JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK"

Transcription

1 . SISTEM MAKLUMAT GUNA TANAH LEMBAH BERNAM: SATU KAJIAN PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA DIGITAL MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) EN. MOHD FARIS DZIAUDDIN JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2003

2 KANDUNGAN Muka Surat Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Abstrak Abstract 11 III IV V 1.0: Latar Belakang Kajian 1.1 Pentingnya Penyelidikan Terhadap Perancangan Guna Tanah Permasalahan Kajian Matlamat dan Objektif Kajian Kajian Lampau Reka Bentuk Kajian Kawasan Kajian Reka Bentuk Pangkalan Bemam Data Sistem Maklumat Guna Tanah Lembah Kesimpulan 1.9 Rujukan 1.10 Lampiran

3 SENARAI JADUAL Muka Surat Jadual 1: Rekabentuk Pangkalan Data Sistem Maklumat Guna Tanah Lembah Bemam 32 ladual2: Data Elemen yang digunakan di dalam Kajian 33 Jadual 3: Taburan Guna Tanah di Kawasan Kajian 35 11

4 SENARAI RAJAH Muka Surat Rajah 1: Peringkat-peringkat dalam Proses Perancangan Rajah 2: Reka Bentuk Kajian Rajah 3: Lokasi Kawasan Kajian III

5 ABSTRAK Kajian yang telah dijalankan ini telah berjaya menyediakan sebuah pangkalan data digital yang mengandungi maklumat guna tanah bagi kawasan Tanjong Malim menerusi penggunaan sistem maklumat geografi (GIS). Perisian ArcView versi PC telah dikenal pasti sebagai peri sian GIS yang telah digunakan untuk pembangunan pangkalan data digital LEMBAH BERNAM. Pengumpulan data bagi kajian ini melibatkan jangka masa 1990 hingga Data sekunder berbentuk reruang seperti data lot, guna tanah, jalan raya, sungai, dan kemudahan awam telah dikumpulkan daripada Jabatan-jabatan kerajaan dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak. Seterusnya, pangkalan data digital ini menyediakan capaian mudah kepada pengkaji-pengkaji yang berminat untuk membuat kajian berhubung aspek pembangunan guna tanah di Tanjong Malim. Di samping itu, menerusi pembangunan pangkalan data digital ini ia dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar yang mengambil kursus pengenalan sistem maklumat geografi dan aplikasi sistem maklumat geografi di UPSI. Kajian ini Juga merupakan kajian rintis kepada kajian yang lebih besar pada masa hadapan iaitu pembangunan pangkalan data digital bagi Lembah Bemam secara keseluruhannya. IV

6 ABSTRACT This study which was conducted has succeeded in substantiating a digital data base which contains the land use information for Tanjong Malim area through using Geographic Information Systems (GIS). The ArcView Software version PC was identified as GIS software that was used for the development of BERNAM VALLEY digital data base. The data collection for this study involves the years 1990 until Secondary data is ij:j. the spatial form such as lot map, land use, main road, river, and public facilities were gathered from govemment offices and the Department of Rural and Town Planning in state of Perak. In addition to that, this digital data base providing easy access to the researchers that interested to study about the aspect of land use development' in Tanjong Malim. Besides that, through the digital data base which has been developed also can be used in the teaching and learning process to the students who will take the Introduction to Geographic Information Systems and An Application of Geographic Information Systems courses at UPSI. This study also is the pioneer to the large study namely the development of digital data base on the whole area of Bernam Valley in the future. v

7 1.0 Latar Belakang Kajian Guna tanah merujuk kepada tujuan-tujuan eksploitasi yang dilakukan oleh manusia ke atas tanah. Guna tanah ditafsirkan juga sebagai aktiviti manusia ke atas tanah, sama ada untuk tujuan peribadi mahupun untuk tujuan komersii. Ielasnya tanah merupakan aset yang paling utama bagi manusia sama ada ia sebagai temp at kediaman, untuk tujuan ekonomi dan sebagainya. Penggunaan tanah mempunyai perkaitan rapat dengan beberapa prinsip asas ekonomi. Tanah adalah terhad, sedangkan kehendak manusia tidak terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pertambahan penduduk yang pesat, tingginya permintaan untuk barangan dan perkhidmatan telah menyebabkan tanah digunakan secara lebih intensif. Menurut Rhind (1980) sifat-sifat tanah yang mempunyai perletakan yang tetap, terhad dan berubah mengikut keadaan fizikal dan persekitaran telah merumitkan penentuan dalam penggunaannya. Putnam (1967) menjelaskan bahawa penggunaan tanah tertakluk kepada beberapa prinsip iaitu guna tanah secara optimum, guna tanah pelbagai dan prinsip pengeluaran secara maksimum. Perubahan guna tanah adalah penentu utama perubahan alam sekitar semula jadi yang secara langsung berinteraksi antara guna tanah dan atmosfera, sistem akuatik dan keadaan tanah di sekitar. Perubahan alam sekitar semula jadi secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Menyedari hakikat ini, pendekatan sistematik perlu apabila usaha memajukan tanah ingin dilakukan. Oleh itu pembangunan guna tanah harus dirancang. Perancangan guna tanah arnat menekankan keseluruhan proses apabila rnanusia merancang untuk mengubah tanah berasaskan matlamat dan objektif yang digabungkan dengan maklumat kefungsian sistem guna tanah.

8 1.1 Pentingnya Penyelidikan Terhadap Perancangan Guna Tanah Seperti dinyatakan di atas bahawa pembangunan guna tanah harus dirancang. Perancangan boleh dinyatakan sebagai satu cara memilih sesuatu tindakan untuk masa depan (Ghani, 1998). Justeru itu, perancangan menjadi elemen yang amat penting kepada pembangunan guna tanah. Perancangan yang terperinci dan tersusun akan memberi kesan langsung terhadap perkembangan dan penyusunan ruang bagi sesuatu kawasan atau lokasi. Bagi Chapin dan Kaiser (1979) perancangan gun a tanah secara terperinci dan tersusun amat perlu bagi menjamin sumber tanah yang berharga dapat digunakan dengan lebih efektif, terkawal dan membawa keuntungan maksimum. Perancangan yang berhubung dengan pencapaian sesuatu objektif dan diikuti pula oleh susunatur dalam satu jujukan yang bertertib dapat menjamin keuntungan yang berpanjangan. Ratcliffe (1974) berpendapat bahawa perancangan untuk memilih tapak mengimbangi kepentingan pelbagai pihak. Jelasnya, perancangan bertujuan untuk mengenal pasti pelbagai masalah yang kompleks sifatnya yang terhasil apabila sesuatu pembangunan hendak dilakukan, seterusnya mencari jalan penyelesiannya. Walau bagaimanapun proses perancangan pembangunan guna tanah kebiasannya mengikuti suatu urutan tertentu iaitu melalui peringkat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah I. Tempoh proses perancangan ini mernakan masa daripada beberapa bulan hingga beberapa tahun. la bermula dengan peringkat mengenal pasti masalah tentang pembangunan yang akan dilakukan. Ini kerana setiap jenis pembangunan ada masalah yang 2

9 Pengenalpastian dan Penganalisisan Masalah Membentuk matlamat dan Objektif Membuat Ramalan dan Jangkaan Menghasil dan Menilai Tindakan Altematif Analisis Kebolehlaksanaan Membuat Penilaian Implementasi Rajah 1: Peringkat-peringkat dalam Proses Perancangan Su m ber: Alexander et a!. (l979) 3

10 tersendiri. Begitu juga dengan pembangunan guna tanah. Oleh itu sebelum sesuatu pembangunan dilakukan peringkat pengenalpastian masalah merupakan peringkat yang amat penting. Misalnya antara masalah yang sering wujud dalam pembangunan gun a tanah ialah terdapatnya pertembungan dan persaingan antara pelbagai jenis kegunaan tanah di atas tapak yang sama (Eastmen et ai, 1995; Ruslan Rainis, 1991a). Situasi begini terjadi apabila sesuatu kawasan "yang berpotensi sesuai dibangunkan untuk pelbagai jenis guna tanah. Contohnya kawasan pertanian yang berdekatan dengan bandar sesuai untuk guna tanah perumahan atau komersil. Oleh yang demikian penggunaan tanah sedia ada selalunya akan ditukarkan kepada kegunaan yang lebih menguntungkan. Masalah begini akan dapat di atasi dengan adanya perancangan yang rapi meliputi keperluan penduduk dan perkembangan bandar di masa depan. Setelah masalah yang ada dikenal pasti, peringkat kedua proses perancangan pembangunan guna tanah ialah membentuk matlamat dan objektif-objektif yap..g lebih khusus dan dapat diukur. Matlamat dan objektif yang dibentuk ini hams selari dan berkait dengan masalah yang telah dikenal pasti tadi. Ini bagi mewujudkan pembangunan guna tanah yang lebih teratur bagi perancangan fizikal, sosial dan alam sekitar dan menyelaraskan pembangunan guna tanah terutama antara bandar dan luar bandar supaya proses perbandaran berjalan dengan lancar tanpa menjejaskan produktiviti dan kepentingan sesuatu kawasan serta membantu mewujudkan ruang dan peluang bagi meningkatkan pelbagai sektor ekonomi. Peringkat seterusnya ialah membuat ramalan dan jangkaan ten tang keadaan masa depan. Persoalannya bolehkah kita meramal masa depan? Jawapannya "ya" bagi sesetengah 4

11 perkara tetapi tidak untuk semua. Namun begitu bagi memastikan sesuatu ramalan yang dibuat itu berjaya dan selari dengan matlamat dan objektif pembangunan, maka kedapatan maklumat menjadi elemen perlu. Misalnya ahli perancang cuba meramal arah pembangunan guna tanah pada masa depan di sesuatu kawasan. Oleh itu maklumat tentang guna tanah pada masa lepas diperlukan. Oaripada maklumat ini barulah jangkaan masa depan dapat dibuat. Peringkat keempat ialah berhubung dengan proses menghasil dan menilai tindakan alternatif yang perlu diambil. Peringkat ini memberi kesan langsung terhadap kualiti keputusan akhir. Tindakan-tindakan alternatif yang perlu diambil ini berpandukan pula kepada kombinasi maklumat-maklumat sedia ada. Pada peringkat ini juga tindakan percambahan fikiran "brainstorming" perlu dil kukan. Tindakan ini penting agar alternatif-alternatif yang dikemukakan adalah kreatif dan berkesan. Proses perancangan yang seterusnya ialah analisis kebolehlaksanaan. Pada peringkat ini ahli perancang harus mengkaji dan meneliti kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul apabila sesuatu projek pembangunan itu dilakukan. Misalnya ahli perancang boleh menanyakan apakah impak sekiranya kawasan ini dibangunkan sebagai kawasan industri? Sejauh manakah perancangan pembangunan guna tanah yang dibuat mencapai matlamat dan objektif pembangunan yang sebenarnya? Ini bermakna ahli perancang perlu membuat anal isis bagi menentukan sama ada sesuatu pembangunan boleh dilaksanakan di kawasan tersebut atau tidak. Proses perancangan seterusnya ialah melibatkan aspek penilaian. Menurut Catanesa dan Snyder (1979) peringkat penilaian bermula apabila ahli perancang mempunyai beberapa alternatif untuk diimplementasikan. Oleh itu ahli perancang harus menentukan apakah alternatif yang terbaik. Bagi tujuan menilai alternatif-alternatif yang 5

12 dipilih tadi, maka ahli perancang perlu menggunakan kaedah-kaedah penilaian yang terbaik. Misalnya pada tahun 1950an, analisis kos-faedah telah digunakan. Kini kaedah matrik pencapaian matlamat dan "planning balance sheet" digunakan dalam membuat penilaian terhadap altematif tindakan. Walau bagaimanapun setiap analisis penilaian yang dipilih harus sesuai dengan altematif yang hendak dinilai. Oleh itu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi perlu ada pada diri setiap ahli perancang. Peringkat terakhir dalam proses perancangan ialah implementasi. Pada peringkat ini ahli perancang akan bertindak mengimplementasikan altematif terbaik yang dipilih ke dunia sebenar. Proses-proses perancangan yang dinyatakan ini berlaku secara berterusan. 1.2 Permasalahan Kajian Oaripada proses perancangan yang kompleks itu ahli perancang seringkali menghadapi pelbagai masalah. Oaripada perbincangan di atas peringkat ketiga dalam proses perancangan ialah peringkat membuat ramalan dan jangkaan. Proses membuat ramalan dan jangkaan memerlukan banyak maklumat masa lepas dan masa kini. Walau bagaimanapun ahli perancang menghadapi masalah mendapatkan dan menguruskan maklumat. Harris (1965) berpendapat bahawa ramalan dan jangkaan memerlukan banyak maklumat yang berbentuk reruang dan bukan reruang. Ahris (1990) menyatakan maklumat amat penting bagi tujuan perancangan dan pengurusan. Maklumat mempunyai peranan dalam proses pembuatan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil, termasuk pengambilan keputusan strategik dan pengendalian. Kedua, proses bagaimana aktiviti-aktiviti dalarn satu organisasi disusun dalam bentuk kawalan penyelenggaraan. 6

13 Dengan memiliki maklumat yang lengkap, terkini, tersusun, dan terperinci membolehkan ahli perancang membuat ramalan dan bertindak dengan lebih reponsif untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Hanya dengan maklumat yang lebih sempuma ten tang sesuatu pembangunan yang hendak dilakukan sahaja ketidaktentuan dalam proses membuat keputusan dapat dikurangkan. Ini kerana pembuatan keputusan yang lebih yakin sahaja memungkinkan keuntungan yang optimum dapat dicapai._ Namun begitu kebanyakan maklumat yang wujud ini adalah dalam bentuk analog seperti peta dan jadual (Burrough, 1986). Dalam peta analog pula, maklumat bukan reruang akan dipaparkan dalam bentuk lorekan, warna atau perkataan dan simbol. Sungguhpun begitu, pengurusan dan perwakilan maklumat dalam bentuk ini amat terhad (Narimah, 1995)., Proses perancangan yang melibatkan penganalisisan banyak maklumat reruang dan bukan reruang sukar dijalankan dengan berkesan melalui peta berbentuk analog yang hanya membenarkan pertimbangan maklumat yang terhad. Selain daripada menggunakan data yang banyak, perancangan juga memerlukan data yang terkini dan konsisten. Tujuannya adalah untuk menjamin keputusan yang diperoleh adalah tepat. Tambahan pula pengurusan dan pengemaskinian data secara manual adalah kompleks. Justeru itu, kajian ini secara langsung cuba menyelesaikan masalah-masalah yang dinyatakan di atas menerusi pembangunan pangkalan data digital menggunakan SMG. 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian Daripada isu-isu dan masalah yang telah dibincangkan di atas, kajian ini mempunyai matlamat untuk mengaplikasikan teknologi SMG dalam pembangunan pangkalan data guna tanah digital. Kajian yang dijalankan ini dibahagikan kepada dua fasa iaitu fasa pertarna 7

14 kajian ini akan memfokuskan kepada pembangunan pangkalan data guna tanah digital bagi kawasan Tanjong Malim. Fasa kedua kajian ini kelak akan membangunkan pangkalan data gun a tanah digital bagi Lembah Bemam secara keseluruhannya. Untuk memastikan ia dapat mencapai matlamat tersebut maka kajian ini mempunyai objektif: a) untuk mengaplikasikan teknologi SMG bagi pembangunan pangkalan data guna tanah digital. b) memaparkan potensi dan keberkesanan aplikasi teknologi SMG dalam perancangan guna tanah. 1.4 Kajian Lampau Semenjak kewujudannya sekitar 1960an, SMG telah digunakan dengan begitu meluas sekali, terutamanya dalam menyelesaikan masalah yang berhubung dengan ruang. Bidang yang banyak mendapat faedah daripada perkembangan SMG ialah bidang perancangan. Ramai penyelidik yang mengaplikasikan SMG untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam perancangan. Keupayaan SMG sebagai alat yang mampu menyediakan maklumat yang lengkap dan kemaskini membantu ahli perancang untuk membuat perancangan dengan lebih tepat, cepat dan menguntungkan, di samping tidak membawa impak negatifterhadap persekitaran. Menurut Tomlin dan Johnston (1988), SMG berperanan dalam perancangan melalui tiga aspek iaitu pengurusan data secara umum, generalisasi data kepada sesuatu maklumat yang tertentu dan penggunaan maklumat yang tertentu dan seterusnya penggunaan maklumat tersebut dalam proses pembuatan keputusan. 8

15 (a) SMO dalam pembangunan tanah secara ekonomi dan meninggalkan impak persekitaran yang minimum Kajian yang telah dilakukan oleh Bright (1992) telah menggunakan SMG bagi membantu proses perancangan gun a tanah. Model yang dikemukakan oleh Bright (1992) iaitu "A Land Location and Optimization Technique (ALLOT)", dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi membangunkan tanah dengan lebih ekonomi dan meninggalkan impak persekitaran yang minimum. Model ini telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu CREATE dan MACRO. CREATE merupakan sebahagian daripada model ini yang berfungsi dengan mengambil kira faktor kos pembangunan dan impak persekitaran. Analisis kesesuaian tanah telah dijalankan dalam bahagian ini bagi memastikan kawasan yang dicadangkan sesuai untuk dibangunkan dengan menggabungkan faktor hidrologi, geologi, biologi, guna tanah, ketersediaan ada kemudahan prasarana, dan faktor alam sekitar. Analisis ini memerlukan banyak data yang menerangkan sifat fizikal kawasan tanah dalam bentuk yang mudah diurus. Teknik tindanan peta (map overlay) melalui SMG telah digunakan bagi mengurus dan menganalisis data -yang diperlukan. Model data raster telah digunakan dalam analisis ini. Permulaan model ini ialah dengan menginput data ke dalam pangkalan data. Lima faktor telah dipilih dalam menentukan kesesuaian sesuatu pembangunan bagi kajian ini iaitu tanih, guna tanah, kawasan banjir dan paya, pemandangan dan Iiputan tumbuhan. Setiap faktor akan dibahagikan kepada beberapa kategori yang akan menjadi penentu dalam menilai kos pembangunan dan impak persekitaran. Contohnya tanah akan dibahagikan kepada lapan 9

16 kumpulan yang mempunyai perbezaan kesesuaian bagi sesuatu pembangunan. Nilai bag! setiap guna tanah yang dicadangkan akan dicampurkan bagi menghasilkan nilai tahap kesesuaian bagi setiap penggunaan tanah yang dicadangkan. Peta yang menunjukkan kawasan yang sesuai bagi sesuatu kegunaan boleh dihasilkan diperingkat ini. Kebanyakan perisian dalam SMG berupaya menjalankan analisis ini bagi menentukan kesesuaian sesuatu lokasi bagi sesuatu kegunaan tertentu. Namun penggunaan yang dicadangkan bukanlah satu penggunaan yang optimum. Selain daripada itu, bahagian ini tidak mempunyai kawalan terhadap pertembungan antara dua kegunaan tanah. Bahagian kedua model ini, MACRO menggunakan hasil an lisis kesesuaian tanah dan mengagihkan perletakan yang sesuai bagi sesuatu aktiviti bagi menjamin kegunaan yang paling optimum. Bahagian ini akan mengambil kira kesesuaian tanah, permintaan terhadap tanah dan pertembungan antara dua jenis penggunaan yang sesuai. Model ini akan membandingkan nilai tahap kesesuaian yang paling tinggi. Sesuatu lokasi dipilih sebagai tapak yang paling sesuai jika penggunaan tanah tersebut memenuhi permintaan dan mempunyai nilai kesesuaian yang tinggi. Oleh itu, model ini difikirkan baik bagi perancangan kerana selain daripada menjalankan analisis kesesuaian tanah, ia telah mengambil kira permintaan terhadap penggunaan tanah dan pertembungan antara beberapa penggunaan tanah dalam menentukan perletakan lokasi sesuatu aktiviti. Walau bagaimanapun model ini telah dibentuk dengan menggunakan kepakaran dalam bidang komputer yang jarang didapati oleh ahli perancang. Penggunaan SMG dalam kajian ini hanya sekadar membantu dalam anal isis kesesuaian tanah. 10

17 (b) SMG dalam Penilaian Multi-Kriteria dan Multi-Objektif Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Eastman et al. (1995) telah mengaplikasikan SMG dalam perancangan guna tanah yang bersifat multi-kriteria dan multi-objektif. Dalam kajian ini SMG diaplikasikan sebagai alat sokongan keputusan dalam proses pembuatan keputusan bersifat multi-kriteria dan multi-objektif. Mereka telah menggunakan perisian yang terdapat dalam SMG iaitu IORISI melalui prosedur raster. Walau bagaimanapun, kajian yang dilakukan oleh Eastman et ai. (1995) ini juga memberikan pertimbangan yang bersifat fizikal dalam menyelesaikan masalah pertembungan antara dua projek pembangunan di atas lokasi tanah yang sarna. Pertembungan yang wujud ini ialah, ahli perancang berusaha menentukan kawasan mana yang sesuai untuk dibangunkan industri permaidani dan dalam masa yang sarna harus menetapkan juga kawasan yang sesuai untuk aktiviti pertanian. Kajian ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu penilaian multi-kriteria dan pembuatan keputusan multi-objektif. Penilaian multi-kriteria merupakan sebahagian daripada kaedah penyelesaiannya yang berperanan untuk memaparkan petunjuk-petunjuk yang harus diambil kira sebelum pembangunan guna tanah dilakukan. Petunjuk ini diperoleh dengan menggunakan prosedur biasa iaitu kombinasi pemberat linear dan anal isis kesejajaran ketidaksejajaran. Walau bagaimanapun kombinasi pemberat linear secara langsung terdapat dalam raster SMG. Pembuatan keputusan multi-kriteria dalam SMG seperti yang dinyatakan di atas berasaskan kepada kombinasi pemberat linear. Dalam kajian ini, loris I melalui model yang dikenali sebagai MCE telah dibentuk untuk proses tersebut. Walau bagaimanapun dalam skala yang berbeza sesetengah kriteria tidak boleh menjadi ukurannya. Oleh itu ia mernerlukan faktor II

18 yang telah dipiawaikan sebelum melakukan kombinasi dalam persamaan yang telah dinyatakan. Dalam kes IORISI, modul STRETCH digunakan kepada skala linear iaitu dengan nilainya daripada 0-255, 8-bit julat integer. Sementara itu dalam pembuatan keputusan multi-objektif masalah yang timbul melibatkan aspek objektif yang saling lengkap melengkapi dan objektif berkonflik. Untuk menyelesaikan masalah objektif yang saling lengkap-melengkapi ia boleh menggunakan proses penilaian multi-kriteria. Antara langkahnya ialah dengan mendapatkan satu set peta kesesuaian, satu terbitan dalam konteks objektif yang spesifik, kemudian hantarkan faktor untuk penilaian baru dalam mana-mana objektif pemberat dan gabungkan dengan ringkasan linear. Walau bagaimanapun bagi objektif berkonflik, tanah boleh dibahagikan kepada satu objektif tetapi tidak boleh lebih daripada satu. Tetapi cadangan objektif pilihan harus dibuat. Untuk tujuan ini SMG telah menyediakan suatu model yang terdapat dalam IORISI iaitu RANK dan RECLASS. Sungguhpun begitu, masalah multi-objektif diselesaikan dengan pendekatan matematik yang berada di luar SMG. Terdapat juga modul lain yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah multi-objektif. Modul yang dimaksudkan ialah modul MOLA (Multi-Objective Land Allocation). Seterusnya Eastman et al. (1995) telah mengemukakan langkah-langkah penyelesaian bagi kedua-dua bahagian. Dalam menyelesaikan masalah yang berhubung dengan penilaian multi-kriteria beliau mewujudkan empat langkah iaitu "establish criteria", "standardize factors", "establish faktors weights", dan "weighted linear combination". Sementara itu untuk penyelesaian masalah bagi pengagihan tanah multi-objektif pula rnereka menggunakan tiga langkah iaitu "rank standardize suitability maps", establish objectives weights" dan "interactively resolve conflicts". Setiap langkah-iangkah yang dinyatakan ini 12

19 menggunakan modul-modul atau prosedur-prosedur yang terdapat dalam SMG. Jelasnya kajian ini telah menunjukkan keupayaan SMG dalam menyelesaikan masalah dalam perancangan guna tanah dengan lebih jelas. Kajian yang dilakukan oleh Eastman et al. (I995) telah mengaplikasikan SMG dalam perancangan guna tanah yang bersifat multikriteria dan multi-objektif Walaupun SMG mempunyai keupayaan untuk mengubah, menggabungkan atribut, menghitung jarak dan menghasilkan statistik, namun ia masih belum digunakan semaksimum mungkin (Tomlin dan Johnston, 1988). Kerana itu menurut Bright (1992), kebanyakan proses pembuatan keputusan yang melibatkan aspek pengagihan guna tanah dan penentuan penggunaan gun a tanah, SMG hanya dijadikan sebagai alat teknologi sampingan. Jika diperhatikan, penggunaan SMG pada masa kini masih terhad kepada proses mencan kesesuaian perletakan sesuatu aktiviti di sesuatu kawasan sahaja. Nampaknya SMG hanya digunakan secara pasif dan tidak bersungguh-sunggu. Namun begitu, peningkatan dalam keupayaan-keupayaan yang ada dalam SMG apabila diintegrasi dengan analisis statistik diharapkan ia dapat digunakan dengan lebih berkesan dan lebih meluas. Kini SMG semakin diketahui umum dan penggunaannya boleh dikatakan semakin mendapat pertimbangan apabila sesuatu pembangunan yang berhubung dengan elemen reruang hendak dilakukan. 1.5 Reka Bentuk Kajian Dalam bahagian ini pengkaji mengarahkan perbincangan kepada reka bentuk kajian. Ini penting kerana, reka bentuk kajian akan menjadi asas kepada kajian ini kelak. Kajian yang 13

20 dijalankan ini bertujuan untuk menggunakan SMG dalam pembangunan pangkalan data digital. Reka bentuk kajian ini dipaparkan dalam Rajah 2. Peringkat pertama berhubung dengan mengenal pasti sumber-sumber data. Peringkat kedua, berhubung dengan penyediaan pangkalan data yang melibatkan aspek reka bentuk pangkalan data. Peringkat ketiga ialah peta analog dan jadual yang dikumpulkan dan kemudian diinput ke dalam pangkalan data. Data I Peta Lot I I Jadual I I Peta Topografi ]. Pendigitan,,. Pengeditan Data Digital,. Pangkalan Data Digital Tanjong Malim Rajah 2: Reka Bentuk Kajian 14

21 (AJ Mengenal Pasti Sumber-sumber Data Sistem maklumat geografi pada asasnya terlibat dengan data yang dirujuk mengikut reruang. Data reruang biasanya diperoleh daripada sumber-sumber seperti peta-peta sedia ada, foto udara, imej satelit, data daripada pengimbas pesawat udara, pengukuran di lapangan dan pangkalan data SMG lain. Data reruang yang diperoleh akan diter ngkan oleh data atribut. Data atribut mungkin diperoleh daripada pengamatan di lapangan, persampelan, soal selidik, data banci dan sebagainya. Secara umumnya, sumber data ini terbahagi kepada dua jenis iaitu sumber primer dan sekunder sarna ada dalam bentuk digital atau bukan digital. Sumber-sumber primer melibatkan pengumpulan sarna ada pengrekodan langsung seperti kerja ukur, pengamatan lapangan, soal selidik atau pengukuran instrumen atau pengrekodan secara jarak jauh iaitu pengukuran dan pengrekodan dibuat di lokasi berasingan seperti temu bual melalui telefon, pengira lalu lintas, perekod hujan automatik, sistem kedudukan global atau kaedah penderiaan jauh yang lain. Sementara itu, sumber sekunder pula boleh terdiri daripada data pentadbiran yang dihasilkan daripada fungsi penyimpanan data harian agensi kerajaan atau swasta seperti rekod kelahiran atau kematian, data lot harta ataupun rekod hujan atau data survei yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu sarna ada secara khusus atau dikemas kini mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dalam kategori ini termasuklah data daripada banci hinggalah imej yang diambil dengan sistem penderiaan jauh awam. Bagi data reruang, data sekunder yang lazim digunakan ialah peta-peta yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Pemetaan dan Ukur Negara (peta topografi, peta sempadan, peta bentuk bum i), Jabatan Geologi dan Kajibumi (peta geologi), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (peta 15

22 gun a tanah bandar), labatan Kerja Raya (peta jalan terperinci), labatan Parit dan Saliran (peta saliran), Jabatan Berkuasa Air (talian paip) dan Tenaga NasionaI (talian elektrik). Peta-peta yang dinyatakan ini diperoleh dalam pelbagai skala dan ada juga terhad yang boleh diperoleh cuma selepas mendapat kelulusan khas daripada pihak-pihak tertentu. (B) Reka Bentuk Pangkalan Data Kebiasaannya sesuatu perlaksanaan atau projek SMG melibatkan langkah utama iaitu menentukan objektif, pembinaan pangkalan data dan melaksanakan analisis dan mempersembahkan hasilan. Objektif projek SMG ban yak bergantung pada masalah yang hendak ditangani atau tugas-tugas yang perlu dilaksanakan, hasilan akhir dan kumpulan sasaran. Setelah objektif ditentukan, langkah seterusnya yang paling kritikal dan memakan masa yang lama ialah pembangunan pangkalan data. Pangkalan data yang lengkap dan tepat adalah penting dalam menentukan kualiti produk akhir SMG. Oleh itu, pangkalan data SMG mestilah direka bentuk dengan baik. Reka bentuk pangkalan data ini melibatkan tiga langkah penting iaitu menentukan isi kandungan pangkalan data, definisikan parameter storan setiap atribut dan tentukan pendaftaran koordinat (ESRI, 1990). (i) KenaI Pasti lsi Kandungan Pangkalan Data Langkah pertama dalam mereka bentuk pangkalan data ialah menentukan data yang akan dimasukkan ke dalam pangkalan data tersebut. Proses ini melibatkan tiga langkah iaitu mengenai pasti sifat-sifat geografi dan atribut yang diperiukan, menyusun lapisan-iapisan data dan mengenal pasti peta yang perlu didigitkan. Sifat-sifat geograf dan atribut yang 16

23 diperlukan ditentukan secara langsung oleh analisis dan tugasan-tugasan yang akan dilakukan dan produk peta yang akan dihasilkan. Setiap sifat mungkin akan memerlukan beberapa atribut. Maklumat keperluan ini biasanya diperoleh melalui analisis keperluan pengguna atau kriteria analisis yang ditetapkan. Apabila sifat-sifat dan atribut yang diperlukan telah dikenal pasti, pengkaji akan mengorganisasikan sifat-sifat geografi tersebut ke dalam lapisan-lapisan peta. Beberapa faktor mempengaruhi organisasi lapisan dalam pangkalan data dan ia berbeza mengikut aplikasi. Antara pertimbangan yang paling lazim digunakan untuk mengorganisasi lapisan-iapisan peta ialah jenis sifat (titik, garisan atau pojigon) dan kumpulan tema sifat. Umumnya, lapisan-iapisan disusun supaya titik-titik, garisan-garisan dan poligon-poligon disimpan dalam lapisan yang berasingan. Misalnya, sekolah-sekolah atau pusat bandar yang diwakilkan sebagai titik disimpan dalam satu lapisan, manakala sungai atau jalan raya diwakilkan sebagai garisan dan disusun sebagai satu lapisan yang lain. Sifat-sifat ini boleh juga disusun mengikut tema yang diwakilkannya. Misalnya, sungai mungkin disusun sebagai satu lapisan dan jalan raya sebagai lapisan yang lain. Walaupun sungai dan jalan raya diwujudkan dalam bentuk garisan, namun adalah munasabah untuk menyimpannya berasingan. Ini kerana atribut kedua-dua sifat ini sangat berbeza, jadi ia harus disimpan sebagai lapisan berasingan yang merujuk kawasan yang sarna. Sungai mungkin mempunyai atribut seperti nama, kelas sungai dan kadar aliran, manakala atribut bagi jalan pula termasuklah nama, jenis permukaan, bilangan lorong dan had laju. Proses mengenal pasti sifat-sifat geografi dan atributnya dan mengorganisasi maklumat ini ke dalam bentuk lapisan akan menentukan peta-peta yang akan terkandung dalam 17

24 pangkalan data digital yang dibina. Dalam sesetengah kes, lapisan-lapisan peta ini mungkin tersedia dalam peta-peta yang berbeza (seperti peta kadaster yang menunjukkan hanya sempadan lot tanah) atau tanah tersedia dalam format digital. Dalam kes yang lain, pengguna mungkin perlu mengautomasikan Iapisan-lapisan daripada satu peta asas seperti peta topografi. Dalam hal yang sedemikian, adalah lebih baik diwujudkan manuskripmanuskrip peta yang berasingan bagi setiap lapisan memandangkan maklumat yang begitu banyak pada peta asas itu akan menyukarkan proses automasi. Ini biasanya dilakukan dengan menyurih sifat-sifat diperlukan ke dalam bahan lut sinar yang lain. (ii) Mendefinisikan Setiap Atribut Apabila atribut-atribut yang diperlukan bagi setiap lapisan telah dikenal pasti, langkah seterusnya ialah untuk menentukan parameter-parameter khas bagi setiap atribut dan jenisjenis nilai data yang akan disimpan. Langkah ini akan memudahkan pembangunan faik-fail data bagi menyimpan nilai-nilai atribut tersebut, Pada peringkat ini pengkaji akan menentukan atribut yang akan disimpan sebagai aksara sarna seperti nama asalnya, manakala atribut yang mewakili nilai numerik (seperti panjang atau lebar jalan) seharusnya disimpan sebagai nilai sebenar. Tcrdapat sebilangan atribut diterangkan sebagai untaian aksara yang lebih baik diwakilkan sebagai kod di dalam komputer. Sekiranya atribut menerangkan satu kelas, mungkin lebih mudah dan lebih cekap untuk menyimpan kod untuk kelas tersebut dibandingkan dengan satu penerangan. Misalnya, perkataan 'komersil' mungkin boleh disimpan sebagai kod aksara 'C' atau kod nurnerik '02'. Penggunaan nilai atribut dalam bentuk kod memudahkan 18

POTENSI AKTIVITI MEMANCING LAUT DALAM SEBAGAI TARIKAN PELANCONGAN DI KUALA ROMPIN ISMAIL BIN HAJI MUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

POTENSI AKTIVITI MEMANCING LAUT DALAM SEBAGAI TARIKAN PELANCONGAN DI KUALA ROMPIN ISMAIL BIN HAJI MUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA POTENSI AKTIVITI MEMANCING LAUT DALAM SEBAGAI TARIKAN PELANCONGAN DI KUALA ROMPIN ISMAIL BIN HAJI MUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA POTENSI AKTIVITI MEMANCING LAUT DALAM SEBAGAI TARIKAN PELANCONGAN DI

More information

EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii To my beloved friends and family iv ACKNOWLEDGEMENT In preparing

More information

RPK 332 Urban Design [Rekabentuk Bandar]

RPK 332 Urban Design [Rekabentuk Bandar] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 RPK 332 Urban Design [Rekabentuk Bandar] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam] Please check that this examination

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS

More information

EVALUATION OF DIFFERENT TECHNIQUES FOR GENERATING LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAP JAVAD MIRNAZARI

EVALUATION OF DIFFERENT TECHNIQUES FOR GENERATING LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAP JAVAD MIRNAZARI EVALUATION OF DIFFERENT TECHNIQUES FOR GENERATING LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAP JAVAD MIRNAZARI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Remote

More information

9888889 1822 1155 51 9101103 USIM 694 51 01 5 5 ABSTRAK Objektif kajian adalah untuk mendedahkan agenda tersembunyi pentadbiran Amerika Syarikat dan peranan institusi perancangan strategi Amerika dalam

More information

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the

More information

IMPROVEMENT OF ACCURACY LEVEL OF AUTOMOTIVE FRONT FENDER SHIELD ASSEMBLY USING PROCESS FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS AND CONTROL PLAN TECHNIQUES

IMPROVEMENT OF ACCURACY LEVEL OF AUTOMOTIVE FRONT FENDER SHIELD ASSEMBLY USING PROCESS FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS AND CONTROL PLAN TECHNIQUES IMPROVEMENT OF ACCURACY LEVEL OF AUTOMOTIVE FRONT FENDER SHIELD ASSEMBLY USING PROCESS FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS AND CONTROL PLAN TECHNIQUES By KHAIRUL NIZAM BIN MD TOHIT Thesis submitted to the

More information

MOVING SHIP DETECTION FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE USING ATOM PROCESSOR FOR CAMERA VISION MUHD FIRDAUS MUHD YUSOFF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MOVING SHIP DETECTION FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE USING ATOM PROCESSOR FOR CAMERA VISION MUHD FIRDAUS MUHD YUSOFF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MOVING SHIP DETECTION FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE USING ATOM PROCESSOR FOR CAMERA VISION MUHD FIRDAUS MUHD YUSOFF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 MOVING SHIP DETECTION FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE USING

More information

MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM

MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM MUHAMMAD ASYRAF ZULKAPLE AMIRAH ISMAIL Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Alumni merujuk kepada bekas graduan sesebuah pusat

More information

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERMINING EMERGENCY EVACUATION AID FOR FLOOD DISASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA

More information

APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH

APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH NUR FAEZA SUHAIMI NOORAZEAN MOHD ALI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Proses pembelajaran tidak ketinggalan mengalami perubahan

More information

Earthwork Activities in Private Housing Industry

Earthwork Activities in Private Housing Industry Earthwork Activities in Private Housing Industry LAM YUEN SIONG A project report submitted in partial fulfilment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Construction Management)

More information

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR SUHAILAH BINTI MOHD YATIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI

More information

ROAD MAINTENANCE MANAGEMENT IN KANO STATE: CASE STUDY AT KANO METROPOLITAN MURTALA MAHMOUD FAROUQ

ROAD MAINTENANCE MANAGEMENT IN KANO STATE: CASE STUDY AT KANO METROPOLITAN MURTALA MAHMOUD FAROUQ ROAD MAINTENANCE MANAGEMENT IN KANO STATE: CASE STUDY AT KANO METROPOLITAN MURTALA MAHMOUD FAROUQ A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

EFFECT OF AGGREGATE GRADATION ON POROUS ASPHALT PROPERTIES FARAHIYAH BINTI ABDUL RAHMAN

EFFECT OF AGGREGATE GRADATION ON POROUS ASPHALT PROPERTIES FARAHIYAH BINTI ABDUL RAHMAN EFFECT OF AGGREGATE GRADATION ON POROUS ASPHALT PROPERTIES FARAHIYAH BINTI ABDUL RAHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

KANDUNGAN KANDUNGAN. 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Masalah pengajaran dan

KANDUNGAN KANDUNGAN. 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Masalah pengajaran dan vii KANDUNGAN BAB PERKARA PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN MUKA

More information

FACTORS INFLUENCING THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN PROGRAM NATASHA AZIM BINTI HAJI HUSSIN

FACTORS INFLUENCING THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN PROGRAM NATASHA AZIM BINTI HAJI HUSSIN i FACTORS INFLUENCING THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN PROGRAM NATASHA AZIM BINTI HAJI HUSSIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the

More information

Sistem Bakeri Interaktif

Sistem Bakeri Interaktif Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: I Year: 2016 ISBN: 978-967-0194-82-0 1 Sistem Bakeri Interaktif Nurul Izzah Sazali 1, Md Hafiz Selamat* 2 Jabatan Sistem

More information

LAND LAW AND SURVEY REGULATION (SGHU 3313)

LAND LAW AND SURVEY REGULATION (SGHU 3313) LAND LAW AND SURVEY REGULATION (SGHU 3313) WEEK 13-RE-SURVEY OF LAND HAVING NATURAL BOUNDARY SR DR. TAN LIAT CHOON 07-5530844 016-4975551 1 ISI KANDUNGAN Pengenalan Pengukuran Bagi Maksud Seksyen 49 Kanun

More information

Laporan Aktiviti PI1M Kg Jepak

Laporan Aktiviti PI1M Kg Jepak Laporan Aktiviti PI1M Kg Jepak The purpose of this document is to provide a guide on the type of information required in the reports for RDD s newsletter, annual report, and other publications. Tujuan

More information

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING

More information

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2012/2013 Saya SYUKRIYAH

More information

Sorotan Literatur PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Sorotan Literatur PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 3 Sorotan Literatur HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Memberi definisi sorotan literatur; 2. Menjelaskan kepentingan sorotan literatur; 3. Menyenaraikan prosedur

More information

TATACARA PERMOHONAN Application procedure

TATACARA PERMOHONAN Application procedure BORANG PENYERTAAN Anugerah Penghargaan kepada Pengguna Malaysian Standards 2014 APPLICATION FORM Appreciation Award for Users of Malaysian Standards 2014 TATACARA PERMOHONAN Application procedure Setiap

More information

OVERLAPPED AND SHADOWED TREE CROWN SEGMENTATION BASED ON HSI COLOR MODEL AND WATERSHED ALGORITHM

OVERLAPPED AND SHADOWED TREE CROWN SEGMENTATION BASED ON HSI COLOR MODEL AND WATERSHED ALGORITHM i OVERLAPPED AND SHADOWED TREE CROWN SEGMENTATION BASED ON HSI COLOR MODEL AND WATERSHED ALGORITHM SENOSY SULIMAN MOHAMED ARRISH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i OVERLAPPED AND SHADOWED TREE CROWN SEGMENTATION

More information

SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH

SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH Jurnal Teknologi, 40(B) Jun. 2004: 41 66 Universiti Teknologi Malaysia SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (SSP) 41 SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH TARMIJI MASRON

More information

DESIGN OF A SECURE AND EFFICIENT MULTIPLE COINS PLUS MULTIPLE DENOMINATIONS E-CASH SCHEME CHANG YU CHENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DESIGN OF A SECURE AND EFFICIENT MULTIPLE COINS PLUS MULTIPLE DENOMINATIONS E-CASH SCHEME CHANG YU CHENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN OF A SECURE AND EFFICIENT MULTIPLE COINS PLUS MULTIPLE DENOMINATIONS E-CASH SCHEME CHANG YU CHENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BAHAGIAN A Pengesahan Kerjasama* Adalah disahkan bahawa projek

More information

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

PERLAKSANAAN CSCW DALAM QCC MENGGUNAKAN METODOLOGI ETHICS: KAJIAN KES KUMPULAN APQ, PEJABAT HARTA BINA

PERLAKSANAAN CSCW DALAM QCC MENGGUNAKAN METODOLOGI ETHICS: KAJIAN KES KUMPULAN APQ, PEJABAT HARTA BINA PERLAKSANAAN CSCW DALAM QCC MENGGUNAKAN METODOLOGI ETHICS: KAJIAN KES KUMPULAN APQ, PEJABAT HARTA BINA MAISARAH WAHIEDA BINTI MANSOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLAKSANAAN CSCW DALAM QCC MENGGUNAKAN

More information

CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH)

CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH) VOT 78106 CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH) PROF. DR. AHRIS YAAKUP PROF. MADYA DR. AHMAD NAZRI MUHAMAD LUDIN DR. FOZIAH JOHAR PN. NORDIDNI CHE

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA NORHABINA ABD ARIS FPAS 2012 19 MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA By

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEADER CONSIDERATION AND LEADERMEMBER EXCHANGES AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMONG NURSES IN AN IRANIAN HOSPITAL SHABNAM HAMDI FBMK 2010 34 RELATIONSHIP

More information

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION Perincian Perubahan Kelulusan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Perkhidmatan Utaman untuk Kelulusan Mesyuarat Pengurusan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan cadangan

More information

Binaan ringkas pengecas kapasitor bervoltan tinggi buatan sendiri bagi. sistem plasma fokus.

Binaan ringkas pengecas kapasitor bervoltan tinggi buatan sendiri bagi. sistem plasma fokus. Binaan ringkas pengecas kapasitor bervoltan tinggi buatan sendiri bagi sistem plasma fokus. Abd. Halim Baijan, Azaman Ahmad, Rokiah Mohd Sabri, Siti A iasah Hashim, Mohd Rizal Md Chulan, Leo Kwee Wah,

More information

Analisis Kerja dan Reka Bentuk

Analisis Kerja dan Reka Bentuk Topik 3 Analisis Kerja dan Reka Bentuk HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam analisis kerja; 2. Menerangkan isu-isu utama

More information

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

APLIKASI SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN DALAM MENENTUKAN KESESUAIAN PERLETAKAN GUNA TANAH INDUSTRI KAMARUDDIN BIN SHAMSUDDIN

APLIKASI SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN DALAM MENENTUKAN KESESUAIAN PERLETAKAN GUNA TANAH INDUSTRI KAMARUDDIN BIN SHAMSUDDIN APLIKASI SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN DALAM MENENTUKAN KESESUAIAN PERLETAKAN GUNA TANAH INDUSTRI KAMARUDDIN BIN SHAMSUDDIN Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains

More information

J\ Impacts of disturbance o~ fish communities in Sungat Pur, Terengganu I Annie Nums anak B1lly.

J\ Impacts of disturbance o~ fish communities in Sungat Pur, Terengganu I Annie Nums anak B1lly. 1100057875 Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah (UMT) Un vers1t1 Malaysia Terengganu J\00057875. Impacts of disturbance o~ fish communities in Sungat Pur, Terengganu I Annie Nums anak B1lly. PERPUSTAKAAN

More information

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

More information

ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI

ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI i ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI Report submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Bachelor of Technology Management

More information

Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun. Abstrak

Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun. Abstrak Kesahan Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun 1 Muhamad Hafiz Ismail, 2 PM. Dr. Ahmad Hashim 1 Fakulti Pendidikan UTM, 2 Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan,

More information

FD/IFD-i Biz Flex Campaign

FD/IFD-i Biz Flex Campaign FD/IFD-i Biz Flex Campaign Terms and Conditions 1. These Terms and Conditions shall govern the Fixed Deposit (FD) Biz Flex Campaign ( Campaign ) commencing from 20 February 2012 until 20 March 2012 (or

More information

PEMBANGUNAN KOSWER PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER BAGI TOPIK PROSES PENERBITAN ANIMASI

PEMBANGUNAN KOSWER PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER BAGI TOPIK PROSES PENERBITAN ANIMASI PEMBANGUNAN KOSWER PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER BAGI TOPIK PROSES PENERBITAN ANIMASI Norhasyimah Hamzah 1,*, Arihasnida Ariffin², Siti Nurkamariah Rubbani³ & Tamil Selvan Subramanian 4 ¹,2,3,4 Fakulti

More information

THE EDGE KUALA LUMPUR RAT RACE 2018

THE EDGE KUALA LUMPUR RAT RACE 2018 THE EDGE KUALA LUMPUR RAT RACE 2018 ORGANISATION S PROJECT PROPOSAL Important Note: Financial assistance provided under The Edge Kuala Lumpur Rat Race is to be used only for education and/or training projects/programmes.

More information

PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI Laporan

More information

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati dari awal hingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda memahami

More information

e Proceeding National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17)

e Proceeding National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17) STUDENT GUIDELINE FOR COLOR THEORY-TEMPLATE PEMUDAHCARA RODA WARNA Nurhamizah Binti Misuan zara.mieyariesza@gmail.com Masithah Binti Jasman onlymemars@yahoo.com Jabatan Rekabentuk & Komunikasi Visual Politeknik

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK13 ARAHAN KERJA PENYEDIAAN, PENGAWETAN DAN PENYIMPANAN SPESIMEN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK13 ARAHAN KERJA PENYEDIAAN, PENGAWETAN DAN PENYIMPANAN SPESIMEN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN AK ini menerangkan cara penyediaan pengawetan dan penyimpanan spesimen di FPV. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi aktiviti penyediaan dan penyimpanan spesimen. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN

More information

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DAN SEKTOR KESIHATAN AWAM: KAJIAN DEMAM DENGGI DI BANDAR BARU BANGI DAN KAJANG

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DAN SEKTOR KESIHATAN AWAM: KAJIAN DEMAM DENGGI DI BANDAR BARU BANGI DAN KAJANG KERTAS SAINTIFIK SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DAN SEKTOR KESIHATAN AWAM: KAJIAN DEMAM DENGGI DI BANDAR BARU BANGI DAN KAJANG Shaharudin I *,Shamsul A.S. #, Tahir A #, Mariam M #, Azah D # & Nik Shamsidah

More information

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses.

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses. Title: Two Malay enrolled nurses awarded the Tan Chin Tuan Nursing Award Reporter: Nity Farhana Dolhamid Media/Date: BERITA, 22 November 2016 Translated by: Zulayqha Binte Zulkifli SINGAPORE: Two Malay

More information

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2. This Campaign

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA NORFASHAH BIN MOHAMED FPAS 2013 12 WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

More information

THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH

THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Civil Engineering

More information

Sahabat-Sahabat Seperjuangan Yang Dikasihi.. Terima Kasih Di Atas Segala-Galanya Semoga Kejayaan Menjadi Milik Kita Bersama.

Sahabat-Sahabat Seperjuangan Yang Dikasihi.. Terima Kasih Di Atas Segala-Galanya Semoga Kejayaan Menjadi Milik Kita Bersama. i DEDIKASI Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyanyang Syukur Atas Segala Kurniaan-Mu Selawat Dan Salam Atas Rasul Junjungan Muhammad S.A.W Khas Buat Ayahanda dan Bonda Yang Tersayang.. En. Anuar

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2.

More information

Ke Arah Pemupukan Pemikiran Aras Tinggi: Penggabungan Topik Pengajaran Fizik dan Kepentingan Kerja Berpasukan Para Pelajar. Muhammad Abd Hadi Bunyamin

Ke Arah Pemupukan Pemikiran Aras Tinggi: Penggabungan Topik Pengajaran Fizik dan Kepentingan Kerja Berpasukan Para Pelajar. Muhammad Abd Hadi Bunyamin Ke Arah Pemupukan Pemikiran Aras Tinggi: Penggabungan Topik Pengajaran Fizik dan Kepentingan Kerja Berpasukan Para Pelajar Muhammad Abd Hadi Bunyamin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia,

More information

IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG

IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG (The Implications Of Changes In The Urban Development To Public Safety: A Case Study In The

More information

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDAFTARAN MAJIKAN PERKESO KUALA KANGSAR SECARA ATAS TALIAN KAMSIAH BINTI ZAINAL ABIDIN

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDAFTARAN MAJIKAN PERKESO KUALA KANGSAR SECARA ATAS TALIAN KAMSIAH BINTI ZAINAL ABIDIN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDAFTARAN MAJIKAN PERKESO KUALA KANGSAR SECARA ATAS TALIAN KAMSIAH BINTI ZAINAL ABIDIN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI

THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI A dissertation submitted in fulfillment of the requirements

More information

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS xi DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

More information

FAKTOR-FAKTOR KETIDAKPENGHUNIAN BANGUNAN KOMERSIAL DI BANDAR MERU RAYA, IPOH, PERAK

FAKTOR-FAKTOR KETIDAKPENGHUNIAN BANGUNAN KOMERSIAL DI BANDAR MERU RAYA, IPOH, PERAK FAKTOR-FAKTOR KETIDAKPENGHUNIAN BANGUNAN KOMERSIAL DI BANDAR MERU RAYA, IPOH, PERAK MOHAMAD IQBAL BIN SATHAR MOHAMED Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

Survey on Perak and Selangor 3 messages

Survey on Perak and Selangor 3 messages Kuasa Team Survey on Perak and Selangor 3 messages Kuasa Team To: jjerald@pd.jaring.my Fri, Apr 25, 2014 at 3:20 PM From Praba, Very interested in local goverment

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

KAJIAN KESAN PEMBANGUNAN PUSAT PERDAGANGAN PONTIAN BAHARU TERHADAP PERUBAHAN TRANSAKSI HARTANAH KOMERSIAL DI BANDAR PONTIAN

KAJIAN KESAN PEMBANGUNAN PUSAT PERDAGANGAN PONTIAN BAHARU TERHADAP PERUBAHAN TRANSAKSI HARTANAH KOMERSIAL DI BANDAR PONTIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA KAJIAN KESAN PEMBANGUNAN PUSAT PERDAGANGAN PONTIAN BAHARU TERHADAP PERUBAHAN TRANSAKSI HARTANAH KOMERSIAL DI BANDAR PONTIAN

More information

KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN?

KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN? PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

More information

Name of Supervisor : DR. FARARISHAH BINTI ABDUL KHALID

Name of Supervisor : DR. FARARISHAH BINTI ABDUL KHALID LETTER OF SUPERVISOR CONFIRMATION I, hereby declare that have read this thesis and in my perspective this thesis is sufficient in terms of scope and quality. This project paper is submitted to Universiti

More information

PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN

PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN i PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN Laporan Projek Sarjana Sains ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

SIMPLIFIED ALGORITHM FOR A CONSTANT SPEED MISSILE ABDUL JAAFAR BIN ABDUL HALIM

SIMPLIFIED ALGORITHM FOR A CONSTANT SPEED MISSILE ABDUL JAAFAR BIN ABDUL HALIM SIMPLIFIED ALGORITHM FOR A CONSTANT SPEED MISSILE ABDUL JAAFAR BIN ABDUL HALIM A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering

More information

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Standard Operating Procedure Permohonan Dana im4u Outreach Centre Berikut merupakan (SOP) im4u Outreach Centre bagi sebarang permohonan dana yang di kemukakan kepada pihak kami: Semasa Permohonan dibuat:

More information

Mohd Aqmin Abdul Wahab Universiti Kebangsaan Malaysia. Hazrul Izuan Shahiri Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohd Aqmin Abdul Wahab Universiti Kebangsaan Malaysia. Hazrul Izuan Shahiri Universiti Kebangsaan Malaysia 125 Jurnal Ekonomi Malaysia 52(1), 2018 125-139 Kos Sara Hidup Tinggi di Malaysia: Pertumbuhan Pendapatan Isi Rumah Yang Perlahan atau Taraf Hidup Yang Meningkat? (The Rising Cost of Living in Malaysia:

More information

ANALISA FAKTOR KECACATAN PADA USIA BANGUNAN MASJID TERAPUNG: APLIKASI MATRIKS CONDITION SURVEY PROTOCOL (CSP) 1

ANALISA FAKTOR KECACATAN PADA USIA BANGUNAN MASJID TERAPUNG: APLIKASI MATRIKS CONDITION SURVEY PROTOCOL (CSP) 1 ANALISA FAKTOR KECACATAN PADA USIA BANGUNAN MASJID TERAPUNG: APLIKASI MATRIKS CONDITION SURVEY PROTOCOL (CSP) 1 1 E.M. Mazlan, 1 A.I. Che-Ani, 1 A. Mohd Sarman, 1 N. Tawil 1 Jabatan Senibina, Fakulti Kejuruteraan

More information

AMALAN PERUNDINGAN BERPRINSIP GURU BESAR PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB) UTM MOHD IRWAN BIN ABD RAHMAN

AMALAN PERUNDINGAN BERPRINSIP GURU BESAR PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB) UTM MOHD IRWAN BIN ABD RAHMAN AMALAN PERUNDINGAN BERPRINSIP GURU BESAR PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB) UTM MOHD IRWAN BIN ABD RAHMAN Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan

More information

Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia

Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia Topik 1 Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Memberikan definisi pengurusan sumber manusia; 2. Menerangkan kepentingan pengurusan

More information

EAG 345/3 Analisis Geoteknik

EAG 345/3 Analisis Geoteknik UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2005/2006 November 2005 EAG 345/3 Analisis Geoteknik Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

Saya/Kami akui bahawa, selepas membaca karya ini, pada pandangan saya/kami karya ini memadai dari aspek skop dan kualiti untuk memenuhi sebahagian

Saya/Kami akui bahawa, selepas membaca karya ini, pada pandangan saya/kami karya ini memadai dari aspek skop dan kualiti untuk memenuhi sebahagian Saya/Kami akui bahawa, selepas membaca karya ini, pada pandangan saya/kami karya ini memadai dari aspek skop dan kualiti untuk memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering MANAGEMENT AND DISPOSAL OF CLINICAL WASTE IN SARAWAK GENERAL HOSPITAL Mohammad Khalis Afham Bin Md Sahlan Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) 2009 UNIVERSITI

More information

POTENSI KEPERLUAN PERUNDANGAN KHAS YANG BERKAITAN HAK PEMILIKAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PROJEK MRT MOHD HANIFF BIN HASSAN

POTENSI KEPERLUAN PERUNDANGAN KHAS YANG BERKAITAN HAK PEMILIKAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PROJEK MRT MOHD HANIFF BIN HASSAN POTENSI KEPERLUAN PERUNDANGAN KHAS YANG BERKAITAN HAK PEMILIKAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PROJEK MRT MOHD HANIFF BIN HASSAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNITEN has been awarded Tier 5 SETARA-2017 rating (Excellent) in the 'Mature University Category at the Majlis Penarafan Universiti dan Kolej Universiti (SETARA) 2017.

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN Mustapha Kamal Ahmad Kassim Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut

More information

Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar. di Universiti Pendidikan Sultan Idris

Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar. di Universiti Pendidikan Sultan Idris Jurnal Seni dan Pendidikan Seni 79 ISSN 2289-4640 / Vol. 4 (2016)) / (79-86) Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Seni di Universiti Pendidikan

More information

Sains Malaysiana 42(5)(2013):

Sains Malaysiana 42(5)(2013): Sains Malaysiana (5)(0): 579 586 Analisis Potensi Kebakaran Hutan Menggunakan Teknik Georuang dan Permodelan AHP di Selangor, Malaysia (Analysis of Potential Forest Fires by Utilizing Geospatial and AHP

More information

FAKTOR-FAKTOR PERLAKUAN PENGGUNA YANG MEMPENGARUHI PEMBELI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN HARTA TANAH KEDIAMAN KES KAJIAN : DAERAH MELAKA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR PERLAKUAN PENGGUNA YANG MEMPENGARUHI PEMBELI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN HARTA TANAH KEDIAMAN KES KAJIAN : DAERAH MELAKA TENGAH FAKTOR-FAKTOR PERLAKUAN PENGGUNA YANG MEMPENGARUHI PEMBELI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN HARTA TANAH KEDIAMAN KES KAJIAN : DAERAH MELAKA TENGAH RAZWIN NOOR BT RAZALI Laporan projek ini di kemukakan

More information

AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT Tesis

More information

2. The Campaign is open to all new FD placements by new and existing Individual customers, under the Conventional Scheme ( Customers ).

2. The Campaign is open to all new FD placements by new and existing Individual customers, under the Conventional Scheme ( Customers ). FD Bonanza Campaign Terms and Conditions 1. These Terms and Conditions shall govern the Fixed Deposit (FD) Bonanza Campaign ( Campaign ) commencing from 8 February 2012 until 29 February 2012 (or upon

More information

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM Borang PTAR(BPP)/Ahli Luar/06/2015/Pind.2016 PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM (Sila isi maklumat dengan lengkap/ All fields must be

More information

CADANGAN REKA BENTUK SUBSISTEM MAKLUMAT PERUNDANGAN BAGI PENGURUSAN KAWASAN TANAH BENCAH KAJIAN KES: TG. PIAI & SG. PULAI. NAFISA BINTI HOSNI

CADANGAN REKA BENTUK SUBSISTEM MAKLUMAT PERUNDANGAN BAGI PENGURUSAN KAWASAN TANAH BENCAH KAJIAN KES: TG. PIAI & SG. PULAI. NAFISA BINTI HOSNI ong yang tidak berkenaan CADANGAN REKA BENTUK SUBSISTEM MAKLUMAT PERUNDANGAN BAGI PENGURUSAN KAWASAN TANAH BENCAH KAJIAN KES: TG. PIAI & SG. PULAI. NAFISA BINTI HOSNI Tesis ini dikemukakan Sebagai memenuhi

More information

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018 PEKELILING PEPERIKSAAN 5/2018 PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA Pelajar Program Pengajian Ijazah Tinggi Pelajar Program Pengajian Ijazah Pertama (Penuh Masa, Program Pesisir, Program Usaha Sama Akademik) Pelajar

More information

Functional Assessment Report Laporan Penilaian Fungsian

Functional Assessment Report Laporan Penilaian Fungsian Functional Assessment Report Laporan Penilaian Fungsian IMPORTANT NOTE: This report assesses the need for assistance in Activities of Daily Living and is only for the purpose of application of specific

More information

The impact of waste disposal management on the water quality of rivers in Malaysia: Lessons from Pajam waste disposal sites, Negeri Sembilan

The impact of waste disposal management on the water quality of rivers in Malaysia: Lessons from Pajam waste disposal sites, Negeri Sembilan 50 Impak pengurusan tapak pelupusan ke atas kualiti air sungai di Malaysia: Iktibar dari pengalaman tapak pelupusan Pajam dan Sungai Pajam, Negeri Sembilan Zaini Sakawi 1, Mohd Hairimi Mohd Ali 1, Katiman

More information

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN ZULKEFLI BIN MAT JUNIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI

More information

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) MAPPING APPROACH IN THE STUDY OF IMPACT ON 2016 REDISTRICT IN THE PARLIAMENTARY OF SERDANG AND HULU LANGAT

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) MAPPING APPROACH IN THE STUDY OF IMPACT ON 2016 REDISTRICT IN THE PARLIAMENTARY OF SERDANG AND HULU LANGAT Volume: 2 Issues: 6 [December, 2017] pp.182-204] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) MAPPING APPROACH

More information

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Kempen Rujukan Memperkenalkan

More information

Analisis Metabolisma Bandar Menggunakan Teknik Material Flow Analysis (MFA) di Seremban. Sharif Shofirun Bin Sharif Ali (P85768)

Analisis Metabolisma Bandar Menggunakan Teknik Material Flow Analysis (MFA) di Seremban. Sharif Shofirun Bin Sharif Ali (P85768) Analisis Metabolisma Bandar Menggunakan Teknik Material Flow Analysis (MFA) di Seremban Sharif Shofirun Bin Sharif Ali (P85768) Kolej Undang Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS), Universiti

More information

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI PERISIAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 NUR FAZILA BINTI SALLEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI PERISIAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 NUR FAZILA BINTI SALLEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI PERISIAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 NUR FAZILA BINTI SALLEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya

More information

TARIKH TUTUP: 08 JUN 2018

TARIKH TUTUP: 08 JUN 2018 Kemaskini: 30 Mei 2018 DEWAN NEGERI SEMBILAN CHINESE RECREATION CLUB 04 Julai - 08 Julai 2018 TARIKH TUTUP: 08 JUN 2018 KEPADA SEMUA AHLI BAM: Pemain-pemain dan pegawai pasukan adalah dijemput untuk menyertai

More information