME]? My naam is [INTERVIEWER S NAME]. Ek bel vanaf Survey Warehouse

More information

PROPOSED RESEAL AND REHABILITATION OF A SECTION OF MAIN ROAD 243 (R327) BETWEEN KM AND HERBERTSDALE AT KM IN HERBERTSDALE, WESTERN CAPE.

PROPOSED RESEAL AND REHABILITATION OF A SECTION OF MAIN ROAD 243 (R327) BETWEEN KM AND HERBERTSDALE AT KM IN HERBERTSDALE, WESTERN CAPE. D-3 COMMENT AND RESPONSE REPORT PROPOSED RESEAL AND REHABILITATION OF A SECTION OF MAIN ROAD 243 (R327) BETWEEN KM. 7.72 AND HERBERTSDALE AT KM 38.63 IN HERBERTSDALE, Issues / comment raised by: Date Means

More information

PUBLIC PERCEPTION OF COMMUNITY PHARMACISTS IN SOUTH AFRICA: A PRELIMINARY STUDY

PUBLIC PERCEPTION OF COMMUNITY PHARMACISTS IN SOUTH AFRICA: A PRELIMINARY STUDY RESEARCH PUBLIC PERCEPTION OF COMMUNITY PHARMACISTS IN SOUTH AFRICA: A PRELIMINARY STUDY Suzanne Bornman M Pharm, Registered Pharmacist Ph D student, Department of Pharmacy, Nelson Mandela Metropolitan

More information

ABSTRACT OPSOMMING INTRODUCTION. Original Research. A model for higher education campus health services. Journal of Interdisciplinary Health Sciences

ABSTRACT OPSOMMING INTRODUCTION. Original Research. A model for higher education campus health services. Journal of Interdisciplinary Health Sciences A model for higher education campus health services Authors: Esmeralda J. Ricks 1 Johanita Strümpher 1 Dalena van Rooyen 1 Affiliations: 1 Department of Nursing Science, Nelson Mandela Metropolitan University,

More information

AIDS. HElPl1NE. We oil Irawm he power to pment kiidc. Prevention is the cure NORTHERN CAPE PROVINCE IPHONDO LOMNTLA KOLONI DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS. HElPl1NE. We oil Irawm he power to pment kiidc. Prevention is the cure NORTHERN CAPE PROVINCE IPHONDO LOMNTLA KOLONI DEPARTMENT OF HEALTH NORTHERN CAPE PROVINCE PROFENSI YA KAPA-BOKONE NOORD-KAAP PROVINSIE IPHONDO LOMNTLA KOLONI Provincial Gazette Kasete ya Profensi igazethi YePhondo Provinsiale Koerant Vol. 22 KIMBERLEY, 8 JUNE JUNIE 2015

More information

LEGAL LIMITATIONS IN THE PRACTICE OF THE PRIMARY HEALTH CARE NURSE

LEGAL LIMITATIONS IN THE PRACTICE OF THE PRIMARY HEALTH CARE NURSE RESEARCH LEGAL LIMITATIONS IN THE PRACTICE OF THE PRIMARY HEALTH CARE NURSE J Bierman and M Muller ABSTRACT In this article the legal limitations in the practice o f the primary health care nurse in the

More information

The legal validity of an advance refusal of medical treatment in South African law (Part 2)

The legal validity of an advance refusal of medical treatment in South African law (Part 2) The legal validity of an advance refusal of medical treatment in South African law (Part 2) Louise Jordaan BProc LLB LLD Professor, Department of Criminal Law, University of South Africa OPSOMMING Die

More information

RPL POLICY FOR THE SOCIAL SERVICE PROFESSIONS

RPL POLICY FOR THE SOCIAL SERVICE PROFESSIONS SA Council for Social Service Professions [SACSSP] RPL POLICY FOR THE SOCIAL SERVICE PROFESSIONS SECTION A: THE BASICS OF RECOGNITION OF PRIOR LEARNING [RPL] 1. Introduction RPL basically means that people

More information

THE EFFECTIVENESS OF A CAREGIVER SUPPORT PROGRAMME TO ADDRESS THE NEEDS OF PRIMARY CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS IN A LOW SOCIO- ECONOMIC COMMUNITY

THE EFFECTIVENESS OF A CAREGIVER SUPPORT PROGRAMME TO ADDRESS THE NEEDS OF PRIMARY CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS IN A LOW SOCIO- ECONOMIC COMMUNITY THE EFFECTIVENESS OF A CAREGIVER SUPPORT PROGRAMME TO ADDRESS THE NEEDS OF PRIMARY CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS IN A LOW SOCIO- ECONOMIC COMMUNITY by Lynn Jill Kleineibst A thesis submitted in partial

More information

Essential managerial attributes of the nowadays nursing service manager in the South African context

Essential managerial attributes of the nowadays nursing service manager in the South African context Essential managerial attributes of the nowadays nursing service manager in the South African context Prof K Jooste, (Dlitt et Phil), Department of Nursing, Rand Afrikaans University Abstract Nursing service

More information

ELEKTRISITEITSVOORSIENINGSKOMMISSIE VEILIGHEJDSOORSIG 1971

ELEKTRISITEITSVOORSIENINGSKOMMISSIE VEILIGHEJDSOORSIG 1971 ELECTRICITY SUPPLY COMMISSION ACCIDENT PREVENTION REVIEW 1971 1. Accident Prevention Policy. At the end of 1969 Escom Management announced an o ficial policy on accident prevention. The policy reads as

More information

A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS / TECHNICIANS IN SOUTH AFRICA

A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS / TECHNICIANS IN SOUTH AFRICA A CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS / TECHNICIANS IN SOUTH AFRICA by CATHARINA ELIZABETH BRAND N.D.: Med. Lab. Tech. (Blood Transfusion Technology) N.D.:

More information

Official Newsletter of the Pretoria Branch of SAAFA

Official Newsletter of the Pretoria Branch of SAAFA Official Newsletter of the Pretoria Branch of SAAFA SAAFA celebrate Col Joe s 90 th Birthday By Henry van Reenen August 2012 A surprise party for Col. Joe Meiring s 90 th birthday at AFB Swartkop brought

More information

TASK-BASED ASSESSMENT FOR SPECIFIC PURPOSE SESOTHO FOR PERSONNEL IN THE SMALL BUSINESS CORPORATION

TASK-BASED ASSESSMENT FOR SPECIFIC PURPOSE SESOTHO FOR PERSONNEL IN THE SMALL BUSINESS CORPORATION TASK-BASED ASSESSMENT FOR SPECIFIC PURPOSE SESOTHO FOR PERSONNEL IN THE SMALL BUSINESS CORPORATION by MALINDA LOMBAARD Assignment presemted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master

More information

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES [KAP] OF HEALTHCARE WORKERS IN THE FREE STATE, SOUTH AFRICA REGARDING TYPE 2 DIABETES MELLITUS

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES [KAP] OF HEALTHCARE WORKERS IN THE FREE STATE, SOUTH AFRICA REGARDING TYPE 2 DIABETES MELLITUS KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES [KAP] OF HEALTHCARE WORKERS IN THE FREE STATE, SOUTH AFRICA REGARDING TYPE 2 DIABETES MELLITUS by Charmaine Elizabeth Hassan Submitted in accordance with the requirements

More information

Patient Flow Management in a South African Academic Hospital: The Groote Schuur Hospital (GSH) Case

Patient Flow Management in a South African Academic Hospital: The Groote Schuur Hospital (GSH) Case Patient Flow Management in a South African Academic Hospital: The Groote Schuur Hospital (GSH) Case By Garth Hankey Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Masters

More information

The utilization of a Midwifery Obstetrical Unit (Mou) in a Metropolitan Area

The utilization of a Midwifery Obstetrical Unit (Mou) in a Metropolitan Area The utilization of a Midwifery Obstetrical Unit (Mou) in a Metropolitan Area M I Mashazi, M Cur Student, Department of Nursing Science, RAU S D Roos, D Cur, Department of Nursing Science, RAU Abstract

More information

SEWES HOKKIETOERNOOI

SEWES HOKKIETOERNOOI (013) 741 1025/6 (013) 741 2622/3 (013) 741 1889 14106 West Acres www.bergvlam.co.za ontvangs@bergvlam.co.za Beste Ouers SEWES HOKKIETOERNOOI 24 Julie 2015 JUNIOR EN SENIOR DOGTERSHOKKIESPANNE IN DERDE

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Regulation Gazette No. 9911 Regulasiekoerant Vol. 572 Pretoria, 15 February Februarie 2013 No. 36159 N.B. The Government

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 1 JULY JULIE 2015

More information

SAMJ FORUM. C Louis Leipoldt en sy seksuele oriëntasie. Robert M Kaplan PERSOONLIKE MENING. J C Kannemeyer

SAMJ FORUM. C Louis Leipoldt en sy seksuele oriëntasie. Robert M Kaplan PERSOONLIKE MENING. J C Kannemeyer PERSOONLIKE MENING C Louis Leipoldt en sy seksuele oriëntasie J C Kannemeyer 576 In die SAMJ van Julie 2004 1 het J C de Villiers n deeglike en ewewigtige artikel oor C Louis Leipoldt as joernalis en medikus

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 261 8 MAY 2018 No. 7878 8 MEI 2018 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012 322 DEPARTMENT

More information

UNASA (United Nations Association

UNASA (United Nations Association MGD Newsletter United Nations Association of South Africa Stellenbosch Chapter Update WHAT WE DO UNASA (United Nations Association of South Africa, Stellenbosch Chapter) aims to accomplish united cooperation

More information

by Doctor Michael Karl Pather MBChB (UCT), MFamMed (Stell), BScHONS Med Sci (Stell), FCFP (SA)

by Doctor Michael Karl Pather MBChB (UCT), MFamMed (Stell), BScHONS Med Sci (Stell), FCFP (SA) Bridging the gap between clinical research evidence and practice: Implementing the South African National Evidence-Based Asthma Guideline in Private and Public Practice in the Cape Metropole. by Doctor

More information

TRANS-CULTURAL NURSING: EXPLORING THE EXPERIENCES OF INTERNATIONAL STUDENTS VISITING NAMIBIA

TRANS-CULTURAL NURSING: EXPLORING THE EXPERIENCES OF INTERNATIONAL STUDENTS VISITING NAMIBIA RESEARCH TRANS-CULTURAL NURSING: EXPLORING THE EXPERIENCES OF INTERNATIONAL STUDENTS VISITING NAMIBIA Ms L Pretorius RN M.N.Sc Lecturer, Nursing, Faculty of Medical and Health Sciences, University of Namibia

More information

Pharmacy Assistant. Allied Health & Paramedics. Pharmacy Assistant. Sector Healthcare. Sub-Sector. Occupation

Pharmacy Assistant. Allied Health & Paramedics. Pharmacy Assistant. Sector Healthcare. Sub-Sector. Occupation Sector Healthcare Sub-Sector Allied Health & Paramedics Occupation Pharmacy Assistant Reference ID: HSS/Q5401, Version 1.0 NSQF level: 4 Pharmacy Assistant Published by: All Rights Reserved, First Edition,

More information

Since 1918 encephalitis lethargica has also similarly been recognised in this country. Each of these diseases is now notifiable as soon as the

Since 1918 encephalitis lethargica has also similarly been recognised in this country. Each of these diseases is now notifiable as soon as the measles is reported, unless it has been ascertained that a doctor is in attendance. The nurse must, of course, be thoroughly familiar with the symptoms of the disease, and her reports should be available

More information

Dedication of this Issue

Dedication of this Issue Dedication of this Issue To Gerhard Geldenhuys, a pioneer of Operations Research in South Africa, on the Occasion of his 70th Birthday By nabetragting oor die afgelope drie dekades is dit duidelik dat

More information

MUSAION. MUSAION Career information

MUSAION. MUSAION Career information FAKULTEIT REGSGELEERDHEID/FACULTY OF LAW GROEP 18 GROUP 18 LLB (Afrikaans) LLB (English) Groepleiers/Group leaders: Prof JA Kok en/and Prof A Nienaber Saterdag Saturday 2014-01-18 08:00 12:00 HATFIELDKAMPUS:

More information

Number of First- Time Candidates (Passed/Total) % 90/118 Full with W arning April 2010

Number of First- Time Candidates (Passed/Total) % 90/118 Full with W arning April 2010 Agenda Item: 3.2.7.b Prepared by: V. Ayars Consideration for Change of Approval Status from Full with Warning to Conditional West Texas A & M University in Canyon, Texas Baccalaureate Degree Nursing Education

More information

Karen Jane Hill. Thesis presented in partial fulfilment of the requirements

Karen Jane Hill. Thesis presented in partial fulfilment of the requirements Prevalent elements related to human factors associated with medication administration errors in private healthcare institutions within the Western Cape, South Africa: A nursing perspective Karen Jane Hill

More information

SEIFSA BURSARY SCHEME POLICY AND PROCEDURES FOR STUDY AT A UNIVERSITY OR UNIVERVISTY OF TECHNOLOGY

SEIFSA BURSARY SCHEME POLICY AND PROCEDURES FOR STUDY AT A UNIVERSITY OR UNIVERVISTY OF TECHNOLOGY SEIFSA BURSARY SCHEME POLICY AND PROCEDURES FOR STUDY AT A UNIVERSITY OR UNIVERVISTY OF TECHNOLOGY The Technological Fund Agreement is a SEIFSA bursary fund which provides financial assistance to selected

More information

VIEWS OF LEADING NURSE EDUCATORS REGARDING THE COMPREHENSIVE BASIC NURSING PROGRAMME

VIEWS OF LEADING NURSE EDUCATORS REGARDING THE COMPREHENSIVE BASIC NURSING PROGRAMME RESEARCH v J VIEWS OF LEADING NURSE EDUCATORS REGARDING THE COMPREHENSIVE BASIC NURSING PROGRAMME NS Gwele and LR Uys OPSOMM1NG Hierdie artikel beskryf 'n Delphi opname onder verpleeg onderwysleiers in

More information

ACADEMIC STAFFING PATTERNS IN NURSING COLLEGES IN NATAL AND TRANSVAAL

ACADEMIC STAFFING PATTERNS IN NURSING COLLEGES IN NATAL AND TRANSVAAL RESEARCH ACADEMIC STAFFING PATTERNS IN NURSING COLLEGES IN NATAL AND TRANSVAAL E.T. Khumalo and L.R. Uys OBJECTIVES OF THE STUDY Abstract The purpose of this study was to determine post structure in Natal

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 9 OCTOBER 2015

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 9 OCTOBER 2015 Regulation Gazette No. 10508 Regulasiekoerant Vol. 604 October 9 Oktober 2015 No. 39274 2 No. 39274 GOVERNMENT GAZETTE, 9 OCTOBER 2015 STAATSKOERANT, 9 OKTOBER 2015 No.39274 3 4 No. 39274 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 603 17 September September 2015 No. 39210 N.B. The Government Printing

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Regulation Gazette No. 10282 Regulasiekoerant Vol. 592 Pretoria, 1 October Oktober 2014 No. 38047 N.B. The Government

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 598 Pretoria, 24 April 2015 No. 38720 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality

More information

Labour, Department of/ Arbeid, Departement van DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 143 OF 2016 WOUND CARE GAZETTE

Labour, Department of/ Arbeid, Departement van DEPARTMENT OF LABOUR NOTICE 143 OF 2016 WOUND CARE GAZETTE Labour, Department of/ Arbeid, Departement van 143 Compensation for occupational injuries and diseases Act (130/1993): Annual increase in medical tariffs for medical services providers: Wound Care 39852

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 633 26 March Maart 2018 No. 41525 N.B. The Government Printing Works

More information

Marilize Bekker. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree Magister Societatis Scientiae in Nursing.

Marilize Bekker. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree Magister Societatis Scientiae in Nursing. COMPARISON OF CLINICAL JUDGMENT OF FIRST YEAR BACCALAUREATE NURSING STUDENTS WITH AND WITHOUT COGNITIVE SUPPORT FROM A CLINICAL PRECEPTOR DURING IMMERSIVE SIMULATION By Marilize Bekker Thesis submitted

More information

SATI SERIES/SAVI-REEKS 7 BRIDGING LANGUAGE BARRIERS SATI THE FIRST FIFTY YEARS SOUTH AFRICAN TRANSLATORS INSTITUTE

SATI SERIES/SAVI-REEKS 7 BRIDGING LANGUAGE BARRIERS SATI THE FIRST FIFTY YEARS SOUTH AFRICAN TRANSLATORS INSTITUTE SATI SERIES/SAVI-REEKS 7 BRIDGING LANGUAGE BARRIERS SATI THE FIRST FIFTY YEARS 1956 2006 SOUTH AFRICAN TRANSLATORS INSTITUTE Table of contents On looking back Anne-Marie Beukes, SATI chairperson 5 The

More information

Using benefit levers to develop an operational plan for spread of best practices in health systems

Using benefit levers to develop an operational plan for spread of best practices in health systems Using benefit levers to develop an operational plan for spread of best practices in health systems W.H. ten Ham 21608288 Thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the degree Doctor of

More information