JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK"

Transcription

1 . SISTEM MAKLUMAT GUNA TANAH LEMBAH BERNAM: SATU KAJIAN PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA DIGITAL MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) EN. MOHD FARIS DZIAUDDIN JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2003

2 KANDUNGAN Muka Surat Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Abstrak Abstract 11 III IV V 1.0: Latar Belakang Kajian 1.1 Pentingnya Penyelidikan Terhadap Perancangan Guna Tanah Permasalahan Kajian Matlamat dan Objektif Kajian Kajian Lampau Reka Bentuk Kajian Kawasan Kajian Reka Bentuk Pangkalan Bemam Data Sistem Maklumat Guna Tanah Lembah Kesimpulan 1.9 Rujukan 1.10 Lampiran

3 SENARAI JADUAL Muka Surat Jadual 1: Rekabentuk Pangkalan Data Sistem Maklumat Guna Tanah Lembah Bemam 32 ladual2: Data Elemen yang digunakan di dalam Kajian 33 Jadual 3: Taburan Guna Tanah di Kawasan Kajian 35 11

4 SENARAI RAJAH Muka Surat Rajah 1: Peringkat-peringkat dalam Proses Perancangan Rajah 2: Reka Bentuk Kajian Rajah 3: Lokasi Kawasan Kajian III

5 ABSTRAK Kajian yang telah dijalankan ini telah berjaya menyediakan sebuah pangkalan data digital yang mengandungi maklumat guna tanah bagi kawasan Tanjong Malim menerusi penggunaan sistem maklumat geografi (GIS). Perisian ArcView versi PC telah dikenal pasti sebagai peri sian GIS yang telah digunakan untuk pembangunan pangkalan data digital LEMBAH BERNAM. Pengumpulan data bagi kajian ini melibatkan jangka masa 1990 hingga Data sekunder berbentuk reruang seperti data lot, guna tanah, jalan raya, sungai, dan kemudahan awam telah dikumpulkan daripada Jabatan-jabatan kerajaan dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak. Seterusnya, pangkalan data digital ini menyediakan capaian mudah kepada pengkaji-pengkaji yang berminat untuk membuat kajian berhubung aspek pembangunan guna tanah di Tanjong Malim. Di samping itu, menerusi pembangunan pangkalan data digital ini ia dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar yang mengambil kursus pengenalan sistem maklumat geografi dan aplikasi sistem maklumat geografi di UPSI. Kajian ini Juga merupakan kajian rintis kepada kajian yang lebih besar pada masa hadapan iaitu pembangunan pangkalan data digital bagi Lembah Bemam secara keseluruhannya. IV

6 ABSTRACT This study which was conducted has succeeded in substantiating a digital data base which contains the land use information for Tanjong Malim area through using Geographic Information Systems (GIS). The ArcView Software version PC was identified as GIS software that was used for the development of BERNAM VALLEY digital data base. The data collection for this study involves the years 1990 until Secondary data is ij:j. the spatial form such as lot map, land use, main road, river, and public facilities were gathered from govemment offices and the Department of Rural and Town Planning in state of Perak. In addition to that, this digital data base providing easy access to the researchers that interested to study about the aspect of land use development' in Tanjong Malim. Besides that, through the digital data base which has been developed also can be used in the teaching and learning process to the students who will take the Introduction to Geographic Information Systems and An Application of Geographic Information Systems courses at UPSI. This study also is the pioneer to the large study namely the development of digital data base on the whole area of Bernam Valley in the future. v

7 1.0 Latar Belakang Kajian Guna tanah merujuk kepada tujuan-tujuan eksploitasi yang dilakukan oleh manusia ke atas tanah. Guna tanah ditafsirkan juga sebagai aktiviti manusia ke atas tanah, sama ada untuk tujuan peribadi mahupun untuk tujuan komersii. Ielasnya tanah merupakan aset yang paling utama bagi manusia sama ada ia sebagai temp at kediaman, untuk tujuan ekonomi dan sebagainya. Penggunaan tanah mempunyai perkaitan rapat dengan beberapa prinsip asas ekonomi. Tanah adalah terhad, sedangkan kehendak manusia tidak terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pertambahan penduduk yang pesat, tingginya permintaan untuk barangan dan perkhidmatan telah menyebabkan tanah digunakan secara lebih intensif. Menurut Rhind (1980) sifat-sifat tanah yang mempunyai perletakan yang tetap, terhad dan berubah mengikut keadaan fizikal dan persekitaran telah merumitkan penentuan dalam penggunaannya. Putnam (1967) menjelaskan bahawa penggunaan tanah tertakluk kepada beberapa prinsip iaitu guna tanah secara optimum, guna tanah pelbagai dan prinsip pengeluaran secara maksimum. Perubahan guna tanah adalah penentu utama perubahan alam sekitar semula jadi yang secara langsung berinteraksi antara guna tanah dan atmosfera, sistem akuatik dan keadaan tanah di sekitar. Perubahan alam sekitar semula jadi secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Menyedari hakikat ini, pendekatan sistematik perlu apabila usaha memajukan tanah ingin dilakukan. Oleh itu pembangunan guna tanah harus dirancang. Perancangan guna tanah arnat menekankan keseluruhan proses apabila rnanusia merancang untuk mengubah tanah berasaskan matlamat dan objektif yang digabungkan dengan maklumat kefungsian sistem guna tanah.

8 1.1 Pentingnya Penyelidikan Terhadap Perancangan Guna Tanah Seperti dinyatakan di atas bahawa pembangunan guna tanah harus dirancang. Perancangan boleh dinyatakan sebagai satu cara memilih sesuatu tindakan untuk masa depan (Ghani, 1998). Justeru itu, perancangan menjadi elemen yang amat penting kepada pembangunan guna tanah. Perancangan yang terperinci dan tersusun akan memberi kesan langsung terhadap perkembangan dan penyusunan ruang bagi sesuatu kawasan atau lokasi. Bagi Chapin dan Kaiser (1979) perancangan gun a tanah secara terperinci dan tersusun amat perlu bagi menjamin sumber tanah yang berharga dapat digunakan dengan lebih efektif, terkawal dan membawa keuntungan maksimum. Perancangan yang berhubung dengan pencapaian sesuatu objektif dan diikuti pula oleh susunatur dalam satu jujukan yang bertertib dapat menjamin keuntungan yang berpanjangan. Ratcliffe (1974) berpendapat bahawa perancangan untuk memilih tapak mengimbangi kepentingan pelbagai pihak. Jelasnya, perancangan bertujuan untuk mengenal pasti pelbagai masalah yang kompleks sifatnya yang terhasil apabila sesuatu pembangunan hendak dilakukan, seterusnya mencari jalan penyelesiannya. Walau bagaimanapun proses perancangan pembangunan guna tanah kebiasannya mengikuti suatu urutan tertentu iaitu melalui peringkat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah I. Tempoh proses perancangan ini mernakan masa daripada beberapa bulan hingga beberapa tahun. la bermula dengan peringkat mengenal pasti masalah tentang pembangunan yang akan dilakukan. Ini kerana setiap jenis pembangunan ada masalah yang 2

9 Pengenalpastian dan Penganalisisan Masalah Membentuk matlamat dan Objektif Membuat Ramalan dan Jangkaan Menghasil dan Menilai Tindakan Altematif Analisis Kebolehlaksanaan Membuat Penilaian Implementasi Rajah 1: Peringkat-peringkat dalam Proses Perancangan Su m ber: Alexander et a!. (l979) 3

10 tersendiri. Begitu juga dengan pembangunan guna tanah. Oleh itu sebelum sesuatu pembangunan dilakukan peringkat pengenalpastian masalah merupakan peringkat yang amat penting. Misalnya antara masalah yang sering wujud dalam pembangunan gun a tanah ialah terdapatnya pertembungan dan persaingan antara pelbagai jenis kegunaan tanah di atas tapak yang sama (Eastmen et ai, 1995; Ruslan Rainis, 1991a). Situasi begini terjadi apabila sesuatu kawasan "yang berpotensi sesuai dibangunkan untuk pelbagai jenis guna tanah. Contohnya kawasan pertanian yang berdekatan dengan bandar sesuai untuk guna tanah perumahan atau komersil. Oleh yang demikian penggunaan tanah sedia ada selalunya akan ditukarkan kepada kegunaan yang lebih menguntungkan. Masalah begini akan dapat di atasi dengan adanya perancangan yang rapi meliputi keperluan penduduk dan perkembangan bandar di masa depan. Setelah masalah yang ada dikenal pasti, peringkat kedua proses perancangan pembangunan guna tanah ialah membentuk matlamat dan objektif-objektif yap..g lebih khusus dan dapat diukur. Matlamat dan objektif yang dibentuk ini hams selari dan berkait dengan masalah yang telah dikenal pasti tadi. Ini bagi mewujudkan pembangunan guna tanah yang lebih teratur bagi perancangan fizikal, sosial dan alam sekitar dan menyelaraskan pembangunan guna tanah terutama antara bandar dan luar bandar supaya proses perbandaran berjalan dengan lancar tanpa menjejaskan produktiviti dan kepentingan sesuatu kawasan serta membantu mewujudkan ruang dan peluang bagi meningkatkan pelbagai sektor ekonomi. Peringkat seterusnya ialah membuat ramalan dan jangkaan ten tang keadaan masa depan. Persoalannya bolehkah kita meramal masa depan? Jawapannya "ya" bagi sesetengah 4

11 perkara tetapi tidak untuk semua. Namun begitu bagi memastikan sesuatu ramalan yang dibuat itu berjaya dan selari dengan matlamat dan objektif pembangunan, maka kedapatan maklumat menjadi elemen perlu. Misalnya ahli perancang cuba meramal arah pembangunan guna tanah pada masa depan di sesuatu kawasan. Oleh itu maklumat tentang guna tanah pada masa lepas diperlukan. Oaripada maklumat ini barulah jangkaan masa depan dapat dibuat. Peringkat keempat ialah berhubung dengan proses menghasil dan menilai tindakan alternatif yang perlu diambil. Peringkat ini memberi kesan langsung terhadap kualiti keputusan akhir. Tindakan-tindakan alternatif yang perlu diambil ini berpandukan pula kepada kombinasi maklumat-maklumat sedia ada. Pada peringkat ini juga tindakan percambahan fikiran "brainstorming" perlu dil kukan. Tindakan ini penting agar alternatif-alternatif yang dikemukakan adalah kreatif dan berkesan. Proses perancangan yang seterusnya ialah analisis kebolehlaksanaan. Pada peringkat ini ahli perancang harus mengkaji dan meneliti kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul apabila sesuatu projek pembangunan itu dilakukan. Misalnya ahli perancang boleh menanyakan apakah impak sekiranya kawasan ini dibangunkan sebagai kawasan industri? Sejauh manakah perancangan pembangunan guna tanah yang dibuat mencapai matlamat dan objektif pembangunan yang sebenarnya? Ini bermakna ahli perancang perlu membuat anal isis bagi menentukan sama ada sesuatu pembangunan boleh dilaksanakan di kawasan tersebut atau tidak. Proses perancangan seterusnya ialah melibatkan aspek penilaian. Menurut Catanesa dan Snyder (1979) peringkat penilaian bermula apabila ahli perancang mempunyai beberapa alternatif untuk diimplementasikan. Oleh itu ahli perancang harus menentukan apakah alternatif yang terbaik. Bagi tujuan menilai alternatif-alternatif yang 5

12 dipilih tadi, maka ahli perancang perlu menggunakan kaedah-kaedah penilaian yang terbaik. Misalnya pada tahun 1950an, analisis kos-faedah telah digunakan. Kini kaedah matrik pencapaian matlamat dan "planning balance sheet" digunakan dalam membuat penilaian terhadap altematif tindakan. Walau bagaimanapun setiap analisis penilaian yang dipilih harus sesuai dengan altematif yang hendak dinilai. Oleh itu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi perlu ada pada diri setiap ahli perancang. Peringkat terakhir dalam proses perancangan ialah implementasi. Pada peringkat ini ahli perancang akan bertindak mengimplementasikan altematif terbaik yang dipilih ke dunia sebenar. Proses-proses perancangan yang dinyatakan ini berlaku secara berterusan. 1.2 Permasalahan Kajian Oaripada proses perancangan yang kompleks itu ahli perancang seringkali menghadapi pelbagai masalah. Oaripada perbincangan di atas peringkat ketiga dalam proses perancangan ialah peringkat membuat ramalan dan jangkaan. Proses membuat ramalan dan jangkaan memerlukan banyak maklumat masa lepas dan masa kini. Walau bagaimanapun ahli perancang menghadapi masalah mendapatkan dan menguruskan maklumat. Harris (1965) berpendapat bahawa ramalan dan jangkaan memerlukan banyak maklumat yang berbentuk reruang dan bukan reruang. Ahris (1990) menyatakan maklumat amat penting bagi tujuan perancangan dan pengurusan. Maklumat mempunyai peranan dalam proses pembuatan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil, termasuk pengambilan keputusan strategik dan pengendalian. Kedua, proses bagaimana aktiviti-aktiviti dalarn satu organisasi disusun dalam bentuk kawalan penyelenggaraan. 6

13 Dengan memiliki maklumat yang lengkap, terkini, tersusun, dan terperinci membolehkan ahli perancang membuat ramalan dan bertindak dengan lebih reponsif untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Hanya dengan maklumat yang lebih sempuma ten tang sesuatu pembangunan yang hendak dilakukan sahaja ketidaktentuan dalam proses membuat keputusan dapat dikurangkan. Ini kerana pembuatan keputusan yang lebih yakin sahaja memungkinkan keuntungan yang optimum dapat dicapai._ Namun begitu kebanyakan maklumat yang wujud ini adalah dalam bentuk analog seperti peta dan jadual (Burrough, 1986). Dalam peta analog pula, maklumat bukan reruang akan dipaparkan dalam bentuk lorekan, warna atau perkataan dan simbol. Sungguhpun begitu, pengurusan dan perwakilan maklumat dalam bentuk ini amat terhad (Narimah, 1995)., Proses perancangan yang melibatkan penganalisisan banyak maklumat reruang dan bukan reruang sukar dijalankan dengan berkesan melalui peta berbentuk analog yang hanya membenarkan pertimbangan maklumat yang terhad. Selain daripada menggunakan data yang banyak, perancangan juga memerlukan data yang terkini dan konsisten. Tujuannya adalah untuk menjamin keputusan yang diperoleh adalah tepat. Tambahan pula pengurusan dan pengemaskinian data secara manual adalah kompleks. Justeru itu, kajian ini secara langsung cuba menyelesaikan masalah-masalah yang dinyatakan di atas menerusi pembangunan pangkalan data digital menggunakan SMG. 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian Daripada isu-isu dan masalah yang telah dibincangkan di atas, kajian ini mempunyai matlamat untuk mengaplikasikan teknologi SMG dalam pembangunan pangkalan data guna tanah digital. Kajian yang dijalankan ini dibahagikan kepada dua fasa iaitu fasa pertarna 7

14 kajian ini akan memfokuskan kepada pembangunan pangkalan data guna tanah digital bagi kawasan Tanjong Malim. Fasa kedua kajian ini kelak akan membangunkan pangkalan data gun a tanah digital bagi Lembah Bemam secara keseluruhannya. Untuk memastikan ia dapat mencapai matlamat tersebut maka kajian ini mempunyai objektif: a) untuk mengaplikasikan teknologi SMG bagi pembangunan pangkalan data guna tanah digital. b) memaparkan potensi dan keberkesanan aplikasi teknologi SMG dalam perancangan guna tanah. 1.4 Kajian Lampau Semenjak kewujudannya sekitar 1960an, SMG telah digunakan dengan begitu meluas sekali, terutamanya dalam menyelesaikan masalah yang berhubung dengan ruang. Bidang yang banyak mendapat faedah daripada perkembangan SMG ialah bidang perancangan. Ramai penyelidik yang mengaplikasikan SMG untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam perancangan. Keupayaan SMG sebagai alat yang mampu menyediakan maklumat yang lengkap dan kemaskini membantu ahli perancang untuk membuat perancangan dengan lebih tepat, cepat dan menguntungkan, di samping tidak membawa impak negatifterhadap persekitaran. Menurut Tomlin dan Johnston (1988), SMG berperanan dalam perancangan melalui tiga aspek iaitu pengurusan data secara umum, generalisasi data kepada sesuatu maklumat yang tertentu dan penggunaan maklumat yang tertentu dan seterusnya penggunaan maklumat tersebut dalam proses pembuatan keputusan. 8

15 (a) SMO dalam pembangunan tanah secara ekonomi dan meninggalkan impak persekitaran yang minimum Kajian yang telah dilakukan oleh Bright (1992) telah menggunakan SMG bagi membantu proses perancangan gun a tanah. Model yang dikemukakan oleh Bright (1992) iaitu "A Land Location and Optimization Technique (ALLOT)", dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi membangunkan tanah dengan lebih ekonomi dan meninggalkan impak persekitaran yang minimum. Model ini telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu CREATE dan MACRO. CREATE merupakan sebahagian daripada model ini yang berfungsi dengan mengambil kira faktor kos pembangunan dan impak persekitaran. Analisis kesesuaian tanah telah dijalankan dalam bahagian ini bagi memastikan kawasan yang dicadangkan sesuai untuk dibangunkan dengan menggabungkan faktor hidrologi, geologi, biologi, guna tanah, ketersediaan ada kemudahan prasarana, dan faktor alam sekitar. Analisis ini memerlukan banyak data yang menerangkan sifat fizikal kawasan tanah dalam bentuk yang mudah diurus. Teknik tindanan peta (map overlay) melalui SMG telah digunakan bagi mengurus dan menganalisis data -yang diperlukan. Model data raster telah digunakan dalam analisis ini. Permulaan model ini ialah dengan menginput data ke dalam pangkalan data. Lima faktor telah dipilih dalam menentukan kesesuaian sesuatu pembangunan bagi kajian ini iaitu tanih, guna tanah, kawasan banjir dan paya, pemandangan dan Iiputan tumbuhan. Setiap faktor akan dibahagikan kepada beberapa kategori yang akan menjadi penentu dalam menilai kos pembangunan dan impak persekitaran. Contohnya tanah akan dibahagikan kepada lapan 9

16 kumpulan yang mempunyai perbezaan kesesuaian bagi sesuatu pembangunan. Nilai bag! setiap guna tanah yang dicadangkan akan dicampurkan bagi menghasilkan nilai tahap kesesuaian bagi setiap penggunaan tanah yang dicadangkan. Peta yang menunjukkan kawasan yang sesuai bagi sesuatu kegunaan boleh dihasilkan diperingkat ini. Kebanyakan perisian dalam SMG berupaya menjalankan analisis ini bagi menentukan kesesuaian sesuatu lokasi bagi sesuatu kegunaan tertentu. Namun penggunaan yang dicadangkan bukanlah satu penggunaan yang optimum. Selain daripada itu, bahagian ini tidak mempunyai kawalan terhadap pertembungan antara dua kegunaan tanah. Bahagian kedua model ini, MACRO menggunakan hasil an lisis kesesuaian tanah dan mengagihkan perletakan yang sesuai bagi sesuatu aktiviti bagi menjamin kegunaan yang paling optimum. Bahagian ini akan mengambil kira kesesuaian tanah, permintaan terhadap tanah dan pertembungan antara dua jenis penggunaan yang sesuai. Model ini akan membandingkan nilai tahap kesesuaian yang paling tinggi. Sesuatu lokasi dipilih sebagai tapak yang paling sesuai jika penggunaan tanah tersebut memenuhi permintaan dan mempunyai nilai kesesuaian yang tinggi. Oleh itu, model ini difikirkan baik bagi perancangan kerana selain daripada menjalankan analisis kesesuaian tanah, ia telah mengambil kira permintaan terhadap penggunaan tanah dan pertembungan antara beberapa penggunaan tanah dalam menentukan perletakan lokasi sesuatu aktiviti. Walau bagaimanapun model ini telah dibentuk dengan menggunakan kepakaran dalam bidang komputer yang jarang didapati oleh ahli perancang. Penggunaan SMG dalam kajian ini hanya sekadar membantu dalam anal isis kesesuaian tanah. 10

17 (b) SMG dalam Penilaian Multi-Kriteria dan Multi-Objektif Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Eastman et al. (1995) telah mengaplikasikan SMG dalam perancangan guna tanah yang bersifat multi-kriteria dan multi-objektif. Dalam kajian ini SMG diaplikasikan sebagai alat sokongan keputusan dalam proses pembuatan keputusan bersifat multi-kriteria dan multi-objektif. Mereka telah menggunakan perisian yang terdapat dalam SMG iaitu IORISI melalui prosedur raster. Walau bagaimanapun, kajian yang dilakukan oleh Eastman et ai. (1995) ini juga memberikan pertimbangan yang bersifat fizikal dalam menyelesaikan masalah pertembungan antara dua projek pembangunan di atas lokasi tanah yang sarna. Pertembungan yang wujud ini ialah, ahli perancang berusaha menentukan kawasan mana yang sesuai untuk dibangunkan industri permaidani dan dalam masa yang sarna harus menetapkan juga kawasan yang sesuai untuk aktiviti pertanian. Kajian ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu penilaian multi-kriteria dan pembuatan keputusan multi-objektif. Penilaian multi-kriteria merupakan sebahagian daripada kaedah penyelesaiannya yang berperanan untuk memaparkan petunjuk-petunjuk yang harus diambil kira sebelum pembangunan guna tanah dilakukan. Petunjuk ini diperoleh dengan menggunakan prosedur biasa iaitu kombinasi pemberat linear dan anal isis kesejajaran ketidaksejajaran. Walau bagaimanapun kombinasi pemberat linear secara langsung terdapat dalam raster SMG. Pembuatan keputusan multi-kriteria dalam SMG seperti yang dinyatakan di atas berasaskan kepada kombinasi pemberat linear. Dalam kajian ini, loris I melalui model yang dikenali sebagai MCE telah dibentuk untuk proses tersebut. Walau bagaimanapun dalam skala yang berbeza sesetengah kriteria tidak boleh menjadi ukurannya. Oleh itu ia mernerlukan faktor II

18 yang telah dipiawaikan sebelum melakukan kombinasi dalam persamaan yang telah dinyatakan. Dalam kes IORISI, modul STRETCH digunakan kepada skala linear iaitu dengan nilainya daripada 0-255, 8-bit julat integer. Sementara itu dalam pembuatan keputusan multi-objektif masalah yang timbul melibatkan aspek objektif yang saling lengkap melengkapi dan objektif berkonflik. Untuk menyelesaikan masalah objektif yang saling lengkap-melengkapi ia boleh menggunakan proses penilaian multi-kriteria. Antara langkahnya ialah dengan mendapatkan satu set peta kesesuaian, satu terbitan dalam konteks objektif yang spesifik, kemudian hantarkan faktor untuk penilaian baru dalam mana-mana objektif pemberat dan gabungkan dengan ringkasan linear. Walau bagaimanapun bagi objektif berkonflik, tanah boleh dibahagikan kepada satu objektif tetapi tidak boleh lebih daripada satu. Tetapi cadangan objektif pilihan harus dibuat. Untuk tujuan ini SMG telah menyediakan suatu model yang terdapat dalam IORISI iaitu RANK dan RECLASS. Sungguhpun begitu, masalah multi-objektif diselesaikan dengan pendekatan matematik yang berada di luar SMG. Terdapat juga modul lain yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah multi-objektif. Modul yang dimaksudkan ialah modul MOLA (Multi-Objective Land Allocation). Seterusnya Eastman et al. (1995) telah mengemukakan langkah-langkah penyelesaian bagi kedua-dua bahagian. Dalam menyelesaikan masalah yang berhubung dengan penilaian multi-kriteria beliau mewujudkan empat langkah iaitu "establish criteria", "standardize factors", "establish faktors weights", dan "weighted linear combination". Sementara itu untuk penyelesaian masalah bagi pengagihan tanah multi-objektif pula rnereka menggunakan tiga langkah iaitu "rank standardize suitability maps", establish objectives weights" dan "interactively resolve conflicts". Setiap langkah-iangkah yang dinyatakan ini 12

19 menggunakan modul-modul atau prosedur-prosedur yang terdapat dalam SMG. Jelasnya kajian ini telah menunjukkan keupayaan SMG dalam menyelesaikan masalah dalam perancangan guna tanah dengan lebih jelas. Kajian yang dilakukan oleh Eastman et al. (I995) telah mengaplikasikan SMG dalam perancangan guna tanah yang bersifat multikriteria dan multi-objektif Walaupun SMG mempunyai keupayaan untuk mengubah, menggabungkan atribut, menghitung jarak dan menghasilkan statistik, namun ia masih belum digunakan semaksimum mungkin (Tomlin dan Johnston, 1988). Kerana itu menurut Bright (1992), kebanyakan proses pembuatan keputusan yang melibatkan aspek pengagihan guna tanah dan penentuan penggunaan gun a tanah, SMG hanya dijadikan sebagai alat teknologi sampingan. Jika diperhatikan, penggunaan SMG pada masa kini masih terhad kepada proses mencan kesesuaian perletakan sesuatu aktiviti di sesuatu kawasan sahaja. Nampaknya SMG hanya digunakan secara pasif dan tidak bersungguh-sunggu. Namun begitu, peningkatan dalam keupayaan-keupayaan yang ada dalam SMG apabila diintegrasi dengan analisis statistik diharapkan ia dapat digunakan dengan lebih berkesan dan lebih meluas. Kini SMG semakin diketahui umum dan penggunaannya boleh dikatakan semakin mendapat pertimbangan apabila sesuatu pembangunan yang berhubung dengan elemen reruang hendak dilakukan. 1.5 Reka Bentuk Kajian Dalam bahagian ini pengkaji mengarahkan perbincangan kepada reka bentuk kajian. Ini penting kerana, reka bentuk kajian akan menjadi asas kepada kajian ini kelak. Kajian yang 13

20 dijalankan ini bertujuan untuk menggunakan SMG dalam pembangunan pangkalan data digital. Reka bentuk kajian ini dipaparkan dalam Rajah 2. Peringkat pertama berhubung dengan mengenal pasti sumber-sumber data. Peringkat kedua, berhubung dengan penyediaan pangkalan data yang melibatkan aspek reka bentuk pangkalan data. Peringkat ketiga ialah peta analog dan jadual yang dikumpulkan dan kemudian diinput ke dalam pangkalan data. Data I Peta Lot I I Jadual I I Peta Topografi ]. Pendigitan,,. Pengeditan Data Digital,. Pangkalan Data Digital Tanjong Malim Rajah 2: Reka Bentuk Kajian 14

21 (AJ Mengenal Pasti Sumber-sumber Data Sistem maklumat geografi pada asasnya terlibat dengan data yang dirujuk mengikut reruang. Data reruang biasanya diperoleh daripada sumber-sumber seperti peta-peta sedia ada, foto udara, imej satelit, data daripada pengimbas pesawat udara, pengukuran di lapangan dan pangkalan data SMG lain. Data reruang yang diperoleh akan diter ngkan oleh data atribut. Data atribut mungkin diperoleh daripada pengamatan di lapangan, persampelan, soal selidik, data banci dan sebagainya. Secara umumnya, sumber data ini terbahagi kepada dua jenis iaitu sumber primer dan sekunder sarna ada dalam bentuk digital atau bukan digital. Sumber-sumber primer melibatkan pengumpulan sarna ada pengrekodan langsung seperti kerja ukur, pengamatan lapangan, soal selidik atau pengukuran instrumen atau pengrekodan secara jarak jauh iaitu pengukuran dan pengrekodan dibuat di lokasi berasingan seperti temu bual melalui telefon, pengira lalu lintas, perekod hujan automatik, sistem kedudukan global atau kaedah penderiaan jauh yang lain. Sementara itu, sumber sekunder pula boleh terdiri daripada data pentadbiran yang dihasilkan daripada fungsi penyimpanan data harian agensi kerajaan atau swasta seperti rekod kelahiran atau kematian, data lot harta ataupun rekod hujan atau data survei yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu sarna ada secara khusus atau dikemas kini mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dalam kategori ini termasuklah data daripada banci hinggalah imej yang diambil dengan sistem penderiaan jauh awam. Bagi data reruang, data sekunder yang lazim digunakan ialah peta-peta yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Pemetaan dan Ukur Negara (peta topografi, peta sempadan, peta bentuk bum i), Jabatan Geologi dan Kajibumi (peta geologi), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (peta 15

22 gun a tanah bandar), labatan Kerja Raya (peta jalan terperinci), labatan Parit dan Saliran (peta saliran), Jabatan Berkuasa Air (talian paip) dan Tenaga NasionaI (talian elektrik). Peta-peta yang dinyatakan ini diperoleh dalam pelbagai skala dan ada juga terhad yang boleh diperoleh cuma selepas mendapat kelulusan khas daripada pihak-pihak tertentu. (B) Reka Bentuk Pangkalan Data Kebiasaannya sesuatu perlaksanaan atau projek SMG melibatkan langkah utama iaitu menentukan objektif, pembinaan pangkalan data dan melaksanakan analisis dan mempersembahkan hasilan. Objektif projek SMG ban yak bergantung pada masalah yang hendak ditangani atau tugas-tugas yang perlu dilaksanakan, hasilan akhir dan kumpulan sasaran. Setelah objektif ditentukan, langkah seterusnya yang paling kritikal dan memakan masa yang lama ialah pembangunan pangkalan data. Pangkalan data yang lengkap dan tepat adalah penting dalam menentukan kualiti produk akhir SMG. Oleh itu, pangkalan data SMG mestilah direka bentuk dengan baik. Reka bentuk pangkalan data ini melibatkan tiga langkah penting iaitu menentukan isi kandungan pangkalan data, definisikan parameter storan setiap atribut dan tentukan pendaftaran koordinat (ESRI, 1990). (i) KenaI Pasti lsi Kandungan Pangkalan Data Langkah pertama dalam mereka bentuk pangkalan data ialah menentukan data yang akan dimasukkan ke dalam pangkalan data tersebut. Proses ini melibatkan tiga langkah iaitu mengenai pasti sifat-sifat geografi dan atribut yang diperiukan, menyusun lapisan-iapisan data dan mengenal pasti peta yang perlu didigitkan. Sifat-sifat geograf dan atribut yang 16

23 diperlukan ditentukan secara langsung oleh analisis dan tugasan-tugasan yang akan dilakukan dan produk peta yang akan dihasilkan. Setiap sifat mungkin akan memerlukan beberapa atribut. Maklumat keperluan ini biasanya diperoleh melalui analisis keperluan pengguna atau kriteria analisis yang ditetapkan. Apabila sifat-sifat dan atribut yang diperlukan telah dikenal pasti, pengkaji akan mengorganisasikan sifat-sifat geografi tersebut ke dalam lapisan-lapisan peta. Beberapa faktor mempengaruhi organisasi lapisan dalam pangkalan data dan ia berbeza mengikut aplikasi. Antara pertimbangan yang paling lazim digunakan untuk mengorganisasi lapisan-iapisan peta ialah jenis sifat (titik, garisan atau pojigon) dan kumpulan tema sifat. Umumnya, lapisan-iapisan disusun supaya titik-titik, garisan-garisan dan poligon-poligon disimpan dalam lapisan yang berasingan. Misalnya, sekolah-sekolah atau pusat bandar yang diwakilkan sebagai titik disimpan dalam satu lapisan, manakala sungai atau jalan raya diwakilkan sebagai garisan dan disusun sebagai satu lapisan yang lain. Sifat-sifat ini boleh juga disusun mengikut tema yang diwakilkannya. Misalnya, sungai mungkin disusun sebagai satu lapisan dan jalan raya sebagai lapisan yang lain. Walaupun sungai dan jalan raya diwujudkan dalam bentuk garisan, namun adalah munasabah untuk menyimpannya berasingan. Ini kerana atribut kedua-dua sifat ini sangat berbeza, jadi ia harus disimpan sebagai lapisan berasingan yang merujuk kawasan yang sarna. Sungai mungkin mempunyai atribut seperti nama, kelas sungai dan kadar aliran, manakala atribut bagi jalan pula termasuklah nama, jenis permukaan, bilangan lorong dan had laju. Proses mengenal pasti sifat-sifat geografi dan atributnya dan mengorganisasi maklumat ini ke dalam bentuk lapisan akan menentukan peta-peta yang akan terkandung dalam 17

24 pangkalan data digital yang dibina. Dalam sesetengah kes, lapisan-lapisan peta ini mungkin tersedia dalam peta-peta yang berbeza (seperti peta kadaster yang menunjukkan hanya sempadan lot tanah) atau tanah tersedia dalam format digital. Dalam kes yang lain, pengguna mungkin perlu mengautomasikan Iapisan-lapisan daripada satu peta asas seperti peta topografi. Dalam hal yang sedemikian, adalah lebih baik diwujudkan manuskripmanuskrip peta yang berasingan bagi setiap lapisan memandangkan maklumat yang begitu banyak pada peta asas itu akan menyukarkan proses automasi. Ini biasanya dilakukan dengan menyurih sifat-sifat diperlukan ke dalam bahan lut sinar yang lain. (ii) Mendefinisikan Setiap Atribut Apabila atribut-atribut yang diperlukan bagi setiap lapisan telah dikenal pasti, langkah seterusnya ialah untuk menentukan parameter-parameter khas bagi setiap atribut dan jenisjenis nilai data yang akan disimpan. Langkah ini akan memudahkan pembangunan faik-fail data bagi menyimpan nilai-nilai atribut tersebut, Pada peringkat ini pengkaji akan menentukan atribut yang akan disimpan sebagai aksara sarna seperti nama asalnya, manakala atribut yang mewakili nilai numerik (seperti panjang atau lebar jalan) seharusnya disimpan sebagai nilai sebenar. Tcrdapat sebilangan atribut diterangkan sebagai untaian aksara yang lebih baik diwakilkan sebagai kod di dalam komputer. Sekiranya atribut menerangkan satu kelas, mungkin lebih mudah dan lebih cekap untuk menyimpan kod untuk kelas tersebut dibandingkan dengan satu penerangan. Misalnya, perkataan 'komersil' mungkin boleh disimpan sebagai kod aksara 'C' atau kod nurnerik '02'. Penggunaan nilai atribut dalam bentuk kod memudahkan 18

EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii To my beloved friends and family iv ACKNOWLEDGEMENT In preparing

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS

More information

9888889 1822 1155 51 9101103 USIM 694 51 01 5 5 ABSTRAK Objektif kajian adalah untuk mendedahkan agenda tersembunyi pentadbiran Amerika Syarikat dan peranan institusi perancangan strategi Amerika dalam

More information

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the

More information

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERMINING EMERGENCY EVACUATION AID FOR FLOOD DISASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA

More information

Earthwork Activities in Private Housing Industry

Earthwork Activities in Private Housing Industry Earthwork Activities in Private Housing Industry LAM YUEN SIONG A project report submitted in partial fulfilment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Construction Management)

More information

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR SUHAILAH BINTI MOHD YATIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI

More information

MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM

MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM MUHAMMAD ASYRAF ZULKAPLE AMIRAH ISMAIL Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Alumni merujuk kepada bekas graduan sesebuah pusat

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH

APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH NUR FAEZA SUHAIMI NOORAZEAN MOHD ALI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Proses pembelajaran tidak ketinggalan mengalami perubahan

More information

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING

More information

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2012/2013 Saya SYUKRIYAH

More information

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION Perincian Perubahan Kelulusan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Perkhidmatan Utaman untuk Kelulusan Mesyuarat Pengurusan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan cadangan

More information

CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH)

CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH) VOT 78106 CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH) PROF. DR. AHRIS YAAKUP PROF. MADYA DR. AHMAD NAZRI MUHAMAD LUDIN DR. FOZIAH JOHAR PN. NORDIDNI CHE

More information

SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH

SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH Jurnal Teknologi, 40(B) Jun. 2004: 41 66 Universiti Teknologi Malaysia SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (SSP) 41 SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH TARMIJI MASRON

More information

ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI

ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI i ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI Report submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Bachelor of Technology Management

More information

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA NORHABINA ABD ARIS FPAS 2012 19 MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA By

More information

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun. Abstrak

Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun. Abstrak Kesahan Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun 1 Muhamad Hafiz Ismail, 2 PM. Dr. Ahmad Hashim 1 Fakulti Pendidikan UTM, 2 Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan,

More information

THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH

THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Civil Engineering

More information

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses.

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses. Title: Two Malay enrolled nurses awarded the Tan Chin Tuan Nursing Award Reporter: Nity Farhana Dolhamid Media/Date: BERITA, 22 November 2016 Translated by: Zulayqha Binte Zulkifli SINGAPORE: Two Malay

More information

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA NORFASHAH BIN MOHAMED FPAS 2013 12 WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

More information

THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI

THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI A dissertation submitted in fulfillment of the requirements

More information

IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG

IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG (The Implications Of Changes In The Urban Development To Public Safety: A Case Study In The

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2.

More information

e Proceeding National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17)

e Proceeding National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17) STUDENT GUIDELINE FOR COLOR THEORY-TEMPLATE PEMUDAHCARA RODA WARNA Nurhamizah Binti Misuan zara.mieyariesza@gmail.com Masithah Binti Jasman onlymemars@yahoo.com Jabatan Rekabentuk & Komunikasi Visual Politeknik

More information

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DAN SEKTOR KESIHATAN AWAM: KAJIAN DEMAM DENGGI DI BANDAR BARU BANGI DAN KAJANG

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DAN SEKTOR KESIHATAN AWAM: KAJIAN DEMAM DENGGI DI BANDAR BARU BANGI DAN KAJANG KERTAS SAINTIFIK SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DAN SEKTOR KESIHATAN AWAM: KAJIAN DEMAM DENGGI DI BANDAR BARU BANGI DAN KAJANG Shaharudin I *,Shamsul A.S. #, Tahir A #, Mariam M #, Azah D # & Nik Shamsidah

More information

PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI Laporan

More information

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDAFTARAN MAJIKAN PERKESO KUALA KANGSAR SECARA ATAS TALIAN KAMSIAH BINTI ZAINAL ABIDIN

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDAFTARAN MAJIKAN PERKESO KUALA KANGSAR SECARA ATAS TALIAN KAMSIAH BINTI ZAINAL ABIDIN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDAFTARAN MAJIKAN PERKESO KUALA KANGSAR SECARA ATAS TALIAN KAMSIAH BINTI ZAINAL ABIDIN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Standard Operating Procedure Permohonan Dana im4u Outreach Centre Berikut merupakan (SOP) im4u Outreach Centre bagi sebarang permohonan dana yang di kemukakan kepada pihak kami: Semasa Permohonan dibuat:

More information

AMALAN PERUNDINGAN BERPRINSIP GURU BESAR PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB) UTM MOHD IRWAN BIN ABD RAHMAN

AMALAN PERUNDINGAN BERPRINSIP GURU BESAR PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB) UTM MOHD IRWAN BIN ABD RAHMAN AMALAN PERUNDINGAN BERPRINSIP GURU BESAR PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB) UTM MOHD IRWAN BIN ABD RAHMAN Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan

More information

PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN

PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN i PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN Laporan Projek Sarjana Sains ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2. This Campaign

More information

AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT Tesis

More information

Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar. di Universiti Pendidikan Sultan Idris

Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar. di Universiti Pendidikan Sultan Idris Jurnal Seni dan Pendidikan Seni 79 ISSN 2289-4640 / Vol. 4 (2016)) / (79-86) Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Seni di Universiti Pendidikan

More information

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM Borang PTAR(BPP)/Ahli Luar/06/2015/Pind.2016 PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM (Sila isi maklumat dengan lengkap/ All fields must be

More information

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN Mustapha Kamal Ahmad Kassim Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut

More information

Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia

Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia Topik 1 Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Memberikan definisi pengurusan sumber manusia; 2. Menerangkan kepentingan pengurusan

More information

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018 PEKELILING PEPERIKSAAN 5/2018 PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA Pelajar Program Pengajian Ijazah Tinggi Pelajar Program Pengajian Ijazah Pertama (Penuh Masa, Program Pesisir, Program Usaha Sama Akademik) Pelajar

More information

The impact of waste disposal management on the water quality of rivers in Malaysia: Lessons from Pajam waste disposal sites, Negeri Sembilan

The impact of waste disposal management on the water quality of rivers in Malaysia: Lessons from Pajam waste disposal sites, Negeri Sembilan 50 Impak pengurusan tapak pelupusan ke atas kualiti air sungai di Malaysia: Iktibar dari pengalaman tapak pelupusan Pajam dan Sungai Pajam, Negeri Sembilan Zaini Sakawi 1, Mohd Hairimi Mohd Ali 1, Katiman

More information

Sains Malaysiana 42(5)(2013):

Sains Malaysiana 42(5)(2013): Sains Malaysiana (5)(0): 579 586 Analisis Potensi Kebakaran Hutan Menggunakan Teknik Georuang dan Permodelan AHP di Selangor, Malaysia (Analysis of Potential Forest Fires by Utilizing Geospatial and AHP

More information

CADANGAN REKA BENTUK SUBSISTEM MAKLUMAT PERUNDANGAN BAGI PENGURUSAN KAWASAN TANAH BENCAH KAJIAN KES: TG. PIAI & SG. PULAI. NAFISA BINTI HOSNI

CADANGAN REKA BENTUK SUBSISTEM MAKLUMAT PERUNDANGAN BAGI PENGURUSAN KAWASAN TANAH BENCAH KAJIAN KES: TG. PIAI & SG. PULAI. NAFISA BINTI HOSNI ong yang tidak berkenaan CADANGAN REKA BENTUK SUBSISTEM MAKLUMAT PERUNDANGAN BAGI PENGURUSAN KAWASAN TANAH BENCAH KAJIAN KES: TG. PIAI & SG. PULAI. NAFISA BINTI HOSNI Tesis ini dikemukakan Sebagai memenuhi

More information

FAKTOR-FAKTOR PERLAKUAN PENGGUNA YANG MEMPENGARUHI PEMBELI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN HARTA TANAH KEDIAMAN KES KAJIAN : DAERAH MELAKA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR PERLAKUAN PENGGUNA YANG MEMPENGARUHI PEMBELI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN HARTA TANAH KEDIAMAN KES KAJIAN : DAERAH MELAKA TENGAH FAKTOR-FAKTOR PERLAKUAN PENGGUNA YANG MEMPENGARUHI PEMBELI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN HARTA TANAH KEDIAMAN KES KAJIAN : DAERAH MELAKA TENGAH RAZWIN NOOR BT RAZALI Laporan projek ini di kemukakan

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering MANAGEMENT AND DISPOSAL OF CLINICAL WASTE IN SARAWAK GENERAL HOSPITAL Mohammad Khalis Afham Bin Md Sahlan Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) 2009 UNIVERSITI

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

THE CHALLENGES AND SUCCESS FACTORS IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: CASE STUDY OF ENTREPRENEURS AT JONKER STREET, MALACCA

THE CHALLENGES AND SUCCESS FACTORS IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: CASE STUDY OF ENTREPRENEURS AT JONKER STREET, MALACCA THE CHALLENGES AND SUCCESS FACTORS IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: CASE STUDY OF ENTREPRENEURS AT JONKER STREET, MALACCA GOH MEI LING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE CHALLENGES AND SUCCESS FACTORS

More information

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN ZULKEFLI BIN MAT JUNIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI

More information

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI PERISIAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 NUR FAZILA BINTI SALLEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI PERISIAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 NUR FAZILA BINTI SALLEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI PERISIAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 NUR FAZILA BINTI SALLEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya

More information

Analisis Metabolisma Bandar Menggunakan Teknik Material Flow Analysis (MFA) di Seremban. Sharif Shofirun Bin Sharif Ali (P85768)

Analisis Metabolisma Bandar Menggunakan Teknik Material Flow Analysis (MFA) di Seremban. Sharif Shofirun Bin Sharif Ali (P85768) Analisis Metabolisma Bandar Menggunakan Teknik Material Flow Analysis (MFA) di Seremban Sharif Shofirun Bin Sharif Ali (P85768) Kolej Undang Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS), Universiti

More information

DETERMINATION OF LEAD CONTENT IN WHITENING CREAM USING LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY ANALYSIS WAN NORSYUHADA BT WAN MOHD SHUKRI

DETERMINATION OF LEAD CONTENT IN WHITENING CREAM USING LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY ANALYSIS WAN NORSYUHADA BT WAN MOHD SHUKRI i DETERMINATION OF LEAD CONTENT IN WHITENING CREAM USING LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY ANALYSIS WAN NORSYUHADA BT WAN MOHD SHUKRI A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award

More information

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH)

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH) Pandangan Terhadap Perubahan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya di Perceptions on the Change of Electoral Boundaries in Hulu Langat and Serdang Parliamentary Constituencies, Selangor Junaidi Awang Besar

More information

MSG Quality Control [Kawalan Mutu]

MSG Quality Control [Kawalan Mutu] - 1 - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 MSG 262 - Quality Control [Kawalan Mutu] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS poligon Thiessen dan kontur Isoyet

Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS poligon Thiessen dan kontur Isoyet 105 Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS poligon Thiessen dan kontur Isoyet Shaharuddin Ahmad 1, Noorazuan Md. Hashim 1 1 School of Social, Development and

More information

ISI KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN BAHAGIAN SATU 1.0 PENDAHULUAN 1

ISI KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN BAHAGIAN SATU 1.0 PENDAHULUAN 1 vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI PELAN ABSTRAK ABSTRACT i ii

More information

Kesan Pembandaran terhadap Pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu

Kesan Pembandaran terhadap Pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu Kesan Pembandaran terhadap Pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu Urbanisation Effect on Urban Heat Island Occurance in Kuala Terengganu Mohd Hairy Ibrahim, Kamarul Ismail & Siti Shazlina Nazari

More information

Pola dan Proses Pemilikan Tanah oleh Orang-orang Pulau di Kawasan Darat Mersing: Kajian Kes di Kampung Sri Bahagia

Pola dan Proses Pemilikan Tanah oleh Orang-orang Pulau di Kawasan Darat Mersing: Kajian Kes di Kampung Sri Bahagia Pola dan Proses Pemilikan Tanah oleh Orang-orang Pulau di Kawasan Darat Mersing: Kajian Kes di Kampung Sri Bahagia Azima Abdul Manaf, Suhana Saad, Mohd Shamsudin & Hamzah Jusoh Pusat Pengajian Sosial,

More information

PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011

PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Jun 2011 14 June 2011 P.U. (B) 306 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY

More information

Condition Appraisal Technical Report

Condition Appraisal Technical Report Condition Appraisal Technical Report Hospital: Hospital Pontian Equipment Description: Sewage Treatment Plant (Hi-Kleen) Ref No: CA/FEMS/C0003/2015 Date: 30 September 2015 Facility Engineering Maintenance

More information

KEBERKESANAN PELAKSANAAN LOCAL AGENDA 21 DI MALAYSIA: KAJIAN KES MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI (MPSP), PULAU PINANG. Oleh ZAINAL MD ZAN

KEBERKESANAN PELAKSANAAN LOCAL AGENDA 21 DI MALAYSIA: KAJIAN KES MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI (MPSP), PULAU PINANG. Oleh ZAINAL MD ZAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN LOCAL AGENDA 21 DI MALAYSIA: KAJIAN KES MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI (MPSP), PULAU PINANG Oleh ZAINAL MD ZAN Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor

More information

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNITEN has been awarded Tier 5 SETARA-2017 rating (Excellent) in the 'Mature University Category at the Majlis Penarafan Universiti dan Kolej Universiti (SETARA) 2017.

More information

Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan

Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 13 issue 4 (126-137) 126 Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan Zaini Sakawi 1, Sofia Ayup 2, Mohd Fauzi Sukimi

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

TALIAN BEKALAN ELEKTRIK DAN KESANNYA KE ATAS MASYARAKAT DAN NILAI HARTA TANAH

TALIAN BEKALAN ELEKTRIK DAN KESANNYA KE ATAS MASYARAKAT DAN NILAI HARTA TANAH TALIAN BEKALAN ELEKTRIK DAN KESANNYA KE ATAS MASYARAKAT DAN NILAI HARTA TANAH KALTHUM BINTI MOHD GHAZALLI Laporan Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan

More information

TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS)

TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS) TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS) A Perkhidmatan Operasi, Sokongan dan Penyelenggaraan Perkakasan, Perisian, Rangkaian dan Aplikasi bagi Total Hospital (THIS) Di bawah Produk Cerner bagi Hospital

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA A STUDY OF SAFETY AND HEALTH AWARENESS AND NOISE ASSESSMENT AT STAMPING DIE COMPANY This report submitted in accordance with requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

PENGAMBILAN SKIM STRATA DAN TANAH BAWAH TANAH

PENGAMBILAN SKIM STRATA DAN TANAH BAWAH TANAH PENGAMBILAN SKIM STRATA DAN TANAH BAWAH TANAH SEMINAR PEMBANGUNAN STRATA & STRATUM 2017 13 MAC 2017 PARKROYAL KUALA LUMPUR Sr Chan Keat Lim JUPEM PINDAAN KEPADA 3 PERUNDANGAN TANAH 1 KANUN TANAH NEGARA

More information

Memperkasakan usahawan van dalam pengangkutan awam luar bandar di Hulu Terengganu

Memperkasakan usahawan van dalam pengangkutan awam luar bandar di Hulu Terengganu GEOGRAFIA Online TM Malaysian Journal of Society and Space 2 issue 2 (6-76) 26, ISSN 28-249 6 Memperkasakan usahawan van dalam pengangkutan awam luar bandar di Hulu Terengganu Mazdi Marzuki¹, Rosmiza M.Z²,

More information

2. This Campaign is applicable for all RHB Credit and Debit Cards, except RHB Platinum Business Cards. ( Eligible Cardmember )

2. This Campaign is applicable for all RHB Credit and Debit Cards, except RHB Platinum Business Cards. ( Eligible Cardmember ) Terms and Conditions ( T&C ) RHB RM1 Million Cash Back campaign 1. RHB RM1 Million Cash Back campaign( Campaign ) shall run from 15 th October 2015 to 14 th February 2016, both dates inclusive ( the Campaign

More information

TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV

TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV Note: Cardholders are advised to read and understand the Campaign Terms and Conditions before participating. 1) The Campaign is valid for selected

More information

Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS Poligon Thiessen dan Kontur Isoyet

Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS Poligon Thiessen dan Kontur Isoyet Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS Poligon Thiessen dan Kontur Isoyet SHAHARUDDIN AHMAD NOORAZUAN MD. HASHIM PUSAT PENGAJIAN SOSIAL, PEMBANGUNAN & PERSEKITARAN

More information

MADYA HERAWATI BTE AHMAD. Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Teknologi

MADYA HERAWATI BTE AHMAD. Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Teknologi ISU-ISU PENGUATKUASAAN TERHADAP PENILAIAN KESAN KE ATAS ALAM SEKELILING (EIA) BAGI PROJEK PERUMAHAN DI KAWASAN LERENG BUKIT, KAJIAN KES: NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN MADYA HERAWATI BTE AHMAD Tesis ini dikemukakan

More information

PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT LATIHAN AWAM HELMI BIN HJ. HARON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT LATIHAN AWAM HELMI BIN HJ. HARON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT LATIHAN AWAM HELMI BIN HJ. HARON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT

More information

RELIABILITY OF SAFETY PERFORMANCE INDICATOR: COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS OF SAFETY PROGRAMS IN CONSTRUCTION SITE RAMES KUMAR SHANMUGAM

RELIABILITY OF SAFETY PERFORMANCE INDICATOR: COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS OF SAFETY PROGRAMS IN CONSTRUCTION SITE RAMES KUMAR SHANMUGAM i RELIABILITY OF SAFETY PERFORMANCE INDICATOR: COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS OF SAFETY PROGRAMS IN CONSTRUCTION SITE RAMES KUMAR SHANMUGAM A project report is submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

PERANAN PERUNDING TANAH DALAM PROSES PERMOHONAN SERAH BALIK DAN KURNIA SEMULA (SBKS) DALAM NEGERI JOHOR. ABU BAKAR HJ IBRAHIM

PERANAN PERUNDING TANAH DALAM PROSES PERMOHONAN SERAH BALIK DAN KURNIA SEMULA (SBKS) DALAM NEGERI JOHOR. ABU BAKAR HJ IBRAHIM i PERANAN PERUNDING TANAH DALAM PROSES PERMOHONAN SERAH BALIK DAN KURNIA SEMULA (SBKS) DALAM NEGERI JOHOR. ABU BAKAR HJ IBRAHIM Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

LAPORAN AKHIR PEMBANGUNAN BERORIENTASIKAN TRANSIT (TOD) Kajian Pelan Potensi. di Negeri Selangor DISEDIAKAN UNTUK; DISEDIAKAN OLEH;

LAPORAN AKHIR PEMBANGUNAN BERORIENTASIKAN TRANSIT (TOD) Kajian Pelan Potensi. di Negeri Selangor DISEDIAKAN UNTUK; DISEDIAKAN OLEH; Kajian Pelan Potensi PEMBANGUNAN BERORIENTASIKAN TRANSIT (TOD) di Negeri Selangor LAPORAN AKHIR DISEDIAKAN OLEH; DISEDIAKAN UNTUK; INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA JABATAN PERANCANGAN

More information

MODUL POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MODUL POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MODUL POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA E5124 / UNIT0/ 0 E5124 KOMUNIKASI DATA MOHD DAUD BIN ALANG HASSAN (PSP), MOHD KAMAL ARIFFIN BIN ZAKARIYA (PSP), ABU BAKAR BIN IBRAHIM (PSP). BIODATA PENULIS

More information

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AM BILANGAN 3 TAHUN 2015

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AM BILANGAN 3 TAHUN 2015 KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AM BILANGAN 3 TAHUN 2015 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL DAN PEMANTAUAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) AGENSI SEKTOR AWAM JABATAN PERDANA

More information

2.3. For joint customer of Libshara-i, only the primary account holder will qualify to participate.

2.3. For joint customer of Libshara-i, only the primary account holder will qualify to participate. TERMS AND CONDITIONS FOR KFH DRAWS CAMPAIGN ( CAMPAIGN ) 1. Campaign Period 1.1. This KFH Draws campaign ( Campaign ) is organised by Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad ( KFH Malaysia ) and the Campaign

More information

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF TAJUK : KAJIAN TERHADAP MOTIF SONGKET TERENGGANU FATIN AMIRAH BINTI ZAMERI (30180) Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni ) 2014 KAJIAN TERHADAP

More information

KAWALAN, PENGUATKUASAAN, PENDAKWAAN SERTA HUKUMAN BAGI ISU PENCEROBOHAN TANAH WAKAF DI MALAYSIA

KAWALAN, PENGUATKUASAAN, PENDAKWAAN SERTA HUKUMAN BAGI ISU PENCEROBOHAN TANAH WAKAF DI MALAYSIA KAWALAN, PENGUATKUASAAN, PENDAKWAAN SERTA HUKUMAN BAGI ISU PENCEROBOHAN TANAH WAKAF DI MALAYSIA Rusnadewi Abdul Rashid, 1 Rohayati Hussin, 2 Noor Inayah Yaakub 3 Abstrak Isu pencerobohan tanah wakaf adalah

More information

BAB 1 PENDAHULUAN Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Pengenalan Satu fenomena yang berlaku kesan daripada kepesatan pembangunan dalam wilayah metropolitan ialah berlakunya limpahan pembandaran dalam bentuk penyelerakan aktiviti guna

More information

MANUAL KUALITI SYARIAH

MANUAL KUALITI SYARIAH MANUAL KUALITI SYARIAH PSP PSP-PK-MK MANUAL KUALITI SYARIAH DISEDIAKANOLEH DILULUSKANOLEH JAWATAN Pengurus Kualiti Pengarah TARIKH 14 Nov 2017 16 Nov 2017 KELUARAN PINDAAN TARIKH BERKUATKUASA 01 00 17

More information

PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT

PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT Jurnal Komunikasi Malaysian, Journal of Communication Jilid 1 2016: 137-148 PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT ABSTRAK Kolej Universiti

More information

PENDAPAT PELATIH TERHADAP KURSUS YANG DITAWARKAN DI AKADEMI BINAAN MALAYSIA JOHOR MOHD SYAIFUL AKMAL BIN MOHD NAIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENDAPAT PELATIH TERHADAP KURSUS YANG DITAWARKAN DI AKADEMI BINAAN MALAYSIA JOHOR MOHD SYAIFUL AKMAL BIN MOHD NAIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENDAPAT PELATIH TERHADAP KURSUS YANG DITAWARKAN DI AKADEMI BINAAN MALAYSIA JOHOR MOHD SYAIFUL AKMAL BIN MOHD NAIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/97) JUDUL

More information

KAJIAN HIDROLOGI DI KAWASAN KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KAJIAN HIDROLOGI DI KAWASAN KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KAJIAN HIDROLOGI DI KAWASAN KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS MOHAMAD SUHAILY YUSRI CHE NGAH NASIR NAYAN MOHMADISA HASHIM MOHD FARIS DZIAUDDIN KOD PENYELIDIKAN: 2010-0047-108-01

More information

YBhg. Tan Sri Abu Bakar Bin Haji Abdullah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

YBhg. Tan Sri Abu Bakar Bin Haji Abdullah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia TEKS UCAPAN ALUAN PENGARAH INTAN DI MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) INTAN-UUM BAGI KURSUS SARJANA SAINS PENGURUSAN PADA 28 OKTOBER 2011 (HARI JUMAAT) Saudara Pengerusi Majlis YBhg.

More information

Sistem Tagal: Pengurusan Biosfera Tradisional dalam Industri Pelancongan

Sistem Tagal: Pengurusan Biosfera Tradisional dalam Industri Pelancongan Sistem Tagal: Pengurusan Biosfera Tradisional dalam Industri Pelancongan Jurry Foo@ Jurry Bt. F. Michael Program Geografi, Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia Sabah, Beg berkunci 2073, 88999 Kota

More information

SAFETY AND HEALTH IN THE USE OF CHEMICALS AT WORK

SAFETY AND HEALTH IN THE USE OF CHEMICALS AT WORK NIOSH Malaysia Newsletter... bringing you the OSH updates No Permit:PP13200/12/2013(032007) May 2014:ISSN 1675-5464 Your OSH preferred partners SAFETY AND HEALTH IN THE USE OF CHEMICALS AT WORK World Day

More information

DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SELARAS SESI DEC 2015 (BELUM MUKTAMAT)

DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SELARAS SESI DEC 2015 (BELUM MUKTAMAT) DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SELARAS SESI DEC 2015 (BELUM MUKTAMAT) 1. Sukacita dimaklumkan bahawa Peperiksaan Akhir Selaras Politeknik KPT Sesi Disember 2015 akan dijalankan pada 02 16 April 2016. 2.

More information

BIASISWA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BUMT) JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU. - Syarat dan Kelayakan - Borang Permohonan

BIASISWA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BUMT) JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU. - Syarat dan Kelayakan - Borang Permohonan BIASISWA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BUMT) JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - Syarat dan Kelayakan - Borang Permohonan 1 SYARAT DAN KELAYAKAN BIASISWA UNIVERSITI MALAYSIA

More information

Sistem tagal dalam industri pelancongan: Manfaat kepada komuniti

Sistem tagal dalam industri pelancongan: Manfaat kepada komuniti 14 Sistem tagal dalam industri pelancongan: Manfaat kepada komuniti Jurry Foo@ Jurry bt. F. Michael 1 1 Program Geografi, Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia Sabah Correspondence: Jurry Foo@ Jurry

More information

PROSPEK DAN CABARAN BAGI MENGEKALKAN STATUS TANAH RIZAB MELAYU PADA ABAD KE-21 NURNABIHAH BINTI ZULKAPAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PROSPEK DAN CABARAN BAGI MENGEKALKAN STATUS TANAH RIZAB MELAYU PADA ABAD KE-21 NURNABIHAH BINTI ZULKAPAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PROSPEK DAN CABARAN BAGI MENGEKALKAN STATUS TANAH RIZAB MELAYU PADA ABAD KE-21 NURNABIHAH BINTI ZULKAPAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16

More information

PENGARUH SIMBOLISME SENI BINA PADA MASJID. KAJIAN KES MASJID KRISTAL KUALA TERENGGANU

PENGARUH SIMBOLISME SENI BINA PADA MASJID. KAJIAN KES MASJID KRISTAL KUALA TERENGGANU PENGARUH SIMBOLISME SENI BINA PADA MASJID. KAJIAN KES MASJID KRISTAL KUALA TERENGGANU Mohamad Shahrizal Bin Abd Ghafar Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 2015 PENGARUH SIMBOLISME SENI

More information

PENGARUH PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP PENYERTAAN SOSIAL PENDUDUK KAMPUNG BANDAR DI WILAYAH UTARA MALAYSIA

PENGARUH PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP PENYERTAAN SOSIAL PENDUDUK KAMPUNG BANDAR DI WILAYAH UTARA MALAYSIA PENGARUH PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP PENYERTAAN SOSIAL PENDUDUK KAMPUNG BANDAR DI WILAYAH UTARA MALAYSIA Mohamad Shaharudin Samsurijan 1, Radin Firdaus Radin Badarudin 2, Paramjit Singh Jamir Singh 3,

More information

SEJARAH PERKEMBANGAN BEKALAN AIR DOMESTIK DI NEGERI KEDAH SEHINGGA TAHUN 1957

SEJARAH PERKEMBANGAN BEKALAN AIR DOMESTIK DI NEGERI KEDAH SEHINGGA TAHUN 1957 SEJARAH PERKEMBANGAN BEKALAN AIR DOMESTIK DI NEGERI KEDAH SEHINGGA TAHUN 1957 Mohd Firdaus Abdullah Arba iyah Mohd Noor Abstract Kedah is a state in northern peninsular Malaysia and is one of the oldest

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) SEBAGAI KAEDAH PENGIRAAN LATIHAN BAHARU DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (BAGI STAF BUKAN AKADEMIK) 1. TUJUAN Panduan ini bertujuan menerangkan

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA RAHSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

More information

KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT

KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT Kad PRVI Miles dan Preferred Platinum UOBM ( Kad ) 1. Kempen 5X for Your Spend Kad PRVI Miles Miles & Preferred

More information